12
Bài 53: ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI TỔ KHỐI 5 THỰC HIỆN NĂM HỌC: 2012 - 2013

Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

  • Upload
    yul

  • View
    98

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng. MÔN: TẬP LÀM VĂN. Bài 53: ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI. TỔ KHỐI 5 THỰC HIỆN. NĂM HỌC: 2012 - 2013. Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013 Tập làm văn. - Cấu tạo của bài văn tả cây cối: 1. Mở bài: - Giới thiệu về cây sẽ tả. 2. Thân bài: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Bài 53: ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI

TỔ KHỐI 5 THỰC HIỆN

NĂM HỌC: 2012 - 2013

Page 2: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013Tập làm văn

* Kiểm tra bài cũ:

- Cấu tạo của bài văn tả cây cối: 1. Mở bài: - Giới thiệu về cây sẽ tả. 2. Thân bài: - Tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kì phát triển của cây. 3. Kết bài: - Nêu lợi ích của cây, tình cảm của người tả về cây.

Page 3: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013Tập làm văn

Ôn tập về tả cây cối

Page 4: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Ôn tập về tả cây cối

Cây chuối mẹ Môùi ngaøy naøo noù chæ laø caây chuoái con mang taøu laù nhoû xanh lô, daøi nhö löoõi maùc, ñaâm thaúng leân trôøi. Hoâm nay noù ñaõ laø caây chuoái to, ñónh ñaïc, thaân baèng coät hieân, caùc taøu laù ngaû ra moïi phía nhö nhöõng caùi quaït lôùn, quaït maùt caû goùc vöôøn xanh thaãm. Chöa ñöôïc bao laâu, noù ñaõ nhanh choùng thaønh meï. Saùt chung quanh noù, daêm caây chuoái beù xíu moïc leân töø bao giôø.

Thứ bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2013Tập làm văn

Coå caây chuoái meï maäp troøn, ruït laïi. Vaøi chieác laù ngaén cuõn côõn, laáp loù hieän ra ñaùnh ñoäng cho moïi ngöôøi bieát raèng hoa chuoái ngoi leân ñeán ngoïn roài ñaáy.

Caùi hoa thaäp thoø, hoe hoe ñoû nhö moät maàm löûa non. Noù caøng ngaøy caøng to theâm, naëng theâm, khieán caây chuoái nghieâng haún veà moät phía.

Khi caây meï baän ñôm hoa, keát quaû thì caùc caây con cöù lôùn nhanh hôn hôùn.

Ñeå laøm ra buoàng, ra naûi, caây meï phaûi ñöa hoa chuùc xuoâi sang moät phía. Leõ naøo noù ñaønh ñeå maëc caùi hoa to baèng caùi chaøy giaõ cua hoaëc buoàng quaû to baèng caùi roï lôïn ñeø giaäp moät hay hai ñöùa con ñöùng saùt naùch noù?

Khoâng, caây chuoái meï kheõ khaøng ngaû hoa sang caùi khoaûng troáng khoâng coù caùi hoa naøo.

PHAÏM ÑÌNH AÂN

1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi:

Page 5: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013

Tập làm văn

Ôn tập về tả cây cốiBài tập 1: Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi:

Cây chuối mẹ Câu hỏi:

a) - Cây chuối mẹ trong bài văn trên được tả theo trình tự nào ? Em còn còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa?

b) - Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của giác quan nào ? Em còn có thể quan sát cây cối bằng những giác quan nào nữa ?

c) Tìm các hình ảnh so sánh, nhân hoá được tác giả sử dụng để tả cây chuối ?

Page 6: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013Tập làm văn

Ôn tập về tả cây cối

a) Cây chuối trong bài văn được tả

theo trình tự nào?

- Tả theo từng thời kì phát triển của cây: Cây chuối con -> cây chuối to -> cây chuối mẹ.

Em còn có thể tả cây cối theo trình

tự nào nữa?- Tả từ bao quát đến chi tiết từng bộ phận.

b) Cây chuối đã được tả theo cảm

nhận nào của giác quan?

- Thị giác (nhìn thấy)

Em còn có thể quan sát cây cối bằng

những giác quan nào nữa?- Thính giác, vị giác, xúc giác…

Page 7: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013Tập làm văn

Ôn tập về tả cây cối

c) Tìm các hình ảnh so sánh, nhân hóa được tác giả sử dụng để tả cây chuối?

Hình ảnh so sánh Hình ảnh nhân hóa

tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác…

Các tàu lá ngả ra mọi phía như

những cái quạt lớn…

Cái hoa… như một mầm lửa non.

Nó đã là cây chuối to ;

chưa bao lâu nó đã nhanh chóng ;

cây chuối mẹ , ;

vài chiếc lá… ;

các cây con cứ lớn nhanh ;

khi cây mẹ đơm hoa; lẽ nào nó … đè giập một hay hai đứa con đúng sát nó; cây chuối mẹ ngả hoa.

đĩnh đạc thành mẹ

cổ mập tròn rụt lại

đánh động cho mọi người biết

hơn hớn

bận đành để mặcnách

khẽ khàng

Page 8: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013

Tập làm văn

Ôn tập về tả cây cối

Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây (lá hoặc hoa, quả, rễ thân).

Page 9: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013

Tập làm văn

Ôn tập về tả cây cối

Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây (lá hoặc hoa, quả, rễ thân).

Page 10: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013

Tập làm văn

Ôn tập về tả cây cối

Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây (lá hoặc hoa, quả, rễ thân).

Nhận xét:

- Đối tượng miêu tả?

- Tả theo trình tự nào?

- Sử dụng các giác quan nào để quan sát?

- Cách diễn đạt?

- Cách dùng từ, câu văn có hình ảnh?

Page 11: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng

Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013

Tập làm văn

OÂn taäp veà taû caây coái÷ NHÖÕNG KIEÁN THÖÙC CAÀN GHI NHÔÙ VEÀ BAØI VAÊN TAÛ CAÂY

COÁI:

+ Ba phaàn: * Môû baøi: Giôùi thieäu bao quaùt veà caây seõ taû. * Thaân baøi: Taû töøng boä phaän cuûa caây hoaëc töøng thôøi kì phaùt trieån cuûa caây. * Keát baøi: Neâu lôïi ích cuûa caây, tình caûm cuûa ngöôøi taû veà caây.

- Caáu taïo bài văn tả cây cối

+ So saùnh, nhaân hoaù...- Bieän phaùp tu töø được söû duïng

+ Thò giaùc, thính giaùc, khöùu giaùc, vò giaùc, xuùc giaùc...

- Caùc giaùc quan ñöôïc söû duïng khi quan saùt

+ Taû töøng boä phaän cuûa caây hoaëc töøng thôøi kì phaùt trieån cuûa caây. Coù theå taû bao quaùt roài taû chi tieát.

- Trình töï taû caây coái

Page 12: Chào mừng các Thầy cô dự thao giảng