of 12 /12
Bloom Bloom ve ve Bilişsel Bilişsel Taksonomi Taksonomi Benjamin S. Bloom 1913-1999

Bloom ve Bilişsel Taksonomi

 • Upload
  elle

 • View
  158

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bloom ve Bilişsel Taksonomi. Benjamin S. Bloom 1913-1999. Benjamin Bloom. 1956 yılında Chicago Üniversitesinde eğitim psikolojisti bir grubun başındaydı. Bu grup öğrenme işlemlerinde önemli olduğu düşünülen düşünme davranışlarının düzeylerinin sınıflandırmasını geliştirdi. Bilişsel Taksonomi. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

BloomBloom ve ve Bilişsel Bilişsel

TaksonomiTaksonomi

Benjamin S. Bloom 1913-1999

Page 2: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

Benjamin BloomBenjamin Bloom

1956 yılında Chicago 1956 yılında Chicago Üniversitesinde eğitim psikolojisti Üniversitesinde eğitim psikolojisti bir grubun başındaydı.bir grubun başındaydı.

Bu grup öğrenme işlemlerinde Bu grup öğrenme işlemlerinde önemli olduğu düşünülen önemli olduğu düşünülen düşünme davranışlarının düşünme davranışlarının düzeylerinin sınıflandırmasını düzeylerinin sınıflandırmasını geliştirdi.geliştirdi.

Page 3: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

Bilişsel TaksonomiBilişsel Taksonomi

Taksonomi ( istendik davranışların Taksonomi ( istendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta,birbirinin ön koşulu somuttan soyuta,birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak olacak şekilde aşamalı olarak sıralanmasıdır.sıralanmasıdır.

Bilişsel alan (cognitive domain) zihinsel Bilişsel alan (cognitive domain) zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve zihinsel yetilerin geliştirdiği alandır.zihinsel yetilerin geliştirdiği alandır.

Page 4: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

Bloom’un TaksonomisiBloom’un Taksonomisi

Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini sınıflandırmada kullanılan en önemli sınıflandırmada kullanılan en önemli ölçüt Bloom tarafından geliştirilen ölçüt Bloom tarafından geliştirilen taksonomidir ve “Bloom taksonomidir ve “Bloom Taksonomisi” olarak Taksonomisi” olarak adlandırılmaktadır.Bloom adlandırılmaktadır.Bloom taksonomisi en basit bilişsel taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru altı seviyeden oluşmaktadır.doğru altı seviyeden oluşmaktadır.

Page 5: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

BloomBloom’un’un Ta Taksksonomonomisiisi

Değerlendirme

Sentez

Analiz

Uygulama

Kavrama

Bilgi

Page 6: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

Bilgi Bilgi

Bilgi bilişsel alandaki Bilgi bilişsel alandaki en düşük öğrenme en düşük öğrenme düzeyidir. Elde edilen düzeyidir. Elde edilen bilginin niçin ve nasıl bilginin niçin ve nasıl olduğu önemli olduğu önemli değildir. Kısaca değildir. Kısaca öğrencilerin daha öğrencilerin daha önce öğrendikleri önce öğrendikleri bilgileri hatırlaması bilgileri hatırlaması ve tanıması ile ilgili ve tanıması ile ilgili bir süreçtir.bir süreçtir.

Pisagor teoremiPisagor teoremi

aa22 + b + b2 2 = c= c22

C6

8

Page 7: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

KavramaKavrama

Bu aşamada Bu aşamada öğrencinin bilgi öğrencinin bilgi sahibi olduğu sahibi olduğu konuları kendi konuları kendi cümleleriyle ifade cümleleriyle ifade edebilir, edebilir, örnekleyebilir, örnekleyebilir, açıklar veya açıklar veya sınıflandırabilir.sınıflandırabilir.

Bir dik üçgenin dik Bir dik üçgenin dik kenarlarının kenarlarının karelerinin karelerinin toplamının karekökü toplamının karekökü hipotenüse hipotenüse eşittir.Dik üçgenin eşittir.Dik üçgenin açıları eşitse ve dik açıları eşitse ve dik kenarlarının kenarlarının uzunluğu a ise uzunluğu a ise hipotenüsü hipotenüsü 1.4142a’ya eşittir.1.4142a’ya eşittir.

Page 8: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

UygulamaUygulama

Bu aşamada öğrenci Bu aşamada öğrenci bilgilerin bilgilerin kavranması kavranması sonucunda sonucunda yöntemleri, ilkeleri, yöntemleri, ilkeleri, teorileri ve teorileri ve kanunları kullanarak kanunları kullanarak yeni ve somut bir yeni ve somut bir durum için kullanma durum için kullanma yeteneğidir.yeteneğidir.

Bir odanın köşegen Bir odanın köşegen uzunluğunun uzunluğunun bulunmasıbulunması

Eğimli bir yerin Eğimli bir yerin uzunluğunun uzunluğunun bulunması bulunması

Page 9: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

AnalAnaliziz

Bu aşamada öğrenci Bu aşamada öğrenci bilgilerin bilgilerin kavranması kavranması sonucunda sonucunda uygulama ile elde uygulama ile elde ettiği bilimsel ettiği bilimsel bilgileri öğelere bilgileri öğelere ayırır, öğeleri ayırır, öğeleri tanımlar, öğeler tanımlar, öğeler arasındaki ilişkiyi ve arasındaki ilişkiyi ve öğelerin bütünle öğelerin bütünle ilişkisini kurar.ilişkisini kurar.

Pisagor teoremi Pisagor teoremi aşağıda değişik aşağıda değişik formlarda formlarda gösterilmiştir.gösterilmiştir.

sinsin22 (x)(x)+ cos+ cos22 (x) (x) = 1 = 1

gyvv yy 220

Page 10: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

SentezSentez

Bu aşamada öğrenci öğeleri belirli ilişki ve öğeleri belirli ilişki ve kurallara göre kurallara göre birleştirip yeni bir birleştirip yeni bir bütün oluşturma bütün oluşturma yeteneğidir. Yani yeteneğidir. Yani öğrenci, bütünü açık öğrenci, bütünü açık olarak görebilir, karşıt olarak görebilir, karşıt önerilerde bulunabilir, önerilerde bulunabilir, kritik yapabilir, yeniden kritik yapabilir, yeniden düzenleme yapabilir.düzenleme yapabilir.

Page 11: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

DeğerlendirmeDeğerlendirme

Değerlendirme Değerlendirme bilişsel alanın en bilişsel alanın en üst basamağıdır. üst basamağıdır. Öğrencilerin Öğrencilerin öğrendikleri öğrendikleri bilgileri başka bilgileri başka ortamlara ortamlara taşıyabilmesi ve taşıyabilmesi ve yeni varsayımlarda yeni varsayımlarda bulunabilmesidir.bulunabilmesidir.

Page 12: Bloom ve Bilişsel Taksonomi

• Hatırlamak

• Uygulamak

•Anlamak

• Analiz etmek

• Değerlendirmek

• Yaratmak• Değerlendirme

• Analiz

• Sentez

• Uygulama

•Kavrama

• Bilgi

Bloom Bloom Düzenlenmiş Düzenlenmiş BloomBloom