Tong Quan Ve Quan Ly Mang (5)

  • View
    195

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Bi 5. Theo di Mng t xa - RMON

BI 5. THEO DI MNG T XA(RMON)

Khi kt ni cc mng cc b thnh mng ln hn, rt cn c cc c ch cho nh qun l bit tng tn v cc nt mng. H thng theo di MIB t xa (RMON) cung cp cc tnh nng nh th. RMON l mt thnh phn b sung quan trng cho cc chuNn SNMP nhng khng lm thay i ni dung vn c ca cc chuNn ny. V bn cht, RMON l mt ch nh k thut c bit i vi MIB v c SNMP h tr. C hai phin bn RMON: RMON1 v RMON2 Cc chuNn lin quan ti RMONRFC Thi gian Tiu 1513 9/1993 M rng Token Ring truy xut theo di MIB t xa 1757 2/1995 Remote Network Monitoring Management Information Base (RMON1) Remote Network Monitoring Management Information Base, Version 2, s dng 2021 1/1997 SMIv2 (RMON 2) 2074 1/1997 Cc tn chuNn trong giao thc RMON

I. Tng quan v RMONI.1 Cc nguyn tc c bn RMON l mt chc nng c bit ca MIB cng vi mt thc th qun l ng vai tr mt agent thu thp v qun l mt MIB (c h tr RMON, ni tt l RMON MIB). Thc th qun l ny thng tr trong NE, gi l remote monitor hoc probe, n theo di hiu nng v hot ng ca mt phn on mng gnh nng cho trm qun l v cc i din qun l khc. Ni cch khc, RMON da hon ton vo kin trc sn c ca SNMP, ch c mt s b sung duy nht l probe theo di t xa m n hoc l mt thit b mang chc nng ny, hoc l mt thit b c km theo chc nng ny. gim

Nguyn Nam Hng B mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

Trang 1/23

Bi 5. Theo di Mng t xa - RMON

I.2 Mc tiu thit k RMON (RFC 1757) Hot ng ngoi tuyn: RMON MIB cho php cu hnh probe lin tc thu thp tnh hnh hot ng, li, d liu cu hnh c lp vi vic nh qun l c trc tip qun l thit b hay khng. (L do ???) Ch ng theo di: Nu probe c ti nguyn, n s c cu hnh lin tc kho st v nm bt tnh hnh hot ng vi mc tiu chnh xc v kp thi bo co tnh hnh cho thc th qun l. Pht hin v bo co: D lm vic trong ch th ng th probe vn c th c cu hnh nhn din tng tnh hung c th, nm bt hu ht cc s c v nghn. Ngay khi nhn din c vn , probe thc hin ghi chp v bo co. D liu gi tr gia tng: Probe c th c cu hnh phn tch, phn loi, t rt trch thng tin cn thit t d liu thu thp Phc v nhiu nh qun l: Mt probe c th c cu hnh phc v nhiu trm qun l. H thng h tr RMON bao gm: Mt trm qun l. Cc RMON probe, mi RMON probe gm: o Mt RMON MIB c th cho h thng RMON. o Mt agent I.3 Cu trc ca RMON MIB - RMON MIB bao gm mt tp hp cc nhm i tng. - Mi nhm i tng gm hai loi d liu: d liu iu khin v d liu thng k. - D liu iu khin ch ra: ra sao (HOW), v lc no (WHEN) th thu thp d liu thng k. - Cu trc ca d liu thng k c thu thp l ty thuc vo cch thit lp ca phng php thng k.Nguyn Nam Hng B mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

Trang 2/23

Bi 5. Theo di Mng t xa - RMON

- Hai loi d liu ny c th cng hoc khc bng vi nhau. - Nu bng c ct status, c ngha l bng ny cho php c, ghi, xa, to dng mi. Ct status c kiu d liu tng ng vi RowStatus trong SNMP SMIv2, nhng tp gi tr bao gm: +valid (1). Cho bit d liu ca dng tng ng l hp l. +createRequest (2). Cho bit i tng ang c to. Khi hon thin vic to i tng, gi tr ny s tr thnh underCreation hoc valid. +underCreation (3). Cho bit i tng ang c xy dng, thit lp, cp nht, d liu trong bng cha y hoc cha hp l. +invalid (4). Gi tr ny nh du tnh khng hp l ca dng d liu tng ng.Hnh v d

Nu s dng hai bng, iu khin v d liu, ring bit th gia chng lun c thit lp quan h. C th tn ti trng hp mt dng ca bng iu khin c nh x ti nhiu dng trong bng d liu. V d, quan h gia mt giao tip mng vi mt host hoc nhiu host gn lin vi giao tip .

II. Gii thiu RMON1:Phin bn u tin ra i nm 1991, tr thnh chuNn nm 1995.Nguyn Nam Hng B mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li Trang 3/23

Bi 5. Theo di Mng t xa - RMON

RMON MIB bao gm cc nhm i tng sau: Statistics: cc thng tin thng k v probe thng qua vic theo di mt giao tip Ethernet. History: nh k ghi li cc mu d liu thng k ly t nhm Statistics Alarm: cho php nh qun l thit lp cc ngng bo ng v khong thi gian thu thp d liu v hiu nng thi hnh. Host: cha d liu o m thng tin i v n cc host trong mng con. HostTopN: Cha d liu thng k v N host c sp xp theo th t; cu trc th t v ni dung sp xp do nh qun l ch ra. Matrix: trnh by d liu giao vn cho tng cp host trong mng con. Filter: Cho php probe quan st d liu giao vn mt cch c chn lc da theo tiu chuNn do trm qun l ra. Packet capture: chn bt d liu theo tiu chuNn ca trng filter. Event: ghi chp tt c cc s kin ti probe. II.1 Nhm Statistics: y l mt bng m mi dng cha m t v mt giao tip Ethernet. Thng tin iu khin v d liu c gp chung . Cc i tng d liu thuc nhm ny cung cp mt cch nhn tng qut v tng trng thi kt ni ethernet vi tng RMON probe. Cc tham s trong bng ny gm: + etherStatsIndex. Ch s hng, nguyn, mi hng theo di mt giao tip Ethernet ca thit b. + etherStatsDataSource. Nhn dng giao tip m dng ny ang qun l. + etherStatsDropEvents. S lng s kin khin RMON probe phi hy b gi tin do thiu ti nguyn cn thit. + etherStatsOctets. S octet d liu trong cc gi tin hng nhn. + etherStatsPkts. S gi d liu nhn (tt c). + etherStatsBroadcastPkts. S gi broadcast hp l nhn c. + etherStatsMulticastPkts. S gi multicast hp l nhn c.

Nguyn Nam Hng B mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

Trang 4/23

Bi 5. Theo di Mng t xa - RMON

+ etherStatsCRCAlignErrors. S gi tin c chiu di t 64 n 1518 octet nhn c nhng pht hin trng CRC sai, hoc li khc. + etherStatsUndersizePkts. S gi d liu c chiu di nh hn 64 octet nhn c. + etherStatsOversizePkts. S gi d liu nhn c chiu di ln hn 1518 octet. + etherStatsFragments. S gi d liu ngn hn 64 octet nhng sai FCS hoc s bit khng chia ht cho 8 (tc, s octet khng nguyn, alignment error). + etherStatsJabbers. S gi tin nhn c c chiu di hn 1518 octet v sai FCS hoc s bit khng chia ht cho 8. + etherStatsCollisions. D on tng s ln va chm. + etherStatsPkts64Octets. Tng s gi tin 64 octet nhn (c s gi li). + etherStatsPkts65to127Octets. Tng s gi tin 65 octet n 127 octet nhn (c s gi li). + etherStatsPkts128to255Octets. Tng s gi tin 128 octet n 255 octet nhn (c s gi li). + etherStatsPkts256to511Octets. Tng s gi tin 128 octet n 511 octet nhn (c s gi li). + etherStatsPkts512to1023Octets. Tng s gi tin 512 octet n 1023 octet nhn (c s gi li). + etherStatsPkts1024to1518Octets. Tng s gi tin 1024 octet n 1518 octet nhn (c s gi li). + etherStatsOwner. Mt chui dng nhn din thc th s hu giao tip m dng ny qun l. + etherStatsStatus. Trng thi hot ng ca giao tip. II.2 Nhm History: Nhm ny gm 2 bng: bng iu khin v bng d liu. Bng iu khin:

Nguyn Nam Hng B mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

Trang 5/23

Bi 5. Theo di Mng t xa - RMON

Mi dng trong bng iu khin theo di d liu iu khin mt giao tip mng ca probe, vi cc tham s sau: + historyControlIndex. Ch s duy nht, nguyn, phn bit dng. + historyControlDataSource. nh danh kiu OBJECT IDENTIFIER ch ra ngun gc d liu. + historyControlBucketsRequested. S nguyn, biu th khong thi gian ly mu d liu. + historyControlBucketsGranted. S nguyn biu din khong cch gia cc ln ly mu d liu. + historyControlInterval. Thi gian ly mu i vi tng bucket. + historyControlOwner. Mt chui nhn din thc th lin quan ti dng. + historyControlStatus. Trng thi ca dng Bng d liu Cha cc mu d liu v d liu truyn gi ca mt min mng con Ethernet rng vi mt khong thi gian ly mu c th v khong thi gian ny c ch ra trong bng iu khin. + etherHistoryIndex. Ch s nguyn phn bit cc dng trong bng cc d liu ly mu. + etherHistorySampleIndex. Ch s nguyn phn bit d liu ly mu ca dng ny lin quan ti dng no ca bng iu khin. + eitherHistoryIntervalStart. Gi tr sysUpTime, ch thi im bt u khong thi gian ly mu. + etherHistoryDropEvents. S lng s kin lm cho RMON probe phi hy b gi tin do thiu ti nguyn. + etherHistoryOctets. S octet d liu nhn c, k c trong cc gi tin hng. + etherHistoryPkts. S gi tin nhn trong thi gian ly mu, k c cc gi tin hng.

Nguyn Nam Hng B mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

Trang 6/23

Bi 5. Theo di Mng t xa - RMON

+ etherHistoryBroadcastPkts. S gi tin broadcast c chp nhn trong khong thi gian ly mu. + etherHistoryMulticastPkts. S gi tin multicast packets c chp nhn trong khong thi gian ly mu. + etherHistoryCRCAlignErrors. S gi tin d liu nhn trong thi gian ly mu c chiu di t 64 n 1518 octet nhng c li CRC hoc li khc. + etherHistoryUndersizePkts. S gi tin d liu nhn trong thi gian ly mu c chiu di nh hn 64 octet. + etherHistoryOversizePkts. S gi d liu nhn trong thi gian ly mu, c chiu di ln hn 1518 octet. + etherHistoryFragments. S gi tin d liu nhn trong thi gian ly mu, c chiu di nh hn 64 octet nhng cha li FCS hay li khc. + etherHistoryJabbers. S gi tin d liu nhn trong thi gian ly mu, c chiu di ln hn 1518 octet, nhng cha li FCS hay li khc. +etherHistoryCollisions. c tnh s ln va chm xy ra (collision) trong phn on Ethernet trong khong thi gian ly mu. + etherHistoryUtilization. c tnh gi tr % trung bnh tt nht trong khong thi gian ly mu v s tn dng ca tng vt l trong giao tip ny. II.3. Nhm Alarm: Bao gm mt tp hp cc gii hn (ngng) m da vo pht sinh cc cnh bo v giao vn mng. traffic. Nguyn l lm vic: RMON probe nh k ly mu thng k v so snh vi cc ngng thit lp bi nh qun l. Nu mu t ti hoc vt gii hn, th mt cnh bo c sinh ra. RMON probe ch theo di c cc ngng c kiu primitive ASN.1 (INTEGER, Counter, Gauge, hay TimeTicks). Hai gi tr ngng c nh ngha gm: rising v falling. Bt c gi tr ca i tng ly mu no ri vo khong gia hai ngng ny u c coi l vi phm v gy ra bo ng.Nguyn Nam Hng B mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li Trang 7/23

Bi 5. Theo di Mng t xa - RMON

Nhm ny gm mt bng alarmTable, c cu hnh bi trm qun l thng qua ct status. Mi dng ca bng biu din mt bin cn theo di v cc tham s sau: + alarmIndex. Mt s nguyn phn bit vi cc dng trong bng alarm. + alarmInterval. Khong thi gian tnh bng giy m d liu ly mu c em so snh vi hai ngng rising v falling. + alarmVariable. Tn bin (kiu object identifier) cn ly mu. + alarmSampleType. Phng php ly mu: Hoc gi tr chnh xc, hoc dung sai. + alarmValue. Gi tr thng k trong ln ly mu trc. + alarmStartupAlarm. Cnh bo u tin c gi i khi dng ny chuyn trng thi (row status) thnh valid. + alarmRisingThreshold. Gi tr ngng thng k. + alarmFallingThreshold. Gi tr ngng thng k. + alarmRisingEventIndex. Ch s s kin trong bng s kin khi xy