of 32 /32
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290 259 Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları * Asım ARI ** Özet Araştırmanın amacı, bilişsel alan sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink ve Dettmer taksonomileri hakkında Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim elamanlarının ve taksonomileri oluşturan uzmanların görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada hem nicel hem de nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Nicel boyutunda araştırma, tarama (tekil tarama) modelinde olup, betimsel nitelik taşımaktadır. Diğer taraftan nitel boyutunda ise araştırma, durum çalışmasının tek durum yaklaşımı kullanılarak desenlenmiştir. Araştırmada veriler ölçek ve görüşme yolu ile toplanmıştır. Çalışma farklı ülkelerdeki akademisyenler ile yürütülmüştür. Bu alanda akademik çalışma yapan akademisyenlere elektronik ortamda ulaşılmaya çalışılmıştır. Elektronik ortamda ulaşılabilinen akademisyen sayısı 715’dir. 44 ülke üniversitelerinin web sayfaları incelenerek akademisyenlerin e-posta adreslerine ulaşılmış ve bu akademisyenlere Ocak-Nisan 2012 tarihleri arasında hazırlanan ölçek gönderilmiştir. Ancak çalışmaya 27 ülkeden 103 akademisyen gönüllü olarak katılmışlardır. Bu durumda çalışmanın ulaşılabilir örneklemi 103 birimden oluşmuş olup, ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, çalışmaya gönüllü katılanlardan oluştuğundan örneklemin evreni temsili sınırlı kalmıştır. Ayrıca çalışmada taksonomilerin kurucuları olan Anderson, Biggs, Fink ve Dettmer ile Ocak-Şubat 2012 tarihleri arasında görüşme yapılmıştır. Dikkat çeken bazı bulgular şunlardır: Akademisyenler farklı alanlarda farklı taksonomilerin kullanılması gerektiğini savunmuşlar; Fink ve Dettmer taksonomilerin ülkelerinde tanınmadığını belirtmişler; çoğunlukla orijinal Bloom ya da yenilenmiş Bloom taksonominin ülkelerinde yaygın olarak kullanıldığını dile getirmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Hedeflerin Sınıflandırılması, Yenilenmiş Bloom Taksonomi, SOLO Taksonomi, Fink Taksonomi, Dettmer Taksonomi, Program Geliştirme. * Sadece nicel veriler, 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş ve özeti yayınlanmıştır. ** Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir. [email protected]

Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, …€¦ · taksonomi Bloom taksonominin devamı niteliğinde olduğundan, bu iki taksonomi birlikte yer almıştır. Bloom

 • Author
  ngonhi

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, …€¦ · taksonomi Bloom taksonominin...

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  259

  Bilisel Alan Snflamasnda Yenilenmi Bloom, SOLO,

  Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararas Alanda Tannma

  Durumlar*

  Asm ARI**

  zet

  Aratrmann amac, bilisel alan snflamasnda Yenilenmi Bloom,

  SOLO, Fink ve Dettmer taksonomileri hakknda Eitim Programlar ve

  retim Anabilim Dal retim elamanlarnn ve taksonomileri oluturan

  uzmanlarn grlerinin belirlenmesidir. almada hem nicel hem de nitel

  veri toplama aralar kullanlmtr. Nicel boyutunda aratrma, tarama

  (tekil tarama) modelinde olup, betimsel nitelik tamaktadr. Dier taraftan

  nitel boyutunda ise aratrma, durum almasnn tek durum yaklam

  kullanlarak desenlenmitir. Aratrmada veriler lek ve grme yolu ile

  toplanmtr. alma farkl lkelerdeki akademisyenler ile yrtlmtr.

  Bu alanda akademik alma yapan akademisyenlere elektronik ortamda

  ulalmaya allmtr. Elektronik ortamda ulalabilinen akademisyen

  says 715dir. 44 lke niversitelerinin web sayfalar incelenerek

  akademisyenlerin e-posta adreslerine ulalm ve bu akademisyenlere

  Ocak-Nisan 2012 tarihleri arasnda hazrlanan lek gnderilmitir. Ancak

  almaya 27 lkeden 103 akademisyen gnll olarak katlmlardr. Bu

  durumda almann ulalabilir rneklemi 103 birimden olumu olup,

  ulalabilir rnekleme yntemi kullanlmtr. alma grubu, almaya

  gnll katlanlardan olutuundan rneklemin evreni temsili snrl

  kalmtr. Ayrca almada taksonomilerin kurucular olan Anderson, Biggs,

  Fink ve Dettmer ile Ocak-ubat 2012 tarihleri arasnda grme yaplmtr.

  Dikkat eken baz bulgular unlardr: Akademisyenler farkl alanlarda farkl

  taksonomilerin kullanlmas gerektiini savunmular; Fink ve Dettmer

  taksonomilerin lkelerinde tannmadn belirtmiler; ounlukla orijinal

  Bloom ya da yenilenmi Bloom taksonominin lkelerinde yaygn olarak

  kullanldn dile getirmilerdir.

  Anahtar Kelimeler: Hedeflerin Snflandrlmas, Yenilenmi Bloom

  Taksonomi, SOLO Taksonomi, Fink Taksonomi, Dettmer Taksonomi,

  Program Gelitirme.

  * Sadece nicel veriler, 21.Ulusal Eitim Bilimleri Kongresinde bildiri olarak

  sunulmu ve zeti yaynlanmtr. ** Do. Dr., Eskiehir Osmangazi niversitesi, Eitim Fakltesi, Eskiehir.

  [email protected]

 • Asm ARI 260

  Revised Bloom, SOLO, Fink, Dettmer taxonomies in Cognitive

  Area Classification and Their International Recognition Cases

  Abstract

  The purpose of this study is determining the views of the Curriculum and

  Instruction Departments instructors and experts formed the taxonomies

  about the classification of cognitive Revised Bloom, SOLO, Fink and Dettmer

  taxonomies. Both quantitative and qualitative data collection tools are used

  in the study. The model is scan (single scan) model for Quantitative

  research, it has descriptive attribute. On the other hand, the study is

  designed as case study using a single case approach for qualitative research.

  The research data were collected through interviews and questionnaires.

  The study was carried out together with academics from different countries.

  It was tried to reach to the scholars engaged in academic work in this area in

  electronic form. The number of scholars that can be accessed electronically is

  715. E-mail addresses of academics were reached by examining the web

  pages of 44 countries and the prepared scale has been sent to these

  academics between January and April 2012. However, 103 scholars from 27

  countries were participated in the study as volunteer. In this case, the

  reachable sample of study was composed of 103 units and accessible

  sampling method was used. Because the working group was from

  volunteers, Samples representation of universe is limited. Also in this study,

  interviews were conducted with the founders of taxonomies Anderson,

  Biggs, Fink and Dettmer in January-February 2012 period. Some attention-

  grabbing findings as follows: academics defended that different taxonomies

  should be used in different areas; Fink and Dettmer stated that their

  taxonomies arent recognized and mostly original or revised Bloom

  taxonomies are widely used in their countries.

  Key words: Classification of Targets, Revised Bloom Taxonomy, SOLO

  Taxonomy, Fink Taxonomy, Dettmer Taxonomy, Program Development.

  Giri

  rgn eitimde rencilere, her snf dzeyi iin gerekli bilgi, beceri

  ve tutumlarn kazandrlmas ngrlmektedir. Bu gerekletirilirken,

  renciyi merkeze almayan eitim anlaylarnn baarl olmas beklenemez

  (Arslan, 2008). Dolaysyla renciye hangi bilgi, beceri, tutumlarn

  kazandrlaca ve bunlarn hangi dzeyde olacann belirlenmesi

  gerekmektedir. Bu durum, renen zelliklerine gre hedeflerin

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  261

  belirlenmesini ve snflandrlmasn zorunlu klmaktadr. Ertrk ve Var

  (1997; 1996) hedefleri, renciye eitim yoluyla kazandrlabilir nitelikteki

  istendik zellikler olarak tanmlar. renciye kazandrlmas istenen

  hedefler farkl dzey ve zellikler tamaktadr. retimin planlanmasnda

  da hedefler dzey ve zelliklerine gre snflandrlmaktadr.

  Hedeflerin snflandrlmas, renme ktlarn lmede etkinlii

  artrmak amacyla Bloom ve arkadalar tarafndan 1950li yllarda

  almalar hedef yazm ve balatlmtr. Gnmzde hedeflerin

  snflandrlmas farkl taksonomilerin oluturulmasyla ok boyutluluk

  kazanmtr. Bilisel alan taksonomileri ortaya ktklar tarihsel sre ile

  birlikte aada verilmitir.

  Bu taksonomilerin bazlar birok lkede yaygn olarak

  uygulanrken, Fink, Dettmer gibi yeni olanlar uygulamada henz

  yaygnlaamamtr. Aada bu taksonomiler tek tek aklanmtr. Bloom

  taksonomi ok bilindik olduundan detaylandrlmam, Anderson

  taksonomi Bloom taksonominin devam niteliinde olduundan, bu iki

  taksonomi birlikte yer almtr.

  Bloom (1956) ve Yenilenmi Bloom Taksonomi (2000)

  Bloomun bilisel alan taksonomisi 1956da tamamlanarak bir

  kitapta yaynlanmtr. 6 seviyeden oluan bilisel alann en alt basama

  bilgi basama olup, bilgi basaman sras ile kavrama, uygulama, analiz,

  sentez ve deerlendirme basamaklar izler. Bilgi, kavrama, uygulama alt

  seviyeler olarak kabul edilirken, analiz, sentez, deerlendirme st bilisel

  seviyeler olarak kabul edilir. Bir sonraki basamakta yer alan davrann

  kazandrlabilmesi iin nceki basamaktakilerin kazandrlm olmas

  gerekmektedir. Herhangi bir basamak, kendinden bir sonraki basaman n

  koulu olarak kabul edilir. Bloom bu bilisel alan taksonomisine zaman

 • Asm ARI 262

  ierisinde bir takm eletiriler yaplm ve gzden geirilme ihtiyac

  domutur. Bloomun eski bir rencisi Lorin W. Anderson, 21. yzyl

  renci ve retmenlerine uyarlamak umuduyla Bloom taksonomiyi

  gelitirmek amacyla bir alma grubu kurmutur. (Anderson, 1999; Bloom,

  1956; Kkahmet, 2005; Krathwohl, 2009). 1995-2000 yllar arasnda

  Bloomun taksonomisini dzenlemek ve yenilemek zere yaplan bu alma

  sonunda Bloomun snflamasna kkl bir deiiklik getirilmemekle

  birlikte, baz nemli farklklar ortaya kmtr. Forehand (2005) revize

  edilen yeni taksonominin farkllklarn grupta incelemitir. Bunlar; 1)

  Terimsel Deiim: Bloomun 6 nemli kategorisi isimden fiile evrilmi, en

  dk seviye olan bilme hatrlama olarak deitirilmi, kavrama ve sentez

  ise yeniden adlandrlmtr. 2) Yapsal Deiim: Bloomun orijinal

  taksonomisi tek boyutluyken gelitirilen taksonomi ise bilgi ve bilisel

  olarak iki boyutludur. 3) Amasal Deiim: Bloom taksonomisine gre,

  geniletilmi yeni taksonomi daha da geni gruplara hitap etmektedir. Eski

  ve yeni taksonomi aada karlatrlarak verilmitir (Ari, 2011).

  Yenilenmi taksonomide isim ve eylem hallerini ayrarak iki boyutta

  ele almtr: Bunlar, Bilgi Boyutu ve Bilisel Sre boyutudur. Bilgi

  boyutunda bilgi trlerine rastlanmaktadr. Bunlar, olgulara dayanan bilgi,

  kavramsal bilgi, ilemsel bilgi ve bili tesi bilgidir. Yeni taksonomi de eski

  versiyonu gibi alt basamaktan olumaktadr. Ancak, basamak (bilgi,

  kavrama ve sentez) yeniden adlandrld, st iki basaman yerinin

  deitii ve basamaklarn isimlerinin hedeflerde kullanld ekline uymas

  iin eylem (fiil) formuna dntrld grlmektedir. Btn orijinal alt

  kategoriler isim fiil olarak deitirilmi ve bilisel sreler olarak

  adlandrlmtr. (Amer, 2006; Anderson, 1999; Anderson, 2005; Hanna, 2007;

  Krathwohl, 2009; Nsstrm, 2009; Wilson, 2006). Anderson taksonominin

  bilisel sre boyutu ve alt kategorileri Tablo 1de verilmitir.

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  263

  Tablo 1: Yenilenmi Bloom Taksonominin Bilisel Sre Boyutu

  Basamaklar zellikler Beceriler

  Hatrlamak lgili bilgiyi uzun sreli bellekten

  geri getirme, hatrlamadr.

  hatrla, tanmla, listele,

  tablolatr, uygun kullan,

  izelgele

  Anlamak Szl, yazl ve grafik iletiimi

  ieren retici mesajlardan

  anlam karlmas, fikir ve

  kavramlarn aklanmasdr

  zetle, tanmla, yorumla,

  rnekle, tahmin et, akla,

  yerletir, farkna var,

  raporlatr, evir,

  dntr

  Uygulamak Bir yntemi/ilemi verilen bir

  durumda kullanma veya

  uygulama, bilgiyi yeni durumda

  kullanmadr

  se, snflandr,

  gsterisini yap,

  dramatize et, tecrbe et,

  kullan, deneyini yap,

  yorumla, hesapla, altr,

  z, kullan, taslak

  olutur, yaplandr, kur

  Analiz etmek Materyali bileenlerine ya da

  paralara ayrma, farkl paralar

  birbirinden ayrt etme ve

  paralarn birbiriyle ve

  materyalin genel yaps veya

  amacyla nasl bir ilikisi

  olduunu belirlemedir

  dzenle, karlatr, tezat

  olutur, akla, eletir,

  ayrt et, fark gr,

  sorgula, test et, elde et

  Deerlendirmek Bir duruu ya da karar

  yarglamaktr. Kriter ve

  standartlara dayal olarak karara

  varma / hkm vermedir. Eski

  versiyonunda son basamak olan

  deerlendirme yenisinde beinci

  basamakta yer almtr

  deer bi, srala, tart,

  savun, sonuca var,

  yargla, se, destekle,

  harekete ge, deerlendir,

  sonuca var, gr bildir

  Yaratmak Paralar kullanarak yeni bir

  rn ya da fikir oluturmay

  ierir. Orijinal bir rn

  oluturmak veya tutarl bir

  btn oluturmak iin paralar

  bir araya getirmektir

  planla, bir araya topla,

  birletir, ina et, yarat,

  ret, gerekletir, tasarla,

  olutur, formlletir,

  gelitir.

 • Asm ARI 264

  Tablo 2de incelenen programdan yenilenmi Bloom taksonominin

  basamaklarna rnek kazanmlar verilmitir.

  Tablo 2: Taksonomiye lkretim Fen Bilgisi Sekizinci Snf Programndan

  rnek Kazanmlar

  rnek Kazanmlar Basamaklar

  Meteoroloji uzmanlarna meteorolog ad verildiini

  belirtir

  Hatrla

  Canllarda byme ve remenin hcre blnmesi ile

  meydana geldiini aklar

  Anla

  Tek karakterin kaltm ile ilgili problemler zer Uygula

  Metal, ametal ve yar metal zelliklerini karlatrr Analiz et

  Genetik mhendisliindeki gelimelerin olumlu sonularn

  takdir eder

  Deerlend

  ir

  Farkl ykseklik ve iddette sesler oluturabilecei bir

  mzik aleti tasarlar ve yapar

  Yarat

  lk kazanm meteorolog kime verilen adn ifade edilmesini

  ierdiinden hatrla basamanda yer almaktadr. kinci kazanm,

  renilenlerin aynen ifade edilmesinden daha st bir renme olarak

  aklama yapmay gerektirdiinden anla basamandadr. nc kazanm

  rendikleriyle problem zdrdnden yer ald basamak uyguladr.

  Dier kazanm renmede zellikleri karlatrma yapmay

  gerektirdiinden analiz et basamanda tanmlanmtr. Beinci kazanm

  daha st renmelerin gerektirdii kabul edip takdiri iermesinden

  deerlendir basamanda yer almtr. Son kazanm orijinal ve yeni bir rn

  ortaya konulmasn gerektirdiinden yarat basamandadr.

  SOLO Taksonomi (1982)

  SOLO Taksonomisini ilk J. B. Biggs ve K. Colins tarafndan

  oluturulmutur (Biggs ve Collis, 1982). SOLO Structure of Observed

  Learning Outcomes kelimelerinin ilk harflerinden olumakla birlikte

  Gzlemlenebilen renme ktlarnn Yaps anlamna gelmektedir.

  Bloomun bilisel alan snflandrmasna alternatif olarak yaygn

  olarak yksek retimde kullanlan solo snflandrmasdr. Sadece renme

  ktlarnn yazlmazsnda yardm amal kullanlmamaktadr, ayrca

  yantlar snflandrma da ve deerlendirme ltnde sklkla

  kullanlmaktadr. Yetersizlikten uzmanla kadar olan be aamal basamak

  vardr. Bunlar Tablo 3te grlmektedir (ONeill ve Murphy, 2010).

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  265

  Tablo 3: SOLO Taksonomisi

  Dzey zellikler

  Niceliksel

  SOLO 1 Yap ncesi Yeteneksiz, alanla ilgili hibir bilgiye

  sahip olmayan

  SOLO 2 Tekli yapsal Bir ilgili yn bilinir.

  SOLO 3 oklu yapsal Birka ilgili bamsz yn bilinir.

  Niteliksel

  SOLO 4 likilendirme Bilginin zellikleri bir yapda

  birletirilir.

  SOLO 5 Soyutlama Bilgi, yeni bir etki alan iine

  genelletirilmitir.

  SOLO taksonominin be seviyesi aada sralanm ve aklanmtr

  (Brabrand ve Dahl, 2009; Ivanitskaya, Clark, Montgomery ve Primeau, 2002;

  Minogue ve Jones, 2009).

  1. Yap ncesi: renci konu d ynlerle veya bilgilerle engellenir.

  Uygun olmayan, ilgisiz ya da hatal ierik veya yntem/sre kullanlr.

  renen konuyu anlamakta zorlanr, anlaml bir ey renilmez. Burada

  renciler her hangi bir anlaya sahip deillerdir fakat alakasz olan bilgiyi

  kullanrlar ve/veya bir eyin ana noktasn (esasn) tamamen anlayamazlar.

  Dank bilgi paracklar kazanlm olabilir, fakat bunlar dzensiz,

  ekillendirilmemi (yaplandrlmam) ve aslnda gerek ierikten ya da bir

  konu veya problemle ilikili olmaktan yoksundurlar.

  2. Tek ynl yap: renen ilgili alana odaklanr ve alaca bir

  alan seer. En az bir bilgi parasna tek bir yntem (ilem) ya da kavram

  uygulanr. Anlam dktr ve belirli bir ey renilir. renci olayla tek bir

  bakmdan ilgilenebilir ve bariz balantlar kurabilir. Terminolojiyi

  kullanabilir, bilgiyi aktarabilir (hatrlayabilir), basit ynergeleri/algoritmalar

  yerine getirebilir, bir eyi baka szcklerle (kendi szckleriyle) anlatabilir,

  ayrt edebilir (tehis edebilir), isimlendirebilir ve sayabilirler.

  3. ok ynl yap: renen daha uygun veya doru zellikleri alr

  fakat bunlar birletirmez, eklemlemez. Bir ya da daha fazla bilgi

  paralarnda bilginin sentezi olmadan birok yntem veya kavram

  kullanlr. Birka ilgili, anlaml ve bamsz ynler renilir. Bu seviyede

  renci, olaya birka adan bakabilir, fakat bunlar birbirinden bamsz ve

  balantsz olarak gz nne alnr. Mecaz olarak syleyecek olursak,

  renci birok aac grebiliyorken orman gremez. renci bir listede

  bulunanlarn isimlerini tek tek sayabilir, tantabilir, snflandrabilir,

  birletirebilir, yntemleri uygulayabilir, yaplandrabilir ve prosedrleri

  yerine getirebilir.

 • Asm ARI 266

  4. likilendirilmi yap: renen bu aamada paralar bir

  dieriyle birletirir. Bylece btn tutarl bir yapya ve anlama sahip olur.

  likilendirilmi bir tepki, bilginin sentezi, ilemleri ve sonular ile

  karakterize edilir. Sonucu baarmak iin, dier bilgi ya da ilemlerle ilgili

  olan geici durumlar verilerek kavramlar baz bilgilere uygulanr.

  renilenler yap ierisinde birletirilir. Bu seviyede renci, eitli grler

  arasndaki ilikileri ve bunlarn bir btn oluturacak ekilde nasl bir araya

  geldiklerini anlayabilir. Bu anlay bir yap meydana getirir ve imdi renci

  birok aacn nasl da bir orman oluturduunu anlayabilir. te renci bu

  ekilde karlatrma yapabilecek, ilikilendirebilecek, analize edebilecek,

  kuram uygulayabilecek ve sebep sonu ilikisine gre ifade edebilecek

  yeterlilii gelitirebilir.

  5. leri soyut yap: renen bu aamada yapy yeni ve eylemin

  daha yksek bir biimini temsil eden daha soyut zelliklerde ele almak iin

  geneller. leri soyut tepkiler yapsal olarak ilikilendirilmi tepkilere

  benzerler. Fakat burada bilgi, ilem ve kavramlar, soruda var olan deneyim

  ve bilgi alannn dndan elde edilir. En st dzey olan bu basmakta,

  renci yapy verilenin tesinde genelleyebilir, yapy birok farkl bak

  asndan alglayabilir ve fikirleri yeni alanlara aktarabilir. Genelleme

  yapabilecek, varsaymlarda bulunabilecek (hipotezler kurabilecek), eletiri

  yapabilecek ve kuramlar oluturabilecek yeterlilie sahip olabilir.

  Yukarda grld zere, SOLO taksonomisinin ilerletilmesiyle

  renme arttrlr. nk daha yksek seviyelerde renilenler daha

  kaynatrlm ve anlam hale getirilmitir. En alt seviye (yap ncesi, tek

  ynl yap ve ok ynl yap) niceliksel olarak, en st iki olan st seviyede

  renme (ilikilendirilmi yap ve ileri soyut yap) ise niteliksel ve

  derinlemesine renme seviyeleri olarak ifade edilir. Derinlemesine

  renenler, renmelerini derin kiisel anlam ve kavray elde etmek iin

  biimlendirirler. Tablo 4de SOLO taksonomi dzeyleri iin fiil rnekleri

  verilmitir (Brabrand ve Dahl, 2009; Burnett, 1999).

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  267

  Tablo 4: SOLO dzeyleri iin rnek fiiller

  Yap

  ncesi

  Tekli yapsal oklu yapsal likilendirme Soyutlama

  -

  -

  -

  -tarif etmek

  -tehis/ayrt etmek

  -saymak

  -isimlendirmek

  -

  okumak/aktarmak

  -basit ynergeleri

  takip etmek

  -<

  -birletirmek

  -

  snflandrmak

  -

  yaplandrmak

  -tanmlamak/

  nitelendirmek

  -listedekilerin

  isimlerini

  saymak

  -yntemleri

  uygulamak

  -<

  -analize etmek

  - karlatrmak

  -birletirmek/

  btnletirmek

  -ilikilendirmek

  -sebeplerini

  aklamak

  -teoriyi alana

  uygulamak

  -<

  -kuram

  oluturmak/

  kuramlatrmak

  -genelleme

  yapmak

  -tahmin etmek

  -yarglamak

  -yanstmak

  -teoriyi yeni bir

  alana

  uygulamak

  -<

  Tablo 5de incelenen programdan SOLO taksonominin dzeylerine

  rnek kazanmlar verilmitir.

  Tablo 5: SOLO Taksonomiye lkretim Fen Bilgisi Sekizinci Snf

  Programndan rnek Kazanmlar

  rnek Kazanmlar Dzeyler

  Maddelerin snmasnn enerji almalar anlamna geldiini

  belirtir

  Tekli yapsal

  evresindeki sesleri, ince-kaln ve iddetli zayf sfatlarn

  kullanarak betimler ve snflandrr

  oklu yapsal

  Periyodik sistemde gruplar ve periyotlar gsterir; ayn

  gruplardaki elementlerin zelliklerini karlatrr

  likilendirm

  e

  Yer kabuunun, scak ve akkan olan magma zerinde

  hareket eden levhalardan olutuunu gsteren bir model

  tasarlar ve yapar

  Soyutlama

  lk kazanmda renmeyle ilgili bir bilgi paras tek bir ynden ele

  alndndan tekli yap dzeyinde yer almtr. kinci kazanm birden fazla

  bilgi paralar birka adan baklmay gerektirdiinden oklu yapdadr.

  nc kazanm, birden fazla renmeler arasndaki ilikileri ve bunlarn

  nasl bir btn oluturduklarn anlamasn ierdiinden ilikilendirme

 • Asm ARI 268

  dzeyindedir. Drdnc kazanm, renilenleri farkl bak asndan

  alglamay ve yeni yapya aktarmay gerektirdiinden dzeyi soyutlamadr.

  Yap ncesi dzeyde kazanm olmadndan, programdan buna rnek

  gsterilememitir.

  Fink Taksonomi (2003)

  Fink, anlaml renmeyi ne salar sorusuna birok yldr insanlarn

  verdii cevaplar aratrdktan sonra, anlaml renmenin taksonomisini

  sunduunu dile getirmektedir. Bu taksonomide, birok alt kategoriler ile

  birlikte, anlaml renme ana 6 tr iermektedir. ekil 1de Fink taksonomi

  verilmektedir (Fink, 2003).

  ekil 1: Anlaml renme (Fink) Taksonomi

  Fink, hiyerarik olmayan bir taksonomi sunmaktadr. stbili

  (renmeyi renme)ye yapt vurguda Anderson snflandrmasna

  benzer ve ayrca insani boyutu ve nemseme gibi daha etkili zellikler ierir.

  Tablo 6da renim ktlar ve yazl olarak ie yarayabilecek baz zel

  renme davranlar ile balantl baz uygun fiiller verilmektedir (ONeill

  ve Murphy, 2010).

  Tablo 6: Finks Taksonomisi

  Boyut Tanmlama Baz fiiller

  Temel Bilgi Anlama ve hatrlama Adlandrma,

  listeleme, tanmlama

  Uygulama Eletirel, yaratc ve pratik dnme,

  problem zme

  Analiz etme,

  yorumlama,

  uygulama

  Btnletirm

  e

  Fikirler, konular ve insanlar arasnda

  balantlar kurar.

  Betimleme,

  btnletirme

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  269

  nsani Boyut Hakknda renme ve kendini

  deitirme, dierleriyle etkileim ve

  onlar anlama

  Yanstma,

  deerlendirme

  nemseme Birinin duygularn, ilgilerini,

  deerlerini tanmlama ve deitirme,

  Yanstma,

  yorumlama

  renmeyi

  renme

  Soru sormay ve sorulara cevap

  vermeyi renme, zdenetimli

  renen olma

  Eletirme, analiz

  etme

  Fink taksonominin nemli bir zellii, ekil 2de gsterildii zere

  renmenin her trnn interaktif olmasdr. renmenin interaktif olmas,

  her tr renmenin dier tr renmeleri harekete geirir demektir. Bu,

  dersiniz iin renme hedeflerini semede byk bir neme sahiptir. Fink

  taksonominin boyutlar ile tanmlanan anlaml renmenin 6 trn de

  renme srecine birlikte dahil etmek g gibi grnyor olabilir. Fakat

  renme, bu alt renme trlerini ne kadar ierirse, o kadar renme

  hedefleri birbirini destekler ve rencilerin renmesi o kadar anlaml ve

  deerli olur (Fink, 2003).

  ekil 2: Anlaml renmenin nteraktif Doas

  Fink (2003) nemli renme hedeflerini formle etmek iin

  boyutlara ait sorular dzenlemitir. Bunlar aada verilmitir.

  Temel Bilgi

  Hangi anahtar bilgiler (gerekler, terimler, formller,

  kavramlar, ilkeler, ilikiler gibi) rencilerin anlamalar ve gelecekte

  hatrlamalar iin nemlidir?

  Hangi fikirler rencilerin bu dersi anlamalar iin nemlidir?

  Uygulama Hedefleri

  Hangi eit dnme (eletirel, yaratc, pratik dnme)

  rencilerin renmeleri iin nemlidir?

  nemli becerileri rencilere kazandrmak iin gereken ne?

 • Asm ARI 270

  renciler karmak projeleri nasl yneteceklerini renmeye

  ihtiyalar var m?

  Btnletirme Hedefleri

  Hangi balantlar (benzerlikleri ve etkileimleri) bu ders/konu

  iinde, dier ders/konu ile, zel-sosyal-i hayat iinde tanmal ve

  kurmal?

  nsani Boyut Hedefleri

  Kendisi hakknda neleri renmeli ya da renebilir?

  Bakalarn anlamak ve/veya onlarla etkileim iin neleri

  renmeli ya da renebilir?

  nemseme Hedefleri

  Ne gibi deiiklikleri/deerleri rencilerin kabul edeceini

  umuyorsunuz?

  renmeyi renme Hedefleri

  rencilerin bu derste nasl iyi bir renci olabilirler

  belirlenen bu konuda nasl renebilirler bu konuyu nasl kendi kendine

  direk renen olabilir konular hakknda ne renmelerini istersiniz?

  Tablo 7de incelenen programdan Fink taksonominin boyutlarna

  rnek kazanmlar verilmitir.

  Tablo 7: Fink Taksonomiye lkretim Fen Bilgisi Sekizinci Snf

  Programndan rnek Kazanmlar

  rnek Kazanmlar Boyutlar

  Sesin bir enerji turu olduunu ifade eder Temel bilgi

  Tek karakterin kaltm ile ilgili problemler zer Uygulama

  Mitozun canllar iin nemini belirterek byme ve

  reme ile ilikilendirir

  Btnletirme

  Sular, havay ve topra kirleten kimyasallara kar

  duyarllk edinir

  nsani boyut

  lk kazanm anlama ve hatrlama ierdiinden temel bilgi, ikinci

  kazanm problem zmeyi gerektirdiinden uygulama boyutunda yer

  almaktadr. nc kazanm konular arasnda balant kurmay

  gerektirdiinden btnletirme, drdnc kazanm kendi dndakileri

  anlamay ierdiinden insan boyuttadr. Dnce ve renmeyi renme

  boyutlarnda kazanm olmadndan, programdan bunlara rnek

  gsterilememitir.

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  271

  Dettmer Taksonomi (2006)

  Dettmer taksonomide Faz, ayrt edilebilir bir ksm veya bir kesiti

  ifade eder. Bu fazlar, dier taksonomilerde genellikle taksonominin

  dzeyleri ya da basamaklar olarak ifade edilmektedir. Dettmer

  taksonomide, birbirine yakn fazlar aamalar oluturmaktadr. Aama, bir

  adm, bir eylem sahnesi veya bir yap iskelesidir. Dettmer taksonomide

  aama grlmektedir: Temel: ierik edinimi iin 1. ve 2. fazlar kapsar;

  Geliimsel: ieriin faydal ekilde kullanm iin 3, 4, ve 5. fazlar kapsar;

  deasyonal: ierikli yenileim iin 6, 7 ve 8. fazlar kapsar. Tablo 8de Dettmer

  taksonomisi verilmi ve aamalar aklanmtr (Dettmer, 2006).

  Tablo 8: Dettmer Taksonomi

  Aamalar Fazlar Karakteristii (belirleyicisi)

  Temel renim:

  Yakn (alak yol)

  renim transferli.

  Faz

  1

  Bilmek Gerekidir (Realizim)

  renciler ne renmeli?

  Edinme-Temel Faz

  2

  Kavramak

  Uygulamal renim

  (Geliimsel): Uzak

  (yksek yol)

  renim transferli

  fazlar.

  Faz

  3

  Uygulamak Pragmatiktir (pragmatizm)

  renciler ne renebilir?

  Faydalanma-Komplike Faz

  4

  Analiz etmek

  Faz

  5

  Deerlendirmek

  deasyonal renim

  (retimsel): Orijinal

  yap/retimli

  Faz

  6

  Sentezlemek dealisttir (dealiz)

  renciler neyi arzulamal?

  Yenileim-Yeni Faz

  7

  Dnmek

  Faz

  8

  Yaratmak

  Temel renim

  Bu aama tm rencilere zorunludur. Eitici retir, renci,

  renerek ustalar. erik, gereklidir. Sre, yaplandrlmtr ve balam,

  standartlar belirler. Ustalamak iin zaman verilir. Ustalaamayanlar iin

  telafi edici alternatifler sunulur. Faz 1 bil, rencinin sadece bilir hale

  gelmesini, kendinden bir ey katmadan, bilgiyi olduu gibi tekrar etmesini

  ifade eder. Faz 2 kavra, rencinin yaplan retimin sonucunda edindii

  bilgiyi kendi cmleleri ile ifade etmesi, aklamas, snflandrmas,

  kendisine ait rnekler vermesi gibi durumlar ierir.

 • Asm ARI 272

  1. ve 2. fazlar, daha gereki olup, renciler ne biliyor sorusunu

  sorar. Bu fazlar, btn rencilerin, temel renim materyallerini

  edinmesini salar. Bilmek iin gerekli ierii bnyesinde barndrr.

  renme sreci yaplandrlr ve her bir alan, kendi spesifik standartlarna

  sahiptir. retmenler retir; renciler materyali iyice renir.

  retmenler, rencilerin konuyu iyice renmelerini salamak amacyla

  gereken zaman verir ve sonraki konuya geerler. Sonrasnda, daha fazla ek

  zaman ve talimat alan ancak buna ramen konuya hakim olmay

  baaramayan renciler iin gereken telafi edici alternatifleri sunarlar.

  Geliimsel

  Her renci tarafndan kiiselletirilmeli. retici yol gsterir,

  renci kendini gelitirir. erik nem tar. Sre esnektir. erik alan,

  uygunluu belirler. Deiik baar aamalar beklenir. Her renciye ayr,

  zorlu renim frsat sunulur. Faz 3 uygula, rencinin rendii bilgiyi

  kullanmas, yeni bir sorunun zmnde kullanmasdr. Faz 4 analiz et,

  rencinin bir btn ak olarak grp, paralara ayrmasn, paralar

  arasndaki benzerlik ve farkllklar bulmasn ifade eder. Faz 5 deerlendir,

  rencinin desteklemesi, savunmas, yarglamas, eletirmesi,

  deerlendirmesidir.

  Bu uygulamal renim aamas, geliimsel fazlar olan 3, 4 ve 5.

  fazlar da kapsar. Bu fazlar, pragmatik bir soru yneltirler: renciler ne

  renebilir? Fonksiyonlar, daha komplike, uzak/yksek yol renim

  transferi yaratr ve geliimsel bir fayday da bnyesinde barndrr. Burada

  retim, her bir renci iin olabildiince farkllatrlmaldr. retmenler

  yol gsterir ve renciler olgunlar. erik nemlidir ama esnek bir ekilde

  sunulur. renim balamlar, ieriin uygunluunu belirler. Kimi

  durumlarda renim sresininin belirlenmesinde de rol oynar. rencilerin

  tm ierii renmesi art deildir. Eitimciler, baarnn farkl aamalar

  olacan bekler. Bu nedenle, en zayfndan stn yeteneklisine kadar her

  rencinin ilgisini ekecek, onlar zorlayacak renim aktiviteleri sunarlar.

  retimsel

  Her renci renmeyi kendisine gre kiiselletirmeli. retmen,

  olanak salar, renci retir. erik yenidir. Sre ak uludur. Alan,

  benzersizlii destekler. Farkl baarlar beklenir ve renciler, baarl

  olmalar iin tevik edilir. Faz 6 sentezle, rencinin rendii bilgi paralar

  kullanarak yeni bir rn ya da fikir oluturmasn ierir. Faz 7 dn,

  rendiklerinden yola karak benzerlerinden tamamen farkl orijinal bir

  rn tasarlamay; faz 8 yarat ise, bu tasary rne evirmeyi ifade

  etmektedir.

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  273

  Tablonun son ksmnda yer alan 6, 7 ve 8. fazlar, u retimsel,

  idealist soruyu soran ideasyonal bir aama meydana getirir: renciler

  neyi arzulamaldr? Sentezle, buraya 6. faz olarak yerlemitir ve 7. ile 8.

  fazlarn habercisi olur. deasyonal renim yeni ve yenileimcidir. Her

  renciye gre kiiselletirilmesi gerekir. Eiticiler, olanak salar, renciler

  ise retir. Yetenekli, zeki ve yaratc renciler, burada parlar. erik,

  yenidir. Sreler ak uludur. Her bir balam alan, benzersizlii

  (uniqueness) ne karr. retmenler, baary farkl sonular olarak

  grmeyi bekler ve btn rencilerin, yetenekleri ve kiisel arzular

  dorultusunda baarmalar ve retmeleri iin destek olurlar.

  Tablo 9da incelenen programdan Dettmer taksonominin fazlarna

  rnek kazanmlar verilmitir.

  Tablo 9: Dettmer Taksonomiye lkretim Fen Bilgisi Sekizinci Snf

  Programndan rnek Kazanmlar

  rnek Kazanmlar Fazlar

  Titreen bir cisim iin frekans ve genlii tanmlar Faz 1 Bilmek

  Canllarn yaadklar evreye adaptasyonunu rneklerle

  aklar

  Faz 2

  Kavramak

  Oksijenli solunum sonucunda oluan rnleri deney

  yaparak gsterir

  Faz 3 Uygula

  Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini

  karslatrarak iliki kurar

  Faz 4 Analiz

  etmek

  Genetik mhendisliindeki gelimelerin olumlu sonularn

  takdir eder

  Faz 5

  Deerlendirme

  k

  Teknolojideki sigorta modellerini aratrarak bir sigorta

  modeli tasarlar

  Faz 6

  Sentezlemek

  Yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmna rnek

  olabilecek bir tasarm yapar

  Faz 7

  Dnmek

  Farkl ykseklik ve iddette sesler oluturabilecei bir

  mzik aleti tasarlar ve yapar

  Faz 8 Yaratmak

  lk kazanm rendiklerini aynen aktarmasn ierdiinden bil,

  ikinci kazanm rendiklerini kendi rnekleri ile aklamasn

  gerektirdiinden kavra fazndadr. nc kazanm deney yapmay

  ierdiinden uygula, drdnc kazanm renilen konunun bileenleri

  arasnda ilikiyi aklamay gerektirdiinden analiz et, konu hakknda

  hkm vermeyi ierdiinden deerlendir faznda yer almtr. Altnc

  kazanm benzerlerinin zelliklerini kavrayarak yeni bir benzerini

  tasarlamay ierdiinden sentezle, yedinci kazanm yeni ve orijinal bir rn

 • Asm ARI 274

  tasarlamay ierdiinden dn, sekizinci kazanm yeni ve orijinal bir rn

  tasarlayp yapmay gerektirdiinden yarat fazndadr.

  Gerek Trkiyede gerekse dnya lkelerinde bu drt taksonominin

  uygulanmasna ynelik akademisyen grleri ile taksonomileri oluturan

  uzmanlarn taksonomiler hakkndaki grlerinin belirlenmesi istenmi ve

  bu alma desenlenmitir. Bu kapsamda aratrmann amac, bilisel alan

  snflamasnda Yenilenmi Bloom, SOLO, Fink ve Dettmer taksonomileri

  hakknda Eitim Programlar ve retim Anabilim Dal retim

  elamanlarnn ve taksonomileri oluturan uzmanlarn grlerinin

  belirlenmesidir.

  Yntem

  almada hem nicel hem de nitel veri toplama aralar

  kullanlmtr. Nicel boyutunda aratrma, tarama (tekil tarama) modelinde

  olup, betimsel nitelik tamaktadr. Tarama aratrmalar, bir grubun belirli

  zelliklerini belirlemek iin verilerin toplanmasn amalayan almalardr.

  Betimsel aratrmalar ise, verilen bir durumu olabildiince tam ve dikkatli

  bir ekilde tanmlayan aratrmalar olup, bu almalarda aratrmaclar

  bireylerin, gruplarn ya da fiziksel ortamlarn zelliklerini (yetenekler,

  tercihler, davranlar vb.) zetler (Bykztrk, akmak, Akgn, Karadeniz,

  Demirel, 2009).

  Dier taraftan nitel boyutunda ise aratrma, durum almasnn

  tek durum yaklam kullanlarak desenlenmitir. Nitel aratrmalar,

  uygulamada karlalan sorunlar aratrma ve zm retme, bireyin bir

  olguya ilikin yaantlarn, alglarn ve bunlara ykledii anlamlar ortaya

  karma gibi amalarla yaplmaktadr. Durum almalar ise nicel veya nitel

  yaklamla yaplabildii gibi her iki yaklamda da ama, belirli bir duruma

  ilikin sonular ortaya koymaktr. Nitel durum almasnn en temel

  zellii bir ya da birka durumun derinliine aratrlmasdr. Durumlar

  birbirinden farkl olduu iin sonularn genellenmesi sz konusu olmayp,

  bir duruma ilikin olarak elde edilen sonularn benzer durumlarn

  anlalmasna ynelik rnekler ve deneyimler oluturmas beklenir (Yldrm

  ve imek, 2006; Bogdan ve Biklen, 1992).

  alma Grubu

  Nicel alma grubu

  almann teorik evrenini eitim programlar ve retim

  alanndaki akademisyenler oluturmaktadr. alma farkl lkelerdeki

  akademisyenler ile yrtlmtr. Bu alanda akademik alma yapan

  akademisyenlere elektronik ortamda ulalmaya allmtr. Elektronik

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  275

  ortamda ulalabilinen akademisyen says 715tir. 44 lke niversitelerinin

  web sayfalar incelenerek akademisyenlerin e-posta adreslerine ulalm ve

  bu akademisyenlere Ocak-Nisan 2012 tarihleri arasnda hazrlanan lek

  gnderilmitir. Ancak almaya 27 lkeden 103 akademisyen gnll

  olarak katlmlardr. Bu durumda almann ulalabilir rneklemi 103

  birimden olumu olup, ulalabilir rnekleme yntemi kullanlmtr.

  alma grubu, almaya gnll katlanlardan olutuundan rneklemin

  evreni temsili snrl kalmtr. 17 lkeye (Argentina, Botswana, Brazil,

  Cayman Islands, Cyprus, Denmark, Germany, Hong Kong, Lebanon,

  Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Sweden,

  Switzerland, Taiwan) gnderilen leklerden hibir dnt alnamamtr.

  rneklem grubunun demografik zellikleri aada Tablo 10da verilmitir.

  Tablo 10: Katlmclarn Kiisel zellikleri

  Cinsiyet Kadn Erkek

  %26.2 %73.8

  Unvan Dr. Yrd. Do.

  Dr.

  Do.

  Dr.

  Prof. Dr. Dier*

  %21.4 %19.4 %20.4 %12.6 %26.2

  Kdem -5 6-10 yl 11-15

  yl

  16-20 yl 21-25 26+

  %24.0 %20.8 %15.6 %10.4 %9.4 %19.8

  *(Yksek lisans mezunu ya da doktora rencisi)

  Katlmclarn lkelere gre dalm ise yledir: Avustralya 5,

  Banglade 4, Kanada 1, Yunanistan 3, Hindistan 1, ran 16, Malezya 7,

  Nijerya 1, Umman 1, Pakistan 4, Gney Afrika 2, spanya 2, Trkiye 13,

  ngiltere 1, Amerika 18, Zimbabwe 1, rdn 6, Habeistan 1, S. Arabistan 4,

  Vietnam 3, Endonezya 1, in 2, Msr 1, Yemen 1, Belika 1, Kuveyt 2, ek

  Cumhuriyeti 1 kiidir.

  Nitel alma grubu

  Grubun oluturulmasnda amal rneklem tekniklerinden lt

  rnekleme teknii kullanlmtr. lt rnekleme yntemindeki temel

  anlay nceden belirlenmi bir dizi lt karlayan btn durumlarn

  allmasdr. Burada sz edilen lt veya ltler aratrmac tarafndan

  oluturulabilir ya da daha nceden hazrlanm bir lt listesi kullanlabilir

  (Yldrm ve imek, 2006). Aratrmadaki sz konusu ltler ise,

  taksonomiyi oluturan ya da oluturulmasnda nde gelen kiilerden

  olmasdr. Bu balamda almada taksonomilerin kurucular olan

  Anderson, Biggs, Collis, Fink ve Dettmer ile grme yaplmasna karar

 • Asm ARI 276

  verilmitir. Ancak SOLO taksonominin kurucularndan Collis ile yaplan

  yazmalarda dnt alnamadndan sadece Biggs ile grme yaplmtr.

  Grmeler Ocak-ubat 2012 tarihleri arasnda gerekletirilmitir.

  Veri Toplama Arac ve Verilerin Toplanmas

  Nicel veri toplama

  lek Arnn (2011) Bloom yenilenmi taksonomisi iin gelitirdii

  ve geerlik gvenirlik almasn yapt lekten 7 madde alnarak drt

  taksonomiye uyarlanarak oluturulmutur. Hazrlanan lek hakknda

  eitim programlar ve retim bilim dalndan iki uzman gr alnm,

  grler dorultusunda maddelerde gerekli dzeltmeler yaplmtr. Ayrca

  Anderson, Fink, Biggs ve Dettmer ile de elektronik ortamda grlerek

  onlarn da grlerine bavurulmutur.

  15 farkl lkeden birer akademisyene lek n uygulamas

  yaplmtr. lein gvenilirlik analizi iin i tutarllk katsays

  hesaplanm, i tutarllk katsays olan Cronbachs Alpha deeri .84

  bulunmutur. Ayrca maddeler elendiinde bu deerde bir ykselme

  olmad grlmtr. Buna gre lein i tutarllnn olduu ve

  gvenirliinin yksek olduu sylenebilir.

  Hazrlanan lek iki blmden olumaktadr. Birinci blm cinsiyet,

  unvan, kdem, lke vb. kiisel bilgilerden; ikinci blm, bu drt

  taksonomiyle ilgili grlerin belirlenmesine ynelik maddelerin yer ald

  sorulardan olumaktadr. lek maddelerinde yer alan sorulara ilikin

  akademisyenlerin grlerini belirlemek iin kesinlikle katlmyorum,

  katlmyorum, ksmen katlyorum, katlyorum ve tamamen

  katlyorum eklinde Likert tipi beli derecelendirilmi maddeler

  oluturulmutur. Ayrca, taksonomilerle ilgili eklemek istedikleri varsa

  retim elamanlarnn bunlar yazabilecekleri belirtilmi ve lekte

  yazabilmeleri iin yer gsterilmitir.

  Hazrlanan lek ve drt taksonomi ile ilgili bilgi ieren dosya

  alma grubundaki akademisyenlerin e-posta adreslerine elektronik

  ortamda Ocak-Nisan 2012 tarihleri arasnda gnderilmitir. Yine e-posta ile

  lein geri dn gereklemitir.

  Nitel veri toplama

  Anderson, Fink, Biggs ve Dettmere drt taksonomi ile ilgili bilgi

  ieren dosya e-posta yardmyla gnderilmitir. Bu kiilerin her drt

  taksonomiye ilikin grleri yine birka sefer yazlarak e-posta ile

  elektronik ortamda alnmaya allmtr. Grmede her drt taksonomiye

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  277

  ilikin grleri alnmaya allmtr. Bu grmeler Ocak-ubat 2012

  tarihleri arasnda gerekletirilmitir.

  Verilerin Analizi

  Nicel veri analizi

  Toplanan veriler, bilgisayara girilmi, SPSS programndan

  yararlanlarak analiz edilmitir. Kullanlan 5li Likert lei, 1den 5e kadar

  olan deerlendirme lei olup be eit paraya blnm ve her seenee

  karlk gelen puan aralklar belirlenmitir. lek seenekleri ile puan

  aralklar aada verilmitir.

  Tablo 11: lek Seenekleri le Puan Aralklar

  Seenekler Verilen Puanlar Puan Aral

  Tamamen Katlyorum 5 4.205.00

  Katlyorum 4 3.404.19

  Ksmen Katlyorum 3 2.603.39

  Katlmyorum 2 1.802.59

  Hi Katlmyorum 1 1.001.79

  retim elamanlar grlerine gre lekte yer alan maddelerin

  frekans (f) dalm ve yzde (%) eklinde zetlenmitir. Elde edilen

  bulgular tablolar halinde verilerek yorumlanmtr.

  Nitel veri analizi

  Anderson, Biggs, Fink ve Dettmer ile yaplan grme sonucu

  elde edilen veriler ve lek sonunda eklemek istediiniz baka

  dnceler sorusuna verilen cevaplar ile elde edilen verilerin analizinde

  betimsel analiz yntemine bavurulmutur.

  Elde edilen verilerin daha nceden belirlenen temalara gre

  zetlendii ve yorumland betimsel analizde, grlen bireylerin

  grlerini arpc bir biimde yanstmak amacyla dorudan alntlara yer

  verilir. Betimsel analizde ama, elde edilen bulgular dzenlenmi ve

  yorumlanm bir biimde okuyucuya sunmaktr (Yldrm ve imek, 2006).

  Grmeden elde edilen veriler kodlanarak ayrntl ekilde incelenmitir.

  Analize balamadan nce temalar almann amac ve grme sorular

  dikkate alnarak aratrmac tarafndan belirlenmitir. Her soruya ilikin

  katlmclarn verdikleri cevaplar bu temalara gre ilenmi, listesi

  karlm, bulgular tanmlanm ve yorumlanmtr. Bulgular ksmnda

  katlmclarn isimleri ak olarak verilmemi, grme yaplan kiiler iin

  G1, G2,

 • Asm ARI 278

  grne bavurulmu, almalar aras tutarllk %85in zerinde

  belirlenmitir. Bulgular blmnde almada elde edilen veriler

  sunulurken, nce bulgularn tamam yorum yaplmadan dorudan verilmi

  ve duruma ilikin bilgiler ortaya konulduktan sonra yorumlama yoluna

  gidilmitir. almann yntem blmnde almann modeli, alma

  grubu, veri toplama aracnn oluturulmas, verilerin toplanmas ve analizi

  ile ilgili ayrntl aklamalara yer verilmitir. zerinde allan durum ve

  kullanlan yntemler almann ilgili blmlerinde detaylaryla sunulmu,

  bylelikle benzer aratrma yapacak aratrmaclara alma desenlerini

  kurgularken yardmc da olunabilecektir. Bylece analizin geerlilii ve

  gvenilirlii salanmaya allmtr.

  Bulgular

  Aratrmann nitel ve nicel bulgular ayr balklar halinde

  verilmitir. Bu kapsamda bulgular leklerden elde edilen bulgular ve

  grmelerden elde edilen bulgular olarak iki balk altnda toplanmtr.

  Aada leklerden elde edilen bulgular yer almaktadr.

  leklerden Elde Edilen Bulgular

  lekten elde edilen bulgular tablolar halinde verilerek

  yorumlanmtr. Ayrca katlmclarn taksonomilere ilikin olarak

  belirttikleri grleri incelenip deerlendirilmesiyle elde edilen bulgular,

  temalara gre belirlenen balklar altnda verilmitir. Tema ve konu

  balklarnn belirlenmesinde lekteki taksonomilere ilikin bulgular

  dikkate alnarak hazrlanmtr. Bylelikle temalara ilikin olarak hem nicel

  hem de nitel veriler birlikte verilmitir.

  Aadaki tabloda Bloom taksonomiden sonra bu taksonomilerin

  getirdii deiikliklerin kabul edilebilir olmas maddesine ilikin bulgulara

  yer verilmitir.

  Tablo 12: Taksonominin getirdii deiiklikler kabul edilebilirdir maddesine

  ilikin bulgular

  Taksonomi N

  Aritmetik

  Ortalama S.S.

  Anlam

  Yenilenmi

  Bloom 100 3.62 0.79

  Katlyorum

  SOLO 95 3.23 0.83 Ksmen Katlyorum

  Fink 95 3.41 0.78 Katlyorum

  Dettmer 96 3.31 0.76 Ksmen Katlyorum

  Tabloda, katlmclarn taksonominin Bloom orijinal

  taksonomisinden farkl olarak getirdii deiikliklere Yenilenmi Bloom ve

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  279

  Fink taksonomileri iin katldklar, SOLO ve Dettmer taksonomileri iin ise

  ksmen katldklar grlmektedir. Aada konuyla ilgili katlmclarn

  grlerine yer verilmitir.

  Tanmladnz bilisel taksonomiler deiik varsaymlarn

  kullanlmasyla gelitirilmitir. Bu nedenle kyaslamak zor olabilir. Bazlar,

  dierlerinin bilisel srelere odakland yerde, bilginin yapsna-bilisel

  mimariye dayanr. (K 36)

  unu sylemeliyim ki, bu modeller program uzmanlarna belli

  zamanlarda yardmc olmulardr. Benim iin her model zamanla artan bir

  gelimeyi simgelemektedir. (K18)

  Btn dier taksonomiler, Bloom taksonomisi gibi kapsaml

  deildir; tartmalarla ve retme-renmenin planlamas, uygulanmas ve

  deerlendirilmesi srecinde kabul edilip uygulanmas iin dnyadaki btn

  eitimcilerin analizini gerektirir. (K42)

  Btn bu taksonomiler faydaldr. retmenlere, program

  gelitirenlere eitli seviyede dnceler, gelitirilmesi gereken beceriler

  hakknda fikir verir. Eitimcilerin bilgiyi ezberlemenin tesine

  geebilmesinde yardmc olurlar. Hi biri mkemmel deildir. Farkl

  olmaktan ok benzerdirler. (K43)

  Daha ok aratrma salaml olan ve kabul edilen taksonomi

  yenilenmi Bloom taksonomidir. Daha sonra genellikle kullanl olan

  Dettmer taksonomidir. Dier ikisi benim tecrbelerime gre programda

  daha az kullanlanlardr. (K46)

  Dettmer taksonomi aslnda nceki Bloom taksonomidir,

  deiiklik/yenilik getirmemitir. (K24)

  Bence taksonomiler dikkat ekici bir ekilde benzerler. Ben en ok

  Bloomun ve Yeni Bloomun bilisel taksonomisine ainaym ve daha nce

  bunlar almalarmda kullandm. Benim ilgimi en ok Finkin taksonomisi

  ekti, dikkat ekici kelimelerin dahil edilmesi etkileyici. (K22)

  renme sonularnn belirtilmesinde dayanak olarak hala Bloom

  Taksonomisini kullanyor gzkyoruz. Anketlere cevap veremeseler de, bu

  bizim ou akademisyenler iin renme noktas olmutur. unlar

  belirtmek iin sylyorum ki, onlar zorlandlar ve bu gelimeler kaknda

  daha fazla renmek istediler. (K48)

  Belki Solo dnda, bu taksonomiler temel olarak Bloomun

  taksonomisinden oluturulmulardr. Dierleri sadece bilisel ktlara

  odaklanrken Fink, duygusal renme ktlarn hesaba katar. Taksonomi

 • Asm ARI 280

  konusunda benim fikrim Finkte gremediim hiyerarisel bir snflamadr.

  (K65)

  Anladm kadaryla Dettmer taksonomi sadece Bloomun (1956)

  nemsiz kavramsal tekrardr. (K68)

  Bence Yeni Bloom taksonomisi daha uygundur. Ayrca, Dettmer

  taksonomisindeki baz ifadelerin de deiik konu alanlarnda uygulamak

  iin gerekten uygun olduunu dnyorum. (K73)

  Aadaki Tabloda taksonomilerin nemli eksiklikler iermesi

  maddesine ilikin bulgular verilmektedir.

  Tablo 13: Taksonomi nemli eksiklikler iermektedir maddesine ilikin

  bulgular

  Taksonomi N Aritmetik Ortalama S.S. Anlam

  Yenilenmi

  Bloom 103 2.84 1.08

  Ksmen Katlyorum

  SOLO 98 3.06 0.89 Ksmen Katlyorum

  Fink 98 3.06 0.94 Ksmen Katlyorum

  Dettmer 98 3.07 0.99 Ksmen Katlyorum

  Tablo incelendiinde, hedeflerin snflandrlmasnda drt

  taksonominin de tamamen kabul edilebilir bulunmad, akademisyenlerin

  taksonomilerde baz eksiklikler ierdiini dndkleri grlmektedir.

  Aada konuyla ilgili katlmclarn grlerine yer verilmitir.

  Btn taksonomiler tamamlanmam bir sistemi temsil eder, nk

  her sistem tamamlanmamtr (bu konuda Douglas Hofstadter, Gdel ve

  eski filozoflardan Epimides the Cretann almalarna bakabilirsiniz). Bir

  ara olarak taksonomiler sadece uygun olan bir yar iinde faydal olabilir.

  Tabi ki, ben geerli olan program teorisi (program mhendisliinin

  dnda), humanizim ve post-modern teoriyle (ya da post-post-modern

  teoriyle) ekillendirilen bir duru sergiliyorum. (K70)

  Taksonomiler birinin (eitimcinin) kafasndaki zihinsel yaplardr.

  Gerek daha karktr ve ulalmaz bir yerdedir. Bu nedenle eitimci olarak,

  idrakimizin znel yapsn (genel olarak bilisel sreleri anlamamzn znel

  doasnn yan sra) ve kltrel saplantlarn her zaman aklmzda

  tutmamz gerekir. (K39)

  Btn taksonomiler katkda bulunmulardr ama hepsinin baz

  kusurlar vardr. (K61)

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  281

  Aada taksonomilerin her konu alanna uygunluu ve farkl

  konularda farkl taksonomi uygulanmas maddelerine ilikin bulgular

  verilmitir.

  Tablo 14: Taksonomi, her konu alan iin uygun deildir maddesine ilikin

  bulgular

  Taksonomi N Aritmetik Ortalama S.S. Anlam

  Yenilenmi Bloom 103 2.86 1.09

  Ksmen

  Katlyorum

  SOLO 98 3.10 1.00

  Ksmen

  Katlyorum

  Fink 98 3.06 0.96

  Ksmen

  Katlyorum

  Dettmer 98 3.00 0.95

  Ksmen

  Katlyorum

  Farkl konularda farkl

  taksonomilerin

  uygulanmas uygundur

  95 3.73 1.06 Katlyorum

  Katlmclar drt taksonominin de her konu alan iin uygun

  olmadna ksmen katlmlardr. Ayrca, tabloda akademisyenlerin farkl

  konularda farkl taksonomiler uygulanmas gerektiine katldklar

  grlmektedir. Aada konuyla ilgili katlmclarn grlerine yer

  verilmitir.

  renci merkezli yaklam iin uygun olma ve rencilerin

  renmelerinde nasl reneceklerini kolaylatrma da, taksonominin daha

  anlalabilir ve konuya zel olmas gerektiini dnyorum. (K22)

  Btn taksonomiler katkda bulunmulardr ama hepsinin baz

  kusurlar vardr. Konularnn doal yapsn aklda tutularak, farkl

  taksonomiler farkl konular iin kullanlabilir. (K61)

  Muhtemelen bu konuya baldr. En azndan; matematik, fizik,

  kimya ve dier zor bilimlerde revize edilmi Bloom taksonomisi aka en

  iyi uygulanabilir olandr. (K89)

  Taksonomi araylar ile ilgili almalarn yaygnlatrlmas bilgi ve

  uygulamaya ynelik inanlarla birlikte yryebilir. Ezberlerimizi kolay

  kolay terk edemiyoruz. Bilme ve inanma boyutlar da aslnda tek bana

  uygulamalara - ksa ve orta vadede -yetememekte. Eski inanlarmz,

  alkanlklarmz ok etkili. Bir karma taksonomi denemesi yaplabilir. Bu

 • Asm ARI 282

  deneme, konulara, renci grubunun zelliklerine, beklentilere, felsefi

  anlayllar yanstabilmeli ve esnek olabilmelidir. (K92)

  Aada taksonomilerin gnmz renci merkezli yaklamlarna

  uygun olmas maddesine ilikin bulgular verilmitir.

  Tablo 15: Taksonomi, gnmz renci merkezli yaklamlarna uygundur

  maddesine ilikin bulgular

  Taksonomi N Aritmetik Ortalama S.S. Anlam

  Yenilenmi

  Bloom 103 3.54 1.00

  Katlyorum

  SOLO 99 3.16 0.85

  Ksmen

  Katlyorum

  Fink 97 3.45 0.83 Katlyorum

  Dettmer 98 3.34 0.77

  Ksmen

  Katlyorum

  Akademisyenler Yenilenmi Bloom ve Fink taksonomilerinin

  gnmz renci merkezli yaklamlarna uygunluuna katlrken, SOLO

  ve Dettmer taksonomileri iin ksmen katlmlardr. Bu konudaki katlmc

  grleri aada verilmitir.

  renci merkezli yaklam iin uygun olma ve rencilerin

  renmelerinde nasl reneceklerini kolaylatrma da, taksonominin daha

  anlalabilir ve konuya zel olmas gerektiini dnyorum. (K22)

  renme ve retmeye dair deiik yaklamlar tecrbe etmi

  bunun yan sra sonular deerlendirmi bir eitimci olarak, benim

  tecrbelerim unlar gstermektedir: Epistemolojik dzeyde, renme

  ontolojisinin, retme ontolojisi ile karmasn engellememiz gerekir. lk

  bakta birbirlerine olan tekablleri neredeyse otomatik olarak grlebilir;

  ancak bunlar zerine alrken, zihinsel sreleri kategorize ederken

  tedbirler alnmaldr. Ayrca, bilisel yklemelerin dnld

  durumlarda, kefedilecek deiik ve alternatif bir yol probleme dayal

  renmedir. (K39)

  Aada taksonomilerin lkemizdeki dier program gelitirme

  uzmanlar tarafndan yeterince bilinmektedir ve lkemizdeki dier program

  gelitirme uzmanlar tarafndan onaylanmaktadr maddelerine ilikin

  bulgular verilmitir.

  Tablo 16: Taksonomi lkemizdeki dier program gelitirme uzmanlar

  tarafndan yeterince bilinmektedir ve onaylanmaktadr maddelerine ilikin

  bulgular

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  283

  Dier Program Gelitirme

  Uzmanlar Tarafndan Yeterince

  Bilinmesi

  Dier Program Gelitirme

  Uzmanlar Tarafndan

  Onaylanmas

  Taksonomi N

  A.O

  . S.S.

  Anlam

  N

  A.O

  . S.S.

  Anlam

  Yenilenmi

  Bloom

  10

  2 3.17

  1.1

  0

  Ksmen

  Katlyorum

  10

  0 3.16

  0.9

  7

  Ksmen

  Katlyorum

  SOLO 99 3.86

  1.0

  4

  Katlyorum 99 2.79

  1.0

  5

  Ksmen

  Katlyorum

  Fink 99 2.50

  0.9

  2

  Katlmyoru

  m 98 2.41

  0.9

  3

  Katlmyoru

  m

  Dettmer 98 2.53

  0.9

  7

  Katlmyoru

  m 97 2.45

  0.9

  1

  Katlmyoru

  m

  Katlmclar, SOLO taksonominin lkelerindeki dier program

  gelitirme uzmanlar tarafndan yeterince bilinmesine katlrken, Yenilenmi

  Bloom taksonomi iin ksmen katlmlar, Fink ve Dettmer taksonomileri

  iin ise katlmamlardr. Ayrca yine tablo incelendiinde, Yenilenmi

  Bloom ve SOLO taksonomilerinin akademisyenlerin lkelerindeki dier

  program gelitirme uzmanlar tarafndan onaylandna ksmen katld,

  Fink ve Dettemer taksonomileri iin ise katlmadklar grlmektedir.

  Aada konuyla ilgili katlmclarn grlerine yer verilmitir.

  Temel olarak, retmenlerin %99.9 iin, bunlar ayndr. Her

  birindeki nanslar profesrler tartabilir. Ama aslnda retmenlerin

  bunlardan birini kullanmasn bile salayabilsek, harika olurdu. (K19)

  Ben en ok Bloomun ve Yeni Bloomun bilisel taksonomisine

  ainaym ve daha nce bunlar almalarmda kullandm. (K22)

  Yeniden dzenlenmi Bloom Taksonomisi dnda, dierleri

  hakknda yeterli bir bilgim yok. Fakltelerde bu taksonomiler hakknda

  yeterince ey bilindiine ikna olmu deilim. (K26)

  Bu almadan nce, SOLO ya da Fink modellerini duymadm.

  lgin. (K33)

  Benim lkemde Solo, Fink ve Dettmer taksonomileri henz

  bilinmiyor. (K35)

  Fink ve Dettmer taksonomileri bilmiyorum. (K44)

  Deneyimlerime gre, ou retmen hala Bloomun 1956taki

  versiyonunu kullanyor ve yenisi hakknda bir ey bilmiyor. (K68)

 • Asm ARI 284

  Malezyada, stajyer retmenleri yetitirirken basit grnen

  ekiciliinden dolay Bloom ve Yeni Bloom taksonomiler daha sklkla

  kullanlyor. (K76)

  Arap dnyasndaki problem, son otuz ylda biz Bloom

  taksonomisini rettik ve baz uzmanlar retici desende kitaplar yaznca

  son olarak Gagne ve Merril retmeye baladk. Bence, gelecekte zellikle e-

  renme ve ak renme ile biz birden fazla taksonomiyi uygulamaya

  almalyz. (K82)

  Benim deneyim ve balammda baz taksonomilerin

  snflandrlmas yenidir. (K84)

  Aada taksonomilerin uluslar aras dzeyde uygulamada yer

  edinebileceine inanyorum maddesine ilikin bulgular verilmitir.

  Tablo 17: Taksonominin uluslar aras dzeyde uygulamada yer

  edinebileceine inanyorum.

  Taksonomi N

  Aritmetik

  Ortalama S.S.

  Anlam

  Yenilenmi

  Bloom 100 3.52 0.85

  Katlyorum

  SOLO 98 2.94 0.86 Ksmen Katlyorum

  Fink 97 2.95 0.97 Ksmen Katlyorum

  Dettmer 96 2.88 0.93 Ksmen Katlyorum

  Katlmclar Yenilenmi Bloom taksonominin uluslar aras dzeyde

  uygulamada yer edinebileceine katlmlar, SOLO, Fink ve Dettmer

  taksonomi iin ksmen katlmlardr.

  Anderson, Biggs (SOLO), Fink ve Dettmer ile Grme Sonucu

  Elde Edilen Bulgular

  Katlmclarn verdii cevaplarn incelenip deerlendirilmesiyle elde

  edilen bulgular, temalara gre belirlenen balklar altnda verilmitir. Tema

  ve konu balklarnn belirlenmesinde taksonomiler dikkate alnarak

  hazrlanmtr.

  Her drt katlmc da yaplan bu taksonomilerle ilgili almay

  yerinde bulmular ve olumlu gr bildirmilerdir. Ayrca, alma

  desenlendiinde aratrmada Anderson Taksonomi olarak yer alan gzden

  geirilip yenilenen Bloom taksonomi, Anderson ile gerekletirilen grme

  sonucunda taksonomi ismi almada Yenilenmi Bloom Taksonomi olarak

  deitirilmitir. Anderson, revize ettikleri Bloom taksonomiye Anderson

  Taksonomi isminin verilmesini istememi, taksonominin yeniden

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  285

  isimlendirmesi ya da baka taksonomi oluturma gibi bir amalarnn

  olmadn belirtmitir.

  Yenilenmi Bloom taksonomi ile ilgili grler

  Yenilenmi Bloom taksonomide, taksonomi tablosundaki hcrelere

  fiiller koymak uygun deildir. Bunun yerine, hcrelerde olmas gereken

  ieriktir. rnein, hatrla stununu yukardan aaya takip ederseniz,

  deien ey ieriktir. levsel bilgide, hatrlanan ey terminoloji ve

  dorulardr. erik bilgisi olarak akla gelen ey, ierik zelliklerinin

  tanmlanmas ve 1 ya da 2 tanmlama rneidir. Prosedrsel bilgi iinse akla

  gelen ey, altrmay tamamlamak, cevab bulmak ya da iyi tanmlanm bir

  problemi zmek iin takip edilmesi gereken basamak srasdr. Son olarak,

  meta-bilisel bilgi olarak akla gelen kendisi hakkndaki inanlar, belirlenen

  grev ve grevi tamamlamak iin kullanlan stratejilerdir (hem zel hem de

  genel grevler). Baka bir deyile, bu hcreler, balca ierik eleri

  asndan gerekten bo bilgidir. (G1)

  Ben de Balkan lkelerinde revize edilmi taksonomiye dair baz

  almalar yapyorum. zellikle, retimin gelimesi iin revize edilmi

  taksonominin olas sonular zerine gryorum. (G1)

  Btn olarak doru bir ekilde tanmlanmtr. simlendirmeniz

  Bloomun adn ierse de, yle bir ey syleyen bir balang eklemek

  isteyebilirsiniz: bu taksonomi Bloom ve meslektalarnn 1956da

  oluturduu bilisel hedef taksonomilerinin revize edilmi ve gncellenmi

  halidir. (G3)

  Anderson eitim psikolojisinde ve program gelitirmeyle

  profesyonel olarak ilgilenen revise edilmi bilisel taksonomiyi destekleyen

  materyaller yaynlad. Onun almalar bilisel taksonomiye ayrca

  yaratclk katt ama bir eyin yerine baka bir ey koyarak, yeni bir katogori

  ekleyerek deil. (G4)

  SOLO taksonomi ile ilgili grler

  Taksonomiyi revise eden ve tasarlayan kiilerin almalarn takip

  etmedim bu yzden almalarna dair yorum yazmam adaletsizlik olur

  diye dnyorum. (G1)

  SOLO daha delile (kanta) dayal ve genel olarak daha kullanldr,

  nk gerekten hiyerariktir. (G2)

  Birok insan bunu bir taksonomi olarak grse de, bence, bu farkl

  renme eitlerinin taksonomisi deildir; herhangi bir konuya dair daha iyi

  ve daha iyi bir derin renmenin (kalc renmenin) 5 seviyesini tanmlar.

 • Asm ARI 286

  Deerlendirme aktivitelerinde sylediiniz gibi sk kullanlmasnn nedeni

  de budur. (G3)

  Fink taksonomi ile ilgili grler

  Tanmnz genel olarak gzel. renme ktlarnz, renme

  aktivelerinizi ya da deerlendirme aktivitelerinizi yazarken,

  kullanabileceiniz belirli renme ktlaryla balantl baz uygun fiillere

  dikkat ekmektedir. (G3)

  Dier taksonomilerden farkl olarak, Fink taksonomisi (2003)

  hiyerarik olmaktan ok etkileimseldir. Bu u anlama gelir, eer renciler

  renmelerden birini gerekletirebilirse, bu onlarn dier renmeleri

  gerekletirmelerini hzlandrr. Ayrca, kapsad renme eitleri iinde

  bir snrdr; diyagramn sadece sa yarm ksm deimez bir ekilde

  biliseldir. (G3)

  Fink taksonomiyi duymadm iin sorular cevaplayamayacam

  hissediyorum. (G2)

  Dettmer taksonomi ile ilgili grler

  Dettmer taksonomiyi duymadm iin sorular

  cevaplayamayacam. (G2)

  Bunu renme ans elde ettiim iin mutluyum. Daha nce

  herhangi bir bilgim yoktu. (G3)

  Taksonomilerle ilgili genel grler

  Farkl renme taksonomilerine dair bir almadan haber almak

  gzel. Bu ok nemli olacaktr. Seebilecekleri eitli taksonomiler olmas

  insanlara retilecek ve yksek kalitede bir renmeye dair retilerimiz

  zerine odaklanmak iin bunlar kullanmak ciddi ekilde nemlidir. (G3)

  Eitimsel psikoloji, yetenekli ocuklarn eitimi ve snf

  deerlendirmesine dair retmelerimde taksonomileri birletirdiim zaman,

  btn ilgi alanlar harmanlayan bu sentez ve deerlendirmenin (tabi ki kat

  bir ekilde bu srada olmak zorunda deil) tesinde, yaratclk kategorisini

  de eklerdim. Ayrca sosyal ilgi alanlar gelitirdim ve duygulara ekstra

  vurgu yapmada duyusal motor erevesi iinde fiziksel ilgi alanlarn

  genilettim. (G4)

  Btn olarak almanz ve 4 taksonomiye dair tanmlarnz gzel.

  (G3)

  Sonu ve Tartma

  1956da Bloom ve arkadalar tarafndan gelitirilen taksonomi

  uluslara aras dzeyde kabul grm ve uygulanma imkan bulmutur.

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  287

  Ancak, bunun yannda Bloom taksonomiye birtakm eletirilerin de

  yneltildii ve farkl taksonomi gelitirme almalar yapld

  grlmtr. Aratrma konusuna alnan SOLO taksonomi 1982de Biggs ve

  Collis tarafndan gelitirilirken, Fink 2003te, Dettmer 2006da kendi

  taksonomilerini gelitirmilerdir. Anderson ve arkadalar da Bloom orijinal

  taksonomisini 2000de gncellemilerdir. almada bu taksonomilerle gelen

  deiikliklerin aratrmaya katlan akademisyenler tarafndan Yenilenmi

  Bloom ve Fink taksonomi iin katlyorum dzeyinde kabul bulurken, SOLO

  ve Dettmer taksonomileri iin ksmen katlyorum dzeyinde kabul

  grmtr. Dettmer taksonomiyi orijinal Bloom taksonominin tekrar olarak

  gren katlmclar olduu gibi, bu taksonomilerin temel olarak orijinal

  Bloomun taksonomisinden oluturulduunu dile getiren katlmclar vardr.

  Yine almada katlmclarn orijinal Bloom ve yenilenmi Bloom

  taksonominin daha ok kullandklar ve kabullendikleri grlmektedir.

  Yaplan bu almada hedeflerin snflandrlmasnda drt

  taksonominin de tamamen kabul edilebilir bulunmad, akademisyenlerin

  taksonomilerde baz eksiklikler ierdiini dndkleri grlmtr.

  Aratrmada katlmclarn, btn bu taksonomilerin tamamlanmam bir

  sistemi temsil ettikleri ve gelitirilme srecinin devam edecii grne

  sahip olduklar anlalmtr. Ayrca almada katlmclarn drt

  taksonominin de her konu alan iin uygun olmadna ksmen katldklar,

  farkl konularda farkl taksonomiler uygulanmas gerektiine de katldklar

  grlmtr. Senemolu da (2007) orijinal Bloom taksonomiyle ilgi yaplan

  eletirilerden biri olarak kimi uzmanlarn bu aamal snflamann, her konu

  alan iin uygun grlemediini dile getirmitir. Aratrmada farkl konu

  alanlarnda farkl taksonomilerin kullanlabileceini dile getirenlerin

  yannda, karma taksonomi demesi yaplabileceini nerenler de olmutur.

  Aratrmada akademisyenlerin yenilenmi Bloom ve Fink

  taksonomilerinin gnmz renci merkezli yaklamlarna uygunluuna

  katlrken, SOLO ve Dettmer taksonomileri iin ksmen katldklar

  grlmtr. Son yllarda yaplandrmac yaklamn, renci merkezli

  eitimin n plana ktn ve renmenin aktif, bireysel katlm gerektiren,

  renenin kendi renmesinden sorumlu olduu, bilginin kefedilip

  yaplandrld bir sre olarak kabul edildiini dile getiren Amerda (2006)

  gnmzde, taksonomilerin yenilenerek btn bu renci merkezli

  yaklamlar kendi yapsyla birletirmesi gerektiine dikkat ekmitir.

  almada yenilenmi Bloom ve SOLO taksonomilerin uluslar aras

  dzeyde bilinip uygulanrken, Fink ve Dettmer taksonomilerin bilinmedii

  grlmtr. Drt uzman ile yaplan grme sonucunda da Fink ve

 • Asm ARI 288

  Dettmer taksonomilerin sadece gelitiren kii tarafndan bilindii ortaya

  kmtr. Katlmclarn lkelerinde ounlukla orijinal Bloom ve yenilenmi

  Bloom taksonominin, ikinci srada da SOLO taksonominin kullanld

  ortaya kmtr. Uluslar aras alanda bu taksonomilerin kullanld

  almalardan rnekler bulmak mmkndr. Holmes (2005) SOLO

  taksonomiyi kullanarak, web tabanl renme ortamlarnn derin renmeyi

  tevik etmekteki kapasitesini belirlemek amacyla bir alma

  gerekletirmitir. Brabrand ve Dahl (2009) aratrmalarnda SOLO

  taksonomiyi kullanarak niversite fen programnn yeterlilik ilerlemesini

  analiz etmeye almlardr. Minogue ve Jones (2009) SOLO taksonomiyi

  kullanarak biyoloji alannda n test-son test kontrol gruplu deneysel alma

  yrtmlerdir. Bu aratrmalar SOLO taksonomi kullanlarak yaplan

  almalardan birkadr. Yenilenmi Bloom taksonomi kullanlarak da

  yaplm aratrmalar mevcuttur. Nsstrm (2009) almasnda, Yenilenmi

  Bloom taksonomisinin matematikteki kazanmlar deerlendirmede

  kullanl olup olmadn incelemitir. Bekdemir ve Selim (2008) ilkretim

  matematik programndaki (6-7-8.snflar) cebir renme alan ile ilgili

  kazanmlar Yenilenmi Bloom taksonomiye gre snflandrmtr. Noble de

  (2004) Yeni Bloom taksonomiyi oklu zeka ile birletirmi, fen dersi doal

  felaketler nitesinin retimi zerine bir alma gerekletirmitir. Bu

  aratrmalar da Yenilenmi Bloom taksonomi zerine yaplm

  almalardan birkadr. Ancak, Fink ve Dettmer taksonomi iin rnek

  alma gstermek neredeyse mmkn grlmemektedir. Bu taksonomilerin

  ok yakn zamanda ortaya km olmas, uluslararas akademisyenlerce ok

  fazla bilinmemesi ve dolaysyla da uygulanmam olmas rnek alma

  bulunmamasnn nedenleri arasnda gsterilebilir.

  Farkl alanlarda farkl taksonomi kullanmna ynelik almalar

  yaplarak, bu durumun geerlilii aratrlabilir. Ayrca ok fazla uygulama

  rnei olmayan orijinal Bloom ve yenilenmi Bloom taksonomileri dndaki

  (SOLO, Fink, Dettmer vb.) taksonomilerle ilikili almalar alanda

  uygulanabilirlii ortaya koymak amacyla yaplabilir.

  Kaynaklar

  Amer, A. (2006). Reflections on Blooms revised taxonumy. Electronic Journal

  of Research in Educational Psychology, 4/8, 213-230.

  Anderson, L. W. (1999). Rethinking Blooms taxonomy: Implications for testing

  and assessment (ERIC Document Reproduction Service No.

  ED435630, TM 030 228).

  Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation, and the improvement of

  education. Studies in Educational Evaluation, 32, 102-113.

 • Uak niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290

  289

  Amer, A. (2006). Reflections on Blooms revised taxonumy. Electronic Journal

  of Research in Educational Psychology, 4/8, 213-230.

  Ari, A. (2011). Bloomun Gzden Geirilmi Bilisel Alan Taksonomisinin

  Trkiyede ve Uluslararas Alanda Kabul Grme Durumu. Kuram ve

  Uygulamada Eitim Bilimleri, 11/2, 767-772.

  Arslan, M. (2008). Gnmzde Montessori Pedagojisi. Milli Eitim Dergisi,

  177, 65-78.

  Bekdemir, M. ve Selim, Y. (2008). Revize edilmi Bloom taksonomisi ve cebir

  renme alan rneinde uygulamas. Erzincan Eitim Fakltesi

  Dergisi, 10 (2), 185-196.

  Biggs, J. B. ve Collis, K. (1982). Evaluating the Quality of Learning: the SOLO

  taxonomy. New York: Academic Pres.

  Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of

  educational goals, handbook I: Cognitive Domain. New York: David

  McKay Company.

  Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research for Education, An

  Introduction to Theory and Methods. USA: Allyn and Bacon.

  Brabrand, C. ve Dahl, B. (2009).Using the SOLO Taxonomy to Analyze

  Competence Progression of University Science Curricula. High

  Education. 58, 531549.

  Burnett, P. C. (1999). Assessing the Structure of Learning Outcoma from

  Counselling Using the SOLO Taxsonomy: an Exploratory Study.

  Biritish Journal of Guidance & Counselling, 27/4, 567-580.

  Bykztrk, .; akmak, E. K.; Akgn, . E.; Karadeniz, .; Demirel, F.

  (2009). Bilimsel aratrma yntemleri. Ankara: Pegem Yaynclk.

  Dettmer, P. (2006). New Blooms in Established Fields: Four Domains of

  Learning and Doing. Roeper Review, 28/2, 70-78.

  Ertrk, S. (1997). Eitimde Program Gelitirme. Ankara: METEKSAN.

  Fink, L. D. (2003). A Self-Directed Guide to Designing Courses for

  Significant Learning. San Francisco: Jossey-Bass. Retrieved 28 October,

  2010 from

  http://trc.virginia.edu/Workshops/2004/Fink_Designing_Courses_20

  04.pdf

  Forehand, M. (2005). Blooms taxonomy: Orginal and revised. In Emerging

  Persceptives on Learning, Teaching, and Technology (e-Book). Retrieved

  29 March, 2010 from http://eit.tamu.edu/JJ/DE/BloomsTaxonomy.pdf

  http://trc.virginia.edu/Workshops/2004/Fink_Designing_Courses_2004.pdfhttp://trc.virginia.edu/Workshops/2004/Fink_Designing_Courses_2004.pdfhttp://eit.tamu.edu/JJ/DE/BloomsTaxonomy.pdf

 • Asm ARI 290

  Hanna, W. (2007). The new Blooms taxonomy: Implications for music

  education. Arts Education Policy Review, 108 (4), 7-16.

  Holmes, K. (2005). Analysis of Asynchronous Online Discussion using the

  SOLO Taxonomy. Australian Journal of Educational & Developmental

  Psychology, 5, 117-127.

  Ivanitskaya, L.; Clark, D.; Montgomery, G. ve Primeau, R. (2002).

  Interdisciplinary Learning: Process and Outcomes. Innovative Higher

  Education, 27/2, 95-111.

  Krathwohl, D. R. (2009). Bloom taksonomisinin revizyonu: Genel bir bak

  (ev. D. Kce, M. Aydn ve C. Yldz). lkretim Online, 8 (3), 1-7.

  Kkahmet, L. (2005). retimde planlama ve deerlendirme. Ankara: Nobel

  Yayn Datm.

  Minogue, J. ve Jones, G. (2009).Measuring the Impact of Haptic Feedback

  Using the SOLO Taxonomy. International Journal of Science Education,

  31/ 10, 13591378.

  Nsstrm, G. (2009). Interpretation of standards with Blooms revised

  taxonomy: A comparison of teachers and assessment experts.

  Gunilla International Journal of Research & Method in Education, 32 (1),

  39-51.

  Noble, T. (2004). Integrating the revised Blooms taxonomy with multiple

  ntelligences: A planning tool for curriculum differentiation. Teachers

  College Record, 106 (1), 193-211.

  ONeill, G. ve Murphy, F. (2010).Guide to Taxonomies of Learning. UCD

  Teachng and Learnng/ Resources,

  http://www.ucd.ie/t4cms/ucdtla0034.pdf (01.11.2010)

  Senemolu, N. (2007). Geliim renme ve retim, kuramdan uygulamaya.

  Ankara: Gnl Yaynclk.

  Var, F. (1996). Eitimde Program Gelitirme. Ankara: Alkm Kitaplk

  Yaynclk.

  Wilson, L. O. (2006). Beyond bloom - A new version of the cognitive taxonomy.

  Retrieved 04 April, 2010 from

  http://www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/newtaxonomy.htm

  Yldrm, A. ve imek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratrma

  Yntemleri. Ankara: Sekin.

  http://www.ucd.ie/t4cms/ucdtla0034.pdfhttp://www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/newtaxonomy.htm