of 16 /16
redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 barcelona 8 9 Guinardó Sant Pau tindrà tres nous edificis dedicats a la recerca Sant Gaudenci 2011 La rumba catalana torna a la sala Louise Se Va línia horta Foto: David Campos Una festa posa punt i final a la reforma de la Ronda Guinardó Aquest diumenge també se celebra el final de les obres al Parc de les Aigües i a tot el seu entorn 3 10 www.liniahorta.cat · 23 de Febrer de 2011 Núm.11 · 15.000 exemplars

Línia Horta 11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Horta 11

Text of Línia Horta 11

 • redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  barcelona

  89GuinardSant Pau tindr tres nous edificisdedicats a la recerca

  Sant Gaudenci 2011La rumba catalanatorna a la salaLouise Se Va

  lniahorta

  Foto: D

  avid C

  amp

  os

  Una festa posa punt i final a lareforma de la Ronda GuinardAquest diumenge tamb se celebra el final de les obres al Parc de les Aiges i a tot el seu entorn

  3

  10

  www.liniahorta.cat 23 de Febrer de 2011 Nm.11 15.000 exemplars

 • lniahorta Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Febrer201123 www.liniahorta.cat

 • lniahortaEn portada 3Febrer201123www.liniahorta.cat

  Entrevista a lalcalde de Barcelona, Jordi Hereu

  Els equipaments del Guinard generaran un comer ms actiu a tot el seu entorn

  Foto: David Campos

  El districte dHorta-Guinardha encarat en els ltims anysgrans reformes i projectes. Eldarrer, i potser ms important,s la transformaci de la RondaGuinard. s una obra que nor-malitza el pas dels vehicles pertot el Guinard. Precisament, atocar de la Ronda Guinard,est projectat un gran edificidequipaments, on subicaran elMercat, un ambulatori, etc. Diesabans daquesta entrevista a lal-calde Jordi Hereu (1965), algunsbotiguers del Mercat es queixa -ven perqu les obres del nouedi fici estaven aturades. LniaHorta-Guinard ha preguntat aledil sobre aquesta suposadaatu rada i els beneficis quedonaran en el futur les novesins tallacions a tot el barri.

  Sembla que les obres delilla dequipaments shanatura t, segons denuncien elsparadistes del Mercat.No s si les obres shan aturat ono. Per el que puc assegurar sque all que depengui de lA-juntament segur que no shaparat. Si alguna cosa sha aturat,ser del govern de la Gene ralitat.Els vens tenen tot el dret a dirque all no pari, ja que venimdun procs de molts anys. Ha es-tat un projecte on ha costatarriba r a acords amb algunsparadis tes del Mercat. Snprocessos que en si ja sn llargs,i no es poden frenar. Aquestaposici lhaurem dexercir, s adir, fes-tho [per a la Generalitat]com vulguis, per no em deixistemes empantanegats. I hauremdexercir aquest missatge, ambbona voluntat, per no podem

  deixar que hi hagi temes quesallarguin ms del compte. No ssi shan atu rat les obres, per empreocuparia que aix fos.

  Creu que el canvi a la Gene -ralitat afectar al projecte?En aquest i altres projectes, apartir dara haurem de pressionar

  als daqu al davant [la Generali-tat]. Per avanar, hem davanartots junts. Ja els hi he explicat:ajust pressupostari, s, per no empareu la realitat. Hem de fer les-for de seguir impulsant projec-tes, de no parar malgrat la crisi.El missatge de parar s nefast. Ams, jo no ladmeto. Jo, enlloc deparar, accelero en tot all que de-pn de mi. Espero, per tant, quesigui noms una atu rada tcnica.

  Qu aportar el nou edificidequipaments al districte ial barri del Guinard?Aquesta illa dequipaments svital per al Guinard. Metafri-cament, el concepte de lilla scom el smbol dun cor quebombeja. Si est mort, no bombe-ja res positiu; per, si est viu,una illa dequipaments permetmoltssimes coses. Genera movi-ments de gent, progrs econmic

  perqu s un gran motor decome r, genera en el seu entornun comer ms actiu... I aqu, ams, es construir un CAP i, pertant, la gent gran hi podr accedirfcilment.

  Quins beneficis donar a laresta de la ciutat?

  Pel Guinard s fonamental, pertamb s important per a tot elpasseig Maragall. s a dir, tota lapart sud de Nou Barris i el barride Congrs es veuran beneficiatspels nous equipaments. All hi haun efecte frontera, ja que hi con-flueixen els districtes dHorta-Guinard, Nou Barris i Sant An-dreu. Per aquesta ra, al passeigMaragall tamb li anir b teniruns equipaments daquesta mag-nitud al costat, ja que reforarcomercialment i socialment totala zona.

  Els nous equipaments com-pletarien la transformacide la Ronda Guinard queest en marxa des de fa anys.s evident que al Guinard lihem donat la volta des dun puntde vista urb. Ara estem molt alfinal del tnel. Arran del canvi defa anys de les tesis urbanes i demobilitat, quan pretenem quelantic Cinturn no trinxs elGuinard, shan generat nouscarrers magnfics, que neces-siten dun gran cor, aquesta illadequipaments, que ha de bate-gar. Diria que, en aquest sentit, elcor no sha daturar.

  Els equipaments que s hanquedat enlaire sn els queshavien comproms al solardel Miniestadi. Quins passosdonaran a partir dara?En el cas del Miniestadi, hi ha ha-gut un canvi de plantejament es-tratgic per part del FC Barcelo-na totalment legtim de la novajunta directiva. Ells no volen per-dre patrimoni. En laltre pacte, elclub cedia una part de la propie-tat perqu en fessim un s pblic,a canvi de fer dins del seu recin-te algunes transformacions. Perla junta actual vol la totalitat de lasuperfcie. s un plantejamentque ens canvia lacord anterior.Haurem de treballar altres plan-

  J. SugraesHorta-Guinard

  Pressionarem ala Generalitat perimpulsar nousprojectes tot i lacrisi. El missatgedaturar-se s nefast i, a ms, jo no ladmeto

  Les ajudes perinstallar ascensors ha estat la mesurams intelligent i eficient delmandat vers lacohesi social

 • 4 En portadalniahorta www.liniahorta.catFebrer201123

  El seu govern ha posat lac-cent sobre la cohesi social.Quines mesures shan pres?Hi ha una acci molt valuosaque hem emprat durant aquestsanys: ajudes per installar ascen-sors a edificis antics. Sha conver-tit en una de les mesures msefectives i eficients de cohesisocial que hem dut a terme. En lainstallaci dascensors, hem fetuna revoluci. Sincerament, suna de les mesures ms inteli-gents que hem fet en aquest man-dat. s un dels grans temes deciutat, ja que permet, per exem-ple, que la gent gran pugui conti-nuar a casa seva.

  hipottica, i avui en dia s unarea litat en marxa. Est tot enca-rrilat, noms queda controlar elritme dobra. Lestaci de la Sa-grera permetr laparici dunanova gran centralitat. Per aix,sempre li he donat tanta impor-tncia. Ens ho jugvem tot. Si nohagus estat per lestaci, aquellazona shagus quedat igual durantdcades, amb ferides urbanes,sense motors de transformaci.

  Com canviar el barri de laSagrera en el futur?La Sagrera s una pea estratgi-ca fonamental no noms de Bar-celona, sin de tot el nord delrea Metropolitana. Es conver-tir en una connexi directa en-tre Montcada i el Frum, mitjan-ant el Bess, per tamb entreTrinitat Vella i el Clot. Els barrisestaran ms ben connectats, mi-llorar lactivitat econmica, hihaur lestaci intermodal msimportant de tot Europa...

  Es mantindran els terminisprevistos en la construccide lestaci malgrat la crisi?No admetria mai que saturs. En-tre altres coses, perqu si es volque al 2012 els Trens dAlta Velo-citat arribin fins a Perpiny, shade tenir enllestit.

  Davant tota aquesta accide govern i arran la baixa re-percussi que se li otorgaen alguns sondejos, creu queel barcelon s desa grat? Icom ho viu personalment?Jo estic orgulls i convenut delque estem fet. A mi no em senti-ras mai dir: Quins desagrats.No. Clar que aspirem a guanyar labatalla democrtica, per estemorgullosos del que estem fent pera la gent. Ho fem per ells, i ambells. Sn moments complicatsper a qualsevol que t responsa-bilitats poltiques a causa de la cri-si, per a la vegada les exerceixesamb convenciment, amb ganes,amb passi. El sentiment da-grament mai ha estat el principal.Conec gent de Barcelona que famoltes coses per als seus vens iper a la ciutat, i no esperen mailagrament dels altres, ho fanperqu hi creuen. Personalment,aquest s el meu motor. En totcas, s al contrari, sc jo qui estagrat a la gent, que sn els quiens acompanyen. Les entitatsvenals, amb les seves reivindica-cions i queixes, ens ajuden en lanostra feina. Aquestes personesno sn gent desagrada; al contra-ri, s gent magnfica. Noms tincagrament, s un plaer estar ambells i treballar amb ells cada dia.

  El cas de la Model sha allar -gat durant molts anys.En aquest mandat, per, ha co-menat linici de la fi de la Modelde lltim segle. Sha posat la pri-mera pedra de lalternativa. s untema llarg, per s en aquestmandat que sha donat el pasdefinitiu per poder construir elque ser la gran illa dequipa-ments de lEixample.

  Un dels projectes ms desta-cats actualment s la novaestaci de lAVE a la Sagrera.s lobra de transformaci urba-na de la que em sento ms orgu-lls. Fa quatre anys era una tesi

  tejaments, sempre tenint encompte que la ciutat no renuncia-r a certes coses.

  Quines seran les condicions?No renunciarem, per exemple, aobrir ms les parcelles del club ala resta del barri. Sense que elBara renunci a les seves propie-tats, la reforma dels terrenys delclub han de tendir a obrir les ins-tallacions al barri, fins ara tanca-des sobre si mateixes.

  Hi ha projectes, en canvi,que han rebut un impulsdarrerament, com la refor-ma de Can Batll, a Sants, ode la pres Model.Tant la transformaci de CanBatll com en el cas de la Model,sn projectes per als propers deuanys. Per tota la tramitaci jaest feta i encarada. Ara nomsqueda apretar per a que es facintots els equipaments, ja que en al-guns casos s responsabilitatnostra, per en molts casos, comja he explicat, sn projectes queha de desenvolupar la Generali-tat. Jo expresso el comproms perpart de lAjuntament dimpul-sar els equipaments que depen-guin de nosaltres, i hauremdapretar perqu la Gene ralitatfaci els seus.

  La Sagrera esconvertir enuna gran centralitat, s el procs de transformacidel que emsento ms orgulls

  Les queixes de les entitats venals ens ajuden en lanostra feina;aquesta gent nos desagrada, al contrari, sgent magnfica

  Fotos: David Campos

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniahortawww.liniahorta.cat Febrer201123

 • 6 Opini

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-15472-2010

  Redacci: 93 519 44 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniahorta.cat

  Lnia Horta agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Horta es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  lniahorta

  Safata dentradaEDITORIAL

  lniahorta www.liniahorta.catFebrer201123

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Pere Gimnez (webs temtics), IvanaPadierna (webs de proximitat). Caps de redacci: Elisabeth Al-faro i Cris tian G mez. Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Nar-cs Presas. Fotografia: Eduardo Benito.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, lex Subi-rats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, David Olivares, Manel Riera i Manuel Snchez-Vil-lanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Manuel Fernndez, 33 anysAturat

  No veig b aquesta setmana in-tersemestral. Crec que les va-cances shan de fer com shan fetfins ara: al Nadal, a la SetmanaSanta i a lestiu. Si es fan ms va-cances resulta ser un estorb.

  Cristina Snchez, 29 anys Hostaleria

  No ho veig positiu, ens afecta di-rectament als pares, que hemde buscar alternatives a correcui-ta. La meva sogra sencarregardels meus fills perqu les alterna-tives sn de pagament.

  Leo Moya, 37 anys Cuinera

  No ho veig positiu perqu els pa-res hem de recrrer als avis perno haver de pagar casals o es-plais. No li trobo sentit a aques-ta setmana intersemestral perqutalla la dinmica del curs.

  Agustn Prez, 46 anysElectrnica

  La Setmana Blanca es converteixen un problema per als pares. Jotinc la sort que puc cuidar delsmeus fills perqu estic a casa,sin seria un drama haver de tro-bar qui se nocups.

  Gracia Sierra, 65 anysJubilada

  No. Jo haur de cuidar dels meusnts perqu els meus fills no te-nen amb qui deixar els nens.Aquesta setmana s un problemaper als pares que no saben ambqui deixar-los.

  s positiva la Setmana Blanca escolar?

  iumenge el districte commemora el final de les obres al Parc deles Aiges i a la Ronda Guinard. Es tracta de dues actuacions

  destacadssimes en la configuraci del barri del Guinard. Per unabanda, el Parc recuperar la dignitat que el temps, la deixadessa i lin-civisme han anat dilapidant durant aquests anys. s molt possibleque arran daquesta renovaci, molts vens shi tornin a acostar, aredescobrir-lo, i el recuperin com a lloc de passeig i descans. Lobrade la Ronda Guinard s el smbol duna transformaci. La desapa-rici del viaducte ha estat un canvi radical per al barri. Ara hi ha unacontinutat entre la part alta del barri i la zona ms propera a lEi-xample. Aquestes dues grans millores coincideixen amb la inaugu-raci de lascensor i les escales mecniques que sha installat al ca-rrer Telgraf. A partir dara, els vens que viuen a la part ms alta delGuinard podran arribar a casa seva duna manera ms cmoda. Elsalts pendents dels seus carrers sn ara menys difcils descalar. simportant, en una ciutat com Barcelona que compta amb zones mselevades que altres, que lAjuntament faci tot el possible per donarfacilitats als seus vens. Segur que els ascensors seran cars, per elb que proporcionen als vens s incalculable.

  Unes obres que milloren laqualitat de vida dels vens

  D

  l collectiu Sant Gaudenci est organitzant una nova edici delfestival de rumba catalana Sant Gaudenci Rumba Club. El cas

  daquesta entitat s un exemple a seguir. El grup va nixer duna co-lla damics dHorta, als quals els agradava molt la rumba catalana.Arran daquest sentiment compartit van organitzar una festa ambun grup musical, tamb amics seus. Lxit de convocatria de la fes-ta va fer que es plantegessin crixer. En tant sols tres anys han acon-seguit crear una cita anual amb diversos concerts de bandes capda-vanteres de la rumba catalana. A ms, sn un collectiu que parti-cipa sovint de les festivitats del districte. Sense anar ms lluny, se-ran els encarregats de posar msica a la festa de Carnestoltes quese celebrar a lEspai Boca Nord. El ms admirable s que s un grupdaficionats i amb poc pressupost, que noms compta amb laltru-sme i lesfor dels seus voluntaris.

  Sant Gaudenci, compromsamb la rumba i amb el barri

  E

  RECOLLIDA DE LABROSSA

  Si lAjuntament diu que per lanit no es pot sobrepassar els 55dB, per qu el mateix Ajunta-ment lincompleix amb els noussistemes de recollida descom-braries? Cada nit, i grcies alsnous sistemes i uns horaris in-comprensibles, em desperto ales 3.45 h perqu s en aquestahora quan recullen els dos con-tenidors davant de casa meva.Aix es tradueix en 5 llargs min-uts de sorolls sota la meva fines-tra i una llarga estona fins agafarde nou la son. Realment, no espot fer aix abans de la mitjanit?Tan difcil s programar les rec-ollides per evitar que elsbarcelonins es despertin amb elsoroll nit rere nit?

  Jos Maria BarrosBarcelona

  IMSERSO

  Rebo una carta, i faig una cua de3 hores a l'Agncia de Viatges. Alendem, una altra cua de 3hores per pagar una bestreta de12 euros. Quaranta-cinc diesabans haig de pagar l'import delviatge. Ingresso limport quanfaltaven 38 dies per viatjar.Sense avisar, lImserso anulla el

  viatge, argumentant que mheretardat en el pagament 3 dies(donen 4 dies de marge). Vaig acorreus envio un certificat per-qu em retornin els diners, queser amb molta sort al cap dunmes. Perdo els 12 euros de la be-nestreta i els diners del certifi-cat. Sento una profunda in dig naci.

  Rosa PomaredaBarcelona

  VISCA LA DEMOCRCIA!

  Davant dels qui recorren a la islamofbia per restar simpaties ales revolucions democrtiques del mn rab, voldria insistir enuna srie dobvietats sovint oblidades.

  Per una banda, lIslam i la democrcia sn perfectament com-patibles, com ho proven els 400 milions de musulmans que sor-ganitzen en sistemes democrtics.

  En segon lloc, la democrcia cristiana als governs dAlemanyao de Catalunya, per exemple, s tan legtima com la democrciamusulmana que governa Turquia o Indonsia.

  Per una altra banda, els opositors Germans Musulmans d'Egip-te i lEnnahda de Tunsia fa dcades que lluiten contra la dictadu-ra i el terrorisme per assolir la democrcia.

  En quart lloc vull destacar que el poble egipci i tunisi -musul-m o no- mereix viure en democrcia, ms encara quan se lhaguanyada a pols i sense esperar que el dictador mori al llit.

  I per ltim, la pau entre els pobles es construeix entre dem-crates, mai amb dictadors finanats o sostinguts per Europa, Is-rael i els Estats Units dAmrica.

  Marc JamalBarcelona

  FE DERRADES

  En ledici passada de LniaHorta realitzvem un article onafirmvem que la Cavalcada deReis havia retornat a Sant Gensdesprs de 30 anys indita. Desde lAssociaci de Vens de SantGens dels Agudells ens han in-format que tamb es va fer unacavalcada lany 2000 i va deixarde fer-se fins que es va repren-dre enguany.

 • 7Opini

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Horta

  Lagull La Foto

  Semfors

  El mirador

  Carrer Camlies (Baix Guinard)

  lniahortawww.liniahorta.cat Febrer201123

  Una jutgessa triga dos anys en emetre una sentncia.El jutjat penal nmero 1 de Barcelona acaba de fer pblica unasentncia amb un retard sense precedent conegut: dos anys des dela data de la celebraci del judici. La resoluci judicial condemna apenes menors tres responsables de les obres de construcci de la l-nia 9 del metro a Santa Coloma de Gramenet, on el 19 de gener del2004 es va produir accident laboral amb un treballador mort i unferit greu.

  Retenen un cotxe de la policia perqu lAjuntamentno paga el lloguer. L'empresa que fa dos anys va subminis -trar un parell de turismes a la Policia Local de Sant Feliu de Gu xolsen rnting en t un de retingut perqu diu que l'Ajuntament li deu14.553,82 euros en factures del 2010. No s l'nica empresa que lireclama diners a l'Ajuntament: l'empresa que subministra els uni-formes dels agents li demana 8.082,22 euros. Fonts del consistorihan manifestat que no els consta que hi hagi factures pendents depagar de l'exercici anterior.

  El 24 de gener va ser el pitjor dia de l'any. Hi ha diesque ms valdria no llevar-nos. Molts d'ells sn impossibles depreveure. Ara, un investigador britnic ha donat un nou motiu msper al desnim, o per a la previsi, elaborant una frmula matemti-ca per assenyalar quin ser el pitjor dia per al nostre estat d'nim.I per aquest 2011, la frmula va donar com a resultat el passat 24 degener. L'autor de la frmula sobre el pitjor dia de l'any per a l'estatd'nim s el doctor Cliff Arnalls, professor de la Universitat de Cardiff.

  PRIMRIESDilluns, 21 de febrer. Les 9 del mat. Encotxe de cam a la redacci daquestperi dic, mentre a la rdio parlen lesveus de RAC1. A la tertlia den Basttots estan dacord. Jordi Hereu no haguanyat les eleccions municipals, per elprocs de primries del PSC a Barcelonalha enfortit... I molt. No se sabria dir siha estat un senyal del trencament interna dins del partit, tal com augura loposi-ci, o una gran jugada del PSC, disse -nyada per un gran mestre dels escacs.

  Fa tres mesos, lalcalde Jordi Hereuperdia les eleccions a quasi totes les en-questes que es feien. Semblava que la can-didatura de Montserrat Tura acabariaamb ell, ja que evidenciava la desconfian-a que la direcci sentia pel candidat bar-celon. Per, ben al contrari, Jordi Hereuha sabut donar-li la volta a la situaci comsi es tracts duna truita. Enlloc denfon-sar-se, ha aprofitat per fer campanyaelectoral durant dues setmanes, mentreque loposici noms ha pogut criticar elprocs de primries.

  Per fer lanlisi de les primries del PSCtamb cal tenir en compte el paper quehan protagonitzat cadascun dels candi-dats. En aquest sentit, semblava queMontserrat Tura no sacabs de creure elque estava fent. Mentre Hereu parlava dela importncia dels barris i anava, amunti avall, aprofitant les inauguracions per talde fer campanya del seu mandat; Turasha limitat a assegurar que ella ho fariamillor. Per cap idea, cap promesa elec-toral, cap referncia a temes de ciutat, ex-cepte la seguretat a Ciutat Vella. En de-finitiva, els militants del PSC deuen dha-ver percebut una Montserrat Tura que noconeixia la ciutat, i que a ms no havia fetels deures.

  Desprs de les primries i davant lem-branzida que ha agafat Jordi Hereu, aracal preguntar-se en quina posici ha que-dat Montserrat Tura dins del partit iquin ser el seu futur ms immediat.

  Els vens de Sant Gens dels Agudellsvan fer una plantada reivindicativa al so-lar de lInstitut Vall dHebron on volen queshabiliti un arbortum i un jard descul-tures que asseguraria aquest espai com apulm verd del barri.

  Vens de Sant GensPlantada reivindicativa

  Inauguraci de la Ronda GuinardUna millora per al barri

  Festival de Sant GaudenciEl millor de la rumba a la ciutat

  Aquest diumenge sinaugura la nova imat-ge de la Ronda Guinard en el tram com-prs entre Sardenya i Cartagena. El nouespai incorpora millores de la pavimenta-ci de les zones de vianants, rees infan-tils i nous elements.

  Grans noms de la rumba catalana tenenuna cita al districte el proper mes. Es trac-ta del Festival de Sant Gaudenci, que vainiciar-se com una proposta juvenil i quesha consolidat com una gran cita de larumba amb bones expectatives.

  Un futur pulm per al barri: larbortumEl mes de juny passat, l'Associaci de Ve-ns de Sant Gens dels Agudells va prese-tar la seva demanda al districte diniciar"la planificaci del jard previst als solarsde l'Antic Patronat Ribas, la seva realitza-ci com a arbortum amb finalitats cultu-rals i didctiques, i com parc d'esculturesde lnic barri d'Horta-Guinard amb capde les prop de dues mil escultures pbli-ques catalogades a la ciutat de Barcelona".

  Als anys 80, l'enyorada Merc Sala, re-gidora de lAjuntamenta, ja va dir, en unaentrevista, que els jardins havien de ser undels pulmons del districte. Des de llavorsaquests futurs jardins s'han anant empe-tetint amb la construcci d'una residnciaprivada i de camps esportius de l'InstitutVall d'Hebron. El terreny fronterer amb elcarrer Natzaret continua abandonat, endess i sense una funci definida. En elsltims anys, una zona catalogada com a fu-tur parc i jard s utilitzada per lInstitutVall dHebron per activitats dhorticultu-ra que es podrien integrar dins del projec-te de jard arbortum que es demana.

  Ara, el Projecte d'Intervenci Integraldels barris de Sant Gens dels Agudells i Ta-xonera, presentat a la Llei de Barris el2010, proposa que el triangle format pel

  passeig de la Vall d'Hebron, el carrer Nat-zaret i l'Institut Vall d'Hebron sigui unazona ajardinada de passeig per a bicicle-tes i vianants. En aquesta zona es podriamaterialitzar el projecte darbortum ijard d'escultures aprofitant la majoriad'espcies arbries que actualment ja estroben i plantant espcies noves.

  Un arbortum s simplement unacollecci d'arbres vivents. s un projectemolt ms modest i senzill que el d'un jar-d botnic. Fer un jard botnic s una tas-ca de dcades. El futur arbortum i jardd'escultures del solar de l'Institut Valld'Hebron no seria un nou jard botnic, ninecessitaria molt de temps per resultar d'u-tilitat. Potser podria portar el nom de laprematurament desapareguda Merc Sala,vena del barri i defensora daquest solarcom a pulm del barri.

  Una de les finalitats d'aquest arbor-tum, a ms de ser pulm verd i fronds delbarri, s ser un espai per a la biodiversitatdels arbres urbans, per a la seva conserva-ci i estudi; un promotor del coneixementi innovaci en el camp de la botnica ur-bana. I tamb un espai per acollir cultura,natura i patrimoni tant per les colleccionsd'arbres com per les possibles collec-

  cions artstiques que podria tamb tenir.L'arbortum podria tenir les principals es-pcies d'arbres dels carrers de la ciutat comes va fer quan es va urbanitzar la Diagonalentre Esplugues i la plaa de Francesc Ma-ci.

  Aquest arbortum i jard descultures si-tuat en els solars d'un dels grans institutsd'educaci secundria de la ciutat podriaser un promotor d'educaci, de convi-vncia i de qualitat de vida en matria demedi ambient urb i sostenibilitat. Aquestespai verd urb podria ser tamb un ins-trument per facilitar la divulgaci i la di-fusi de la botnica i la seva implicaci enel medi ambient i el paisatge dels barris.Amb el temps, podria ser un signe d'iden-titat del barri i un element de referncia deldistricte.

  Segons dades municipals, al districtedHorta-Guinard hi ha 45,5 hectrees enels set parcs i jardins: Parc del Laberint 9,7ha; Parc de les Aiges 2,0 ha; Parc del Gui-nard 19,0 ha; Parc de la Vall d'Hebron 8,2ha; Jardins Princep de Girona 1,8 ha;Jardins del Palau de les Heures 3,5 ha; Jar-dins de Rosa Luxemburg 1,4 ha. Aquest po-dria ser, doncs, el primer parc urb aSant Gens dels Agudells.

  Associaci de Vens de Sant Gens dels Agudells

 • 8

  Febrer

  201123Hortalniahorta

  La rumba retorna a Horta

  Foto: Col lectiu Sant Gaudenci

  Una reflexi sobre la maternitatEl centre cvic Matas i Ramis (Feliu i Codina, 20) presenta des del properdilluns, 28 de febrer, fins al 19 de mar lexposici pictrica Maternitats,una reflexi sobre el fet de ser mare a crrec dels alumnes dels tallers de

  pintura del centre. La mostra sinaugurar el 5 de mar a les 17.30h.

  Jordi SugraesHorta

  Fa un any els propis organitza-dors del Sant Gaudenci RumbaClub, una srie de concerts derumba catalana celebrats a lasala Louise Se Va, se sorpreniende lxit dassistncia aconseguit.En lanterior edici van arribar aaplegar-se entre 100 i 200 perso-nes a cada concert.

  El collectiu Sant Gaudenci vanixer a Horta de mans dungrup damics, amants de la rum-ba catalana, que des de llavorspromocionen aquest gnere mu-sical. Actualment, lluny de mos-trar-se aclaparats per lxit acon-seguit, els seus membres ja enge-guen motors de cara a la prope-ra edici daquest petit festival.

  El Sant Gaudenci Rumba Club2011 sestrena el proper 11 demar al Louise Se Va amb un dels

  grups ms destacats del moment.Es tracta dels Papawa, un combogitano format al 2006 per Ricar-do Tarragona Jr, percusionista icantant, i Sam, un mestre delventilador, estil de tocar la gui-tarra caracterstic de la rumba ca-talana. Al front de Papawa es tro-ba una llegenda viva de la rum-ba, Peret Reyes, que s el seu can-tant titular. La sala obrir les por-tes a les 22 h, i el concert comen-ar cap a les 22.30 h. El preu delentrada ser de 6 euros, ambcervesa inclosa. Desprs del con-cert, la discoteca oferir una ses-si de msica rumbera.

  Encara est per confirmar,per els organitzadors es plante-gen que en ledici denguanydel Sant Gaudenci Rumba Clubels concerts es realitzaran una ve-gada al mes i els divendres; no uncop cada dues setmanes com esva realitzar lany passat.

  ABANS, CARNESTOLTESEn la tasca de difondre la rumbacatalana, Sant Gaudenci no es li-mita tant sols a organitzar el fes-tival a la primavera. Per a la pr-xima festivitat de Carnestoltes,Sant Gaudenci estar a lEspaiJove Boca Nord per organitzaruna festa rumbera. Ser el properdissabte 5 de mar, a partir de les22 hores. Hi haur msica a cr -rec de Sant Gaudenci Dj i Ame-nizando Guateques Dj. Lentradas gratuta i, per suposat, hi hau-r un concurs de disfresses ambregals. Els assistents podran dis-fressar-se com els seus dols, jaque la temtica de les disfressesser els personatges musicals.

  La rumba tamb sonar elproper 27 de mar, ja que elcollectiu Sant Gaudenci serlencarregat dorganitzar un con-cert en la inauguraci del nou Ca-sal dEntitats Mas Guinard.

  Redacci > Falten menys dedues setmanes per a que el ReiCarnestoltes arribi a la ciutat i faciels seus tradicionals recorregutspels barris. La Federaci de Co-mer Cor dHorta i Mercat jaest preparant la seva rua, que esdur a terme el mateix dia 5 demar. La cercavila sortir, previs-siblement, de la rambla del Car-mel cap a les 18 hores, i acabara la plaa Eivissa.

  Redacci > El Foment Hor-tenc (Alt de Mariner, 15) presen-ta lobra teatral Lestiueig, unclssic de Carlo Goldoni dirigitper Jordi Ibez, els propers di-vendres 4, dissabte 5, i diumen-ge 6 de mar. Les representacionsseran a les 21.30 h, excepte diu-menge (18 h). Lentrada valdr 7 (socis) o 10 (no socis), i es po-den comprar des davui mateix alcaf de lentitat.

  Foment Hortencpresenta lobrateatral Lestiueig

  Un any ms, el Rei Carnestoltes visita el districte

  Imatge promocional del combo Papawa.

  L11 de mar sinicia una nova edici dels concertsSant Gaudenci Rumba Club, amb el conjunt Papawa

  Redacci > El proper cap desetmana, 26 i 27 de febrer, elsLlusos dHorta (Feliu i Codina,7-9) oferiran un nou programadoble de cinema per a tota la fa-mlia. La projecci comenar ales 17 h. Els infants i les seves fa-mlies podran gaudir de les cin-tes P3K: Pinocho 3000 i Mulan.El preu de lentrada oscilla: 2 (infant soci), 3 (infant no socio adult soci) i 4 (adult no soci).

  Mulan i Pinotxo,les properes cites als Llusos

  Redacci > Els Mossos han de-tingut in fraganti Miguel L.N, de23 anys i de Barcelona, quan co-metia un robatori amb violncia.Se li han imputat 24 robatorisviolents comesos durant les dar -reres setmanes a la via pblica oa establiments comercials dHor-ta-Guinard, Nou Barris, Eixam-ple i Grcia. El detingut ha in-gressat a pres i se lacusa de 16robatoris amb violncia i 8 atra-caments a botigues.

  Redacci > Lelctrica Endesaha millorat una part de la sevaxarxa subterrnia entre Horta-Guinard i Nou Barris en elsdar rers mesos. Shan renovat 110metres de cablejat soterrat demitja tensi i shan reformat elsdos centres de transformaci.En total, shan invertit ms de60.000 euros. La millora de laxarxa elctrica beneficia a 3.380clients, ja que sassegura la con-tinutat del suministrament.

  Endesa inverteix60.000 euros permillorar la xarxa

  Detenen lautor de 24 robatorisamb violncia

 • 9

  Febrer

  201123

  Guinardlniahorta

  Ja est operatiu el nouascensor del carrer Telgraf

  Foto: Ajuntament

  La mostra This and that sacomiadaFins a aquest divendres es podr veure la mostra This and that a la sala

  dexposicions Stripart del centre cvic el Guinard. Lexposici Mirada deDona, organitzada per a commemorar el Dia de la Dona Treballadora,

  prendr el relleu fins al 13 de mar

  LHospital de Sant Pau tindrtres nous edificis per a la recercaRedacci > La Fundaci Priva-da Hospital de Sant Pau ha plane-jat la construcci de tres nous edi-ficis que es destinaran exclusiva-ment a la recerca, el desenvolupa-ment i la innovaci. El nou con-junt tindr aproximadament28.000 m2 i sespera iniciar lesobres al 2011, i acabar-les al 2014.El Banc de Desenvolupament delConsell dEuropa (CEB) participa-r en el finanament de la prime-ra fase de construcci amb laconcessi dun crdit de 40 mi-lions deuros. La segona fase, es-

  tar finanada (en part) pel BancEuropeu dInversions (BEI) queaprotar la mateixa quantitat. ElMinisteri de Sanintat tamb apor-tar una partida de 9 milionsdeuros per a fer realitat les novesedificacions annexes. El primerdels edificis, se situar a la canto-nada del carrer Cartagenes ambMas Casanovas; el segon i el ter-cer, a Sant Quint. Tot plegat, ga-ranteix la continuitat de lactivi-tat dinvestigaci a lHospital,sobretot pel que fa a la investiga-ci biomdica.

  Imatge de com ser el nou hospital

  S. ArroyoGuinard

  Des daquest febrer ja est opera-tiu el nou ascensor del carrerTelgraf, una nova construccique permet salvar el desnivell de50 metres que fins ara havia es-tat un obstacle en leix comunica-tiu amb el Parc dels Tres Turons.A partir dara, les connexionsamb el parc queden solventa-des, pel qual els Tres Turons esconsolida com un espai verd es-tratgic de la ciutat, segons el de-fineix el mateix Ajuntament, iuna zona verda a hores dara a la-bast de tothom. Els vens de len-torn del carrer del Telgraf (so-

  bretot els del tram comprs en-tre Mare de Du de Montserrat iel carrer del Doctor Cadevall), jagaudeixen duna nova macroes-tructura que salvaguarda la frac-tura territorial entre la ciutat i elsTres Turons.

  MILLORA DE LENTORNLa installaci del nou ascensorha perms tamb urbanitzar i mi-llorar tota una srie daccessos iespais al voltant del parc delsTres Turons, com els carrersCeuta, Santuari, lAlger i Murtra.Tamb sha adquirit un solar deLa Baronenrse, que es dedicar afer un prquing.

  En total shan installat doselevadors i unes escales mecni-ques. Els ascensors, amb sentit depujada i baixada, tindran parades

  Foto: Hospital de Sant Pau

  intermitges per tal de facilitarlaccs als habitatges dels vensque subiquen en ple desnivell.Cadascn dels aparells tindruna capacitat per a 25 personesi estar dotat amb aire acondicio-nat, cmeres de videovigilncia iun intrfon.

  ACTUACIONS SEMBLANTSEl nou ascensor de carrer Tel-graf completa altres actuacionsper a la millora de laccessibilitati la mobilitat, que shan dut a ter-me, des del 2009, al districtedHorta-Guinard. Al setembrede 2009 es va inaugurar las-censor de la Rambla del Carmeli el carrer Lisboa; al juny de2010, les escales mecniques delcarrer Jos Milln i loctubre de2010, el del carrer Alguer.

  Redacci> Entre els mesos demar i abril est previst que co-mencin les obres de clavegueramdel carrer Sant Pere, que duraranentre 10 i 11 setmanes. Lactuacicrear afectacions puntuals queimplicaran el desviament deltrnsit durant lexecuci delspous. Es preveu un tall de circu-laci, durant una setmana, alcar rer Art (entre Garrotxa i Pas-seig Maragall), durant la conne-xi del nou clavegueram amb elcollector.

  Redacci> A principis de febreruna dona que circulava cami-nant va morir atropellada peruna moto prop del Parc del Gui-nard. La dona va ser envestidamortalment a lalada de la cru-lla entre Castillejos i Mare de Dude Montserrat. LAjuntament hainformat que es tracta dunadona gran que anava indocu-mentada. A hores dara els agentsde la Gurdia Urbana investiguenlaccident per a determinar-ne lescauses.

  Mor una donagran atropelladaper una moto

  Obres declavegueram alcarrer Sant Pere

  El nou ascensor del carrer Telgraf

  La nova macroestructura salvaguarda la fracturaterritorial entre la ciutat i el parc dels Tres Turons

 • Febrer

  201123

  10

  Baix Guinardlniahorta

  Complements per a disfressesEl proper dijous 3 de mar (18h) la biblioteca Merc Rodoreda rebrun taller de confecci de fermalls i complements per a les disfressesde carnaval. Lactivitat est adreada als nens i s gratuta tot i que

  cal fer inscripci prvia.

  Foto: C.Gmez

  Els operaris finalitzant els treballs del Parc de les Aiges ahir al mat

  Diumenge sestrena la novaRonda i el Parc de les Aiges

  La nova Ronda Guinard aparei-xer reconvertida aquest diumen-ge amb una festa de celebraci(10h) que posar el punt i final alprojecte de recuperaci daques-ta via. Durant el cap de setmanaes presentar, especialment, lesmillores que shan dut a terme alParc de les Aiges i al nou espaique acull la Ronda entre els car-rers Sardenya i Cartagena. Unprojecte que ha tingut un desen-volupament laboris, ja que al2009 es va haver denderrocar elviaducte existent i el pas superiordel carrer Padilla.

  NOVA IMATGEAls treballs per retirar el via-ducte el van seguir diverses mi-

  Lespai llueix un aspecte renovat en el tram comprsentre Cartagena i Sardenya > Shan realitzat millores

  Sara ArroyoBaix Guinard

  La lnia 92 de bus modifica elrecorregut pel Baix Guinard

  Redacci> Des del 3 de febrersha modificat el recorregut de lalnia 92 dautobus, que creua desdel Passeig Martim fins a Grcia,al seu pas pel Baix Guinard. Laruta ha deixat de circular pelcar rer Padilla, a lalada de SantAntoni Maria Claret, i ara hofar pel carrer Alcalde de Msto-les fins a la plaa dAlfons ElSavi, on recupera el recorreguthabitual en direcci al Carmel.

  Un pessebre de material reciclatdna al Casal el primer premiRedacci> Els usuaris del Casaldel Baix Guinard han estat guar-donats aquest mes amb el premial millor pessebre de Nadal, queatorga lAssociaci de pessebris-tes i la Diputaci de Barcelona.Desprs de tres anys participant-hi, els usuaris han aconseguitaquest primer premi amb unpessebre realitzat entre Fran-cesc Serrano, Ramon Arbs i elsalumnes de pintura.

  llores a lespai pblic, com la pa-vimentaci de zones de vianants,lhabilitaci duna nova rea in-fantil i la reducci de lalada delmur entre Cartagena i Padilla.Lespai llueix un aspecte total-

  ment renovat, amb un arbtrat ala zona, entapissats i gespa. Shaincorporat nova semafortitzacii senyalitzaci i shan adaptatescales i ascensors per millorar lamobilitat. El pessebre guanyador

  El bus canvia el recorregut

 • Febrer

  201123

  11

  Sant Gens dels Agudells Teixonera La Clotalniahorta

  Un bosc enmig del barri

  Foto: AVV Sant Gens dels Agudells/C. Gmez

  Continua sense aclarir-se elmtode de caa dels senglarsSant Gens Agudells > El Con-sorci del Parc de Collserola i elstcnics del Departament dAgri-cultura, Ramaderia, Pesca i Ali-mentaci i Medi Natural de la Ge-neralitat, continuen sense po-sar-se dacord sobre el mtodeque sha dusar per caar senglarsa la serra de Collserola.

  Totes dues parts coincidei-xen en que sha de controlar lescolnies de porcs senglars quehabiten Collserola ja que el seucreixement s insostenible,per difereixen sobre la maneracom shan de caar. Tot i que unun principi la Generalitat apos-tava per usar arc i fletxes perabatre els senglars, les queixes dediferents associacions protecto-res danimals van fer que el Go-vern es replantegs una mesuratan ancestral i opts per altresmtodes ms actuals com tram-pes o batudes controlades onsutilitzessin dards danestsiaper posteriorment administrarals animals una injecci letal. Perla seva banda el Consorci deCollserola continua apostant per

  la caa amb arc i fletxes i aix liho va comunicar als tcnics deMedi Natural durant una reunimantinguda a principis de set-mana. El Govern es mostra fermen la seva voluntat de capturaren viu els exemplars i poste-riorment sacrificar-los, per es-pera que el Consosrci realitziuna altra proposta tenint encompte els criteris establertsper la Generalitat.

  C. GmezSant Gens dels Agudells

  A principis dels anys 80, lalesho-res regidora de lAjuntament deBarcelona, Merc Sala, va propo-sar convertir els jardins del Patro-nat Ribas (actual IES Vall dHe-bron) en una gran zona verda queesdevingus el principal pulmverd del barri de Sant Gens delsAgudells.

  Aquesta proposta, per, vaquedar arraconada en algun ca-laix municipal, i amb el pas delsanys els jardins de lantic Patro-nat han anat perdent superfciedegut a la construcci de la zonaesportiva de linstitut Vall dHe-bron i duna residncia per a an-cians. Tota la zona restant, deli-mitada pel triangle que formen elcarrer Natzaret, el passeig de laVall dHebron i linstitut, actual-ment es troba mig abandonada isense una funci definida msenll dacollir alguna activitatpuntual dhorticultura realitzadapels alumnes de lIES Vall dHe-bron.

  NOU IMPULSEl projecte per convertir aques-ta zona en un gran pulm verd varebre un nou impuls amb el Pro-jecte dIntervenci Integral delsbarris de Sant Gens i la Teixo-nera que es va presentar a la can-didatura de la Llei de Barris delany 2010. Malgrat que les in-versions de la Llei de Barris vanpassar de llarg, els vens de SantGens van fer-se seu el projectei el passat 30 de juny lassocia-ci de vens del barri va instar ala regidoria a iniciar la planifi-

  caci del jard previst als solarsde lantic Patronat Ribas. La vo-luntat dels vens s construirun arbortum i un jard descul-tures i proposen que porti elnom de lanteriorment citadaMerc Sala.

  ACCI REIVINDICATIVAAmb aquesta intenci, el passatdissabte al mat, un grup de vensde Sant Gens i rodalies van or-ganitzar una plantada darbresreivindicativa per reclamar quees recuperi el projecte de conver-tir aquesta zona semiabandona-

  da en el que podria ser el primerparc urb de Sant Gens delsAgudells.

  Un arbortum vindria a sercom el germ petit dun jardbotnic, una mena de colleccidarbres vivents que aprofitariales espcies ja existents a la zonacom el pi pinyer o la wasingtnia.A banda de convertir-se en un es-pai natural de primer ordre, elsvens creuen que larbreum po-dria convertir-se en un promo-tor deducaci, convivncia i qua-litat de vida en matria de mediambient urb i sostenibilitat.

  La Clota > Els primers dies delgovern dArtur Mas sestan carac-teritzant per un fluxe constantdanuncis de retallades econ-miques i projectes que saplacenfins que la crisi econmica escam-pi. Leducaci tampoc escapa a lesretallades i sembla que la Gene-ralitat no podr complir algunsdels compromisos del pla de-quipaments educatius 2008-2011,i ja shan paralitzat les obres demillora a diferents escoles deBarcelona. Tot i aix, lAjuntamentsha imposat finalitzar diversosprojectes ja programats com el delinstitut de la Clota.

  Teixonera/La Clota > El GrupdEstudis de la Vall dHorta i laMuntanya Pelada, el Pou, ha re-prs la seva activitat de cara al2011. La primera activitat que or-ganitza aquest any s una passe-jada pels barris de la Clota i laTeixonera, que pretn descobrirals assitents els racons ms sor-prenents i emblemtics dels nos-tres barris. La cita ser el proper13 de mar a partir de les 10 delmat. El punt de trobada fixat sel CAP dHorta (carrer Lisboas/n) i lactivitat durar aproxima-dament unes tres hores. El preus de 2 euros.

  Passejada pelsbarris de la Clotai la Teixonera

  Linstitut de laClota sembla que no perilla

  La plantaci darbres i plantes vol transformar una zona semiabandonada

  Sant Gens recupera lantic projecte dhabilitar unagran zona verda als terrenys de lantic Patronat Ribas

 • Febrer

  201123

  12

  Carmel Font den Fargues Can Barlniahorta

  Carmel > Els robatoris i furts alCarmel han augmentat. Aix s elque afirma el lder del Partit Po-pular a lAjuntament, AlbertoFernndez Daz, per tal de defen-sar la seva teoria de que la delin-qncia ha crescut a tota la ciu-tat degut a lescassa pressi po-licial als carrers. El PP ha dema-nat ms presncia policial.

  El PP afirma queaugmenten elsrobatoris al barri

  Carmel > El Mercat del Carmelvol agrair els seus clients la sevafidelitat. Per aix, des del passat7 de febrer, els vens que hi vanpoden obtenir amb les sevescompres vals de descompte del10%, que poden bescanviar lasetmana segent. La promoci,que dedica cada setmana a un ti-pus de producte alimentari, sa-llargar fins al 19 de mar.

  El Mercat del Carmel,contra la crisi

  Els Serveis Socials estrenennou espai al carrer Lepant

  De fa un temps en, lAjunta-ment est renovant i reforant elsdiferents equips de Serveis So-cials que treballen a la ciutat. Ams del reforament en nombrede professionals i la divisi en ter-ritoris ms petits que abans, shainvertit una bona suma en laconstrucci de nous edificis queels allotgin. Daquesta manera, escomplementa una atenci mspersonalitzada amb un ambientms modern i harmnic.

  Aquest s el cas del nou centrede Serveis Socials Baix Guinard-Can Bar, que sha presentat a fi-nals del mes de gener. El nou ser-vei, que es troba situat al carrerLepant 387, s el resultat deldesdoblament dels antics Ser-veis Socials del Guinard. Enaquesta ocasi, no es tracta dunnou edifici, sin que sha habili-tat una part de ledifici existent,

  Loficina atendr els vens de Can Bar i Baix Guinard

  El nou centre de Serveis Socials est situat al carrer Lepant, 387

  Jordi SugraesCan Bar

  en el qual fa uns mesos shi vatraslladar lOficina dAtenci alCiutad. En les installacions hitreballaran un grup de 13 profes-sionals que realitzaran una aten-ci tant individualitzada com pera determinats collectius. Le-quip de Serveis Socials sencarre-ga de donar orientaci i assesso-

  rament jurdic o atenci psicol-gica. Lhorari dels Serveis So-cials s cada mat (9-13 h), excep-te dijous, i dimarts i dijous a latarda (16-18 h), del 24 de setem-bre al 24 de juny. Lhorari de laresta de lany s exactament igual,excepte que el centre noms estobert a les tardes el dijous.

  Font den Fargues > El passat11 de febrer es va donar el tret desortida de l11a edici del cicle deconcerts Divendres Musicals, queorganitza lAssociaci de Vens iVenes de Font den Fargues.

  La propera cita tindr lloc elproper 4 de mar amb lactuacidels Ministers, un conjunt demsica medieval que comptaamb flautes, percussi i veu.

  No ser lnica trobada del ci-cle durant aquest mes de mar. Eldia 18 els Divendres Musicalstornaran amb el concert de L lusBosch i Carolina Rius, Quan elsmsics canten lamor. El duetcombina el piano amb la veu enles seves composicions.

  Els diferents concerts del cicledels Divendres Musicals se cele-bren a partir de les 21.30 h a les-glsia de Sant Antoni de Pdua (ala crulla del carrer Pedrell ambel passeig de la Font den Far-gues). El preu de lentrada s de5 euros, per al pblic en general,i de 3 euros per als socis de len-titat venal.

  Els DivendresMusicals tornenaquest mar

  Foto: ICV Horta-Guinard

 • Febrer

  201123Vall dHebron Montbau

  13

  lniahorta

  El mercat estrena webEl Mercat de la Vall dHebron ha iniciat el 2011 amb lestrena

  del seu nou portal web (mercatvallhebron.com). A banda deles informacions ms prctiques, tamb shi podr trobar re-

  ceptes i trucs gastronmics entre daltres curiositats.

  El passat dissabte 12 de febrer lesinstallacions esportives de lesLlars Mundet van acollir el Cam-pionat de Catalunya Sub-19 dejudo, un certamen que va comp-tar amb la participaci de prop de150 judoques.

  Un dels triomfadors del Cam-pionat va ser el judoca EdgarIglsias Garcia, que va obtindrela medalla dor en la categoria demenys de 73 quilograms. Iglsias,ve del districte i membre de le-quip de la Salle Horta, va impo-sar-se per ippon (la mxima pun-tuaci que es pot obtenir al judo)en els cinc combats que va haverde disputar per alar-se amb el t-tol de campi de Catalunya.

  DILATADA TRAJECTRIAAquest no s el primer ttol da-questes caracterstiques que va aparar a les vitrines dEdgar Igl-sias, ja que es tracta dun judocaque malgrat la seva edat (t 14anys) ja compta amb un palma-rs envejable; va ser cinqu en el

  Edgar Iglsias

  Cristian GmezMontbau

  darrer Campionat del Mn dispu-tat a Jap, va proclamer-se cam-pi a cites mundialistes de Cuba,Frana i Andorra, i tamb atreso-ra diferents campionats de Cata-lunya i un subcampionat estatal.A ms a ms, Iglsias sha conver-tit en una pea clau de la seleccicatalana i espanyola i els seus re-sultats esportius es situen comuna de les ms fermes promesesdel judo estatal.

  Redacci > A pocs mesos de fi-nalitzar lactual legislatura muni-cipal, cap dels projectes previstosper a la Llosa de la Vall dHebronshan dut a terme. Aix ho ha de-nunciat lalcaldable del PartitPopular, Alberto Fernndez Daz,qui ha assegurat que poc abansde linici de lactual mandat, lal-calde Hereu va anunciar el tras-llat del Mercat de la Vall dHe-bron a la Llosa, on tamb subica-ria un centre de serveis socials iuna guarderia o un casal per a jo-ves. Segons Fernndez Daz,aquest projecte constava dinsdel Pla dActuaci Municipal deldistricte dHorta-Guinard, perlAjuntament ha decidit enterrarel seu pla inicial ja que finalmentla Llosa allotjar lampliaci delHospital de la Vall dHebron i elmercat ja no es traslladar sinque ser reformat.

  La Llosa de la Vall dHebron suna parcella de quasi 31.000metres quadrats qualificada coma terreny dequipament, situadajust al davant de lHospital, a labanda mar de la Ronda de Dalt.

  Tot continuaigual a la Llosade Vall dHebron

  El judoca local Edgar Iglsiases corona al Campionat Sub-19

  La reivindicaci dels bombersarriba al parc de Vall dHebronC.G. > El cos de Bombers deBarcelona estan en peu de guer-ra contra lAjuntament al quiacusen de no complir el convenicollectiu. A causa daquest in-compliment, els bombers es quei-xen que el seu sou porta conge-lat des de fa anys i demanen quesequipari el seu salari amb el queperceben els bombers de la Gene-ralitat, com a principal reivindi-caci. Aquesta s la principalper no lnica, ja que els bom-bers tamb volen rebre ms for-maci i que sels hi renovi part delmaterial que utilitzen. Per fer

  visibles les seves demandes, elpassat 2 de febrer el collectiu debombers van manifestar-se pelscarrers de Barcelona, i dies des-prs van ocupar la seu central delcarrer Llacuna. All van penjaruna pancarta com la que va one-jar durant setmanes al parc de laVall dHebron, en qu critica-ven lactitud de lAjuntament.

  Aquest conflicte laboral portacua ja que es va iniciar lany2008, per lAjuntament allegaque les millores salarials pro-meses shan hagut de frenar perordre directa del Govern Central.

  Parc de Bombers de la Vall dHebron

  Foto: Arxiu

 • Febrer

  201123

  TELFONS DINTERS

  PE

  NJ

  AT

  -EL

  AC

  AS

  A

  14

  LAgenda

  Propera edici

  Dimecres30 de Mar

  lniahorta

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP El Carmel 93 357 18 53, Murtra, 130 Horta 93 407 27 68, Lisboa, 35 SanRafael 93 428 95 41, Pg Vall dHebron, 107-117 Sardenya 93 567 43 80,Sardenya, 466 Travessera de grcia 93 435 23 00, Trav Grcia, 346 URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 GURDIA URBANA 092 93 274 9840, Av Cardenal Vidal Barraquer 0POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI CIUTADANA HORTA-GUINARDLepant, 387OFICINA DACCI CIUTADANA DEL CARMEL93 357 56 30, Pl Pastrana, 15OFICINA DATENCI A LES DONES DHORTA-GUINARD93 420 00 08, Santes Creus, 8TELFON DEL CIVISME 900 226 226SNDIC DE GREUGES DE BARCELONA93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3rCENTRES CVICS I CULTURALS Casal de Barri Can Bar 93 219 92 24, Josep Serrano, 59-71 Casal deBarri Parc Vall dHebron-Can Travi 93 428 98 48, Av. Cardenal VidalBarraquer, 45 Ateneu Cultural Hortenc - Grup Joves 93 357 30 40, PerePau, 8 Centre Cvic Casa Groga 93 418 65 31, Av Jord, 27 Centre CvicGuinard 93 450 39 87, Rda Guinard, 113-141 Centre Cvic la Teixon-era 93 256 33 88, Arenys, 75 Centre Cvic Matas i Ramis 93 407 23 56,Feliu i Codina, 20 BIBLIOTEQUES Biblioteca del Campus Mundet 93 402 10 35, Pg Vall dHebron, 171 Biblioteca del Pavell de la repblica 93 428 54 57, Jorge Manrique, 9 Biblioteca El Carmel - Juan Mars 93 407 28 70, Murtra, 2135-145 Bib-lioteca Guinard - Merc 93 435 31 70, Camlies, 76-80 BibliotecaHorta - Can Mariner 93 420 82 85, Vent, 1 Biblioteca Montbau - Al-bert Prez Bar 93 427 07 47, ngel Marqus, 4-6

  la Dona Treballadora: Miradade dona. Diferents artistes.Centre cvic Guinard.

  3 de marConferncia: Dones de Nicara-gua: Construcci i Defensadels Drets Sexuals i Reproduc-tius, a crrec de Zaraya G. Re-yes, tcnica de cooperaci aldesenvolupament. 19 h, biblio-teca Merc Rodoreda.

  A partir del 4 de marExposici: Els sons visibles,amb imatges dAdriana Trias itextos de Mrius Serra. Centrecvic Guinard.

  LA TEIXONERA5 de marCarnaval al centre cvic la Tei-xonera. Diferents activitats apartir de les 11 h.

  9 de marXerrada: Internet segura. Elsinfants i els perills de la xarxa,a crrec dElisa Prez i XavierIbarz, membres de lrea Bsi-ca dels Mossos dEsquadra. 19h, centre cvic Teixonera.

  EL CARMEL23 de febrerSac de rondalles: Com el Vallsno hi ha res, a crrec dShere-zade Barjad. 18 h, bibliotecaJuan Mars.

  28 de febrerCinema: projecci del film Vascruzadas de Thomas McCarthy.18.30 h, centre cvic Carmel.

  HORTA24 de febrerXerrada sobre el text teatralLestiueig de Carlo Goldoni, acrrec de Nria Gasull. 20.30 h,Foment Hortenc.

  26 i 27 de febrerDoble sessi de cinema: Projec-ci de Pinocho 3000 i Mulan.17 h, Llusos dHorta.

  Fins l1 de marExposici de cartells polonesossobre diferents espectacles. Bi-blioteca Can Mariner.

  4 i 5 de marTeatre: Lestiueig de Carlo Gol-doni, dirigida per Jordi Ibez.21.30 h, Foment Hortenc. En-trada 10 euros, socis, 7 euros.

  A partir del 5 de marExposici pictrica: Materni-tats. Diferents artistes. Centrecvic Matas i Ramis.

  Fins al 8 de marExposici pictrica sobre el ba-rri dHorta: Diario Sigismondo,de lartista Maria del Amor.Centre cvic Matas i ramis.

  GUINARDFins al 25 de marExposici pictrica: This andthat, de lartista Usoa Mendiku-te. Centre cvic Guinard.

  A partir del 28 de febrerExposici amb motiu del Dia de

  2 de marSac de rondalles: Per Carnestol-tes, contes poca-soltes, a crrecdgata Miquel. 18 h, bibliote-ca Juan Mars.

  5 de marRua de Carnaval. Sortida a par-tir de les 18 h a la Rambla delCarmel.Festa de Sant Gaudenci. 22 h,Espai Jove Boca Nord.

  FONT DEN FARGUES4 de marConcert en el marc dels Diven-dres Musicals: Ministers. 21.30h, Esglsia Antoni de Pdua(carrer Pedrell, 64).

  18 de marConcert de Llus Bosch i Caro-lina Rius. 21.30 h, Esglsia SantAntoni de Pdua.

  SANT GENS AGUDELLS4 de marCarnestoltes a la Casa Groga. Di-ferents activitats a partir de les18 h.

  MONTBAU10 de marXerrada: Hypatia d'Alexandria,la primera matemtica segonsla histria escrita, a crrec de labiloga Cristina Junyent. 19 h,biblioteca Montbau.

  17 de marLlibres a escena: Animals va-lents, a crrec de Mnica To-rras. 18 h, biblioteca Mont-bau.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 15lniahortawww.liniahorta.cat Febrer201123

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniahorta www.liniahorta.catFebrer201123