Click here to load reader

Línia Badalona 26

 • View
  231

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 26

Text of Línia Badalona 26

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control lniabadalonaDivendres, 12 de maig de 2011 Nm. 26 30.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  Foto: D. G

  onzlez

  4

  3

  CulturaEl Crcol Catlic somplirdhorrors per acollir ledici2011 del Cryptshow Festival

  22

  Canyet acollir una novaempresa per a discapacitatsLajuntament cedeix 2.900 m2 a la fundaci Badalona, treball pels disminuts, antiga Coinre

  Shan de polititzar les Festes?

  EsportsEl CF Badalonaes classifica perals play-off

  21

  Badalona tindr elprimer dipsit perevitar inundacions

  6

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201112lniabadalona.cat

 • 3En Portada lniabadalona.catMaig201112

  Political PartyRahola dna el tret de sortida a unes festes marcades per la campanya electoral > Ni elmocador es salva de la polmica > La comunitat educativa aprofita per manifestar-se

  Fotos: Lnia Badalona

  Political party diuen els angle-sos per referir-se a un partit po-ltic. Per, segons el context, apolitical party s una festa po-ltica. Humor angls.

  Tot plegat va esclatar el pas-sat dijous, quan la periodistabadalonina Pilar Rahola va llegirun preg que cridava a la convi-vncia i atacava al Partit Popular,aix s, sense pronunciar el seunom ni el del seu lder badalon,Xavier Garca Albiol. Albiol,que es va donar per alludit, varetreure a Pilar Rahola la utilit-zaci poltica del preg: La se-nyora Rahola tamb tenia la res-ponsabilitat de convidar a gaudirde la festa als votants del PP i decap manera shauria dhaver presla llibertat de criticar all quepensen.

  La de Rahola, per, no vaser l'nica veu crtica que es vaescoltar durant el preg. A ban-da dun grup de persones con-trries a la postura de la perio-dista sobre el conflicte palest-israeli, pares i mares de lesco-la Bufal 2 van aprofitar el mo-ment per demanar linici de lesobres que els permetran aban-donar els barracons actuals.Lalcalde, Jordi Serra, va cridara la calma a lestil de Pujol:aix no toca. Per els pares novan defallir, i dissabte van as-saltar el president de la Gene-ralitat, a la carpa de Titus, totjust quan sortia dun acte decampanya de CiU.

  POLTICS DE FESTAI s que Badalona est de festes,per tamb de campanya, i labarreja de les dues coses s, sims no, embafadora. Lesdeve-niment que t tots els nmerosper estar a les agendes dels po-ltics s la Festa de Las Migas,

  una trobada popular idnia pera poltics populistes; clavells,octaves i globus per a tothom. Iglobus, per cert, de tots colors.Als carrers del centre els nensvan de blit per agafar-ne un decada. No seria destranyar quealguna persona competent con-siders que aquesta prctica,evident utilitzaci propagands-tica dels ms menuts, va en con-tra dels drets del menor.

  Dels colors poltics tampocsha lliurat el mocador de lesfestes. Enguany s de color fc-sia, evitant aix premeditada-ment coincidir amb el de qualse-vol partit poltic. Tot i que s certque aix dels colors cada cop smenys evident. PSC i CiU han

  deixat guanyar terreny al blancdavant el vermell i el taronjarespectivament. s pot veure alscartells, per exemple. Un cartellsque han deixat a l'ombra els deles Festes de Maig.

  Durant aquests dies els pol-tics juguen a la confusi, i barre-gen les Festes de Maig amb lesfestes poltiques. Diumenge Al-biol organitzava un vermut albarri de Sant Roc, tot guarnitamb globus blaus. No ha estatlnic pica-pica, ja que ERC hapreparat diversos vermuts (me-nys festius, aix s), per debatrede poltica en un to dists. ICV-EUiA, per la seva banda, va ha-ver de suspendre un acte festiudinici de campanya a Llefi,

  Poltica i festes shan barrejat aquests dies a Badalona

  amb banda de msica i tot, da-vant l'amenaa de pluja.

  EL CENTRE DATENCITot plegat posa de manifest queBadalona est al centre de lhu-rac, com ho demostra, per ex-emple, el cara a cara organitzatper la cadena SER entre JordiSerra i Xavier Garca Albiol. Unespectacle que en algun moment

  va semblar un circ rom a causade la cridria del pblic, tot i quesha de reconixer que els dospoltics van donar la talla. De fet,Serra va donar en el clau al refe-rir-se a Badalona com un labora-tori poltic. Aquests dies, lesparaules del PP i Plataforma perCatalunya estan en boca delsmitjans de comunicaci genera-listes. Antena 3 fins i tot ha de-dicat part dels seus informatiusa analitzar el anuncis dels dospartits, ms en busca despecta-cle que no pas de reflexi, potser.

  Per com no tot s poltica, laFesta a Baix a Mar comptar en-guany amb unes pantalles perveure la final de la Champions. Nonoms de pa viu lhome.

  David GonzlezRedacci

  La Festa de lasMigas t tots els

  nmeros per estar a lagenda

  dels poltics

 • Ciutat4Maig

  201112lniabadalona.cat

  La immigraci agita eldebat entre Serra i AlbiolEls dos candidats protagonitzen lnic cara a cara per a un programa de rdio > Militants omplen lauditori

  D. GutirrezRedacci

  D. GutirrezRedacci

  Lauditori del Museu de Badalo-na es va quedar petit per presen-ciar lnic cara a cara entre els doscandidats que tenen ms op-cions de guanyar el proper 22 demaig: el socialista Jordi Serra i elpopular Xavier Garcia Albiol. Eldebat, que va ser organitzat i re-transms en directe per la Cade-na SER, va tenir moments lgids,com quan es va tractar el feno-men migratori. Serra va reiterarque ell no nega els problemes deconvivncia que pateixen algunsbarris de la ciutat, sin que actuaper resoldrels. Per la seva banda,el candidat popular va tornar allegir la seva recepta per acabaramb aquests conflictes: m duracontra els immigrants illegals. Ams, va recordar que si arriba alalcaldia retirar els ajuts aaquells que vnen a Badalona adelinquir.

  CRISIDesprs de debatre sobre mi-

  Foto: PSC

  La carpa Titus va ser el lloc esco-llit pel candidat de CiU, Ferran-Falc, on fer lacte principal decampanya. Acompanyat del pre-sident de la Generalitat, ArturMas, lalcaldable va afirmar quecal que CiU tingui ara ( enmig dela cridria i el mata-degolla delssocialistes i els populars) unaveu forta, i va remarcar el queja diu el su lema de campanya:lactitud s la diferncia. SegonsFalc, ens trobem davant duncanvi poltic, per per guanyaraquestes eleccions cal sumarnous vots. Davant de prop dunmiler de persones que es vanaplegar a la carpa, Falc va con-

  Falc proposa una CiU fortacom alternativa al PSC i el PP

  traposar lactitud oberta quehan tingut els membres de CiUque estan al govern local amblestratgia socialista en cam-panya, que consisteix en apode-rar-se de tota la feina que ha fetel govern.

  JOVESDilluns a la tarda Ferran Falc vamantenir una trobada amb jovesde la ciutat. Durant lacte, el can-didat de CiU els va exposar qui-nes eren les seves propostes enles matries que pot afectaraquest collectiu, com per exem-ple serveis com el Bicing o lau-tobs, o els futurs dequipamentsdel Port o lEscorxador, i els vaprometre situar punts daccs ainternet gratut.

  Ferran Falc i Artur Mas saluden els assistents que omplien la carpa Titus

  Jordi Serra i Xavier Garcia Albiol en un moment del cara a cara

  Foto:CiU

  graci, van exposar les seves pro-postes per sortir de la crisi. Serrava assegurar que ja fa anys queBadalona estalvia en diferentspartides i que a ms no s ni debon tros una ciutat endeutada, sies calcula en habitants. Albiol sque va recordar unes quantespromeses prou conegudes, deles quals en destaquen la fusi dempreses municipals i la reduc-ci en un 30% els crrecs direc-

  tius de lAjuntament.

  MOBILITATTamb es van tractar els reptes demobilitat que t la ciutat. Serra varecordar les zones trenta queshan implementat i les mil novesplaces daparcament, mentre el l-der popular va proposar allargarla Lnia 2 del metro fins a La Mo-rera (passant per Casagemes), laLnia 1 fins a Pompeu Fabra.

  Municipals > ICV-EUiA hatornat a denunciar el Partit Po-pular. En aquesta ocasi no haestat per repartir follets racistes,sin per apropiar-se presumpta-ment de dades personals de pa-cients de lInstitut Catal de laSalut (ICS) i fer-los arribar pro-paganda electoral. El cas es vadestapar quan tres pares de me-nors dedat van fer pblic quehavien rebut una carta persona-litzada del PP en qu sels dema-nava que se sumessin a les pro-testes pel tancament de lnicservei de podologia gratut quesoferia a la ciutat. Parallela-

  Municipals > A poc menys dedues setmanes per les eleccionsmunicipals, la Federaci dEm-presaris de Badalona ha fet arri-bar a les formacions poltiques lesseves propostes per sortir de lacrisi. Aquesta acci resulta sorpre-nent, tenint en compte que fa me-sos que la federaci no es pronun-cia pblicament i que el seu pre-sident, Joaquim Padrs, haviadescartat en ms duna ocasiparlar de mesures fins desprs del22 de maig. Pels empresaris ba-dalonins la primera prioritat perreactivar leconomia local s laconstrucci de la B-500. I per

  Els empresaris badalonins escriuren la seva carta als reis

  aconseguir desencallar el projec-te que porta vuit anys aturat handemanat als partits que intensi-fiquin les gestions. Tamb propo-sen crear un nou parc empresarialsanitari a la zona de Can Ruti i in-sisteixen en reduir i agilitzar elstrmits i requisits necessaris perfacilitar el dia a dia de les empre-ses existents i ajudar a crear-ne denoves. A ms, demanen lluitarcontra l'economia submergida ireactivar la mesa de negociacionsamb Ajuntament i sindicats i fer-la permanent. Avui dijous les de-tallaran al candidat de CiU, Fe-rran Falc.La carta que van rebre els pares

  ment a la denncia que ha pre-sentant ICV-EUiA a lAgncia deProtecci de Dades, el Departa-ment de Salut ha obert una in-vestigaci per esclarir com vaaconseguir el PP aquesta infor-maci confidencial. Fonts delPP afirmen que aquesta s unadenncia poltica i que es deses-timar. ICV-EUiA ja va denun-ciar anteriorment a la Fiscalia aXavier Garcia Albiol perqu con-siderava que les seves declara-cions i pamflets constituen de-licte perqu incitaven a l'odi,tot i que la jutgessa va arxivar laquerella.

  Iniciativa torna a denunciar elPP, ara pel cas de les cartes

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201112

 • Ciutat6Maig

  201112lniabadalona.cat

  Ms de sis tones de menjarper al Banc dAlimentsVoluntaris Badalona convoca una cadena humanaper portar els aliments fins al centre de La Rambla

  David GonzlezRedacci

  Foto: L.B.

  Desprs de les intenses plugesque van caure a Badalona a prin-cipis de maig, lajuntament haanunciat un futur dipsit d'aiguaque servir per millorar la xarxadels collectors dels barris deNova Lloreda, Sistrells, Sant Cristi Coll i Pujol. Cal recordar que lesesmentades pluges van acabar in-undant algunes cases a lentornde la Plaa Pompeu Fabra, prin-cipalment al carrer del Rector.Aquest dipsit ha de reduir el riscdinundacions i els vessamentsd'aiges pluvials al mar.

  La infraestructura tindr unsvint mil metres cbics de capaci-tat, i contribuir a millorar el fun-

  Un dipsit evitar inundacions durant els episodis de ruixats

  cionament dels collectors deRambla de Sant Joan-Sant Igna-si de Loiola i el de Torrent de laBatllria. Lobra no noms millo-rar el circuit pluvial; tambcomportar millores mediam-bientals a la platja.

  Durant lestiu comenar laprimera fase de construcci, quepermetr valorar si hi ha restesromanes al subsl, com va passarper exemple a la Plaa PomepeuFabra. Si efectivament es tro-bessin vestigis romans, encara hihauria temps fins a la tardor perestudiar-les i comenar desprsla construcci del dipsit.

  Lobra t un pressupost de 8milions d'euros. El 80% del costde l'obra est finanat pel Fons deCohesi de la Uni Europea.

  El dipsit subicar a lentorn del solar de lEstrella

  El pesatge dels aliments, al Centre Comercial Montigal

  Foto: D.G.

  a partir de les nou del mat, Vo-luntaris Badalona ha convocatuns 1.500 nens de set escoles deBadalona per formar una cadenahumana que portar tots els ali-ments fins al centre de La Ram-bla, a lalada de la figura deRoca i Pi. Lentitat fa una crida atota la ciutadania per participaren aquesta cadena de manerasimblica.

  Aquesta Operaci quilo shadut a terme tamb a altres loca-litats, com Barcelona (a La Ma-

  Solidaritat > Sota el nom Ope-raci quilo, Voluntaris Badalo-na ha aconseguit recollir 6.400quilograms de menjar per al bancdaliments de la provncia deBarcelona. En part, ha estat gr-cies a la Fundaci Solidaritat Ca-rrefour. I s que lobra social delempresa ha doblat el pes delsaliments recollits pels voluntarisen collaboraci amb lentitatAmics del Gorg-Mar de Badalo-na, uns 3.200 quilos.

  El proper dimecres 18 de maig,

  quinista i Diagonal Mar) i Barbe-r del Valls. Voluntaris Badalo-na ha volgut agrair lesfor delBanc dAliments de Catalunya i lacollaboraci de lempresa Ca-rrefour. Joan Escalada, respon-sable de Voluntaris Badalona,ha fet extensiu l'agrament a totsels voluntaris que han fet possi-ble aquesta campanya, des de lasenyora que ha donat un pa, finsa la que ha estat collaborantdotze hores seguides recollintaliments. Tots sn voluntaris.

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201112

 • Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.43222-2010

  [email protected]

  Publicitat: 666 65 63 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniabadalona.cat

  Lnia Badalona agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  La Foto

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Jordi Sugraes (Lnia Barcelona), Jos Anto-nio Pilar (Lnia Valls), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: DavidGonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva.Coordinadors comercials: ManelRiera i lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Jaume Ma-gri, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  8 OpiniMaig

  201112lniabadalona.cat

  Plaa de les Palmeres (Llefi)

  Joan HernnezPropietari dun bar

  La veritat s que no les gaudeixoja que estic treballant tot el dia.No puc escapar-me ni als actes denit. Els fills i la dona si que van ala cremada, que s el ms bonic,per jo he destar al peu del can.

  Montse GmezMaquilladora

  El que ms magrada sn elsconcerts, ja que magrada molt lamsica i porten grups que estanb. No obstant, no sempre tinctemps per anar-hi. Tampoc emperdo la cremada del Dimoni.

  Esteve MonterdeEstudiant

  Veure com cremen el dimoni.Crec que pel dissenyador ha deser tot un orgull ja que el veu tot-hom. De petit anava a la Festa delBadiu amb els pares, per ara no-ms vaig a la cremada.

  Joan MadridTcnic

  La cremada del Dimoni, sensedubte. A part daquest acte noveig cap altre activitat, ni teatreni res...ja mha passat. Els meusfills s que hi van. Tamb magra-da colleccionar els mocadors.

  Mara MartnezJubilada

  Lo que ms me gustaba eran lasfiestas de mi barrio. Ahora quetengo nietos prefiero las activida-des que hacen para los nios,como los correfocs. Me gusta ircon ellos a estos actos.

  Qu li agrada ms de les Festes de Maig?

  ls versos dels diables de la cremada denguany han volgut te-nir un record per a tots els poltics, tot i que el PP ha estat qui

  pitjor parat nha sortit. Fins i tot li han enforquillat la gavina. Cadaquatre anys, les Festes de Maig coincideixen amb les eleccions mu-nicipals, i es creen sinrgies de dos tipus. La primera, la ms sana,permet a la festa (en la forma de qualsevol dels seus protagonis-tes, ja siguin els diables, el Bar de Mald o a lliga) utilitzar elspoltics. Com per exemple, quan aquest dimecres es va escoltar atota La Rambla que en Serra arrossega els collons per terra. I ssana perqu s bo collar els poltics, i perqu a ms s una crticaque no fa mal, en to de festa. La segona, la ms perillosa, funcio-na a la inversa: quan els poltics utilitzen la festa. Aquestes elec-cions han estat marcades per una precampanya molt llarga, i finsi tot el preg ha estat esquitxat per la polmica. Un any, a ms, du-rant el qual Badalona est en boca de tots grcies a la campanyadel Partit Popular, o potser ms aviat grcies als mitjans de comu-nicaci que han volgut fer sang de tot plegat. La festa, frvola perdefinici, es pot permetre aquests luxes. Per una poltica serio-sa hauria danar amb compte amb les armes que utilitza. Aix sili queda alguna cosa de seriositat a la poltica.

  Per una poltica seriosa

  E

  BANCO DESAPARECIDO

  Soy vecina de la avenida Mar-qus de Sant Mori, y quisieradenunciar la desaparicin de unbanco; puede que para algunos,este hecho carezca de importan-cia, pero para m y los mos tieneuna gran importancia, y como amuchos vecinos de Badalona,hechos incvicos como este nosduelen, ya que con nuestros im-puestos se paga el mobiliario ur-bano. Realmente no he vistocon mis propios ojos quien lo haarrancado para despus tirarloen el parque de las Palmeras,muy cerca de donde se ubicaba;pero tengo sospechas de quienpudiera haberlo hecho: hace va-rias semanas un comercio ve-cino de la zona me pidi queaveriguara como iba el tema deuna terraza, ya que haba pedido40 m2 y no le haban contes-tado desde el consistorio, nosinformamos en regidura de lazona, y dijeron que el banco nose quitaba porque segn los pla-nos del ayuntamiento ah va unbanco, uno de los que est ayu-dando a este comercio vecino,que tambin tiene negocio en lazona dijo: Este banco se quita alas buenas o se QUITA . A lamaana siguiente nos encontra-mos el banco desanclado de va-rios tornillos, con el peligro que

  ello conlleva, ya que cualquiernio se puede pillar los dedos yhacerse mucho dao, esa mismamaana despus de dar parte ala regidura del distrito vinierony lo pusieron bien agarrado alsuelo y con capa de cemento encada pata, para que fuera impo-sible que pudieran hacer lomismo, pero a los pocos das nosencontramos que lo han arran-cado del sitio y lo han tiradoprcticamente al lado. Puedeque sea casualidad o no, pero esun acto incvico que no debera-mos dejar pasar, ni este ni nin-guno. Si algn vecino de la zonaha visto algo, que por favor seponga en contacto con las auto-ridades, porque solo entre todospodemos evitar muchos actosvandlicos como este.

  Una vecina indignadaSant Mori de Llefi

  LA MEVA OPINI

  Laltre dia estava al sof de casameva quan vaig rebre una tru-cada: em volien fer una en-questa sobre la meva ciutat. Erael segon cop que em trucaven, ivaig poder comprovar, com elprimer cop, vries coses que emfan dubtar de linters real delenquesta: en primer lloc, no

  van identificar per a qui treba-llaven, un fet que ja em va sem-blar estrany. Per desprs, en eltranscurs de lenquesta, la per-sona que estava a laltre bandadel telfon noms volia incidiren els aspectes negatius de lameva ciutat. s a dir, si jo deiaque estava contenta de com hacanviat en positiu Badalona ellaem recalcava que li digus quhi veia de negatiu. Em pregun-taven si creia que la ciutat estavavigilada, i si jo deia que teniasensaci de seguretat, a conti-nuaci em preguntaven qu enpensava de la immigraci. Fins itot em deien si de la nostra ciu-tat sobrava la immigraci! Ja nodic res sobre la satisfacci perlactual alcalde, volien fer-mecreure o s o s que era un mal al-calde. Per tot aix, i per la inco-moditat que em van fer sentirper segona vegada, magradariaque aquestes eleccions fossinms netes i menys manipulades,per tal que nosaltres, la gent deBadalona, puguem votar objec-tivament sense sentir-nos mani-pulats. Ja hi ha prou desafecci,aix que, si us plau, senyors pol-tics (o alguns) siguin ms res-pectuosos amb els ciutadansdemcrates que vivim a Bada-lona.

  Rosa Muoz

 • Lagull

  El mirador La lupa

  Daniel GutirrezDirector

  Opini 9lniabadalona.catMaig201112R

  icardsoler.blogspot.com

  A cop de tinta per Ricard Soler

  UN ACTE SACRAMENTAL DESCAFENAT. Moltsdels assistents se'n van adonar, decebuts. S'esperava msde l'acte sacramental en plena campanya de les municipals que re-alitza any rere any la colla de diables de Badalona just abans delball de l'liga i, per tant de la cremada del dimoni. Crtiques moltsuaus a l'actual equip de govern, al mateix Garca Albiol o a la ges-ti de la penya. Un acte sacramental que no va tenir ni ress me-ditic. Sort de la banda sonora de pellcula i de la cremada del di-moni...

  FRONT MARTIM SOCIALISTA. Per increble quesembli, Jordi Serra s'ha sabut guanyar l'Associaci de Ve-ns del Front Martim. El seu vicepresident, Aniceto Ramrez, s'in-corpora a la llista del PSC per primera vegada com a nmero 9 ila presidenta de l'Associaci, Enca Mars, ha donat suport a l'al-calde Jordi Serra en el manifest Badalona ens inspira. I s cu-ris, un barri sense serveis, allat de la ciutat i on es paga l'IVI mscar de Badalona...

  ALBIOL SENSE CORBATA. Una de les crtiques que varebre Albiol durant la visita de Josep Anglada va ser trac-tar-lo d'un executiu de la poltica: nosaltres no anem amb cor-bata i tenim un pis fatxenda a Barcelona va etzibar Anglada a Al-biol. Dit i fet. En l'ltim acte de campanya Albiol va anar a SantRoc sense corbata. Per cert, El Triangle ha publicat els quatre capsde la comunitat gitana que donaran suport a Albiol: el to Damin,el to Chino, el to Curro i el to Pocholo...

  Galicia en BadalonaLa Agrupacin Cultural Galega Agari-mos, con sede en la ciudad de Badalona,acoge desde diciembre de 1996 a todasaquellas personas que algn da tuvieronque emigrar de su tierra, Galicia, para bus-car suerte en otra comunidad autnoma.Nuestro objetivo primordial es mantenerla tradicin de nuestro pueblo, as comotransmitir su cultura a nuevas genera-ciones. Con el fin de hacer factible este ob-jetivo, nuestra agrupacin ofrece diversasactividades a realizar, dirigidas por profe-sores con inquietudes y afn por realizarun buen trabajo.

  Existe un grupo de pandereta y can-to formado por hombres y mujeres, enel cual se aprenden cantares tradi-cionales de nuestra tierra. As, tambinpodemos hablar de las clases de per-cusin, en las que se destaca la ensean-za de un instrumento tan tradicionalcomo es el tamboril. Tambin, tenemosgrupo de baile tradicional. En estamodalidad hay formados dos grupos debaile, de pequeos y de mayores. Nodebemos olvidarnos de nuestro instru-mento ms caracterstico: la gaita. Parasu aprendizaje existen un total de dosgrupos diferenciados por niveles. La

  Banda es el nivel superior al que aspi-ran los alumnos participantes.

  Pero la cultura gallega es algo ms quemsica, por esta razn se celebran fiestasdedicada a alimentos tan caractersticosde Galicia como el roscn o la empanada.En stas los socios son los encargados detraer, hechos por ellos mismos, los alimen-tos citados. Un jurado es el encargado deelegir el manjar ganador, aunque lo impor-tante no es quien se haga con el triunfo,sino fortalecer los lazos de unin entre lossocios. Tambin celebramos la feria delpulpo, en la cual se muestran los alimen-tos y platos tpicos de Galicia cmo elpulpo , el lacn, la orejaacompaados de

  la msica de nuestros gaiteros. Este actose conmemora desde enero de 2009, cele-brndose cada tercer domingo de mes, enel restaurante Agarimos de la agrupacin.Otros actos que celebramos son el carnavaly la llegada de los Reyes Magos de Oriente.

  Otro aspecto fundamental de nuestrahistoria es, sin duda, el idioma. Con el finde difundir su uso entre los socios msjvenes, se ha realizado un curso de ini-ciacin al gallego, dirigido por el profesorXulio Cougil. Debemos destacar que a estecurso asistieron gran parte de alumnosmenores de edad, lo que nos lleva a re-saltar el inters que los jvenes sienten pornuestra lengua.

  En colaboracin con la Federacin deEntidades Galegas de Catalua y el Ayun-tamiento de Badalona, celebramos unacto conmemorativo de las Letras Galegas,que en los ltimos aos ha tenido lugar enel Centre Cvic la Salut, en llefi. En sep-tiembre, se realiza la fiesta de nuestra en-tidad. Como aos anteriores en el Parc delTur den Caritg y durante los tres das quedura el evento todas aquellas personas quese quieran acercar al parque podrn dis-frutar de la gastronoma, la cultura y so-bretodo de Galicia.

  Totes les botigues de Centre Comer quevulguin es poden adherir a www.laruepri-vee.com), un portal dinternet que permetals internautes comprar per internet. Elscomerciants trobaran clients nous i elscompradors bones ofertes i productes.

  Centre Comer BadalonaNegocis associats vendran per internet

  Memorial Xesco Boix BadalonaCan Solei recupera la placa-homenatge

  Pilar RaholaPer un discurs amb crrega poltica

  El cantant Xesco Boix, autor de canonscom El gripau blau o El cargolet, tornar atenir una placa que el recorda al Parc deCan Solei. Grcies a una iniciativa popu-lar, Badalona recorda Boix, que va ser pro-fessor de lescola Gitanjali.

  Pilar Rahola, tot i anunciar el contrari, vaoptar per pronunciar un preg crtic ambel Partit Popular. Rahola es va arriscaramb un discuurs de contingut poltic. I ar-riscar-se s de valents, per tamb de te-meraris.

  Semfors

  Agrupaci Cultural Gallega Agarimos

  PREGONS AMB CUADivendres passat la periodista badaloni-na Pilar Rahola va encendre la metxa deles Festes de Maig amb la lectura d'un delspregons ms polmics que es recorden.Tant la protagonista com el context -ple-na campanya electoral- auguraven conse-qncies. I aix va ser. A la plaa, els boi-cotejadors no van ser finalment els acti-vistes palestins, que amb bon criteri vandecidir no criticar Rahola (reconeguda de-fensora de la causa israelita) en un dels ac-tes ms emotius i esperats per la ciutada-nia. Qui va xiular, en canvi, van ser els pa-res i mares dels alumnes del Bufal II, queprotestaven d'aquesta manera del retardque porta la construcci del nou centreeducatiu. L'eliminaci dels barracons d'a-questa escola s anhelada tamb pel con-sistori badalon, per tant, sembla ser quevan confondre la plaa de Sant Jaume deBarcelona -on es troba la Generalitat deCatalunya- amb la Plaa de la Vila. Tor-nant al preg, s evident que quan Raho-la esperonava a lluitar contra "el dimonide la intolerncia" i acusava a les veus que han malms la ciutat de Badalona anantpels micrfons del pas escampant male-dicncies es referia a Xavier Garcia Albiol.El dirigent popular, evidentment, ja s'hamostrat molest per la utilitzaci polticadescarada que es va fer del preg, i ha re-cordat que el pregoner es deu a tots elsciutadans, votin el que votin. Discrepo deles veus que critiquen la talla de Raholacom a pregonera. Crec que ja era hora queaquesta periodista, a lalada de compa-nys de diari i expregoners com Enric Ju-liana, tingus aquest honor. Aix no vol dirque subscrigui tot el que diu i pensa en co-lumnes i plats, ni de bon tros. Per ve-ient com va anar l'acte de divendres, scomprensible que hi hagi persones quesospitin que la seva elecci, a dues setma-nes dels comicis, amagava segones inten-cions. Veurem si desprs de fer-ho ambSerra, el lder popular tindr tamb uncara a cara amb Rahola.

 • 10 OpiniMaig

  201112lniabadalona.cat

  De qui sn els diners?Els canvis bruscos de cicle econmic, tantels ascendents com els descendents, gene-ren sempre tensions, a lempresa i a les per-sones. Quan leconomia puja molt i de cop,les tensions es poden donar perqu cal mdobra, o perqu els preus comencen a pu-jar sense aturador, i aix passa per leuf-ria collectiva duna bona marxa econmi-ca. A lEstat i a Catalunya tenim lencara re-cent poca del desenvolupament immobi-liari, que al final ha explotat amb lajut dela crisi financera mundial. Quins temps notant llunyans quan alguns dels nostresmillors empresaris del mn industrial emdeien que el que ells guanyaven en un anyamb lesfor collectiu ho guanyaven en 3setmanes els del sector immobiliari. Ja esveia i diem que aix acabaria malament,que la solidesa duna societat es mesura enbase al treball, a la innovaci- a la feina benfeta -, i no en el pelotazo. Alguns daquellsque no van tenir res a veure ara estan pa-gant tamb els plats trencats. Va ser el mo-ment destalviar, de capitalitzar-se i din-vertir en R+D+I, en futur, per no tothomho va fer. I s clar, quan el cicle econmicbaixa, especialment si ho fa de cop com sel cas, les tensions sn doblement greus,perqu aquestes prenen la forma dincre-ments espectaculars daturats, de baixadadingressos a les empreses i a les adminis-tracions, dalentiment en la inversi pbli-ca, o de reajustaments en la despesa cor-rent de les famlies i de ladministraci, amblafectaci que aix t en la prestaci delsserveis que aquesta ofereix. Aquest darreraspecte qu ha de fer ladministraci p-blica en un moment de forta recessi eco-nmica i de disminuci dingressos- ha en-trat de valent en la campanya electoral queaquests dies vivim a Catalunya. Ho ha fetduna manera barroera, convertint-se enuna qesti electoral ms que poltica,partidria ms que de pas. Ho dic arran deles sorprenents declaracions que cada diafan els candidats dels partits que a finals de

  lany passat encara tenien responsabilitatsde govern a Catalunya. El PSC, IC i ERCmantenen una postura com a mnim des-concertant respecte les mesures que estposant damunt la taula lactual Govern dela Generalitat, encapalat pel presidentMas. Sembla, escoltant i llegint el que di-uen, que la histria recent no vagi amb ells,que ells no tinguin una gran part de respon-sabilitat en la situaci actual de les finan-ces pbliques catalanes, que s la mare delsous de les mesures de contenci de la des-pesa que sentreveuen. s evident que entenen, de responsabilitat, i molta, ja que vandeixar anar el dficit a xifres mai vistes,amb una despesa incrementada en un en-torn denorme reducci dels ingressos. I laqesti s doblement greu en el cas dels so-cialistes, perqu mantenen altes responsa-bilitats al govern de lEstat, de la m denZP, que s qui, obligat per la Uni Europea,exigeix al Govern de Catalunya que pren-gui mesures per a reduir el dficit, exigintfins i tot que es vagi ms enll del 10% dereducci mitjana de despesa anunciat i sar-

  ribi fins al 20%, cosa que el govern catalja ha dit que no far. I all del fons de com-petitivitat i els 1.450 milions deuros que ensdeuen a tots i que no paguen, ja s, com di-ria un periodista de rdio conegut, de tra-ca i mocador. Molt soroll que serveix demenjar de tertlia poltica quan els ciuta-dans demanem solucions, que no pas mi-racles. El cas s com si el president i el tre-sorer duna comunitat de vens deixessinaquesta responsabilitat i els seus substitutses trobessin que la caixa comuna, la quesomple amb els diners de tots els vens, estms buida del previst, i que amb el que hiha no es pot fer front a totes les despesesde la comunitat. I que, repassant els comp-tes, el nou responsable de la comunitat devens descobreix que durant el mandat delpredecessor es va gastar ms del que es te-nia i es va amagar la realitat dels comptes.I tot aix coincideix, a sobre, amb un mo-ment crtic, en qu molts dels vens, afec-tats per latur o la mala marxa dels seus ne-gocis, no poden pagar les quotes mensuals.La comunitat de propietaris t un proble-

  ma: t un deute important, t massa des-peses, i els ingressos sn insuficients. Quha de fer? No pot accedir al crdit, perqula comunitat est massa endeutada. I lesobligacions de pagament sn les mateixes.Seria responsable esperar i no estudiar pos-sibles mesures ni comenar a prendreaquelles que sigui ms urgent de prendre,confiant que vinguin temps millors, o va-lorant la possibilitat que caigui no se sapben b qu del cel? En principi, el que se-ria lgic s que comencs a decidir. Una ve-gada vista la situaci, hauria de prendre de-cisions per a mirar de reduir la despesa ifer front a les obligacions. Perqu amb vo-luntat i entre tots sempre acostuma asortir la millor soluci als problemes. Sal-vant les enormes distncies entre unacosa i laltra, el que passa a ladministra-ci pblica catalana, a tots nivells, enaquests moments shi assembla. La caixade tots que cada any somple amb els di-ners de tots els ciutadans est massa bui-da. Ms del que els anteriors responsablesde vetllar per la seva salut havien dit ianunciat. Molt ms. Tant que ara ho ama-guen, no noms pensant en les eleccionsdel 22 de maig, sin perqu reconixer unerror daquestes caracterstiques represen-taria reconixer una incapacitat manifes-ta per a gestionar els recursos de tots. Bonsgestors s el que necessitem amb els nos-tres diners. I cal fer pinya. Tenim tradicicastellera, i cal que tots actuem com si fosaix, filar molt prim en les decisions i ex-plicar-les b a la ciutadania, perqu maims es torni a arribar a aquesta situaci l-mit. I, bviament, com a tema a banda, enscal un sistema de finanament que siguijust amb Catalunya i amb lesfor de la sevagent.

  Joan SansaloniLLic. en Qumica Industrial per la

  UB i Master i Direccci i Organitza-ci dempreses per la UPC.

  El tret de la justciaLa mort de Bin Laden ha tornat a posar demanifest la impunitat amb qu pblica-ment sassumeixen procediments total-ment allunyats de les regles del joc demo-crtic i la facilitat amb qu el discurs a len-torn daquest fet fa aflorar els argumentsms viscerals i simplistes. De leufria ini-cial per la desaparici dun personatge tansinistre hem passat a la inquietud creixentpel modus operandi utilitzat per la unitatdintervenci especial que ha protago-nitzat la missi. Evidentment, en un cascom aquest, qualsevol tipus de resistnciaper part dun subjecte de la categoria deBin Laden hauria fet perfectament com-prensible ls de la fora i labatiment delterrorista ms buscat del mn en linter-canvi de trets. Per hem sabut que la re-sistncia fou mnima i que un Bin Ladendesarmat va ser abatut dun tret al cap, ex-peditivament, potser fins i tot davant laseva famlia. En lloc dapressar i portar da-vant la justcia alg de qui hauria estat tancabdal obtenir informaci, sha optat perla via de lexecuci sumarssima.

  Si una cosa hem daprendre del terro-risme s a no claudicar a lhora de man-tenir enfront de lhorror, els ressorts de-mocrtics. No nicament perqu en fer-hoseguim mantenint una insalvable distn-cia moral amb els assassins, sin tamb

  perqu resulta molt ms til sotmetre a ju-dici, encarant-los amb els seus propis ac-tes, als qui no han dubtat a matar per talde fer prevaler la seva fantica visi delmn. A ms, ha estat negada als familiarsde les vctimes, (als qui, com digu Oba-ma, miren les cadires buides a tants so-pars), la justa reparaci moral dun pro-cs judicial que si ms no hauria obligatBin Laden a escoltar el relat de tot el do-lor provocat pels seus actes. Per lhabi-tual maniqueisme del pas ja ha provocatlencs debat pel boc gros; criticar el mo-dus operandi s ser poc menys que yiha-dista, s pertnyer a la internacional pa-panates, s tenir un embolic monumen-

  tal de fals progressisme al cap, s ser an-tiameric, etc. O, en el millor dels casos,comporta exhibir una finesse que no sa-diu amb la crua gesti realista del fona-mentalisme islmic. Per pels detallsconeguts de loperaci, sabem que aques-ta mort shauria pogut evitar, que Bin La-den hauria pogut ser portat davant un tri-bunal sense cap problema. En lloc daix,se lha assassinat ( fins i tot Obama no vavacillar a lhora demprar un concepte tandistant de la praxis democrtica ) i llan-at el seu cadver al mar. Per encara hiha ms: durant aquests darrers mesos, BinLaden havia estat identificat en les opera-cions secretes de recerca com a Gerni-

  mo. Com tothom sap, aquest va ser elnom del llegendari indi que senfront alexrcit nord-americ desprs que aquestassassins la seva esposa, mare i fills. Pertant, fins i tot a efectes purament socio-lgics, aquest nom en clau revela tot unimaginari alhora pueril i sinistre que ex-plica la situaci que ha portat els indisamericans a la situaci actual dexclusien qu es troben, com si el mn de pul-sions bsiques i de conquestes sagnantsque acab amb els habitants originaris dela primitiva Amrica encara encengus elsactuals esperits. Aquesta circumstnciapot semblar anecdtica, per s justamenten el territori espontani de lancdota, deles decisions menors i potser impensades,on aflora la secreta arquitectura que bas-teix els ms arrelats prejudicis i la prec-ria concepci de la poltica que els susten-ta. En tot cas, lesperanadora desapari-ci del mxim lder dAl Qaeda sha vistenfosquida per un comportament quehaurem de considerar intolerable sensecap ombra de vacillaci, tret que consi-derem que els valors morals i poltics so-bre els que fou construda la nostra vellaEuropa no valen ja absolutament res.

  Ramon SurrocaProfessor de Filosofia

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201112

 • CentreMaig

  201112lniabadalona.cat

  12

  Premien la informtica delHospital MunicipalBSA rep el premi europeu Stage 6&7 Awards a Budapest pels seus aplicatius en els historials mdics

  Jordi AlcoverCentre

  Jordi AlcoverDalt la Vila

  LHospital Municipal de Bada-lona, gestionat per BadalonaServeis Assistencials, ha estatguardonat pel seu nivell de tec-nificaci dels sistemes dinfor-maci. Concretament, elguard valora el desenvolupa-ment informtic del centre queengloba des de com semmagat-zema lhistorial clnic del pa-cient i altres aplicatiusinformtics que sutilitzen elsserveis de laboratori, farmcia,diagnstic per imatges, etctera.

  Els representants de BSA hanrebut la nit del passat dimarts aBudapest, el guard de recone-gut prestigi europeu que atorgaHiMSS Analytics Europe, socie-tat dedicada als sistemes din-formaci i gesti en sanitat. Eljurat ha valorat amb una pun-tuaci de 6 sobre 7 lestat de tec-nificaci de lHospital Municipalde Badalona, destacant lelevatnivell en ladopci de la histriaclnica electrnica (EMR, de

  Foto: BSA.

  Dalt la Vila li ha tocat ballar ambla ms lletja. Si fa uns dies feienpbliques les seves reivindica-cions com a barri i- com a nucliantic- a tots els grups que concor-ren a les eleccions municipals(unes reclamacions que no distengaire de les de fa 35 anys) ara estpatint una onada de robatoris. Elsvens reclamen ms vigilncia ialerten que la problemtica dal-tres barris on ha ara sha reforatla vigilncia els hi anat a petar aells perqu no en tenen i perqusempre han estat un barri tran-quil. LAssociaci de Vens de-nuncia que ciutadans han patitrobatoris a peu de carrer, robato-

  Els vens reclamen vigilncia aDalt la vila desprs de robatoris

  ris amb fora a domicilis i lapa-rici de vehicles cremats al car-rer. Concretament, van posardexemple el cas dun robatori aplena llum del dia, segons van ex-plicar, a les dotze del migdia enqu un lladre va atracar a un via-nant en ple carrer Llad. La po-licia est investigant els fets permentrestant, lentitat venal insis-teix amb qu el que est passants una mostra ms de la degrada-ci que est patint el barri. Len-titat venal ha demanat formal-ment al govern municipal que esreforci la vigilncia al barri i queun portaveu municipal els posi elcorrent de les actuacions que fa-ran en aquesta matria a Dalt laVila com una acci que tranqui-litzi els vens i no hi hagi alarma.

  El casc antic de la ciutat reclama ms vigilncia policial

  LHospital de Badalona s el segon a tot lEstat en rebre el premi.

  Foto: D.G.A

  langls, Electronic Medical Re-cord). De fet, s un dels dos pri-mers hospitals de lEstatespanyol (juntament amb lHos-pital de Dnia) que rep aquestreconeixement de nivell 6, elsegon grau ms alt. Daltrabanda, shan premiat dos hospi-tals ms, UKE Hamburg Eppen-dorf dAlemanya i Hospitals ofKronoberg Landstinge de Su-cia.Per a la gerent de BSA, M.

  ngels Cabezas, "es tracta dunreconeixement al treball dut aterme durant anys pels nostresprofessionals dacord amb unmodel que aposta per la infor-matitzaci i la innovaci cont-nua. Segons Cabezas "aquestguard s un indicador de quali-tat en latenci als pacients queduu a terme lorganitzaci. Elguard arriba en plena reta-llada.

  Centre> LEscola del Mar aco-llir, a partir daquest dissabte, 14de maig, a les 12 hores, lexposi-ci 1911. Sobreviure a la tempes-ta, realitzada pel Museu dHis-tria de Cambrils.Aquest any es commemora elcentenari del temporal que, el 31de gener de 1911, va castigar lescostes catalanes i va provocar lamort dun centenar de pesca-

  Una nova exposici recordael gran naufragi del 1911

  dors arreu del litoral. Amb aques-ta mostra itinerant sexpliquen lescircumstncies meteorolgiquesque van provocar la tempesta i, atravs dels testimonis recollits ide les notcies darxiu i de prem-sa, es ressegueix la trajectria queva seguir des del Maresme fins aAlacant, amb un balan de msde vuitanta morts a Catalunya (11a Badalona).

  Centre >Aquest diumenge, 15de maig, es far la Cursa PopularCiutat de Badalona, conegudapopularment com la Cursa delDimoni Per poder participar-hical fer la inscripci al webwww.badalona.cat, Esports i Jo-ventut, fins aquest divendres, 13de maig, a les 18 hores. La com-petici compta ja amb ms dedues mil tres-centes persones

  ltims dies per inscriures a lacursa del dimoni de Badalona

  inscrites de totes les edats. LaCursa del Dimoni, que enguanyarriba a la 32a edici, tindr llocel diumenge, 15 de maig. Aques-ta cursa, organitzada en el marcde la celebraci de les Festes deMaig de Badalona, consta de tresrecorreguts: mini, mitj i gran,que passaran per diversos in-drets emblemtics de la ciutat.Inscripcions: www.badalona.cat.Lexposici s fins el 15 de juny.

  Foto:Ajuntament.

  La renovada estaci de Renfe, pel 17Lestaci de rodalies Renfe del tot enllestida el 17 de maig amb les obres acabadesi els nous serveis que milloren la mobilitat com es escales mecniques i ascensors

  funcionant. Lestaci renovada per no incorporar un accs per la banda demar, una vella reinvidicaci dels seus usuaris i que ha provocat algun ensurt .

 • 13Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201112

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201112lniabadalona.cat

 • Gorg-Progrs15

  Maig

  201112lniabadalona.cat

  CiU i PP volen privatitzar el portAposten perqu una empresa privada gestioni lequipament del Gorg

  Jordi AlcoverGorg

  Xavier Garca Albiol, candidatdel PP a lalcaldia de Badalona,aposta per modificar el planeja-ment urbanstic del Gorg i amblobjeciu de seduir les empresesconstructores perqu hi tornin

  a invertir. Albiol considera quecal facilitar la construccidhabitatges ms petits, de 70o 80 metres quadrats, enllocdels de 100 o 120 metres qua-drats previstos en el planteja-ment original.

  El lder popular coincideixamb Ferran Falc, alcaldable deCiU, sobre la cessi de la gestidel port a una empresa privada.

  Gorg > Ms de mil persones, dediferents edats, i bsicament unpblic familiar ha participat enla 28 festa de la bicicleta que li-dera la Uni Ciclista de la Salut,en coordinaci amb l'Ajunta-ment de Badalona, en el marc deles festes de maig de la ciutat.Aquesta ha estat la 28 festa de labicicleta que lidera la Uni Ci-clista de la Salut, en coordinaciamb l'Ajuntament de Badalo-na, en el marc de les festes demaig i que donen al port prota-gonisme.

  1. 000 ciclistes ala festa de la bici,al port badalon

  Gorg >Marina de Badalona haparticipat en el Sal Nutic dePalma, que s'ha celebrat en elMoll Vell de Palma del 30 d'abrilal 8 de maig. Badalona ha com-partit l'estand de Ports de Cata-lunya (B8 -B9 - B10 y B11) pre-sentant el servei STOP&GO, unforfait de serveis a preu tancat iclaus en m. Marina Badalona hapresentat un catleg de serveisperqu els aficionats a la navega-ci escullin el port badalon coma punt damarraci i manteni-ment de la seva embarcaci.

  El Port de la ciutates promociona aPalma Mallorca

  Gorg > Lembarcaci ACRO-BAT del RCN del Port de Pollen-sa ha estat la vencedora absolu-ta de la versi Nord de la Ruta dela Sal Trofeu Pepe Ferres de le-dici 2011, que va sortir a finalsdel mes dabril de Port Ginesta.

  LAzuree, esponsoritzat perMarina Badalona i lEscola Mu-nicipal de Vela Badalona, ha es-tat el segon en aquesta regatadaltura. Lholands JayWalker de Port Ginesta, sadjudi-ca la tercera plaa de la general.Lembarcaci guanyadora vacreuar la lnea darribada a les totinvertint en les 140 milles decompetici. Un registre suficientper imposar-se a lembarcaciesponsoritzada des de Badalona,lAzuree Cruiser 40, del CN delMasnou

  En la regata la classificaci ge-neral compensada ha estat domi-nada per les embarcacions des-lores mitjanes, dentre 35 i 16peus-aptes vents portants forts iestables.

  MarinaBadalona,segona de la Rutade la Sal

  Serra es reuneix amb el Front MartimJordi Serra es reuneix la tarda de dijous a les 19h amb els vens del Front

  Martim per explicar-los el seu programa de govern per aquest barri. LAsso-ciaci de Vens ha fet un llistat de fins a 20 temes que generen inquietud albarri, com per exemple les obres del passeig, el canal o la platja de la Mora.

  BARRI ABANDONATEl candidat popular sha com-proms a projectar la construc-ci de ledifici de linstitut, unallar dinfants, un altre ambula-tori i una residncia de la ter-cera edat pel barri del Gorg,una zona de la ciutat que des dela seva construcci ha estatmancada de serevis, pblics iprivats.

  De fet, Convergncia i Uni ani-ria ms enll i dedicaria els di-ners a reactivar leconomia icapitalitzar una nova empresapblica que es dediqui a la re-cuperaci econmica tot do-nant microcrdits als jovesemprenedors. Aix, segonsCiU, milloraria els polgons i fa-cilitaria la venda de sl per lainstallaci dempreses

 • 16

  Maig

  201112lniabadalona.cat

  El Circuit Catal dSkatepassar pel Bada-Rodes

  Foto: Arxiu

  Itinerari pel Torrent de lAmigAquest diumenge, el programa Descobreix la Serralada de Marina ens porta

  al Torrent de lAmig. Un recorregut que transcorre pel marge dret del To-rrent fins la Font de lAmig. El Tur ens permetr reconixer cims com el

  Tur de lHome, el cim i el coll de Fra Rafel i la Coscollada.

  Canyet tindr un nou CentreOcupacional per a discapacitatsCanyet> LAjuntament de Bada-lona ha cedit una finca de 2.900metres quadrats a la FundaciBadalona, treball pels dismi-nuts. Es tracta de lens que es vaencarregar de locupaci laboralde persones amb discapacitatpsquica un cop es va dissoldrelantiga Coinre. En aquesta finca,ubicada entre lAvinguda Llen-guadoc i la Riera de Canyet, shiconstruir un centre ocupacionalper donar servei a aquestes per-sones. Tot i aix, segons ha expli-cat a Lnia Badalona el Presidentde la Fundaci, Joan Bri, ses-t plantejant la possibilitat de cre-ar, a ms, un centre de dia. Desdel 2009, la Fundaci ofereixels seus serveis a 250 persones enedat laboral als laboratoris de la

  Cros. Bri assegura que les con-dicions de lespai fan necessaricrear-ne un de nou. El Presi-dent de la Fundaci calcula queel nou centre estaria llest daququatre o cinc anys per que, a fi-nals dany, podria haver-hi un pladel projecte. A partir daqu,per, caldr buscar finanamentper crear-lo.

  Des que es va dissoldre Coin-re, han aconseguit incorporar ams dun centenar de nois a em-preses ordinries. Per aix, JoanBri en fa un balan positiu.Asegura que les complicacions iles tensions que van patir arrande la dissoluci de Coinre hananat disminunt per tot i aixcreu que cal temps per consoli-dar-ho.

  La Fundaci ocupa aquest antic equipament escolar

  Montse LpezPomar

  Lskatepark inaugurat fa uns me-sos a Les Guixeres ha portat a Ba-dalona la creaci de la Uni Ca-talana dSkateboard. Es tractadun organisme que agrupa 13entitats de patinadors de tot Ca-talunya. La Uni Catalana dSka-teboard neix amb la intenci dereivindicar lskate com un es-port i, a la prctica, vol oferir ser-veis per als practicants de lska-teboard, aix com vetllar pelsseus drets. Entre ells, els respon-sables de la Uni Catalana plan-tegen la possibilitat daccedir auna assegurana esportiva es-pecfica o certificar installacionsadequades. Daltra banda, laUni vol ser mediador i portaveu

  entre institucions i usuaris. Defet, lobjectiu final daquest orga-nisme s convertir-se en Federa-ci Catalana.

  Durant la presentaci de laUni, el Regidor dEsports, AlbertToms, va agrair que shagi esco-llit Badalona com a seu i va asse-gurar que cal tractar lskate comun esport ja que durant els anys90, hi havia esports tradicionalsque es jugaven a carrers o places.Al segle XXI sn daltres. Ni mi-llors ni pitjors, sn els que hi haactualment i, segons Toms,shan de respectar. El Presidentde la Uni Catalana, Xavi LLagos-tera, va explicar que ha costat quehi hagi cohesi entre els patina-dors i que a Badalona, sha acon-seguit. Tot i aix, Llagostera haexplicat a Lnia Badalona que fa

  Foto: Arxiu

  molt temps que reclamen a la ciu-tat una oficina per als skaters.Van trigar quatre anys en qu elscedissin un magatzem i ara con-tinuen reclamant poder utilitzarespais pblics per al seu esport.Segons explica Llagostera, lAjun-tament ha cedit espais prioritzantuna entitat venal i una agrupa-ci de taxistes.

  CIRCUIT A BADALONALa sisena edici del Circuit Cata-l dSkateboard, el campionatde patinadors no professionals,arrencar a Badalona aquest diu-menge, al Bada-Rodes Park. ElCircuit consta de set proves pun-tuables ms les proves satllit nopuntuables que s'organitzen pa-rallelament per entitats mem-bres de la Uni.

  Canyet>La Fundaci dInvesti-gaci en Cincies de la Salut Ger-mans Trias i Pujol ha rebut unaampliaci dels terrenys que ocu-pa per continuar amb la sevatasca. I s que, des que es van ins-tallar en els anitcis edificis esco-lars de la zona de Can Ruti, handistribut la seva tasca en cinc l-nies de recerca: la inflamaci, elcncer, les tecnologies aplicades

  Ms superfcie de Can Ruti per investigar en biomedicina

  El Bada-Rodes Park ser escenari del Circuit Catal dSkateboard

  La Uni Catalana dSkateboard escull Badalona com a seu > Lobjectiu s convertir-se en federaci

  a la Biomedicina, lepidemiologiai la innovaci clnica. Ara, per lanecessitat de noves installacionsradiolgiques, magntiques i di-matge molecular, requereixendun Centre de Medicina Compa-rativa. Grcies a la concessi delAjuntament de la finca Muntan-ya de Can Bellvitges, es podrdesenvolupar. Tindr una su-perfcie de 3.506 m2.

  Pomar MoreraCanyetBufal

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniabadalona.catMaig201112

 • 18

  Maig

  201112lniabadalona.catSant Crist

  Sant Crist> Des que es vancollocar els nous contenidors aSant Crist, els vens no acabendestar-ne convenuts. Tot i quemolts dells afirmen reciclar, re-clamen que, per posar els dife-rents contenidors, lAjuntamentnha tret molts daltres en al-guns carrers del barri. Per aquestmotiu, segons expliquen, es tro-ben escombraries a terra en di-verses ocasions. A vegades, ni tansols a prop dels contenidors. Abanda de demanar collaboracivenal, volen ms contenidors.

  Sant Crist vol mscontenidors per aalguns carrers

  Festa Indiana a Can CabanyesLa Masia de Can Cabanyes acull, aquest dissabte, la tradicional Festa In-

  diana. Jocs infantils, msica en directe i els clssics callos con garban-zos protagonitzaran la jornada. Des de les 10 del mat i fins ben entrada

  la matinada, el Districte 2 gaudir de la seva prpia festa.

  Foto: Montse Lpez

  El Prquing, al carrer Batllria, t 508 places

  150 sancions per a lempresa que tla concessi del prquing Batllria

  El conflicte que enfronta els usua-ris del Prquing Batllria i lem-presa concessionria sembla quecomena a veure llum al final delcam. Fa gaireb tres anys quelAjuntament va intercedir en elconflicte arran de les irregulari-tats que semblava que cometia elrepresentant de lempresa con-cessionria, Juan Ignacio LpezTavazzani. Des daleshores, se lihan obert ms de 150 expedientssancionadors. I s que, segonshan explicat fonts municipals aLnia Badalona, des dun inici esvenien places als usuaris quanencara no estava acabada lobraamb la finalitat de finanar-la. Ams, desprs reclamava un preusuperior que el que shavia esta-blert al plec de condicions. Per to-tes aquestes irregularitats i per nocobrir les despeses de manteni-

  LAjuntament intentar regular les places de laparcament de Sant CristMontse LpezSant Crist

  ment de les 205 places que li cor-responen, Lpez Tavazzanicompta ja amb un deute que sa-propa als 700.000 euros.

  Tot el conflicte sinicia lany2000 quan satorga la concessi

  per 50 anys a lempresa amb elnom Prquing Batllria 123. Nova ser, per, fins el 2008 quanlAjuntament va comenar a in-tervenir-hi. La concessi de do-mini pblic ha quedat intervingu-

  da per lAjuntament amb lobjec-tiu de posar en regla totes les pla-ces daparcament. I s que arasencarregar de remesurar lesplaces i expedir nous ttols admi-nistratius. La intenci s anar re-gulant la situaci.

  NO HO VEUEN CLARLa Comunitat dUsuaris del Pr-quing Batllria no acaben de re-fiar-se desprs de patir tant detemps les irregularitats de lem-presa concessionria. Tot i queveuen que la situaci ha milloratdes que lAjuntament hi interv,continuen reclamant que la con-cessi i la gesti de laparcamentla tingui lempresa municipalEngestur.

  Segons els usuaris, Lpez Ta-vazzani sha venut les seves pla-ces a lempresa del seu fill perdeslliurar-se de les responsabili-tats legals.

 • 19

  Maig

  201112lniabadalona.catLlefi Trobada dAmpesDissabte passat dia 7 es va celebrar al parc del Gran Sol la tercera edici de la festa de les as-

  sociacions de mares i pares dalumnes (AMPA): la Trobampa 2011. Lobjectiu de lactivitatva ser oferir una mostra de totes les activitats que organitzen les AMPA dins dels centres

  educatius i crear un espai ldic i de convivncia obert a la participaci del barri.

  Foto: ICV-EUiA

  Sagus acompanyat de Carme Martnez i Pili Garrido, candidates i mestres

  ICV-EUiA aposta per mseducaci per igualar en drets

  LInstitut Antoni Botey va acollirdilluns la roda de premsa enqu ICV-EUiA va presentar lesseves propostes en matria de-ducaci. Per a aquesta formaci,leducaci s la nica garantia pera la igualtat doportunitats, i peraix cal combatre el risc d'exclu-si social aix com el fracs esco-lar". Algunes de les propostes da-quest partit sn lluitar contra la-bandonament escolar; impulsarl'educaci inclusiva; construir lanova escola de Can Barriga; do-nar suport a les AMPA i cobrir eldficit de places d'escoles bressol.Tamb reclamen la tarifaci so-cial per garantir la progressivitatdel preu pblic de les escolesbressol pbliques.

  Proposa leducaci com a garantia digualtat de lesd'oportunitats i la tarifaci a les escoles bressol

  Daniel GutirrezRedacci

  ERC escull el barri per donar a conixer les propostes socialsMunicipals > La coalici queconformen Esquerra Republica-na de Catalunya, Accent i Reagru-pament van escollir la paradade metro de Llefi per presentarel seu pla estratgic referent a lespoltiques de cohesi social. Elcap daquesta candidatura, Mi-quel Estruch, va assegurar quefan seu el document de la plata-forma Badalona som totes itots i que el treball per la cohe-si social s una prioritat.Aquest full de ruta shauria de-laborar conjuntament entre lasocietat civil i un grup dexperts,i hauria de tenir un recorregut devuit anys vista. Alguns punts que

  destaquen de la proposta sn lacreaci dun comissionat per a lacohesi social; continuar ambles estratgies dacollida (amb elcatal com a llengua ds so-cial); crear instruments de me-diaci de conflictes comunitaris;instaurar la figura dagents cvicsvoluntaris; mantenir els progra-mes dinclusi social i potenciarels educatius dentorn adreats ales famlies; bonificar fiscalmentels comeros que usin el catal isubvencionar ms cursos da-questa llengua; o promoure lacreaci de places de feina per apersones en procs dinsercisocial.

  Miquel Estruch i Oriol Llad presentant les seves propostes

  Foto: ERC

 • Maig

  201112lniabadalona.cat

  20

  La Salut LEscorxador sestrenaEl nou parc de lEscorxador ja sha estrenat com a escenari de les Festesde Maig. Va ser el passat cap de setmana, quan va acollir una mostra de

  circ per als ms petits. I dimecres va actuar la companyia Sarruga, queno noms s de Badalona, sin que t el local al mateix parc.

  La Salut > El president de la Co-missi Europea i Ocupaci delParlament, Rafael Luna (PP), esva reunir dijous amb marxants deBadalona, al Centre Cvic La Sa-lut, per comunicar-los la postu-ra del Partit Popular sobre lavenda ambulant. Luna ha recla-mat al Parlament que la llei de co-mer catalana contempli el treballdels marxants, i que aquest dei-xi destar regit per les directriusde cada ajuntament. Per a Luna,sha dunificar a tota Catalunyaels criteris de la venda ambulantper evitar buits legals. El presi-dent de la Comissi defensa queel petit comer dona vida a lesciutats i evita que es convertei-xin en ciutats dormitori, perentn que, especialment la ven-da ambulant, sha de regular pergarantir uns mnims de qualitat,en matria de seguretat i higiene.

  El diputat popular tamb va ex-plicar als assistents les darreresnovetats sobre l'aplicaci de la di-rectiva europea Bolkestein, queafecta al comer minorista.

  El PP defensa elpetit comer i lavenda ambulant

  ICV promet atenci les 24h

  Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa vaarrancar la seva campanya elec-toral amb la promesa duna ofi-cina datenci al ciutad al barride La Salut oberta 24 hores al dia.Aquesta s una de de les propos-tes dels ecosocialistes per mitjan-ar davant els conflictes de con-vivncia, especialment als barrisde La Salut i Llefi. Loficinaatendr necessitats relacionadesamb els serveis socials, la media-ci i fins i tot lactuaci policial.Amb aquesta iniciativa, ICV-EUiA vol oferir atenci immedia-ta als vens, i apropar l'adminis-traci als ciutadans. Segons Car-les Sagus, candidat de la coali-ci a lalcaldia, loficina afronta-r aquests problemes ja sigui ales deu del mat com a les tres dela matinada. Aquest servei s unproposta que forma part del Pla

  Els ecosocialistes anuncien una oficina datenci a laciutadania a La Salut per garantir la convivncia

  Sagus, durant la presentaci de la proposta

  David GonzlezLa Salut

  dInclusi Social dels ecosocialis-tes, que pretn superar les sepa-racions que, segons Sagus, hi haactualment entre les diferentsregidories de lAjuntament deBadalona, i que dificulten una ac-tuaci directa i efectiva. En con-junt, amb aquesta eliminaci

  de barreres, ICV-EUiA vol posartota ladministraci pblica alservei dun objectiu: millorar laconvivncia a la ciutat.

  ICV-EUiA va fer aquestes pro-postes a la Plaa de La Dona delbarri de Llefi, en el primer actede campanya.

  Foto: D.G.

  La Salut > Un dels actes ms po-pulars de les Festes de Maig s laFesta de las Migas, que es celebra-r a la Plaa del Centenari el dis-sabte 14 i el diumenge 15 de maig.

  Durant la presentaci de ledi-ci denguany, realitzada la set-mana passada al Centre Cvic LaSalut, es va anunciar que es re-partiran ms de 2.000 racionsd'aquest plat tpic del sud dEspa-nya. Tamb es realitzaran diver-ses activitats, com la novena Tro-bada d'Agulla, a crrec de lenti-tat Dones en Moviment. Dissab-te a la tarda, la plaa del Cente-nari tamb acollir el Festival deMsica gallega, a crrec de l'A-grupaci Cultural Galega Agari-mos. Oferiran una demostracide folklore gallec, amb la partici-paci d'un grup de ball i unabanda de gaites. Aix s: novetats,cap. I s que les retallades tam-b afecten a Las Migas, i ja lhanpassat van haver de suprimir elsfocs dartifici. Tot i que quanuna cosa funciona, poc sha din-ventar.

  La Festa de lasMigas, sense focsun altre cop

 • Esports21

  Maig

  201112lniabadalona.cat

  Els esportistes, amb les Festes de Maig Les plantilles del DKV Joventut i del CF Badalona shan vestit amb les samarretes del dimoni, una campanya solidria promoguda pel CCB que destinar els guanys

  a la lluita contra el cncer. Per la seva banda, Mireia Belmonte ha estat designada castellera honorfica pels Castellers de Badalona.

  Foto: cfbadalona.net

  Els jugadors i el president del club, Fermn Casquete, celebren la classificaci

  El Badalona es classificapels play-offs dascens

  Cinc anys desprs i a falta dunajornada per concloure la tempo-rada regular, el Badalona torna-r a jugar la promoci dascens aSegona Divisi. Els tres puntsaconseguits al Centenari frontel Gandia (2-1) asseguren la pre-sncia dels escapulats als play-off.

  Si acaben la lliga en segona po-sici, com es troben ara, podrangaudir del factor camp - al Cen-tenari no han perdut cap partit.Per aix noms cal sumar elsmateixos punts que lOriola ilAlcoi, empatats a 62 puntstots tres, ja que laverage amb elsdos conjunts alacantins beneficiaal Badalona.

  Cal dir, per, que el Gandia vaestar apunt dajornar la festa.

  Els escapulats certifiquen la classificaci guanyant alGandia (2-1) amb dos gols en propia dels visitants

  Daniel Sainz de AjaRedacci

  El Palau sacomiada del DKVaquesta temporada amb ovaciBsquet>El DKV Joventut vaperdre contra el Caja Laboral(80-83) en el que va ser el darrerpartit de la temporada jugat a Ba-dalona. Amb aquesta, ja van sisderrotes seguides. No obstant, dela mateixa manera que va ocr-rer al partit front el Bara, a la-fici verd-i-negra li qued unbon gust de boca.

  Els de Pepu van lluitar i van do-nar la seva millorar cara, posantcontra les cordes a un gran delACB com el Baskonia. A la mit-

  ja part, grcies a uns magnficsJelinek i Hosley, la Penya gua-nyava de 10 punts (48-38).

  Lavantatge del DKV va durarfins al darrer perode. Un 2+1 deTeletovic i el tir lliure final de Hu-ertas van acabar donant la vict-ria als bascos. A falta de 7 segonsHosley va fallar 2 tirs lliures, es-sent el segon el que havia de serun rebot per provar el triple.

  Amb tot, el Palau ovacionlentrega dels jugadors i pospunt i final a un any gris pel DKV.

  Foto: ACB.com

  La Penya no tornar a jugar davant el seu pblic fins la prxima temporada

  Els valencians van fer que el Ba-dalona, tot i controlar lesfric, nojugus cmode i li costs apropar-se a lrea rival. El gol va arribarde lnica manera possible, a pi-lota aturada: Santi Villa serveixuna falta i Romero lintrodueix a

  la seva porteria. Al 62, el Gandiaempat i comen a creures la re-muntada. Per sort, desprs dunacatica jugada, un xut de Sellars(amb rebot i gol a prpia de Pe-reira incls) posava al Badalonacam dels play-off.

 • Cultura22

  Maig

  201112lniabadalona.cat

  El pop de Saudade entraamb fora al mercat musical

  Foto: Saudade

  Domus Alba, el sexe dels romansLa Domus Alba seria ledifici que els romans utilitzaven per gaudir

  del plaer del sexe. A partir daquest dijous, al carrer Llad, nmero 29, podrem veure una exposici de peces arqueolgiques

  que recrea la Domus Alba del domini rom de la Mediterrnia.

  El Cryptshow Festival torna acasa desprs de quatre anysTerror > La cinquena edicidel Festival dedicat al terror i lafantasia engega motors i, en-guany, ho fa amb una gran nove-tat: el retorn a Badalona. I s que,tot i que els seus creadors sn dela ciutat, des del 2007 han dut aterme el Festival a Sant Adri deBess. Ara, amb la necessitatdampliar els espais on desenvo-lupar-lo, compten amb la colla-boraci del Crcol Catlic. El Di-rector del Cryptshow Festival,Toni Benages, sha mostrat con-tent per tornar als orgens.

  El Festival tindr lloc del 6 al 10de juliol i, cada vegada ms,

  aposta per diferents disciplinesartstiques. No noms es veurancurtmetratges o llargmetratgesde gnere, sin que la Sala el Re-fugi acollir una exposici delactor Vinvent Price. Daltra ban-da, es far la quarta edici de lamostra de relats. Segons elsmembres del jurat, ja shan rebutms dun centenar i assegurenque la qualitat s cada any mselevada.

  El Festival oferir ms de vuithores de curtmetratges que for-maran part de la secci oficial ique opten al V Premi Sierra Cir-cular, dotat de 666 euros.

  La festa de presentaci del festival, el passat dissabte a Grcia

  Montse LpezRedacci

  Sn cinc joves badalonins ambuna gran formaci musical. Al-menys, prctica. I s que hanformat part de diverses bandesabans de consolidar-se com aSaudade. Ara han tret el seu pri-mer disc, Coleccin de errores,on hi han dedicat els seus majorsesforos. Fan pop i diuen teniruna herncia rockera i influnciesde lescena independent amb tocsanglosaxons. En Quique, Javo,Marc, Ivan i Joako volen i fan m-sica de qualitat. Els coneixem atravs del baix, en Javi Heredia.

  - Qu voleu expressar amb lavostra msica?Tenim la sort de poder expressar-nos amb un llenguatge universal,que no coneix fronteres a l'hora detransmetre emocions. No estemaqu per fer balanos poltics o cri-

  ticar la societat. El nostre missat-ge es quotidi, costumista, adre-at a les persones que viuen.

  - Costa molt treure un pri-mer disc actualment?Quan ho fas amb illusio i donesel 200% de les teves forces, maies pot dir que s un sacrifici. Arab, hem gravat un disc professio-nal, no una maqueta, la qual cosavol dir que ens hem gastat ms de7.000 euros de les nostres butxa-ques. La indstria musical estmolt complicada. El msic s'ha deguanyar la vida dalt de l'escena-ri i loferta de sales a Barcelona noet permet guanyar molts diners,perqu els lloguers son cars-sims.

  - A qui us adreceu?No tenim cap pretensi a l'hora detrobar un pblic determinat. Crecque la nostra msica pot agradara qualsevol. No hem inventat res

  Foto: Spooky High School

  nou, fem pop amb tornades ambganxo. Aix s, oferint una quali-tat musical.

  - s important la relaci per-sonal entre els components?s molt important la confianaque ens tenim i el fet de coneixe-ns tant i des de fa temps. Conei-xem les influncies de cadasc iaix s bsic a l'hora de fer rodarun tema. El Guardiola sempreparla del bon grup que hi ha alvestidor de can Bara i, pot sonara tpic, per aix funciona.

  - Quin s el segent pas?Ja tenim el disc a la m, ara vin-dr el que ms li agrada a un m-sic: rodar-lo. El dia 5 de juny elpresentarem a La Sargantana, ala nostra ciutat natal. Aix ensservir per escalfar motors pelque ser la presentaci oficial, el10 de juny, a la Sala Bikini de Bar-celona.

  Marc (piano), Quique (bateria), Javi (baix), Joako (veu) i Ivan (guitarra) formen la banda badalonina Saudade

  La banda, formada per cinc badalonins, treu el seuprimer disc Coleccin de errores

  Dissabte, accs gratut a lesTermes en la Nit dels MuseusMuseus > Aquest dissabte, 14de maig, se celebra la Nit delsMuseus, on hi participen msde 3.000 museus de 40 pasos di-ferents. I el de Badalona no sermenys. Enguany amb la possibi-litat de visitar el nou espai ar-queolgic de les Termes i el De-cumanus, al subsl del Museu,acompanyada de la msica deMozart interpretada pels alum-nes del Conservatori de Badalo-na. El passeig pels carrers i les bo-

  tigues de lantiga Baetulo que faendinsar el visitant al mn rom.Una activitat que dissabte sergratuta, aix com ho ser als 48centres de Barcelona i lrea me-tropolitana que tamb obriran lesportes des de les set de la tardai fins la una de la matinada.

  A banda dexposicions i visitesals museus (com s el cas deBadalona), la Nit dels Museusofereix diverses activitats comconcerts, dansa o teatre.

 • 23

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  EMERGNCIES 112BOMBERS 112 AMBULNCIES Creu Roja 93 464 06 09 La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emrgencies mdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS DESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCI CIUTADANAInformaci 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculaci escolar 93 483 29 97 Gesti Tributria 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipsit municipal 93 46009 00 CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic La Colina 93 383 36 61 Centre Cvic La Morera 93 395 4457 Centre Cvic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cvic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cvic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cvic CanCanyad 93 464 18 57 Centre Cvic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefi "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Msica 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromociOcupaci 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municaci SA 93 497 40 00 Reactivaci Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat pblic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitacid'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

  TELFONS DINTERS

  Maig

  201112

  EXPOSICIONS

  Exposici fotogrfica sobreel Mosquit TigreFins al 13 de maigLa Regidoria de Salut de lAjun-tament de Badalona inicia elmes de maig les activitats del Plade Control Integral del MosquitTigre en aquesta ciutat, el qualcontempla un conjunt daccionspreventives.Ajuntament

  Joan Pon. Capsetes secre-tes 1975-1980Fins al 15 de maigUna mostra que permet descobrirel mn misteris i esotric d'a-quest artista catal, un dels msrepresentatius de la postguerra alnostre pas. Museu Badalona

  Exposici sobre les difer-ents onades migratories aBadalonaFins al 14 de maigDes de la posada en marxa de laprimera lnea frria de la Penn-sula Ibrica, lany 1948, entreBarcelona i Matar fins els nos-tres dies.Can Casacuberta

  ESPECTACLES

  La Industrial Teatrera12 de maig, 20.30hLa companyia badalonina enspresenta lespectacle Vermell,inspirat en un poema de Palau iFabre.Parc Ca lArns

  Cicle daudicions guiades.Entre Alban Berg i el darrerBethoven, una mirada a un segleromntic, a crrec dAlejandroCivilotti. 13 de maig, 18.30hMuseu de Badalona

  Mostra de dansa13 de maig, 20h

  Plaa de la Plana

  Els conjunts del conserva-tori13 de maig, 20.30hEsglsia de Santa Maria

  Dress like a woman, Peachyjoke i Tunavo, en concert13 de maig, 22hCentre Cvic Can Cabanyes

  Maria Rods i The NewRaemon14 de maig, 22hPlaa de la Plana

  Aias i Standstill15 de maig, 21hEls grups Aias i Standstill conv-iden a encomanar-se de lespon-tanetat elctrica i les melodiesenganxoses del seus directes.Parc de Ca lArns

  CULTURAL

  Cercabstia14 de maig, 11.30h i 17.30hPlaa de la Vila

  Festa de las migas La Salut14 i 15 de maigSinicia la festa, a les 16h, amb elpreg del dissenyador badalonToni FrancescPlaa del Centenari

  Festival de msica gallega14 de maig, 18.30hPlaa del centenari

  La nit dels museus14 de maig, de 2o a 1hPasseig per les Termes i el De-

  cumanus de BaetuloMuseu de Badalona

  XXIX Correfoc14 de maig, 22hInici del Correfoc amb encesa a laplaa de la Vila, a crrec de Dia-bles de Badalona, BadalonaBsties de Foc, Bufons del Foc,Kapaoltis de Llefi i Diablesd'IgualadaPlaa de la Vila

  Diada Castellera15 de maig, 12hPlaa de la Vila

  Fira de larrop 201115 de maig, 10hAl carrer del TempleFesta Indiana 201114 de maig, de 10 a 1hCan Cabanyes

  Festival de Jotes15 de maig, 18hPlaa de la Plana

  ESPORTS

  Cursa popular Ciutat deBadalona13 de maig, 8hSortida a la Rambla

  Campionat de Mus17 de maig, 20hRestaurant Lar oMarulo

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201112lniabadalona.cat