Osnovi ekonomije

 • View
  95

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnovi ekonomije. F. T. H. Prof.dr Ilija Rosić, Doc.dr Petar Veselinović, Nikola Makojević, asistent. M. Društveni bruto proizvod, društveni proizvod i nacionalni dohodak. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Osnovi ekonomije

 • Osnovi ekonomijeProf.dr Ilija Rosi,Doc.dr Petar Veselinovi,Nikola Makojevi, asistent

 • Drutveni bruto proizvod, drutveni proizvod i nacionalni dohodakAnaliza drutvene proizvodnje, raspodele i potronje predstavlja sloenu problematiku u kojoj se koriste globalne vrednosti koje se ostvaruju u svim privrednim delatnostimaZa analitiku upotrebu se koriste tri agregatne makroekonomske veliine: a) drutveni bruto proizvod, b) drutveni proizvod i c) nacionalni dohodak

 • Drutveni bruto proizvod predstavlja ukupnu masu materijalnih dobara i usluga proizvedenih u jednom vremenskom razdoblju (obino se uzima jedna kalendarska godina) u svim granama nacionalne privrede

  DBP = Mt + Am + D

  Mt materijalni trokoviAm amortizacijaD novostvorena vrednost

 • Drutveni proizvod je izvedena kategorija iz drutvenog bruto proizvoda, i od njega je manja za iznos materijalnih trokova

  DP = DBP MtDP = Am + D

 • Nacionalni dohodak jeste deo drutvenog bruto proizvoda koji preostaje nakon nadoknade u proizvodnji utroenih sredstava za proizvodnju

  D = DP - Am

 • Analitika upotreba agregatnih izraza proizvodnjeJedno od veoma znaajnih pitanja jeste i pitanje upotrebe pojedinih veliina u analizi privrednih kretanja, oko koje postoje velike dileme i razliita teorijska tumaenjaDrutveni bruto proizvod ima dve karakteristike koje ne treba izgubiti iz vida i to:Jedan deo DBP jeste prenesena vrednost prethodnog vremenskog perioda iPrilikom izraunavanja DBP dolazi do viestrukog zaraunavanja predmeta rada usled postojanja vie faza prerade

 • U drutvenom proizvodu i nacionalnom dohotku nema viestrukog obraunavanja i zato se pomou njih adekvatnije moe izraavati stvarni obim proizvodnje, dostignuti nivo i tempo privrednog razvojaNacionalni dohodak sadri samo neto investicije, koje nisu dovoljne za proirenu reprodukciju u dinamikoj privrediDrutveni proizvod obuhvata nacionalni dohodak i amortizaciju, to prua iru mogunost za povezivanje i utvrivanje efekata ukupnih investicija na rast proizvodnje

 • Drutveni bruto proizvod u funkciji potronje, investicija i neto-izvozaDrutveni bruto proizvod se usmerava u etiri opte kategorije troenja:

  Potronja (C),Investicije (I),Vladina kupovina dravna potronja (G) iNeto izvoz (NX)

 • Potronja(C) se sastoji od roba i usluga kupljenih od strane domainstava i podeljena je u tri podkategorije: potrona roba, trajna dobra i uslugePostoje dva osnovna oblika potronje i to: Proizvodna potronja koja za rezultat ima proizvodnju novih mateijalnih dobara iNeproizvodna potronja kojom se podmiruju potrebe stanovnitvaNeproizvodna potronja se javlja u tri oblika: lina, zajednika i optedrutvena potronja

 • Investicije(I) se sastoje od robe kupljene za buduu upotrebuDravna potronja(G) je rezultat javljanja drave kao znaajnog potroaa na dravnom i lokalnom nivou, koja svoje trokove finansira porezima, taksama, doprinosima, tampanjem novca i pozajmljivanjem iz inostranstvaNeto izvoz(NX) predstavlja razliku izmeu izvoza i uvoza dobara i usluga

 • Nominalni i realni drutveni proizvodZa ekonomske analize znaajno je razlikovati nominalni i realni drutveni proizvod, to je od velikog znaaja za zemlje koje imaju problem sa inflacijomNominalni drutveni proizvod predstavlja drutveni proizvod izraen u tekuim cenama, dok je realni drutveni proizvod izraen u stalnim cenama

 • Deflator drutvenog proizvodaDeflator drutvenog proizvoda definiemo kao odnos nominalnog i realnog drutvenog proizvoda

  Deflator DP =

  Za potrebe ekonomske analize neophodno je svodjenje tekuih na stalne cene i to pomou kumulativnih deflatora

 • Prva faza svoenja se sastoji u izraunavanju kumulativnih deflatora drutvenih proizvoda na bazi podataka o kretanju trokova ivota po pojedinim godinama i to sledeim postupkom:1. Za prethodne godine:

  Def =

  2. Za naredne godine:

  Def =

 • U drugoj fazi se svode tekue cene na stalne putem izraunatih kumulativnih deflatora to putem sledee formule:

  DPsc = DPtc / Dt

 • Osnovni pravci i kole u razvoju ekonomije

  Osnovni pravci u razvoju ekonomije su:

  Klasina ekonomija,Kejzijansko ekonomsko uenje,Monetaristika teorija iNovi kenzijanizam

 • Klasina ekonomijaKlasina ekonomija se vezuje za ekonomsku misao u Engleskoj, koja zapoinje sa Vilijamom Petijem, nastavlja se preko Adama Smita, a zavrava sa Davidom Rikardom

 • Ravnoteni proizvod i zaposlenost u klasinoj ekonomijiZa klasine ekonomiste normalni ili ravnoteni nivo drutvenog proizvoda uvek se nalazi u taki pune zaposlenosti, odnosno u taki gde stvarni drutveni proizvod izjednaava sa moguimCentralna relacija u klasinom modelu je agregatna proizvodna funkcijaProizvodna funkcija postavljena na tehnologijama pojedinanih preduzea, daje relaciju izmeu nivoa drutvenog proizvoda i nivoa angaovanih proizvodnih faktoray = F ( K , N )

 • Novac, cene i kamata u klasinoj ekonomijiU klasinoj teoriji koliina novca odreuje nivo agregatne tranje, koja, pak, determinie nivo cenaPolazna osnova klasine kvantitativne teorije novca jeste identitiet koji je postavio Irving Fier:

  MVt = PtT (1)

  MV = Py (2)

  MV = Py (3)

  M = kPy (4)

 • Kenzijanska ekonomska teorijaNakon velike svetke ekonomske krize u periodu 1929 1933. godine dolazi do razvoja jednog novog teorijskog pravca u ekonomskoj misli, koji insistira na poveanoj prisutnosti drave u ekonomijiKejnsov model pretpostavlja da su cene konstantne i da promene ukupnih trokova odreuju ravnoteu nacionalnog dohotka, odnosno nacionane proizvodnje

 • Uslovi za ravnoteni drutveni proizvod u kenzijanskom modeluY = E (1)Y = C + S + T (2)Y = C + Ir + G (3)C + S + T = Y = C + I + G (4)C + S + T = i + G (5)Y = C + I + G (6)S + T = I + G (7)I = Ir (8)C = a + bYd, a>0, 0< b< 1

 • Novac, kamata i dohodak u kenzijanskoj ekonomijiKejns je verovao da koliina novca u opticaju ima kljunu ulogu u odreivanju kamatne stope i njegova analiza polazi od nekoliko pretpostavki:Prvo, on pretpostavlja da se sva finansijska sredstva dele u dve grupe: novac (gde spada gotovina i depoziti po vienju) i sva ostala nenovana sredstva( gde spadaju obaveznice kao dugorona finansijska sredstva)Drugo, pretpostavka je da se na novac ne plaa kamatna stopa i da ona postoji samo kada su u pitanju dugorona sredstva

 • Kejns je ukazao da postoje tri osnovna motiva za dranje novca i to:

  Transakcioni motivOpreznost ipekulativni motiv

 • Osnove monetaristikog ekonomskog pravcaMonetarizam dobija na znaaju pedesetih i ezdesetih godina ovog vekaRodonaelnik ovog pravca je Milton Fridman koji je zajedno sa svojim sledbenicima ponovo istakao znaaj novca i monetarne politikeGlavne karakteristike monetaristikog pravca sadrane su u: 1) ponuda novca ima dominantan uticaj na nominalni dohodak, 2) u dugom roku novac ima uticaj na cene i ostale nominalne varijable, 3) u kratkom roku ponuda novca utie na realne varijable, pri emu je novac dominantan faktor ciklinih kretanja dohotka i zaposlenosti i 4) privatan sektor je nestabilan i nestabilnost je posledica uplitanja drave u privredne tokove

 • Monetaristi smatraju da promene u koliini novca imaju dominantan uticaj na promene nominalnog dohotka i u kratkom roku na promene u realnom dohotkuMonetaristi ukazuju da bi stabilnost u kretanju monetarnih agregata obezbedila i stabilnost u kretanju dohotka, tako da je za monetariste jako znaajno da obezbede konstantnu stopu rasta novane mase i time bi se obezbedile dve stvari:Prvo, privredni subjekti bi stekli poverenje u centralnu bankuDrugo, centralnoj banci bi se uskratilo diskreciono pravo

 • Nova klasina ekonomija i novi pravci kenzijanizmaKao pravac u ekonomskoj teoriji, nova klasina ekonomija pojavila se sedamdesetih godina ovog veka, kada se veliki broj zemalja suoio sa novim ekonomskim fenomenom stagflacija (visoka inflacija uz visoku nezaposlenost)U novoj klasinoj ekonomiji pretpostavlja se da su privredni subjekti racionalni, ali da nemaju savrene informacije; oni prave greke u predvianju nivoa cena,a takve greke uzrokuju kratkorona odstupanja proizvodnje i zaposlenosti od njihovih dugoronih nivoa

 • IS LM modelIS LM model predstavlja ekonomski model koji nam ukazuje na globalnu ravnoteu u privredi tj., ravnoteu u realnom sektoru i monetarnom sektoru privredeLM kriva predstavlja ravnoteu u monetarnom sektoru ekonomijeIS kriva predstavlja ravnoteu u realnom sektoru ekonomije

 • Kontakt:Prof.dr Ilija Rosi ekfakkg@eunet.yu

  Doc .dr Petar Veselinovi - pveselinovic@kg.ac .yu

  Nikola Makojevi nmakojevic@kg.ac.yu