of 54 /54
S E K O L A H R E N D A H FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN 1.0 LATAR BELAKANG Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan roses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program kurikulum di sekolah. Mereka bertanggungjawab merealisasikankaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah.Mereka menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu berlaku secara berkesan dalam suasana, iklim sekolah yang kondusif Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan guru mata pelajaran dalam meningkatkan peresasi perkhidmatan mereka. 2.0 OBJEKTIF AM 2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran 2.2 Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran 3.0 OBJEKTIF KHUSUS 1

Fail Meja Lengkap

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Lengkap

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN1.0 LATAR BELAKANG Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan roses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program kurikulum di sekolah. Mereka bertanggungjawab merealisasikankaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah.Mereka menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu berlaku secara berkesan dalam suasana, iklim sekolah yang kondusif Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan guru mata pelajaran dalam meningkatkan peresasi perkhidmatan mereka. 2.0 OBJEKTIF AM 2.1 2.2 3.0 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran

OBJEKTIF KHUSUS

3.1 3.2

Guru mata pelajaran mendapat paduan tentang tugas masing-masing dengan berpandu Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi akademi yang tinggi. Merealisasikan hala tuju Semua Panitia Mata Pelajaran di Sekolah Kebangsaan Bandar Dua SandakanSabah

3.3

1

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

4.0. CARTA ORGANISASI GURU MATA PELAJARAN

GURU BESAR

PENOLONG KANAN HEM

PENOLONG KANAN 1

PENOLONG KANAN KOKUM

KETUA PANITIA

KETUA PANITIA

KETUA PANITIA

KETUA PANITIA

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Murid

Murid

Murid

M urid

2

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN5. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN a. Memiliki , memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan. b. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajara yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap tingkatan.

c. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkankepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. d. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar untuk tempoh setahun/sepenggal/hariandan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.

e. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa bukullatihan pelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. f. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan. h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah.

j. Memastikan keselamatan pelajar di makmal, bengkel kemahiran hidup, sertamengawasi penggunaan peralatan.

3

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARANk. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/ Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah. l.

Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

m. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

n. Melaporkan kepada Ketua panitia Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran danpembelajaran untuk tindakan selanjutnya. o. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. Memastikan bahawa balat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. p. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. q. Membantu menguruskan Bank Soalan.

r. Mematuhi arahan Guru Besar

4

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

6. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Tugas Pegawai Yang Ada hubungan Guru Mata Pelajaran Tugas Dan Tanggungjawab 1. Memiliki, memahami dan menghurai sukatan dan huraian sukatan pelajaran 2. mamatuhi pekeliling dan arahan berkaitan serta menetapkan matlamat yang harus dicapai 3. Mempunyai dan mengemas kini buku rekod mengajar 4. Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian serta melaksanakannya dalam P&P 5. memberi kerja dan latihan kepada pelajar dan memeriksanya Arahan Guru Besar 6. menjalankan ujian, penilaian pentaksiran kepada pelajar dan merekodkannya 7. mengesan kelemahan pelajar dan berusaha memulihkannya 8. menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Kuasa Yang Diberi Arahan Guru Besar Tugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan Guru mata pelajaran

Arahan Guru Besar

Guru mata pelajaran

Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

5

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

9. menghadiri mesyuarat panitia serta mematuhi dan melaksanakannya 10. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KP/JPN/PPD

Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

11. Memastikan keselamatan pelajardi makmal atau bengkel KH serta pengurusan penggunaan peralatan 12. Menghadiri mesyuarat/taklimat kelolaan Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri 13. Mengguna dan bertanggungjawab terhadap BBM 14. Mengadakan sudut mata pelajaran berkenaan di dalam kelas 15. Membantu mengurus bank soalan 16. Bertindak sebagai konselor dan guru disiplin 17. Bekerja sebagai team work Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Ketua Panitia Arahan Guru Besar Arahan GPK Arahan Guru Besar

6

SEKOL AH RENDA H

Tugas Pegawai Yang Ada hubungan

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN7. FUNGSI UTAMA Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini. Menyediakan Rancangan mengajar tahunan/harian Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan Menyediakan bahan-bahan bantu mengajar Mengadakan kelas pengayaan dan pemulihan 6.6. Menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya

7

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN 7.1. MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil 1 Proses Kerja Menghubungi GPK/KP untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan yang di dapati adalah yang terkini 3 Memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan sukatan pelajaran 4 Memasukkan sukatan dalam buku rekod atau fail yang ditetapkan 5. Melaksanakan P & P di dalam kelas Guru Mata Pelajaran GPK/Ketua Panitia GPK/Ketua Panitia Pegawai Yang Meluluskan GPK/GKMP Seksyen/UndangUndang/Peraturan

2

Ketua Panitia

8

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARANCARTA ALIRAN

Menghubungi GPK/Ketua Panitia untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini.

Memastikan sukatan pelajaran yang diperolehi adalah yang terkini

Memahami serta mentafsirkan sukatan dan huraian Sukatan pelajaran

Memasukkan ke dalam buku rekod

Menjalankan pengajaran dan pembelajaran

Melaksanakan P & P dalam Kelas

9

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARANSENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Hubungi GPK untuk mendapatkan sukatan pelajaran Pastikan sukatan di terima adalah yang terkini Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran Masukkan dalam buku rekod Tandakan (/) Catatan

2.

3.

4.

5.

Melaksanakan P & P di dalam kelas

10

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARANNORMA KERJA Bil 1 Jenis Kerja Hubungi GPK/KB untuk mendapatkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pastikan sukatan terkini Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan huraian sukatan Masukkan dalam buku rekod Melaksanakan dalam P & P Masa yang diambil 30 minit Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

2. 3

60 minit 120 minit

4 5

20 minit 40 minit

11

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.2. PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

Bil 1

Proses Kerja Mendapatkan buku rekod daripada GPK Menyediakan rancangan pelajar tahunan dan harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. Menyerahkan kepada GPK untuk disahkan Pengetua menandatangani di akhir tahun Melaksanakan dalam P & P

Pegawai Yang Meluluskan GPK

Seksyen/UndangUndang/Peraturan

2 3 4. 5 6

GPK

Ketua Panitia GPK Guru Besar Guru mata Pelajaran

12

SEKOL AH RENDA H

PROSES KERJA

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN

Mendapatkan buku dari GPK

Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian

Menyerahkan kepada ketua panitia untuk disemak

tidak betulkan betulkan Ya Serahkan kepada PK 1

Menyerahkan kepada Guru Besar untuk disahkan

Melaksanakannya dalam P & P

13

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Mendapatkan buku rekod dari GPK Tandakan (/) Catatan

2.

Menyediakan rancangan tahunan/harian

3.

Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak Menyerahkan kepada PK 1 untuk semakan semula Menyerahkan kepada Guru Besar untuk pengesahan Melaksanakan dalam P & P

4. 5.

6.

14

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA Jumlah Unit yang boleh dijalankan Seminggu

Bil

Jenis Kerja

Masa yang diambil

1

Mendapatkan buku rekod dari GPK

10 minit

2

Menyediakan rancangan tahunan

2 minggu

3

Menyediakan rancangan harian

60 minit

4

Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak

10 minit

5 6 7

Menyerahkan kepada PK 1 untuk semakan semula Menyerahkan kepada Guru Besar untuk pengesahan Melaksanakan dalam P & P

15

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.3. Mengajar mengikut jadual waktu yang ditetapkan Proses Kerja Bil 1 2. Ucap selamat dan doa 3 Memastikan kebersihan kelas 4 Menyemak kehadiran pelajar 5 Set Induks 6 7 8 9 10 Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran Guru MP Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Memberi nota, kerja-kerja latihan dan memeriksanya Mengesan kelebihan dan kelemahan pelajar untuk tindakan selanjutnya Memberi latihan tambahan dan kerja rumah Diakhiri dengan Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asri Guru MP Guru MP Guru MP Guru MP Proses Kerja Menulis rancangan pelajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Guru Besar Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Seksyen/UndangUndang/Peraturan

Guru MP Guru MP Murid

11 12

16

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menulis rancangan pelajaran

Guru masuk kelas mengikut jadual

Pelajar Salam dan doa

Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kedatangan pelajar

Set Induksi

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

Pengajaran dan pembelajaran berlangsung

tidak bimbingan

penilaian

Beri nota, Latihan dan pengukuhan

Membuat rumusan

Tindak ikut seterusnya

Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asri

17

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4 5. 6. 7 8. 9. Tindakan Menulis rancangan pelajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap salam dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Set Induksi Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Memberikan nota ,kerja-kerja latihan dan memeriksanya. Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar untuk tindakan selanjutnya Memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucapan Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asr Tandakan (/) Catatan

10. 11. 12.

18

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jenis Kerja Menulis rancangan pelajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap salam dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Set induksi Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran berlangsung Memberi nota dan kerja-kerja latihan dan memeriksanya. Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar untuk tindakan selanjutnya Memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucapan tasbih kaffarah dan surah Al Asr

Masa yang diambil 30 minit 40 minit 1minit 2 minit 2 minit 5 minit 2 minit 30 minit 5 minit 10 minit 5 minit 1 minit

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

19

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.4. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Proses Kerja Bil 1 2 Proses Kerja Menghadiri mesyuarat panitia Menerima arahan daripada ketua Panitia Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM Memilih bahan-bahan untuk BBM PK 1 /Ketua Panitia 5 6 Membuat Bahan Bantu mengajar Menyerah kepad KP untuk disemak/cek/dipantau Menggunakannya dalam P & P PK 1 /Ketua Panitia PK 1 /Ketua Panitia Pegawai yang meluluskan Ketua Panitia Ketua Panitia Seksyen/Undangundang/peraturan

3

PK 1/Ketua Panitia PK 1 /Ketua Panitia

4

7

20

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN Menghadiri mesyuarat panitia

Menerima arahan daripada ketua Panitia Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM

Memilih bahan-bahan untuk BBM

Membuat Bahan Bantu mengajar

Menyerah kepada KP untuk disemak

Menggunakannya dalam P & P

21

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. Tindakan Menghadiri mesyuarat panitia Menerima arahan daripada ketua Panitia Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM Memilih bahan-bahan untuk BBM Membuat bahan-bahan untuk BBM Menyerahkan kepada KP untuk disemak Menggunakannya dalam P & P Tandakan (/) Catatan

3.

4. 5. 6. 6.

22

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA

Bil 1

Jenis Kerja Menghadiri mesyuarat panitia

Masa yang diambil

Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

60 minit

2

Menerima arahan daripada ketua Panitia

20 minit

3

Memilih tajuk-tajuk yang perlukan BBM Memilih bahan-bahan untuk BBM

60 minit

4 Menggunakannya dalam P & P 5

60 minit

40 minit

23

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.5. Mengadakan Kelas Pengayaan dan Pemulihan

Bil 1

Proses Kerja Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia Membuat penilaian Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program Mengadakan penambahbaikan jika perluj

Pegawai Yang Meluluskan

Undang-undang Peraturan

2

3 4

5

24

SEKOL AH RENDA H

Proses Kerja

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN

Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia Menilai keberkesanan program Membuiat penilaian untuk melihat keberkesanan

Berkesan? ubah suai

nilai semula

ya

Program diteruskan

25

SEKOL AH RENDA H

Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK Bil 1 Tindakan Dapatkan senarai nama pelajar a. Cemerlang b. Lemah 2 Laksanakan program a.Pengayaan b. Pemulihan 3. 4. 5. 6. Jadual pelaksanaan program Pelaksanaan program Penilaian program dan buat laporan Menyampaikan salinan lapoaran kepada Guru Besar,GPK dan KP untuk difailkan Tandakan (/) Catatan

26

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA Bil 1 Jenis Kerja Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia Membuat penilaian Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program Mengadakan penambahbaikan jika perlu Masa Yang diambil 40 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

2 3 4 5

80 minit 30 minit 60 minit 60 minit

27

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.6. MENYEDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN MENANDANYA

Bil 1 2 3 4 5

Proses Kerja Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU ( jadual spesifikasi ujian) Menaip dan menyerahkannya kepada PK 1 untuk disahkan Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja) Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar Tindakan susulan jika berkaitan

Pegawai Yang Meluluskan GPK

Undang-undang Peraturan

6 7 8 9

28

SEKOL AH RENDA H

PROSES KERJA

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN

Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU ( jadual spesifikasi ujian) Ada kesilapan Buat pembetulan Menyemak draf soalan

Tiada kesilapan Menaip soalan dan menyerahkannya kepada PK 1 untuk untuk disemak

Guru Besar meluluskan

Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan

Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar Tindakan susulan jika berkaitan

29

SEKOL AH RENDA H

Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan(/) Catatan

1. 2.

Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU (jadual spesifikasi ujian)

3.

Menaip dan menyerahkannya kepada PK 1 untuk disahkan Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja) Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar Tindakan susulan jika berkaitan

4. 5.

6. 7. 8.

9.

30

SEKOL AH RENDA H

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA

Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU (jadual spesifikasi ujian ) Menaip dan menyerahkannya kepada PK 1 untuk disahkan Menyerahkan kepada pejabat untuk dicetak dan diperbanyakkan Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja) Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar Tindakan susulan jika berkaitan

10 minit 2 hari

80 minit

10 minit 60 minit

40 minit 2 hari

30 minit 40 minit

31

SEKOL AH RENDA H

Bil

Jenis Kerja

Masa yang diambil

Jumlah unit yang boleh dijalankan seminggu

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

LAMPIRAN SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

32

SEKOL AH RENDA H