of 24 /24

Click here to load reader

Línia Badalona 26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 26

Citation preview

Page 1: Línia Badalona 26

[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

Sol·licitat el control

líniabadalonaDivendres, 12 de maig de 2011 · Núm. 26 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat

Foto: D. G

onzález

�4

�3

CulturaEl Círcol Catòlic s’ompliràd’horrors per acollir l’edició2011 del Cryptshow Festival

�22

Canyet acollirà una novaempresa per a discapacitatsL’ajuntament cedeix 2.900 m2 a la fundació “Badalona, treball pels disminuïts”, antiga Coinre

S’han de polititzar les Festes?

EsportsEl CF Badalonaes classifica perals play-off

�21

Badalona tindrà elprimer dipòsit perevitar inundacions

�6

Page 2: Línia Badalona 26

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig

201112líniabadalona.cat

Page 3: Línia Badalona 26

3�En Portada líniabadalona.catMaig

201112

“Political Party”Rahola dóna el tret de sortida a unes festes marcades per la campanya electoral > Ni elmocador es salva de la polèmica > La comunitat educativa aprofita per manifestar-se

Fotos: Línia Badalona

“Political party” diuen els angle-sos per referir-se a un partit po-lític. Però, segons el context, “apolitical party” és una festa po-lítica. Humor anglès.

Tot plegat va esclatar el pas-sat dijous, quan la periodistabadalonina Pilar Rahola va llegirun pregó que cridava a la convi-vència i atacava al Partit Popular,això sí, sense pronunciar el seunom ni el del seu líder badaloní,Xavier García Albiol. Albiol,que es va donar per al·ludit, varetreure a Pilar Rahola la utilit-zació política del pregó: “La se-nyora Rahola també tenia la res-ponsabilitat de convidar a gaudirde la festa als votants del PP i decap manera s’hauria d’haver presla llibertat de criticar allò quepensen”.

La de Rahola, però, no vaser l'única veu crítica que es vaescoltar durant el pregó. A ban-da d’un grup de persones con-tràries a la postura de la perio-dista sobre el conflicte palestí-israelià, pares i mares de l’esco-la Bufalà 2 van aprofitar el mo-ment per demanar l’inici de lesobres que els permetran aban-donar els barracons actuals.L’alcalde, Jordi Serra, va cridara la calma a l’estil de Pujol:“això no toca”. Però els pares novan defallir, i dissabte van “as-saltar” el president de la Gene-ralitat, a la carpa de Titus, totjust quan sortia d’un acte decampanya de CiU.

POLÍTICS DE FESTAI és que Badalona està de festes,però també de campanya, i labarreja de les dues coses és, simés no, embafadora. L’esdeve-niment que té tots els númerosper estar a les agendes dels po-lítics és la Festa de Las Migas,

una trobada popular idònia pera polítics populistes; clavells,octaves i globus per a tothom. Iglobus, per cert, de tots colors.Als carrers del centre els nensvan de bòlit per agafar-ne un decada. No seria d’estranyar quealguna persona competent con-siderés que aquesta pràctica,evident utilització propagandís-tica dels més menuts, va en con-tra dels drets del menor.

Dels colors polítics tampocs’ha lliurat el mocador de lesfestes. Enguany és de color fúc-sia, evitant així premeditada-ment coincidir amb el de qualse-vol partit polític. Tot i que és certque això dels colors cada cop ésmenys evident. PSC i CiU han

deixat guanyar terreny al blancdavant el vermell i el taronjarespectivament. És pot veure alscartells, per exemple. Un cartellsque han deixat a l'ombra els deles Festes de Maig.

Durant aquests dies els polí-tics juguen a la confusió, i barre-gen les Festes de Maig amb lesfestes polítiques. Diumenge Al-biol organitzava un vermut albarri de Sant Roc, tot guarnitamb globus blaus. No ha estatl’únic pica-pica, ja que ERC hapreparat diversos vermuts (me-nys festius, això sí), per debatrede política en un to distés. ICV-EUiA, per la seva banda, va ha-ver de suspendre un “acte festiud’inici de campanya” a Llefià,

Política i festes s’han barrejat aquests dies a Badalona

amb banda de música i tot, da-vant l'amenaça de pluja.

EL CENTRE D’ATENCIÓTot plegat posa de manifest queBadalona està al centre de l’hu-racà, com ho demostra, per ex-emple, el cara a cara organitzatper la cadena SER entre JordiSerra i Xavier García Albiol. Unespectacle que en algun moment

va semblar un circ romà a causade la cridòria del públic, tot i ques’ha de reconèixer que els dospolítics van donar la talla. De fet,Serra va donar en el clau al refe-rir-se a Badalona com un labora-tori polític. Aquests dies, lesparaules del PP i Plataforma perCatalunya estan en boca delsmitjans de comunicació genera-listes. Antena 3 fins i tot ha de-dicat part dels seus informatiusa analitzar el anuncis dels dospartits, més en busca d’especta-cle que no pas de reflexió, potser.

Però com no tot és política, laFesta a Baix a Mar comptarà en-guany amb unes pantalles perveure la final de la Champions. Nonomés de pa viu l’home.

David GonzálezRedacció

La Festa de lasMigas té tots els

números per estar a l’agenda

dels polítics

Page 4: Línia Badalona 26

Ciutat4�Maig

201112líniabadalona.cat

La immigració agita eldebat entre Serra i AlbiolEls dos candidats protagonitzen l’únic cara a cara per a un programa de ràdio > Militants omplen l’auditori

D. GutiérrezRedacció

D. GutiérrezRedacció

L’auditori del Museu de Badalo-na es va quedar petit per presen-ciar l’únic cara a cara entre els doscandidats que tenen més op-cions de guanyar el proper 22 demaig: el socialista Jordi Serra i elpopular Xavier Garcia Albiol. Eldebat, que va ser organitzat i re-transmès en directe per la Cade-na SER, va tenir moments àlgids,com quan es va tractar el feno-men migratori. Serra va reiterarque ell no nega els problemes deconvivència que pateixen algunsbarris de la ciutat, sinó que actuaper resoldre’ls. Per la seva banda,el candidat popular va tornar allegir la seva recepta per acabaramb aquests conflictes: mà duracontra els immigrants il·legals. Amés, va recordar que si arriba al’alcaldia retirarà els ajuts aaquells que vénen a Badalona “adelinquir”.

CRISIDesprés de debatre sobre mi-

Foto: PSC

La carpa Titus va ser el lloc esco-llit pel candidat de CiU, Ferran-Falcó, on fer l’acte principal decampanya. Acompanyat del pre-sident de la Generalitat, ArturMas, l’alcaldable va afirmar quecal que CiU tingui ara (“ enmig dela cridòria i el mata-degolla delssocialistes i els populars”) una“veu forta”, i va remarcar el queja diu el su lema de campanya:“l’actitud és la diferència”. SegonsFalcó, ens trobem davant d’uncanvi polític, però per guanyaraquestes eleccions “cal sumarnous vots”. Davant de prop d’unmiler de persones que es vanaplegar a la carpa, Falcó va con-

Falcó proposa una CiU fortacom alternativa al PSC i el PP

traposar l’actitud “oberta” quehan tingut els membres de CiUque estan al govern local ambl’estratègia socialista en cam-panya, que consisteix en “apode-rar-se de tota la feina que ha fetel govern”.

JOVESDilluns a la tarda Ferran Falcó vamantenir una trobada amb jovesde la ciutat. Durant l’acte, el can-didat de CiU els va exposar qui-nes eren les seves propostes enles matèries que pot afectaraquest col·lectiu, com per exem-ple serveis com el Bicing o l’au-tobús, o els futurs d’equipamentsdel Port o l’Escorxador, i els vaprometre situar punts d’accés ainternet gratuït.

Ferran Falcó i Artur Mas saluden els assistents que omplien la carpa Titus

Jordi Serra i Xavier Garcia Albiol en un moment del cara a cara

Foto:CiU

gració, van exposar les seves pro-postes per sortir de la crisi. Serrava assegurar que ja fa anys queBadalona estalvia en diferentspartides i que a més no és ni debon tros una ciutat endeutada, sies calcula en habitants. Albiol síque va recordar unes quantespromeses prou conegudes, deles quals en destaquen la fusió d’empreses municipals i la reduc-ció en un 30% els càrrecs direc-

tius de l’Ajuntament.

MOBILITATTambé es van tractar els reptes demobilitat que té la ciutat. Serra varecordar les zones trenta ques’han implementat i les mil novesplaces d’aparcament, mentre el lí-der popular va proposar allargarla Línia 2 del metro fins a La Mo-rera (passant per Casagemes), laLínia 1 fins a Pompeu Fabra.

Municipals > ICV-EUiA hatornat a denunciar el Partit Po-pular. En aquesta ocasió no haestat per repartir follets racistes,sinó per apropiar-se presumpta-ment de dades personals de pa-cients de l’Institut Català de laSalut (ICS) i fer-los arribar pro-paganda electoral. El cas es vadestapar quan tres pares de me-nors d’edat van fer públic quehavien rebut una carta persona-litzada del PP en què se’ls dema-nava que se sumessin a les pro-testes pel tancament de l’únicservei de podologia gratuït ques’oferia a la ciutat. Paral•lela-

Municipals > A poc menys dedues setmanes per les eleccionsmunicipals, la Federació d’Em-presaris de Badalona ha fet arri-bar a les formacions polítiques lesseves propostes per sortir de lacrisi. Aquesta acció resulta sorpre-nent, tenint en compte que fa me-sos que la federació no es pronun-cia públicament i que el seu pre-sident, Joaquim Padrós, haviadescartat en més d’una ocasióparlar de mesures fins després del22 de maig. Pels empresaris ba-dalonins la primera prioritat perreactivar l’economia local és laconstrucció de la B-500. I per

Els empresaris badalonins escriuren la seva carta als reis

aconseguir desencallar el projec-te que porta vuit anys aturat handemanat als partits que intensi-fiquin les gestions. També propo-sen crear un nou parc empresarialsanitari a la zona de Can Ruti i in-sisteixen en reduir i agilitzar elstràmits i requisits necessaris perfacilitar el dia a dia de les empre-ses existents i ajudar a crear-ne denoves. A més, demanen lluitarcontra l'economia submergida ireactivar la mesa de negociacionsamb Ajuntament i sindicats i fer-la permanent. Avui dijous les de-tallaran al candidat de CiU, Fe-rran Falcó.La carta que van rebre els pares

ment a la denúncia que ha pre-sentant ICV-EUiA a l’Agència deProtecció de Dades, el Departa-ment de Salut ha obert una in-vestigació per esclarir com vaaconseguir el PP aquesta infor-mació confidencial. Fonts delPP afirmen que aquesta és unadenúncia política i que es deses-timarà. ICV-EUiA ja va denun-ciar anteriorment a la Fiscalia aXavier Garcia Albiol perquè con-siderava que les seves declara-cions i pamflets constituïen de-licte perquè incitaven a l'odi,tot i que la jutgessa va arxivar laquerella.

Iniciativa torna a denunciar elPP, ara pel cas de les cartes

Page 5: Línia Badalona 26

5�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniabadalona.catMaig

201112

Page 6: Línia Badalona 26

Ciutat6�Maig

201112líniabadalona.cat

Més de sis tones de menjarper al Banc d’AlimentsVoluntaris Badalona convoca una cadena humanaper portar els aliments fins al centre de La Rambla

David GonzálezRedacció

Foto: L.B.

Després de les intenses plugesque van caure a Badalona a prin-cipis de maig, l’ajuntament haanunciat un futur dipòsit d'aiguaque servirà per millorar la xarxadels col·lectors dels barris deNova Lloreda, Sistrells, Sant Cristi Coll i Pujol. Cal recordar que lesesmentades pluges van acabar in-undant algunes cases a l’entornde la Plaça Pompeu Fabra, prin-cipalment al carrer del Rector.Aquest dipòsit ha de reduir el riscd’inundacions i els vessamentsd'aigües pluvials al mar.

La infraestructura tindrà unsvint mil metres cúbics de capaci-tat, i contribuirà a millorar el fun-

Un dipòsit evitarà inundacions durant els episodis de ruixats

cionament dels col·lectors deRambla de Sant Joan-Sant Igna-si de Loiola i el de Torrent de laBatllòria. L’obra no només millo-rarà el circuit pluvial; tambécomportarà millores mediam-bientals a la platja.

Durant l’estiu començarà laprimera fase de construcció, quepermetrà valorar si hi ha restesromanes al subsòl, com va passarper exemple a la Plaça PomepeuFabra. Si efectivament es tro-bessin vestigis romans, encara hihauria temps fins a la tardor perestudiar-les i començar desprésla construcció del dipòsit.

L’obra té un pressupost de 8milions d'euros. El 80% del costde l'obra està finançat pel Fons deCohesió de la Unió Europea.

El dipòsit s’ubicarà a l’entorn del solar de l’Estrella

El pesatge dels aliments, al Centre Comercial Montigalà

Foto: D.G.

a partir de les nou del matí, Vo-luntaris Badalona ha convocatuns 1.500 nens de set escoles deBadalona per formar una cadenahumana que portarà tots els ali-ments fins al centre de La Ram-bla, a l’alçada de la figura deRoca i Pi. L’entitat fa una crida atota la ciutadania per participaren aquesta cadena de manerasimbòlica.

Aquesta “Operació quilo” s’hadut a terme també a altres loca-litats, com Barcelona (a La Ma-

Solidaritat > Sota el nom “Ope-ració quilo”, Voluntaris Badalo-na ha aconseguit recollir 6.400quilograms de menjar per al bancd’aliments de la província deBarcelona. En part, ha estat grà-cies a la Fundació Solidaritat Ca-rrefour. I és que l’obra social del’empresa ha doblat el pes delsaliments recollits pels voluntarisen col·laboració amb l’entitatAmics del Gorg-Mar de Badalo-na, uns 3.200 quilos.

El proper dimecres 18 de maig,

quinista i Diagonal Mar) i Barbe-rà del Vallés. Voluntaris Badalo-na ha volgut agrair l’esforç delBanc d’Aliments de Catalunya i lacol·laboració de l’empresa Ca-rrefour. Joan Escalada, respon-sable de Voluntaris Badalona,ha fet extensiu l'agraïment a totsels voluntaris que han fet possi-ble aquesta campanya, “des de lasenyora que ha donat un pa, finsa la que ha estat col·laborantdotze hores seguides recollintaliments. Tots són voluntaris”.

Page 7: Línia Badalona 26

7�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniabadalona.catMaig

201112

Page 8: Línia Badalona 26

Ciutadans

Safata d’entradaEDITORIAL

grup comunicació21Dipòsit legal: B.43222-2010

[email protected]

Publicitat: 666 65 63 [email protected]ó: 93 593 93 [email protected]

liniabadalona.cat

Línia Badalona agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. Línia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreça liniaba-

[email protected]

Cartes dels lectors

La Foto

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: Daniel Gutiér-rez (Línia Badalona), Jordi Sugrañes (Línia Barcelona), José Anto-nio Pilar (Línia Vallès), Ivana Padierna (Línia Maresme i webs deproximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de redacció:

Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, Sara Arroyo. Redacció: DavidGonzález, Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva.Coordinadors comercials: ManelRiera i Àlex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, Jaume Ma-grià, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

Sol·licitat el control Premi Diputació de Barcelona

Tasis-Torrent de Comunicació Local 2010

8� OpinióMaig

201112líniabadalona.cat

Plaça de les Palmeres (Llefià)

Joan HernánezPropietari dʼun bar

La veritat és que no les gaudeixoja que estic treballant tot el dia.No puc escapar-me ni als actes denit. Els fills i la dona si que van ala cremada, que és el més bonic,però jo he d’estar al peu del canó.

Montse GómezMaquilladora

El que més m’agrada són elsconcerts, ja que m’agrada molt lamúsica i porten grups que estanbé. No obstant, no sempre tinctemps per anar-hi. Tampoc emperdo la cremada del Dimoni.

Esteve MonterdeEstudiant

Veure com cremen el dimoni.Crec que pel dissenyador ha deser tot un orgull ja que el veu tot-hom. De petit anava a la Festa delBadiu amb els pares, però ara no-més vaig a la cremada.

Joan MadridTècnic

La cremada del Dimoni, sensedubte. A part d’aquest acte noveig cap altre activitat, ni teatreni res...ja m’ha passat. Els meusfills sí que hi van. També m’agra-da col·leccionar els mocadors.

María MartínezJubilada

Lo que más me gustaba eran lasfiestas de mi barrio. Ahora quetengo nietos prefiero las activida-des que hacen para los niños,como los correfocs. Me gusta ircon ellos a estos actos.

Què li agrada més de les Festes de Maig?

ls versos dels diables de la cremada d’enguany han volgut te-nir un record per a tots els polítics, tot i que el PP ha estat qui

pitjor parat n’ha sortit. Fins i tot li han “enforquillat” la gavina. Cadaquatre anys, les Festes de Maig coincideixen amb les eleccions mu-nicipals, i es creen sinèrgies de dos tipus. La primera, la més sana,permet a la festa (en la forma de qualsevol dels seus protagonis-tes, ja siguin els diables, el Baró de Maldà o a l’àliga) utilitzar elspolítics. Com per exemple, quan aquest dimecres es va escoltar atota La Rambla que “en Serra arrossega els collons per terra”. I éssana perquè és bo collar els polítics, i perquè a més és una críticaque no fa mal, en to de festa. La segona, la més perillosa, funcio-na a la inversa: quan els polítics utilitzen la festa. Aquestes elec-cions han estat marcades per una precampanya molt llarga, i finsi tot el pregó ha estat esquitxat per la polèmica. Un any, a més, du-rant el qual Badalona està en boca de tots gràcies a la campanyadel Partit Popular, o potser més aviat gràcies als mitjans de comu-nicació que han volgut fer sang de tot plegat. La festa, frívola perdefinició, es pot permetre aquests luxes. Però una política serio-sa hauria d’anar amb compte amb les armes que utilitza. Això sili queda alguna cosa de seriositat a la política.

Per una política seriosa

E

BANCO DESAPARECIDO

Soy vecina de la avenida Mar-qués de Sant Mori, y quisieradenunciar la desaparición de unbanco; puede que para algunos,este hecho carezca de importan-cia, pero para mí y los míos tieneuna gran importancia, y como amuchos vecinos de Badalona,hechos incívicos como este nosduelen, ya que con nuestros im-puestos se paga el mobiliario ur-bano. Realmente no he vistocon mis propios ojos quien lo haarrancado para después tirarloen el parque de las Palmeras,muy cerca de donde se ubicaba;pero tengo sospechas de quienpudiera haberlo hecho: hace va-rias semanas un comercio ve-cino de la zona me pidió queaveriguara como iba el tema deuna terraza, ya que había pedido40 m2 y no le habían contes-tado desde el consistorio, nosinformamos en regiduría de lazona, y dijeron que el banco nose quitaba porque según los pla-nos del ayuntamiento ahí va unbanco, uno de los que está ayu-dando a este comercio vecino,que también tiene negocio en lazona dijo: “ Este banco se quita alas buenas o se QUITA “. A lamañana siguiente nos encontra-mos el banco desanclado de va-rios tornillos, con el peligro que

ello conlleva, ya que cualquierniño se puede pillar los dedos yhacerse mucho daño, esa mismamañana después de dar parte ala regiduría del distrito vinierony lo pusieron bien agarrado alsuelo y con capa de cemento encada pata, para que fuera impo-sible que pudieran hacer lomismo, pero a los pocos días nosencontramos que lo han arran-cado del sitio y lo han tiradoprácticamente al lado. Puedeque sea casualidad o no, pero esun acto incívico que no debería-mos dejar pasar, ni este ni nin-guno. Si algún vecino de la zonaha visto algo, que por favor seponga en contacto con las auto-ridades, porque solo entre todospodemos evitar muchos actosvandálicos como este.

Una vecina indignadaSant Mori de Llefià

LA MEVA OPINIÓ

L’altre dia estava al sofà de casameva quan vaig rebre una tru-cada: em volien fer una en-questa sobre la meva ciutat. Erael segon cop que em trucaven, ivaig poder comprovar, com elprimer cop, vàries coses que emfan dubtar de l’interès real del’enquesta: en primer lloc, no

van identificar per a qui treba-llaven, un fet que ja em va sem-blar estrany. Però després, en eltranscurs de l’enquesta, la per-sona que estava a l’altre bandadel telèfon només volia incidiren els aspectes negatius de lameva ciutat. És a dir, si jo deiaque estava contenta de com hacanviat en positiu Badalona ellaem recalcava que li digués quèhi veia de negatiu. Em pregun-taven si creia que la ciutat estavavigilada, i si jo deia que teniasensació de seguretat, a conti-nuació em preguntaven què enpensava de la immigració. Fins itot em deien si de la nostra ciu-tat sobrava la immigració! Ja nodic res sobre la satisfacció perl’actual alcalde, volien fer-mecreure o sí o sí que era un mal al-calde. Per tot això, i per la inco-moditat que em van fer sentirper segona vegada, m’agradariaque aquestes eleccions fossinmés netes i menys manipulades,per tal que nosaltres, la gent deBadalona, puguem votar objec-tivament sense sentir-nos mani-pulats. Ja hi ha prou desafecció,així que, si us plau, senyors polí-tics (o alguns) siguin més res-pectuosos amb els ciutadansdemòcrates que vivim a Bada-lona.

Rosa Muñoz

Page 9: Línia Badalona 26

L’agulló

El mirador La lupa

Daniel GutiérrezDirector

Opinió 9�líniabadalona.catMaig

201112R

icardsoler.blogspot.com

A cop de tinta per Ricard Soler

�UN ACTE SACRAMENTAL DESCAFEÏNAT. Moltsdels assistents se'n van adonar, decebuts. S'esperava més

de l'acte sacramental en plena campanya de les municipals que re-alitza any rere any la colla de diables de Badalona just abans delball de l'àliga i, per tant de la cremada del dimoni. Crítiques moltsuaus a l'actual equip de govern, al mateix García Albiol o a la ges-tió de la penya. Un acte sacramental que no va tenir ni ressò me-diàtic. Sort de la banda sonora de pel·lícula i de la cremada del di-moni...

�FRONT MARÍTIM SOCIALISTA. Per increïble quesembli, Jordi Serra s'ha sabut guanyar l'Associació de Ve-

ïns del Front Marítim. El seu vicepresident, Aniceto Ramírez, s'in-corpora a la llista del PSC per primera vegada com a número 9 ila presidenta de l'Associació, Enca Marés, ha donat suport a l'al-calde Jordi Serra en el manifest “Badalona ens inspira”. I és cu-riós, un barri sense serveis, aïllat de la ciutat i on es paga l'IVI méscar de Badalona...

�ALBIOL SENSE CORBATA. Una de les crítiques que varebre Albiol durant la visita de Josep Anglada va ser trac-

tar-lo d'un “executiu” de la política: “nosaltres no anem amb cor-bata i tenim un pis fatxenda a Barcelona” va etzibar Anglada a Al-biol. Dit i fet. En l'últim acte de campanya Albiol va anar a SantRoc sense corbata. Per cert, El Triangle ha publicat els quatre capsde la comunitat gitana que donaran suport a Albiol: el tío Damián,el tío Chino, el tío Curro i el tío Pocholo...

Galicia en BadalonaLa Agrupación Cultural Galega Agari-mos, con sede en la ciudad de Badalona,acoge desde diciembre de 1996 a todasaquellas personas que algún día tuvieronque emigrar de su tierra, Galicia, para bus-car suerte en otra comunidad autónoma.Nuestro objetivo primordial es mantenerla tradición de nuestro pueblo, así comotransmitir su cultura a nuevas genera-ciones. Con el fin de hacer factible este ob-jetivo, nuestra agrupación ofrece diversasactividades a realizar, dirigidas por profe-sores con inquietudes y afán por realizarun buen trabajo.

Existe un grupo de pandereta y can-to formado por hombres y mujeres, enel cual se aprenden cantares tradi-cionales de nuestra tierra. Así, tambiénpodemos hablar de las clases de per-cusión, en las que se destaca la enseñan-za de un instrumento tan tradicionalcomo es el tamboril. También, tenemosgrupo de baile tradicional. En estamodalidad hay formados dos grupos debaile, de pequeños y de mayores. Nodebemos olvidarnos de nuestro instru-mento más característico: la gaita. Parasu aprendizaje existen un total de dosgrupos diferenciados por niveles. La

Banda es el nivel superior al que aspi-ran los alumnos participantes.

Pero la cultura gallega es algo más quemúsica, por esta razón se celebran fiestasdedicada a alimentos tan característicosde Galicia como el roscón o la empanada.En éstas los socios son los encargados detraer, hechos por ellos mismos, los alimen-tos citados. Un jurado es el encargado deelegir el manjar ganador, aunque lo impor-tante no es quien se haga con el triunfo,sino fortalecer los lazos de unión entre lossocios. También celebramos la feria delpulpo, en la cual se muestran los alimen-tos y platos típicos de Galicia cómo elpulpo , el lacón, la oreja…acompañados de

la música de nuestros gaiteros. Este actose conmemora desde enero de 2009, cele-brándose cada tercer domingo de mes, enel restaurante Agarimos de la agrupación.Otros actos que celebramos son el carnavaly la llegada de los Reyes Magos de Oriente.

Otro aspecto fundamental de nuestrahistoria es, sin duda, el idioma. Con el finde difundir su uso entre los socios másjóvenes, se ha realizado un curso de ini-ciación al gallego, dirigido por el profesorXulio Cougil. Debemos destacar que a estecurso asistieron gran parte de alumnosmenores de edad, lo que nos lleva a re-saltar el interés que los jóvenes sienten pornuestra lengua.

En colaboración con la Federación deEntidades Galegas de Cataluña y el Ayun-tamiento de Badalona, celebramos unacto conmemorativo de las Letras Galegas,que en los últimos años ha tenido lugar enel Centre Cívic la Salut, en llefiá. En sep-tiembre, se realiza la fiesta de nuestra en-tidad. Como años anteriores en el Parc delTuró d’en Caritg y durante los tres días quedura el evento todas aquellas personas quese quieran acercar al parque podrán dis-frutar de la gastronomía, la cultura y so-bretodo de Galicia.

Totes les botigues de Centre Comerç quevulguin es poden adherir a www.laruepri-vee.com), un portal d’internet que permetals internautes comprar per internet. Elscomerciants trobaran clients nous i elscompradors bones ofertes i productes.

Centre Comerç BadalonaNegocis associats vendran per internet

Memorial Xesco Boix BadalonaCan Solei recupera la placa-homenatge

Pilar RaholaPer un discurs amb càrrega política

El cantant Xesco Boix, autor de cançonscom El gripau blau o El cargolet, tornar atenir una placa que el recorda al Parc deCan Solei. Gràcies a una iniciativa popu-lar, Badalona recorda Boix, que va ser pro-fessor de l’escola Gitanjali.

Pilar Rahola, tot i anunciar el contrari, vaoptar per pronunciar un pregó crític ambel Partit Popular. Rahola es va arriscaramb un discuurs de contingut polític. I ar-riscar-se és de valents, però també de te-meraris.

Semàfors

Agrupació Cultural Gallega Agarimos

PREGONS AMB CUADivendres passat la periodista badaloni-na Pilar Rahola va encendre la metxa deles Festes de Maig amb la lectura d'un delspregons més polèmics que es recorden.Tant la protagonista com el context -ple-na campanya electoral- auguraven conse-qüències. I així va ser. A la plaça, els boi-cotejadors no van ser finalment els acti-vistes palestins, que amb bon criteri vandecidir no criticar Rahola (reconeguda de-fensora de la causa israelita) en un dels ac-tes més emotius i esperats per la ciutada-nia. Qui va xiular, en canvi, van ser els pa-res i mares dels alumnes del Bufalà II, queprotestaven d'aquesta manera del retardque porta la construcció del nou centreeducatiu. L'eliminació dels barracons d'a-questa escola és anhelada també pel con-sistori badaloní, per tant, sembla ser quevan confondre la plaça de Sant Jaume deBarcelona -on es troba la Generalitat deCatalunya- amb la Plaça de la Vila. Tor-nant al pregó, és evident que quan Raho-la esperonava a lluitar contra "el dimonide la intolerància" i acusava a les veus que“ han malmès la ciutat de Badalona anantpels micròfons del país escampant male-dicències” es referia a Xavier Garcia Albiol.El dirigent popular, evidentment, ja s'hamostrat molest per la “utilització políticadescarada” que es va fer del pregó, i ha re-cordat que el pregoner es deu “a tots elsciutadans, votin el que votin”. Discrepo deles veus que critiquen la talla de Raholacom a pregonera. Crec que ja era hora queaquesta periodista, a l’alçada de compa-nys de diari i expregoners com Enric Ju-liana, tingués aquest honor. Això no vol dirque subscrigui tot el que diu i pensa en co-lumnes i platós, ni de bon tros. Però ve-ient com va anar l'acte de divendres, éscomprensible que hi hagi persones quesospitin que la seva elecció, a dues setma-nes dels comicis, amagava segones inten-cions. Veurem si després de fer-ho ambSerra, el líder popular tindrà també uncara a cara amb Rahola.

Page 10: Línia Badalona 26

10� OpinióMaig

201112líniabadalona.cat

De qui són els diners?Els canvis bruscos de cicle econòmic, tantels ascendents com els descendents, gene-ren sempre tensions, a l’empresa i a les per-sones. Quan l’economia puja molt i de cop,les tensions es poden donar perquè cal màd’obra, o perquè els preus comencen a pu-jar sense aturador, i això passa per l’eufò-ria col·lectiva d’una bona marxa econòmi-ca. A l’Estat i a Catalunya tenim l’encara re-cent època del desenvolupament immobi-liari, que al final ha explotat amb l’ajut dela crisi financera mundial. Quins temps notant llunyans quan alguns dels nostresmillors empresaris del món industrial emdeien que el que ells guanyaven en un anyamb l’esforç col·lectiu ho guanyaven en 3setmanes els del sector immobiliari. Ja esveia i dèiem que això acabaria malament,que la solidesa d’una societat es mesura enbase al treball, a la innovació- a la feina benfeta -, i no en el pelotazo. Alguns d’aquellsque no van tenir res a veure ara estan pa-gant també els plats trencats. Va ser el mo-ment d’estalviar, de capitalitzar-se i d’in-vertir en R+D+I, en futur, però no tothomho va fer. I és clar, quan el cicle econòmicbaixa, especialment si ho fa de cop com ésel cas, les tensions són doblement greus,perquè aquestes prenen la forma d’incre-ments espectaculars d’aturats, de baixadad’ingressos a les empreses i a les adminis-tracions, d’alentiment en la inversió públi-ca, o de reajustaments en la despesa cor-rent de les famílies i de l’administració, ambl’afectació que això té en la prestació delsserveis que aquesta ofereix. Aquest darreraspecte –què ha de fer l’administració pú-blica en un moment de forta recessió eco-nòmica i de disminució d’ingressos- ha en-trat de valent en la campanya electoral queaquests dies vivim a Catalunya. Ho ha fetd’una manera barroera, convertint-se enuna qüestió electoral més que política,partidària més que de país. Ho dic arran deles sorprenents declaracions que cada diafan els candidats dels partits que a finals de

l’any passat encara tenien responsabilitatsde govern a Catalunya. El PSC, IC i ERCmantenen una postura com a mínim des-concertant respecte les mesures que estàposant damunt la taula l’actual Govern dela Generalitat, encapçalat pel presidentMas. Sembla, escoltant i llegint el que di-uen, que la història recent no vagi amb ells,que ells no tinguin una gran part de respon-sabilitat en la situació actual de les finan-ces públiques catalanes, que és la mare delsous de les mesures de contenció de la des-pesa que s’entreveuen. És evident que entenen, de responsabilitat, i molta, ja que vandeixar anar el dèficit a xifres mai vistes,amb una despesa incrementada en un en-torn d’enorme reducció dels ingressos. I laqüestió és doblement greu en el cas dels so-cialistes, perquè mantenen altes responsa-bilitats al govern de l’Estat, de la mà d’enZP, que és qui, obligat per la Unió Europea,exigeix al Govern de Catalunya que pren-gui mesures per a reduir el dèficit, exigintfins i tot que es vagi més enllà del 10% dereducció mitjana de despesa anunciat i s’ar-

ribi fins al 20%, cosa que el govern catalàja ha dit que no farà. I allò del fons de com-petitivitat i els 1.450 milions d’euros que ensdeuen a tots i que no paguen, ja és, com di-ria un periodista de ràdio conegut, “de tra-ca i mocador”. Molt soroll que serveix demenjar de tertúlia política quan els ciuta-dans demanem solucions, que no pas mi-racles. El cas és com si el president i el tre-sorer d’una comunitat de veïns deixessinaquesta responsabilitat i els seus substitutses trobessin que la caixa comuna, la ques’omple amb els diners de tots els veïns, estàmés buida del previst, i que amb el que hiha no es pot fer front a totes les despesesde la comunitat. I que, repassant els comp-tes, el nou responsable de la comunitat deveïns descobreix que durant el mandat delpredecessor es va gastar més del que es te-nia i es va amagar la realitat dels comptes.I tot això coincideix, a sobre, amb un mo-ment crític, en què molts dels veïns, afec-tats per l’atur o la mala marxa dels seus ne-gocis, no poden pagar les quotes mensuals.La comunitat de propietaris té un proble-

ma: té un deute important, té massa des-peses, i els ingressos són insuficients. Quèha de fer? No pot accedir al crèdit, perquèla comunitat està massa endeutada. I lesobligacions de pagament són les mateixes.Seria responsable esperar i no estudiar pos-sibles mesures ni començar a prendreaquelles que sigui més urgent de prendre,confiant que vinguin temps millors, o va-lorant la possibilitat que caigui no se sapben bé què del cel? En principi, el que se-ria lògic és que comencés a decidir. Una ve-gada vista la situació, hauria de prendre de-cisions per a mirar de reduir la despesa ifer front a les obligacions. Perquè amb vo-luntat i entre tots sempre acostuma asortir la millor solució als problemes. Sal-vant les enormes distàncies entre unacosa i l’altra, el que passa a l’administra-ció pública catalana, a tots nivells, enaquests moments s’hi assembla. La caixade tots que cada any s’omple amb els di-ners de tots els ciutadans està massa bui-da. Més del que els anteriors responsablesde vetllar per la seva salut havien dit ianunciat. Molt més. Tant que ara ho ama-guen, no només pensant en les eleccionsdel 22 de maig, sinó perquè reconèixer unerror d’aquestes característiques represen-taria reconèixer una incapacitat manifes-ta per a gestionar els recursos de tots. Bonsgestors és el que necessitem amb els nos-tres diners. I cal fer pinya. Tenim tradiciócastellera, i cal que tots actuem com si fosaixò, filar molt prim en les decisions i ex-plicar-les bé a la ciutadania, perquè maimés es torni a arribar a aquesta situació lí-mit. I, òbviament, com a tema a banda, enscal un sistema de finançament que siguijust amb Catalunya i amb l’esforç de la sevagent.

Joan SansaloniLLic. en Química Industrial per la

UB i Master i Direccció i Organitza-ció d’empreses per la UPC.

El tret de la justíciaLa mort de Bin Laden ha tornat a posar demanifest la impunitat amb què pública-ment s’assumeixen procediments total-ment allunyats de les regles del joc demo-cràtic i la facilitat amb què el discurs a l’en-torn d’aquest fet fa aflorar els argumentsmés viscerals i simplistes. De l’eufòria ini-cial per la desaparició d’un personatge tansinistre hem passat a la inquietud creixentpel modus operandi utilitzat per la unitatd’intervenció especial que ha protago-nitzat la missió. Evidentment, en un cascom aquest, qualsevol tipus de resistènciaper part d’un subjecte de la categoria deBin Laden hauria fet perfectament com-prensible l’ús de la força i l’abatiment delterrorista més buscat del món en l’inter-canvi de trets. Però hem sabut que la re-sistència fou mínima i que un Bin Ladendesarmat va ser abatut d’un tret al cap, ex-peditivament, potser fins i tot davant laseva família. En lloc d’apressar i portar da-vant la justícia algú de qui hauria estat tancabdal obtenir informació, s’ha optat perla via de l’execució sumaríssima.

Si una cosa hem d’aprendre del terro-risme és a no claudicar a l’hora de man-tenir enfront de l’horror, els ressorts de-mocràtics. No únicament perquè en fer-hoseguim mantenint una insalvable distàn-cia moral amb els assassins, sinó també

perquè resulta molt més útil sotmetre a ju-dici, encarant-los amb els seus propis ac-tes, als qui no han dubtat a matar per talde fer prevaler la seva fanàtica visió delmón. A més, ha estat negada als familiarsde les víctimes, (als qui, com digué Oba-ma, miren les cadires buides a tants so-pars), la justa reparació moral d’un pro-cés judicial que si més no hauria obligatBin Laden a escoltar el relat de tot el do-lor provocat pels seus actes. Però l’habi-tual maniqueisme del país ja ha provocatl’encès debat pel boc gros; criticar el mo-dus operandi és ser poc menys que yiha-dista, és pertànyer a la internacional pa-panates, és tenir un embolic monumen-

tal de fals progressisme al cap, és ser an-tiamericà, etc. O, en el millor dels casos,comporta exhibir una finesse que no s’a-diu amb la crua gestió realista del fona-mentalisme islàmic. Però pels detallsconeguts de l’operació, sabem que aques-ta mort s’hauria pogut evitar, que Bin La-den hauria pogut ser portat davant un tri-bunal sense cap problema. En lloc d’això,se l’ha assassinat ( fins i tot Obama no vavacil·lar a l’hora d’emprar un concepte tandistant de la praxis democràtica ) i llan-çat el seu cadàver al mar. Però encara hiha més: durant aquests darrers mesos, BinLaden havia estat identificat en les opera-cions secretes de recerca com a “Geróni-

mo”. Com tothom sap, aquest va ser elnom del llegendari indi que s’enfrontà al’exèrcit nord-americà després que aquestassassinés la seva esposa, mare i fills. Pertant, fins i tot a efectes purament socio-lògics, aquest nom en clau revela tot unimaginari alhora pueril i sinistre que ex-plica la situació que ha portat els indisamericans a la situació actual d’exclusióen què es troben, com si el món de pul-sions bàsiques i de conquestes sagnantsque acabà amb els habitants originaris dela primitiva Amèrica encara encengués elsactuals esperits. Aquesta circumstànciapot semblar anecdòtica, però és justamenten el territori espontani de l’anècdota, deles decisions menors i potser impensades,on aflora la secreta arquitectura que bas-teix els més arrelats prejudicis i la precà-ria concepció de la política que els susten-ta. En tot cas, l’esperançadora desapari-ció del màxim líder d’Al Qaeda s’ha vistenfosquida per un comportament quehauríem de considerar intolerable sensecap ombra de vacil·lació, tret que consi-derem que els valors morals i polítics so-bre els que fou construïda la nostra vellaEuropa no valen ja absolutament res.

Ramon SurrocaProfessor de Filosofia

Page 11: Línia Badalona 26

11�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniabadalona.catMaig

201112

Page 12: Línia Badalona 26

CentreMaig

201112líniabadalona.cat

12�

Premien la informàtica del’Hospital MunicipalBSA rep el premi europeu “Stage 6&7 Awards” a Budapest pels seus aplicatius en els historials mèdics

Jordi AlcoverCentre

Jordi AlcoverDalt la Vila

L’Hospital Municipal de Bada-lona, gestionat per BadalonaServeis Assistencials, ha estatguardonat pel seu nivell de “tec-nificació dels sistemes d’infor-mació”. Concretament, elguardó valora el desenvolupa-ment informàtic del centre queengloba des de com s’emmagat-zema l’historial clínic del pa-cient i altres aplicatiusinformàtics que s’utilitzen elsserveis de laboratori, farmàcia,diagnòstic per imatges, etcètera.

Els representants de BSA hanrebut la nit del passat dimarts aBudapest, el guardó de recone-gut prestigi europeu que atorgaHiMSS Analytics Europe, socie-tat dedicada als sistemes d’in-formació i gestió en sanitat. Eljurat ha valorat amb una pun-tuació de 6 sobre 7 l’estat de tec-nificació de l’Hospital Municipalde Badalona, destacant l’elevatnivell en l’adopció de la històriaclínica electrònica (EMR, de

Foto: BSA.

Dalt la Vila li ha tocat ballar ambla més lletja. Si fa uns dies feienpúbliques les seves reivindica-cions com a barri i- com a nucliantic- a tots els grups que concor-ren a les eleccions municipals(unes reclamacions que no distengaire de les de fa 35 anys) ara estàpatint una onada de robatoris. Elsveïns reclamen més vigilància ialerten que la problemàtica d’al-tres barris on ha ara s’ha reforçatla vigilància els hi anat a petar aells perquè no en tenen i perquè“sempre” han estat un barri tran-quil. L’Associació de Veïns de-nuncia que ciutadans han patitrobatoris a peu de carrer, robato-

Els veïns reclamen vigilància aDalt la vila després de robatoris

ris amb força a domicilis i l’apa-rició de vehicles cremats al car-rer. Concretament, van posard’exemple el cas d’un robatori aplena llum del dia, segons van ex-plicar, a les dotze del migdia enquè un lladre va atracar a un via-nant en ple carrer Lladó. La po-licia està investigant els fets peròmentrestant, l’entitat veïnal insis-teix amb què el que està passantés una mostra més de la degrada-ció que està patint el barri. L’en-titat veïnal ha demanat formal-ment al govern municipal que esreforci la vigilància al barri i queun portaveu municipal els posi elcorrent de les actuacions que fa-ran en aquesta matèria a Dalt laVila com una acció que tranqui-litzi els veïns i no hi hagi alarma.

El casc antic de la ciutat reclama més vigilància policial

L’Hospital de Badalona és el segon a tot l’Estat en rebre el premi.

Foto: D.G.A

l’anglès, Electronic Medical Re-cord). De fet, és un dels dos pri-mers hospitals de l’Estatespanyol (juntament amb l’Hos-pital de Dènia) que rep aquestreconeixement de nivell 6, elsegon grau més alt. D’altrabanda, s’han premiat dos hospi-tals més, UKE Hamburg Eppen-dorf d’Alemanya i Hospitals ofKronoberg Landstinge de Suè-cia.Per a la gerent de BSA, M.

Àngels Cabezas, "es tracta d’unreconeixement al treball dut aterme durant anys pels nostresprofessionals d’acord amb unmodel que aposta per la infor-matització i la innovació contí-nua”. Segons Cabezas "aquestguardó és un indicador de quali-tat en l’atenció als pacients queduu a terme l’organització”. Elguardó arriba en plena reta-llada.

Centre> L’Escola del Mar aco-llirà, a partir d’aquest dissabte, 14de maig, a les 12 hores, l’exposi-ció “1911. Sobreviure a la tempes-ta”, realitzada pel Museu d’His-tòria de Cambrils.Aquest any es commemora elcentenari del temporal que, el 31de gener de 1911, va castigar lescostes catalanes i va provocar lamort d’un centenar de pesca-

Una nova exposició recordael gran naufragi del 1911

dors arreu del litoral. Amb aques-ta mostra itinerant s’expliquen lescircumstàncies meteorològiquesque van provocar la tempesta i, através dels testimonis recollits ide les notícies d’arxiu i de prem-sa, es ressegueix la trajectòria queva seguir des del Maresme fins aAlacant, amb un balanç de mésde vuitanta morts a Catalunya (11a Badalona).

Centre >Aquest diumenge, 15de maig, es farà la Cursa PopularCiutat de Badalona, conegudapopularment com la Cursa delDimoni Per poder participar-hical fer la inscripció al webwww.badalona.cat, Esports i Jo-ventut, fins aquest divendres, 13de maig, a les 18 hores. La com-petició compta ja amb més dedues mil tres-centes persones

Últims dies per inscriure’s a lacursa del dimoni de Badalona

inscrites de totes les edats. LaCursa del Dimoni, que enguanyarriba a la 32a edició, tindrà llocel diumenge, 15 de maig. Aques-ta cursa, organitzada en el marcde la celebració de les Festes deMaig de Badalona, consta de tresrecorreguts: mini, mitjà i gran,que passaran per diversos in-drets emblemàtics de la ciutat.Inscripcions: www.badalona.cat.L’exposició és fins el 15 de juny.

Foto:Ajuntament.

La renovada estació de Renfe, pel 17L’estació de rodalies Renfe del tot enllestida el 17 de maig amb les obres acabadesi els nous serveis que milloren la mobilitat com es escales mecàniques i ascensors

funcionant. L’estació renovada però no incorporarà un accés per la banda demar, una vella reinvidicació dels seus usuaris i que ha provocat algun ensurt .

Page 13: Línia Badalona 26

13�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniabadalona.catMaig

201112

Page 14: Línia Badalona 26

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig

201112líniabadalona.cat

Page 15: Línia Badalona 26

Gorg-Progrés15�

Maig

201112líniabadalona.cat

CiU i PP volen privatitzar el portAposten perquè una empresa privada gestioni l’equipament del Gorg

Jordi AlcoverGorg

Xavier García Albiol, candidatdel PP a l’alcaldia de Badalona,aposta per modificar el planeja-ment urbanístic del Gorg i ambl’objeciu de seduir les empresesconstructores perquè hi tornin

a invertir. Albiol considera quecal facilitar la construcció“d’habitatges més petits”, de 70o 80 metres quadrats, enllocdels de 100 o 120 metres qua-drats previstos en el planteja-ment original.

El líder popular coincideixamb Ferran Falcó, alcaldable deCiU, sobre la cessió de la gestiódel port a una empresa privada.

Gorg > Més de mil persones, dediferents edats, i bàsicament unpúblic familiar ha participat enla 28 festa de la bicicleta que li-dera la Unió Ciclista de la Salut,en coordinació amb l'Ajunta-ment de Badalona, en el marc deles festes de maig de la ciutat.Aquesta ha estat la 28 festa de labicicleta que lidera la Unió Ci-clista de la Salut, en coordinacióamb l'Ajuntament de Badalo-na, en el marc de les festes demaig i que donen al port prota-gonisme.

1. 000 ciclistes ala festa de la bici,al port badaloní

Gorg >Marina de Badalona haparticipat en el Saló Nàutic dePalma, que s'ha celebrat en elMoll Vell de Palma del 30 d'abrilal 8 de maig. Badalona ha com-partit l'estand de Ports de Cata-lunya (B8 -B9 - B10 y B11) pre-sentant el servei STOP&GO, unforfait de serveis a preu tancat iclaus en mà. Marina Badalona hapresentat un catàleg de serveisperquè els aficionats a la navega-ció escullin el port badaloní coma punt d’amarració i manteni-ment de la seva embarcació.

El Port de la ciutates promociona aPalma Mallorca

Gorg > L’embarcació ACRO-BAT del RCN del Port de Pollen-sa ha estat la vencedora absolu-ta de la versió Nord de la Ruta dela Sal – Trofeu Pepe Ferres de l’e-dició 2011, que va sortir a finalsdel mes d’abril de Port Ginesta.

L’Azuree, esponsoritzat perMarina Badalona i l’Escola Mu-nicipal de Vela Badalona, ha es-tat el segon en aquesta regatad’altura. L’holandès JayWalker de Port Ginesta, s’adjudi-ca la tercera plaça de la general.L’embarcació guanyadora vacreuar la línea d’arribada a les totinvertint en les 140 milles decompetició. Un registre suficientper imposar-se a l’embarcacióesponsoritzada des de Badalona,l’Azuree Cruiser 40, del CN delMasnou

En la regata la classificació ge-neral compensada ha estat domi-nada per les embarcacions d’es-lores mitjanes, d’entre 35 i 16peus-aptes vents portants forts iestables.

MarinaBadalona,segona de la Rutade la Sal

Serra es reuneix amb el Front MarítimJordi Serra es reuneix la tarda de dijous a les 19h amb els veïns del Front

Marítim per explicar-los el seu programa de govern per aquest barri. L’Asso-ciació de Veïns ha fet un llistat de fins a 20 temes que generen inquietud albarri, com per exemple les obres del passeig, el canal o la platja de la Mora.

BARRI ABANDONATEl candidat popular s’ha com-promès a projectar la construc-ció de l’edifici de l’institut, unallar d’infants, un altre ambula-tori i una residència de la ter-cera edat pel barri del Gorg,una zona de la ciutat que des dela seva construcció ha estatmancada de serevis, públics iprivats.

De fet, Convergència i Unió ani-ria més enllà i dedicaria els di-ners a reactivar l’economia icapitalitzar una nova empresapública que es dediqui a la re-cuperació econòmica tot do-nant microcrèdits als jovesemprenedors. Això, segonsCiU, milloraria els polígons i fa-cilitaria la venda de sòl per lainstal•lació d’empreses

Page 16: Línia Badalona 26

16�

Maig

201112líniabadalona.cat

El Circuit Català d’Skatepassarà pel Bada-Rodes

Foto: Arxiu

Itinerari pel Torrent de l’AmigóAquest diumenge, el programa Descobreix la Serralada de Marina ens porta

al Torrent de l’Amigó. Un recorregut que transcorre pel marge dret del To-rrent fins la Font de l’Amigó. El Turó ens permetrà reconèixer cims com el

Turó de l’Home, el cim i el coll de Fra Rafel i la Coscollada.

Canyet tindrà un nou CentreOcupacional per a discapacitatsCanyet> L’Ajuntament de Bada-lona ha cedit una finca de 2.900metres quadrats a la Fundació“Badalona, treball pels dismi-nuïts”. Es tracta de l’ens que es vaencarregar de l’ocupació laboralde persones amb discapacitatpsíquica un cop es va dissoldrel’antiga Coinre. En aquesta finca,ubicada entre l’Avinguda Llen-guadoc i la Riera de Canyet, s’hiconstruirà un centre ocupacionalper donar servei a aquestes per-sones. Tot i això, segons ha expli-cat a Línia Badalona el Presidentde la Fundació, Joan Brió, s’es-tà plantejant la possibilitat de cre-ar, a més, un centre de dia. Desdel 2009, la Fundació ofereixels seus serveis a 250 persones enedat laboral als laboratoris de la

Cros. Brió assegura que les con-dicions de l’espai fan necessaricrear-ne un de nou. El Presi-dent de la Fundació calcula queel nou centre estaria llest d’aquíquatre o cinc anys però que, a fi-nals d’any, podria haver-hi un pladel projecte. A partir d’aquí,però, caldrà buscar finançamentper crear-lo.

Des que es va dissoldre Coin-re, han aconseguit incorporar amés d’un centenar de nois a em-preses ordinàries. Per això, JoanBrió en fa un balanç positiu.Asegura que les complicacions iles tensions que van patir arrande la dissolució de Coinre hananat disminuïnt però tot i aixòcreu que “cal temps per consoli-dar-ho”.

La Fundació ocupa aquest antic equipament escolar

Montse LópezPomar

L’skatepark inaugurat fa uns me-sos a Les Guixeres ha portat a Ba-dalona la creació de la Unió Ca-talana d’Skateboard. Es tractad’un organisme que agrupa 13entitats de patinadors de tot Ca-talunya. La Unió Catalana d’Ska-teboard neix amb la intenció dereivindicar l’skate com un es-port i, a la pràctica, vol oferir ser-veis per als practicants de l’ska-teboard, així com vetllar pelsseus drets. Entre ells, els respon-sables de la Unió Catalana plan-tegen la possibilitat d’accedir auna assegurança esportiva es-pecífica o certificar instal·lacionsadequades. D’altra banda, laUnió vol ser mediador i portaveu

entre institucions i usuaris. Defet, l’objectiu final d’aquest orga-nisme és convertir-se en Federa-ció Catalana.

Durant la presentació de laUnió, el Regidor d’Esports, AlbertTomàs, va agrair que s’hagi esco-llit Badalona com a seu i va asse-gurar que cal tractar l’skate comun esport ja que “durant els anys90, hi havia esports tradicionalsque es jugaven a carrers o places.Al segle XXI són d’altres. Ni mi-llors ni pitjors, són els que hi haactualment” i, segons Tomàs,s’han de respectar. El Presidentde la Unió Catalana, Xavi LLagos-tera, va explicar que ha costat quehi hagi “cohesió” entre els patina-dors i que a Badalona, s’ha acon-seguit. Tot i això, Llagostera haexplicat a Línia Badalona que fa

Foto: Arxiu

molt temps que reclamen a la ciu-tat una oficina per als skaters.Van trigar quatre anys en què elscedissin un magatzem i ara con-tinuen reclamant poder utilitzarespais públics per al seu esport.Segons explica Llagostera, l’Ajun-tament ha cedit espais prioritzantuna entitat veïnal i una agrupa-ció de taxistes.

CIRCUIT A BADALONALa sisena edició del Circuit Cata-là d’Skateboard, el campionatde patinadors no professionals,arrencarà a Badalona aquest diu-menge, al Bada-Rodes Park. ElCircuit consta de set proves pun-tuables més les proves satèl·lit nopuntuables que s'organitzen pa-ral·lelament per entitats mem-bres de la Unió.

Canyet>La Fundació d’Investi-gació en Ciències de la Salut Ger-mans Trias i Pujol ha rebut unaampliació dels terrenys que ocu-pa per continuar amb la sevatasca. I és que, des que es van ins-tal·lar en els anitcis edificis esco-lars de la zona de Can Ruti, handistribuït la seva tasca en cinc lí-nies de recerca: la inflamació, elcàncer, les tecnologies aplicades

Més superfície de Can Ruti per investigar en biomedicina

El Bada-Rodes Park serà escenari del Circuit Català d’Skateboard

La Unió Catalana d’Skateboard escull Badalona com a seu > L’objectiu és convertir-se en federació

a la Biomedicina, l’epidemiologiai la innovació clínica. Ara, per lanecessitat de noves instal·lacionsradiològiques, magnètiques i d’i-matge molecular, requereixend’un Centre de Medicina Compa-rativa. Gràcies a la concessió del’Ajuntament de la finca Muntan-ya de Can Bellvitges, es podràdesenvolupar. Tindrà una su-perfície de 3.506 m2.

Pomar MoreraCanyetBufalà

Page 17: Línia Badalona 26

17�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniabadalona.catMaig

201112

Page 18: Línia Badalona 26

18�

Maig

201112líniabadalona.cat

Sant Crist

Sant Crist> Des que es vancol·locar els nous contenidors aSant Crist, els veïns no acabend’estar-ne convençuts. Tot i quemolts d’ells afirmen reciclar, re-clamen que, per posar els dife-rents contenidors, l’Ajuntamentn’ha tret molts d’altres en al-guns carrers del barri. Per aquestmotiu, segons expliquen, es tro-ben escombraries a terra en di-verses ocasions. A vegades, ni tansols a prop dels contenidors. Abanda de demanar col·laboracióveïnal, volen més contenidors.

Sant Crist vol méscontenidors per aalguns carrers

Festa Indiana a Can CabanyesLa Masia de Can Cabanyes acull, aquest dissabte, la tradicional Festa In-

diana. Jocs infantils, música en directe i els clàssics “callos con garban-zos” protagonitzaran la jornada. Des de les 10 del matí i fins ben entrada

la matinada, el Districte 2 gaudirà de la seva pròpia festa.

Foto: Montse López

El Pàrquing, al carrer Batllòria, té 508 places

150 sancions per a l’empresa que téla concessió del pàrquing Batllòria

El conflicte que enfronta els usua-ris del Pàrquing Batllòria i l’em-presa concessionària sembla quecomença a veure llum al final delcamí. Fa gairebé tres anys quel’Ajuntament va intercedir en elconflicte arran de les irregulari-tats que semblava que cometia elrepresentant de l’empresa con-cessionària, Juan Ignacio LópezTavazzani. Des d’aleshores, se lihan obert més de 150 expedientssancionadors. I és que, segonshan explicat fonts municipals aLínia Badalona, des d’un inici esvenien places als usuaris quanencara no estava acabada l’obraamb la finalitat de finançar-la. Amés, després reclamava un preusuperior que el que s’havia esta-blert al plec de condicions. Per to-tes aquestes irregularitats i per nocobrir les despeses de manteni-

L’Ajuntament intentarà regular les places de l’aparcament de Sant CristMontse LópezSant Crist

ment de les 205 places que li cor-responen, López Tavazzanicompta ja amb un deute que s’a-propa als 700.000 euros.

Tot el conflicte s’inicia l’any2000 quan s’atorga la concessió

per 50 anys a l’empresa amb elnom Pàrquing Batllòria 123. Nova ser, però, fins el 2008 quanl’Ajuntament va començar a in-tervenir-hi. La concessió de do-mini públic ha quedat intervingu-

da per l’Ajuntament amb l’objec-tiu de posar en regla totes les pla-ces d’aparcament. I és que aras’encarregarà de remesurar lesplaces i expedir nous títols admi-nistratius. La intenció és anar re-gulant la situació.

NO HO VEUEN CLARLa Comunitat d’Usuaris del Pàr-quing Batllòria no acaben de re-fiar-se després de patir tant detemps les irregularitats de l’em-presa concessionària. Tot i queveuen que la situació ha milloratdes que l’Ajuntament hi intervé,continuen reclamant que la con-cessió i la gestió de l’aparcamentla tingui l’empresa municipalEngestur.

Segons els usuaris, López Ta-vazzani s’ha venut les seves pla-ces a l’empresa del seu fill perdeslliurar-se de les responsabili-tats legals.

Page 19: Línia Badalona 26

19�

Maig

201112líniabadalona.cat

Llefià Trobada d’AmpesDissabte passat dia 7 es va celebrar al parc del Gran Sol la tercera edició de la festa de les as-

sociacions de mares i pares d’alumnes (AMPA): la Trobampa 2011. L’objectiu de l’activitatva ser oferir una mostra de totes les activitats que organitzen les AMPA dins dels centres

educatius i crear un espai lúdic i de convivència obert a la participació del barri.

Foto: ICV-EUiA

Sagués acompanyat de Carme Martínez i Pili Garrido, candidates i mestres

ICV-EUiA aposta per méseducació per igualar en drets

L’Institut Antoni Botey va acollirdilluns la roda de premsa enquè ICV-EUiA va presentar lesseves propostes en matèria d’e-ducació. Per a aquesta formació,l’educació és la única garantia pera la igualtat d’oportunitats, i peraixò cal “combatre el risc d'exclu-sió social així com el fracàs esco-lar". Algunes de les propostes d’a-quest partit són lluitar contra l’a-bandonament escolar; impulsarl'educació inclusiva; construir lanova escola de Can Barriga; do-nar suport a les AMPA i cobrir eldèficit de places d'escoles bressol.També reclamen la tarifació so-cial per garantir la progressivitatdel preu públic de les escolesbressol públiques.

Proposa l’educació com a garantia d’igualtat de lesd'oportunitats i la tarifació a les escoles bressol

Daniel GutiérrezRedacció

ERC escull el barri per donar a conèixer les propostes socialsMunicipals > La coalició queconformen Esquerra Republica-na de Catalunya, Accent i Reagru-pament van escollir la paradade metro de Llefià per presentarel seu pla estratègic referent a lespolítiques de cohesió social. Elcap d’aquesta candidatura, Mi-quel Estruch, va assegurar quefan seu el document de la plata-forma “Badalona som totes itots” i que el treball per la cohe-sió social “és una prioritat”.Aquest full de ruta s’hauria d’e-laborar conjuntament entre lasocietat civil i un grup d’experts,i hauria de tenir un recorregut devuit anys vista. Alguns punts que

destaquen de la proposta són lacreació d’un comissionat per a lacohesió social; continuar ambles estratègies d’acollida (amb elcatalà com a llengua d’ús so-cial); crear instruments de me-diació de conflictes comunitaris;instaurar la figura d’agents cívicsvoluntaris; mantenir els progra-mes d’inclusió social i potenciarels educatius d’entorn adreçats ales famílies; bonificar fiscalmentels comerços que usin el català isubvencionar més cursos d’a-questa llengua; o promoure lacreació de places de feina per apersones en procés d’inserciósocial.

Miquel Estruch i Oriol Lladó presentant les seves propostes

Foto: ERC

Page 20: Línia Badalona 26

Maig

201112líniabadalona.cat

20�

La Salut L’Escorxador s’estrenaEl nou parc de l’Escorxador ja s’ha estrenat com a escenari de les Festesde Maig. Va ser el passat cap de setmana, quan va acollir una mostra de

circ per als més petits. I dimecres va actuar la companyia Sarruga, queno només és de Badalona, sinó que té el local al mateix parc.

La Salut > El president de la Co-missió Europea i Ocupació delParlament, Rafael Luna (PP), esva reunir dijous amb marxants deBadalona, al Centre Cívic La Sa-lut, per comunicar-los la postu-ra del Partit Popular sobre lavenda ambulant. Luna ha recla-mat al Parlament que la llei de co-merç catalana contempli el treballdels marxants, i que aquest dei-xi d’estar regit per les directriusde cada ajuntament. Per a Luna,s’ha d’unificar a tota Catalunyaels criteris de la venda ambulantper evitar “buits legals”. El presi-dent de la Comissió defensa queel petit comerç “dona vida a lesciutats” i evita que es convertei-xin en “ciutats dormitori”, peròentén que, especialment la ven-da ambulant, s’ha de regular pergarantir uns mínims de qualitat,en matèria de seguretat i higiene.

El diputat popular també va ex-plicar als assistents les darreresnovetats sobre l'aplicació de la di-rectiva europea “Bolkestein”, queafecta al comerç minorista.

El PP defensa elpetit comerç i lavenda ambulant

ICV promet atenció les 24h

Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa vaarrancar la seva campanya elec-toral amb la promesa d’una ofi-cina d’atenció al ciutadà al barride La Salut oberta 24 hores al dia.Aquesta és una de de les propos-tes dels ecosocialistes per mitjan-çar davant els conflictes de con-vivència, especialment als barrisde La Salut i Llefià. L’oficinaatendrà necessitats relacionadesamb els serveis socials, la media-ció i fins i tot l’actuació policial.Amb aquesta iniciativa, ICV-EUiA vol oferir atenció immedia-ta als veïns, i apropar l'adminis-tració als ciutadans. Segons Car-les Sagués, candidat de la coali-ció a l’alcaldia, l’oficina afronta-rà aquests problemes “ja sigui ales deu del matí com a les tres dela matinada”. Aquest servei és unproposta que forma part del Pla

Els ecosocialistes anuncien una oficina d’atenció a laciutadania a La Salut per garantir la convivència

Sagués, durant la presentació de la proposta

David GonzálezLa Salut

d’Inclusió Social dels ecosocialis-tes, que pretén superar les sepa-racions que, segons Sagués, hi haactualment entre les diferentsregidories de l’Ajuntament deBadalona, i que dificulten una ac-tuació directa i efectiva. En con-junt, amb aquesta “eliminació

de barreres”, ICV-EUiA vol posartota l’administració pública alservei d’un objectiu: millorar laconvivència a la ciutat.

ICV-EUiA va fer aquestes pro-postes a la Plaça de La Dona delbarri de Llefià, en el primer actede campanya.

Foto: D.G.

La Salut > Un dels actes més po-pulars de les Festes de Maig és laFesta de las Migas, que es celebra-rà a la Plaça del Centenari el dis-sabte 14 i el diumenge 15 de maig.

Durant la presentació de l’edi-ció d’enguany, realitzada la set-mana passada al Centre Cívic LaSalut, es va anunciar que es re-partiran més de 2.000 racionsd'aquest plat típic del sud d’Espa-nya. També es realitzaran diver-ses activitats, com la novena Tro-bada d'Agulla, a càrrec de l’enti-tat Dones en Moviment. Dissab-te a la tarda, la plaça del Cente-nari també acollirà el Festival deMúsica gallega, a càrrec de l'A-grupació Cultural Galega Agari-mos. Oferiran una demostracióde folklore gallec, amb la partici-pació d'un grup de ball i unabanda de gaites. Això sí: novetats,cap. I és que les retallades tam-bé afecten a Las Migas, i ja l’hanpassat van haver de suprimir elsfocs d’artifici. Tot i que quanuna cosa funciona, poc s’ha d’in-ventar.

La Festa de lasMigas, sense focsun altre cop

Page 21: Línia Badalona 26

Esports21�

Maig

201112líniabadalona.cat

Els esportistes, amb les Festes de Maig Les plantilles del DKV Joventut i del CF Badalona s’han vestit amb les samarretes del dimoni, una campanya solidària promoguda pel CCB que destinarà els guanys

a la lluita contra el càncer. Per la seva banda, Mireia Belmonte ha estat designada castellera honorífica pels Castellers de Badalona.

Foto: cfbadalona.net

Els jugadors i el president del club, Fermín Casquete, celebren la classificació

El Badalona es classificapels play-offs d’ascens

Cinc anys després i a falta d’unajornada per concloure la tempo-rada regular, el Badalona torna-rà a jugar la promoció d’ascens aSegona Divisió. Els tres puntsaconseguits al Centenari frontel Gandia (2-1) asseguren la pre-sència dels escapulats als play-off.

Si acaben la lliga en segona po-sició, com es troben ara, podrangaudir del factor camp - al Cen-tenari no han perdut cap partit.Per això només cal sumar elsmateixos punts que l’Oriola il’Alcoià, empatats a 62 puntstots tres, ja que l’average amb elsdos conjunts alacantins beneficiaal Badalona.

Cal dir, però, que el Gandia vaestar apunt d’ajornar la festa.

Els escapulats certifiquen la classificació guanyant alGandia (2-1) amb dos gols en propia dels visitants

Daniel Sainz de AjaRedacció

El Palau s’acomiada del DKVaquesta temporada amb ovacióBàsquet>El DKV Joventut vaperdre contra el Caja Laboral(80-83) en el que va ser el darrerpartit de la temporada jugat a Ba-dalona. Amb aquesta, ja van sisderrotes seguides. No obstant, dela mateixa manera que va ocór-rer al partit front el Barça, a l’a-fició verd-i-negra li quedà unbon gust de boca.

Els de Pepu van lluitar i van do-nar la seva millorar cara, posantcontra les cordes a un gran del’ACB com el Baskonia. A la mit-

ja part, gràcies a uns magníficsJelinek i Hosley, la Penya gua-nyava de 10 punts (48-38).

L’avantatge del DKV va durarfins al darrer període. Un 2+1 deTeletovic i el tir lliure final de Hu-ertas van acabar donant la victò-ria als bascos. A falta de 7 segonsHosley va fallar 2 tirs lliures, es-sent el segon el que havia de serun rebot per provar el triple.

Amb tot, el Palau ovacionàl’entrega dels jugadors i posàpunt i final a un any gris pel DKV.

Foto: ACB.com

La Penya no tornarà a jugar davant el seu públic fins la pròxima temporada

Els valencians van fer que el Ba-dalona, tot i controlar l’esfèric, nojugués còmode i li costés apropar-se a l’àrea rival. El gol va arribarde l’única manera possible, a pi-lota aturada: Santi Villa serveixuna falta i Romero l’introdueix a

la seva porteria. Al 62’, el Gandiaempatà i començà a creure’s la re-muntada. Per sort, després d’unacaòtica jugada, un xut de Sellarès(amb rebot i gol a pròpia de Pe-reira inclòs) posava al Badalonacamí dels play-off.

Page 22: Línia Badalona 26

Cultura22�

Maig

201112líniabadalona.cat

El pop de Saudade entraamb força al mercat musical

Foto: Saudade

Domus Alba, el sexe dels romansLa Domus Alba seria l’edifici que els romans utilitzaven per gaudir

del plaer del sexe. A partir d’aquest dijous, al carrer Lladó, número 29, podrem veure una exposició de peces arqueològiques

que recrea la Domus Alba del domini romà de la Mediterrània.

El Cryptshow Festival torna acasa després de quatre anysTerror > La cinquena ediciódel Festival dedicat al terror i lafantasia engega motors i, en-guany, ho fa amb una gran nove-tat: el retorn a Badalona. I és que,tot i que els seus creadors són dela ciutat, des del 2007 han dut aterme el Festival a Sant Adrià deBesòs. Ara, amb la necessitatd’ampliar els espais on desenvo-lupar-lo, compten amb la col·la-boració del Círcol Catòlic. El Di-rector del Cryptshow Festival,Toni Benages, s’ha mostrat con-tent per “tornar als orígens”.

El Festival tindrà lloc del 6 al 10de juliol i, cada vegada més,

aposta per diferents disciplinesartístiques. No només es veurancurtmetratges o llargmetratgesde gènere, sinó que la Sala el Re-fugi acollirà una exposició del’actor Vinvent Price. D’altra ban-da, es farà la quarta edició de lamostra de relats. Segons elsmembres del jurat, ja s’han rebutmés d’un centenar i assegurenque la qualitat és cada any méselevada.

El Festival oferirà més de vuithores de curtmetratges que for-maran part de la secció oficial ique opten al V Premi Sierra Cir-cular, dotat de 666 euros.

La festa de presentació del festival, el passat dissabte a Gràcia

Montse LópezRedacció

Són cinc joves badalonins ambuna gran formació musical. Al-menys, pràctica. I és que hanformat part de diverses bandesabans de consolidar-se com aSaudade. Ara han tret el seu pri-mer disc, “Colección de errores”,on hi han dedicat els seus majorsesforços. Fan pop i diuen teniruna herència rockera i influènciesde l’escena independent amb tocsanglosaxons. En Quique, Javo,Marc, Ivan i Joako volen i fan mú-sica de qualitat. Els coneixem através del baix, en Javi Heredia.

- Què voleu expressar amb lavostra música?Tenim la sort de poder expressar-nos amb un llenguatge universal,que no coneix fronteres a l'hora detransmetre emocions. No estemaquí per fer balanços polítics o cri-

ticar la societat. El nostre missat-ge es quotidià, costumista, adre-çat a les persones que viuen.

- Costa molt treure un pri-mer disc actualment?Quan ho fas amb il·lusio i donesel 200% de les teves forces, maies pot dir que és un sacrifici. Arabé, hem gravat un disc professio-nal, no una maqueta, la qual cosavol dir que ens hem gastat més de7.000 euros de les nostres butxa-ques. La indústria musical estàmolt complicada. El músic s'ha deguanyar la vida dalt de l'escena-ri i l’oferta de sales a Barcelona noet permet guanyar molts diners,perquè els lloguers son carís-sims.

- A qui us adreceu?No tenim cap pretensió a l'hora detrobar un públic determinat. Crecque la nostra música pot agradara qualsevol. No hem inventat res

Foto: Spooky High School

nou, fem pop amb tornades ambganxo. Això sí, oferint una quali-tat musical.

- És important la relació per-sonal entre els components?És molt important la confiançaque ens tenim i el fet de coneixe-’ns tant i des de fa temps. Conei-xem les influències de cadascú iaixò és bàsic a l'hora de fer rodarun tema. El Guardiola sempreparla del bon grup que hi ha alvestidor de can Barça i, pot sonara tòpic, però això funciona.

- Quin és el següent pas?Ja tenim el disc a la mà, ara vin-drà el que més li agrada a un mú-sic: rodar-lo. El dia 5 de juny elpresentarem a La Sargantana, ala nostra ciutat natal. Això ensservirà per escalfar motors pelque serà la presentació oficial, el10 de juny, a la Sala Bikini de Bar-celona.

Marc (piano), Quique (bateria), Javi (baix), Joako (veu) i Ivan (guitarra) formen la banda badalonina Saudade

La banda, formada per cinc badalonins, treu el seuprimer disc “Colección de errores”

Dissabte, accés gratuït a lesTermes en la Nit dels MuseusMuseus > Aquest dissabte, 14de maig, se celebra la Nit delsMuseus, on hi participen mésde 3.000 museus de 40 països di-ferents. I el de Badalona no seràmenys. Enguany amb la possibi-litat de visitar el nou espai ar-queològic de les Termes i el De-cumanus, al subsòl del Museu,acompanyada de la música deMozart interpretada pels alum-nes del Conservatori de Badalo-na. El passeig pels carrers i les bo-

tigues de l’antiga Baetulo que faendinsar el visitant al món romà.Una activitat que dissabte seràgratuïta, així com ho serà als 48centres de Barcelona i l’àrea me-tropolitana que també obriran lesportes des de les set de la tardai fins la una de la matinada.

A banda d’exposicions i visitesals museus (com és el cas deBadalona), la Nit dels Museusofereix diverses activitats comconcerts, dansa o teatre.

Page 23: Línia Badalona 26

23�

L’Agenda

PE

NJA

ʼT-E

LA

CA

SA�

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 112 AMBULÀNCIES · Creu Roja 93 464 06 09 · La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS D’ESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCIÓ CIUTADANAInformació 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculació escolar 93 483 29 97 Gestió Tributària 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipòsit municipal 93 46009 00 CENTRES CÍVICS I CULTURALSCentre Cívic La Colina 93 383 36 61 Centre Cívic La Morera 93 395 4457 Centre Cívic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cívic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cívic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cívic CanCanyadó 93 464 18 57 Centre Cívic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefià "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Música 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromocióOcupació 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municació SA 93 497 40 00 Reactivació Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat públic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitaciód'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

TELÉFONS D’INTERÈS

Maig

201112

EXPOSICIONS

Exposició fotogràfica sobreel Mosquit TigreFins al 13 de maigLa Regidoria de Salut de l’Ajun-tament de Badalona inicia elmes de maig les activitats del Plade Control Integral del MosquitTigre en aquesta ciutat, el qualcontempla un conjunt d’accionspreventives.Ajuntament

Joan Ponç. Capsetes secre-tes 1975-1980Fins al 15 de maigUna mostra que permet descobrirel món misteriós i esotèric d'a-quest artista català, un dels mésrepresentatius de la postguerra alnostre país. Museu Badalona

Exposició sobre les difer-ents onades migratories aBadalonaFins al 14 de maigDes de la posada en marxa de laprimera línea fèrria de la Penín-sula Ibèrica, l’any 1948, entreBarcelona i Mataró fins els nos-tres dies.Can Casacuberta

ESPECTACLES

La Industrial Teatrera12 de maig, 20.30hLa companyia badalonina enspresenta l’espectacle Vermell,inspirat en un poema de Palau iFabre.Parc Ca l’Arnús

Cicle d’audicions guiades.Entre Alban Berg i el darrerBethoven, una mirada a un segleromàntic, a càrrec d’AlejandroCivilotti. 13 de maig, 18.30hMuseu de Badalona

Mostra de dansa13 de maig, 20h

Plaça de la Plana

Els conjunts del conserva-tori13 de maig, 20.30hEsglésia de Santa Maria

Dress like a woman, Peachyjoke i Tunavo, en concert13 de maig, 22hCentre Cívic Can Cabanyes

Maria Rodés i The NewRaemon14 de maig, 22hPlaça de la Plana

Aias i Standstill15 de maig, 21hEls grups Aias i Standstill conv-iden a encomanar-se de l’espon-taneïtat elèctrica i les melodiesenganxoses del seus directes.Parc de Ca l’Arnús

CULTURAL

Cercabèstia14 de maig, 11.30h i 17.30hPlaça de la Vila

Festa de “las migas” La Salut14 i 15 de maigS’inicia la festa, a les 16h, amb elpregó del dissenyador badaloníToni FrancescPlaça del Centenari

Festival de música gallega14 de maig, 18.30hPlaça del centenari

La nit dels museus14 de maig, de 2o a 1hPasseig per les Termes i el De-

cumanus de BaetuloMuseu de Badalona

XXIX Correfoc14 de maig, 22hInici del Correfoc amb encesa a laplaça de la Vila, a càrrec de Dia-bles de Badalona, BadalonaBèsties de Foc, Bufons del Foc,Kapaoltis de Llefià i Diablesd'IgualadaPlaça de la Vila

Diada Castellera15 de maig, 12hPlaça de la Vila

Fira de l’arrop 201115 de maig, 10hAl carrer del TempleFesta Indiana 201114 de maig, de 10 a 1hCan Cabanyes

Festival de Jotes15 de maig, 18hPlaça de la Plana

ESPORTS

Cursa popular Ciutat deBadalona13 de maig, 8hSortida a la Rambla

Campionat de Mus17 de maig, 20hRestaurant Lar o’Marulo

Page 24: Línia Badalona 26

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Maig

201112líniabadalona.cat