of 16 /16
Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona “Amb la Llei de Barris podrem aprovar les assignatures pendents al Raval sud” barcelona El Born El centre cultural rep una injecció de 13,6 milions d’euros Barnasants El festival s’atura al Palau amb el concert de Quique González 12 10 líniaciutatvella www.liniaciutatvella.cat · 2 de Febrer de 2011 · Núm.5 · 15.000 exemplars Redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 “Amb la Llei de Barris podrem aprovar les assignatures pendents al Raval sud” Foto: David Campos Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona La remodelació de la plaça Orwell la convertirà en un espai d’ús familiar La reforma, que finalitzarà en tres mesos, pretén acabar amb les reunions nocturnes de joves 3 10

Línia Ciutat Vella 5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Ciutat Vella 5

Text of Línia Ciutat Vella 5

 • Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

  Amb la Llei de Barris podremaprovar les assignatures pendents al Raval sud

  barcelona

  El BornEl centre cultural rep una injecci de13,6 milions deuros

  BarnasantsEl festival satura al Palau amb el concert de Quique Gonzlez

  12 10

  lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat 2 de Febrer de 2011 Nm.5 15.000 exemplars

  Redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  Amb la Llei de Barris podremaprovar les assignatures pendents al Raval sud

  Foto: D

  avid C

  amp

  os

  Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

  La remodelaci de la plaa Orwell laconvertir en un espai ds familiarLa reforma, que finalitzar en tres mesos, pretn acabar amb les reunions nocturnes de joves

  3

  10

 • lniaciutatvella Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Febrer20112 www.liniaciutatvella.cat

 • En portada 3Febrer20112 lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat

  Entrevista a lalcalde de Barcelona, Jordi Hereu

  La installaci dascensors ha estat unade les mesures ms efectives del mandat

  Fotos: David Campos

  Lalcalde Jordi Hereu (1965)entra a la sala i saluda somrient.Abans de seures al sof, per, esposa lamericana on hi llueixlescut de Barcelona. Des quesencarrega de lalcaldia, des del2006, ha reivindicat el paperdels barris dins de la ciutat. Peraix, probablement, veu ambmolt bons ulls laprovaci de laLlei de Barris al Raval sud, jaque permetr una injecci dediners extra amb els quals durendavant nous projectes.

  Com beneficiar al barri delRaval la Llei de Barris?s important perqu permetr re-soldre temes dhabitatges, enspermetr seguir millorant desdun punt de vista urbanstic, i re-forar els mecanismes de cohesisocial. Al Raval sud hi tenim ele-ments fantstics, com la Ramblai daqu poc la Filmoteca... Jahem fet moltes coses, per simportant continuar fent-ne. Isobretot destaco el missatge da-posta que suposa, ja que s unbar ri on encara hi tenim assigna-tures pendents. Quina valoraci fa daques-ta ajuda econmica extraque reben els ajuntaments?La Llei de Barris s una de les mi-llors aportacions del govern de laGeneralitat en els darrers anys. Idemano que no es pari. Sha demantenir, perqu mobilitza moltsrecursos, fa de multiplicador.Com que s una inversi que su-fraga el 50% duna actuaci, ani-ma als consistoris a invertir ambillusi, perqu saps que laltre hiposar la resta. Nosaltres lhemaprofitat totalment. Per exem-

  ple, a Ciutat Vella, tant els barrisde Sant Pere, Santa Caterina i laRibera com la Barceloneta ja lhanobtingut. En particular, per al Ra-val sud s tot un missatge que aixno para, que aqu continuem te-nint assignatures pendents da-provar i que les volem aprovar.Fins ara hem fet una inversidescomunal, per continuaremfent-la, perqu ens hi juguemmolt.Abans apellava a la cohesisocial, i a la Llei de Barrisper potenciar-la.S, i hi ha altres mesures, com la-juda que estem aportant per taldinstallar ascensors als edificisantics. Sha convertit com una deles mesures ms efectives i efi-cients de cohesi social. En la ins-tallaci dascensors, hem fet unarevoluci. Em sembla sincera-ment que s una de les mesures

  ms inteligents que hem fet enaquest mandat. s un dels granstemes de ciutat, ja que permet,per exemple, que la gent gran pu-gui continuar a casa seva.El govern de la Generalitatha canviat de color, comcreu que afectar a la ciutat?En molts projectes, a partir darahaurem dapretar als daqu al da-vant [la Generalitat]. Per avanar,hem davanar tots junts. Per a al-guns temes depenem dells i ja elshi he explicat: ajust pressuposta-ri, s, per no em pareu la realitat.Hem de fer lesfor de seguir im-pulsant projectes, de no pararmalgrat la crisi. El missatge de pa-rar s nefast. A ms, jo no ladme-to. Jo, enlloc de parar, accelero entot all que depn de mi.Un exemple daix seria les-taci del Tren dAlta Veloci-tat de la Sagrera?

  Diferents moments de lentrevista del Lnia Ciutat Vella a lalcalde de Barcelona Jordi Hereu

  La Sagrera permetr lapariciduna nova gran centralitat. Peraix, sempre li he donat tanta im-portncia. Ens ho jugvem tot. Sino hagus estat per lestaci, elbarri shagus quedat igual durantdcades, amb ferides urbanes, lifaltarien motors de transforma-ci. s de les coses de les que emsento ms orgulls. Haver-ho ti-rat endavant en el marc de la cri-si, haver lluitat i aconseguir-ho. Arran la baixa repercussique t en alguns sondejos,creu que el barcelon sdesa grat amb el seu govern?Com ho viu personalment?Jo estic orgulls i convenut delque estem fet. A mi no em senti-ras mai dir: Quins desagrats..No. Clar que aspirem i ambicio-nem guanyar la batalla democr-tica del convenciment, per estemorgullosos del que estem fent per

  a la gent. Ho fem per ells, i ambells. La crisi econmica t unsefectes descomunals, i sn mo-ments complicats per a qualsevolque tingui responsabilitats pol-tiques, per a la vegada les exer-ceixes amb convenciment, ambganes, amb passi. El sentimentdagrament mai ha estat el prin-cipal. Conec gent de Barcelonaque fa moltes coses per als seusvens, i no esperen mai lagra-ment dels altres, ho fan perqu hicreuen. Personalment, et dic queaquest s el meu motor. En totcas, s al contrari, sc jo qui hadestar agrat a la gent, que sn elsqui ens acompanyen. Les entitatsvenals, les seves reivindicacions,ens ajuden. Aquestes persones nosn gent desagrada, tot el contra-ri, s gent magnfica. Noms tincagrament, s un plaer estar ambells i treballar amb ells cada dia.

  J. SugraesCiutat Vella

 • lniaciutatvella

  Ciutadans

  4

  grup comunicaci21

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(L nia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutir -rez (Lnia Badalona), Pere Gimnez (webs temtics), Ivana Padierna(webs de proximitat). Caps de redacci: Elisabeth Alfa ro i Cris tianG mez. Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcs Pre sas, Ma -ri o na Sanz i Daniel Sainz de Aja. Fotografia: Eduardo Benito.

  Dipsit legal: B-43220-2010

  Redacci: 93 519 44 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, lex Subi-rats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, David Olivares, Manel Riera i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit. Facturaci: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  www.liniaciutatvella.cat

  Lnia Ciutat Vella agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible queels escrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Ciutat Vella es reserva el dretde retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  Safata dentradaEDITORIAL

  lniaciutatvella www.liniaciutatvella.cat OpiniFebrer20112

  David Tan da Silva, 27 anysAturat

  Que shagi retardat ledat de ju-bilaci no em sembla b. Si suna reforma ha de ser per a b noper a qu ens facin treballar en-cara ms anys. No estic dacordamb el que sha aprovat.

  Mnica Ausejo, 38 anysAdministrativa

  No em sembla b la reforma delsistemes de les pensions. Valoropositivament algunes excepcions,com que els qui tinguin treballsmolt durs puguin jubilar-se als 65anys.

  J.G, 73 anysJubilada

  No pot ser aquesta reforma. Noest b que no deixin a la gent ju-bilar-se abans. Sn molts elsanys que shan de cotitzar perdesprs tenir molts problemesamb les pagues.

  Pedro F.M, 73 anysJubilat

  A la gent gran els haurien de dei-xar jubilar-se als 65 anys. No spossible que desprs de tantsanys treballant shagin desperarencara dos anys ms per poderser pensionista.

  Ioana M. Petreus, 25 anysCambrera

  No em sembla b la reforma deles pensions. No poden fer treba-llar tants anys a la gent per acon-seguir una pensi. Crec que po-der jubilar-se als 65 anys ja esta-va b.

  Qu li sembla la reforma de les pensions?

  ui visiti el barri Gtic i pregunti per la plaa George Orwell elremetran directament a la plaa del Tripi, que s com es coneix

  popularment a la zona. Una plaa a tocar de la Rambla que va nei-xer com un dels primers espais pblics per revitalitzar el nucli his-tric de la ciutat. Joves, rodamons i turistes shan concentrat all finsfa escassament una setmana, quan les tanques van envar la quoti-dinitat de la plaa del Tripi sense deixar espai per als que dia reredia passaven les hores all. Les obres han arribat precisament pereliminar la imatge daquest espai, que en moltes ocasions sha rela-cionat amb lalcohol, la droga i les actituds incviques.

  LAjuntament vol acabar amb lantiga imatge de la plaa del Tri-pi per deixar lloc a un espai familiar: eliminant els esglaons i installantuna rea de jocs que converteixi aquesta plaa en lespai idoni pera les famlies i els nens. En prop de tres mesos, la plaa del Tripi esreconvertir en la plaa George Orwell, deixant de costat als qui finsara lhan explotat durant les nits i donant la benvinguda a uns nousinquilins.

  La plaa del Tripi vol serla plaa George Orwell

  Q

  ls clculs apunten que prop dun miler de nens que estudien aBarcelona ho han de fer en mduls provisionals a lespera de

  que es construeixi lequipament definitiu. Alguns arrosseguen la con-demna des de fa quatre anys i lendarreriment va produir que unsmesos enrere les cinc escoles afectades es reunissin per sumar for-ces i fer pressi. Les seves accions, per, no han comenat a donarresultats fins aquests dies. Al districte de Ciutat Vella, per exemple,la regidora Assumpta Escarp ha assegurat que la construcci de lanova seu per al CEIP Mediterrnia s una prioritat i ha reclamatfons al Departament dEducaci per poder assegurar aquesta actua-ci en breu. Per el cas del CEIP Mediterrnia no s allat ni tam-poc nou: els alumnes del CEIP La Maquinista, els de Congrs-Indians,els del Fluvi i els de la Sant Mart tenen la mateixa demanda, aca-bar amb leducaci als barracons. La mateixa Assumpta Escarp vareconixer la prioritat daquestes obres, que han dajudar a aconse-guir una educaci digna per a lalumnat. El futur del centre, per, aradepn de la nova consellera dEducaci, Irene Rigau. Tot i aix, lAM-PA i lalumnat esperen respostes des de fa quatre anys.

  Esperant respostes per auna educaci digna

  E

  JUBILAR-SE ALS 65 ANYS

  Tinc 64 anys, i em jubilo aquestany. Treballo 8 hores diries enuna feina vocacional. Jo vullcontinuar treballant ms enllde ledat establerta, per lem-presa no ho permet. Penso quela jubilaci hauria de ser lliure iindividual, a ledat que cadasccreies convenient. No entenc perqu sha de posar un temps lab-oral obligat. Som molts els quevolem continuar amb la vocacifins que decidim deixar-ho perprpia voluntat.

  Rosa PomaredaBarcelona

  LA NOTCIA DE LA TREVA

  Sembla una broma de mal gust,per si un escolta a certspoltics, comentaristes, organit-zacions de vctimes, mitjans decomunicaci... es podria pensarque hi hagi hagut un atemptat oalguna cosa pitjor. I per mi sevident que no desconfien de latreva dETA perqu podria seruna trampa, sin per tot el con-trari, desconfien perqu podriaser cert! ETA ha hagut d'evolu-cionar des de les seves posicionsmaximalistes inicials per acos-tar-se a un possible final de laviolncia. I ms que li caldr

  evolucionar encara, segur. Perl'Estat espanyol tamb haur demoure's d'una posici esttica,hereva del franquisme, que creaproblemes amb el terrorisme aEuskadi. I incomoditat a Cata-lunya. I mentre sembla que ETAs est disposada -pels motiusque siguin- a deixar la violncia;en canvi, Espanya sembla que

  FUMAR O NO FUMAR

  Parlo des de la perspectiva duna malalta dasma, no fumadora.Jo opino que no calia canviar la llei del tabac; ja shan gastat

  molts diners en habilitar zones per a fumadors i no fumadors, iara no els serveix de res haver-ho fet. En molts bars i restaurantsde Barcelona existia la possibilitat descollir. Actualment no hi haning dins dels bars, com que sha de sortir al carrer per poder fu-mar, les voreres estan plenes de burilles.

  A mi, particularment, quan passo per davant duna colla de fu-madors, em molesta el fum que desprenen dels seus pulmons i deles seves cigarretes. Abans no em molestava, ja que eren dins delsbars i podia passejar tranquillament ; si entrava en un bar i quanvolia fer-ho, ja sabia a qu mexposava. Ara en contra mho tro-bo a cada pas que faig.

  Si havia danar a algun bar, escollia la zona de no fumadors. Enalguns barris per no dir tots, hi ha bars cada 15 metres amb ho-mes parats o jubilats prenent cervesa i, ara, per postres, fumanta la porta a peu dret i no pas a la terrassa, que en alguns casos nonhi ha.

  La imatge del meu barri ha canviat. No s un barri precisamentben educat, net i polit, cada cosa que sobra es llena a terra i ja no-ms faltaven les burilles.

  Nria SendraBarcelona

  prefereix una situaci dstatuquo que, malgrat ser dolorosa, liestalvia haver d'obrir debats po-ltics que vol ignorar a totacosta. s trist, per crec que msval mirar de front el problema ino marejar la perdiu.

  Jordi OriolaBarcelona

 • 5Opini

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Ciutat Vella

  Semfors

  El mirador

  Lagull La Foto Carrer dels Cdols (Barri Gtic)

  lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat Febrer20112

  Per a una cursa popular, el ms importants el seu poder de convocatria, ms queel resultat final. La Mitja Marat es con-solida encara ms com a una cita tradicio-nal per als amants de lesport, com ho de-mostren els ms de 8.000 corredors.

  Mitja Marat de BarcelonaNou rcord de participants

  Centre Cultural del BornUn projecte que no conven tothom

  Assumpta EscarpRegidora del districte

  Una jutgessa triga dos anys en emetre una sentncia.El jutjat penal nmero 1 de Barcelona acaba de fer pblica unasentncia amb un retard sense precedent conegut: dos anys des dela data de la celebraci del judici. La resoluci judicial condemna apenes menors tres responsables de les obres de construcci de la l-nia 9 del metro a Santa Coloma de Gramenet, on el 19 de gener del2004 es va produir accident laboral amb un treballador mort i unferit greu.

  Retenen un cotxe de la policia perqu lAjuntamentno paga el lloguer. L'empresa que fa dos anys va subminis -trar un parell de turismes a la Policia Local de Sant Feliu de Gu xolsen rnting en t un de retingut perqu diu que l'Ajuntament li deu14.553,82 euros en factures del 2010. No s l'nica empresa que lireclama diners a l'Ajuntament: l'empresa que subministra els uni-formes dels agents li demana 8.082,22 euros. Fonts del consistorihan manifestat que no els consta que hi hagi factures pendents depagar de l'exercici anterior.

  El 24 de gener va ser el pitjor dia de l'any. Hi ha diesque ms valdria no llevar-nos. Molts d'ells sn impossibles depreveure. Ara, un investigador britnic ha donat un nou motiu msper al desnim, o per a la previsi, elaborant una frmula matemti-ca per assenyalar quin ser el pitjor dia per al nostre estat d'nim.I per aquest 2011, la frmula va donar com a resultat el passat 24 degener. L'autor de la frmula sobre el pitjor dia de l'any per a l'estatd'nim s el doctor Cliff Arnalls, professor de la Universitat de Cardiff.

  Aquests darrers dies sha aprovat el pro-jecte per a la construcci de linterior delnou centre cultural, que impulsar lacti-vitat social al barri. Lentitat El Torn delBorn, per, troba pegues al projecte finali ha plantejat una alternativa.

  La regidora ha reclamat a la Generalitat li-nici de les obres al CEIP Mediterrnia, quedes del 2007 est en barracons. Si ho ha-gus fet fa uns mesos shagus trobatamb una Generalitat del seu mateix par-tit, PSC, i hauria estat ms fcil entendres.

  SHA ENCS LA METXA?Aquests darrers dies estem veient per latelevisi com milers degipcis surten alcarrer en contra del rgim de HosniMubarak, que porta al poder 30 anys,des del 1981. s la conseqncia, o aixdiuen els experts, de la revolta que hi vahaver a principis dany a Tunsia i que vaacabar amb la caiguda del dictador BenAli. s ben curis el comportament queestan tenint els pasos europeus, i sobre-tot els Estats Units, respecte aquestes re-voltes socials. Per una banda, demanenrespecte per als manifestants i una solu-ci no violenta per part dels rgims dic-tatorials. Per altra banda, sho mirenamb recel, ja que darrere de les reivindi-cacions dels drets humans shi amaguinorganitzacions islmiques fonamentalis-tes.

  Histricament, moltes daquestes di-nasties dictatorials del nord dfrica hanestat hospiciades pels propis Estats Units.Des de la dinastia alauita al Marroc, alpropi Mubarak a Egipte o a SaddamHussein a lIraq, han estat rgims auspi-ciats i defensats per les democrcies oc-cidentals ja que servien de barrera al co-munisme, en un principi, i a lentrada delislamisme en els ltims anys. El proble-ma arriba quan, amb aquest objectiu, esvulneren sistemticament els drets delshabitants daquests pasos. La manca decoherncia s un altre dels problemes queoccident hauria de cuidar una mica, ja quesha organitzat una guerra per derrocar aSaddam Hussein en nom dels drets hu-mans, mentre hi ha dictadures com la ira-n o la de Libia, amb El Gaddafi al capda-vant, que semblen intocables.

  Davant daquests precedents i la man-ca de llibertats, s normal que els egipcisse sublevin. Hi ha un altre element que hamodificat la realitat totalment: lomnipre-sncia i independncia de la cadena de no-tcies Al-Jazeera, un mitj que ha permsconixer la veritat de les revoltes, senseimportar el pas on succeen els fets.

  La CUP no sunir a ERC a les municipalsLa Candidatura dUnitat Popular de Bar-celona (CUP) no negociar una coaliciamb ERC de cara a les properes munici-pals. Desprs de trobar-se amb represen-tants daquesta formaci, la CUP ha reite-rat la voluntat de treballar per canviar elmodel de ciutat. El qestionament que faERC de lactual manera de gestionar el con-sistori i de la idea de ciutat que sen deri-va, que es podria qualificar doposici a lacarta, no s, ni de bon tros, una alternati-va de govern. En aquest sentit, la CUP des-menteix les informacions errnies (i, enocasions, no contrastades) que en les dar-reres setmanes han aparegut en diversosmitjans de comunicaci i que, citant ERC,assenyalaven que la CUP veia b una coa-lici amb la formaci de Portabella.

  Ja fa mesos que la Candidatura dUni-tat Popular reitera que no treballar ambcap formaci que defensi el model actualde Barcelona. Un projecte que fabrica unaciutat artificial, que modifica la realitat delsnostres barris per fer-la funcional a la l-gica econmica del turisme o de lespecu-laci davant dels drets de les persones. Elvenat de Barcelona pateix dia rere dia lesconseqncies d'aquest concepte de ciutati veu com, cada vegada, t menys dret a

  participar de les decisions que lafecten icom es privatitzen els serveis pblics en fa-vor dempreses que els empobreixen iacomiaden treballadors i treballadores. Lavoluntat de la Candidatura s construir unaaltra Barcelona, dinamitzar els barris,atendre les necessitats socials i millorar laqualitat de vida de les persones que hi viu -en.

  La CUP de Barcelona considera que elprograma i les prioritats d'ambdues forcesdifereixen profundament, aspecte fona-mental per a la Candidatura dUnitat Po-pular a l'hora de decidir possibles aliances,per sobre de llistes, persones candidates irepartiment de quotes. La CUP treballa so-bre dos eixos bsics (un de nacional i unde social) que no coincideixen amb ERC.

  Per a la Candidatura dUnitat Popular sbsic fer propostes veritablement alterna-tives i de denncia permanent de les po-ltiques concretes que alimenten lactualmodel de ciutat. En aquest sentit, les pro-postes en turisme, habitatge i democrciaparticipativa (tres dels eixos bsics del pro-grama municipal de la CUP de Barcelona,entre molts daltres) difereixen molt de lesque s'han aplicat des del consistori. Tantdes de lequip de govern com des daques-ta oposici a la carta, ERC ha demostratuna manca de comproms amb una praxipoltica que soposi realment als poders fc-tics de la ciutat i als seus interessos , i queimpulsi propostes reals de transformaci.

  Finalment, la Candidatura dUnitat Po-pular de Barcelona recorda que t elsseus mecanismes de decisi interns, elsseus ritmes i que evitar supeditar el plade treball tctic i estratgic a conjunturespartidistes i electoralistes.

  D'acord amb aquests principis, la CUPsempre estar oberta a escoltar i a ser pro-activa per a qualsevol mena de contacte, deproposta de debat, o de treball, ambcollectius, entitats i organitzacions que re-dundi en benefici del venat de Barcelona,abans, durant i desprs de les eleccions.

  Candidatura dUnitat Popular (CUP) de Barcelona

 • 6 lniaciutatvella Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

 • Febrer

  20112lniaciutatvellaRaval

  7

  Ms de 80 artistes opten a seruna de les esttues humanesRedacci > Un total de 81 per-sones han presentat la sollicitudper poder optar a ser una de lesesttues de la Rambla. Ara, unacomissi de valoraci del dis-tricte far una primera tria entreels currculums que shan presen-tat, valorant la formaci i lexpe-rincia dels artistes. Les personesque superin la puntuaci reque-rida passaran directament a unsorteig.

  Aquest ser el primer any quesapliqui aquesta nova regulacipel que fa a les esttues humanes

  de la Rambla. A partir dara, lespersones seleccionades rebranun carnet acreditatiu on es fixa-r lespai i lhorari en el qual potactuar. Lacreditaci shaur dex-hibir en un lloc visible i es reno-var anualment. Lactivitat espodr fer entre el carrer Bonsuc-cs i la plaa Arc de Teatre cadadia de lany. En total, hi haurquinze punts autoritzats ambhoraris de mat de tarda. Les es-ttues tamb tindran un espai fi-xat, de 0,70 x 0,70 i hauran du-sar una tarima de 0,40 metres.

  Imatge duna de les esttues de la Rambla

  Foto: S. Arroyo

  El dispositiu Grvol redueixels delictes i furts nadalencsEl districte es preocupa per laugment de furts ambviolncia i la retallada en el nombre defectius policials

  S. ArroyoRaval

  Ciutat Vella s un dels territorison per Nadal es va desplegar eldispositiu Grvol, un pla decollaboraci estreta entre elsMossos dEsquadra i la GurdiaUrbana amb lobjectiu dincre-mentar la seguretat als eixoscomercials. A principis de de-sembre, el desplegamentdaquest dispositiu a CiutatVella evidenciava els resultatsamb les primeres detencions.Ara, sha fet balan del pla, de-tectant la disminuci del 3% delsfurts respecte a lany passat.Tamb shan redut un 21% elsrobatoris amb violncia o intimi -daci, i un 44% els que es pro-dueixen a les entitats bancries iles joieries. Durant el perode deNadal, les patrulles mixtes hanfet 10 detencions i 220 identifi-cacions a tot Barcelona. Tot i quehi ha hagut un descens en elsfets delictius, el districte segueixvalorant negativament lincre-ment dels robatoris amb violn-cia: Aix genera alarma social,va explicar la tinent dalcalde dePrevenci, Seguretat i Mobilitat,Assumpta Escarp.

  RETALL EN SEGURETATUn altre fet al qual sha referitEscarp els darrers dies s a lesinformacions que apunten a unaretallada en el nombre de placesde Mossos dEsquadra la pro -pera convocatria. Escarp ha de-clarat que se seguir mantenintel rtio del 23% defectius sorgitsde les noves promocions, tot i

  Foto: Ajuntament

  que assegura que preocupa quees redueixi el nombre total deMossos, ja que el 23% de 600efectius s menor que el de 800.Escarp ha assegurat que lAjun-tament reclamar que Barcelonaobtingui un nombre adient deles promocions de nous mossos,i tamb ha recordat lesfor quelAjuntament va fer per man-tenir i prioritzar la seguretat, laconvivncia, la promocieconmica i latenci social.

  Mossos i Gurdia Urbana han fet patrulles conjuntes aquest Nadal.

  Ciutat Vella est entre les zonesms rentables per llogar un pisRedacci > El districte de Ciu-tat Vella s un dels ms rentablesper llogar un pis, segons un estu-di del portal dofertes immobilia-ries Idealista.com. Lestudi com-para els preus de compra i lloguerper detectar les zones on llogar sms barat que comprar, segons elrendiment de la renta mensual.Daquesta manera, Ciutat Vella,Nou Barris i Sants-Montjuc snels territoris amb ms rentabili-tat, tot i que Nou Barris continuasent el ms barat.

  Sha redutun 3% els furtsi un 21% elsrobatoris ambviolncia ambel patrullatgemixt

  Absolt un acusat pels aldarulls de la vaga del 29-SEl jutjat Penal nmero 8 de Barcelona ha absolt al tercer acusat pels aldarulls de lavaga general del 29-S. Al sindicalista de la CNT se lacusava de delicte per atemptar

  contra agents de lautoritat i per desordres pblics. Nombrosos testimonis han testi-ficat en la seva defensa que noms era un piquet informatiu.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaciutatvella www.liniaciutatvella.catFebrer20112

 • El Centre de Cultura Contempo-rnia de Barcelona acollir del 22al 27 de febrer la mostra audio-visual OVNI (Observatori de V-deo No Identificat), un certa-men impulsat per un collectiudautors i programadors de vdeoindependent que recull una selec-ci de peces que reflexionen so-bre les desrealitats. Amb aques-ta mostra sexposa lArxiu delObservatori, un recull nic idaccs lliure amb una selecci dems de 2.000 peces de diferentsautors.

  La mostra OVNIreflexiona sobredesrealitats

  9Raval lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat Febrer20112

  La mitja Marat tanca ambdoble rcord i domini keni Ha estat la cursa ms participativa, amb 8.111 inscrits > Peter Kosgei i Priscah Jeptoo van ser els guanyadors

  Sara ArroyoRaval

  RedacciRaval

  La Mitja Marat de Barcelona vatancar una nova edici amb do-ble rcord: de participaci, jaque enguany ha aplegat 8.111cor redors; i rcord femen des-prs que la keniana Priscah Jep-too fes una marca d1h1008. Elscorredors kenians van escriure elgui de ledici 2011, ja que laseva superioritat va ser evident.Peter Kosgei va imposar-se ambuna marca meritria (1h0219)per davant dels seus compatrio-tes Joel Kemboi (1h1122) i LeviOmari (1h0228). El catal MarcRoig, tamb entre els favorits, vaacabar sis.

  La gran protagonista, per,va ser Jeptoo, que a banda detrencar la marca que Joan Aiya-beh va fer al 2008, va rebaixar unminut la seva prpia marca per-sonal. La keniana va dominar lacursa des del primer fins a lltimminut, sense rivals. Darrere deJeptoo va arribar Caryl Jones(1h1646) i Hasna Bahom

  Foto: Mitja Marat

  Lespectacle Nelly Blue celebraaquest dijous les 100 funcions.Desprs dhaver-se aturat en ciu-tats de Catalunya, Valncia, An-dorra i les Illes Balears, la propos-ta de T de Teatre i Los Tigres ce-lebrar al Club Captol lobra n-mero 100.

  Nelly Blue s una comdiamusical que ret homenatje a lacan meldica en general i aNino Bravo en particular. Les-pectacle va comenar a prendreforma durant el rodatge de la s-rie de televisi Jet Lag, quan elsinterprets Xavier Mira i AlbertRibalta van conixer a Marta P-

  Lobra Nelly Blue celebra les 100 funcions al Club Captol

  rez, directora de lespectacle. Enforma de petit musical, el NellyBlue proposa una histria amb eltoc agredol de dos personatgesque barregen la tragdia i la co-mdia, fruit de la seva fugida a larecerca duna vida millor i plenadxit.

  El 15 dabril de 1973 moria es-tpidament en un revolt de carre-tera Nino Bravo, nascut 28 anysenrere a Valncia. Va ser un delscantants espanyols ms popularsa la dcada dels setanta, autor decanons tan conegudes com Li-bre i Un beso y una flor. Aques-ta data i aquest personatge snlepicentre de Nelly Blue, que espodr veure a la Sala 2 del ClubCapitol fins al 20 de febrer.

  Imatge de Nelly Blue

  La Mitja Marat 2011

  Foto: T de Teatre

  (1h1722). La mateixa Jeptto vadeclarar la sorpresa daquest r-cord: Savia que era favorita perno mesperava aquesta marca.

  CURSA MULTITUDINRIATot i el mal temps, la Mitja Ma-

  rat denguany ha estat la msparticipativa, amb un total de8.111 inscrits, dels quals 6.905van acabar la cursa. La prova vacomenar al Passeig Pujades i vacreuar Ciutat Vella fins arribar aldistricte de Sant Mart.

  Raval > Ms de 250 advocatsdEuropa i de la zona del Medite-rrani es reuniran la propera set-mana a la primera fira de lAdvo-cacia Europea, que tindr lloc ales Drassanes. Aquesta ser la pri-mera vegada que se celebri uncertamen daquest tipus a Euro-pa i neix amb lobjectiu dinterna-cionalitzar les oficines i gabinetsdels advocats per tal de buscar al-tres sortides, ms enll dels cir-cuits convencionals i per tal detrobar alternatives a la crisi eco-nmica actual.

  Una fira uneixa 250 advocatsde tot Europa

  Una de les papereres amb cendrer

  Foto: S.ArroyoSincorporaran cendrers a les23.000 papereres de la ciutatJ. S. > Lany 2011 ha portat asota del bra la nova llei del tabac,molt ms restrictiva que lanteriornormativa i que comporta la pro-hibici de fumar a qualsevol es-pai pblic tancat i importants res-triccions en alguns espais oberts,com lentrada dhospitals, desco-les o a parcs infantils. Parallela-ment a la nova llei, lAjuntamentde Barcelona ha comenat la in-corporaci de cendrers a les pa-pereres de la ciutat. La intencidel consistori s que en els pro-pers mesos totes les papereresbarcelonines tinguin un cendrerincorporat. Actualment, la ciutat

  compta amb ms de 23.000 pa-perere i saniran incorporant es-calonadament, comenant peldistricte de Ciutat Vella, on ja espoden veure a barris com el Ra-val o el Gtic. A ms, des del 7 degener, la vintena deducadorsambientals, que consciencien alsjoves que surten de nit perqu re-baixin el volum de les seves con-verses i respectin el descans delsvens, repartir gratutamentcendrers de butxaca. En total esdonaran fins a 15.000 cendrersporttils. Aquestes mesures vo-len minimitzar els residus provo-cats per les cigarretes.

 • Febrer

  20112

  10

  lniaciutatvella

  Barri Gtic

  La plaa Orwell esdevindrun espai familiar en 3 mesos

  Foto: S. Arroyo

  El Museu de les Idees i Inventsobrir les portes el 10 de marC.G. > Loferta musestica de laciutat creixer a partir daquestaprimavera amb lobertura delMuseu de les Idees i els Inventsde Barcelona (MiBa), que inicia-r la seva singladura el proper 10de mar. El MiBa es troba situatal nmero 7 del carrer Ciutat, justal darrera de la plaa Sant Jaume,a un local de 600 m2 que antiga-ment allotjava la seu del PSUC.

  El MiBa, que neix amb la vo-luntat de despertar la creativitatdels visitants i transformar les se-ves idees en un negoci potencial,s una iniciativa de linventor icreador Pep Torres, que ha inver-

  Cristian GmezBarri Gtic

  La plaa George Orwell, popu-larment coneguda coma a plaadel Tripi, va ser un dels primersespais pblics creats a Ciutat Ve-lla en el marc dun procs de re-vitalitzaci del nucli histric dela ciutat dut a terme a la dca-da dels vuitanta. Amb el pas deltemps, aquest emplaament shaconvertit en un punt de reunide joves, turistes, rodamons i ar-tistes de carrer, i un centre neu-rlgic de la vida nocturna a lapart baixa de la ciutat. Aques-tes concentracions, i la com-panyia de lalcohol, en ocasionsha provocat actituds incviquesi les repetides queixes dels vens.Per aquest motiu, la reforma dela plaa Orwell que es va iniciarla setmana passada, pretn era-dicar les concentracions noc-turnes i potenciar el seu s ciu-

  tad convertint-la en un espai decaire ms familiar.

  La reforma contempla substi-tuir la plataforma triangular queocupa actualment el centre de laplaa per una mena de pla incli-nat. Daquest manera selimina-ran els diferents esglaons peron es disseminaven els grups dejoves que ocupaven la plaa du-

  rant les nits. A ms a ms, per po-tenciar un s ms familiar de laplaa, la remodelaci contemplainstallar una rea de jocs infan-tils sobre aquesta plataformanica. La reforma, que finalitza-r en uns tres mesos, culminaramb la reparaci del paviment idiferents millores en el seu clave-gueram.

  Imatge actual de la plaa George Orwell

  La reforma de la coneguda com a plaa del Tripi pretn acabar amb les reunions nocturnes de joves

  Arrenca la 14 edici del Ralli Monte-Carlo HistricLa plaa de la Catedral va convertir-se divendres passat en lescenari des don va arrencar la14a edici del Ralli Monte-Carlo Histric, la prova de regularitat amb vehicles dpoca msimportant dEuropa. Aquesta cita automobilstica, que va reunir un total de 114 equips pro-

  cedents de 13 pasos diferents, finlitzar aquesta matinada a la ciutat de Mnaco.

  tit uns 200.000 euros en recon-vertir aquest local en un espai devisita obert a la ciutadania.

  TRES REES DEXPOSICIAquest nou espai comptar ambtres zones musestiques; la prin-cipal estar destinada a acollir in-vents contemporanis, la segonaes destinar a objectes humors-tics, mentre que la tercera acolli-r exposicions artstiques tempo-rals. El museu, que preveu rebrela visita dunes 120.000 personesanualment, tamb tindr unabotiga dinvents i un espai reser-vat per a la formaci dinventors.

  El festival dautor Barnasants fa parada al Palau de la MsicaRedacci > El passat 27 de ge-ner va arrencar la 16a edici delFestival de can dautor Barna-sants. Aquest certamen, que en elseu origen se celebrava al barce-lon barri de Sants ha anat expan-dint-se al llarg dels anys i actual-ment celebra concerts a dife-rents punts de Barcelona i altresmunicipis vens. Un daquestspunts s el Palau de la Msica, onavui actuar el madrileny QuiqueGonzlez a partir de les 21 h. ElBarnasants tamb sonar al Har-lem Jazz Club amb concerts deFabio Canu o ngel Petisme.

  Redacci > La urbanitzaci dela plaa Joaquim Xirau reserva-r un espai destinat a allotjar unanova zona de jocs per als msmenuts. Ser una mena de parcinfantil amb diferents atraccionsde lleure delimitat per una tan-ca perimetral que el separarde la resta de la plaa.

  La reforma tamb contem-pla la installaci de diferentsbancs tant dins com fora daquestparc, una font i noves columnesdilluminaci que substituiranles que ja existeixen actualment. Plaa Joaquim XirauEl cantautor Quique Gonzlez

  Redacci > La Casa Rssia aBarcelona ja t una ubicaci defi-nitiva. Es tracta del Palau MarqusdAlfarrs, un edifici catalogat si-tuat al nmero 31 del carrer An-selm Clav. Aquest palau, queactualment es troba en obres pertal dhabilitar lespai als seus noususos, compta amb una superfciede 1.110 metres quadrats.

  La Casa Rssia, que entrar enfuncionament aquest mateix any,afavorir les relacions econmi-ques entre Catalunya i les dife-rents federacions russes.

  La Casa Rssiaocupar un palauduns 1.100 m2

  La plaa JoaquimXirau tindr unnou parc de jocs

  Foto: Museu de les Idees i Invents

  Foto: S. Arroyo

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat Febrer20112

 • Febrer

  20112

  12

  lniaciutatvellaSant Pere, Santa Caterina i la Ribera

  El centre cultural del Bornrep un impuls de 13 milions

  Foto: AjuntamentCristian GmezSt. Pere i Sta. Caterina

  Segons va comunicar a mitjans degener el delegat municipal de cul-tura, Jordi Mart, lAjuntament deBarcelona ha aprovat una parti-da de 13,6 milions deuros que esdestinaran a ladequaci de lar-quitectura interior i les installa-cions del futur centre culturaldel Born que hauria destar final-ment enllestit al 2012. Aquesta sla setena partida econmica quees destina a la construcci da-quest complex cultural, que desde lany 2001 suma un total de 61milions deuros dinversi quehan servit per fer els treballs defonamentaci, les obres de conso-lidaci del jaciment arqueolgicexistent al seu subsl o la rehabi-litaci de les faanes exteriorsde ledifici.

  Ledifici comptar amb quatresales diferents duns 700 metresquadrats cadascuna que sarticu-laran al voltant del jaciment ar-queolgic central que cont res-tes de la Barcelona de principisdel segle XVIII. Aquestes restes espodran observar des duna sriede plataformes elevades similarsa balcons. Les diferents sales delcentre cultural acolliran exposi-cions fixes i temporals, una sriedespais polivalents destinats aacollir activitats culturals comconcerts, conferncies i actua-cions teatrals, i una srie dequi-paments com una cafeteria o unabotiga. El centre cultural del Bornes dibuixar com una gran plaacoberta que es podr travessar(durant el dia) per mitj dalgundels seus quatre accessos, i uni-

  Redacci > La companyia Se-gundo Acto Productions, sota ladirecci de Noelia Liana, de -sembarca aquest mes a lEspaiEscnic Brossa amb la seva dar -rera proposta de dansa, Sucre,que sinstallar a aquest teatredes del dia 17 fins al 27. Les di-ferents representacions es po-dran veure de dimecres a diven-dres a les nou del vespre, els diu-menges a les set de la tarda i elsdissabtes i haur una doble fun-ci a les 19 i a les 21.30 h. Aquesta obra neix arran dundesmai patit per la directora delobra un dia dassaig. En arribara lhospital, el metge li va diag-nosticar una diabetis amb de-pendncia de la insulina, i des

  Dues imatges virtuals del futur centre cultural del Born

  Serviran per adequar la seva arquitectura interior >Vens volen fer una gran plaa al voltant del mercat

  El Zoo de Barcelona aposta perpotenciar la colnia delefantsRedacci > Desprs que fa unasetmana lantic president delZoo de Barcelona i candidatdEsquerra Republicana a lalcal-dia de la Ciutat Comtal, JordiPortabella, critiqus lestat enqu (mal)viuen Susi (fotografia)i Yoyo, les dues elefantes que re-sideixen al zoo, lactual presidentdel centre, Ignasi Cardels, vasortir al pas de les crtiques as-segurant que, tot i que lesinstallacions shan quedat anti-gues i no reuneixen les condi-cions mnimes despai, els res-ponsables del zoo no tan sols nocontemplen la possibilitat dedesprendres dels dos paqui-derms sin que la colnia dele-fants creixer properament. Peraquest motiu, els responsablesdel zoo estan preparant un hbi-tat que imita la sabana africana,i que acollir un important nom-bre danimals durant els propersanys. Aquesta nova rea estarenllestida a finals de lany 2012i requerir una inversi de 2,8

  r el barri de la Ribera amb el parcde la Ciutadella.

  VEUS DISCORDANTSAquest projecte, per, no comptaamb el beneplcit de tots els vensdel barri, i des de lentitat El Torndel Born, una associaci que aglu-tina arquitectes, intellectuals i

  comerciants de la Ribera, sapos-ta per convertir aquesta zona delbarri en una gran plaa coberta, sa dir, tapar les restes arqueolgi-ques i conservar tota la superfciede la plaa, per les intencionsmunicipals fetes pbliques perMart, quasi enterren definitiva-ment aquesta possibilitat.

  milions deuros que possibilita-r multiplicar per cinc els 2.000metres quadrats disponibles adia davui. Junt amb la colniadelefants compartir lespaiamb gaseles, facoquers o micosi altres espcies amb les que jaconviu en llibertat. Els principalsdamnificats per aquesta expan-si dels elefants seran els camellso els crvols que shauran de reu-bicar a un altre espai.

  Noelia Liana dna sabor a ladansa amb lespectacle Sucre

  Cartell promocional de lobra

  daquell dia Noelia Liana va ha-ver de deixar de posar sucre ala seva vida.

  Foto: ERC

 • Febrer

  20112

  13

  lniaciutatvellaLa Barceloneta El Terrassa ser el rival a quarts de la CopaEls dos millors equips que hi ha actualment a la Divisi dHonor del wa-

  terpolo nacional, el CN Terrassa i lAtltic Barceloneta, senfrontaran aquarts de final de la Copa del Rei. El partit danada es disputar a les pis-

  cines del club egarenc el proper divendres dia 11 de febrer a les 16 h.

  Foto: AMPA CEIP Mediterrnia

  LAjuntament reclama fons al Governper reconstruir el CEIP Mediterrnia

  La regidora de Ciutat vella, As-sumpta Escarp, ha sollicitat percarta a la nova consellera dEdu-caci, Irene Rigau, que el seu de-partament faciliti els fons ne-cessaris per la construcci delCEIP Mediterrnia, una escolaque es troba ubicada en una s-rie de barracons provisionals dede lany 2007 ja que ledifici queocupava va haver de ser derruiten descobrir-se diferents pro-blemes estructurals derivats delaluminosi.

  SITUACI PRECRIALa situaci de lescola s actual-ment molt precria i els paresdels alumnes del centre junt ambdiferents entitats de la Barcelone-

  Lescola es troba ubicada en barracons provisionals des de lany 2007> Els diners necessaris per lobra depenen de la conselleria dEducaci

  Cristian GmezLa Barceloneta

  Redacci > El Poliesportiu Mu-nicipal Tur del Club NataciAtltic Barceloneta acollir unaescola dactivitats acutiques pera nens i nenes amb alguna disca-pacitat ja sigui fsica, intellectualo sensorial. Aquesta iniciativa,que neix fruit dun conveni decollaboraci amb lentitat Fun-dacin Adaptado2, permetraprendre a nedar a 60 nens.

  Esports acuticsper a nois i noiesamb discapacitats

  ta han denunciat en reiteradesocasions que lescola no disposade serveis bsics com el menja-dor, la biblioteca o el gimns.

  Ja es coneix que el nou CEIPMediterrnia es construir al

  mateix solar que ocupava abansde lenderrocament, i Escarp hadeclarat que el projecte executiuja est finalitzat. Per aquest mo-tiu, la regidora de Ciutat Vella hademanat poder mostrar-lo a las-

  Un any i mig depres per a lamodun bar sorollsRedacci > Jaime Tomillero, elpropietari del local Jai-ca del car -rer Ginebra, ha acceptat la penadun any i mig de pres per un de-licte contra el medi ambient oca-sionat per lexcs de soroll queprovocava aquest bar que obria devuit del mat a dues de la matina-da. La sentncia es ferma per elpropietari no haur dingressar apres al no tenir antecedents.

  sociaci de pares i a la directoradel centre, ja que considera laconstrucci de la nova escolaMediterrnia una prioritat. Es-carp va realitzar aquestes de-claracions la setmana passada enun acte en qu lAjuntament vapresentar una trentena dobresde millora a diferents centres es-colars de Ciutat Vella.

  En el mateix acte tamb hi es-tava present la directora del CEIPMediterrnia, Maria AscensinFumaral, qui va coincidir ambEscarp a lhora de demanar prio-ritat per a aquest centre ja quesegons va declarar, desprs dequatre anys en barracons, la si-tuaci comena a pesar.

  Al tancament daquesta edici,la conselleria dEducaci de la ge-neralitat encara no shavia pro-nunciat sobre aquest tema.

  Imatge dels barracons del CEIP Mediterrnia

 • Febrer

  20112LAgenda14

  TELFONS DINTERS

  Propera edici

  Dimecres9 de Mar

  lniaciutatvella

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080CAP Barceloneta, Pg. Marttim, 21. 932213783 Casc Antic, Rec Comtal, 24.933101421 Gtic, Ptge de la Pau, 1. 93 3436140 Doctor Llus Say, Torresi Amat, 8. 933012532 Drassanes, av. Drassanes, 17-21. 933294495 Hospi-tal del Mar, Pg. Martim, 25-29. 932483000URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088Comissaria de Mossos d'Esquadra, C Nou de la Rambla, 76-78. Oficinade Denncies dels Mossos d'Esquadra la Barceloneta, Almirall Cervera,29.POLICIA NACIONAL 091 GURDIA URBANA 092Unitat Territorial de la Gurdia Urbana, la Rambla, 43.OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC)Ramelleres, 17.TELFON DE CIVISME 900226226POLICIA NACIONAL 091CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic Barceloneta, Conreria, 1-9. 932 563 320 Centre Cvic Con-vent de Sant Agust, C/ Comer, 36 933 103 732 Centre Cvic Drassanes,Nou de la Rambla, 43 934 412 280 Centre Cvic Pati Llimona, Regomir,3. 932 684 700 Centre Cultural Caixa Peneds Espai Subirachs, C/Princesa, 21. Centre Erasme de Janer, Erasme de Janer, 8. 932563200BIBLIOTEQUESBiblioteca Sant Pau i Santa Creu de Barcelona. Carrer del Carme, 47. 933020 797. Biblioteca Gtic Andreu Nin, La Rambla, 30-32. 933 437 369.Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona, Sant Pere ms baix, 7.932 687 360 Biblioteca Infantil del Barrio Gtic, Lledo, 15. 933 107 714Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat, Comte Santa Clara, 8-10. 932 253574 Sala de lectura infantil ngel Baixeras, Salvador Aulet, 1.ALTRES SERVEISOf. dhabitatge i rehabilitaci, Pintor Fortuny, 17-19. 933435640

  10 de febrerAudiovisual: Islndia fa 10anys, a crrec de Xavier Novsi M Jess Meli. 20 h, centrecvic Pati Llimona.Concert dngel Petisme al Har-lem Jazz Club en el marc delBarnasants. 20 h, entrada 20euros.

  12 de febrerFinalitza el termini per pre-sentar projectes fotogrfics quees vulguin exposar al centrecvic Pati Llimona.

  13 de febrerConcert de Fabio Canu en elmarc del Barnasants. 20 h,Harlem Jazz Club. Entrada 10euros.

  Fins al 25 de febrerExposici fotogrfica: Huellasde luz, de lartista MarianelaFranco. Centre cvic Pati Llimo-na.Exposici fotogrfica: contrAD-DICCIONS, de lartista MnicaCastells. Centre cvic Pati Lli-mona.

  SANT PERE I SANTA CA-TERINA3 de febrerActivitat Infantil: Descobreix lateva biblioteca amb linspectorSITO. 18 h, biblioteca Fran-cesca Bonnemaison.

  13 de febrerTeatre: Magnificat, basat entextos de Jacint Verdaguer. En-

  RAVALA partir de l1 de febrerExposici fotogrfica: Desapa-reguts, del fotoperiodista Ger-vasio Snchez. CCCB.

  8 de febrerSac de rondalles: Vet aqu laLaia. 18 h, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu.

  19 de febrerMsica: Emergencia 2011. Fes-tival de msica independent. 18h, CCCB.

  Fins al 26 de febrerExposici fotogrfica: Lltimrac, dAlbert Corominas. Cen-tre cvic Drassanes.

  Fins el 27 de febrerTeatre infantil: Una rateta a labolonyesa, de la Cia. CharlyTrama. Teatre del Raval. Con-cultar horaris i preus.

  BARRI GTIC2 de febrerLlibres a escena: El pinzell m-gic, a crrec de Gina Clotet. 18h, Biblioteca Andreu Nin.Concert de Quique Gonzlezen el marc del BarnaSants. 21 h,Palau de la Msica Catalana. De15 a 32 euros.

  9 de febrerTertlia i recital potic amb elprofessor Ramon Ripoll. 19 h,centre cvic Pati Llimona.

  tre setmana a les 21 h, dissab-tes 19 i 21.30 h, diumenge a les19 h. Espai Brossa.

  19 de febrerII Mostra de Cinema de PetitFormat. Tot el dia a partir de les11 h, al centre cvic Convent deSant Agust.

  Fins al 25 de febrerMostra de caricatures Caricatu-rart. Centre cvic Convent deSant Agust.

  LA BARCELONETA4 de febrerXerrada: L'ndia, entre la tradi-ci i la modernitat, amb AshaMir. 18 h, biblioteca Barcelone-ta.

  5 de febrerPresentaci del llibre Mitologade Nueva York amb la seva au-tora Vanessa Monfort. 11 h, bi-blioteca Barceloneta.

  10 de febrerXerrada amb Eduard Mrquez,autor de la novella El ltimo daantes de maana. 19.30 h, bi-blioteca Barceloneta.

  17 de febrerEspectacle de dansa: Enlloc delcos, dEsther Gimnez. 21 h,centre cvic Barceloneta.

  Fins al 25 de febrerExposici fotogrfica: Contrapo-sats: fragments de vida, a crrecde Judith Belmonte i Luis Ortiz.Centre cvic Barceloneta.

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat Febrer20112

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaciutatvella www.liniaciutatvella.catFebrer

  20112