of 40 /40
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control línia vallès 8 de juliol de 2011 · Núm. 360 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Mollet ERC vol que Monràs, que ara es baixarà el sou, se sotmeti a una moció de confiança 4 Martorelles Derbi ofereix prejubilacions per als majors de 55 anys Més de 800 persones surten de les llistes de l’atur al juny El nombre total d’aturats al Vallès Oriental és de 33.404 > La taxa comarcal es del 15,63% Fotos: Eduardo Benito Nova protesta a Granollers contra les retallades 3 15 26

Línia Vallès 360

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 360

Text of Línia Vallès 360

 • redacci 93 570 62 64 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control lniavalls

  8 de juliol de 2011 Nm. 360 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  MolletERC vol que Monrs, que araes baixar el sou, se sotmeti a una moci de confiana

  4

  MartorellesDerbi ofereixprejubilacions per alsmajors de 55 anys

  Ms de 800 persones surtende les llistes de latur al juny El nombre total daturats al Valls Oriental s de 33.404 > La taxa comarcal es del 15,63%

  Fotos: Eduardo B

  enito

  Nova protesta a Granollers contra les retallades 3

  1526

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201108lniavalls.cat

 • 3En Portada lniavalls.catJuliol201108

  Ms retallades a lHospital de GranollersEl tancament dUrgncies Centre durant el torn de nit ser una de les conseqncies ms

  visibles del pla de reducci de la despesa aplicades per la direcci del centre sanitari

  veu re su primida una paga extraper ob jec tius, que tenen recollidaen el conveni i que t un importantimpacte en la nmina, que ja es vaveure retallada lany passat. Tot iaix, la direcci no des carta la pos-sibilitat de presentar un expedientde regulaci docupaci (ERO).

  Les primeres mesures destalvien lHospital General de Grano -llers ja shan cobrat les pri me resvctimes. Als treballadors als qu alsno sels ha renovat el contracte alvenciment daquest, cal afegir la-comiadament duna desena de per-sones de la plantilla de cuina, unservei que presta una empresa ex-terna.

  PALS A LES RODESLes retallades tamb arribaran atota velocitat al transport de ma -lalts, en contra del que va assegu-rar recentment el conseller deSa nitat, Boi Ruiz, que va dir que lapoltica destalvi no afectaria encap cas els serveis durgncies.Segons ha pogut saber Lnia Va-lls de fonts del sector, el ServeidEmergncies Mdiques (SEM),

  que t distributs per la comarcadi fe rents vehicles, tamb preveuaplicar reducci ons horries a al-gunes de les seves unitats de su-port vital bsic.

  Segons la informaci a la que hatingut accs aquest peridic, alrea de Granollers es passar du -na cobertura de 24 hores al dia auna de 16, les mateixes que a leszones de Mollet, Caldes de Mont-bui i Sant Celoni. Altres vehicles deCaldes i Parets, que fins ara teniencobertura de 12 hores, la tindrande vuit. En tots els casos es podriareduir el servei.

  Aquesta situaci, segons lesfonts consultades, resulta espe-cialment greu, ja que sha de te niren compte que la conselleria deSalut tamb ha aprovat su pri mir el

  Desenes de persones van participar dimecres a la tarda en una concentraci de protesta contra les retallades a la plaa de la Porxada de Granollers

  Foto: Eduardo Benito

  ser vei durgncies que fins arapres taven de forma complemen-tria alguns centres dassis tnciaprimria (CAP), i han pa s sat a in-formar als usuaris a travs de r-tols que, en cas de necessitat,po den trucar al telfon 112. Lespersones que precisin dun trans-port per traslladar-se en ambu ln -cia a un centre per rebre aten cisanitria, es veu ran afectades perlaugment en el temps de res postadel vehicle que, depenent del caspodria ser elevat i podria posar enrisc la seva salut, afe gei xen lesfonts.

  En opini dun treballador delsector, la situaci s de deteriora-ment real de la qualitat assisten-cial. La reducci del servei,afegeix, repercutir directa mentsobre els ciutadans que necessitinuna ambulncia i no tinguin lapossibilitat de sufragar el cost dunservei privat de transport sa ni tari.

  MANIFESTACILAssemblea en Defensa dels DretsSocials i dels Serveis P blics, re-centment constituda, va convocar

  dimecres una manifestaci a laplaa de la Porxada de Granollersper protestar contra les retallades.La mobilitzaci va aplegar repre-sentants del sector sanitari i de le-ducaci.

  Lassemblea ha elaborat un ma -ni fest en qu mostra el seu rebuigpel tancament de llits, plan tes,quirfans, bases dambuln cies ipunts datenci continuada i ur -gncies. Tot plegat, segons di uen,per obrir la porta a que lhospital,aix com altres centres, dediquinels seus espais a lactivi tat priva -da.

  El comunicat tamb denunciaque el Valls Oriental ha estat his -tricament una comarca defici t -ria en llits i recursos sanitaris perhabitant i que, amb les re ta lla desobligades des del Govern, en caraes precaritza ms lassis tncia jaque els usuaris hauran de viatjarper la geografia catalana per a qualgun centre els doni latenci quefins ara rebien aqu. No podemacceptar ni ac cep tarem resignada-ment les me su res que volen im-posar-nos, ad ver tei xen.

  El transport sanitari tamb reduir el seu horari a causa

  de les retallades

  LHospital General de Granollerstancar el servei dUrgncies Cen-tre a les nits, com ja va avanarLnia Valls l1 dabril. Aquestaser una de les conseqncies msvisibles del pla de reducci de de-speses que aplicar la direcci delequipament, obli gat per la retal-lada de recursos eco nmics proce-dents del Servei Catal de la Salut(SCS). Els res ponsables del centresanitari van anunciar als trebal-ladors dijous de la setmana pas-sada al migdia les mesures quesaplicaran per contrarestar la re-ducci de prop del 10% dels ingres-sos pblics.

  DURANT LESTIUTot i que la decisi est presa, en-cara falta per concretar la dataexac ta en qu el centre dur gn ciesde lavinguda del Parc dei xa r deprestar servei a les nits, per totapunta que les portes es tanca ranentre els pro pers mesos da gost isetembre. La mesura tin dria efec teentre les 10 del vespre i les 8 delmat, aproximadament, i el per-sonal que ara fa aquest torn seriarecollo cat a lHos pital. Les ins -tallacions es van obrir fa sis anysper contrarestar la clau sura dePoliclnica.

  Aquesta no s, per, lnica for -ma amb la qual la direcci delHospital pretn reduir la des pe sa.Segons ha pogut saber aquest per-idic, les mesures que es preveuenaplicar al centre afectaran di -rectament als usuaris ms enlldincomodar-los amb desplaa-ments obligatoris fins a ledificicentral. Dentra da, es podra el pe -rode de tancament duna part dellits de la UCI i de la cin quenaplanta es podria perllongar en-guany ms que en anys anteriors, itamb es podrien allargar les llistesdespera en intervencions quirr -gi ques o primeres visi tes.

  Pel que fa a lmbit laboral, elstreba lla dors del centre podrien

  Jos A. Pilar Valls Oriental

 • Comarca4Juliol

  201108lniavalls.cat

  El comptagotes de laturEl mes de juny va deixar 33.404 desocupats al VallsOriental > La taxa comarcal se situa en el 15,63%

  Jos Antonio PilarValls Oriental

  A comptagotes, per el nivellda tur va dis minuint mes reremes. El juny va finalitzar amb untotal de 33.404 persones aturadesa la comarca, una quantitat querepresenta 841 desocupats menysque el maig (-2,46%).

  Tot i el descens, el nombre da-turats registrats el juny de 2011s ms alt que el que hi havia almateix mes del 2010, quan la xi-fra de persones sense feina era de32.060. Aix significa que ara hiha ms atur que ara fa tot just unany. En concret, ha crescut un4,19%.

  Des de la UGT es consideraque no es pot obviar que la dadamensual s positiva, per tampoces pot oblidar que pel que fa al re-gistre interanual s molt nega-tiva. Ms encara, valoren des delsindicat, quan el juny acostumaa ser un bon mes per a locupacidegut a la campanya destiu.

  LATUR PER MUNICIPISRespecte el maig, latur ha baixaten 30 dels 43 municipis del Va-lls Oriental. Per poblacions, elsnous resultats permeten com-provar que les dades estadsti-ques segueixen la mateixa tnica:redueixen sensiblement latur,pe r laugmenten ms encarares pecte de fa just un any.

  En termes absoluts, Granollersi Mollet sn els municipis quehan registrat les devallades mssignificatives, amb 125 i 129 atu-rats menys, respectivament. Lareducci s del 2,24% i del 2,33%en cada cas en relaci al mes an-terior, tot i que laugment pel quefa al juny de 2010 s del 5,29% idel 5,73%.

  Des de la UGT es mantenen lesreivindicacions duna reformalaboral justa que contribueixi acrear ms llocs de treball de qua-litat, laplicaci de poltiques ac-tives docupaci i cursos de for-maci per a locupaci.

  Valls Oriental > Cinc centreseducati us de la comarca mantin-dran la sisena hora el curs vinent,segons ha anunciat el Departa-ment d'En senyament. Es tractade l'escola Marinada, de Montor-ns; Ftima, de Granollers; JosepPallerola i Soler de Vilardell, deSant Celoni, i Jaume Balmes, deSant Feliu de Codines.

  La decisi del departamentque dirigeix la consellera IreneRi gau de mantenir la sisena horaafectar noms escoles pbli-ques amb singularitats especials.Un dels criteris que se segueix sque els centres urbans tinguinmatriculats un nombre importantdalumnes amb necessitats edu-catives especfiques (NEE) i unentorn social desfavorit. En el casdels rurals, els respectius equipsdirectius poden escollir si volenla mesura o no.

  Disposar de la sisena horapermet als centres reforar aspec-tes importants del currculumacadmic dels alumnes, moltsdels quals es troben en situaci derisc social o sn nouvinguts.

  Cinc escolespbliques amb la sisena hora

  Parets del Valls > Lempresade begudes Vichy Cataln va pre-sentar dilluns al jutjat mercantilnmero sis de Barcelona fonsper valor de tres milions deurosper iniciar la compra de Cacaolat,filial de Nueva Rumasa i en con-curs de creditors. Cacaolat t unmagatzem a Parets i es volia ins-tallar a Llinars del Valls.

  Vichy Cataln inclou en laseva oferta mantenir la plantillade Cacaolat i constuir la novaplanta ja prevista. Els administra-dors concursals han marcat coma requisit per tenir drets prefe-rents de compra en la pugnaaportar finanament per donarcontinutat a lactivitat durantels propers sis mesos. Conservarels llocs de treball i desenvoluparel projecte industrial posicionalempresa de begudes com una deles ms ben situades.

  El jutge que supervisa el con-curs de creditors ha subrallatque Cacaolat ser venuda sempreque es garanteixi la continutat dela producci i el manteniment deles seves unitats productives.

  Vichy Catalnpresenta fons percomprar Cacaolat

  Valls Oriental > Endesa hadestinat enguany 976.351 eurosen el Pla anual per a prevencid'incendis forestals a la comarcadel Valls Oriental, vertebrat,bsicament, en dos eixos princi-pals: la neteja i cura dels boscosi la realitzaci de termografies.Del total de 94.353 quilmetresde lnies elctriques d'Endesa aCatalunya, un 17% passen per zo-nes boscoses.

  Una de les tasques essencialsdutes a terme al Valls Orientals la tala i esporga selectiva de lamassa forestal arbres, sotabosci arbustos que creix al voltant deles infraestructures elctriques,tot respectant l'espai estipulatper l'administraci entre el bosci la xarxa de distribuci. En-guany a la comarca s'opera al'entorn de 245 quilmetres de l-

  Endesa destina un mili deurosper prevenir incendis forestals

  nies de mitja tensi. Aquests ti-pus de treballs sovint es realitzenamb la collaboraci d'agents delterritori, com les Agrupacionsde Defensa Forestal o el sindicatagrari Uni de Pagesos, que snespecialment sensibles a les zo-nes forestals.

  Dins els programes de mante-niment de les lnies elctriques,per tal que afectin el menys pos-sible l'entorn, la companyia rea-litza revisions termogrfiques,sobrevolant les lnies amb unhelicpter dotat de cmera deraigs infrarojos, que enregistra elcable i detecta si hi ha o no algunpunt calent. A part daquestes re-visions, el control de la xarxa esrealitza per altres vies presen-cials. Enguany, a la comarca delValls Oriental s'hauran revisat216 centres de distribuci.

  Latur a les poblacions de la comarca

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • Opini6Juliol

  201108lniavalls.cat

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001

  lniavallsRedacci: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  44.000 lectors setmanals(onada 31-05-2011)liniavalles.cat

  Sollicitat el control Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: lex Subirats i Manel Riera Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i ManuelSnchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela.

  La Foto

  Antonio Oliva, 41 anysConstrucci

  Els socialistes no tenen altra op-ci que dir coses com les que vadir Alfredo Prez Rubalcaba. Se-gurament s una estratgia permillorar la reputaci del PSOE iguanyar vots.

  Sandra Baucells, 30 anysDependenta

  No crec res del que va dir Rubal-caba sobre la creaci docupaci.s possible que sigui una estra-tgia electoral ara que saproxi-men les generals. A aquestes al-ades sembla cnic.

  Cristian Barrero, 25 anysCuiner

  Costa de creure que els socialis-tes dAlfredo Prez Rubalcabaara tinguin la frmula per crearocupaci. Jo personalment nomho crec. Possiblement s unaestratgia electoral.

  Rafel Prez, 31 anysAutomoci

  Si Rubalcaba sabia qu shavia defer per a crear ocupaci, per quno ho ha dit abans? Sembla sos-pits aquestes declaracions aaquestes alades. Es nota que sa-proximen eleccions.

  Daniel Gmez, 33 anysManteniment

  Les declaracions dAlfredo PrezRubalcaba semblen per a convn-cer a la ciutadania, sonen a estra-tgia electoralista. Personalmentno em crec que ara se spigacom crear ocupaci.

  Rubalcaba sap com crear treball. Sel creu?

  INEVITABLE PER EXPLICABLE

  Fa com un any i mig, arrel de lo-fensiva legal que plantej laSGAE en relaci al cnon quevolia imposar en el preu dels CDi DVD, de les taxes als establi-ments pblics per la sintonitza-ci demissores de rdio o canalsde televisi amb largument deprotegir els drets intellectualsdels autors i editors, vaig adre-ar un escrit als mitjans de difu-si on manifestava la mevasorpresa i indignaci.

  Com afirmava i demostravaen el meu escrit, sc lautor delobra de teatre Crnica dunaesperana, adaptaci en catalde la novella El diari dAnneFrank. Aquest treball literarisenregistr en el Registre de laPropietat Intellectual i en lamateixa SGAE el juny de 1985.Doncs b: tinc constncia de 28representacions de la mateixaque es feren al llarg del temps(pot ser que hagin estat msper a mi solament em constenaquestes), tinc constncia tambque els diferents grups de teatreaficionat que lhan representadahan abonats a la SGAE lequiva-lent a 60 per representaci(1.680 en total). Ara b: en capmoment la SGAE mha fet capingrs ni total ni parcial da-

  questa quantitat. Per fi ja s onhan anat a parar aquests dinersque em corresponen per dret iper llei. I si sumem les petitesquantitats de pot ser desenes demilers de petits autors que,com jo, mai no hagin rebut elsbeneficis del seu treball, es potarribar perfectament a aquests400 milions deuros desapare-guts? Prou sabem que no. Emplantej fa uns anys procedir ala denncia per iniciar un pro-

  AIRE FRESC O EL FRESC AL SEU AIRE

  De nou els fets em donen la ra. La participaci, la transparnciai la bona voluntat de treball en equip noms serveix en poca decampanya. A la prctica desapareix. Ja em va sorprendre que elsr. Marc Candela (ERC) fes pblic abans del ple d'investidura,abans de prometre crrec, quin seria el seu crrec per, de nou,em torno a sorprendre quan fa uns dies lescolto que fa declara-cions com a regidor de Cultura i Joventut de Martorelles, tamb,abans del ple dorganitzaci. Encara no sha fet cap reuni de go-vern, encara no sha reunit la junta de govern, encara no sha ra-tificat per ple els acords de lequip de govern, encara la ciutadaniano sap els compromisos pactats, encara no coneixem el cartips,encara res de res... Per ERC ja ha organitzat el seu cortijo i elque pensi el govern sho passa pel seu aire fresc. Com a bonsindependents, el que pensi o decideixi lequip amb el que hanpactat no els interessa per res, all de mxim consens i fort go-vern sha quedat al calaix aix com el pas endavant, les noves ma-neres, la participaci i la transparncia.

  Com ja vaig dir, primer la cartera i la cadira i si aquest ajunta-ment segueix quatre anys ms a la deriva a ells no els hi va ni elshi ve.

  Assumpta PastorRegidora del PSC a Martorelles

  cs legal. Mho desaconsellaren:la SGAE presenta sempre recur-sos contra les sentncies que lisn desfavorables. s un procsque pot durar entre dos i sisanys i que representaria per miuna despesa molt superior aldeute. I solament una conclu-si: mai rebr all meu. Lamen-table.

  Rafael Aguilar i LatieguiRiells i Viabrea

  Hi ha quatre eixos de treball prioritaris que el govern dun pas sem-pre hauria de tenir en compte, i als que en poca de crisi econmi-ca hauria de dedicar una atenci especial. Aquests sn: lluitar con-tra latur i crear ocupaci, incentivar la reactivaci econmica, ga-rantir la protecci social dels ciutadans i mantenir els pilars de lEs-tat del Benestar. I cap a ells hauria dorientar les seves poltiques,garantint-los i reforant-los a fi i efecte dafrontar la difcil realitat.

  El govern de la Generalitat ha presentat uns pressupostos per al2011 restrictius, que comportaran una reducci de la despesa pbli-ca administrativa del 10%, per reduir el dficit des del 3,9% del PIBdel 2010 fins al 1,3% del PIB del 2011. Aquesta operaci equival aun estalvi total de 4.900 milions deuros en un any o, com diuen elsms crtics, la desmantellament dels serveis pblics i la frenada dela reactivaci econmica i la lluita contra latur.

  Una lectura rpida dels pressupostos permet una conclusitamb rpida: el que no pagaran les famlies ms riques, ho paga-ran entre tots els ciutadans amb el copagament en la prestaci dal-guns serveis. La Generalitat disposar duns 345 milions deurosmenys que lany passat per donar servei i resposta a les necessitatsciutadanes, per tot i aix rebutja ingressar uns 600 milions amb laprctica eliminaci de limpost de successions mentre espera ingres-sar uns 140 milions ms respecte lany 2010 amb el copagament.

  La traducci de tot plegat s que, amb menys diners disponibles,lAdministraci retalla en despesa social, salut i foment de locu-paci. I que desprs de les retallades que ja shan practicat, vindranaltres de noves. Les tisores no romandran quietes.

  Ms retallades

  C/Mare de deu de Montserrat (Granollers)

 • 7Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  Opini8Juliol

  201108lniavalls.cat

  A cop de tinta per Ricard Soler

  Eixos del creixement de la indstria alimentriaLa indstria alimentria delnostre pas s un petit tresor queentre tots hem de mantenir iimpulsar. s per aix que laUGT de Catalunya ha volgutpromoure la Taula de la C-17Bracons i Eix tranversal, unprojecte per fomentar el creixe-ment, la innovaci i la formacien aquest sector, a partir de laconcertaci entre les principalsinstitucions i associacions em-presarials. Pel que fa a la nostracomarca, el projecte simpulsades de la UGT, UEI-Cerclem, el Consell Co-marcal del Valls Oriental i lAjuntamentde Granollers. Una Taula distribuda entres grans zones a nivell de tot Catalunya:leix de Girona i leix Comarques Centralsque agrupa el Valls Oriental i el Pla deLleida. Aquestes 18 comarques de les 41que formen el nostre pas representen el46% de la indstria alimentria catalanai la majoria sn complementries les unesde les altres.

  La Taula treballa des de la concertacientre tots els socis; vol identificar els mo-dels de cultura dempresa predominants alsector i al territori; determinar les neces-

  sitats formatives de la indstria agroali-mentria; analitzar el model de relacionslaborals i prestar una atenci especial a laigualtat doportunitats, les poltiques decontractaci i les condicions de seguretati higiene; identificar els factors estratgicsde millora de la innovaci i competitivitatdel sector; elaborar un estudi de casos peridentificar models i prototipus dempresai, sobretot, donar suport a un dels sectorseconmics ms importants de la nostra co-marca i del nostre pas, en aquests mo-ments de crisi en qu cal fer un salt enda-vant.

  El Valls Oriental liderar, en el marc

  del projecte, lmbit de noves tec-nologies, automatitzaci i condi-cions de treball. Un sector quecompta amb ms de 3.700 establi-ments industrials a tot Catalunyai que, tot i la disminuci de la pro-ducci industrial global catalanadels ltims anys, les indstriesde lalimentaci shan mantingutper damunt de la tnica general.En vam tenir un clar exemple la-ny 2009, lndex de producci in-dustrial a Catalunya va disminuirun 8%, i en el cas de la indstria

  alimentria noms ho va fer en un 0,1%.Un sector, per, que, tot i la seva bona si-tuaci a nivell general, no pot oblidar elsgrans reptes que ha dencarar en lmbit dela innovaci dels productes i dels proces-sos de producci; en la integraci cap al ca-nal de distribuci i el treball dels nous ca-nals de venda; en una estratgia dinver-si adequada i en lestabliment dalianceso concentracions per seguir liderant lacreaci de llocs de treball i de riquesa peral nostre pas. s lhora dassumir reptesamb responsabilitat i de treballar en xar-xa. Tots els que impulsem aquest projec-te ens comprometem a fer-ho.

  El desbloqueig de la crisi de Derbi grciesa una proposta de lempresa, deixa entre-veure una mica de llum al final del tnelen qu shavia ficat la marca. Sha dasse-gurar la continutat de la companyia deMartorelles... i a tota velocitat.

  DerbiAlternativa al tancament

  Andreu GonzlezAlcalde de lAmetlla

  Josep MonrsAlcalde de Mollet

  Cabello segueix sumant. Segur que si le xalcaldessa de lA-metlla poss un circ li creixerien els nans. El sentit da -questa clebre frase, utilitzada per illustrar la mala sort que hom pottenir, es fa evident en el cas dngels Cabello. Les cr tiques internesque ha rebut durant lany que ha durat el seu mandat, es van fent p -bli ques. Des dels seus excompanys de partit (Snia Alasso la nit del22-M) fins als crrecs de confiana (Juli Prez en el butllet muni-cipal del mes de juliol). A tot aix cal sumar els procediments judi-cials que t oberts, ja hagin estat promoguts per ella (contra agentsde la Policia Local) o contra ella (est imputada en un suposat de-licte de suborn en connivncia amb lexsecretari municipal) i els de-cepcionants resultats electorals (de 7 a 4 regidors). Ja que ella no hofa, no estaria de ms que el PSC es plan tegs la carrera poltica da-questa dona. Si el partit va con vidar a marxar a le xalcalde de Mont-mel, Manel Ramal, en previsi duns mals resultats, perqu no apli-ca a Cabello el mateix tracte? Ella segueix sumant vots negatius finsi tot des de loposici, arro ssegant pel fang les sigles a les quals re-presenta. Davant de tanta suma negativa no aniria pas malament unaresta positiva.

  Sense zona blava a les rees comercials de Santa Per-ptua de Mogoda. En temps de crisi, quan totes les admi-nistracions pbliques, i entre elles els ajuntaments, fan mans i m-nigues per aconseguir recursos econmics, el de Santa Perptua haoptat, aprofitant la fi del contracte amb lempresa concessionria, ferdesaparixer les zones blaves de les rees comercials. s una excep-ci, per no per aix s menys important. Sobretot per als ciutadans.

  En lentrevista que va concedir la setma-na passada, va assegurar que volia tren-car amb el passat i que una de les formesde demostrar-ho era donant a aquest pe-ridics idntiques facilitats que a la res-ta de mitjans. A la web, ni rastre de Lnia.

  En declaracions a Valls Visi, lalcalde deMollet ha negat amb rotunditat que tingu-s la intenci dincrementar-se el sou un32%. No direm directament que menteix,per s que falta a la veritat descarada-ment. Tenim el document que ho prova.

  Semfors

  UGT Valls Oriental, UEI-Cerclem, Consell Comarcal i Ajuntament de Granollers

  CRIMS I CSTIGSEls mateixos que van provocar la crisi es -tan ara imposant la seva estratgia per talde fer front a la situaci. Aquesta s la cre -ena de bona part de la societat, que con -si dera que els que fan bullir lolla eco n -mica estan fent una ne te ja en tota reglasobre els que habiten als estractes socialsimmediatament inferiors, als quals man-tenen a lescalfor del bany Maria (que len -tament i sense que hom se nadoni lacabaco ent). Amb largument del deute pblic,els primers proposen retallades de les des -peses socials, labaratiment de lacomiada-ment, la reducci dels salaris, la dismi nu -ci de les pensions i lincrement dels im-postos que paguen la major part de lapoblaci, mentre que els segons pateixenles conseqncies directament sobre laseva pell, cada cop ms cremada.

  Per no ens enganyem: el deute pblicno s el resultat dun augment de les mi -llo res socials per a tothom. Ans al con-trari, s producte de la reducci dels in -gressos estatals a partir de la crisi eco n -mica ge ne rada en el sistema finan cer, lacai gu da de sectors dactivitat com el de lacons trucci, la continuada baixada dim -postos a les rendes i patrimonis ms alts i(tatxin, tatxin!) la factura dels rescats deles entitats banc ries, entre dal tres. So-vint els poders poltics shan mostrat sub-missos als econmics i el moment actualno podia ser una excepci. Noms aixsexplica que els gestors del sector pblicestiguin en el punt de mira de la societat.

  Lluny daconseguir un model socioeco -nmic just ni que sigui per aproxima cisimblica, hem construt un mn tan ab-surdament irresponsable que el que mst cada cop t ms, i el que menys, t cadacop t menys. On les agressions ecolgi -ques i urbanstiques, lespeculaci i elmal baratament dels recursos conviuenamb la retallada dels drets socials i delsserveis pblics, la reforma laboral i la deles pensions. Davant de tant de crim, uncstig: escoltar al precandidat del PSOE ales generals dient que t la frmu la percrear ocupaci. Ens prenen per gilis, no?

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201108lniavalls.cat

 • 11

  GranollersJuliol

  201108lniavalls.cat

  Setena Nit Catalana dels RatpenatsEl Museu de Cincies Naturals La Tela acull, dem dissabte, lacte inaugural

  de la 7a Nit Catalana dels Ratpenats, que coincideix amb la 15a edici de leuropea.Lequipament ha elaborat un complet programa dactes que inclou espectacle,

  taller, xer rada i passejada, a partir de les 18 hores i fins a les 23 hores.

  Redacci > Lalcalde de Grano-llers, Josep Mayoral, cobrar58.339 euros bruts anuals, unaquantitat inferior de la que la set-mana passada es va assignar elseu homleg mollet, el tambsocialista Josep Monrs, que esva fixar un sou de 65.159. El plecelebrat dimarts passat va apro-var les retribucions dels polticslocals.

  SOUS DELS REGIDORSEls regidors de lequip de governamb dedicaci exclusiva, PietatSanjuan, Alba Barnusell, AlbertCamps, Maria del Mar Snchez iJuan Manuel Segovia, cobraran46.671,52 euros; els que tenen de-dicaci parcial del 50%, AndreaCanelo i Pere Garca, 23.335,76;i els de dedicaci al 25%, Aroa Or-tego, Carles Cabanillas i CarmeGarrido, 11.667,88 euros. Elsedils que no sinclouen en elsgrups anteriors (Juan AntonioCorchado i Carles Cabanillas)percebran aquest any 30 eurosper assistncia a les comissionsmunicipals a les quals estiguinadscrits i 60 per cada sessi ple-nria.

  El ple tamb va establir unaquantia fixa per als portaveusdels grups municipals sense de-dicaci exclusiva ni parcial de 250euros mensuals, compatiblesamb les quantitats anteriors ijustificat per lespecial dedicacique suposa la intervenci en re-presentaci del grup. En aquestcas es troben Pius Canal (CiU),ngeles Olano (PP), Josep Casas-

  Mayoral cobrar 58.339 lany

  novas (ICV-EUiA-Entesa) i PepMur (Acci Granollers).

  I per ltim, en la sessi es vaacordar les dotacions econmi-ques als grups municipals, per unimport total de 333.387 eurosanuals. A ms, per facilitar-los laseva tasca, lAjuntament destina-r per cadascun dells, i dins delpressupost municipal, una parti-da destinada a cobrir els mitjanspersonals de suport. Per a aquestexercici la dotaci econmica to-tal, inclosa la Seguretat Social,ser de 34.242,13 euros per acada grup.

  CRRECS DE CONFIANAEn el mateix ple municipal es vaaprovar el nou organigrama exe-cutiu i funcional, on sinclou elpersonal directiu i dassessora-ment. La nova relaci de crrecsde les diferents rees s la se-gent: Carme Barbany, cap dePlanificaci Estratgica i Ciutada-na; Albert Soler, cap de Serveis ala Persona; Francesc Martnez,director de Serveis de BenestarSocial; Carme Cluselles, directo-ra del Museu; Maria Teresa Llo-bet, coordinadora general deRoca Umbert Fbrica de les Arts;Ricard Ros, gerent i cap de Terri-tori i Ciutat; i Josep Llus Castell,director de Serveis de Manteni-ment de Ciutat i Seguretat.

  Lexregidor socialista Fran-cesc Rubio va ser destinat asses-sor dAlcaldia amb funcions das-sessorament i coordinaci enlmbit de lrea de Govern i Eco-nomia.

  Imatge de la sala de plens el dia de la constituci del nou Ajuntament

  Una nova lnia de mercaderiesentre Barcelona

  i Tolosa (Frana)aprofitar el tram

  ja construt delTAV a la comarca

  Fora daqu

  Jos Antonio PilarGranollers

  Ho hem constatat una vegadams i estic ms convenut quemai que aquesta terminal desa-pareixer. s una ferida al migde la ciutat. Aix de contundentes va mostrar el secretari d'Estatde Transports, Isaas Tboas,des prs de visitar l'estaci demercaderies de Granollers, di-vendres passat al mat. La ter-minal dAdif, ubicada en la lniaBar ce lona-Portbou, es va posaren marxa du rant els anys 80, enun espai que actualment formapart del nucli urb.

  L'alcalde de Granollers, Jo -sep Mayoral, va recordar que eldesmantetllament de les instal -la cions s una llarga reivindica -ci municipal. Ja fa temps queexposem la necessitat que l'es ta -ci de mercaderies marxi de lanostra ciutat. Avui hem compro-vat sobre el terreny com encaixaun futur trasllat que encara not data, pe r aquesta terminalest cla ra ment destinada a desa -pa ri xer d'aquest indret, va de-clarar el batlle.

  Foto: Eduardo Benito

  PENDENTS DUN ESTUDITboas va confirmar que, se -gons recull lacord signat pel Mi -nisteri de Foment i la Gene ra li -tat el 7 de juny passat, abansd'un any estar concls l'estudiper determinar la ubicaci exac -ta de la no va plataforma logs-tica del Va lls.Quan coneguemaquest emplaament, coneixe -rem tam b els passos per des-mantellar aquesta terminal deGranollers, va dir el secretaridEstat. La com petncia per de-terminar la nova ubicaci co r -res pon a lAdministraci auto- n mica. Un dels empla a mentsamb ms po s sibilitats per aco lliraquesta infraestructura s elmunicipi de la Llagosta.

  La futura plataforma logstica

  formar part de la xarxa bsicanacional recollida en el Plad'Impuls del transport de mer-caderies per fe rrocarril, que tcom a objectiu que l'any 2020,el 10% del total de mercaderiesque es mo uen a Espanya hofacin per ferrocarril, enfront del4,1% actual.

  UNA NOVA LNIAEl secretari d'Estat de Trans-ports va anunciar la posada enmarxa en les prximes setmanesd'un nou servei de transport demercaderies per ferrocarril en -tre Barcelona i Tolosa (Frana),que passar aprofitant el tram jaconstrut de la lnia del TAV a lacomarca. Aquesta nova lnia,que tindr dues circulacions persentit a la setmana, permetrtransportar una mitjana de3.000 tones de crrega al mes.

  Tboas va destacar els bonsresultats de la lnia BarceLyon,que ha transportat 31.546 tonesde mercaderies entre gener imaig d'aquest any, davant les1.076 tones que es van moureentre les dues ciutats en els cincprimers mesos de 2010.

  La installaci ferroviria t els dies comptats en el seu actual emplaament al bellmig del nucli urb de Granollers

  Lestaci de mercaderies desapareixer > Eltrasllat encara no t data ni ubicaci assignada

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201108lniavalls.cat

 • 13Granollers lniavalls.catJuliol201108

  Treansa, teatre i dansaAquest cap de setmana se celebra la 3a mostra> Hi participen sis grups

  RedacciGranollers

  Sis grups de teatre i dansa parti-cipen aquest cap de setmana a la3a edici de Treansa, la mostrade teatre i dansa jove de Grano-llers, organitzada pel servei mu-nicipal de Juventut per donar alsgrups amateurs loportunitat depresentar el seu treball dalt dunescenari.

  Totes les companyies sn re-sidents del Gra, la qual cosa voldir que assagen i preparen elsseus muntatges en aquest equi-pament. Les representacions sndentrada lliure i tindran lloc a les

  8 del vespre a la Casa de Cultu-ra Sant Francesc.

  La mostra comenar avui di-vendres, amb lobra Je taime, es-crita i dirigida per Roco Mata-moros, a crrec de la companyiaAnnims. El muntatge comptaramb les actuacions de dos grupsde dansa: Yilan Kadin i Demoti -ons.

  Dem dissabte, el grup inter-cultural de teatre social Esperan-za presentar No el racis me/ -Igualdade/Volo, sota la direccide Sandra Castagneto. Es tractaduna companyia formada perjoves procedents de diferentspasos, com Per, Bolvia, Argen-

  Redacci > Uns 200 alumnesdeducaci primria i secundriade lescola Pereanton i uns 130 delInstitut Celest Bellera hancollaborat al llarg del curs en unprojecte de msica i poesia. El re-sultat daquesta experincia shamaterialitzat en un disc com-pacte amb nou canons titulat Elpas del temps. El projecte haanat a crrec dels alumnes, quetenen entre 3 i 18 anys, amb la co-ordinaci de les professores AnnaFarrs, Laura Espaulella, HelenaRoura i Maria Iriso.

  El Pereanton i elBellera, junts en elprojecte musical

  Redacci > Els Pirates Teatrepresenten al Teatre de Ponentuna nova versi del seu especta-cle ms fresc i divertit. Desprs del'xit de Comedy Tonight. Unviat ge pel musical, la compa-nyia ho torna a intentar i es po -sen a investigar i aprofundir enlopereta, un dels gneres ms cu-riosos del teatre musical. Com japassava a la versi anterior, unacosa porta a laltra, de maneraque el pblic podr veure tant op-eretes dels compositors Offen-bach, Strauss, Gilbert i Sullivan,entre daltres, com incursionsen altres camps, alguns fora al-lunyats. Les funcions, divendresi dissabte, a les 21.30 hores.

  Comedy Tonight,segona part, alTeatre de Ponent

  Redacci > Josep Maria Mas haestat reelegit president del ClubNataci Granollers (CNG) perun total de 436 vots, davant delcandidat Miquel ngel Gulln,que ha rebut 195 vots. En el re-compte shan detectat dos vots enblanc i 16 nuls. Un total de 649socis han exercit el seu dret a votdentre un cens de 5.548.

  Josep Maria Masreelegit presidentdel Club Nataci

  Redacci > La plaa de la Por-xada acull dissabte el mercatAcostem el camp, que en aques-ta ocasi presenta diferents varie-tats de tomquets antics del Va-lls: el rosa ple de lEtern, el corde bou, el pometa de la Garriga ode Luis Vila de lAmetlla sn al-gunes de les clases que podr ad-quirir el pblic. LAssociaci deproductors artesans per la quali-tat del Valls Oriental organitzael mercat el segon dissabte de ca -da mes.

  Acostem el campomple la Porxadade tomquets

  tina, Equador i Gmbia. En lobratamb hi participen els ballarinsdel grup New Balance.

  Diumenge, el muntatge Unmn de danses tanca la mostra,amb actuacions dels grups YilanKadin, Demotions, New Balancei Tennukele Grils (Centre Shin-dia), que ballaran diferents estilsde break, tribal fusi, krump bo -llywood i jazz.

  ACTIVITATS AL GRAEl Gra acull activitats les tardesi vespres de juliol, incloses a lapro gramaci Fes-te lestiu: uncicle audiovisual temtic a crrecde diverses entitats juvenils (dies

  11 i 18 a les cinc de la tarda), jocsde rol i estratgia a les friquitar-des (12 i 19), torneig de ping-pong(13 i 20 al parc del Congost) iclasses de ball i actuacions en di-recte (dies 14, 21 i 28, a la terras-sa).

  Altres activitats obertes snuna jornada sobre el mn delmanga (avui, a partir de les 10 delmat), lenregistrament del lipdubdel Gra al qual tothom est con-vidat a participar (divendres 15,a les sis de la tarda) i la festa defi destiu (divendres 22, a les sisde la tarda), en qu es far unamostra dels itineraris del Fes-telestiu.

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201108lniavalls.cat

 • Mollet15

  Juliol

  201108lniavalls.cat

  El preu de lhabitatge nou cau un 5,7%Mollet s la localitat de ms de 25.000 habitants on ms ha caigut el preu de l'habi-tatge nou en termes semestrals; en concret un -5,7%. Aix es desprn del darrer in-

  forme de la Socitat de Taxaci corresponent al primer semestre de 2011. La ciutatsupera la mitjana catalana, on el preu ha baixat un 2,8% de gener a juny.

  Monrs rectifica i proposarbaixar els sous fins a un 10% Lalcalde aplaa els 18.000 per als portaveus perconvenciment > CiU entraria a la Junta de Govern

  Elisabeth AlfaroMollet

  Lalcalde de Mollet, Josep Mon-rs, ha tornat a rectificar. Haconvocat un ple per a la properasetmana durant el qual esperaque saprovi una nova propostade retribucions, desprs de lapolmica que va situar Mollet enlactualitat estatal arran la inten-ci de Monrs de cobrar 78.325euros. Lalcalde vol tancar eltema mentre continua defen-sant que no volia pujar-se el souun 32% un cop ja aprovades lesassignacions. Si b el ple del 22de juny donava llum verda a unsou per a lalcalde de 65.000 iuna retribuci per als portaveusdels grups municipals de 18.000,la propera setmana es portar avotaci una reducci del salaritant de Monrs com de la resta deregidors dentre el 7% i el 10%, elretard en la concessi dels18.000 fins que arribi un millormoment econmic i la supresside la partida de 3.500 per a quels grups poguessin contrac tar un

  auxiliar administratiu, uns dinersque ara es destinaran, juntamentamb altres recursos, a engegar unPla dOcupaci. Josep Monrs haremarcat que portar a Ple aques-ta proposta per reduir tota ladespesa dels crrecs des de la se-renitat i la convicci, sense cappressi ni manipulaci, sin perconvenciment.

  En declaracions a Valls Visi,lalcalde tamb va anunciar lofe-riment sincer a Convergncia iUni i a Ara Mollet-Esquerra

  per a qu entrin a formar part dela Junta de Govern, com a mem-bres amb veu i vot.

  El convergent Feliu Guillau-mes ha explicat a Lnia Vallsque estaria disposat a formar-nepart, per que del que es tracta-ria s de fer un pacte de governseris. Per la seva part, el repu-blic Oriol Lpez va avanar di-mecres la negativa del seu grupa loferiment de Monrs. A AraValls-Esquerra li toca fer opo-sici, deia en roda de premsa.

  Foto: Eduardo Benito

  CiU tornar segurament a estar al costat del PSC a la Junta de Govern

  Redacci> LAjuntament hamodificat les normes urbansti-ques del POUM per tal de posarfacilitats a la ciutadania a lhorade fer obres de construcci, reha-bilitaci o accessibilitat. En con-cret, es pretn facilitar la collo-caci dascensors en habitatgeson fins ara les normes no hopermetien, fer possible la rehabi-litaci dedificis on fins ara nomses podien fer obres de manteni-

  ment i conservaci i facilitar laconstrucci o ampliaci dhabi-tatges unifamiliars. Daltra ban-da, ja no es demanar la previside places daparcament per ferrehabilitacions dhabitatges i sesuprimeix lexigncia de preveu-re un mnim de 2 places dapar-cament per a edificis de novaconstrucci. La modificaci sa-plicar a aquelles sollicituds pre-sentades a partir del 30 de juny.

  Canvis en el POUM per facilitarla construcci i rehabitacions

  E.A.> Quan alg menteix shade sotmetre a una moci de con-fiana. Aix de contundent shamostrat Oriol Lpez, portaveudAra Valls-Esquerra, desprsdel que ha qualificat com sainetde les retribucions. Creiem queel govern de la ciutat no t el su-port necessari per continuar go-vernant. Hem posat el nom deMollet pel terra i sha perdut elrespecte a les institucions, perha de sortir del mateix alcalde,

  va afegir. Lactual equip de go-vern t poca credibilitat, segonsva dir, ja que ha anat posant pe-daos sobre la llaga, per aquestmotiu cal que Monrs se sotme-ti a la votaci dels regidors en elproper ple.

  O DE CENSURASegons Lpez, el que ha passatdurant els darrers dies s gravs-sim i no s just per a la poblaci,motiu pel qual sha mostrat con-

  Demanen la moci de confianafiat que Monrs atendr la sevapetici de cara al ple del 18 de ju-liol. De no ser aix, el grup no des-carta anar ms enll i plantejarals grups de loposici que su-marien 13 regidors, un ms queel PSC presentar una moci decensura. Tot i que aquesta opcisembla difcil, els dAra Valls-Es-querra es mostren confiats: Somels ms petits, per actuem comels ms grans, assegura Oriol L-pez.

  Redacci> LAjuntament hademanat a la Generalitat quemantingui els recursos econ-mics destinats al nou Hospital deMollet amb l'objectiu de poderseguir oferint tots i cadascundels serveis sanitaris que es do-nen des d'aquest centre sanitari,amb totes les garanties i amb elsnivells de qualitat que tenen.

  En la reuni que van mantenirlalcalde, Josep Monrs, i la regi-dora de Salut, Alcia Domnguez,amb el director del Servei Cata-l de la Salut, Josep Maria Padro-sa, tamb es va sollicitar que laConselleria no paralitzi el projec-

  te de lequipament sociosanitaria la ciutat, que subicar en les de-pendncies de lantic hospital. Fi-nalment, Monrs i Domnguezhan demanat que es mantingui elprojecte del futur tercer ambula-tori (CAP), que sha projectat alcentre de la ciutat, quan els rtiosde poblaci ho exigeixin en fun-ci dels parmetres de la Conse-lleria.

  Lalcalde i el director generalhan quedat emplaats per des-prs de l'estiu per reunir-se ambel conseller de Sanitat, Boi Ruiz,per analitzar lacompliment da-questes peticions.

  LAjuntament vol assegurar elsrecursos i projectes sanitaris

  Redacci> 64 vens de Molleten situaci datur han estat con-tractats per sis mesos en el marcdun Pla del Servei dOcupaci deCatalunya (SOC). Compagina-ran, durant els sis mesos de con-tractaci, formaci terico-prc-tica i treball, en els 14 projectesa desenvolupar, els quals es du-ran a terme en diferents installa-cions i equipaments municipals,aix com tamb a lHospital deMollet, al Consorci del Parc delEspai dInters Natural de Ga-

  llecs i a EMFO. Els 14 projectespels quals sha contractat aques-tes persones sengloben en sec-tors estratgics, emergents o in-novadors com sn el medi am-bient; larranjament dhabitat-ges, equipaments i espais p-blics; la dinamitzaci i cohesi co-munitria; i les tecnologies de lainformaci i la comunicaci.

  Al procs de selecci es vanpresentar 111 de les 161 personesconovades derivades per lOfici-na de Treball de la Generalitat.

  Un nou pla docupaci permetcontractar 64 molletans aturats

 • Mollet16Juliol

  201108lniavalls.cat

  El projecte Miniatures, deCRAP, es presenta a La CalderaRedacci> La Caldera, centrede creaci de dansa i arts escni-ques, acollir aquest cap de set-mana la presentaci de Miniatu-res (projecte de cooperaci cultu-ral en xarxa per a artistes de laconca mediterrnia) en el marcdel Festival GREC 2011.

  Miniatures s una iniciativacoordinada per LOfficina (Mar-sella) amb la collaboraci enxarxa de CRAP (Mollet), Indis-ciplinarte a Itlia i El Teatro a Tu-nsia. El projecte busca qestio-nar la forma que pot adoptaruna miniatura dins de lart con-

  Redacci > El Consell de Minis-tres del Govern central ha conce-dit la Medalla d'Or al Mrit en elTreball, a ttol pstum, a SimnRosado. Mort el passat 11 doctu-bre, va treballar a Derbi entre el1974 i el 1984, i va ser-ne presi-dent del Comit d'Empresa desdel 1979. El 1974 va ingressar aCCOO dins de la Coordinadorade CCOO del Valls Oriental i ales Joventuts Comunistes delPSUC. Tamb va ser secretari ge-neral de la Uni Local de CCOOde Mollet, secretari general de laUni Comarcal de CCOO del Va-lls Oriental i secretari general dela Federaci del Metall i la Mine-ria de CCOO de Catalunya, ams de secretari dAcci Sindicali Poltica sectorial del sindicat.

  Reconeixementa ttol pstum aSimon Rosado

  El Museu estrena lAparadortitulat Viatge a lfrica Blanca

  Viatge a lfrica Blanca s el t-tol de la nova intervenci a lApa-rador del Museu Municipal JoanAbell. Obra de Daniela Ortiz, laintervenci forma part del cicleDe com convertir un museu enarena, a crrec dOriol Fontdevi-la, i es pot visitar fins al 29 doc-tubre. Per primera vegada lApa-rador sha installat en una sala ala Casa del Pintor, ja el MuseuAbell considera que algunes deles imatges de Viatge a lfricaBlanca poden ferir la sensibilitatde lespectador.

  La inauguraci va tenir lloc

  ahir dijous, quan es va visitar lainstallaci i es va celebrar unataula rodona a la terrassa del Mu-seu Abell on van participar el di-rector de lAssociaci sciocultu-ral Fassulo de Mollet, Saiba Bayo,el tcnic en Jurdica Migratria,Dimitri Cevallos, i lautora de laintervenci, Daniela Ortiz.

  Foto: Museu

  Imatge promocional del nou Aparador

  RedacciMollet

  Per primera vegada lAparadorsha installat en

  una sala a la Casadel Pintor per si

  fereix sensibilitats

  temporani, proposant una refle-xi i un anlisis de lesttica a par-tir de la representaci/expresside l'Altre/Amor, i fent mfasi enels noves escriptures coreogrfi-ques i visuals. Aquest projecteconclour a Marsella capital cul-tural al 2013, i ha rebut el suportdel Programa de Cultura de laUni Europea i Marseilles Pro-vence 2013.

  Toni Cots, director escnic imembre de CRAP, oferir avuiuna xerrada sobre Miniaturesjuntament amb Cristiano Carpa-nini i Sylvain Berteloot.

  El Lledoner acollir un cicle dexerrades del CEM al novembreRedacci> La xerrada de lar-queloga Montserrat Tenas vaoferir el passat dia 20 posava elpunt i final al cicle que el CentredEstudis Molletans (CEM) ha re-alitzat durant els mesos de maigi juny a lAteneu Gran. La bonaacollida i lxit de pblic propi-cien un nou cicle a partir delmes de novembre a El Lledoner;ser els dies 9, 16 i 23 i es tracta-r, novament, el tema dels men-hirs del Baix Valls.

  Gallecs va protagonitzar lini-

  ci del cicle, per tamb es vaparlar de lart romnic del BaixValls i del menhir de Mollet i elsaltres meglits del Baix Valls.Cal destacar la bona acollida delcicle i el fet que ha servit com alloc dintercanvi de coneixements.No noms el pblic sha nodritdel saber del ponents sin queaquest ha aportat vivncies i in-formaci valuosssima sobremenhirs avui desapareguts coms el cas de la Pedra Salvadorao daltres de poc coneguts.

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • ParetsJuliol

  201108lniavalls.cat

  18

  Slvia Gorriz dissenya la imatge de la Festa MajorLa paretana Slvia Gorriz Martnez, de 30 anys, ha estat la guanyadora del concurs de dis-

  seny per a la imatge de la Festa Major d'Estiu. Lobra saplicar a tots els elements de difu-si de la programaci. La dotaci del premi s 500 euros. S'han presentat al certamen 12participants amb una vintena de propostes al voltant del projecte Parets, poble lector.

  CiU i PP donen suport al PSCen laprovaci dels salarisLalcalde cobrar uns 57.800 euros bruts lany > Estracta del mateix sou del 2007 amb una rebaixa del 8%

  Jos Antonio PilarParets

  El socialista Sergi Mingote go -ver na en minoria, per aix nosignifica que tingui les mans lli-gades. Lexemple ms recent sla provaci, dijous de la setma -na passada, de les retribucionsque percebran els membres delequip de govern. Malgrat el votcontrari de NOPP i ICV, la pro-posta va poder prosperar grciesal suport de CiU i el PP. El soude lalcalde va quedar fixat en57.805,44 euros bruts anuals,men tre que el del regidor Fran -cesc Juzgado i la regidora SniaLlo ret, tamb amb dedicaci ex-clusiva, es va situar en 52.550eu ros.

  Lesperit de la proposta sa la -ri al que lequip de govern vapor tar al primer ple de la legis-latura s, segons va dir Mingote,mantenir les assignacions dela ny 2007, menys la reduccidel 8% derivada de laplicacidel decret que proposava lareta-llada del 2010. La traduc-ci de tot plegat s, sense anarms llu ny, la congelaci delssous. A la resta de regidorssense dedica ci exclusiva selsaplicar una reducci del 5%,dacord a la llei.

  L'import total de les retribu-cions de crrecs electes ambdedicacions totals i parcials i lesassignacions per assistncia argans collegiats ha disminutrespecte de la legislatura ante-rior. Tamb sha redut un 13%l'assignaci als regidors que for-men part de l'equip de govern(que passen d'11 a 7). Aix, el re -gi dor amb una dedicaci del50% percebr 26.275,20 euros

  Foto: Ajuntament

  bruts a la ny i els tres sense de -di caci ingressaran 11.541,84eu ros. A di fe rncia del primer,que tin dr 14 pagues, aquestsltims en tindran noms 12.

  Per a la vista dels nmeros,no tot sn complaences amb le-quip de govern que tot just co -mena el seu rodatge. El por ta -veu del grup municipal dICV,Joan Falguera, va reivindicar unreajustament de les retribucionstenint en compte que aquestesvan ser cal culades en el contextde 2007, a les portes de lactualcrisi eco nmica.

  Falgue ra va dir que hi ha trespersones a lequip de govern, in-cloent-hi el mateix alcalde, queconcentren diverses respon sa bi -litats amb la cu mu laci de carte -res, cosa que a pri o ri no justifi -ca ria per si ma tei xa aquests so -us. Segons va ob ser var, el msadient hauria es tat esperar untemps prudencial per a qu elsafectats po gue ssin demostrar la

  seva v lua al capdavant de lages ti mu ni ci pal.

  LA NOVA CORPORACIEn el decurs de la sessi ple n -ria de la corporaci municipaltamb es va procedir al nomena-ment dels tinents d'alcalde, cr-recs que ocupen, per aquest or -dre, Snia Lloret, Francesc Juz -gado, Susanna Villa i Ddac Ca -yuela. Pel que fa als portaveusdels grups municipals, aquestsseran Fran cesc Juzgado (PSC),Rosa Mart (NOPP), XavierMar tn (CiU), Roberto Carmany(PP) i Joan Folguera (ICV). Aex cepci del representant socia -lista, cadascun dells percebr8.688,36 euros, mentre que elssis regidors de lo po sici tindranuns ingressos de 5.393,88 eurosbruts anuals per 12 pagues.

  Els plens de carcter ordinarise celebraran el tercer dijousdels me sos imparells, a les set dela tar da.

  Imatge del ple de lAjuntament de Parets del Valls

  Redacci > El parc Can Beren -guer acull avui divendres, a les22.30 hores, la primera de lesprojeccions del cicle de Cinema ala fresca 2011, que per segon anys'ha redut a dues pel lcules. Laprimera sessi s Ahora los pa-dres son ellos, una comdia diri-gida per Paul Weitz i protagonit-zada per Robert De Niro, Ben Sti-ller, Jessica Alba, Owen Wilson,Dustin Hoffman i Barbra Strei-sand. La segona tindr lloc el 15de juliol, a les 22.30 hores, a laplaa de la Vila, amb Thor, diri-gida per Kenneth Branagh, ambChris Hemsworth, Anthony Hop-kins i Natalie Portman. Amb-dues pellcules han estat escolli-des amb un procs participatiu.

  El Cinema a lafresca projectalestiu a Parets

  Redacci > Parets es preparaper a la 6a Baixada Popular deCarretons, un dels actes ms es-perats de la Festa Major d'Estiu,on hi poden participar petits igrans amb ganes de passar-shob. La sortida ser com cada anya les 11 hores i en funci dels par-ticipants es garanteix que es po-dr fer la baixada dues o tres ve-gades per carret. El recorreguts d'aproximadament uns 900metres pel carrer Sant Antoni(Barri Antic) amb sortida a l'al-ada del cementiri i arribada alcarrer del Raval. La inscripci sgratuta i es pot fer amb antella-ci o el mateix dia de la baixadaa partir de les nou del mat a lacarpa installada a la sortida.

  Diumenge, la 6aBaixada Popularde Carretons

  Redacci > Joshua Tormo, por-ter del Juvenil A del CF Parets, iMaria Gorina, base del jniorfemen del Club Bsquet Parets,han estat escollits els millors es-portistes durant la Nit de lEsportcelebrada dissabte passat. En-guany, el jurat tamb ha pre-miat tres dels equips nominatspels clubs com els millors de latemporada: el snior femen A delClub Bsquet Parets, el snior delTennis Taula Parets i el juvenil Adel Club Futbol Parets. El guar-d al foment dels valors ha estat

  Joshua Tormo i Maria Gorina,els millors esportistes de Parets

  per a Joaqun Fernndez Amigo,president de la Paretana dEscacs.

  Lalcalde, Sergi Mingote, i elregidor dEsports, Ddac Cayue-la, acompanyats pel campi delmn de kickboxing Csar Cr -doba, El Cazador, i el ciclista delAC Parets Rafa Tibau, van lliu-rar els premis davant dels ms de400 assistents a lacte. Enguanyhan estat 86 esportistes i 10clubs els nominats per les entitatslocals amb lobjectiu dassolir elpremi a millor esportista i millorclub de la temporada.

  Foto de famlia dels guanyadors dels premis

  Foto: Ajuntament

 • 19Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201108lniavalls.cat

 • 21Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • La LlagostaJuliol

  201108lniavalls.cat

  22

  Lequip de govern elimina el crrecde confiana dAssessor dAlcaldiaLes mesures aplicades pel nou equip de govern permetran estalviarms de 43.300 euros, un 17,5% de reducci respecte lanterior mandat

  Foto: Eduardo Benito

  Mario Lpez elabora el segon millor cctelEl llagostenc Mario Lpez Morales ha quedat en segona posici al concurs Illy

  Cocktail Competition, a mig punt del guanyador del concurs, l'itali FedericoPasian. Lpez t 18 anysi actualemnt s'est especialitzant en cocteleria molecu-

  lar, que combina la beguda amb la gastronomia creant esferes gelatinoses.

  E.A.La Llagosta

  La congelaci dels sous delsmembres de la corporaci, leli-minaci del crrec de confianai la reestructuraci de lorganit-zaci municipial permetr unestalvi per a les arques munici-pals del 17,5% respecte lanteriorlegislatura, ms de 43.300 euros,segons lalcalde, Alberto Lpez.Aquesta tendncia a reduir cos-tos es mantindr de cara a lany2012, quan es preveu fer un sis-tema ms gil i ptim pel que faa les retribucions per assistnciaa les comissions i a les juntes, idins dels propis partits, que per-meti un major estalvi.

  Precisament, durant la sessiel portaveu del Partit Popular,Jaume Bonallach, va demanaruna reducci de la despesa dedi-cada a crrecs electes per al pro-per any, alhora que va recordarque es dedicaven pocs diners al'oposici. Per la seva part, elportaveu del PSC, Antonio Rs-quez, va manifestar que els sousdels crrecs electes haurien d'es-tar marcats per llei i va recordarque l'any passat es va rebaixar elsou de l'alcalde. Rsquez tamb valamentar la desaparici de la Re-gidoria de Gent Gran, un collec-tiu que, segons Alberto Lpez, es-tar ms satisfet de les poltiquesque aplicar el nou equip de go-vern que no de les que va posaren marxa l'anterior.

  CONGELACIEl darrer ple municipal va apro-var un increment zero de les re-tribucions i indemnitzacions alsmembres de la corporaci local.

  Es mantindran tres crrecs elec-tes a dedicaci exclusiva ambels segents sous bruts: 45.365euros per a l'alcalde i 37.423 peral primer tinent d'alcalde, JordiAlonso, i per a la segona tinentd'alcalde, Mireia Egea.

  Durant la sessi tamb es vaaprovar la constituci dels grupsmunicipals, la creaci i composi-ci de les comissions informati-ves i la constituci de la comissiespecial de comptes.

  El regidor de Ciutadans Pro-

  gressistes, Adelino Macas, vaassegurar que alguns intentarantrencar l'acci de govern i va ex-plicar als socialistes que s durpassar de governar a estar a l'o-posici.

  El popular Jaume Bonallach,per la seva banda, va proposar lacreaci d'una quarta comissiinformativa sobre activitats eco-nmiques, treball i dinamitzacidel comer, una proposta queestudiar lequip de govern perque, de moment, no sincorpora-r, segons va dir l'alcalde, Alber-to Lpez. El regidor del PSC RalLpez va explicar que votarien encontra de la composici de les co-missions informatives perqu noestaven d'acord amb les delega-cions als regidors de CiU, i la por-taveu de CiU, Mireia Egea, el varespondre criticant el llegat queels ha deixat el PSC.

  Redacci> Els divuit alumnesde l'Institut Marina de la Llagos-ta que han fet les proves de selec-tivitat han aprovat, de maneraque el centre mant el mateixpercentatge d'aprovats dels dar -rers anys. La nota ms alta delsalumnes de l'Institut Marina quehan fet la selectivitat ha estat un8,95. La nota d'admissi, la quet en compte la nota de la fase ge-neral i la de la fase especfica, haestat un 12,35.

  100% daprovatsen les proves deselectivitat

  Els plens se celebraran a partir dara els dijous a la tarda

  ELS PLENS, ELS DIJOUSAhir tamb es va aprovar amb elvot en contra del PSC que, a par-tir d'ara, els plens ordinaris se ce-lebrin cada mes els dijous a les setde la tarda. Durant el mandatpassat, aquestes sessions tenienlloc els dimarts. L'equip de go-vern municipal considera que,amb aquest canvi, els grups mu-nicipals tindran ms temps perestudiar els expedients dels temesque s'hagin de tractar als plens.

  La sessi plenria va ser segui-da per un nombrs pblic, un fetque no s gens habitual a la Lla-gosta. L'alcalde va agrair l'assis-tncia dels vens i va avanarque, a partir d'ara, ser ms exi-gent amb el temps que dediquenels regidors en les seves interven-cions. L'objectiu s que els plenssiguin ms dinmics i atractiusper als vens.

  Els plens tindranlloc els dijous a lesset de la tarda i noels dimarts, com

  fins ara, per donartemps als regidors

  Redacci> Jos Fajardo conti-nuar sent el president del Casald'Avis durant els propers dosanys, desprs que no es presen-ts cap altra candidatura. Fajar-do va rebre 123 dels 134 vots afir-matius. La junta directiva tampocno patir cap canvi i continuarestant formada per MargaritaBosgos, Juan Herrera, CarmenCerezo, Ana Mara Salazar, Asun-cin Villalgordo, Enrique Casti-lla i Encarnacin Gamero.

  Fajardo continuasent el presidentdel casal davis

  Redacci> Avui s el darrerdia per matricular-se a lEscolaMunicipal de Msica. Hi haurclasses de piano, guitarra clssi-ca i elctrica, teclat elctric, flau-ta dola, acordi, viol, clarinet,saxfon i solfeig, a ms de cantcoral i cant clssic i modern.Aquesta oferta pot ser ampliadaa altres instruments, sempre iquan hi hagi un nombre suficientdalumnes. La matrcula es potformalitzar de 17 a 20 hores.

  Darrer dia dematriculacions alescola de msica

 • 23Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • 24

  Santa PerptuaJuliol

  201108lniavalls.cat

  211.000 euros destalvi en sousEl cost econmic del govern passa de 895.000 a 684.000 > Hi haurmenys crrecs de confiana > Polmica per la retirada de la zona blava

  Foto: Eduardo Benito

  Gerbols, a la coordinadora de CsEl perpetuenc David Gerbols ha estat escollit membre de lanova coordinadora de Ciutadans del Valls Occidental. Ger-

  bols s actualment el portaveu de Cs de Santa Perptua, unaformaci que a la tardor inaugurar el seu local al municipi.

  E.A.Santa Perptua

  El nou equip de govern de San-ta Perptua sestalviar 211.000euros cada any en sous de crrecselectes i de confiana. Aix ho vaassegurar el tinent d'alcalde d'Or-ganitzaci i Serveis Econmics,Manel Llord, durant el primer pledel mandat 2011-2015, qui vaavanar que el cost econmicdel govern passar de 895.000 a684.000 euros. A la sessi es vadonar compte de l'organitzacimunicipal i es va aprovar les re-tribucions dels crrecs electes iels quatre crrecs eventuals, tresde nous, i l'eliminaci de sis.

  L'alcaldessa, Isabel Garcia,tindr una retribuci bruta anualde 49.232,26 euros; els tinentsd'alcalde amb dedicaci exclusi-va, Joan Mestres, Francesc Ro-drguez, Manel Llord i Neus Gar-cia, de 43.568,42; i les dedica-cions pacials de Mart Bays,Guillem Llord, Julio Prez, Mar-ta Peruga i Carme Araque serancompensades amb 21.748,28 eu-ros bruts anuals. Els regidorssense dedicaci exclusiva ni par-cial rebran per assistncia a ses-sions del Ple 484,05 per sessi,fins un mxim d'11 plens ordina-ris i 1 Ple extraordinari a l'any.Per assistncia a Juntes de Por-taveus que es convoquin en oca-si de convocatria de Ple 600euros per sessi, fins un mximd'11 plens ordinaris i 1 Ple ex-traordinari a l'any, i per les assis-tncies a Juntes de Govern,398,50 per sessi, fins un m-xim de 40 a l'any. Tamb es vaaprovar assignar als grups muni-cipals 216,48 euros mensuals i216,48 euros ms mensuals percada regidor o regidora adscritsa cadascun d'aquests grups.

  Per ltim, es van aprovar elscrrecs eventuals o personal deconfiana: Cap de Gabinet d'Al-caldia, Coordinador de progra-mes estratgics, Assessor de l'-rea de Territori i Medi Ambient,i d'Assessor de l'rea de Benes-tar Social i Atenci a les Persones,que tindran una remuneraci de40.183,64 euros cadascun. Lessessions plenries ordinries secelebraran el darrer dijous demes i les juntes de govern local,els dimarts.

  Les indemnitzacions i retribu-cions va ser aprovades pels grups

  de l'equip de govern i Esquerra,amb l'abstenci del PP i el vot encontra PSC i Plataforma per Ca-talunya. Els crrecs eventualsvan comptar amb el vist-i-plau del'equip de govern, l'abstencid'ERC i Plataforma per Catalun-ya i l'oposici de PSC i PP.

  SENSE ZONA BLAVALa decisi de lequip de governdeliminar la zona blava del mu-nicipi va centrar una part deldebat sobre la nova organitzacimunicipal. L'equip de govern vaanunciar que accelerar la crea-ci d'un nou sistema que garan-teixi la rotaci i la mobilitat de ve-hicles.

  El regidor d'ERC, Jordi Vin-yals, va manifestar que la decisiha creat malestar entre els co-merciants i va emplaar al governa trobar una soluci el ms aviatpossible. Per la seva part, el por-taveu del PSC, Manuel Ruiz, va

  Redacci> L'Ajuntament re-clamar a la Generalitat i al Mi-nisteri de Foment que agilitzi laconstrucci de l'estaci de la lniade rodalies R8, que connecta elBaix Llobregat i el Valls Orien-tal i que va entrar en funciona-ment el passat 26 de juny senseparada al municipi. Per aquestmotiu, demana una soluci pro-visional mentre no es disposid'aquesta infraestructura. El Con-sistori considera que aquesta suna actuaci estratgica tant pera Santa Perptua com per a lamobilitat sostenible del munici-pi. L'alcaldessa, Isabel Garcia,ha criticat que s'hagi posat enmarxa la lnia de Rodalies R8sense estaci a la ciutat i haanunciat que sestan revisant lesgestions que ha realitzat l'anteriorequip de govern per assegurar laconstrucci i la posada en marxade l'estaci de Santa Perptua.

  LAjuntamentvol que saccelerila nova estaci

  E.A.> Els Indignats de SantaPerptua estan elaborant un do-cument que reculli les princi-pals preocupacions de la ciutada-nia, entre ells la reforma laboral.En aquest sentit, proposen lanu-laci de les modalitats de contrac-taci precria, el tancament de lesEmpreses de Treball Temporal, lacreaci duna borsa de treballreal, la implantaci duna Forma-ci Professional gratuta o la mu-nicipalitzaci dels serveis p-blics. Els Indignats fan una cridaals aturats per a qu sacostin almoviment participant a les as-semblees i aportant les seves ex-perincies. Les assemblees snels dilluns i dijous (20.30h) alparc dels Pasos Catalans.

  Els Indignats fan una crida alsciutadans aturats

  Els botiguers han criticat la retirada de la zona blava a les zones comercials

  criticar la improvisaci en la de-cisi d'eliminar la zona blava jaque no s'ha posat en marxa capsoluci alternativa i va criticar ladestrucci de llocs de treball. Elportaveu de Plataforma Cvica,Francesc Rodrguez, va mostrarla seva satisfacci per l'elimina-ci de la zona blava i va manifes-tar que s'ha realitzat tan rpidperqu la concessi del serveihavia finalitzat l'1 de juny. L'alcal-dessa, Isabel Garcia, tamb va ne-gar cap improvisaci amb l'elimi-naci de la zona blava ja que s'hahagut de clausurar el servei per lafinalitzaci del contracte ambl'empresa i va afirmar que en totcas ha hagut falta de previsi del'anterior govern.

  El nou govern municipal haassegurat que el ms aviat possi-ble s'implantar un nou sistemade rotaci de vehicles en les zo-nes comercials de Santa Perp-tua.

  En breu es posaren marxa un nou

  sistema de rotacide vehicles quesubstitueixi la

  zona blava

 • 25Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • Moment de la presentaci de les JERC Galzeran, dilluns

  Foto: JERC Galzeran

  Sant Fost MartorellesJuliol

  201108lniavalls.cat

  26

  Les pistes de pdel sinauguren avuiAvui (19.30h) sinauguraran les dues pistes de pdel del complexesportiu Can Llad de Sant Fost. Cada soci podr gaudir de 2 en-

  trades gratutes a les pistes de pdel cada mes i, com a ofertadobertura, es pot adquirir un abonament de 9 hores per 36.

  Les JERC de Martorelles, SantFost i Santa Maria suneixenValls> Les JERC de Sant Fost,Martorelles i Santa Maria shanunit en una nica secci, lesJERC Galzeran. Dilluns va tenirlloc la presentaci de lentitat, queha nascut amb la voluntat depotenciar les poltiques de jo-ventut, que han estat bastantabandonades durant els ltimstres anys, a excepci de SantFost, que te un Pla Local de Jo-ventut, pel qual vetllarem per laseva aplicaci al 100%, i potencia-rem la creaci daquests a les al-tres dues localitats. Altres objec-tius, a ms de la lluita per linde-pendentisme, sn que els jovesno hagin de marxar daquestsmuninicipis per emancipar-se,

  ja sigui amb habitatges de pro-tecci oficial o amb ajudes per alemancipaci i treballar per a qulatur entre els joves es redueixi,ja que es troba a uns nivells des-orbitats; i el foment de novesmaneres de transport en favor deloci nocturn. Tamb apostenper la inclusi dels boscos i vin-yes al PEIN de la Serralada deMarina, per aix tenir un entornprotegit i posar ms traves agrans projectes gaireb para-noics que es volen fer, com s laconstrucci de la B-500 o garan-tir que lempresa executora de lesinfraestructures de lAVE com-pleixi la seva obligatorietat i re-cuperi la llera del riu.

  Derbi comena a ser flexible

  Els treballadors de Derbi comen-cen a veure la llum al final del t-nel. La direcci ha proposat uncanvi del tancament directe de laplanta de Martorelles per baixesincentivades i prejubilacions perals ms grans de 55 anys, amb lapossibilitat dampliar-les als tre-balladors que compleixin els 55anys lany 2012. Lanunci el va ferla direcci durant la reuni de di-marts passat amb la mediaci iels sindicats, quan es va fixar el12 de juliol com a data per a lapropera trobada en el marc de lesnegociacions de lExpedient deRegulaci dOcupaci (ERO), queafecta 220 treballadors.

  CCOO ha mostrat la seva satis-facci per lanunci, ja que haperms desbloquejar la situaciamb una proposta de lempresaen la qual es planteja una alter-nativa al tancament. El sindicat

  La direcci proposa ara baixes incentivades i que elsmajors de 55 anys es prejubilin > El dia 12, reuni

  Els treballadors es van manifestar dimarts davant Inspecci de Treball

  Elisabeth AlfaroMartorelles

  va demanar una explicaci a la di-recci de lempresa sobre la no-tcia publicada fa uns dies a lapremsa, en la qual es parlava deles negociacions entre la Genera-litat, Piaggio i el grup Doga, vin-culat al sector de lauto, i on esplantejava la possibilitat queDoga es pogus fer crrec de

  part de la plantilla de Derbi, ambalgunes condicions. La direccide Derbi va respondre que exis-tien els contactes, per que no estracta ms que dun pla dinten-cions. Davant daix, els sindicatsvan mantenir la seva posici dedemanar la retirada de lERO ivan rebutjar el tancament.

  Foto: FI.CCOO.CAT

 • 27Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • Lli dAmunt Lli de VallJuliol

  201108lniavalls.cat

  28

  Canovelles Les FranquesesTrasllat del mercatA partir daquest dissabte, el mercat de pro -duc tes de proximitat i artesanals de les Fran -queses es traslladar de la plaa de lEspolsa-da a la Rambla de la carretera de Ribes.

  Les Franqueses > "Ha guany-at el poble de Bellavista, sensecap dubte", va proclamar l'al-calde de les Franqueses, FrancescColom, el diumenge a la nitabans de donar a conixer quinaera la co lla que s'havia imposat ala com petici de la Festa Majorde Bellavista. Per un resultatmolt ajustat, els guan ya dors de laprimera edici del nou modelde Festa han estat la colla delsGuillots, presidida per EncarnaBernab, que ho van celebrarconjun ta ment amb els Suats (li-derats per Antonio Lozano) uncop es va fer pblic el veredicte.

  A ms dels actes de competi-ci de les colles, la Festa Majorde Bellavista ha tingut un muntd'activitats en aquests tres dies,com la trobada de timbalers, elscorrefocs, la festa de l'escuma,nits de ball, larrossada populari el dinar de germanor o l'ac-tuaci de les entitats del barri, ams de la zona d'atraccions defira que ocupava bona part delPasseig d'Andalusia.

  Els Guillotsguanyen la festade Bellavista

  Per una escola pblica de qualitat

  Volen una escola pblica de qua -litat i no per esttica, sin per ne -ce ssitat. I aix inclou la cons truc -ci del CEIP Els Quatre Vents, elsalumnes del qual (ms de 300)habiten des de fa ja cinc anys, enba rracons. La comunitat edu ca -tiva de Ca no velles va donar di -mecres un pas ms en el seu ca -m reivindicatiu del nou centreescolar, per tamb un ensenya -ment ptim i sense retallades. Di -mecres passat van convocar unaconcentraci per reivindicar lesmillores.

  CEIP ELS QUATRE VENTSNo s la primera vegada que laco munitat educativa de Canove -lles protagonitza reivindicacionsdaquest tipus. Els motius sn lademanda de millores en lmbitde lensenyament al municipi,que inclouen la construcci delCEIP Els Quatre Vents.

  En el cas daquesta escola, el

  La comunitat educativa de Canovelles reivindica el CEIP Quatre VentsJos Antonio PilarCanovelles

  Parlament de Catalunya va apro -var per majoria absoluta el 9 dejuny, amb els vots fa vo rables detots els grups par la mentaris i elvot en contra de CiU, una re so lu -ci mitjanant la qual es reque-ria al Go vern que accepts els te -r re nys cedits per lAjun ta mentper a la construcci del cen tre.Lob jec tiu s que el projecte sin -clo gui en els pres supostos da -quest any, amb una partida sufi-cient per a qu el nou equipament

  sigui una rea li tat el ms aviat pos-sible. Mentre la Generalitat dnauna resposta (t un termini dequatre mesos per fer-ho), lalcal-de de Canove lles ha sollicitatuna reuni amb la conselleradEn senyament, Ire ne Rigau.

  A mitjans de juny, un centenarde persones entre pares, ma res,professors i alumnes del CEIP ElsQuatre Vents van simbolitzar lacons tru c ci del nou centre ambcaixes de cartr decorades amb

  Foto: Ajuntament

  Imatge de la manifestaci de dimecres passat

  pintures i missatges. Els partici -pants van fer una marxa encap -a lada per una pancarta on es po -dia llegir Volem lescola ja, queva anar des dels barracons actu-als fins al terreny reservat a le-difici.

  VERDAGUER I JOAN MIRTamb el Jacint Verdaguer i elJo an Mir sn centres que estaninclosos al paquet de demandesde mil lo ra per part de la comu ni -tat edu cativa. En el primer, la rei -vindicaci planteja la creacidun institut escola com a me suraper resoldre les demandes ac tu -als i futures de places.

  En el se gon, es vol de sen callarle xecuci del projecte damplia-ci de les installacions, una ac-tuaci que permetria dis posar aprofessors i alumnes de ms es -pais per a aules i la bi blio te ca.Els mo ments eco n mics no snels ms pro pi cis, per no volemque de sa paregui de lagenda idels pre s supostos de la Ge ne ra -litat, di uen des de lAjun ta ment.

  Lli dAmunt> Els comer-ciats del municipi tindran a laseva disposici una web(www.llac.cat) des don poderpromocionar-se. LAjuntamentva presentar la setmana passadael projecte de Lli dAmunt Co-mer, LLAC, basat en la dinamit-zaci del teixit comercial a travsdun portal web. La iniciativacompta amb el suport de la Dipu-taci i es basa, principalment, enla creaci dun espai web que po-dran gestionar i dotar de contin-guts com dades de lempresa,imatges, localitzaci, ofertes set-manals, promocions, etc. Lobjec-tiu s que aquesta pgina web si-gui una guia comercial per a lespersones usuries i un punt detrobada entre loferta i la de-manda del municipi.

  Inicialment, el web estar enfase de proves per tal que els co-meros puguin introduir tota lainformaci. Un cop estigui a puntshi podr accedir des del webmunicipal (www.llicamunt.cat)i des dels principals buscadors.

  El comer tindruna web onpromocionar-se

  Darrers actes de la FestaLa Festa Major de Lli de Vall finalitzar aquest

  cap de setmana. Dissabte (20.30h) se celebrarel Festival de Patinatge Artstic i diumenge

  (18.30h) hi actuar la Polifnica Llianenca.

  Foto: E.B.

  Imatge del passeig remodelat

  Les obres a Sant Valeri permetencrear un carrer i un aparcament

  Les obres de prolongaci delPasseig de Sant Valeri ja han fi-nalitzat. Sha construt un noutram de doble direcci amb unavorera mplia de formig queuneix els barris de Can Salgot i Pi-nedes del Valls, substituint elcam de Can Cusc, que feiaaquesta funci fins ara. Tambsha obert un nou carrer, MercRodoreda, que proporciona accsa la parcella on sha dubicar elfutur IES Sant Valeri i disposaduna important reserva dapar-caments. Aquestes dues vies sin-tersequen en una rotonda.

  Pel que fa al cam de Can Cus-c, es mant obert per sha es-tretat considerablement i shi haprohibit la circulaci de vehi-

  Una mplia vorera ja separa els barris de Can Salgot i Pinedes del Valls > Els vehicles ja no poden circular pel cam de Can Cusc

  RedacciLli dAmunt

  cles, de manera que sha conver-tit en un pas per a vianants i ci-clistes.

  Lenllumenat del nou tramsha executat amb fanals alimen-tats amb plaques solars, seguintel model ja aplicat al cam de via-nants inaugurat lany passat en-tre Can Rovira i Palaudries. Laintenci de lAjuntament, en unaferma aposta cap a un modelenergtic ms sostenible, s ladimplantar aquest tipus denllu-menat nocturn a les vies que, toti unint rees urbanes, travessenespais no urbans, en la majoriadels casos camps agrcoles.

  Al solar on shi ha dubicarlinstitut shan deixat enllestidesles escomeses i connexions alsserveis delectricitat, telecomuni-cacions, aigua potable i saneja-ment.

  Les obres les ha executat lem-presa Grup Mas Constructorsper un import total de1.016.353,82 euros ms lIVA

  corresponent, i han durat 4 me-sos. Part del cost total sha sufra-gat mitjanant subvencions de laDiputaci i de la Generalitat.

 • 29Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201108lniavalls.cat

 • Montorns MontmelJuliol

  201108lniavalls.cat

  Vallromanes Vilanova

  31

  Dem se sabr la colla guanyadoraLa Festa Major de Montmel es clausura dma dissabte amb

  la darrera de les proves de les colles, el sopar, a les 21.30h ala plaa de la Quintana. A les 23 hores es coneixer si guany-en els melons o els creuats, abans del fi de festa amb msica.

  Montmel> El ple de dimartspassat va aprovar, per unanimi-tat, la congelaci de les retribu-cions dels membres de la corpo-raci municipial per a enguany.Pel que fa a les convocatries delsplens, les sessions ordinries secelebraran l'ltim dimarts nofestiu de cada mes, a les 20 h, ex-cepte el mes d'agost, que se sus-pn, ja que s inhbil.

  Es congelen lesretribucions del2011 a Montmel

  Montmel> El vehicle lEcoR2hbrid, construt per lassociacidestudiants EcoRacing de lEsco-la Tcnica Superior dEnginyeriesIndustrials i Aeronutica de Ter-rassa (ETSEIAT), de la Universi-tat Politcnica de Catalunya(UPC), competir el proper mesdoctubre al Circuit de Montme-l. El cotxe va ser presentat ahirdijous a Girona.

  Un vehicle hbridcompetir alcircuit a loctubre

  Montorns tindr senyalitzatsen breu els itineraris i les rutes

  Amb l'objectiu delaborar unaxarxa local que enllaci amb la xar-xa comarcal que sest desenvo-lupant, lOficina Tcnica de Tu-risme de la Diputaci i l'Ajunta-ment han iniciat els treballs desenyalitzac de les rutes i els iti-neraris de Montorns.

  El projecte preveu diferents iti-neraris bsics que vertebren elter ritori a partir del cam delCongost, el cam del Mogent i elsGR 92 i 97-3. Els itineraris que espreveuen senyalitzar sn el camVell de Martorelles, el cam de Vi-lassar, el cam del Telgraf i l'iti-nerai que puja al castell de SantMiquel, en l'mbit periurb. Enl'mbit urb, se senyalitzar elcam del torrent de les Vinyes Ve-lles, el sector de les Tres Creus iels camins de les rutes incloses ala collecci de fascicles EstimoMontorns.

  Es fan dos tipus de senyalitza-cions, una per a les rutes urbanesi una per a les periurbanes. En elcasc urb es fa servir un model

  experimental de senyalitzacihoritzontal que consisteix enmarques a terra collocades ales voreres. En lambit periurbi rural es faran servir les senya-litzacions verticals clssiquesamb pals i plaques. El cost delactuaci s de gaireb 9.000 eu-ros que han estat finanats, nte-grament, per la Diputaci deBarcelona.

  Una de les senyalitzacions

  Linforme previ per rehabilitarels edificis se subvencionarMontorns> LAjuntamentdestinar aquest any 12.300 eu-ros per subvencionar les avalua-cions tcniques de la fase prviaa la tramitaci dels ajuts per a larehabilitaci dels edificis inclososal Projecte dIntervenci Inte-gral de Montorns Nord. La con-vocatria dels ajuts romandroberta fins que sesgoti la dotacipressupostria. Les comunitatsde vens sollicitants hauran de

  tenir, de manera obligatria, lin-forme o lavaluaci tcnica quejustifiqui la necessitat i la idone-tat de les reformes.

  LAjuntament de Montornsaportar el 100% del cost de la-valuaci tcnica, sempre i quanles comunitats inicin les obres derehabilitaci en el termini mximde dotze mesos a partir de la no-tificaci de la resoluci de linfor-me previ.

  Oberta la convocatria per serel jutge de pau de MontornsMontorns> Fins al dia 27 dejuliol romandr obert el terminide presentaci de les sollicitudsper optar al crrec de jutge de pautitular i suplent del municipi.Qualsevol persona, vena deMontorns, pot proposar la sevacandidatura si no es troba inclo-sa en cap de les causes d'incapa-citat que estableix l'article 303 dela Llei Orgnica del Poder Judi-cial. Les sollicituds shan de lliu-

  rar a l'Ajuntament, adjuntantuna fotocpia del DNI i el seucur rculum amb especificaci del'activitat que exerceixen en l'ac-tualitat per a qu la Sala de Go-vern del TSJC pugui examinarque no existeix incompatibili-tat. Els jutges de pau sn escollitsper un perode de quatre anys apartir del vot favorable de la ma-joria absoluta dels membres queformen el Ple de l'Ajuntament.

  RedacciMontorns

  Trasllat de la marquesina de busLa lnea dautobs Vallromanes-Alella-Barcelona i Vallro-manes-Vilanova-Granollers t la parada a lentrada de Vall-romanes, on sha traslladat la marquesina. Amb motiu delmes dagost, recordar que els horaris es veuen modificats.

  Vilanova> Lalcalde, Oriol Sa-font, ha expressat dubtes sobre sicontinuar al capdavant el seupartit un cop finalitzi aquestmandat, quan hauran passat qua-tre anys ms com a batlle del mu-nicipi. El motiu, segons explicat,s que se sent un ciutad ms deVilanova que s conscient que elpas per lalcaldia s temporal: Hiha moltes possibilitats que emplantegi la renncia a la prximareelecci. Caldr veure com va lalegislatura, fins a quin punt emsento amb illusi i capacitat des-prs de carregar el pes a les es-quenes, perqu el pas dels anys esfa notar, diu.

  AMB ILLUSISafont assegura que al capdavantdun poble ha dhaver-hi unapersona amb illusi i idees, lesmateixes que ell t ara i espera noperdre; per explica que la pos-sibilitat de marxa no s remotai que molt gustosament podriacedir la cadira. No s pasmeva, afegeix.

  Oriol Safont nodescarta deixarde ser candidat

  Les Nits Musicals arrenquenavui amb un concert dpera

  El concert La serva padrona, acrrec de lOrquestra Terres deMarca, donar el tret de sortidaavui (22.30h) a la 27ena edici deles Nits Musials de Vallroma-nes. La serva padrona ha estatconsiderada com a primera pe-ra buffa de la histria. Es va es-trenar lany 1733 a Npols, ambllibret de Gennaro Antonino Fe-derico i msica de Giovanni Bat-tista Pergolesi, com a Intermez-zo en dues parts entre la interpre-taci duna altra pera seria entres actes: Il prigioniero super-bo, tal com solia ser habitual alpoca. Amb els anys, la sevaqualitat musical i la seva cidacrtica social a lAntic Rgim,que ja es manifestava de mane-ra incipient a tot Europa, lhanconvertida en una obra indepen-dent dins el repertori operstic.

  Anir a crrec de lOrquestra Terres de Marca

  LOrquestra Terres de Marca

  E.A.Vallromanes

  La Serva Padrona ser inter-pretada per la soprano Alba Cruz(en el paper de Serpina), el bar-ton Joan Garcia Gom (Uberto)i lactor Arnau Vins (Vespone),sota la direcci musical de JosepMiquel Mindn i escnica dAr-

  nau Vins, amb la collaboracide la companyia teatral Microcos-mos Teatre.

  El cartell de les Nits Musicalses completa amb les actuacions,el dia 16, de Rodhes & Chelo i, el23, de Galetes Franklin.

  Vallromanes > Entre els mesosde gener i maig shan ofert 375hores del Servei de Cura a laPersona, i 200 ms del Servei deneteja de la llar. LAjuntament haposat en marxa aquestes inicia-tive, dins els Serveis socials d'a-tenci domiciliria conscient deles necessitats dels vens, sobre-tot els ms grans, del municipi.

  Es destinen 475hores als serveissocials a domicili

  Vallromanes > La Regidoria deSanitat ha posat en marxa unacampanya de sensibilitzaci ciu-tadana davant la problemticadincivisme dalguns amos degossos que no recullen les caquesdels animals i causa moltes mo-lsties als vens, segons fontsmunicipals. El consistori ha dis-tribut ms de 250 contenidors debosses on ficar les defecacions.

  Nova campanyacontra les caquesde gos al carrer

  Foto: Ajuntament

 • Caldes32

  Juliol

  201108lniavalls.cat

  Jordi Sol, a la candidatura de Junqueras per presidir ERCL'alcalde de Caldes, Jordi Sol, s un dels membres de la candidatura d'Oriol Junqueras per ocupar la di-

  recci nacional d'ERC. Sol seria un dels quatre vicesecretaris generals de la nova direcci del partit.L'aspirant a rellevar Puigcercs desprs del congrs del partit el prxim 17 de setembre ha proposat quatre

  vicesecretaries generals. Sol seria responsable de la d'Internacional i Relacions Institucionals.

  Santa Eullia de Ronana >LAjuntament aposta per la for ma -ci permanent del personal do centde les escoles. En aquest marc, lesdirectores de les dues es colesbressol municipals par ti ci paran enunes jornades forma ti ves sobregesti directa, especia lit zades almbit daquest tipus de centreseducatius. Els cursos, gratuts,estan organitzats per la Diputaci.

  Les directores deles escoles bressol,en unes jornades

  Caldes > La Sala d'Actes de laBi blioteca va acollir dilluns dosactes relacionats amb accions desolidaritat i cooperaci. El primerva ser el lliurament del 10 Pre-mi Caldes de Montbui a treballsde recerca de Batxillerat i el se-gon, el de la 4a edici d'Ajuts a jo-ves per participar en estades soli -d ries. Enguany sofereixen qua-tre ajuts de 450 euros.

  Caldes entrega elspremis de recercai els ajuts solidaris

  Caldes > Marc Usart Francisco,alumne de segon de Batxillerat delEs cola Pia de Caldes, ha ob tin -gut una puntuaci de 9'6 de a lesproves de se lec tivitat. Aix elconverteix en lestudiant amb lasegona millor nota, juntamentamb cinc alum nes ms a Barce-lona. Usart, que ha fet tota la sevatrajectria acadmica en lEsco-la Pia, ha tret 10 a les pro vesd'His tria, Catal i Matemti -ques. El proper curs, vol estudiarBio tecnologia a la universitat.

  Marc Usart, 2amillor nota a lasele de Catalunya

  Foto: Ajuntament

  Lactuaci apropar els equipaments de la gent gran a leix comercial

  Foto: Escola Pia de Caldes

  Marc Usart, a la porta de lEscola Pia

  Ms a prop de leix comercial

  Millorar laccessibilitat per avia nants entre les Cases delsMes tres i la Residncia SantaSusanna (els dos grans equipa-ments destinats a la gent gran) iel principal eix comercial de Pi iMargall. Aquest s lobjectiu delprojecte de reurbanitzaci delcarrer Mestre Gregori Montser-rat i dun tram de Font i Boet,aprovat fa uns dies per lAjunta-ment de Cal des.

  El projecte preveu convertirMestre Gregori Montserrat enun carrer per a vianants, entrelavinguda Pi i Margall i la plaaCatalunya, aix com fer un tramde plataforma nica a Font i Bo -et, entre el carrer Sentmenat i laplaa. A ms, lactuaci urbans-tica inclou el soterrament de laxarxa de distribuci elctrica i larenovaci del clavegueram, en -tre altres millores.

  Caldes aprova el projecte de reurbanitzaci del carrer Mestre Gregori Montserrat i un tram de Font i Boet

  Jos Antonio PilarCaldes

  El projecte aprovat preveu uncost de licitaci de 117.998,64euros i compta amb una subven-ci de 101.359,74 euros proce-dent del PUOSC. La difernciaentre el cost i lajut sha dividit

  en dues parts al 50%, una que esfinanar a travs de contribu-cions especials i una altra queassumir lAjuntament. Els tre-balls comenaran a finals da -quest mateix any.

 • 33Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201108

 • LAmetlla La Garriga34

  Juliol

  201108lniavalls.cat

  Cardedeu La RocaLOficina Mbil del Consumidor, el dia 15LOficina Mbil dInformaci al Consumidor arribar a la Roca el proper di-vendres i estar situada a la plaa de lEra de 10 a 13 hores. El servei aten-dr, de forma gratuta i personalitzada, consultes ciutadanes i oferir infor-maci i assessorament sobre temes relacionats amb el consum.

  Cardedeu > Lalcaldessa, Ca la -manda Vila, ha demanat al De -par tament de Territori i Sos te ni -bilitat la millora de laparcamentde la banda sud dels accesoss alestaci. Vila ha proposat la ins -tallaci de mquines per can -cellar bitllets i la supressi deltorn de la sortida principal, tren -cat des de fa un any. Tamb hare clamat un sistema que ga ran -teixi la se guretat i una sortida r -pida dels usuaris del recinte delestaci i una major freqnciade pas de trens fins a Barcelona.

  Volen millores a laparcament ilaccs a lestaci

  Foto: Arxiu

  Imatge de lestaci de Cardedeu

  69 anys a canvi duna nit

  El segrest va durar unes hores,pe r la condemna ser danys.Dos delinqents van acceptardi lluns una pena de 69 anys depre s per segrestar el di rectorduna sucursal ban cria de Mo-llet del Valls i la seva famlia a lacasa familiar de la Roca el marde 2009. Els acusats van adme-tre els fets i les penes per segrest,robatori, falsedat documental,possessi illcita darmes, le-sions i violaci de domicili. Gr-cies a un acord entre les defenses,la fis calia i les acusacions par ti -cu lars, compliran un m xim de18 i tin dran be ne ficis peni ten -ciaris da qu uns 12 anys.

  SENSE JUDICIEls dos principals imputats snels brasilers Sidney A. i Talles F.P, que senfrontaven a una peti-ci fiscal de 104 anys cadascun.El fet que acceptessin la con-demna establerta en lacord va

  Els segrestadors del director de banc i la seva famlia accepten la penaJos Antonio PilarLa Roca

  evitar la celebraci del judici,previst a lAu dincia de Barce lo -na. Noms es va fer una breu vis-ta pblica per ratificar el pacte.

  Uns altres dos acusats, lar -gent Vctor S. V. i el brasiler An -derson G. P. van acceptar penesde 15 anys i un mes de pres i decinc anys i set mesos, res pec ti va -ment, per collaborar en el se grestexprs en qu van par ti ci par trespersones ms que es tro ben enparador desconegut.

  A ms, els processats haurande tornar els 147.500 euros quees van emportar de la sucursalbancria mitjana