Click here to load reader

3 Taksonomi Bloom

 • View
  60

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 3 Taksonomi Bloom

 • TAKSONOMI BLOOMTAKSONOMI SOLODOMAIN KRATHWOHL

 • DEFINISI ( TAKSONOMI ) Kamus Dewan edisi ke-4: - kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma hidup berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organisma itu.

 • ( DOMAIN)Kamus Dewan edisi ke-4: 1) kawasan yang dimiliki (dikuasai, ditadbirkan dsb) oleh seseorang atau sesuatu pihak, kawasan kekuasaan 2) lapangan atau bidang ( kegiatan, pemikiran, pengetahuan dsb) 3) kumpulan medan bagi fail dalam sistem pengurusan pangkalan data 4) kawasan liputan bagi masalah yang hendak diselesaikan.

 • TAKSONOMI BLOOMdiperkenalkan oleh Benjamin Bloom (1956) dalam bukunya iaitu Taxonomy of Educational Objectives dibuat untuk menganalisis bidang- bidang pendidikan berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang (domain) seperti: a) bidang kognitif b) bidang afektif c) bidang psikomotor

 • ( bidang kognitif)satu rangka tugas untuk menentukan peringkat atau taraf perlakuan akhir yang hendak dicapai dibahagikan kepada 6 peringkat kemahiran

 • ( 6 peringkat kemahiran)

 • Aras:PengetahuanCiri Soalan:Memerlukan calon mengingat semula. Jawapan calon menggunakan bahasa asal.Contoh Kata Kunci : Labelkan, Senaraikan, Nyatakan, Manakah, Apakah, Berikan, dll.

 • Aras:KefahamanCiri Soalan:Memerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau illutrasi dalam bahasanya sendiri.Contoh Kata Kunci:Terangkan, Jelaskan, Huraikan, Tukarkan, Mengapakah, dll.

 • Aras:AplikasiCiri Soalan:Memerlukan calon menyelesaikan masalah non-routine atau masalah baru. Ciri soalan adalah problem-solving. Masalah diselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan.

 • Contoh Kata Kunci: Selesaikan, Binakan, Carikan,Tunjukkan, Kirakan, Demonstrasikan, dll.

 • Aras:AnalisisCiri Soalan:Memerlukan calon menganalisis, memecah/mencerakinkan fakta untuk mengkaji unsur-unsurnya secara mendalam termasuk membanding, membeza, mengupas dan membukti.Contoh Kata Kunci:Bandingkan, Bezakan, Buktikan, Beri sebab, Buat analisis, Cerakinkan, Tafsirkan, dll.

 • Aras:SintesisCiri Soalan:Memerlukan calon merancang, mereka/mencipta dan menghasilkan sesuatu hasil yang kreatif hasil dari penggabungan pelbagai unsur. Ini termasuk penghasilan sesuatu rancangan, rumusan, kaedah/prosedur, atau cadangan.Contoh Kata Kunci: Rancangkan, Rumuskan, Sediakan, Cadangkan, Karangkan, Gubahkan, dll.

 • Aras:PenilaianCiri Soalan:Memerlukan calon menilai, membuat pertimbangan atau justifikasi untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu kesimpulan. Calon perlu melihat fakta dari aspek pro dan cons semasa membuat penilaian.Contoh Kata Kunci: Bincangkan, Nilaikan, Beri pendapat, Beri justifikasi, Pertimbangkan, dll.SOALAN ARAS TAKSONOMI BLOOM.ppt

 • ( bidang afektif) berhubung dengan perasaan, emosi dan sikapmengandungi beberapa aras: aras tinggi perwatakan organisasi menilai gerak balasaras rendah penerimaan

 • Penerimaan kemahuan murid memberi perhatian dan menerima pengajaran guru3 perkara berhubung dengan penerimaan: a) kesedaran b) kesudian untuk menerima c) perhatian yang terkawal atau terpilih

 • Gerak balas murid melibatkan diri secara aktif dan mendapat kepuasan daripadanya3 perkara berhubung dengan gerak balas: a) persetujuan untuk bertindak balas b) kesudian untuk bertindak balas c) kepuasan dalam bertindak balas

 • Menilai perlakuan didasarkan kepada konsep dan prinsip yang telah dinuranikan3 perkara berhubung dengan menilai: a) penerimaan sesuatu nilai b) kecenderungan terhadap sesuatu nilai c) penglibatan

 • Organisasi membentuk suatu sistem nilai2 perkara berhubung dengan organisasi: a) penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai

 • Perwatakan murid bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang telah dinuranikan2 perkara berhubung dengan perwatakan: a) set penyamarataan b) perwatakan / peranan

 • ( bidang psikomotor) bidang ini lebih kepada kemahiran atau kebolehan membuat sesuatudalam pengajaran bahasa, ia melibatkan kebolehan otak menerima dan memproses bahasa yang dipelajari

 • melibatkan 7 langkah: Persepsi Set Gerakan terbimbing Gerak balas nyata Mekanisme yang kompleks Penyesuaian Penciptaan

 • Persepsi tahu atau sedar tentang objek, kualiti dan hubungan melalui alat-alat deria 3 proses: a) stimulasi deria b) pemilihan tanda saran c) terjemahan

 • Set kesediaan untuk sesuatu tindakan meliputi: a) set mental b) set fizikal c) set emosionalGerakan terbimbing tindakan murid di bawah bimbingan guru 2 kategori: a) meniru b) cuba dan ralat

 • Mekanisme murid mendapat keyakinan melakukan tindakan sendiriGerak balas nyata yang kompleks murid melakukan tindakan motor yang kompleks 2 kategori: a) resolusi ketidakpastian b) perlakuan automatik

 • Penyesuaian - Kemahiran yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasiPenciptaan - Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu.

 • PRINSIP-PRINSIP TAKSONOMI BLOOMberdasarkan sistem klasifikasi pendidikan lojik dan psikologikalmemberi kepentingan dan pertimbangan-pertimbangan pendidikansatu klasifikasi yang lojik dan tiap-tiap istilah hendaklah didefinisikan dengan tepat dan digunakan secara tekalsesuai dengan prinsip-prinsip dan teori-teori psikologi yang berkaitan dan telah diterima

 • dalam p&p bahasa, pemeringkatan kemahiran-kemahiran telah didasarkan kepada model taksonomi ini.bertujuan supaya guru dapat mengelolakan pengajaran bahasa dengan baik dan dapat memilih BSPP yang bersesuaian

 • TAKSONOMI SOLO JOHN BIGGS

 • Pengenalan Taksonomi Solo ini telah diperkenalkan oleh Biggs and Collis (1982), dan dimurnikan dan diperkukuhkan lagi oleh Biggs(1999).Teori ini menerangkan tentang tahap peningkatan pelajar dalam pemahaman mereka terhadap sesuatu mata pelajaran menerusi lima langkah dan sesuai diaplikasi dalam mana- mana mata pelajaran.

 • SOLO?Structure of (struktur kepada) Observed (pemerhatian)Learning (pembelajaran) Outcomes (hasil)

 • Dua aras Taksonomi SOLOTerdapat dua kategori setiap aras.Surface Unistructural Multistructural DeepRelational Extended Abstract

 • Seperti juga enam peringkat kemahiran yang terdapat dalam taksonomi Bloom, taksonomi Solo juga mempunyai peringkat tertentu yang terdiri daripada empat peringkat utama di mana setiap peringkat meliputi setiap peringkat sebelumnya.

 • Peringkat Utama Taksonomi Solo

 • Lima Peringkat Kemahiran: 1. Pra- struktur (prestructure):Pelajar akan memperoleh maklumat yang tidak saling berkaitan( pada asalnya) dan tiada penyusunan maklumat( maklumat tiada maksud yang jelas kepada pelajar)

 • 2. Uni-Struktur (unistructure):Pelajar berupaya membuat pertalian(hubung kait) yang mudah antara maklumat dengan maklumat yang lain tetapi belum memahami kepentingan maklumat tadi.

 • 3. Struktur Pelbagai (multistructure):Pelbagai pertalian( hubung kait) dibuat oleh pelajar, tetapi pelajar kurang memahami kepentingan maklumat secara keseluruhannya.

 • 4. Membuat perhubungan (relational): Pelajar berupaya menghayati kepentingan bahagian- bahagian maklumat tadi kepada makna keseluruhan.

 • 5. Peringkat Pemanjangan Abstrak (extended abstract).Pelajar akan membuat hubungan bukan sahaja berdasarkan apa yang diberikan secara lahiriah, tetapi lebih daripada itu( di luar kotak).Pelajar mampu membuat kesimpulan dan memindahkan prinsip- prinsip dan idea tersebut menggunakan contoh yang lebih spesifik.

 • Unistructural: Jawab dengan gunakan satu maklumat dalam item XXX

  XXXJawapan

 • Contoh: Unistructural

  Ahmad dan Basir mempunyai 10 dan 14 batang pensel masing-masing. Berapakah pensel yang ada pada mereka?

 • Multistructural: Jawab dengan gunakan >1 maklumat dalam item XXX

  XXXJawapan

 • Contoh: MultistructuralAhmad mempunyai 10 batang pensel dan Basir mempunyai 4 batang lebih. Berapakah pensel yang ada pada mereka?

 • Relational: Jawab dengan gunakan >1 maklumat bersama dalam item XXX

  XXXJawapan

 • Contoh: RelationalAhmad lari 100m dalam masa 13 saat.