of 60 /60
TAKSONOMI BLOOM TAKSONOMI SOLO DOMAIN KRATHWOHL

3 Taksonomi Bloom

Embed Size (px)

Text of 3 Taksonomi Bloom

Page 1: 3 Taksonomi Bloom

TAKSONOMI BLOOMTAKSONOMI SOLODOMAIN KRATHWOHL

Page 2: 3 Taksonomi Bloom

DEFINISI ( TAKSONOMI )

Kamus Dewan edisi ke-4:

- kajian tentang prinsip, peraturan, dan

amalan dalam pengelasan organisma

hidup berdasarkan persamaan dan

perbezaan sifat organisma itu.

Page 3: 3 Taksonomi Bloom

( DOMAIN)Kamus Dewan edisi ke-4: 1) kawasan yang dimiliki (dikuasai, ditadbirkan dsb) oleh seseorang atau sesuatu pihak, kawasan kekuasaan 2) lapangan atau bidang ( kegiatan, pemikiran, pengetahuan dsb) 3) kumpulan medan bagi fail dalam sistem pengurusan pangkalan data 4) kawasan liputan bagi masalah yang hendak diselesaikan.

Page 4: 3 Taksonomi Bloom

TAKSONOMI BLOOM diperkenalkan oleh Benjamin Bloom (1956)

dalam bukunya iaitu Taxonomy of Educational Objectives

dibuat untuk menganalisis bidang- bidang pendidikan

berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang (domain) seperti:

a) bidang kognitif b) bidang afektif c) bidang psikomotor

Page 5: 3 Taksonomi Bloom

( bidang kognitif) satu rangka tugas untuk

menentukan peringkat atau taraf perlakuan akhir yang hendak dicapai

dibahagikan kepada 6 peringkat kemahiran

Page 6: 3 Taksonomi Bloom

( 6 peringkat kemahiran)

penilaian

sintesis

analisa

aplikasi

kefahaman

pengetahuan

Page 7: 3 Taksonomi Bloom

Aras: Pengetahuan Ciri Soalan: Memerlukan calon

mengingat semula. Jawapan calon menggunakan bahasa

asal. Contoh Kata Kunci : Labelkan, Senaraikan, Nyatakan, Manakah, Apakah, Berikan, dll.

Page 8: 3 Taksonomi Bloom

Aras: Kefahaman Ciri Soalan: Memerlukan calon

memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau illutrasi dalam

bahasanya sendiri. Contoh Kata Kunci:Terangkan, Jelaskan,

Huraikan, Tukarkan,

Mengapakah, dll.

Page 9: 3 Taksonomi Bloom

Aras: Aplikasi Ciri Soalan: Memerlukan calon

menyelesaikan masalah ‘non-routine’ atau masalah

baru. Ciri soalan adalah ‘problem-solving’. Masalah diselesaikan dengan cara

tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan.

Page 10: 3 Taksonomi Bloom

Contoh Kata Kunci: Selesaikan, Binakan,

Carikan,Tunjukkan,

Kirakan, Demonstrasikan,

dll.

Page 11: 3 Taksonomi Bloom

Aras: Analisis Ciri Soalan: Memerlukan calon

menganalisis, memecah/mencerakinkan

fakta untuk mengkaji unsur-unsurnya secara mendalam termasuk membanding, membeza, mengupas dan membukti.

Contoh Kata Kunci:Bandingkan, Bezakan, Buktikan, Beri sebab, Buat analisis, Cerakinkan, Tafsirkan, dll.

Page 12: 3 Taksonomi Bloom

Aras: Sintesis Ciri Soalan: Memerlukan calon

merancang, mereka/mencipta dan menghasilkan sesuatu

hasil yang kreatif hasil dari penggabungan pelbagai

unsur. Ini termasuk penghasilan sesuatu rancangan, rumusan, kaedah/prosedur, atau cadangan.

Contoh Kata Kunci: Rancangkan, Rumuskan, Sediakan, Cadangkan, Karangkan, Gubahkan, dll.

Page 13: 3 Taksonomi Bloom

Aras: Penilaian Ciri Soalan: Memerlukan calon

menilai, membuat pertimbangan atau justifikasi untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu kesimpulan. Calon perlu

melihat fakta dari aspek ‘pro dan cons’ semasa membuat penilaian. Contoh Kata Kunci: Bincangkan, Nilaikan, Beri pendapat, Beri justifikasi,

Pertimbangkan, dll.SOALAN ARAS TAKSONOMI BLOOM.ppt

Page 14: 3 Taksonomi Bloom

( bidang afektif) berhubung dengan perasaan, emosi dan

sikap mengandungi beberapa aras: aras tinggi perwatakan

organisasi

menilai

gerak balas

aras rendah penerimaan

Page 15: 3 Taksonomi Bloom

Penerimaan – kemahuan murid memberi perhatian dan menerima pengajaran guru

3 perkara berhubung dengan penerimaan:

a) kesedaran

b) kesudian untuk menerima

c) perhatian yang terkawal atau terpilih

Page 16: 3 Taksonomi Bloom

Gerak balas – murid melibatkan diri secara aktif dan mendapat kepuasan daripadanya

3 perkara berhubung dengan gerak balas:

a) persetujuan untuk bertindak balas

b) kesudian untuk bertindak balas

c) kepuasan dalam bertindak balas

Page 17: 3 Taksonomi Bloom

Menilai – perlakuan didasarkan kepada konsep dan prinsip yang telah dinuranikan

3 perkara berhubung dengan menilai:

a) penerimaan sesuatu nilai

b) kecenderungan terhadap sesuatu nilai

c) penglibatan

Page 18: 3 Taksonomi Bloom

Organisasi – membentuk suatu sistem nilai 2 perkara berhubung dengan organisasi:

a) penanggapan sesuatu nilai

b) organisasi sesuatu sistem nilai

Page 19: 3 Taksonomi Bloom

Perwatakan – murid bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang telah dinuranikan

2 perkara berhubung dengan perwatakan:

a) set penyamarataan

b) perwatakan / peranan

Page 20: 3 Taksonomi Bloom

( bidang psikomotor)

bidang ini lebih kepada kemahiran atau kebolehan membuat sesuatu dalam pengajaran bahasa, ia melibatkan kebolehan otak menerima dan memproses bahasa yang dipelajari

Page 21: 3 Taksonomi Bloom

melibatkan 7 langkah:

Persepsi Set Gerakan terbimbing

Gerak balas nyata Mekanisme

yang kompleks

Penyesuaian Penciptaan

Page 22: 3 Taksonomi Bloom

Persepsi – tahu atau sedar tentang objek, kualiti dan hubungan melalui alat-alat deria

3 proses:

a) stimulasi deria

b) pemilihan tanda saran

c) terjemahan

Page 23: 3 Taksonomi Bloom

Set – kesediaan untuk sesuatu tindakan meliputi:

a) set mental

b) set fizikal

c) set emosional Gerakan terbimbing – tindakan murid di bawah

bimbingan guru 2 kategori:

a) meniru

b) cuba dan ralat

Page 24: 3 Taksonomi Bloom

Mekanisme – murid mendapat keyakinan melakukan tindakan sendiri

Gerak balas nyata yang kompleks – murid melakukan tindakan motor yang kompleks

2 kategori:

a) resolusi ketidakpastian

b) perlakuan automatik

Page 25: 3 Taksonomi Bloom

Penyesuaian - Kemahiran yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi

Penciptaan - Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu.

Page 26: 3 Taksonomi Bloom

PRINSIP-PRINSIP TAKSONOMI BLOOM

berdasarkan sistem klasifikasi pendidikan lojik dan psikologikal

memberi kepentingan dan pertimbangan-pertimbangan pendidikan

satu klasifikasi yang lojik dan tiap-tiap istilah hendaklah didefinisikan dengan tepat dan digunakan secara tekal

sesuai dengan prinsip-prinsip dan teori-teori psikologi yang berkaitan dan telah diterima

Page 27: 3 Taksonomi Bloom

dalam p&p bahasa, pemeringkatan kemahiran-kemahiran telah didasarkan kepada model taksonomi ini.

bertujuan supaya guru dapat mengelolakan pengajaran bahasa dengan baik dan dapat memilih BSPP yang bersesuaian

Page 28: 3 Taksonomi Bloom

TAKSONOMI SOLO

JOHN BIGGS

Page 29: 3 Taksonomi Bloom

Pengenalan Taksonomi Solo ini telah diperkenalkan oleh

Biggs and Collis (1982), dan dimurnikan dan diperkukuhkan lagi oleh Biggs (1999).

Teori ini menerangkan tentang tahap peningkatan pelajar dalam pemahaman mereka terhadap sesuatu mata pelajaran menerusi lima langkah dan sesuai diaplikasi dalam mana- mana mata pelajaran.

Page 30: 3 Taksonomi Bloom

SOLO?Structure of (struktur kepada)Observed (pemerhatian)

Learning (pembelajaran)Outcomes (hasil)

Page 31: 3 Taksonomi Bloom

Dua aras Taksonomi SOLO Terdapat dua kategori

setiap aras.Surface

Unistructural Multistructural

Deep Relational Extended Abstract

Page 32: 3 Taksonomi Bloom

Seperti juga enam peringkat kemahiran

yang terdapat dalam taksonomi Bloom,

taksonomi Solo juga mempunyai peringkat

tertentu yang terdiri daripada empat

peringkat utama di mana setiap peringkat

meliputi setiap peringkat sebelumnya.

Page 33: 3 Taksonomi Bloom

Peringkat Utama Taksonomi Solo

UMRA

Page 34: 3 Taksonomi Bloom

Lima Peringkat Kemahiran: 1. Pra- struktur (prestructure): Pelajar akan memperoleh maklumat

yang tidak saling berkaitan( pada asalnya) dan tiada penyusunan maklumat( maklumat tiada maksud yang jelas kepada pelajar)

Page 35: 3 Taksonomi Bloom

2. Uni-Struktur (unistructure): Pelajar berupaya membuat

pertalian(hubung kait) yang mudah antara maklumat dengan maklumat yang lain tetapi belum memahami kepentingan maklumat tadi.

Page 36: 3 Taksonomi Bloom

3. Struktur Pelbagai (multistructure): Pelbagai pertalian( hubung kait)

dibuat oleh pelajar, tetapi pelajar kurang memahami kepentingan maklumat secara keseluruhannya.

Page 37: 3 Taksonomi Bloom

4. Membuat perhubungan (relational):

Pelajar berupaya menghayati kepentingan bahagian- bahagian maklumat tadi kepada makna keseluruhan.

Page 38: 3 Taksonomi Bloom

5. Peringkat Pemanjangan Abstrak (extended abstract).

Pelajar akan membuat hubungan bukan sahaja berdasarkan apa yang diberikan secara lahiriah, tetapi lebih daripada itu( di luar kotak).

Pelajar mampu membuat kesimpulan dan memindahkan prinsip- prinsip dan idea tersebut menggunakan contoh yang lebih spesifik.

Page 39: 3 Taksonomi Bloom

Unistructural: Jawab dengan gunakan satu maklumat dalam item

XXX

XXX

Jawapan

Page 40: 3 Taksonomi Bloom

Contoh: Unistructural

Ahmad dan Basir mempunyai 10 dan 14 batang pensel masing-masing. Berapakah pensel yang ada pada mereka?

Page 41: 3 Taksonomi Bloom

Multistructural: Jawab dengan gunakan >1 maklumat dalam item

XXX

XXX

Jawapan

Page 42: 3 Taksonomi Bloom

Contoh: Multistructural

Ahmad mempunyai 10 batang pensel dan Basir mempunyai 4 batang lebih. Berapakah pensel yang ada pada mereka?

Page 43: 3 Taksonomi Bloom

Relational: Jawab dengan gunakan >1 maklumat bersama dalam item

XXX

XXX

Jawapan

Page 44: 3 Taksonomi Bloom

Contoh: Relational

Ahmad lari 100m dalam masa 13 saat. Basir adalah 7/100 saat lebih cepat daripada Ahmad. Apakah masa larian Basir? Berikan jawapan dalam bentuk perpuluhan.

Page 45: 3 Taksonomi Bloom

Extended abstract: Jawab dengan maklumat yang diberi dan maklumat tambahan untuk membuat kesimpulan

XXX

XXX

Jawapan

Page 46: 3 Taksonomi Bloom

Contoh: Extended Abstract

Ahmad lari 100m dalam masa 13 saat. Basir adalah 7/100 saat lebih cepat daripada Ahmad. Chandran menang larian ini. Apakah satu masa larian Chandran yang mungkin?

Berikan satu ungkapan untuk mewakili masa larian pemenang

Page 47: 3 Taksonomi Bloom

Cerita Arnab dan Kura-Kura

Cetek (Surface):U: Di manakah larian itu berlaku?U: Siapakah menang larian itu?M: Huraikan keadaan apabila perlumbaan itu bermulaM: Ceritakan apa yang berlaku semasa perlumbaan

Page 48: 3 Taksonomi Bloom

Cerita Arnab dan Kura-Kura

Mendalam (Deep)R: Pada pendapat anda, bincangkan

siapakah yang lebih cerdik; arnab

atau kura-kuraE: Apakah pengajaran yang boleh

didapati dalam cerita ini?

Page 49: 3 Taksonomi Bloom

RUMUSAN Taxonomi SOLO merupakan hirarki yang

sebenar; meningkat secara kuantiti dan kualiti

Taxonomi SOLO membimbing pembinaan soalan aras rendah (surface) dan aras tinggi (deep)

Kedua-dua aras soalan adalah perlu; tujuan ujian

solo vs bloom

Page 50: 3 Taksonomi Bloom

DOMAIN KRATHWOHL

Page 51: 3 Taksonomi Bloom

DOMAIN KRATHWOHL Domain Krathwohl merupakan domain

yang paling terkenal. Taksonomi ini adalah mengikut persepsi

terhadap objek melalui peringkat kesedaran umum kepada peringkat di mana persepsi itu didalami seterusnya mempengaruhi kelakuan seseorang. (Seels & Glasgow, 1990, p. 28)."

Page 52: 3 Taksonomi Bloom

(karekterisasi berdasarkan nilai-nilai) (pengorganisasian)

(penghargaan)

( tanggapan) (penerimaan)

Page 53: 3 Taksonomi Bloom

Receiving/Attending (Penerimaan) Kesediaan untuk menyedari adanya suatu

fenomena di lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya.

Responding (Tanggapan) Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada

di lingkungannya. Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan

Page 54: 3 Taksonomi Bloom

Valuing (Penghargaan) Berkaitan dengan harga atau nilai yang

diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku.

Page 55: 3 Taksonomi Bloom

Organization (Pengorganisasian) Memadukan nilai-nilai yang berbeza,

menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten

Characterization by a Value or Value Complex (Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai)

Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya-hidupnya.

Page 56: 3 Taksonomi Bloom

TAKSONOMI EBEL

Page 57: 3 Taksonomi Bloom

Pengenalan. Selain Bloom yang telah membentuk

taksonomi berdasarkan klasifikasi objektif pengajaran, Ebel juga telah membentuk taksonominya sendiri pada tahun 1972.

Taksonomi Ebel berdasarkan kategori soalan peperiksaan.

Page 58: 3 Taksonomi Bloom

Ciri- ciri Taksonomi Ebel. Kefahaman tentang

terminologi(perbendaharaan kata). Kefahaman tentang fakta dan

prinsip(generalisasi). Kebolehan untuk menerangkan atau

menggambarkisahkan(kefahaman tentang hubungkait).

Page 59: 3 Taksonomi Bloom

Kebolehan menghitung(masalah numerik) Kebolehan meramalkan(apa yang mungkin

berlaku dalam sesuatu keadaan tertentu. Kebolehan mencadangkan tindakan yang

sesuai( dalam sesuatu situasi masalah amali yang spesifik)

Kebolehan membuat evaluative judgement(pengadilan berdasarkan penilaian)

Page 60: 3 Taksonomi Bloom

RUJUKAN http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom http://www.learningandteaching.info/learning/

solo.htm Kamarudin Hj. Husin.(1998). Pedagogi Bahasa.

Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Bhasah Abu Bakar.(2003). Asas Pengukuran Bilik

Darjah. Perak: Quantum Books.