of 29 /29
Administratieve procedures - procedurele aspecten milieuhandhaving Kaat Decock Brugge 13 juni 2012

Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

  • Author
    publius

  • View
    1.148

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Page 1: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Administratieve procedures - procedurele aspecten

milieuhandhaving

Kaat Decock

Brugge

13 juni 2012

Page 2: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Inleiding

• Situering• Titel XVI DABM• Toepassingsgebied• Kapitaal onderscheid: milieu-inbreuken

versus milieumisdrijven

Page 3: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Toezicht

• Wie?– Gewestelijke toezichthouders– Provinciale toezichthouders– Gemeentelijke toezichthouders– Toezichthouders van intergemeentelijke

verenigingen– Toezichthouders van politiezones

Page 4: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Toezicht

• Wat?– het recht op toegang– het recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens– het recht van onderzoek van zaken, inclusief het

monsternemings-, metings-, beproevings- en analyserecht– het recht van onderzoek van transportmiddelen– het recht op ondersteuning– het recht op het doen van vaststellingen door middel van

audiovisuele middelen– het recht op bijstand van de politie

Page 5: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Toezicht

• Hoe?– Raadgevingen

• preventief instrument • = voorkomen van milieu-inbreuken/milieumisdrijven

– Vaststelling van milieu-inbreuken:• verslag van vaststelling• bewijswaarde? • Geen verplichte opmaak

– Vaststelling van milieumisdrijven • proces-verbaal• bewijswaarde• verplichte opmaak

Page 6: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Toezicht

– Bewarende maatregelen– Aanmaningen

• curatief instrument • = reactie op schending van de regelgeving • ≠ bestuurlijke rechtshandeling!

Page 7: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Toezicht

• Toezicht vs. opsporing:– Toezichthouders vs. gewestelijke

milieuopsporingsambtenaren– Los van verdenking van strafbaar feit

(~administratieve politie / preventief) vs. Vermoeden van milieumisdrijf

Page 8: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke handhaving

• Algemeen:– Toezichtrechten blijven behouden– Bestuurlijke maatregelen– Bestuurlijke geldboeten (al dan niet met

vermogensvoordeelontneming)– (Veiligheidsmaatregelen)– Geen wanverhouding

Page 9: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke maatregelen

• Na vaststelling milieu-inbreuk of milieumisdrijf

• Wie?– Toezichthouders– Gouverneur– Burgemeester

Page 10: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke maatregelen

• Wat?– Administratieve rechtshandeling– Regularisatiebevel– Stopzettingsbevel – Bestuursdwang

• Uitsluitend gericht op het herstel van het geschonden leefmilieu ≠ sanctie

Page 11: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke maatregelen

• Bestuurlijke maatregelen kunnen onder meer het volgende inhouden:– de stopzetting of uitvoering van werkzaamheden, handelingen of

activiteiten;– het verbod op het gebruik van of de verzegeling van gebouwen,

installaties, machines, toestellen, transportmiddelen, containers, terreinen en alles wat zich daarin of daarop bevindt;

– de volledige of gedeeltelijke sluiting van een inrichting;– het meenemen van daarvoor vatbare zaken, met inbegrip van

afvalstoffen, waarvan het bezit in strijd is met de milieuwetgeving;– het onmiddellijk vernietigen, op kosten van de overtreder, van zaken die

bederfelijk zijn of waarvan het bezit verboden is.

Page 12: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke maatregelen

• Hoe?– Schriftelijk:

• kennisgeving van het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen

• minimumvermeldingen – Mondeling:

• aan de vermoedelijke overtreder of aan andere aanwezige betrokken personen

• schriftelijk bevestigen op straffe van verval!

Page 13: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke maatregelen

• Beroep?– Bij de bevoegde minister per adres van het

Departement, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel– Termijn: 14 dagen– Aangetekende brief of door afgifte tegen

ontvangstbewijs – Voorwaarden:

• naam + woonplaats en woonplaatskeuze • ondertekenen • het voorwerp vermelden + argumenten • een kopie van de bestreden beslissing bevatten• (inventaris van de overtuigingsstukken)

Page 14: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke maatregelen

– Niet opschortend beroep – AMMC controleert ontvankelijkheidsvoorwaarden en

verleent ook advies aan de minister– Uitspraak binnen 90 dagen (éénmalig verlengbaar

met 90 dagen)– Niet tijdig beslissen: verval bestuurlijke maatregel

• Na beslissing minister?– Beroep bij Raad van State (NIET

Milieuhandhavingscollege, zie verder)

Page 15: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke maatregelen - schema (© LNE)

Page 16: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke maatregelen

• Bijkomend: verzoek tot opleggen bestuurlijke maatregelen (door derden):– natuurlijke personen en rechtspersonen die rechtstreeks nadeel lijden als gevolg van de

milieu-inbreuk of het milieumisdrijf– natuurlijke personen en rechtspersonen die een belang hebben bij de beteugeling van de

milieu-inbreuk of het milieumisdrijf– rechtspersonen in de zin van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht

inzake bescherming van het leefmilieu

• Gemotiveerd verzoek + aannemelijk maken milieu-inbreuk of milieumisdrijf

• Binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst • Beroepsmogelijkheid bij de minister ingeval van weigering• Uitspraak minister binnen 60 dagen

Page 17: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke geldboeten

• Bestuurlijke geldboete = een sanctie waarbij de gewestelijke entiteit – de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) een overtreder verplicht een geldsom te betalen

• Kan gepaard gaan met voordeelontneming= een sanctie waarbij een overtreder verplicht wordt een al dan niet geschat geldbedrag te betalen ter waarde van het nettovermogensvoordeel dat uit de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf is verkregen

Page 18: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke geldboeten

• Een bestuurlijke geldboete kan niet worden opgelegd als:• reeds bestuurlijke geldboete werd opgelegd• reeds een straf werd opgelegd door strafrechter • het feit in kwestie eerder al geleid heeft tot een vrijspraak, een eenvoudige schuldverklaring

zonder straf, een opschorting van de uitspraak van de veroordeling of een minnelijke schikking

• de vermoedelijke overtreder heeft voldaan aan de voorwaarden van het voorstel tot betalen van een geldsom

• Onderscheid tussen twee soorten bestuurlijke geldboetes: • Exclusieve bestuurlijke geldboete• Alternatieve bestuurlijke geldboete

Page 19: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Exclusieve bestuurlijke geldboete

• Toezichthouder stelt lastens overtreder verslag van vaststelling op wegens plegen van een milieu-inbreuk- = inbreuken op administratieve formaliteiten, die de Vlaamse regering heeft

opgesomd in een lijst en die op het terrein worden vastgesteld door bevoegde toezichthouders

- depenalisering

• Verslag wordt overgemaakt aan AMMC en aan overtreder• Binnen 60 dagen na VVV kennisgeving voornemen + uitnodiging

verweer• NIEUW: Minnelijke schikking

- maximaal 500 euro- betaling = verval procedure

• Binnen 90 dagen na de kennisgeving aan de vermoedelijke overtreder beslissing van AMMC (boete/geen boete) – termijn van orde

Page 20: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Exclusieve bestuurlijke geldboete

• Boetebedrag: tussen 0 en 50 000 euro (te vermeerderen met opdeciemen (nu x 6))

• Afhankelijk van:- ernst - frequentie - omstandigheden waarin de milieu-inbreuk werd gepleegd of

beëindigd • Geen wanverhouding • Verjaring: 3 jaar, vanaf datum vaststelling milieu-inbreuk • Binnen 30 dagen: schriftelijk schorsend beroep mogelijk bij het

Milieuhandhavingscollege (MHHC)

Page 21: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Alternatieve bestuurlijke geldboete

• Opstellen van proces-verbaal van vaststelling milieumisdrijf door verbalisanten

= met name ernstige vormen van milieucriminaliteit, bv. schendingen die (kunnen) leiden tot gezondheidsschade

• Proces-verbaal wordt overgemaakt aan PdK • PdK heeft 180 dagen (éénmalige verlenging met 180 dagen) om te beslissen over

een al dan niet strafrechtelijke behandeling van het milieumisdrijf.• Strafrechtelijke behandeling

= vervolging, minnelijke schikking• Geen strafrechtelijke behandeling

= dossier naar AMMC voor bestuurlijke beboeting • Indien PdK niet reageert binnen 180 dagen

= oplegging bestuurlijke geldboete uitgesloten • Binnen 180 dagen na kennisgeving aan vermoedelijke overtreder: beslissing door

AMMC (boete of geen boete) – termijn van orde

Page 22: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Alternatieve bestuurlijke geldboete

• NIEUW: minnelijke schikking– Maximaal 2000 euro– betaling = verval procedure

• Boetebedrag: tussen 0 en 250 000 euro (te vermeerderen met opdeciemen (nu x 6))

• Afhankelijk van:– ernst – frequentie – omstandigheden : verzwarend (feiten met opzet gepleegd,…) of

verzachtend (saneringsmaatregelen uitgevoerd,…)

• Verjaring: 5 jaar, vanaf datum opstelling Proces-verbaal• Binnen 30 dagen: schriftelijk schorsend beroep mogelijk bij het

Milieuhandhavingscollege

Page 23: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Milieuhandhavingscollege: procedurele aspecten

• Bevoegdheid: beroepen tegen alternatieve en exclusieve bestuurlijke geldboeten

• Termijn: 30 dagen• Verzoekschrift vermeldt op straffe van onontvankelijkheid:

– de naam van de verzoekende partij;– de woonplaats, zetel of gekozen woonplaats van de verzoekende partij;– de bestreden beslissing;– een uiteenzetting van de ingeroepen bezwaren;– een inventaris van de stukken.– het verzoekschrift wordt gedagtekend en, op straffe van onontvankelijkheid, door de

verzoekende partij ondertekend.• Vertegenwoordiging• Overmaken administratief dossier• Procedurestukken (40 d – 40 d – 20 d)

Page 24: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Milieuhandhavingscollege: procedurele aspecten• Mogelijke beslissingen:

– Het MHHC is niet bevoegd om het beroep te behandelen, in welk geval het MHHC beslist tot afwijzing van het beroep (evt. vereenvoudigde procedure)

– Het beroep is onontvankelijk. Ook in deze hypothese beslist het MHHC tot een afwijzing van het beroep zonder tot een behandeling ten gronde te kunnen overgaan(evt. vereenvoudigde procedure)

– Het beroep is ongegrond. In deze hypothese beslist het MHHC eveneens tot een afwijzing van het beroep, evenwel na de behandeling ten gronde ervan. Deze beslissing houdt een bevestiging in van de bestreden beboetingsbeslissing op het beroepen aspect. Dit kan niet alleen het principe en het bedrag van de opgelegde geldboete betreffen, maar evengoed slaan op andere aspecten van de bestreden beslissing zoals de kwalificatie van de feiten als milieumisdrijf of milieu-inbreuk en het daderschap.

– Het beroep is gegrond. In dit geval vernietigt het MHHC de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk, in welk geval (in regel) de AMMC een nieuwe beslissing kan nemen. Het MHHC kan evenwel ook zelf een beslissing nemen over het bedrag van de geldboete en, in voorkomend geval, de voordeelontneming, en bepalen dat zijn uitspraak daarover de vernietigde beslissing vervangt.

Page 25: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Bestuurlijke geldboeten – schema (© LNE)

Page 26: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Veiligheidsmaatregelen

• Veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen waarbij de toezichthouders, de burgemeester of de provinciegouverneur, alle handelingen kunnen stellen of opleggen die zij onder de gegeven omstandigheden nodig achten om een aanzienlijk risico voor mens of milieu uit te schakelen, tot een aanvaardbaar niveau in te perken of te stabiliseren

• Kunnen ook worden opgelegd door de rechter• Aparte categorie naast handhavingsmaatregelen• Geen sanctie• Beroep: Raad van State

Page 27: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Veiligheidsmaatregelen

• Veiligheidsmaatregelen kunnen onder meer strekken tot:– de stopzetting of uitvoering van werkzaamheden, handelingen of activiteiten,

ogenblikkelijk of binnen een bepaalde termijn;– het verbod op het gebruik of de verzegeling van gebouwen, installaties,

machines, toestellen, transportmiddelen, containers, terreinen en alles wat zich daarin of daarop bevindt;

– de hele of gedeeltelijke sluiting van een inrichting;– het meenemen, bewaren of verwijderen van daarvoor vatbare zaken, met

inbegrip van afvalstoffen en dieren;– het niet-betreden of het verlaten van bepaalde gebieden, terreinen, gebouwen of

wegen.

Page 28: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Vragen?

Page 29: Administratieve procedures procedurele aspecten milieuhandhaving (Publius)

Gegevens

Kaat Decock

[email protected]

PUBLIUS advocaten

Pres. Kennedypark 6/24  8500 Kortrijk Belgium

t +32 (0)56 74 56 00  f +32 (0)56 74 56 01 

www.publius.be