of 16 /16
redacció: [email protected] – 93 458 87 80 | anuncia’t: 619 13 66 88 [email protected] | administració: [email protected] 28 d’octubre de 2014 · Núm.41 · www.liniaciutatvella.cat barcelona línia ciutatvella Comunicació pàg 8 Línia Ciutat Vella, l’única publicació del districte auditada per OJD Reconeixement pàg 9 Joan Colom, Nazario i l’Ateneu Barcelonès, Ramblistes d’Honor Turisme pàg 8 No es podran obrir nous pisos turístics a tota la ciutat Esports pàg 12 L’Atlètic-Barceloneta venç el Canoe i ja és segon a la lliga Tanquen dues botigues històriques més al districte La Cava de los Faros abaixa la persiana per jubilació i la camiseria Deulofeu ho farà per l’augment del lloguer pàg 10 “Hem de debatre entre tots fins a on podem arribar amb el turisme” Entrevista a Joaquim Forn Primer tinent d’alcalde pàgs 6 i 7 Agenda Nacional pàg 3 La Gigaenquesta de l’Assemblea també arriba a Ciutat Vella Cultura pàg 8 Villatoro, nou director del CCCB després de la renúncia de Sintes FALTEN 11 DIES

Ciutat vella 41

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniaciutatvella/pdf/CIUTAT_VELLA_41.pdf

Text of Ciutat vella 41

Page 1: Ciutat vella 41

redacció: [email protected] – 93 458 87 80 | anuncia’t: 619 13 66 88 – publicitat@comunicacio21.com | administració: [email protected]

28 d’octubre de 2014 · Núm.41 · www.liniaciutatvella.catbarcelonalíniaciutatvella

Comunicació pàg 8

Línia Ciutat Vella, l’únicapublicació del districteauditada per OJD

Reconeixement pàg 9

Joan Colom, Nazario il’Ateneu Barcelonès,Ramblistes d’Honor

Turisme pàg 8

No es podran obrir nouspisos turístics a tota la ciutat

Esports pàg 12

L’Atlètic-Barceloneta venç elCanoe i ja és segon a la lliga

Tanquen dues botigueshistòriques més al districte

La Cava de los Faros abaixa la persiana per jubilació i la camiseria Deulofeu ho farà per l’augment del lloguer pàg 10

“Hem de debatreentre tots fins a

on podem arribaramb el turisme”

Entrevista a Joaquim FornPrimer tinent d’alcalde

pàgs 6 i 7

Agenda Nacional pàg 3

La Gigaenquesta del’Assemblea també arriba a Ciutat Vella

Cultura pàg 8

Villatoro, nou director del CCCB després de la renúncia de SintesFALTEN 11 DIES

Page 2: Ciutat vella 41

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 28 octubre 2014líniaciutatvella.cat

Page 3: Ciutat vella 41

3 | En Portada 28 octubre 2014 líniaciutatvella.cat

“Anem endavant. El 9N hi hauràlocals, urnes i paperetes”. Aquestés el missatge que va voler llançardimarts 14 Artur Mas després d’u-na nit plena de desconcert i queva acabar amb el consens polític“esquerdat”, en paraules del pre-sident. La seva proposta es pre-senta com una “consulta antici-pada a la definitiva”: unes elec-cions plebiscitàries amb una even-tual gran coalició sobiranista.

Les reaccions polítiques hanestat dispars i variants en els úl-tims dies i ara es busca refer la uni-tat dels partits sobiranistes davantd’un nou 9N que, en forma de pro-cés participatiu, no és la consultaque s’havia pactat però sí una

oportunitat per votar la preguntaacordada i tornar a demostrar laforça de la majoria social a favordel dret a decidir. A més, partits ientitats volen complementar lajornada amb una protesta perdenunciar el govern espanyol da-vant la Unió Europea per haverimpedit la consulta original.

ELS DETALLS QUE SE SABENLa nova ‘consulta’ no es farà d’a-cord amb el decret de la consul-ta original del 9N, suspès pel Tri-bunal Constitucional, sinó partintde “marcs legals preexistents departicipació ciutadana” compe-tència de la Generalitat. Això té di-verses conseqüències, també peral govern espanyol: la possibilitatd’impugnar-la és molt difícil.

Dit això, no hi haurà un censelectoral: caldrà registrar-se per-sonalment amb el DNI al lloc de

la votació al moment d’exercir elvot –de manera informàtica perevitar duplicitats–. Ho podranfer els majors de 16 anys residentsa Catalunya i també els catalansque visquin a fora però que al DNIhi consti que resideixen aquí. Enaquest sentit, no hi haurà vot an-ticipat però els 15 dies posteriorsal 9N es podrà votar si s’acreditaque no es pot fer el dia 9, de talmanera que el dia 10 només es do-naran els resultats provisionals.

Per dur a terme la nova ‘con-sulta’ es necessitaven 20.000 vo-luntaris –una xifra que s’ha su-perat i que ha arribat a fregar els40.000– i es disposarà de 6.430meses electorals en 1.255 locals,sobretot instituts públics de laGeneralitat. 938 dels 947 muni-cipis tindran locals: el 99,9% de ca-talans no s’haurà de desplaçardel seu municipi per poder votar.

Elnou9N:unajornadaparticipativa» La ‘consulta’ ha doblat els 20.000 voluntaris necessaris i el 99,9% de catalans podrà votar al seu municipi

» Partits i entitats volen complementar la jornada amb una acció de protesta que arribi a Brussel·les

Arnau NadeuBARCELONA

Artur Mas assegura que el dia 9 de novembre hi haurà “locals, urnes i paperetes” per votar la pregunta acordada des d’un principi. Foto: Jordi Bedos / ANC

REDACCIÓ4La campanya delporta a porta que promou l’As-semblea Nacional Catalana(ANC), batejada com a Gi-gaenquesta, es va celebrar aCiutat Vella la setmana passa-da. L’acció es basa en les visi-tes porta a porta, inspirada enla tradició anglosaxona, per talque els ciutadans puguin ex-pressar com voldrien que fosCatalunya en el cas de conver-tir-se en un Estat independent.

El desplegament de volun-taris va anar acompanyat de lainstal·lació de diverses taules in-formatives a diferents zones deldistricte, com ara al Born o al

Raval, amb informació sobre elprocés independentista, la jor-nada del 9N o qüestions rela-ciones amb un hipotètic futurEstat català. Al final de la jor-nada van tenir lloc diversos ac-tes de celebració per cloure undia molt intens. Un d’ells va seruna petita actuació de la collacastellera Els Falcons a la zonadel Mercat del Born.

També hi va haver un dis-curs de Víctor Cucurull, mem-bre del Secretariat Nacional del’ANC, que va assegurar que“volem que els nostres repre-sentants declarin la indepen-dència”.

La Gigaenquesta de l’ANCtambé arriba al districte

LA MATEIXA PREGUNTA:

1. Vol que Catalunya esdevingui un Estat?

2. En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?

Page 4: Ciutat vella 41

| 4Opinió28 octubre 2014líniaciutatvella.cat

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: publici[email protected]ó: [email protected]

líniaciutatvella.cat

15.000 exemplars

Dipòsit legal: B.43220-2010

Un diari plural Un diari participatiu

Hi ha qui no es vol assabentarque s’ha iniciat una revolució enla nostra societat; i és que l’ano-menada societat civil no esperaque els polítics i els aparells delspartits decideixin tots sols elsafers de Catalunya: volen partici-par activament. No esperen anara votar cada quatre anys, donar-los-hi un xec en blanc i ja ens veu-rem a les pròximes eleccions. Volestar atenta a les maniobres i ac-tuacions que van fent en el pe-ríode del seu mandat i si no hofan bé, questionar-los i apartar-los de les seves responsabilitats.

Les entitats cíviques, agrupa-cions socials i professionals, sin-dicats (després de fer net tambéd’antigues males pràctiques), itutti quantiestaran amatents delspartits, de com desenvolupen elsseus programes de govern. I quiho faci malament, fora! El senyorDuran veu malament que els par-tits estiguin pendents sobre quèdiuen o proposen l’ANC i Òm-nium. Diu que són entitats res-pectables, però sense represen-tativitat. Dic jo, serà legalment larepresentativitat política, però le-gítimament la tenen tota! Això hoentenen alguns partits i els que noho entenguin, quedaran fora dejoc a les eleccions al Parlament.

Els que es pensin que el canviés impossible, que les coses sóncom són i val més negociar amb el“poder”, van llestos. Es pot sergent d’ordre, però no cal posar-sede genolls, que per això a Catalu-nya ja tenim el PP. La nostra so-cietat s’ha espavilat i no es deixaràenganyar amb maniobres de dis-tracció. Ja sap i té entès allò del“Guepard” de Lampedusa: can-viar alguna coseta perquè tot se-gueixi igual.

4Tot ha canviatper Jordi Lleal

4L’enemic, a casaper Ignasi Muntanya

La sentència del Tribunal Cons-titucional contra l'Estatut ca-talà del 2010 va ser un puntd’inflexió de molta gent per co-mençar a plantejar-se la inde-pendència com una opció realde futur. Els esdevenimentsposteriors, amb el no a tot finsa arribar a la suspensió de laconsulta, han aconseguit quenomés en 4 anys aquest senti-ment hagi passat de ser unaidea a exigir-lo. Només cal ado-nar-se que avui ja tothom parlade declaració unilateral d’inde-pendència i plebiscitàries.

Respecte al nou 9N, pot serfins i tot una molt bona jugada.Sabem que el seu resultat noserà vinculant. Tampoc ho eral’anterior consulta. Però el seudesenllaç pot ser clau perquètothom entengui, inclososmolts polítics, que la soluciópassa per unes plebiscitàries ila posterior declaració d’inde-pendència des del Parlamentde Catalunya. En aquests mo-ments el problema de veritat elté el Gobierno de España. No-vament ha de triar entre tole-rar la nova "pseudoconsulta' oprohibir-la. Però per a ells,aquesta vegada, les dues op-

cions són iguals de dolentes. Usimagineu les imatges a tot elmón de la policia espanyola re-tirant urnes o prohibint nova-ment aquesta ‘enquesta’ novinculant? Si la tolera el pro-blema el tindrà entre els seus,que se sentiran traïts. De mo-ment estan amb la tàctica dedesanimar-nos, minimitzar ifins i tot ridiculitzar la novaconsulta. És clau que no cai-guem en aquest parany i queentre tots la fem impecable i laconvertim en un èxit de parti-cipació. En aquest escenari, acada hora que passi, ens troba-rem davant d’un estat cada copmés desconcertat sobre el queha de fer. Cada error que co-meti serà una victòria nostra.

Aquesta votació també ser-virà per deixar en entredit a lesformacions polítiques partidà-ries de la tercera via. Si real-ment hi creuen, aquest és undels darrers escenaris que elsqueden per mostrar el contin-gut de la seva proposta i forçarl’obertura de negociacions ambl’estat. Però el seu silenci nova-ment demostra que ni ells hicreuen o que realment no hi hares a oferir.

per Jordi Olivé

4Escenari complicat?

Molts som els que havíem per-dut la fe en la classe política,però davant els esdevenimentsdels darrers anys havíem cres-cut en l’esperança de poder dirla nostra i participar en un can-vi social del tot necessari.

Per a l’alegria del principaladversari, l’Estat espanyol, elspolítics catalans, més concre-tament els del Pacte Nacionalper al Dret a Decidir, estan re-matant el poc anhel renovatque a alguns ens quedava.

En un moment històric quepotser alguns no tornarem a

viure, si no són capaços de prio-ritzar Catalunya en unes elec-cions “plebiscitàries” amb llis-ta única, deixant importantsmatisos per a quan puguemrealment governar el nostrepaís, malalts de “partit”, haurantraït les esperances d’un poble.

I els que no ens resignem aviure sotmesos ens radicalitza-rem, opció segurament desitja-da pels que governen les nostresvides, amos de la “violència le-gítima”, o cercarem una novaterra on oblidar.

Potser a Extremadura.

Actualitat a la xarxa

#SeNhaSortit#AraÉsLhora #ALaPresó

@Araeslhora: "La societat s'ha unit per un projecte comú. Ens sentim legitimats,doncs, per reclamar també unitat política".#araéslhora.

@marcarza: Tanca la fàbrica dels Kojak, laCaixa és un banc i el president Nuñezanirà a la presó. El paisatge d'una gen-eració cap per avall.

@ivanruiz_86: Enhorabuena a TeresaRomero tras confirmarse que ha superado elébola y a los sanitarios que se jugaron la vidapor salvarla!

Page 5: Ciutat vella 41

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 28 octubre 2014 líniaciutatvella.cat

Page 6: Ciutat vella 41

| 6 28 octubre 2014líniaciutatvella.cat Entrevista

Hem viscut un estiu de protestesa la Barceloneta a causa del tu-risme i les reivindicacions s’este-nen a altres barris. La ciutat estàarribant al seu límit?És veritat que, any rere any i des deja en fa uns quants, va augmen-tant el nombre de turistes que ar-riben a la ciutat. Però aquest fet téuna doble lectura. Per una banda,és evident que un excés de con-centració de turistes en determi-nades zones o barris ocasionamolts problemes, però també ésveritat que el turisme és una fontde riquesa important. Una riquesade la qual no en gaudeix tothom,és cert, però sí molta gent. Pertant, crec que hem de fer un grandebat entre tots –hotelers, touro-peradors, restauradors i lògica-ment els ciutadans– per decidirfins a on podem arribar amb el tu-risme i què és raonablement sos-tenible per a la nostra ciutat. I aixòés el que volem fer.

Vostè proposa que els ingressosde la taxa turística es puguin uti-litzar per a la neteja i per comba-tre el soroll que genera el turisme,per exemple. És possible?Sí, això és una llei i, per tant, es potcanviar. En el moment en què es vacrear aquest impost, la Generalitatva decidir que es destinaria a la

promoció turística, però nosaltrescreiem que Barcelona no necessitapromocionar-se més. No té sentitque els 8,2 milions d’euros quenosaltres recaptem amb la taxa tu-rística els hàgim de destinar a pro-mocionar la ciutat quan ja n’estàprou. Seria molt millor poder-losdestinar a pal·liar totes les proble-màtiques que genera el turisme endeterminats barris, com pot ser la

neteja o la millora de la seguretat.I per això ho negociarem amb laGeneralitat i espero que ho pu-guem aconseguir.

Contràriament al turisme, aquestha estat un estiu tranquil des delpunt de vista de la seguretat...Bé, jo crec que s’està fent una moltbona feina des de la Guàrdia Ur-bana i els Mossos d’Esquadra i aixòestà donant bons resultats. Peròaquesta ha de ser una feina moltconstant: no es pot abaixar la guàr-dia. Mai pots estar tranquil, però síque és veritat que, avui, a diferènciade fa anys, Barcelona no té espe-cialment un problema de segure-tat. Per posar un exemple, l’índex devictimització ha caigut de maneraimportant i això ens demostra queels ciutadans i ciutadanes també hoveuen així. I això ens satisfà, com nopot ser d’altra manera.

Recentment, però, ha esclatat uncas de blanqueig de diners a tra-vés de la prostitució en què s’hanvist implicats agents de la sevaGuàrdia Urbana...Lògicament, a nosaltres casos com

aquest ens colpegen i ens preocu-pen, i especialment a mi d’una ma-nera més directa. És evident quequan tens 3.000 guàrdies urbanshi ha de tot. També és veritat queen aquest cas, com en qualsevolaltre, ha de prevaldre la presump-ció d’innocència. En primer lloc,hem d’esperar que la justícia faci

la seva feina. És a dir, presumpciód’innocència fins que no es de-mostri el contrari. Ara bé, si final-ment es demostra que han comèsalgun delicte, els ha de caure tot elpes de la llei. No ens podem per-metre que la gent actuï al margede la llei, però encara menys queho faci un funcionari públic, i es-pecialment un policia. En aquestsentit, actuarem amb tota la con-

tundència que calgui, però abanscal esperar, per suposat, el vere-dicte de la justícia.

En tot cas, no és el primer copque es destapa un cas similar ones barreja policia i prostitució. Elpreocupa?Sí, em preocupa perquè no és elprimer cop que passa ni serà l’úl-tim. Són diners fàcils, és el món dela nit i, malauradament, això passa.Però nosaltres hem de dedicar-hitots els esforços necessaris, primerper intentar detectar qualsevol in-dici i, a partir d’aquí, actuar.

Parlant de policia, fa poc s’ha ce-lebrat el primer congrés de se-guretat i gènere que ha tingutlloc a la ciutat. Què cal fer perquèl’equitat de gènere arribi tambéals cossos policials?Aquest també és un tema que enspreocupa. Actualment, a la Guàr-dia Urbana hi ha aproximadamentun 10% de dones i és evident queaixò no és representatiu de la so-cietat en què vivim. A més, commés important és el càrrec, menysdones hi ha i, per tant, equilibrar

Joaquim FornPrimer tinent d’alcalde de l’Ajuntament

Text: Arnau NadeuFotografia: Neus Màrmol

“Hem de debatre entre tots fins a on podem arribar amb el turisme”

“Avui, a diferència

de fa anys, la ciutat

no té un problema

de seguretat”

“Si un policia ha

comès algun delicte,

actuarem amb tota

la contundència”

Page 7: Ciutat vella 41

7 | 28 octubre 2014 líniaciutatvella.catEntrevista

aquest desfasament és una qües-tió que ens preocupa i que ensocupa: és una prioritat. Una de lescoses que hem fet és crear una Co-missió de la Dona per intentar pro-mocionar aquesta sortida laboralentre les dones. Això ho fem al Salóde l’Ensenyament i als instituts,entre altres llocs. Cal aconseguirque les dones vegin en la policiauna sortida laboral com qualsevolaltra, sobretot perquè així tindremun cos policial millor.

Canviant de tema, ja s’han tancatun bon nombre de clubs cannà-bics a la ciutat i vostès han dit queevitaran que Barcelona es con-verteixi en l’Amsterdam català.Com ho faran?Com que no hi ha una regulació es-

pecífica, actualment la constituciód’una associació d’aquest tipus ésrelativament senzilla. En els darrersanys s’han obert prop de 150 clubscannàbics a la ciutat. Per tant, i da-vant d’això, el primer que cal és uncontrol més estricte, i hem comen-çat per aquí, per les inspeccions. Iaixò ja ha comportat el tancamentde set associacions i tretze més quehan estat precintades.

Un altre dels temes estrella delseu àmbit és el top manta. Creuque es podrà acabar amb aquestapràctica?Acabar amb fenòmens d’aquesttipus és complicat, molt compli-cat. Sobretot perquè molta gent,amb bona voluntat, els compraproductes perquè creu que és una

manera d’ajudar-los. Però cal tenirpresent que aquestes personespoden formar part d’una xarxad’explotació o que els productesque venen, com el cas de les llau-

nes, sovint poden representar pe-rills per a la salut. I tot això sumat al’impacte negatiu que representaaquesta pràctica per al comerç dela ciutat. Amb tot, nosaltres no

només hem d’actuar per la via po-licial, sinó també per la social. Iaixò estem fent. Ho eradicarem?No ho sé, però amb constància jocrec que és possible.

Vostè també lidera TMB, que ac-tualment continua desplegant lanova xarxa ortogonal de bus.Està donant bons resultats?Estem molt satisfets, perquè el quehem fet és una revolució en el mónde l’autobús. En aquests momentsestem gairebé a la meitat del que ésel canvi definitiu de les 28 línies i lasatisfacció dels usuaris expressadaa les enquestes és més alta que enel cas de les línies de bus tradicio-nals. Per tant, estem molt satisfets.És evident que encara estem en unperíode de petites correccions, demoure alguna parada, però la valo-ració ara com ara és molt bona.Amb els mateixos recursos estemoferint freqüències més grans endeterminades línies perquè hem ra-cionalitzat la xarxa de bus.

Acabem parlant de l’agenda na-cional. Han aprovat una moció desuport al 9N i promouran la inter-nacionalització del procés, peròBarcelona no hauria de fer algunacosa més com a capital del país?N’hi ha prou amb això?Miri si n’hi ha prou que, amb totaprobabilitat, amb una altra corre-lació de forces a l’Ajuntament comla que hi ha hagut durant 32 anysaquesta moció no s’hauria aprovati Barcelona no hauria figurat entreels 900 municipis que donen su-

port a la consulta. Per tant, jo vullposar en valor aquest fet. Si avui lacapital de Catalunya s’adhereix aldret a decidir dels catalans és per-què al capdavant hi ha un alcaldenacionalista. El que no podia ser ésel que ha passat durant tants itants anys, quan Barcelona estavad’esquena a les reivindicacions na-

cionals del país. Ara estem al cos-tat fent el que ens toca: donant su-port al dret a votar de la gent i fentpinya amb els partits proconsulta,el parlament de Catalunya i el pre-sident, els quals competencial-ment els pertoca liderar aquestprocés. Crec que el compromís d’a-quest Ajuntament amb el país noes pot negar.

A ulls del PP és clar que no, fins itot els sembla excessiu. Els vancriticar per la xifra dels 1,8 milionsde la V de l’Onze de Setembre idiuen que vostès estan “politit-zant la policia municipal”...Quina credibilitat té un partit quedavant de les xifres ridícules que vadonar la Delegació del govern es-panyol, inferiors fins i tot a les per-

sones que s’havien inscrit a la V, hanestat incapaços de dir res? Jo els hereptat: els puc donar les explica-cions que vulguin i on calgui. Hemseguit sempre el mateix sistema decàlcul, que és el més objectiu quehi ha, però si ells es van posar ner-viosos perquè els hauria agradatque hi hagués hagut menys gentno és el meu problema.

Quines són les seves perspectivesde cara a les eleccions del maig del’any que ve?Jo estic convençut que nosaltresrevalidarem la confiança de la gent.Hem dut a terme un canvi a la ciu-tat però necessitem més temps peraprofundir-hi. Crec que la gent va-lora positivament la gestió queestem fent. Enguany podrem fer500 milions d’euros d’inversió ipodem dir que no hem fet ni unasola retallada en matèria social a laciutat. Estic convençut que la gentsabrà reconèixer tota la feina quehem dut a terme en aquest man-dat. Però ara no em preocupen leseleccions, sinó acabar tota la feinaque hem començat.

“Hem dut a terme

un canvi a Barcelona

però necessitem

més temps per

aprofundir-hi”

“Fa anys Barcelona estava d’esquena a les reivindicacions nacionals del país. Ara estem al costat”

“No té sentit que els

8,2 milions de la taxa

turística els hàgim de

destinar a la promoció

de la ciutat”

“Hem fet una

revolució en el món

de l’autobús: l’hem

racionalitzat”

Page 8: Ciutat vella 41

28 octubre 2014

Ciutat Vella| 8

líniaciutatvella.cat

Nova decisió de l’Ajuntamenten relació amb la polèmica delspisos turístics. Divendres passatel consistori va congelar la con-cessió de llicències per a aquesttipus d’apartaments a tota laciutat. A partir d’ara, i no noméscom passava a Ciutat Vella -ambun pla d’usos específic-, no es po-dran obrir nous pisos turístics aBarcelona, almenys durant unany. Quan hagi passat aquestperíode la decisió es revisarà i apartir de llavors, amb una pe-riodicitat bianual, es tornaran avalorar els efectes de la decisió.

L’encarregat de fer l’anunci,el tinent d’alcalde d’HàbitatUrbà, Antoni Vives, va assegurarque a partir d’ara aquestes lli-cències “queden congelades”gràcies a l’aprovació inicial del

Pla Especial Urbanístic, que apartir d’ara entrarà en la fase detramitació que s’allargarà durantsis mesos, durant els quals veïnsi entitats podran presentar lesal·legacions que creguin opor-tunes i l’Ajuntament buscaràacords per aprovar el pla.

“INSUFICIENT”La decisió de l’Ajuntament arri-ba després que aquest estiu elsveïns de la Barceloneta fessin pa-

lesa la seva indignació amb lesmolèsties que els causen els pi-sos turístics.

Sergi Arnás, portaveu de laplataforma ‘La Barceloneta diuProu’, afirma a Línia Ciutat Ve-lla que celebren “que la suspen-sió s’hagi produït a tota la ciutat,tal com passa a Ciutat Vella”,però afegeix que es tracta d’unadecisió “insuficient, ja que no-saltres volem anul·lacions”. “Calcomençar a posar ordre”, conclou.

La polèmica amb els pisos turístics ha viscut un nou episodi. Foto: Arxiu

No es podran obrir nous pisos turístics a tota la ciutat

» El Pla Especial Urbanístic congela la concessió de noves llicències» ‘La Barceloneta diu Prou’ ho celebra però ho veu “insuficient”

Línia Ciutat Vella, l’únic mitjàdel districte auditat per OJD

COMUNICACIÓ4Des de l’u desetembre, el periòdic mensual Lí-nia Ciutat Vella, fundat l’any2010, passa a ser auditat perOJD/PGD i es converteix en l’ú-nica publicació del districte queforma part d’aquesta auditoria.

El periòdic distribueix 15.000exemplars gratuïts per edició através del teixit comercial, gràciesa acords amb els diferents eixosdel districte, i també a la xarxad'equipaments municipals. LíniaCiutat Vella també compta amb

una imatge renovada gràcies alseu nou web www.liniaciutat-vella.cat. El lector hi podrà tro-bar la informació del districte queapareix a l’edició impresa.

Línia Ciutat Vella forma partde les 20 capçaleres de la xarxade periòdics gratuïts hiperlocalsLínia, dels quals se’n distribuei-xen 175.000 exemplars a travésde les seves 14 edicions mensuals,60.000 exemplars amb els seus4 quinzenals i 8.000 amb laseva capçalera setmanal.

CULTURA4L’escriptor i articu-lista Vicenç Villatoro ha estat no-menat nou director del Centrede Cultura Contemporània delBarcelona (CCCB) després queel ja exdirector, Marçal Sintes,anunciés fa dues setmanes laseva renúncia al càrrec un anyabans del previst per tal de de-dicar-se exclusivament a la do-cència.

Villatoro, nascut a Terrassa el1957, ha publicat una dotzena denovel·les, entre les quals es tro-

ben Memòria del traïdor, Evan-geli gris, Entre batalles, Tenimun nom, La ciutat del fum o Ho-tel Europa. El terrassenc tambéha estat guardonat, al llarg de laseva trajectòria, amb els princi-pals premis de la literatura ca-talana: Sant Jordi, Sant Joan,Ciutat de Barcelona, Ciutat dePalma, Prudenci Bertrana, Do-cumenta i Carlemany.

El també exdirector del dia-ri Avui, entre 1993 i 1996, va serdiputat al Parlament per CiU en-

tre el 1999 i el 2002 i director dela Corporació Catalana de Ràdioi Televisió entre els anys 2000i 2004. L’últim càrrec que haviaocupat, fins a l’octubre de l’anypassat, era el de president del’Institut Ramon Llull. El vaabandonar, però, per escriure elseu últim llibre, Un home quese’n va, on, després de set anysde feina, traça un recorregutsobre el passat de la seva famí-lia a partir de la figura del seuavi.

RedaccióLA BARCELONETA

Vicenç Villatoro, al CCCB

Polèmica | Trias es querellarà contra El MundoL’alcalde de la ciutat, Xavier Trias, assegura que es querellarà contra

el diari El Mundo després que aquest rotatiu anunciés en la portada de laseva edició d’ahir que el batlle barceloní tindria 12,9 milions d’euros en

comptes a Andorra transferits des de Suïssa el febrer de l’any passat.

Page 9: Ciutat vella 41

Ciutat Vella9 | 28 octubre 2014 líniaciutatvella.cat

L’Associació Amics de la Rambla entrega el premi cada any. Foto: Ajuntament

Joan Colom, Nazario i l’AteneuBarcelonès, Ramblistes d’Honor

PROJECTE4La Plataforma con-tra l’Hotel Rec Comtal va orga-nitzar el passat 18 d’octubreuna acció de protesta contra lafutura construcció d’un hotelque va consistir en un taller depancartes, una paella popularreivindicativa i l’acció ‘No al’hotel Rec Comtal’, lideradapel Projecte comunitari de l’An-tic Teatre i els casals de la GentGran del Casc Antic.

Els concentrats, una qua-rantena segons va informarBTV, van reclamar un espaisocial al solar del número 17-19del carrer Rec Comtal,on hi haprojectada la construcció d’unhotel, per part de Nuñez i Na-varro, amb un centenar d’ha-bitacions.

Protesta contra la construcció del’hotel Rec Comtal

SUCCESSOS4La Fiscalia va de-manar a principis de mes 11anys de presó per a sis delsMossos d’Esquadra que vanparticipar en la detenció deJuan Andrés Benítez, un cone-gut empresari que va morir l’anypassat al Raval després de serdetingut per uns agents de la po-licia catalana.

La Fiscalia imputa als agentsun delicte d’homicidi dolós o, al-ternativament, homicidi per im-prudència greu amb lesionsgreus, a més d'un delicte contrala integritat moral. El ministeripúblic també demana un any imig de presó per a dos agentsmés imputats per un delicted’obstrucció a la justícia. Aquestsdos Mossos d’Esquadra són elsque van intentar que algunsdels veïns que van filmar els fetsesborressin les imatges.

Demanen presóper a 6 Mossos del cas Benítez

L’Associació Amics de La Ram-bla va entregar dijous passat, enun acte institucional al Saló deCent de l'Ajuntament, els guar-dons de Ramblista d'Honor2014.

Els guardonats d’enguanyvan ser el fotoperiodista JoanColom, l’artista Nazario i l’Ate-neu Barcelonès. El jurat que vaescollir els Ramblistes d' Honord'enguany va estar format perÀngel Casas, Carles Duarte, Xa-

vier Marcé, Isabel Martí, JoanOliveras Bagués, Enric Pantale-oni, Lluís Pasqual, Eva Rexach,Catalina Serra, Claret Serrahimai Roser Tiana.

Aquest grup de personalitatsva voler reconèixer, en el cas deJoan Colom, “la seva obra i laseva decisió en vincular estre-tament la seva trajectòria artís-tica a La Rambla, al Raval i aBarcelona”; en el cas de Nazarioes va valorar “la seva trajectòriaartística i la seva vinculació vi-tal amb La Rambla i, sobretot,amb la Plaça Reial” i, finalment,en relació a l’Ateneu Barcelonès,es va destacar “la seva llarga tra-

jectòria històrica de servei a lacultura de la ciutat”.

L’acte es va tancar amb el dis-curs del president d’Amics de LaRambla, Joan Oliveras, que vademanar la implicació de to-thom per aconseguir una Ram-bla pensada per als barcelonins,després de denunciar que “elnostre passeig més emblemà-tic, un dels 20 carrers més visi-tats del món, amb més de 100milions de persones que el tran-siten per any, pateix una situaciód’estrès urbà que ja posa en riscclar la visualització dels valorsbarcelonins que ens vertebrencom a ciutat i col·lectiu humà”.

RedaccióCIUTAT VELLA

Page 10: Ciutat vella 41

28 octubre 2014

Comerç| 10

líniaciutatvella.cat

En els últims dies s’ha conegutque dues botigues històriquesdel districte desapareixeran. Estracta de la camiseria Deulofeu,la tercera més antiga de la ciutatque tancarà després de Reis, i laCava de los Faros, que va abaixarla persiana el 16 d’octubre.

En el cas de la Cava de los Fa-ros, el seu tancament és per la ju-bilació de la seva propietària. Encanvi, la camiseria Deulofeu tan-carà a causa de la Llei d’Arren-daments urbans, que s’aplicarà apartir de l’1 de gener i que supo-sarà un augment del preu del llo-guer del local “inassumible”, se-gons explica a Línia Ciutat VellaRamon Oliveras, propietari de lacamiseria. Oliveras assegura que“el negoci funciona”, però reco-neix que “no podrem seguir en-

davant a causa de l’alt preu del lo-cal”. El propietari també alertaque “arribarà un moment queningú podrà satisfer els lloguersal centre de la ciutat”.

Davant d’aquesta situació,Josep Maria Roig, secretari del’Associació d’Establiments Em-blemàtics, augura que “si no es fares, seguirà el degoteig de tan-caments en els pròxims mesos”,i denuncia que la mesura de go-

vern en defensa dels establi-ments històrics presentada almes de febrer “és una cortina defum que no s’ha concretat en res”.

Per contra, fonts municipalsasseguren que l’Ajuntament síque està duent a terme mesuresde protecció, sobretot mitjan-çant l’oficina específica habilita-da per atendre els comerços em-blemàtics, que “ha ajudat a ne-gociar el lloguer en molts casos”.

La camiseria Deulofeu tancarà després del Nadal. Foto: Google Maps

Tanquen dues botigueshistòriques més a Ciutat Vella

» La Cava de los Faros abaixa la persiana per jubilació i la camiseriaDeulofeu ho farà després de Reis per l’augment del lloguer del local

Cinc premiats del districte als‘BCN, millor botiga del món’

GUARDONS4Diverses botiguesdel districte de Ciutat Vella vanser guardonades en la darreraedició dels premis Barcelona, lamillor botiga del món, celebra-da el passat dia 20 d’octubre.

Aquests premis s’atorguencom a reconeixement a la con-tribució al dinamisme econò-mic i social del districte i a l’a-posta per la innovació, la soste-nibilitat i la cohesió social.

El premi a la millor iniciati-va empresarial comercial va anara parar a Menja Futur, un pro-jecte que ofereix menjar prepa-rat de qualitat i ecològic on tre-ballen 30 persones en risc d’ex-clusió social. El premi al millorestabliment comercial va anar a

parar a la Casa Piera Belles Arts,una botiga que data de l’any1941 que es dedica a la venda deproductes relacionats amb l’ela-boració artística.

Per la seva banda, René+queelectrodomèstics se’n va endur elpremi al model de comerç sos-tenible pel seu compromís am-biental i d’estalvi energètic. Dis-cos Castelló, una icona de la cul-tura musical barcelonina des del’any 1931, va rebre una mencióespecial per la seva activitat.

Per últim, la parada MenutsRosa va rebre el premi Barcelo-na, els millors mercats del món,per la seva trajectòria familiar al’interior del mercat i la sevaadaptació als nous temps.

MOSTRA4La cinquena ediciódel Mercat de Mercats dels dies17 i 19 d’octubre va finalitzaramb unes xifres de rècord.

Durant els tres dies que vadurar la fira, més de 265.000persones van passejar per l’a-vinguda de la Catedral per gau-dir dels productes del mercat idels plats típics de les diferentscomarques de Catalunya, un delstrets característics d’aquesta novaedició del Mercat de Mercats. Elnombre de visitants no va ser en-

guany l’única dada que es vasuperar, ja que durant la fira esvan vendre prop de 65.000 ti-quets de degustació, un 20%més que durant l’edició del 2013.A més, en aquesta edició han par-ticipat 40 xefs de restaurants detot el país que sumen 17 estrellesMichelin, quaranta parades demercats de tot Barcelona, 30productors de proximitat, 8 for-ners artesans i 14 bars i restau-rants de la ciutat que van oferiruna de les seves millors tapes o

plats elaborats amb productes demercat. Per l’Aula Gastronòmi-ca amb què va comptar la fira vanpassar figures destacades de lagastronomia com Joan Roca,Quique Dacosta o Carles Abellán,que van parlar de cuina tradi-cional, d’avantguarda i de dife-rents maneres de cuinar.

Aquest esdeveniment estàorganitzat per l’Institut Munici-pal de Mercats i vol reivindicar laqualitat dels productes frescos itradicionals dels mercats.

F. Javier RodríguezCIUTAT VELLA

Foto de família de tots els premiats a la gala. Foto: Ajuntament

Un gran mercat a l’aire lliure

L’avinguda de la Catedral va acollir l’esdeveniment. Foto: Mercats BCN

Moda | Sant Antoni Comerç celebra la seva passarel·laSant Antoni Comerç va celebrar el passat divendres 17 d’octubre la seva passarel·la de moda, enel marc del programa BCN, Moda al carrer, que organitza la Fundació Barcelona Comerç amb

els eixos comercials de la ciutat. En aquesta desfilada de moda els comerciants del barri van mostrar les seves propostes de cara a la nova temporada de tardor/hivern.

Page 11: Ciutat vella 41

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8811 | 28 octubre 2014 líniaciutatvella.cat

Page 12: Ciutat vella 41

28 octubre 2014

Esports| 12

líniaciutatvella.cat

El Real Canoe madrileny arri-bava dissabte passat a la piscinade Sant Sebastià com a líder dela Divisió d’Honor del waterpo-lo estatal, però va sortir cinquègràcies a la golejada que l’Atlè-tic-Barceloneta li va endossar.

Amb un clar 17 a 5, els homesde Chus Martín van derrotarun rival directe a la classificació,gràcies a la solidesa defensivamostrada i a la intensitat que hivan imprimir els seus jugadors.A poc a poc, els de Ciutat Vellavan recuperant jugadors impor-tants com Dani López –que haestat baixa per una fractura de tí-bia i peroné–, Chalo Echeni-que, Felipe Perrone i BernardoOneto. De fet, Perrone va serl’autor de 3 gols i va capitanejarel seu equip cap a la victòria con-

juntament amb Fran Fernández,autor també de 3 gols.

Per la seva banda, el Canoeno va mostrar la seva millorimatge i va acabar marcant no-més 5 gols en un partit on mais’hi va sentir còmode. Abad i Ba-rroso, autors de 2 gols cadascun,van ser els millors dels madri-lenys. Amb aquesta ampla vic-

tòria, l’Atlètic-Barceloneta as-soleix la segona posició, com-partida amb el Mediterrani, elSabadell i el mateix Canoe, totsquatre amb 9 punts.

La pròxima jornada els ma-riners rebran a casa el Medite-rrani, en un duel pel liderat queara per ara ocupa el CN Terras-sa, amb 10 punts.

Els mariners són segons amb 9 punts. Foto: CNAB

L’Atlètic-Barceloneta goleja el Canoe i es col·loca segon

» Els mariners derroten clarament a casa el Canoe per 17 gols a 5 » La solidesa defensiva i la intensitat van ser les claus de la victòria

Organitzen rutes de patinatgeels divendres a la nit

PATINATGE4L’Associació de Pa-tinadors de Barcelona (APB) or-ganitza cada divendres una rutanocturna per Barcelona. En to-tal, l’entitat compta amb 12 ru-tes diferents que recorren di-versos barris de la ciutat durantunes dues hores. Tot i així, elpunt de partida és sempre el ca-rrer al Centre de la Vila del carrerSalvador Espriu, davant del portde Barcelona.

Divendres passat van cele-brar una ruta que va travessar el

districte de Ciutat Vella i va pu-jar fins al Clot a través de la pla-ça de les Glòries.

Les rutes són gratuïtes i so-len tenir una participació mitja-na de 300 persones, segons elsorganitzadors. Per participar calconèixer el patinatge urbà i do-minar mínimament la frenada.

Aquest pròxim divendres elclub ha organitzat la ruta de laNit dels morts, que sortirà delCentre de la Vila a dos quartsd’onze de la nit.

Un esforç conjunt perfomentar el català a l’esport

LLENGUA4Ajudar a introduir lallengua catalana en el món del’esport i de la formació als in-fants en aquest àmbit. Aquest ésl’objectiu del Districte i del Term-cat –el Centre de Terminologiade la llengua catalana–, que hacedit 40 exemplars del Diccio-nari general de l’esport als cur-sos de formació pràctica d’en-trenadors i àrbitres que organit-za el Consell de l’Esport Escolarde Barcelona al barri del Raval.

A més, els tallers es comple-mentaran amb unes sessionsposteriors per dotar de recursosi acompanyament a aquests jo-ves perquè puguin desenvolupar-se en el rol d’entrenadors em-prant el català com a llengua ve-hicular i amb un bon domini delvocabulari tècnic esportiu. Totplegat, un esforç conjunt perconsolidar el català en el món del’esport escolar, una etapa clau enel desenvolupament vital.

Prop de 100 remers al TrofeuInternacional de Rem

REM4El Reial Club Marítim vaorganitzar aquest passat cap desetmana la dinovena edició delTrofeu Internacional de RemOlímpic.

La competició va comptaramb la participació de prop de100 esportistes de les categoriesmasculina i femenina, entre elsquals també es trobaven remersvinguts de Portugal i França. Eltrofeu va ser seguit per un nom-brós públic que es va congregar

a la vora del mar i al pont del Ma-remagnum i que va poder gaudird’una competició que ja ha es-devingut un clàssic del rem a Ca-talunya.

La cita va cloure diumengeamb l’entrega de premis i el so-par de comiat, on van participartots els participants.

Aquest campionat reuneixels millors esportistes catalans dela categoria i equips de remersprocedents d’altres països.

RedaccióCIUTAT VELLA

Les rutes solen comptar amb una gran participació. Foto: Ajuntament

Futbol | Derrota del CF Barceloneta, que cau a la vuitena plaçaEl CF Barceloneta va perdre a domicili contra l’MBD Lions per 2 gols a 1, una derrota que deixa

els de Ciutat Vella en la vuitena posició del grup 11 de Tercera catalana, amb 12 punts. El diumenge vinent el Barceloneta rebrà a casa el Besòs Baró de Viver CF, un conjunt que

ocupa la tercera posició a lliga i que ha firmat un inici de temporada molt positiu.

Page 13: Ciutat vella 41

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8813 | 28 octubre 2014 líniaciutatvella.cat

Page 14: Ciutat vella 41

| 14Agenda28 octubre 2014líniaciutatvella.cat

[email protected]

AGENDA MENSUALDIUMENGE 2 DE NOVEMBRE19:00 Quietud salvatge és una adaptació lliure

de l’obra d’Àngel Guimerà Terra Baixa a càrrecde la companyia Solitària.

DIMARTS 29 D’OCTUBRE10:30 Taller de cosmètica natural a càrrec de la

professora Marion Sergent, on els participantsaprendran a cuidar-se elaborant vuit productescosmètics bàsics que després es podran en-dur a casa. / Centre cívic Pati Llimona.

DIMECRES 29 D’OCTUBRE10:00-12:00 Taller de risoteràpia, una activi-

tat que aporta beneficis contrastats a la sa-lut mitjançant l’humor i el riure. Activitat acàrrec de Maribel Rivera. / Centre cívic Bar-celoneta.

FINS AL 31 D’OCTUBREMatí-Tarda Barcelona, un producte. Exposició

que mostra projectes que els alumnes de l’Es-cola Massana han fet al voltant del mar-xandatge de la Barcelona World Race i que su-posa una reflexió sobre l’objecte de record. /Museu Marítim de Barcelona.

FINS AL 2 DE NOVEMBREMatí-Tarda #artveuivot és una mostra amb una

vuitantena d’obres, totes en format cartell,on artistes de diferents disciplines abordenel tema del dret a decidir. / Museu d’Histò-ria de Catalunya.

DIVENDRES 7 DE NOVEMBRE12:15-13:15Taller familiar de ioga amb nadons

de 2 a 11 mesos, un moment on s’estreny larelació entre els petits i els seus pares. Acti-vitat a càrrec de Francesca Giusti. / Centre cí-vic Pati Llimona.

DIMECRES 12 NOVEMBRE18:00 Contes màgics en la parla del Pallars, una

activitat a càrrec de Carles Alcoy on hi col·la-bora ANIN, i està adreçada a nens i nenes apartir dels 4 anys. / Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.

DIUMENGE 2 DE NOVEMBRE12:00 Partit de futbol del CF Barceloneta con-

tra el Besòs Baró de Viver CF, corresponent ala novena jornada del grup 11 de Tercera ca-talana.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Sessió de narrativa i contes on s’ex-plicaran llegendes tradicionals, contesmal explicats i una versió dels Pasto-rets. El diumenge dia 2 de novembre,es narraran contes mal explicats. / Casadels Entremesos.

Conta-contesEls Conta-mesos

Dg. 2 de novembre a les 12:00

Cultruta i TMB proposen visitar el Me-tro d’una manera insòlita: endinsant-se en les seves artèries. Aquesta rutaproposa un itinerari subterrani demetro en metro per conèixer la sevahistòria. / Carrer Estruc, 10.

BCN subterrània:històries del MetroEls dissabtes a les 10:30

La XI edició del Festival Shakespearetorna a presentar en la Biblioteca Na-cional de Catalunya diferents mun-tatges i propostes que parlen de l’au-tor anglès o s’inspiren en la seva obrades de múltiples òptiques i disciplines.

Festival Shakespearea la Biblioteca Nacional

Fins al 29 de novembre

L’Atlètic-Barceloneta rep a casa elMediterrani, equip que actualment éstercer amb 9 punts, els mateixos queels mariners, que són segons. / Pisci-na Sant Sebastià.

Partit de waterpoloCNAB-CE Mediterrani

Ds. 1 de novembre a les 12:45

Page 15: Ciutat vella 41

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8815 | 28 octubre 2014 líniaciutatvella.cat

Page 16: Ciutat vella 41

| 16 28 octubre 2014líniaciutatvella.cat Pròxima edició: 25 de novembre