of 16 /16
www.liniaciutatvella.cat · 21 de desembre de 2010 · Núm.3 · 15.000 exemplars Redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 barcelona La Rambla L’Ajuntament es desdiu i suprimeix les parades a peu de carrer Jornada solidària Milers de persones omplen el Zoo per combatre el càncer 6 12 línia ciutatvella El 20% de la Barceloneta ja ha votat a la consulta sobiranista El pàrquing subterrani tindrà 438 places 6 Mossos i Guàrdia Urbana s’uneixen per un Nadal segur L’aparcament de plaça Gardunya s’acabarà al 2012 Foto: Barcelona Decideix 3 Foto: Jordi Sugrañes 13

Línia Ciutat Vella

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Ciutat Vella

Text of Línia Ciutat Vella

 • www.liniaciutatvella.cat 21 de desembre de 2010 Nm.3 15.000 exemplars

  Redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  barcelona

  La RamblaLAjuntament es desdiu i suprimeix les parades a peu de carrer

  Jornada solidriaMilers de persones omplen el Zoo per combatre el cncer6

  12

  lniaciutatvella

  El 20% de la Barceloneta ja havotat a la consulta sobiranista

  El prquing subterrani tindr 438 places 6

  Mossos i Gurdia Urbanasuneixen per un Nadal segur

  Laparcament deplaa Gardunyasacabar al 2012

  Fo

  to:

  Ba

  rce

  lon

  a D

  eci

  de

  ix

  3

  Fo

  to: Jo

  rdi S

  ug

  ra

  es

  13

 • lniaciutatvella Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Desembre201021 www.liniaciutatvella.cat

 • En portada 3Desembre201021 lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat

  Lesperit nadalenc tindr ms seguretat Els Mossos dEsquadra incrementen la seva presncia als carrers durant el Nadal, una de lespoques amb ms robatoris > Loperatiu policial ha detingut a dues persones in fraganti

  Foto: J. S.

  Sacosta lpoca nadalenca.Aviat ser el temps de lespresses per preparar els soparsfamiliars, i les compres dltimahora. En el proper mes els bo-tiguers de tot Barcelona faranfora caixa, un respir per aquestmoment de crisi global. Durantel Nadal, per, tamb hi ha ungrup de persones que far el seuagost. Es tracta dels lladres, queaprofiten les aglomeracions queomplen els establiments perbuidar la caixa en un momentde descuit. En aquests diestamb es donen molt els atraca-ments en el moment de tancar latenda o quan el botiguer va a laseva entitat bancria a ingressarels guanys del dia.

  Per garantir una major pre-sncia policial al carrer i donarms sensaci de seguretat als

  comerciants, els Mossos dEs-quadra han posat en marxa eldispositiu especial de seguretatGrvol, una srie dactuacions,com les rondes a peu pels eixoscomercials o una major presn-cia dagents en dates assenyala-des, com ara Cap dAny, per evi-tar els atracaments, furts i roba-toris o altres incidents, com potser lalteraci de lordre pblic.

  AMB GURDIA URBANAEl pla de seguretat Grvol vainiciar-se el 3 de novembre. Lagran novetat s la collaboraciestreta entre Mossos dEsqua-dra i la Gurdia Urbana. Ja fatemps que ambds cossos de se-guretat collaboren. En aquestaocasi, a ms, aquest treball con-junt es reflexa en patrullatgesconjunts pels carrers ms co-mercials del districte. Un agentde Mossos i un gurdia urbpassegen pels eixos comercials ivisiten les diferents botigues,parlant una estona amb els co-merciants del barri.

  El tipus de patrullatge mixt no

  es far a tot Barcelona, de fet esdur a terme als districtes deCiutat Vella, Grcia, Sant An-dreu, Nou Barris i Sarri-SantGervasi. A la resta de zones de laciutat, la collaboraci entre elsdos cossos policials tamb exis-tir, per sha optat per un modelms autnom. Amb el dispositiuGrvol, tant la policia autnomacom la municipal poden apreciarles sensacions dels botiguers,aquelles pors que tenen, situa-cions que han viscut darrera-ment o dubtes quant a la segure-tat del seu comer.

  Per altra banda, els policies in-formen els botiguers dels telfonsdemergncia, els donen consellso els informen sobre novetats albarri. Aix els cossos de seguretatvolen acostar-se ms als boti-guers, aconseguir trenar com-plicitats i potenciar la seva sen-saci de seguretat. Els botiguersels expliquen les incidncies queviuen dia a dia i les seves sensa-cions i pors, ja que veuen dos cos-sos policials treballant junts. Pa-rallelament es pretn potenciar

  Mossos dEsquadra i Gurdia Urbana patrullen conjuntament pels carrers

  encara ms la sensaci de segu-retat tant del ciutad com del bo-tiguer. Els agents els aconsellen,per exemple, que cada nit buidinla caixa i que ingressin els guanys.Un altre consell s, per exemple,que no vagin sols al banc.

  Fins al proper 16 de gener, sa dir durant totes les festes de Na-dal i fins a finals de la campanyade rebaixes, els Mossos i la Gur-dia Urbana intensificaran la sevapresncia al carrer, sobretot alhora del tancament de les boti-gues, un dels moments ms cr-tics. O a les tardes, quan les ten-des somplen de clients.

  PRIMERS RESULTATSEl dispositiu Grvol engegat con-juntament pels Mossos dEsqua-dra i la Gurdia Urbana al Dis-tricte de Ciutat Vella ja ha comen-at a donar els seus primersfruits. En la darrera setmana,els cossos policials han detingutin fraganti dues persones, Na-hum B.S, de 20 anys i ve de Bar-celona, i Luis Emilio E.M, de 21anys i amb domicili a Barcelona,

  ambds acusats duns presump-tes robatoris amb fora a linte-rior de domicilis.

  Per una banda, els agents vanarrestar el primer als voltants du-na zona comercial, al comprovarque mantenia una actitud sospi-tosa i intentava esquivar-los. Enidentificar-lo, van requisar-li unamaleta amb una quarantena derellotges, 2 ordinadors porttils,1 cmera de fotografiar i materialinformtic. Poc abans shaviaprodut un robatori en un domi-cili don shavien endut mate-rials semblants als trobats enmans del sospits. Tot el materialtindria un valor duns 10.000euros. Es dna la circumstnciaque el detingut s multireincidenti acumula fins a 15 detencions perrobatoris amb fora.

  Per altra banda, laltre detin-gut de loperaci tamb est acu-sat de robatori en un domicili. Enarribar al lloc dels fets, els agentses van trobar lacusat retingutpels propis vens del barri. LusEmilio E. M. acumula fins a 7 an-tecedents penals.

  J. SugraesCiutat Vella

  Foto: J. S.

  El contacte amb els botiguers s vital per a la prevenci dels furts

 • lniaciutatvella

  Ciutadans

  4

  grup comunicaci21

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Pere Gimnez(webs temtics), Ivana Padierna (webs de proximitat). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro i Cris tian G mez. Redacci: Sara Ar-royo, Jordi Alcover, Narcs Presas i Mari ona Sanz. Fotografia:Eduardo Benito.

  Dipsit legal: B-43220-2010

  Redacci: 93 519 44 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, lex Subi-rats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, David Olivares, Manel Riera i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  www.liniaciutatvella.cat

  Lnia Ciutat Vella agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible queels escrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Ciutat Vella es reserva el dretde retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  Safata dentradaEDITORIAL

  lniaciutatvella Desembre201021

  Josep Lpez, 61 anysProfessor universitari

  Crec que la llei ja s prou mplia,i si sendureix es podria acabarafeblint els drets de lacusat. Unpressumpte maltractador, queencara no ha estat jutjat, es tro-baria en una situaci molt dbil.

  Israel Amaya, 14 anysEstudiant

  Ho trobo molt b. Considero queun acusat de maltractaments a laseva dona, pot tamb fer mal alsseus fills. Per tant, trobo lgic quesels hi negui la ptria potestatmentre estiguin processats.

  Raquel Prez, 23 anysPerruquera

  Trobo que est b, i encara shau-ria dendurir ms. Crec que suna xacra que pateix tota la so-cietat i les dones en particular, iper tant sha deradicar sent moltdur amb el maltractador.

  Salvador Segarra, 51 anysMecnic

  Penso que cada cas shauria des-tudiar molt minuciosament,abans de fer veredictes generalit-zats. Cada persona i relaci deparella s un mn, que sha de co-nixer i personalitzar.

  Maria Hernndeze, 54 anysMestressa de casa

  No sha de generalitzar, per es-tic dacord en qu sha dendurirla llei. s complexe, perqu es po-dria vulnerar els drets de lhoma,per el maltractament sha dera-dicar sigui com sigui.

  Sha dendurir la llei de violncia de gnere?

  RES DE NOU SOTA LACAPA DEL SOL

  Desprs de les eleccions aCatalunya per elegir els actorsde la gran companyia de teatrecmic de la Generalitat, quedapals que els resultats han estatagredolos. Sembla que inter-canviaran lactor principal pelsecundari. Alguns diuen que jaera hora, que amb aquest canvi,lobra que es representa tindrms trempera, que el que finsara ha estat el primer actor eramolt ensopit, sense esma, peraltres tamb diuen que entre leshores que es passar a la perru-queria, el sal desttica, sauna,mirant-se al mirall i el melic, notindr temps per aprendres elseu paper tot i que lobra querepresenten t molts anys. Elque ara ha de ser segon actor nohi est dacord i diu que o s laprimera estrella o ja li podenbuscar un lloc amb molta paga ipoca feina fora de la companyia.

  Quant als actors secundaris,els que formen part dels 135 es-collits shan quedat tranquils.Els que shan quedat fora (po-brets!) hauran de treballar, cosamolt dura quan no shi est acos-tumat.

  El problema no sn els actors.El que cal s crear un foc nou quecremi tot el text de lobra antiga

  i tamb lescenari , i comenaruna altra vegada amb una obraseria, no una comdia. Per cert,quan es cremi tot el materialantic, alerta! Que no se socarri-

  ENS ESTEM COBRINT DE GLRIA

  Fa unes setmanes, arrel dels esdeveniments de Al Aain, vaigtrametre a la premsa escrita la meva opini daquesta... vergonyacollectiva? Denunciava en lescrit que Espanya, la potncia ad-ministradora del territori del Shara Occidental fins al 1975,soblids del mandat de les Nacions Unides de responsabilitzar-se de celebrar un referndum per lautonomia. Espanya es va pas-sar per lengonal el mandat de lONU, i sign el Tractat de Madridamb el Marroc i Mauritnia que els hi proporcionava mans lli-ures a canvi de concessions en lexplotaci del petroli, dels jaci-ments de fosfats, i de llicncies pesqueres en els bancs saharaus.El resultat s per tots conegut: desenes de milers de saharausvivint en condicions precries en campaments de refugiats aArglia. Mhe indignat quan en el parlament europeu sha pas-sat de puntetes pel tema en concedir al Marroc un tracte prefer-encial com a provedor dEuropa en matria agrcola. Increble! Ila flamant ministra dAfers Exteriors, Trinidad Jimnez, gosavamanifestar pblicament que los susesos de El Aain no haviendinterferir en la concessi daquesta condici preferencial. Imag-ino que si el go-vern Alauita decideix instaurar camps de concen-traci al Shara Occidental, amb les perceptives cambres de gas,ser considera-da per Trinidad Jimnez, pel govern dEspanya ipel Parlament Europeu com un suseso sense especial rellevn-cia i que no ha dinterferir en el comer de tomtecs amb el Mar-roc. Faltaria ms! Si aix s la poltica, i aquests sn els poltics,passo de luna i dels altres. Com deia en lanterior comunicat:pobre poble saharau, ho teniu ben clar!

  Rafael AguilarBarcelona

  mi lactor principal. No guan-yarem per pomades.

  Josep CabedoBarcelona

  uan just fa uns mesos que es va iniciar la reconversi de lesparades docellaires de la Rambla en botigues dartesania, lA-

  juntament ha decidit fer un canvi de rumb del tot inesperat. Es vandestinar prop de 240.000 euros per a que les botigues canviessin laseva orientaci comercial, malgrat que molts dels establiments te-nien una tradici de prop de 150 anys a la ciutat. La partida no haservit per a res perqu ara el capritx s un altre: amortitzar les onzeparades. s a dir, eliminar un a un els establiments fins ara ubicatsa la part alta de la Rambla. Tot plegat per millorar la qualitat i lamobilitat al passeig, segons ha assegurat la regidora del Districte,Assumpta Escarp. La notcia evidencia les poques facilitats que lA-juntament posar als comerciants que vulguin seguir exercint. De fet,una de les propostes s reubicar-los a la Boqueria, don van sortir fams dun segle, sempre i quant el seu negoci no desentoni amb elscomeros del Mercat. Amb tot, els comerciants de la Boqueria ja handiscrepat i mentrestant als nics que no sels hi dna veu s als exo-cellaires, als quals ja sels va imposar un canvi i encara no saben aqu es dedicaran en el futur.

  Futur incert per alsantics ocellaires

  Q

  s de sobres conegut que el Nadal s una de les poques amb msfurts i robatoris de tot el any. Els lladres aprofiten les aglome-

  racions i que les botigues fan caixa per fer el seu propi agost. Els bo-tiguers sn les principals vctimes, per aix la Gurdia Urbana i elsMossos dEsquadra han desplegat un dispositiu per a protegir als co-merciants. Els dos cossos de seguretat es coordinaran per portar aterme diverses acuacions per ampliar la presncia policial enaquells punts que poden atraure als lladres. Daquesta manera, elsagents donaran cobertura a tot Barcelona amb aquest patrullatge es-pecial que pretn, en primer terme, conixer les sensacions i les prin-cipals preocupacions dels botiguers. El petit comer ja ha de lluitarcontra la crisi i altres problemes derivats de lactual situaci econ-mica, pel que els possibles robatoris daquests dies podrien aiguar-los la festa. El Nadal s una oportunitat per als diversos establimentsde la ciutat de promocionar-se, i els agents policials posaran el seugra de sorra per a la promoci del petit comer de barri.

  Els cossos de seguretatajudaran al petit comer

 • 5Opini

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Ciutat Vella

  Semfors

  El mirador

  Lagull La Foto Carrer Jerusalem (Raval)

  Desembre

  201021 lniaciutatvella

  Violncia de gnere i crisi econmica

  Ovidi Huertas, Comissions Obreres

  ELS HORRORS CONTINUENA la seva novella autobiogrfica Res denou a loest, Erich Maria Remarque re-trata amb nua cruesa la tristor i con-tradicci que vivien els joves soldatsalemanys durant la primera GuerraMundial quan un dels seus companysmoria. Les botes del difunt es convertienen objecte de desig per tots els que,hores abans, es feien dir els seus millorsamics. Vaig recordar aquest excellentrelat divendres passat veient la pellculade TV3 La guerra de Hart. El film, pro-tagonitzat per soldats americans em-presonats a camps de concentracinazis, torna a posar les botes militars enel ms alt escalaf dels tresors que pottenir un miserable. Durant tota la cinta,les botes es converteixen en una monedade canvi, en un b tan preuat que pot es-devenir la causa duna baralla que acabien tragdia.

  Suposo que s el que passa en mo-ments excepcionals. s el que passa en unmn on els diners, els sentiments i el sen-tit com no valen absolutament res perculpa de la violncia sense fre. Quan unno t res, i no pot perdre res, unes boteses poden arribar a convertir en el tresorms valus. Potser aix s el que pensalescriptor xins Liu Xiaobo, guanyadordel Premi Nobel de la Pau 2010. En untemps en qu no hi ha grans guerres mun-dials, aquest intelectual disident del go-vern que oprimeix el seu pas no ha po-gut recollir el guard perqu es troba acasa seva en arrest domiciliari. El governxins, per suposat, ha acusat la institucique otorga els premis de voler minar laseva autoritat. Desgraciadament, la his-tria demostra que el govern oligrquicxins t prous mecanismes per mantenirla seva hegemonia, encara que hagin desortir els tancs al carrer. s una llstimaque, malgrat el testimoni de Remarque so-bre els horrors de la guerra, la seva cruel-tat shagi mantingut a la nostra societatmalgrat que ja no resonen els canons.

  Detingut per haver robat les dents d'or a morts. ElsMossos de Santa Coloma de Gramenet van detenir un ve deBarcelona de 39 anys, treballador d'un cementiri de la zona, acusatd'haver robat 17 peces d'or dels dentats dels morts dipositats a l'os-sera comuna d'un cementiri de la demarcaci de Barcelona. Els Mos-sos li van imputar un delicte contra la llibertat de conscincia, els sen-timents religiosos i el respecte als difunts, i 17 faltes contra el patri-moni per l'apropiaci indeguda de cadascuna de les peces dentals queva agafar. L'home sospits del robatori de dents d'or va quedar enllibertat desprs de declarar davant del jutge..

  Sergio Ramos, premiat pel seu joc net desprs de ladura entrada a Messi. En la seva curta carrera esportivaal Real Madrid, Sergio Ramos ja acumula un total de deu targetesvermelles, les mateixes que Fernando Hierro, que va estar un muntd'anys a l'entitat madridista. Focus d'atenci aquesta setmana perla seva expulsi per la puntada de peu que va donar a Messi, ahir,curiosament, la Federaci Sevillana de Futbol va decidir atorgar-liel premi al joc net.

  Un avi de passatgers perd peces mentre sobrevolaLisboa. L'avi, un Boeing 777, havia sortit de l'aeroport lis-boeta de Portela amb dest a Luanda, capital d'Angola, per ha ha-gut de tornar i fer un aterratge d'emergncia al perdre peces del fu-sellatge. No obstant, no hi ha hagut ferits i l'arribada a terra ha tin-gut lloc sense problemes, segons informa el diari portugus Publi-co.

  El nombre de dones assassinades per vi-olncia de gnere en el que portem d'anyascendeix ja a 73. Entre 2000 i 2009 es vansumar un total de 629 dones. Per, tal comest succeint amb les xifres dels accidentsde trnsit, amb el nombre de morts dedones en mans de les seves parelles o ex-parelles convivim cada vegada amb msnaturalitat. s el que en drogoaddiccis'anomena tolerncia: ens anem acostu-mant. s veritat que les campanyes decons cienciaci i informaci cada vegadasn ms grans: sabem que la violnciamasclista s un fenomen que, per desgr-cia, t la seva arrel en la desigualtat entrehomes i dones, que hi ha homes quemenyspreen la dona pel simple fet de ser-ho; sabem que molts es creuen amb dretsper sobre d'aquestes i que hi ha personesque no saben tractar les coses amb el di-leg i recorren a la fora. Com tamb te nimpresents els efectes collaterals que pro-dueixen aquests fets en els menors quequeden orfes, traumatitzats i marcats deper vida. I ho lamentem. Per aquest hor-ror, com tants d'altres, tamb va formantpart de les nostres vides.

  s cert que cinc anys desprs de l'entra-da en vigor de la Llei Integral contra la Vio -

  lncia de Gnere, la seva aplicaci i desen-volupament han suposat importantsavenos en la prevenci, atenci, protec-ci i recursos per a les dones vctimes deviolncia. No obstant aix, el persistentnombre de dones assassinades en l'ltimany, el pitjor d'aquesta crisi, i el seu esta-tus socioeconmic, posa en evidncia larelaci entre crisi econmica i augment dela violncia. Denuncien els serveis so-cials que problemes econmics i les ele-vades taxes d'atur estan produint una es-calada d'agressions en l'mbit domstic.

  Perqu la mort per violncia masclistas noms la punta d'un iceberg, el final d'u-na seqncia lgica. Quan es parla de vi-olncia de gnere sovint es fa referncia es-pecialment a la violncia fsica, per hi haaltres formes que, encara que menys vis-ibles, es donen amb major assidutat: la vi-olncia sexual, la psicolgica i l'econmi-ca, actes que exigeixen la denncia imme-diata per part de les dones afectades. Noobstant aix, la crisi econmica, la inse-guretat laboral, la por i la desconfiana enel sistema estan ocasionant que cada cophi hagi menys denncies per qualsevolaquestes formes de violncia de gnere.Aquesta caiguda no est relacionada amb

  el nombre de casos ja que, a falta de mesi mig per tancar 2010, ja s'ha superat a ni -vell nacional en 18 el nombre de vctimesmortals per violncia de gnere l'any an-terior i superat les del 2008.

  Encara persisteix el discurs per part delspoltics de lluita contra la violncia degnere, per els recursos per als serveis d'a-tenci es limiten. Ara ms que mai, quanles xarxes familiars tenen menys capacitatde resposta econmica, cal atendre les per-sones ms necessitades de protecci social,i les dones sn majoria en totes les cate-gories excloses d'aquesta protecci.

  El 25 de novembre s el Dia Interna-cional Contra la Violncia de Gnere. Totsi totes hem de denunciar, cridar que s in-admissible que 73 dones hagin mort en elnostre pas en situacions personals impos-sibles. Per com a forma efectiva denun-ciar-la i de lluitar contra ella, hem de nonoms aconseguir una societat on la donasigui igual que l'home i pugui viure ambllibertat. Hem de lluitar contra la violn-cia que exerceix contra les persones msfebles aquest sistema capitalista en el qusn els mercats els que decideixen el nos-tre futur. En el cas d'aquestes 73 dones, lamort.

  Ajuntament de BarcelonaIncertessa amb les botigues de la Rambla

  Ateneu barcelons150 aniversari

  LAjuntament de Barcelona ha prs la de-cisi inesperada deliminar escalonada-ment els comeros de la Rambla. Aquestfet es produeix quan noms fa uns mesosque es decids la reconversi de les boti-gues docellaires de la Rambla.

  LAteneu barcelons celebra 150 anys desde la seva formaci. Des de llavors moltespersonalitats de la vida cultural i polticacatalana han fet dell un espai per a la pro-moci del coneixement i del progrs. Permolts anys.

  Els Mossos dEsquadra i la Gurdia Urba-na patrullen junts per tot el Districte deCiutat Vella durant les festes de Nadal. Du-rant aquests dies tan complicats, la poli-cia sacosta encara ms al botiguer per pre-venir-lo dels furts i atracaments.

  Ms presncia policialMs seguretat per als botiguers

 • Desembre

  201021

  6

  lniaciutatvella

  Raval

  Culebrot a la Rambla

  Foto: S. Arroyo

  CiU tamb simposa a Ciutat VellaEl candidat de Convergncia i Uni, Artur Mas, va ser el clar vencedor de les

  eleccions al Parlament de Catalunya tamb al districte de Ciutat Vella. Els con-vergents van obtenir el 28,96% del vots, seguits del PSC (21,55%), ICV (12,75%),

  PP (11,71%) i ERC (7,19%). A Ciutat Vella van votar 25.619 persones.

  Laparcament subterrani de laBoqueria estar llest al 2012

  C.G. > La regidora de Ciutat Ve-lla, Assumpta Escarp, va assegu-rar la setmana passada que lapar-cament subterrani que sest cons-truint a la part posterior del mer-cat de la Boqueria, concretamenta la plaa Gardunya, estar ope-ratiu de cara al ms de novembrede 2012 i oferir 438 places.

  Aquest aparcament s una deles principals infraestructuresque sorgiran del projecte de re-forma de reurbanitzaci de laplaa Gardunya, unes obres ini-ciades fa tres mesos, que avancen

  a bon ritme i fins i tot sembla queestan escurant els terminis de fi-nalitzaci. En un principi aquestsestaven fixats en 39 mesos, pershan agilitzat una srie dex-propiacions i el consistori ha re-dut les previsions inicials fins als35 mesos. Aquestes expropia-cions afecten unes vint famliesi eren indispensables per poderdur a terme el procs de reformade la plaa Gardunya, que a ban-da de laparcament, preveu laconstrucci de 64 habitatges ilescola Massana.C. Gmez

  Raval

  Sembla que lAjuntament no tgaire clar qu vol que la Ramblasigui de gran. Tot i que aquest copsense fer cap referndum, el con-sistori porta anys pensant el dis-seny que ha de seguir la Rambladel segle XXI, i sembla que enaquest disseny no hi tenen cabu-da les parades a peu de carrer.

  La histria comenava fa pocmenys dun any, quan el consis-tori va decidir reconvertir lesonze parades docellaires en altresnegocis ms glamurosos com bo-tigues dartesania. Amb aquestobjectiu lAjuntament va destinaruns 240.000 euros, i fins al mo-ment sis de les onze parades queexisteixen actualment ja haviencanviat la seva orientaci comer-cial. Tot i aix, lAjuntament ha fet

  un nou canvi de rumb en la sevaestratgia de redisseny de lesRambles, i la setmana passada,entre la sorpresa dels paradistes,la regidora de Ciutat Vella, As-sumpta Escarp, anunciava la vo-luntat municipal damortitzarles onze parades, una manerasuau de dir que seliminaran jaque es pretn que la Ramblaguanyi espai pblic, mobilitat iqualitat. Un any i 240.000 eu-ros desprs, ara a la Rambla nohi t cabuda cap mena de nego-ci.

  NOVA UBICACI?Aquesta decisi, per, no suposala sentncia de mort definitivaper les emblemtiques parades apeu de Rambla, ja que la regido-ra Escarp va obrir la porta a lapossibilitat que alguna daques-tes es traslladi a linterior delmercat de la Boqueria, don vansortir fa 150 anys quan es va de-cidir separar la venda daus vives

  i mortes. Aquest trasllat seriapossible grcies a la reforma quesest duent a terme a la plaaGardunya, per noms podrienbeneficiar-se les parades ja recon-vertides que venguin productesque no desentonin amb els que jaes comercialitzen al mercat, encap cas es podria continuar ve-nent animals. Mentre que la Con-federaci de Comer de Cata-lunya i el Consell de Gremis deComer, Serveis i Turisme deBarcelona van recolzar la decisidel consistori, des de lAssociacide Comerciants del Mercat de laBoqueria van criticar la mesura ivan mostrar els seus dubtes sobrela disponibilitat despais per ubi-car els nous inquilins.

  Per la seva banda, els partitsde loposici, especialment el PP,han reclamat que es sobri unprocs de dileg amb els ocellai-res i es faci un ple extraordinaria Ciutat Vella abans que la deci-si tiri endavant.

  Una de les parades reconvertida

  El consistori es desdiu i ara vol eliminar les paradesde la Rambla > Es podrien reubicar a la Boqueria

  Imatge actual de la plaa Gardunya

  La Llei de Barris comena lamillora de lmbit Raval SudRedacci > Ahir a la tarda es vafer la presentaci oficial del llis-tat de millores que comportar laLlei de Barris per a lmbit RavalSud, que va ser un dels dos terri-toris de Barcelona seleccionatsenguany per beneficiar-se da-questa srie dajuts encaminats amillorar lespai pblic dalgunsdels barris ms degradats de laciutat.

  Aquest pla de millora preveu34 actuacions repartides en cincmbits diferents; en lmbit delespai pblic es realitzaran 8projectes com la remodelaci de

  les places Blanquerna i del Pedr.Quant a lequipament comunita-ri es realitzaran 6 millores a es-pais com el centre cvic Drassa-nes. En lmbit de lhabitatgeshan previst 4 projectes com laintervenci integral a diferentsedificis o lunificaci de les ante-nes collectives. Vuit projectesms tindran un carcter ambien-tal com la installaci de xarxesde recollida pneumtica de resi-dus. Per ltim, en lmbit de la di-namitzaci social i econmica, esfaran 12 actuacios ms com laconstrucci de camins escolars.

  Foto: S. Arroyo

 • 7Raval Desembre201021 lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat

  La Filmoteca del Raval obrir el proper marLa nova seu comptar amb dues sales de projecci a linterior i una pantalla a lexterior

  Cristian GmezRaval

  Un cicle retrospectiu sobre lobracompleta del cineasta catal Bi-gas Luna ser la primera activia-tat que organitzar la nova seu dela Filmoteca de Catalunya al bar -ri del Raval. Aix ser al mes demar de 2011, data en qu estaprevista la inauguraci oficialdaquest nou espai cultural delDistricte.

  MS DE 1.000 FILMSAmb la filmografia de BigasLuna arrencar una activitatfrentica que preveu organitzarentre 1.200 i 1.400 projeccions

  cinematogrfiques durant el2011, segons va comentar fa unsdies el director de la Filmoteca,Esteve Riambau. Altres platsforts de la temporada seran uncicle sobre la guerra civil es-panyola coincidint amb el 75aniversari del seu esclat el 18 dejuliol de 1936, o un reps de lafilmografia de directors clssicscom Costa Gavras, Marco Belloc-chio o Nino Rota.

  DUES SALESLa nova seu de la Filmoteca deCatalunya sha dissenyat comun espai polivalent dedicat almn del cinema. Constar dedues sales principals al seu inte-

  rior i una gran pantalla destina-da a fer projeccions a laire lliu-re.

  Les dues sales interiors hanestat batejades amb noms querecorden la histria cinemato-grfica daquest pas. La mspetita (180 butaques) rebr elnom de Laya, en record de LayaFilms, la secci de cinema que vafundar la Generalitat republica-na, mentre que la sala principal(375 butaques) rebr el nom deChomn, en homenatge a undels pioners del cinema mut aCatalunya, Segundo Chomn,que va filmar ms dun centenarde pellcules a mitjans del segleXX. Imatge virtual de la futura Filmoteca del Raval

  Redacci > El Centre Sant PereApstol i Emili Cota Escribanovan ser els premiats del Distric-te de Ciutat Vella amb la Meda-lla dHonor de la Ciutat. Aquestsguardons van reconixer la tra-jectria centenria del CentreSant Pere Apstol en lacci for-mativa, social i cultural, aix comen la promoci de lassociacionis-me als barris de Sant Pere i San-ta Caterina, mentre que en elcas de Emili Cota i Escribano esva premiar la seva dedicaci enfavor de la dinamitzaci del bar -ri de la Ribera.

  Medalla dHonorper Emili Cota i elSant Pere Apstol

  Redacci > Amb linici del 2011,arrencar al Raval un projecte demanteniment i millora de la xar-xa de clavegueram a diferentspunts del barri. Lactuaci afec-tar nicament a tres carrers(Gurdia, Montserrat i Arc delTeatre) i es far de manera es-glaonada per tal de reduir al m-xim les molsties que puguinocasionar les obres. Tot i aix,aquesta actuaci comportar tallsde trnsit des de les set del matfins a les dues del migdia.

  El projecte es realitzar enquatre fases; la primera, quearrencar el dia 11 de gener i sa-llargar fins al 28, afectar el car -rer de lArc del Teatre entre laRambla i el carrer Montserrat.Seguidament, entre el 31 de generi el 18 de febrer, sactuar al ma-teix carrer entre Montserrat iDrassanes. La tercera fase, del 21de febrer a l11 de mar, afectarel carrer de la Gurdia, mentreque la darrera actuaci afectarel carrer Montserrat durant la da-rrera quinzena de mar.

  Triple millora enel clavegueramdel barri

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaciutatvella Desembre201021 www.liniaciutatvella.cat

 • 9Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Desembre201021 lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat

 • 10

  Desembre

  201021lniaciutatvellaBarri Gtic

  LAteneu celebra 150 anysamb installacions renovades

  Foto: S.Arroyo

  Nadales i contes nadalencsEl barri Gtic es prepara per a la celebraci del Nadal amb diverses

  activitats a les principals seus de la zona. Dem (18h) les conta-con-tes Mon Mas i Merche 8A representen Vine al Cagati! a la Biblio-

  teca Gtic-Andreu Nin. Al Pati Llimona es cantaran nadales.

  Els comerciants volen pacificarel trnsit del carrer MagdalenesRedacci > Diumenge s lnicdia de la setmana que el trnsitdna una treva al carrer Magda-lenes, ubicat entre via Laietana iPortal de lngel. El seu accs di-recte a leix comercial del Gticfan della una travessera til peral pas de camions i vehicles. Elscomerciants calculen que cadahora passen prop de 600 vehiclesdurant un dia laborable. Des da-quest estiu, quan es va convertirel carrer en plataforma nica i esva limitar la velocitat als 10km/h,la zona ha vist incrementar els so-rolls, la contaminaci i els perills

  derivats del trnsit. La soluci:pacificar el trnsit. Els vens pro-posen donar prioritat al vianant,eixamplant voreres i habilitantpilones que dificultin laparca-ment de camions i motos. Totplegat afavoviria lactivitat co-mercial a aquesta zona, a tocar dela Catedral, i donaria un respir alvianant. A lespera dun Pla deMobilitat que el districte volaprovar per ampliar lhorari decrrega i descrrega, els vens icomerciants volen alternativesusant altres vies de pas i avisende possibles mobilitzacions.

  Sara ArroyoGtic

  Al 1860, quan Barcelona plane-java el seu creixement i lenderrocde les muralles, va formar-seuna instituci capdavantera a laciutat que pregonava el dileg i elconeixement, lanomenat Ate-neo Cataln. Des dels seus inicisha abraat a grans noms de la cul-tura catalana que han formulatidees i projectes fonamentalsper al progrs i la modernitzacide Catalunya. Alguns, com JosepMaria de Sagarra, ja el conside-raven un segon domicili quedurant els seus 150 anys dhist-ria ha atret personatges com Va-lent Almirall, Eugeni dOrs, Jo-

  sep Pla, Pompeu Fabra o LlusDomenech i Montaner. Ubicat alPalau Savassona (carrer Canuda)des del 1906, la seva histrica seucelebrava el 15 de desembre unemotiu homenatge als 150 anysde lAteneu Barcelons, unacommemoraci que coincideixamb la inauguraci de les darre-res intervencions arquitectni-ques realitzades a la faana.

  Prop de 250 persones van as-sistir a lacte de celebraci, que vacomptar amb la presncia delactual president de lAteneu,Oriol Bohigas; el vicepresident,Ferran Mascarell i lalcalde Jor-di Hereu. Si alg el tenia com unproducte de decadncia, els ate-neus han demostrat que respo-nen a una de les pulsions msmodernes i estratgiques per a

  una ciutat, va dir Hereu. Lalcal-de va recordar tamb els ms dedos milions deuros invertits pera la restauraci de les seves ins-tallacions.

  RECUPERACI DE JOIESPer commemorar el segle i mig devida, lAteneu ha iniciat un pro-jecte que pretn recuperar llibresantics. La iniciativa vol recaptarpadrins per a les obres de la bi-blioteca. Cada donant destinaruns 35 euros al llibre que desit-gi de la collecci de lAteneualgunes de lany 1502. De mo-ment ja ha iniciat la primerafase amb 40 llibres que busquenpadr. Entre ells est lAristotelisLogica, dAristtil; Blanquerna,de Ramon Llull i Le terze rime diDante, de Dante Aligheri.

  Redacci > El consell plenaridel Districte ha aprovat per una-nimitat la creaci de la comissidinvestigaci de la trama de cor -rupci a Ciutat Vella. Aquesta co-missi revisar els expedientstramitats entre el 2005 i 2010, toti que es podr ampliar durant elprocs.

  En total, shauran de revisarprop de 45.000 expedients, sem-pre i quan no estiguin sota secretde sumari, tot i que s possibleque sampli la investigaci a al-

  Es crea la comissi dinvestigacide la trama de corrupci al Districte

  La seu de lAteneu al carrer Canuda

  La instituci ha engegat una iniciativa commemora-tiva de recuperaci dobres antigues del fons biblio-

  Foto: S. Arroyo

  El carrer Magdalenes

  tres Districtes i de manera tem-poral. Daltra banda, lAssociacide Vens del Barri Gtic es perso-nar com a acusaci popular a lapresumpta trama. La seva quere-lla es dirigeix als funcionaris mu-nicipals Heliodoro Lozano, Ele-na Ariza i a lenginyer JoaqunQulez. LAjuntament ha vetatla tornada a la feina de Lozanoper tenir-lo al marge de la inves-tigaci. En canvi, Ariza retorna-r a la seva feina el prxim 16 degener.

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Desembre201021 lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat

 • 12

  Desembre

  201021lniaciutatvellaSant Pere, Santa Caterina i la Ribera

  Foto: Posat la Gorra

  Milers de persones es posenla gorra pels nens amb cncer

  Milers de persones shan vestitamb gorres grogues aquest cap desetmana en la celebraci de la de-sena edici del ja mtic Posat lagorra, que recull fons per a la in-tegraci dels nens amb cncer.Enguany el Zoo de Barcelona haestat la seu daquesta festa quedestinar els fons recaptats a laCasa dels Xuklis, un centre daco-llida per a families de nens ambcncer ubicat al Districte dHor-ta-Guinard.

  La celebraci al Zoo ha estatlacte central de la campanyadenguany que ja fa mesos quefunciona amb el suport de diver-sos famosos. En ledici den-guany del Posat la gorra han es-tat partcips els actors Dafnis

  Lacte central de la campanya solidria es va celebrardissabte al Zoo de Barcelona amb xit de participaci

  Sara ArroyoSt. Pere i Sta. Caterina

  St. Pere i Sta. Caterina > LaFira de Santa Llcia ha estrenatenguany un aspecte ms ordenat:reubicaci de parades i installa-ci de nous prtics dilluminacimetllics. Tot plegat fa guanyarla fira en visibilitat (no hi haurzones ms fosques) i seguretat. Lareordenaci de les parades, queja es va iniciar lany passat, tam-b ha perms guanyar espai ievitar el caos derivat de la mul-titud. Per millorar els accessos,shan ubicat les paradetes del

  La Fira de Santa Llcia estrena nousprtics dilluminaci ms segurs

  Els famosos donen suport al Posat la gorra

  Balduz i Albert Espinosa, quevan ser els presentadors de les-deveniment.

  Durant la jornada, van parti-cipar els artistes Marc Parrot,Los Manolos, diversos personat-

  ges de Crackvia i els Lunnis. En-cara resten obertes vies de parti-cipaci a travs del web de lAs-sociaci de Familiars i Amics deNens Oncolgics de Catalunya,www.afanoc.org.

  Foto: S. Arroyo

  sector de lartesania prop delcarrer Doctor Joaquim Pou, mi-llorant aix laccs a la Fira i la vi-sibilitat daquestes parades.

  En aquesta edici han partici-pat prop de 270 paradetes repar-tides a la zona de davant de la Ca-tedral. Durant tot el mes shan fetdiverses activitats a lespai de laFira i enguany, per primera vega-da, sha dissenyat un espai virtu-al per seguir els esdeveniments.La Fira denguany finalitzar elproper 23 de desembre.

  Els nous prtics de la Fira

 • 13

  Desembre

  201021lniaciutatvellaLa Barceloneta

  La consulta sobiranista pren embranzida a la Barceloneta

  Foto: Barcelona Decideix

  Francesc Burrull toca al MuseuEl Museu d'Histria de Catalunya celebra les festes de Nadal amb el

  concert Francesc Burrull, Trio, que tindr lloc avui a les 20 h a lesinstallacions del museu. El pianista i compositor far un recital de-

  dicat a la Nova Can. Lentrada ser gratuta.

  Els mariners lideren la nacionalper ensopeguen a lEurolligaRedacci > LAtltic Barcelone-ta va perdre 14 a 9 contra el JugDubrovnik, el conjunt favorit pera la final four, en la tercera jorna-da d'Eurolliga. Desprs daquestpartit lequip, amb tres punts, essitua est noms tres del segonclassificat. Lequip catal ha cai-gut en un partit en el que els lo-cals han fet un parcial de 5 a 2que els hi ha donat una renda dequatre gols (7-3) a la primera parti que ha estat definitiva. Pel quefa al darrer partit de lliga, els de

  Santi Fernndez sn lders ambun partit ms que el CN Terras-sa desprs de la victria davantdel CN Matar Quadis per 12 a 4.Amb aquesta, els de Barcelonaencadenen 3 victries consecuti-ves i tanquen la primera volta dela lliga, que ara sinterromp perles vacances de Nadal.

  La propera cita per als de Bar-celona ser el 8 de gener a casa(13.15 h) contra el mateix rivaleuropeu, el Jug Croatia Osigu-range.

  Sara ArroyoLa Barceloneta

  Esperanador i allionador.Aix va valorar Alfred Bosch, co-ordinador de comunicaci deBarcelona Decideix, lxit assolita la Barceloneta amb la cam-panya de vot anticipat que es vahabilitar la setmana passada. Un20,2% dels vens van anar a lesurnes en un sol dia, fet que ha es-tat molt ben valorat per lorganit-zaci, tenint en compte altresprecedents de la Consulta. Alllarg del dia van votar 3.607 ciu-tadans, dels quals 1.586 no esta-ven censats a la Barceloneta.Dels que s estaven censats(10.002) en van votar 2.021. Larecollida de vots segueix i elssobres dipositats a les urnes con-

  tinuaran intactes fins al 10 dabril,quan s que es podran escrutar elsvots.

  A Ciutat Vella la recollida con-tinua amb molta fora: durantdissabte i diumenge els puntshabilitats al Mercat de Santa Ca-terina i al carrer Bisbe han reco-llit prop de 400 vots. El 28 dedesembre, abans i desprs delpartit de la Selecci Catalana,tamb sinstallaran meses alDistricte.

  La prova pilot a la Barcelone-ta, a ms, ha donat lembranzi-da necessria per a la resta deDistrictes que tamb shan apun-tat a la campanya de vot antici-pat. Tota Barcelona ja ha engegatla campanya de recollida de vots.La major part dels districtes jahan fet la formaci del volunta-

  riat en vot anticipat i en totalshan repartit centenars de kitsamb tot el material necessari perrecollir vots.

  Barcelona Decideix, a la Barceloneta

  Durant una jornada el 20% dels vens del barri vananar a les urnes > La campanya continua pel Districte

  Redacci> El proper 31 de des-embre la Barcelona World Racecelebra una nova edici. El Portveur sortir 15 regates que dona-ran la volta al mn amb nomsdos patrons per vaixell. Aquestcap de setmana, lalcalde JordiHereu donava el tret de sortida alexposici i al Moll que acull elsvaixells. Els participants fan unaruta de 25.000 milles per tots elsoceans i passaran per tots els cli-mes. Els patrons hauran de su-portar des de la humitat tropicalals temporals australs.

  Redacci> La matinada de di-lluns, els Bombers van rebre unavs per un incendi a una habita-ci de la cinquena planta delHospital del Mar. El foc es vaoriginar per una cigarreta que vaprendre el matals dun malalt in-gressat al centre. Malgrat que lesprimeres informacions parlavende ferides lleus, el pacient delhabitaci va morir noms qua-tre hores desprs a causa de ma-laltia isqumica molt greu quepatia, segons ha informat el cen-tre mdic.

  Un mort desprsdun incendi alHospital del Mar

  Sinaugura elMoll i lExpo dela World Race

  Foto: Atltic Barceloneta

  Al llarg del dia van votar3.607 ciutadans,dels quals msde 2.000 erenvens del barri,fet que suposaun xit per a lentitat

  Els mariners

 • LAgenda Desembre20102114

  TELFONS DINTERS

  Propera edici

  Dimarts18 de Gener

  lniaciutatvella

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080CAP Barceloneta, Pg. Marttim, 21. 932213783 Casc Antic, Rec Comtal, 24.933101421 Gtic, Ptge de la Pau, 1. 93 3436140 Doctor Llus Say, Torresi Amat, 8. 933012532 Drassanes, av. Drassanes, 17-21. 933294495 Hospi-tal del Mar, Pg. Martim, 25-29. 932483000URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088Comissaria de Mossos d'Esquadra, C Nou de la Rambla, 76-78. Oficinade Denncies dels Mossos d'Esquadra la Barceloneta, Almirall Cervera,29.POLICIA NACIONAL 091 GURDIA URBANA 092Unitat Territorial de la Gurdia Urbana, la Rambla, 43.OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC)Ramelleres, 17.TELFON DE CIVISME 900226226POLICIA NACIONAL 091CENTRES CVICS I CULTURALSCentre Cvic Barceloneta, Conreria, 1-9. 932 563 320 Centre Cvic Con-vent de Sant Agust, C/ Comer, 36 933 103 732 Centre Cvic Drassanes,Nou de la Rambla, 43 934 412 280 Centre Cvic Pati Llimona, Regomir,3. 932 684 700 Centre Cultural Caixa Peneds Espai Subirachs, C/Princesa, 21. Centre Erasme de Janer, Erasme de Janer, 8. 932563200BIBLIOTEQUESBiblioteca Sant Pau i Santa Creu de Barcelona. Carrer del Carme, 47. 933020 797. Biblioteca Gtic Andreu Nin, La Rambla, 30-32. 933 437 369.Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona, Sant Pere ms baix, 7.932 687 360 Biblioteca Infantil del Barrio Gtic, Lledo, 15. 93 310 7714Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat, Comte Santa Clara, 8-10 Sala delectura infantil ngel Baixeras, Salvador Aulet, 1.ALTRES SERVEISOf. dhabitatge i rehabilitaci, Pintor Fortuny, 17-19. 933435640

  a la faana de lAjuntament(plaa San t Jaume).Gran Pessebre a la plaa SantJaume.

  Fins al 9 de generExposici pictrica Cent anysdart abtracte i +, a crrec delcollectiu de pintors del barriGtic en homenatge a Kan-dinsky. Centre cvic Pati Llimo-na.

  Fins al 10 de generExposici fotogrfica Murs ambvalor afegit. Centre cvic PatiLlimona.

  SANT PERE I SANTA CA-TERINA23 de desembreActivitat infantil: adaptaci te-atral dels contes El bfalo y elpjaro i Kodor, a crrec dEn-gruna Teatre. A partir de les 18h, biblioteca Francesca Bonne-maison.

  RAVALFins al 9 de generDrap-Art10. Mostra del 7 Fes-tival Internacional de Reciclat-ge de Barcelona. CCCB.Exposici multidisciplinar: PerLaberints. CCCB

  BARRI GTIC22 de desembreVIII Concert de Nadal per a laGent Gran de Ciutat Vella. Salde Cent de lAjuntament deBarcelona.Conferncia sobre lart prehis-tric Un passeig per labstrac-ci millenria, a crrec de ladoctora en arqueologia AnnaAlonso. 19.30 h, centre cvicPati Llimona.

  Fins al 23 de desembreFira de Brocanters-Mercat G-tic. Plaa Catalunya.Fira de Santa Llcia. Entorns dela plaa de la Catedral.

  Fins al 5 de generXVIII Fira de Cermica Creati-va del Portal de lngel.

  Fins al 6 de generProjecci de motius nadalencs

  Fins al 24 de desembreXIII Fira de Sant Eloi-MercatdArtesans de la Ribera. Duranttot el dia al carrer de l Argen-teria.

  Del 22 al 26 de desembreEspectacle de mgia amb lillu-sionista Koke. Espai EscnicBrossa.

  27 de desembreNadal arreu del mn: Tallerper descobrir com se celebra elNadal a zones com lfrica iAustrlia. A partirt de les 18 h,biblioteca Francesca Bonne-maison.

  Del 5 al 9 de generExpectacle de mgia amb lillu-sionista Joaqun Matas. EspaiEscnic Brossa.

  Fins al 9 de generCicle Nadals Mgics. Espai Es-cnic Brossa.

  LA BARCELONETAFins al 7 de gener5a edici de lexposici de foto-grafia, pintura i vdeo Nmadesdel segle XXI. Centre cvic Bar-celoneta.Exposici de Pessebre a la pla-a del Gas.

  20 de generEspectacle de dansa: Entradaamb consumici: dues noies fu-men un cigarret en noms 30segons, a crrec de la compan-yia Filles Fllen. 21. 30 h, cen-tre cvic Barceloneta.

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]nicacio21.com Desembre201021 lniaciutatvellawww.liniaciutatvella.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniaciutatvellaDesembre

  201021 www.liniaciutatvella.cat