of 23 /23
Ö RET M MODELLER Ğ İ İ

Bloom taksonomi

Embed Size (px)

Text of Bloom taksonomi

Page 1: Bloom taksonomi

Ö RET M MODELLERĞ İ İ

Page 2: Bloom taksonomi

BLOOM

Bili sel Alanş

Bili sel alan bilgi ile ilgili alandır. nsanların bilgiyi tanıması, ş İanlaması, kullanması ve de erlendirip yaratmasını içeren, ğdü ünsel etkinlik ve becerilerin a ırlıklı oldu u bir alandır.ş ğ ğ

Page 3: Bloom taksonomi

Hatırlama Anlama Uygulama Analiz De erlendirmğe

Yaratma

Bilgi boyutunda belirtilen bilgileri

gördü ünde ğtanıma ve belle inde ğ

tutarak gerekti inde ğ

hatırlama

Bilgi boyutunda belirtilen

bilgilerin kanıtı olarak, onların

anlamlarını kendi ifadeleriyle açıklama,

yorumlama, özetleme,

örneklendirme ve sınıflandırma.

Onları kar ıla tırabilme ş ş

ve onlardan çıkarım

yapabilme.

Bilgi boyutunda belirtilen bilgileri

kullanarak bir eyler yapma ve ş

onları uygulama.Ö eleri bir araya ğgetirerek yeni, özgün, uyumlu

bir bütün olu turma ya da şorijinal bir ürün

yaratma

Ayrımla tırma, şorganize etme,

yüklemeBir bütünü olu turan şbilgileri,

ayrı tırıp analiz şetme, onlar arasındaki

ili kileri görme şve onları

birbirleriyle ve bütünle

ili kilendirme.ş

Kontrol etme, ele tirme,ş

ölçüt ve standartlara

dayalı yargılama

Özgün bir ürün olu turma, ş

planlama üretme

Page 4: Bloom taksonomi

Duyu sal AlanşE itim aracılı ıyla kazandırılacak özelliklerin bir kısmı, ğ ğinsanların kendilerine, di er insanlara, nesnelere, ğö rendiklerine, olaylara kar ı ilgi, tavır, tutum, de er gibi ğ ş ğnitelikleri kapsar.

Page 5: Bloom taksonomi

Alma Tepkide Bulunma

De er vermeğ Örgütleme Ki ilik haline şgetirme

Ö rencinin bir ğuyarıcının

varlı ından ğhaberdar olması

ve ona kar ı şduyarlı olması.

Ö rencinin ğbelirli uyarıcılara kar ı dikkatini ş

toplaması ve ona kar ı tepkide şbulunması.

Ö rencinin ğbelirli bir de eri ğkabullenmesi,

onu tercih etmesi ve içten gelerek onu uygulamaya

çalı ması.ş

Ö rencinin ğde erleri tutarlı ğ

bir ekilde şkavramsalla tırmşası ve bir de er ğ

sistemi olu turması.ş

Ö rencinin ğiçselle tirdi i ş ğ

de erler ğsistemiyle tutarlı

bir ya am şfelsefesine sahip

olması.

Page 6: Bloom taksonomi

Algılama Kurulu ş Kılavuz denetimind

e yapma

Mekanikleşme

Karma ık şdı a vuruk ş

Uyarlama Yaratma

Ö rencinin ğbir becerinin

nasıl yapıldı ının ğ

farkında olması ve onu

izlemesi.

Ö rencinin ğbir eylemi yapabilmek için yapması gereken ön hazırlıktır.

Ö rencinin ğbir beceriyi yapan birini

izleyerek onu önce taklit

etmesi sonra da kendi kendine yapmayı

denemesi.

Ö rencinin ğbir beceriyi

istenen yeterlikte

süreç içinde kendi kendine

yapması.

Ö rencinin ğkarma ık şhareketler

gerektiren bir beceriyi

minimum enerji

harcayarak kısa zamanda

düzgün ve akıcı bir

ekilde şyapması

Ö rencinin ğüst düzeyde kazandı ı ğ

beceriyi yeni bir duruma uyarlaması

Ö renenin ğözel bir

duruma ya da problemle

ilgili yeni bir hareketsel davranı şörüntüsü

yaratması.

Devinimsel Alan

Page 7: Bloom taksonomi

Ö RET M AYRINTILAMA KURAMIĞ İ İ 1) Derslerin ayrıntılı sıralaması

2) Her ders için bir ders içi sıralama

3) Her ders için bir özetleyici

4) Her ders için bir sentezleyici

5) Gerekti i kadar analojiğ 6) Gerekti i kadar bili sel strateji uyarıcılarığ ş 7) Uygun düzeyde ö renen kontrolüğ

REIGELUTH

Page 8: Bloom taksonomi

TEMEL STRATEJ ÖGELERİ İ1.Derslerin ayrıntılı sıralaması:

Temel içeri in seçilmesi (Basitten karma ı a:kavramsal,i lemsel,kuramsal)ğ ş ğ ş

Ayrıntılamada iki temel özellik:

a)Ö retimin ba ında sunulan ilk bilgiler özetlemeden çok bir öz/epitome ğ şeklinde verilir.Özetleme genellikle oldukça çok sayıda bilginin soyut ve ş

yüzeysel olarak, hatırlama düzeyinde sunulmasıdır.Öz-olu turmada ise çok şaz sayıda temel bilgi mümkün oldu u kadar somut ve anla ılır ekilde, ğ ş şuygulama düzeyinde sunulur.

Page 9: Bloom taksonomi

b)Sıralama tek bir içerik birimi temele alınarak yapılır.Yani temel içerik ya kavramsal (ne sorusuna odaklı), ya i lemsel (nasıl sorusuna şodaklı) ya da kuramsal (niçin sorusuna odaklı) olmalıdır.

Temel içeri e düzenleyici içerik (organize content) di erlerine ise ğ ğdestekleyici içerik (supporting content) adı verilir.

2.Her ders için bir ders içi sıralama:

Ön bilgilerin ve destekleyici içerik bilgilerinin, temel içerik bilgilerine eklenmesi sa lanır.ğ

Page 10: Bloom taksonomi

3.Her ders için bir özetleyici:

Ö renilenlerin sistemli tekrarı sa lanır.Özetleyici: ö renilen her bir ğ ğ ğbilgi veya olgu için kısa ve öz bir durumdan; orijinal, kolay hatırlanan bir örnekten; birkaç belirgin, kendi kendini test etmeyi sa layan bir ğtest maddesinden olu abilir.ş

4.Her ders için bir sentezleyicidir:

Bu stratejide ö renilen bilgiler bütünle tirilir ve birbirleriyle ğ şili kilendirilir.ş

Page 11: Bloom taksonomi

5.Gerekti i kadar analojiğ :

Analojiler ö renenin daha önceki iyi bildi i konuların, yeni ğ ğö renilecek bilgilerle birle tirilmesiyle anlamlı ö renmeyi sa larlar.ğ ş ğ ğ

6.Gerekti i kadar bili sel strateji uyarıcılarığ ş :

Burada analojiyi veya bellek güçlendiricileri sunan veya aktive eden ö retmen veya ö renc olabilir.ğ ğ

7.Uygun düzeyde ö renen kontrolüğ :

Ö renene içeri i veya ö retim stratejilerini seçme ve sıralama ğ ğ ğseçenekler sunulur.Böylece ö renen kendi ö renmesini yönlendirmede ğ ğkontrol sahibi olur.

Page 12: Bloom taksonomi

GAGNE

ÖGRETİM DURUMLARI

1. Dikkat Çekme 2- Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme 3- Ön Bilgileri Hatırlatma 4- Uyarıcı Materyalin Sunma 5- Öğrenciye Rehberlik Etme 6- Davranışı Ortaya Çıkarma 7- Geribildirim Verme 8- Performans Değerlendirme 9- Kalıcılığı ve Transferi Sağlama

Page 13: Bloom taksonomi

ÖGRETİM DURUMLARI

Dikkat Çekme Öğretimin hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi için öğretilecek materyal öğrencinin dikkatini çekilmesi.

Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme

Öğretime başlamadan öğrenciye ne öğretileceğini duyurmak.

Ön Bilgileri Hatırlatma Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir biçimde kodlanabilmesi için önbilgilerle ilişkilendirilmesi gerekir

Uyarıcı Materyalin Sunma Öğretilmek istenilen davranışlarla ilgili uyarıcılar öğretim ortamına sunulur.

Öğrenciye Rehberlik Etme Öğrenciye neyi nereden çalışacağı, öğrenme sırasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda rehberlik etme.

Davranışı Ortaya Çıkarma Kazandırılmak istenen davranış gözlenmese, öğretim ortamı zenginleştirilmeli, öğrenciye yeni ipuçları verilmelidir

Geribildirim Verme Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu yada yanlışlığı hakkında bilgi verme işi.

Performans Değerlendirme Öğretme durumunun sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesidir.

Kalıcılığı ve Transferi Sağlama Bilgilerin uzun süreli bellekte iyi bir biçimden örgütlenmesi ve belli aralıklarla tekrar edilmesi.

Page 14: Bloom taksonomi

Gagne’ye Göre Zihinsel Becerilerin Hiyerarşik DizilişiZihinsel beceri düzeyi Öğrenme Ürünü

4. Ön bilgiler Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir biçimde kodlanabilmesi için önbilgilerle ilişkilendirilmesi gerekir

5. Ayıt etmeyi Öğrenme Örneğin, trafik işaretleri gibi bir dizi farklı sembole farklı davranımlar geliştirmek, ayırt etmeyi öğrenmekle olanaklıdır.

6. Kavram Öğrenme Kavram, olgu ve nesneleri benzerlik ve aykırılıklarına göre sınıflayarak kategorik genellemelere ve ayırt etmeye ilişkin öğrenme türüdür.

7. İlke Öğrenme İki veya daha fazla çok kavram ve olgu arasında ilke ve yasaları gözleyerek anlamlı ilişkiler kurmayı öğrenmektir.

8. Problem Çözme En yüksek düzeyde entelektüel beceriler göstermeyi gerektiren problem çözüme kavramı bağımsız, ara ve bağımlı değişkenleri ayırt ederek, özgün çözümlere ulaşmayı tanımlamaktadır.

Page 15: Bloom taksonomi

Gagne’nin geliştirdiği öğretim modelinin temel boyutları:

Dikkat Çekme:Öğrencinin ilgisini derse çekmede kullanılan

sorular, materyaller, gösterim yöntemleri gibi uyarıcılardır.

Page 16: Bloom taksonomi

Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme:Öğrencinin, dersin sonunda kendisinden ne

beklendiğini bilmesi, onun derse katılımını ve performansını artırır. Fakat hedefler öğrencinin seviyesine uygun olarak verilmelidir. Örneğin, ilköğretim öğrencisine, ders planında yer alan şekliyle hedefler söylemek onun anlamasını güçleştirecektir.

Page 17: Bloom taksonomi

Ön Bilgilerin Hatırlatılması:Öğrenilecek konu tümüyle yeni olduğunda, bu

konu ile ilgili bilgilerin uzun bellekten çağırılması, konunun anlamlı olarak öğrenilmesini sağlar. Bu şekilde yeni bilgi, uzun süreli bellekte diğer bilgilerle ilişki kurularak kodlanır.

Page 18: Bloom taksonomi

Uyarıcı Materyalin Sunulması:Öğrencinin derse olan ilgisi sağlandıktan sonra

öğrenmede yardımcı olacak materyaller öğretmen tarafından çeşitli teknikler kullanılarak sunulur.

Page 19: Bloom taksonomi

Öğrenciye Rehberlik Etme:Öğrencinin belirlenen hedeflere ulaşmasında

onlara yardımcı olmak, yol göstermek olarak tanımlanabilir. Burada izlenecek yaklaşım öğrenciye doğru cevabı söylemek yerine, onun bilişsel stratejilerini kullanmasını sağlayarak doğru cevaba giden yolları göstermektir.

Page 20: Bloom taksonomi

Davranışı Ortaya Çıkarma:Öğrencinin cevapları bulması, ilke veya

kavramları öğrenmesinin ardından, ne öğrendiğini gözlemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir.

Page 21: Bloom taksonomi

Geribildirim Verme:Geribildirimler, bir önceki aşamada, beklenilen

davranışı ortaya çıkaramayan öğrencinin eksikliklerinin giderilmesi veya öğrencinin gösterdiği davranışın doğru olduğu hakkında bilgilendirilmesi için kullanılır. Geribildirimler sözel olabileceği gibi, gülümseme, baş sallama gibi davranışsal formda da olabilir.

Page 22: Bloom taksonomi

Performansı Değerlendirme:Öğrenme çıktılarının hedefler ile örtüşüp

örtüşmediğini anlamada kullanılır.

Page 23: Bloom taksonomi

Kalıcılığı ve Transferi Sağlama:Öğrenciye ders boyunca verilen bilgilerin

öğrenilmesi için, bu bilginin farklı durumlarda ve çeşitli problemlerin çözümlerine uygulanabilmesi gerekmektedir. Örneğin, öğrenci bilgilerin kalıcı olmalarını sağlamak amacıyla belli aralıklarla tekrarlayabilir.