of 80 /80
KILALA MO BA SIYA?

Rebolusyong pampulitika france

Embed Size (px)

Text of Rebolusyong pampulitika france

Page 1: Rebolusyong pampulitika  france

KILALA MO BA SIYA?

Page 2: Rebolusyong pampulitika  france
Page 3: Rebolusyong pampulitika  france

GUSTO MO BA SIYANG MAKILALA?

Page 4: Rebolusyong pampulitika  france

ANO BA ANG KANYANG HALAGA SA KASAYSAYAN NG FRANCE?

Page 5: Rebolusyong pampulitika  france

REBOLUSYONG PAMPULITIKA SA

FRANCE

Page 6: Rebolusyong pampulitika  france

Panahon ng Medieval – simula at pag-unlad ng makademokrasyang pamahalaan ng France

Page 7: Rebolusyong pampulitika  france

Estates General – tinatawag ng hari sa panahong may suliranin

Page 8: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYONNG MGA

KARAPATAN NG TAO AT

MAMAMAYAN

Page 9: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYANDokumentong nagsasaad ng pantay na karapatan ng tao.

Page 10: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYANKaguluhan matapos ang pagbagsak ng Bastille

Page 11: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYANAng mga tao ay:

Page 12: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYANAng mga tao ay: sumira ng mga kastilyo at monasteryo, pumatay ng maharlika.

Page 13: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYANAng mga maharlika ay:

Page 14: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYANAng mga maharlika ay: pilit winasak ang mga testamento, titulo ng lupa at iba’t ibang ari – arian na nagsasaad ng utang.

Page 15: Rebolusyong pampulitika  france

ANO ANG GINAWA NG PAMBANSANG ASEMBLEA?

Page 16: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN Inalis ang espesyal na karapatan

ng mga maharlika gayundin ang sistemang piyudal.

Page 17: Rebolusyong pampulitika  france

ANO ANG EPEKTO NG GINAWA NG PAMBANSANG ASEMBLEA?

Page 18: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN Lumaya sa pagbabayad ng buwis

ang mga mahihirap

Page 19: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN Lumaya sa pagbabayad ng buwis

ang mga mahihirap Idineklara ang mga karapatan ng

tao at mamamayan.

Page 20: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN Lumaya sa pagbabayad ng buwis

ang mga mahihirap Idineklara ang mga karapatan ng

tao at mamamayan. Nagpasya na ilitin ang pag-aari

ng Simbahan

Page 21: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN Lumaya sa pagbabayad ng buwis

ang mga mahihirap Idineklara ang mga karapatan ng

tao at mamamayan. Nagpasya na ilitin ang pag-aari

ng Simbahan Ang pari ang inihalal at

sinusuwelduhan ng pamahalaan

Page 22: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

KING LOUIS XVI

Page 23: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

KING LOUIS XVI

Magastos at maluhong hari

Page 24: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

KING LOUIS XVI

Magastos at maluhong hari

Sinikap tumakas sa France ngunit nabigo dahil nahuli siya

Page 25: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

KING LOUIS XVI

Pinagbintangan ng pagtataksil at pakikipagsabwatan

Page 26: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

KING LOUIS XVI

Pinagbintangan ng pagtataksil at pakikipagsabwatan

Pinarusahang mamatay sa pamamagitan ng guillotine noong Enero 21, 1793

Page 27: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

MARIE ANTOINETTE

Page 28: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

MARIE ANTOINETTE

Asawa ni King Louis XVI

Page 29: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

MARIE ANTOINETTE

Asawa ni King Louis XVI

Pinarusahang mamatay sa pamamagitan ng guillotine noong Enero 21, 1793

Page 30: Rebolusyong pampulitika  france

ANO ANG EPEKTO NG KAMATAYAN NI KING LOUIS XVI?

Page 31: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

Koalisyon o kampihan ng mga bansa sa Europe laban sa France: Austria, Prussia, Russia, England, Spain, Holland at Italy.

Page 32: Rebolusyong pampulitika  france

DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN

ROUGET DE ISLE Isang batang

kapitan Kumatha ng isang

martsa upang gabayan ang kanilang paglalakad tungo sa Paris

Marsaille, pambansang awit ng France

Page 33: Rebolusyong pampulitika  france

1791

Page 34: Rebolusyong pampulitika  france

1791

Naitatag ang pamahalaang rebolusyonaryo

Page 35: Rebolusyong pampulitika  france

1791

Naitatag ang pamahalaang rebolusyonaryo

Nagkaroon ng Reign of Terror kung saan may 10, 000 ang pinatay at natigil lamang sa pagpatay kay MAXIMILLIEN ROBESPIERRE, isang radikal

Page 36: Rebolusyong pampulitika  france

1791

Malupit at walang awa ngunit epektibo ang bagong pamahalaan dahil nalabanan nito ang pananakop ng kalaban

Page 37: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY

NAPOLEON BONAPARTE

Page 38: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

1797, naging tanyag ang isang draft ng Saligang Batas na nagbigay – kalayaan sa pagtatatag ng isang republikang pamahalaan na tinawag na Directory

Page 39: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

1797, naging tanyag ang isang draft ng Saligang Batas na nagbigay – kalayaan sa pagtatatag ng isang republikang pamahalaan na tinawag na Directory

May dalawang kapungulan o Houses na may tiglilimang kasapi

Page 40: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

Nagbalak maghimagsik at paglaban sa bagong pamahalaan ngunit napigilan ni Napoleon Bonaparte

Page 41: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

Austria at Great Britain; mga kalaban ng France

Page 42: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

Austria at Great Britain; mga kalaban ng France

Pinangunahan ni Napoleon ang labanan sa Italy, natalo ang Austria

Page 43: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

Nalaman ang mga koalisyon ng mga Europeo laban sa France.

Page 44: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

Nalaman ang mga koalisyon ng mga Europeo laban sa France.

Bumalik sa France nang palihim at ibinagsak ang Directory

Page 45: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

Inilagay ang sarili bilang consul – Republika ng France

Page 46: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

Inilagay ang sarili bilang consul – Republika ng France

Kinilala ang kanyang kapangyarihan

Page 47: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

Inilagay ang sarili bilang consul – Republika ng France

Kinilala ang kanyang kapangyarihan

England ang huling nakipagkasundo sa kanya

Page 48: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

KASUNDUAN NG CONCORDAT - Ibinalik ang mabuting relasyon ng Papa at ng pamahalaan

Page 49: Rebolusyong pampulitika  france

PAGKILALA KAY NAPOLEON BONAPARTE

KASUNDUAN NG CONCORDAT - Ibinalik ang mabuting relasyon ng Papa at ng pamahalaan

Hinirang ang sariling bilang emperador at namuno bilang absolute monarch.

Page 50: Rebolusyong pampulitika  france

PAGBAGSAK NI

NAPOLEON BONAPARTE

Page 51: Rebolusyong pampulitika  france

PAGBAGSAK NI NAPOLEON BONAPARTE

nakipagdigma sa Spain, Italy, Russia, Britain, Austria, Sweden at Portugal

Page 52: Rebolusyong pampulitika  france

PAGBAGSAK NI NAPOLEON BONAPARTE

nakipagdigma sa Spain, Italy, Russia, Britain, Austria, Sweden at Portugal

Tinalo ni Gen. Winter at natalo sa Digmaan sa Leipzig

Page 53: Rebolusyong pampulitika  france

PAGBAGSAK NI NAPOLEON BONAPARTE

Itinabon sa isla ng Elba ngunit nakatakas at bumalik sa France

Page 54: Rebolusyong pampulitika  france

PAGBAGSAK NI NAPOLEON BONAPARTE

Muling bumuo ng hukbo at nakipagsagupaan sa mga hukbong Ingles, Aleman at Olandes sa Waterloo at natalo

Page 55: Rebolusyong pampulitika  france

PAGBAGSIK NI NAPOLEON BONAPARTE

Itinapon sa isla ng Sta. Helena

Page 56: Rebolusyong pampulitika  france

PAGBAGSIK NI NAPOLEON BONAPARTE

Itinapon sa isla ng Sta. Helena May 5, 1821, namatay si

Bonaparte sa sakit na kanser sa gulang na 51

Page 57: Rebolusyong pampulitika  france

ANU – ANO ANG MGA DAHILAN NG PAGBAGSAK NINAPOLEON BONAPARTE?

Page 58: Rebolusyong pampulitika  france

PAGBAGSIK NI NAPOLEON BONAPARTE

1. Kahinaan ng hukbong pandagat ng France

2. Continental blockade3. Mapaminsalang kampanya ng

Russia4. Makabansang pag-aalsa sa Europe5. Pagkaubos ng lakas at yaman ng

France6. Kalooban ng Diyos

Page 59: Rebolusyong pampulitika  france

KONGRESO NG VIENNA

Page 60: Rebolusyong pampulitika  france

KONGRESO NG VIENNA

muling binigyan ng kapangyarihan ang hari kabilang sina Louis XVIII, Charles X at Louis Philippe.

Page 61: Rebolusyong pampulitika  france

KONGRESO NG VIENNA

muling binigyan ng kapangyarihan ang hari kabilang sina Louis XVIII, Charles X at Louis Philippe.

Page 62: Rebolusyong pampulitika  france

KONGRESO NG VIENNA

muling binigyan ng kapangyarihan ang hari kabilang sina Louis XVIII, Charles X at Louis Philippe.

Page 63: Rebolusyong pampulitika  france

KONGRESO NG VIENNA

hindi gusto ng mga tao ang pamumuno ng hari

Page 64: Rebolusyong pampulitika  france

KONGRESO NG VIENNA

hindi gusto ng mga tao ang pamumuno ng hari

Nagkagulo ang mga manggagawa

Page 65: Rebolusyong pampulitika  france

KONGRESO NG VIENNA

hindi gusto ng mga tao ang pamumuno ng hari

Nagkagulo ang mga manggagawa

Natakot at umalis ng France si Louis Philippe

Page 66: Rebolusyong pampulitika  france

IKALAWANG REPUBLIKA NG FRANCE

1848

Page 67: Rebolusyong pampulitika  france

IKALAWANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848

Itinatag ni Louis Napoleon, pamangkin ni Napoleon Bonaparte

Page 68: Rebolusyong pampulitika  france

IKALAWANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848

Itinatag ni Louis Napoleon (Napoleon III), pamangkin ni Napoleon Bonaparte

Naging matagumpay ito sa loob ng 18 taon, walang naging kaguluhan sa bansa hanggang sa makasagupa niya si Otto Von Bismarck sa Digmaang Franco – Prussian.

Page 69: Rebolusyong pampulitika  france

IKALAWANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848

Naging matagumpay ito sa loob ng 18 taon, walang naging kaguluhan sa bansa hanggang sa makasagupa niya si Otto Von Bismarck sa Digmaang Franco – Prussian.

Page 70: Rebolusyong pampulitika  france

IKALAWANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848

Natalo ang France.

Page 71: Rebolusyong pampulitika  france

IKALAWANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848

Nagtago si Napoleon at naitatag sa bansa ang Pambansang Asemblea

Page 72: Rebolusyong pampulitika  france

IKALAWANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848

Nagbayad ang France ng malaking halaga sa Prussia kasama ang Alsace, Lorraine.

Page 73: Rebolusyong pampulitika  france

IKATLONG REPUBLIKA

Page 74: Rebolusyong pampulitika  france

IKATLONG REPUBLIKA

Dalawang sangay1.Punong tagapangasiwa ang

punong ministro2.Mababang sangay ng batasan

Page 75: Rebolusyong pampulitika  france

IKATLONG REPUBLIKA

Ang pangulo ay walang kapangyarihan

Page 76: Rebolusyong pampulitika  france

IKATLONG REPUBLIKA

Nagkaroon ng pag-unlad sa mga pagawaing – bayan tulad ng lansangan, kanal, daaan ng tren at daungan.

Page 77: Rebolusyong pampulitika  france

IKATLONG REPUBLIKA

Nagkaroon ng pag-unlad sa mga pagawaing – bayan tulad ng lansangan, kanal, daaan ng tren at daungan.

ang kasaganahan at kaunlaran ang dahilan kung bakit naging tapat sa pamamahala ang mga tao.

Page 78: Rebolusyong pampulitika  france

REFERENCE

Kasaysayan ng Daigdig, pp. 200 - 202

www.google.com/images Microsoft Student with Encarta HYDN Publishing Inc. Project EASE, Module 9 & 15

Page 79: Rebolusyong pampulitika  france

DOWNLOAD LINK

http://www.slideshare.net/jaredram55

E-mail: [email protected]

Page 80: Rebolusyong pampulitika  france

Prepared by:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, AP IIIDecember 13, 2012

THANK YOU VERY MUCH!