Click here to load reader

Línia Badalona 31

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Badalona 31

Text of Línia Badalona 31

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  EsportsPepu abandona La Penya en el seu pitjor moment

  14SocietatCasquete podriadeixar TUSGSALen mans del seu fill

  7

  Foto: D. G

  utirrez

  Crispaci durant el ple dinvestidura

  Falc, el poder a lombra4

  Sollicitat el control

  Dijous, 16 de juny de 2011 Nm. 31 20.000 exemplars setmanals www.liniabadalona.cat

  7

  Albiol es prepara pertrobar-se les arques buides

  El nou alcalde adverteix que algunes regidories ja han gastat el pressupost daquest any

  4 i 7

  3

  lniabadalona

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - publicitat[email protected]

  201116lniabadalona.cat

 • 3En Portada lniabadalona.catJuny201116

  Entra per la porta gran, surt per la petitaEl nou alcalde, Xavier Garca Albiol, va ser escortat dissabte davant la pressi de

  ciutadans indignats > A la taula li esperen un bon grapat de reivindicacions venalsFotos: Lnia Badalona

  Sentiments contraposats sn elsque va viure el nou alcalde deBadalona, el popular Xavier Gar-ca Albiol, el passat dissabte. I sque desprs de vint anys picantpedra a loposici (va comenarcom a nic regidor del PP el1991), Albiol es va veure obligata sortir per la porta del darrera delAjuntament de Badalona deguta limportant nombre dindig-nants prop de dos-cents i de-tractors que lesperaven a la sor-tida. Amb lajuda de la policia lo-cal i els Mossos dEsquadra, elnou alcalde de la ciutat i la pres-identa del partit a Catalunya,Alcia Snchez Camacho, van fu-gir literalment de la casa consis-torial en dos cotxes davant lapressi ciutadana, uns fets quevan deslluir lacte i que segura-ment ha recordat al PP que la leg-islatura que ara comena ser detot menys plcida.

  COBERTURA MEDITICAMs de setanta periodistes provi-nents de trenta mitjans de comu-nicaci diferents van demanaracreditaci per cobrir lacte depresa de possessi dalcalde,mentre una vintena de partidarisdel PP i un major nombredindignats i detractors dAlbioles van concentrar a la plaa debon mat. Uns cridaven Ese al-calde o Hemos ganado; i els al-tres enarboraven pancartes con-tra la classe poltica i corejavenNo ens representen, No haypan para tanto chorizo o Albi-ol, feixista. A la planta baixa deledifici, ciutadans i periodistesseguien el ple constitutiu perunes grans pantalles mentre a lasala on es celebrava lacte shidonaven cabuda quatre collec-tius ben diferenciats: els nousregidors; els familiars de la ban-

  La jornada va ser agredola per a Albiol

  ment, el lder dICV-EUiA, CarlesSagus, va lamentar larribadadAlbiol a lalcaldia, va fer au-tocrtica dels resultats del 22-Mi va remarcar que el popular serel batlle amb menys suport de lademocrcia (referint-se als 11regidors populars que confor-maran el nou govern). Lnicque va quedar clar dissabte s elque molts temem: la ciutadaniasembla estar dividida en dos (afavor i en contra dAlbiol); les es-querres posaran totes les travespossibles al nou govern; i CiU po-dr exigir als populars que as-sumeixin gran part del seu pro-grama si volen comptar amb elseu suport. Vista la situaci, a laque li podem sumar la crisieconmica que ens afecta, nosembla que CiU hagi sortit per-dent en les darreres eleccions imolt menys que el PP hagi des-tar tant content per haver-lesguanyat.

  DEMANDES VENALSLes actives associacions de vensque hi ha a la ciutat no deixarangaire temps dadaptaci al nou al-calde i en breu li faran arribar lesseves demandes. De fet, algunsvens (com els de Canyad) jashan posat en conctacte ambAlbiol. La majoria de represen-tants venals reconeixen queBadalona ha patit una importanttransformaci urbanstica du-rant aquest mandat, per queaix no s suficient, ja que calentamb poltiques econmiques ide cohesi social. A Sant Roc, perexemple, segueix preocupant lasobreocupaci de pisos, mentreals vens de la Salut els amonams la inseguretat ciutadana. AlGord demanen ms illuminacia la Rambla del Gorg i la netejadels solars privats. Totes les en-titats veinals coincideixen perque cal millorar el dileg ambladministraci, i esperen que elfutur govern els expliqui quin pa-per tenen pensat per a elles.

  D. GutirrezRedacci

  nou. Albiol, ja amb la bara dal-calde, va reiterar que ara no smoment de fer debats ideolg-ics, sin que shan de comenara fer accions per facilitar lescoses als empresaris i replantejara qui prioritzen els recursos so-cials. Va estendre la m a laoposici, sobretot a CiU, alhoraque va reivindicar els projectesescolars que estan pendents a laciutat i recordava que Badalonaest partida en dues dues real-itats. El fins ara alcalde, el social-ista Jordi Serra, es va estrenarcom a cap de loposici menys-tenint la victria popular (va ti-tllar el govern de feble i allat),i desprs de retreure a Falc deno avenir-se a pactar amb ell i valamentar que la ciutat hagusestat una moneda de canvi (enallusi als pactes als que arrib-aran CiU i PP al Parlament deCatalunya, la Diputaci deBarcelona i ajuntaments com elde Barcelona). Ferran Falc, perla seva banda, va assegurar quelacte de dissabte era una mostraduna derrota moral i ciu-tadana, i va demanar al PPbadalon que no fes la mateixapoltica incendiaria al governque a la oposici. Tanmateix, vaestendre la m a Albiol per futurspactes de govern, tot i que vaavisar que els vots dels quatreregidors de CiU els tindr si po-tencien les poltiques de reacti-vaci econmica, si mantenenles poltiques de lanterior governen matria migratria i si re-specten la feina que fa el Consor-ci Badalona Sud i els plans dA-collida i dEntorn, entre daltres.Le lnies vermelles que no podrtraspassar Albiol sn, segonsFalc, mantenir lactualcrispaci poltica i un atac a lallengua. Farem oposici, per node cara a la paret, va sentenciarFalc. Per tant, si el PP vol comp-tar amb CiU haur de tenir ben am el programa electoral de lafederaci nacionalista. Final-

  cada socialista i els familiars delspopulars; convidats illustres(com el vicepresident tercer delCongrs dels Diputats, el popu-lar Jorge Fernndez Daz; el pres-idents dels empresaris bada -lonins, Joaquim Padrs; el SndicDefendor, Armand Soler; o lex-alcaldessa Maite Arqu); i peri-odistes provinents de tot lestat.Com era desperar, Albiol no vasortir escollit en primera ronda

  (ja que els regidors de CiU vanvotar el seu candidat, FerranFalc) i per tant va haver desper-ar que la mesa constituida el de-clars alcalde per ser el lder dela llista ms votada.

  DISCURSOS ESPERATS Durant els parlaments, els capsde les llistes de les quatre forcespoltiques que conformen el nouple municipal no van dir res de

 • Ciutat4Juny

  201116lniabadalona.cat

  Magradaria incorporar CiU al govern al llarg daquesta legislatura

  algunes poltiques, com elsplans dentorn...Nosaltres esperem mantenir elConsorci, per tamb depn de laGeneralitat de Catalunya. Un al-calde nou no ha darrassar ambtot, mantindr les coses positivesque ja hi sn i far les noves quecregui convenient.

  Qu sha fet b en la darre-ra legislatura?En poltica cultural sha fet unabona feina. Tamb en medi am-bient i algunes actuacions enmatria durbanisme o seguretat.En termes generals sempre hi hacoses que es fan b. Les meves

  Daniel GutirrezCasa de la Vila

  Dissabte passat la plaa dela Vila estava ocupada perdetractors i defensors delPartit Popular. Creu que laciutat est polaritzada?No, aix demostra la pluralitat dela poblaci. Si les expressions desentiments es transmeten ambcorrecci, no tinc cap proble-ma.

  Unificar les dues Badalo-nes s una de les seves pre-ocupacions?S. Badalona t dues realitats, elque passa al Centre i el que pas-sa als barris allunyats, on hi haproblemes de destructuraci so-cial. Intentar que les dues reali-tats sacabin convertint en unanica.

  Badalona ha estat monedade canvi?No, crec que s una lectura erro-nia. Qui pensa aix li hauria depreocupar ms que shagus im-posat un pacte de perdedors.

  Un govern d11 regidors sdbil?En absolut. Ser fort. Tenimmolt clares les prioritats que ne-cessita Badalona.

  Li agradaria incorporar algun company de viatge?El cam es fa caminant, perbusco la complicitat de la resta deformacions poltiques. Si al llargde la legislatura hi ha entesa,magradaria que es pugus inco-porar CiU. No s el nostre objec-tiu, per si tenim coincidnciesmagradaria treballar plegats enun model de ciutat. Hi ha moltescoses en qu coincidim.

  Falc va posar algunes con-dicions, com mantenir elConsorci Badalona Sud o

  prioritats, per, no sn les matei-xes que el govern anterior.

  Ja sha reunit amb la policialocal i els comerciants?Sn les meves prioritats. Elsprincipals problemes de la ciutatsn la crisi econmica i els pro-blemes dinsegurat. En tot cas,per questions de procedimentsno tindr govern fins daqu dueso tres setmanes. Em reuniramb empresaris i comerciantsper elaborar un pla de xoc.

  Com dividir el nou govern?Hi haur quatre grans mbitsque permetran simplificar les-

  tructura. Hi haur regidories co-munes. Per exemple, ara unatindr Promoci Econmica, Co-mer i Turisme. Aquesta seruna de les principals rees. Unaaltra aglutinar Educaci i Es-ports.

  Quines mesures ens potavanar?Encara ho hem destudiar. Redu-irem tinences alcaldia, regidories,crrecs direcci, crrecs de con-fiana i posarem ordre en lentra-mat empresarial de lajunta-ment Hem de donar el millorservei per estalviar fins lltimeuro. No pot ser que per a la ma-

  teixa feina hi hagi fins a quatrecaps de departament, com estpassant ara. La ciutadania nota-r una millora de la gesti pbli-ca.

  Quan entraran en vigor?Necessitem marge per modificarlestructura, aix que ens pren-drem el nostre temps. Encaraqueden unes quantes setmanesper dissenyar el nou model.

  I quants anys necessita vos-t per canviar la ciutat?Una legislatura no s suficient,per eternitzar-se en el crrec nos positu. Sc partidari de nomantenir-me ms de 8 anys comalc