of 48 /48
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 28 de gener de 2011 · Núm. 338 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat “Després del 28-N el comportament de Montilla no ha estat covard, sinó poc coherent” 34 Foto: Eduardo Benito Entrevista a Joan Seguer, alcalde de Parets “El Govern de Maragall era com el Dragon Khan, mentre que el de Montilla era un tiovivo“Les de Barcelona no són les primàries que Montserrat Tura hauria de disputar” Les Franqueses La direcció de CDC dubta si presentarà Torné com a candidat 38 Mollet Ficosa iniciarà al maig el seu trasllat a Viladecavalls 19 Querella contra l’alcalde de la Roca per aïllar una família amb un mur Rafael Ros va permetre el 2007, per silenci administratiu, la construcció d’una polèmica paret 8-10 44

Línia Vallès 338

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 338

Text of Línia Vallès 338

Page 1: Línia Vallès 338

redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98

líniavallès28 de gener de 2011 · Núm. 338 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

“Després del 28-N el comportament de Montilla no haestat covard, sinó poc coherent”

�34

Foto: Eduardo B

enito

Entrevista a Joan Seguer, alcalde de Parets

“El Govern de Maragall era com el Dragon Khan, mentre

que el de Montilla era un tiovivo”

“Les de Barcelona no són les primàries que Montserrat Tura

hauria de disputar”

Les FranquesesLa direcció de CDCdubta si presentarà Torné com a candidat

�38MolletFicosa iniciarà almaig el seu trasllata Viladecavalls �19

Querella contra l’alcalde de la Rocaper aïllar una família amb un murRafael Ros va permetre el 2007, per silenci administratiu, la construcció d’una polèmica paret

�8-10

�44

Page 2: Línia Vallès 338

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

2011282� líniavallès www.liniavalles.cat

Page 3: Línia Vallès 338

En portada 3�líniavallèsGener

201128www.liniavalles.cat

Querella criminal contra l’alcalde de laRoca per aïllar un veí amb un mur il·legalDes del 2007, la família afectada ja ha intentat per tots els mitjans recuperar la normalitat

Foto: L. V.

La duresa del mur de formigóque l’Ajuntament va permetreconstruir a un veí del carrer Rei -xac i tallar en benefici propi unvial que històricament ha es tatobert al pas de persones, bès tiesi vehicles, és només com parableamb la moral de l’afectat perl’aixecament de la paret. JaumeGispert, la casa del qual ha que-dat aïllada, ha presentat unaque rella criminal contra l’al-calde de la Roca, Rafael Ros(CiU). Aquest és el darrer capí-tol d’un conflicte originat l’any2007 i que des d’aleshores haviscut diferents episodis: des dela presentació d’instàncies de -ma nant el restabliment de la si -tuació anterior a manifestaci onspels carrers del municipi. Lares posta del consistori ha es tatsempre la mateixa: silenci.

QUERELLA ANUNCIADAEl conflicte es va originar el 23de juny del 2007, quan l’Ajunta-ment va concedir, per silenci ad-ministratiu, una llicència d’o -bres en favor de Josep EstapéPatau –ja mort i sense cap vin-cle familiar amb l’exalcalde Mi -quel Estapé–, per construir unmur en el carrer Rei xac.

Des d’a les hores, la paret im -pe deix a Gispert –el seu veí mésim mediat– i a d’altres transitarlliu rement com sempre ho ha -vien fet. La his tòria no estàexemp ta de detalls absurds ques’a fegeixen al consentiment mu-nicipal de l’obra, com ara que eltractor i el remolc que l’afectatfe ia servir per a la seva feinaagrícola que dés immobilitzatdins del ga rat ge, a l’altra banda:l’actuació del veí ha deixat aï-llada la casa de Gispert, a la quèúnicament és possible accedir a

través d’un passadís posteriord’1,10 metres d’amplada i ambun angle de gairebé 90 grausque el fa intransitable per a ve-hicles, siguin o no d’emergència.El querellant viu amb la sevamare, una dona gran.

Tot i que l’Ajuntament ha jus-tificat la construcció del mur as-segurant que Gispert viu alcarrer Antonio Machado, 16 –elque dóna a la part posterior de lacasa–, el propietari assegura quel’accés a l’habitatge és –i sempreha estat– pel carrer Rei xac, 60.Per demostrar-ho, ha afegit a laseva querella proves documen-tals com ara la nota sim ple delRegistre de la Propietat, certifi-cats bancaris que acrediten l’a bo -nament de l’impost de béns im -mobles de 2009 i 2010 de l’ex-plotació rural, cò pia de l’impostde tracció me cà nica del tractor“segrestat” dels mateixos exerci-cis fiscals. Tam bé ha aportat fo-tografies aèries fetes i certifi ca- des per l’Institut Cartogràfic deCatalunya els anys 1967, 1975,

1983 i 1993, que inclouen indica-cions sobre el polèmic mur. I unacta notari al del 15 de desembrede 2010 que acredita la situacióactual de la casa.

LA SITUACIÓ ACTUAL Entre l’extensa documentacióaportada al jutjat, Gispert tambéha adjuntat un document peri-cial elaborat per un arquitectetècnic, en què es detalla la ne-cessitat “urgent” que una de lesvigues de la casa sigui substitui -da. Segons assenyala l’especia-lista, a causa del seu grau dede gradació, hi ha perill de tren-cament “davant càrregues nor-mals per inclemències atmos -

fèriques (vent, pedra o neu) de -gut a la fragilitat antiflexió exis-tent”. L’informe de l’inspecció,que es va fer el 27 de setembredel 2010, determina que “d’a-cord amb els plànols existentsde la població, el carrer Reixacha que dat tallat per la construc-ció d’un mur que impedeix elpas de vehicles al número 60impedint tot tipus de necessitatsen el seu accés”.

Gispert també va voler saberl’opinió del pèrit pel que fa a si peral treball de substitució de la vigaés precisa o no l’entrada de ca -mions pel carrer Reixac que dónaaccés a la casa i si això és possible.La conclusió de l’expert no deixadubtes: “L’accés al número 60 delcarrer Reixac queda aïllat i per ac-cedir a la casa cal recórrer uns500 metres fent un rodeig percamí peatonal extremadamentestret que tra ve ssa un camp en lapart del da r re re impedint la ma-nipulació d’una viga, una formi -gonera i altres útils propis per al’emplaçament d’aquesta”.

Una paret hadeixat aïlladauna casa, senseque hi puguin accedir vehicles

EN SITUACIÓ DE RISCAbans de donar aquest pas, Gis-pert ha intentat per moltes al-tres vies enderrocar el mur queva aixecar el seu veí més imme-diat amb el beneplàcit de l’Ajun-tament. No entén aquesta bene -vo lència administrativa quan,només uns dies abans de cons -truir la paret, el 2 de maig, aEstapé li va ser denegada la con-cessió d’un gual per a l’entrada isortida de vehicles precisamentper tractar-se d’una perllon-gació del carrer “que no reuneixles condicions d’atorgament dela llicència”.

Després de presentar diver -ses instàncies sol·licitant la de-claració de nul·litat i el resta bli-ment de la legalitat urbanísticavigent fins a la construcció delmur, a les quals l’Ajuntamenttam poc ha contestat, a finals del’any passat Gispert va optar peraixecar acta notarial. Segons vacertificar el notari, “les viguesque sostenen la teulada no estanen molt bon estat i existeix pe-rill que caigui el sostre en qual-sevol moment, ja que la casa ésmolt antiga”.

Segons la querella, a la qualha tingut accés Línia Vallès, espretén “evitar la continuïtat de -lic tiva” i sobretot “evitar la greusituació de risc en què consis-teix la impossibilitat fàctica dere pa rar la viga del sostre, mal-grat que pogués entendre’s quela llicència ha estat concedidaper silenci administratiu i elconseqüent risc per als habi-tants de la finca del carrer Rei -xac, 60”. Gispert ha demanat aljutjat que apliqui la mesuracautelar d’enderrocament de laparet: també es considera derisc el fet que a la casa hi visquiuna dona d’edat avançada que,en cas de necessitar-ho, no po-dria ni ser atesa per una am-bulància ni un servei d’e mer -gència per culpa del mur.

José A. Pilar La Roca

La querella es va presentar el 12 de gener al Jutjat de Guàrdia de Granollers

Page 4: Línia Vallès 338

Comarca4�Gener

201128líniavallès www.liniavalles.cat

Convergència dubta de la continuïtat de Torné

L’exalcalde de les Franqueses va ser escollit cap de llista dimarts per sorpresa per l’executiva local

José Antonio PilarLes Franqueses

Tenen diferent fons, però idènti-ques formes. El convergent Fran-cesc Torné ha intentat la matei-xa maniobra que el socialista Es-teve Ribalta per imposar-se coma candidat a les eleccions muni-cipals del 22 de maig, però a di-ferència d’aquest, el primer no haagafat per sorpresa la direcció delseu partit. Un grup de militants–entre ells els regidors actuals–va ser convocat a una assem-blea que es va celebrar dimartspassat al vespre a la seu de l’agru-pació, situada a la carretera de Ri-bes, 97. Allà se’ls va informar queel comitè executiu local haviaescollit l’exalcalde com a cap dellista i que la decisió estava pen-dent de l’aprovació per part de ladirecció nacional.

Davant aquesta maniobra quepretenia donar validesa a l’elec-ció per la via dels fets consumats,portada a terme al marge dels ter-minis establerts pel partit, el mà-xim òrgan de la federació nacio-nalista encara dirimia al tanca-ment d’aquesta edició (dijous alvespre) si Torné és o no la perso-na indicada per ser el candidat.En cas que la resposta a aquestaqüestió sigui negativa, FrancescColomé –que té el vist i plaud’un sector important del partit–es podria perfilar com a subtitutdel polèmic exalcalde. En qualse-vol cas, la decisió es prendrà elproper 8 de febrer en una assem-blea que se celebrarà a l’agrupa-ció local i a la que seran convocats–aquesta vegada sí– tots els mi-litants.

ABANS DE TEMPSLa regidora Núria Claveria –queno el president local, Joan Pey-poch– va enviar el 17 de gener, ales 13.23 hores, un correu electrò-nic a un grup de militants convo-cant-los a una assemblea. El text

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

Foto: L. V.

Vallès Obert busca famílies peracollir nens ucraïnesos a l’estiu

Francesc Torné

L’associació cada estiu organitza l’acollida d’infants ucraïnesos

era el següent: “Bon dia, com-panys. Per tal de poder debatresobre les accions a portar a termede cara a les pròximes eleccionsmunicipals, us convoquem a lareunió que tindrà lloc el properdimarts 25/01/11, a les 20.30hores, al local de Convergència.Com us podeu imaginar, és moltimportant la vostra assistència,doncs el seu resultat marcarà lalínia a seguir”.

Set minuts més tard, a les13.30 hores, una de les personesdestinatàries de la convocatòriava reenviar el missatge al diputatconvergent Jordi Turull i al pre-sident comarcal, Feliu Guillau-mes, per posar-los al corrent dela maniobra: “Adjunt us trametoel correu que ens ha enviat la Nú-ria Claveria, membre del grupmunicipal (que crec que no és mi-litant) on se’ns convoca a unareunió de militants, suposo quenomés de CDC, a les Franquesesdel Vallès. Ens consta per terce-res persones que es vol proposarla ruptura amb Unió, anar ambllista de CDC i que Torné sigui elcandidat”.

UNA DECISIÓ DIFÍCILLa decisió de prescindir de Tor-né com a candidat de CiU enaquest municipi, on actualment

les relacions entre els responsa-bles de Convergència i d’Unió nohan viscut aquesta legislaturapel seu millor moment precisa-ment, no ha estat fàcil. Cal tenirpresent que ha estat el cap de llis-ta que ha guanyat repetidamenttotes les eleccions a les que s’hapresentat, cosa que equival a as-segurar que una part importantde l’electorat el veu amb bonsulls. Aquest fet ja està registrat enel seu haver.

Per contra, en el capítol rela-tiu al deu del seu balanç polític hiha apunts com ara el trenca-ment de les relacions amb UDC,la recomposició de la qual espreveu molt complicada. Tantés així que, a partir de l’escissióde la coalició a nivell local, que vaacabar provocant la sortida deFerran Jiménez (UDC) del grupmunicipal per importants dife-rències de criteri amb la manerade fer de Francesc Torné (CDC),les relacions entre ambdós sónnul·les. Si les direccions nacionalsdels dos partits no aconsegueixenun apropament, ni que sigui perinteressos comuns, la possibilitatque els dos polítics comparteixinuna candidatura és inviable.

També destaca la seva enemis-tat política –i en alguns casos finsi tot personal– amb la majoria deregidors que actualment formenpart de l’oposició i el seu exces-siu afany d’individualisme, totsells condicionants que impedirienun possible pacte de govern de-penent dels resultats electorals,un cop descartat per antinaturalamb el PSC. Tot i així, l’exalcal-de té un as a la màniga: presen-tar-se com a candidat de Conver-gència Democràtica de les Fran-queses, el partit que, amb altresregidors, va constituir l’any 2007,quan UDC va voler tenir méspre sència política al municipi. Toti les divergències, només d’a-questa manera man tindria Tor-né la seva convergència.

Vallès Oriental > L’associacióVallès Obert, dedicada a organit-zar estades temporals durant elsmesos d’estiu de joves ucraïnesos,ha obert el termini d’inscripció ales famílies interessades en l’aco-llida. Enguany, quan es com-pleix el 25è aniversari de l’acci-dent de la central nuclear deTxernòbil, l’entitat farà possibleel viatge de 110 nens, entre elsquals hi ha 80 que repetiran l’ex-periència i 30 que la viuran perprimera vegada.

L’associació fa una crida a lasolidaritat dels vallesans, ja quenecessita una trentena de famí-lies disposades a acollir els nensd’entre 7 i 10 anys que fan el viat-ge per primera vegada. Els me-nors que repeteixen aquesta ex-periència (que ja han vingut al-tres anys i tornen convidats perles seves famílies d’acollida) par-

ticipen en aquest programa finsque tenen 18 anys. Tots ells pro-cedeixen d’Ivankiv, una ciutatsituada al nord de Kiev, a uns 50quilòmetres de la central nucle-ar, i es desplacen acompanyats dedues monitores que parlen caste-llà. Durant la seva estada a Cata-lunya, els nens que viatgen perprimer cop són sotmesos a unarevisió mèdica que inclou les es-pecialitats de pediatria, oftalmo-logia i dentista.

L’associació va néixer el 1995i des d’aleshores ha organitzat elviatge de més de 1.700 nens i ne-nes que han viscut durant els me-sos de juliol i agost amb famíliesde tot Catalunya. Les persones in-teressades en rebre més informa-ció poden solicitar-la a travésdel web www.vallesobert.org o eltelèfon 672.197.200 (María Pa-ños).

La CUP presentarà candidatures a cinc municipis de la comarcaVallès Oriental > La Candida-tura d'Unitat Popular (CUP) ul-tima les candidatures que preveupresentar a les eleccions munici-pals del 22 maig, i ha confirmatque, a la comarca, es presentaràa Cardedeu, Sant Celoni, Taga-manent, la Garriga i Sant Estevede Palautordera, tot i que no esdescarta que la llista s'ampliïamb algun municipi més. Grano-llers queda, de moment, fora delmapa electoral de la formació.

L'Assemblea Nacional va apro-

var el 9 de gener passat el Progra-ma Marc que serveix de guia pera la confecció de cadascun delsprogrames electorals amb elsquals concorren les candidaturesde la CUP arreu del país.

A les darreres eleccions laCUP va aconseguir a Cardedeuun regidor, amb 411 vots; i dos aSant Celoni amb 729 vots, con-vertint-se en la tercera força mésvotada. A la Garriga, Sant Este-ve de Palautordera i Tagama-nent no es va presentar.

Page 5: Línia Vallès 338

5�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catGener

201128

Page 6: Línia Vallès 338

6� Opiniólíniavallès www.liniavalles.catGener

201128

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001líniavallèsRedacció: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]ó: 93 519 43 [email protected]

www.liniavalles.cat

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

34.000 lectors setmanals(onada 30-11-2010)

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José Antonio Pilar(Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sugrañes (LíniaBarcelona), Pere Giménez (webs temàtics); Ivana Padierna (webs deproximitat). Caps de redacció: Elisabet Alfaro i Cristian Gó mez.Redacció: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcís Presas, Mari ona Sanz,Daniel Sainz de Aja. Fotografia: Mari ona Sanz i Eduardo Benito.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Manel Riera, David Olivares, Adolf Gar-cia, Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Eugènia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magrià i ManuelSánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Car-bonell, Oriol Freixa, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakité.Facturació: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

GALLECS 800.000

800.000 euros és la quantitatque rebrà una constructora pri-vada de caire estatal per pavi-mentar els camins rurals deGallecs. Tot això en plena crisi iamb una Generalitat sense di -ners i molt endeutada. Caminsque estan força bé i no neces-siten cap mena de “millora” , lle -vat d’algun lloc puntual.

Pavimentar els caminsnomés afavoreix el trànsit de ve-hicles motoritzats i la seva ve-locitat, en perjudici de vianantsi ciclistes. Això passa amb elcami –carretera– central deGallecs: tot i haver de límit develocitat a 30 quilòmetrs perhora i diferents plataformes ele-vades, els cotxes i motos com amolt poc van a 60 kms i molts a80 i més entre plataforma iplataforma.

A més hi ha molts vehiclesque no haurien de passar perGallecs. Ciclistes i passejantshan de suportar aquest trànsit, iels animals aixafats...

Gastar-se tants diners públicsper pavimentar els caminsperquè s’enfanguen una micaquan plou és un argument moltpobre.

Gallecs és el camp, no la ciu-tat. La causa principal que al-guns camins tinguin fang és que

hi ha pagesos que no respectenels marges de camins i llauren atocar-hi. Si no posen fre a aque-sta forma de llaurar, la terratornarà als camins igualment.

Per a més inri és el Departa-ment d’Agricultura qui porta elprojecte endavant.

Per què no es dediquenaquest diners a estendre l’agri-cultura ecològica a tota la restade Gallecs –ara només es fa a

CATALUNYA, UNA NACIÓ, I LA CONSTITUCIÓ, UN AC-CIDENT

Diu Feliu Guillaumes que “Catalunya és una nació mil·lenària ique la Constitució espanyola és un accident”. Tan mil·lenària comla nau que pilotava Han Solo a La Guerra de les Galàxies; i igualde fantàstica.

L'accident, la Constitució espanyola, és l'instrument mit-jançant el qual el poble espanyol, democràticament, es cons -titueix en un estat social i democràtic de dret. Aquest accidentpermet que tinguem als ajuntaments regidors escollitsdemocràticament, com en Guillaumes, i governs autonòmics,també escollits democràticament, que poden gastar molts dinersper anunciar que Catalunya té mil anys i intentar convèncer-neels seus ciutadans.

És igual que fa mil anys ningú sabés què era una nació: l'inventde la tradició no s'atura en foteses. Res de nou: durant el Fran-quisme també es cercaven els orígens de la nació espanyola commés lluny en el temps millor; alguns trobaven l'essència espan -yola a Pelai i altres anaven més enrere, fins a Viriato. Com ara,calia adoctrinar els infants per fer-ne bons patriotes.

Juan Antonio Vázquez SánchezMollet

una part d’ella–? Els marges decamps i camins sí necessitenrestaurar-se i revegetar-se, po-tenciant així la biodiversitat.

La formació de pagesos ihorticultors en agricultura ihorticultura ecològica i l’e -ducació ambiental sí que ésprioritària.

Josep Lluis PérezGallecs

ilenci, aquesta és la resposta que ha donat i segueix donant elconsistori durant tot el procés que ha durat el conflicte del mur

de la discòrdia. Una tanca que ha deixat aïllada la casa de Jaume Gis-pert, un veí de la Roca, sense que hi puguin accedir vehicles i veientcom l’estructura perilla a causa de la degradació. Però la història noestà exempta de detalls absurds. El mateix inici del conflicte eviden-cia la forma en què s’han anat succeint tot els esdeveniments. De fet,la llicència d’obres es va concedir a Josep Estapé –ara mort– per si-lenci administratiu. El mur es va erigir al carrer Reixac, deixant to-talment immobilitzats el tractor i el remolc de Gispert a dins del seugaratge. I, a més a més, l’únic argument que en el seu moment va do-nar l’Ajuntament, va ser que Gispert viu al carrer Antonio Macha-do, quan al Registre de la Propietat figura el carrer Reixac, igual queals certificats bancaris. Però el problema va més enllà si es valora lamanca d’accessibilitat a aquest habitatge, on ni tan sols pot accedirun vehicle al garatge. Amb Gispert viu la seva mare, una dona d’e-dat avançada que en cas de necessitat no podrà rebre l’atenció d’unservei d’emergència o una ambulància. Ros no ho pot permetre.

L’alcalde Rosno ho pot permetre

ovament una empresa que anuncia haver tancat l’any amb be-neficis, en aquest cas de 20 milions d’euros, també fa pública

la seva intenció de tancar una planta. Ficosa començarà el trasllatde la fàbrica que té al polígon industrial Can Magarola de Mollet almaig –fins i tot es podria iniciar després de Setmana Santa– per po-der instal·lar-se el més aviat possible a Viladecavalls. Recentment haadquirit la fàbrica que Sony tenia a aquest municipi del Vallès Oc-cidental per traslladar-hi el seu Centre d’Excel·lència en Tecnologiaby Wire. Sembla ser que els enginyers estan contents per la notícia,ja que resideixen a la comarca i perquè s’estan licitant nous concur-sos d’adquisició. La pitjor part se l’enduran els 90 treballadors deldepartament de producció, que tindran dues opcions: ser traslladatsal Centre d’Excel·lència per a la Fabricació de miralls retrovisors aSòria. En el millor dels casos, Ficosa els ho facilitarà en qüestionsrelatives al transport, l’escola o l’habitatge; però el cert és que seràuna decisió difícil, i més en els temps que corren.

La internacionalitzaciópassa factura a Mollet

N

S

David Tan da Silva, 27 anysAturat (Mollet)

Que s’hagi retardat l’edat de ju-bilació no em sembla bé. Si ésuna reforma ha de ser per a bé noper a què ens facin treballar en-cara més anys. No estic d’acordamb el que s’ha aprovat.

Mónica Ausejo, 38 anysAdministrativa (Mollet)

No em sembla bé la reforma delsistemes de les pensions. Valoropositivament algunes excepcions,com que els qui tinguin treballsmolt durs puguin jubilar-se als 65anys.

J.G, 73 anysJubilada (Mollet)

No pot ser aquesta reforma. Noestà bé que no deixin a la gent ju-bilar-se abans. Són molts elsanys que s’han de cotitzar perdesprés tenir molts problemesamb les pagues.

Pedro F.M, 73 anysJubilat (Mollet)

A la gent gran els haurien de dei-xar jubilar-se als 65 anys. No éspossible que després de tantsanys treballant s’hagin d’esperarencara dos anys més per poderser pensionista.

Ioana M. Petreus, 25 anysCambrera (Mollet)

No em sembla bé la reforma deles pensions. No poden fer treba-llar tants anys a la gent per acon-seguir una pensió. Crec que po-der jubilar-se als 65 anys ja esta-va bé.

Què li sembla la reforma de les pensions?

Page 7: Línia Vallès 338

La Foto

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló

Opinió 7�líniavallèswww.liniavalles.cat Gener

201121

Un cafè amb l’alcaldeTot va començar de forma molt simple i ca-sual. Quan passejo per Canovelles acostu-mo a portar sempre un full en blanc i unbolígraf. Primer per apuntar totes aquellescoses que veig i que crec que no estan béo que han de millorar-se, també, aquellesaltres que estan bé i s'han de potenciar.Però sobretot perquè, normalment, els ve-ïns em paren pel carrer per comentar al-guna cosa, proposar quelcom, etc. i si nom'ho apunto se'm pot oblidar.

Doncs bé, un dia caminant amb moltapressa un veí em va aturar al carrer i va co-mençar a comentar-me diverses coses.Donades les presses no el podia atendrecom era oportú, per aquesta raó li vaig dir:“Mira, quedem un dia, ens prenem un cafèi parlem tranquil·lament de tot el quem’hagis de comentar”.

Llavors vaig apuntar-me el seu telèfoni l'endemà el vaig trucar per quedar iprendre el cafè promès amb la serenor quecalia. Aquest veí va pensar que el millor llocera casa seva, amb la presència d’altres ve-ïns. Em va semblar molt bona idea. I aixíva ser, vaig anar a casa seva, on hi haviauns vuit veïns més, prenent el cafè ambunes pastes.

L'experiència va ser genial. L'amfitrió

estava content, ja que podia parlar ambl'alcalde de la manera més propera possi-ble, a casa seva, i la resta de veïns també.Així, sense presses van poder parlar de for-ma informal amb el màxim responsabledel poble. Però el que va quedar més sa-tisfet de l'experiència vaig ser jo.

D’entrada vaig passar una mica de ver-gonya ja que sentia que envaïa la intimi-tat d'una altra persona, entrant a casa seva.Potser aquesta vergonya en el meu cas ésuna mica més accentuada, perquè encaraque la gent no s'ho cregui sóc bastant tí-mid, sobretot al principi. Aquesta vergo-nya inicial passa ràpid amb la bona com-panyia i començà una conversa distesa, re-laxada, i sobretot sincera i amb molta em-patia per part de tothom.

Veig que és una oportunitat única pera què els veïns i veïnes puguin explicar laseva a l'alcalde, tot allò que els preocupai, sobretot, per a mi, és un moment únicper conèixer aquelles coses que inquieteno preocupen els meus conciutadans i tam-bé de poder explicar aquelles coses que notothom coneix o percep i que estan passanta Canovelles.

Una trobada informal, sense ordre deldia previst... no us podeu imaginar la

quantitat de coses que es posen sobre lataula per debatre, discutir i compartirpunts de vista. A partir d'aquest primer"cafè amb l'Alcalde" en van anar sortintd’altres fins que un dia es va publicar a lapremsa.

Des de llavors s'ha repetit aquesta ex-periència en més de vint ocasions (als car-rers Riera, Indústria, Sequia, Mare deDéu del Pilar, Joaquim Blume, Molí de laSal, Rupit, etc.). I totes aquestes trobadeshan estat entranyables. Però sobretot hemarribat a la conclusió que el dia a dia i elfutur del nostre poble l'hem d'anar fent en-tre tots, que és necessària la corresponsa-bilitat entre els veïns i l'Ajuntament, per-què tothom des de la seva posició juga unpaper en la comunitat que construïm. Fi-nalment, amb ànim constructiu, sobreels temes exposats arribem a acords icompromisos per a ambdues parts, els ve-ïns i jo com a Administració.

Aquesta setmana he estat a casa de laNúria del carrer Freixa i a casa de la Lalidel carrer Jacint Verdaguer. A elles duesi a tots els altres vull agrair la seva hospi-talitat així com l'oportunitat única, i excep-cional, que m'han donat, per poder estaruna mica més a prop dels meus veïns.

Quan es parla de barreres es pensa sobre-tot en les arquitectòniques, no tant en lesvisuals o en les auditives. L’Ajuntament hafet un pas endavant i ha facilitat la comu-nicació amb les persones sordes amb unsistema d’intèrpret virtual pioner.

Ajuntament de MolletTreient barreres comunicatives

Ajuntament de MontmelóFacilitant lʼaplicació de la llei antitabac

FicosaBo per als enginyers, dolent per a la resta

�No hi ha preguntes a l’Ametlla. L’equip de govern de l’A-metlla no va respondre al ple de dimecres cap pregunta refe-

rent a la conversa que el secretari municipal va mantenir el juny del2010 amb un agent de la Policia Local en la que li va proposar a aquest,i segons va afirmar diverses vegades en nom de l’alcaldessa, deixarsense efecte un expedient disciplinari a canvi que ell renunciés a nopresentar una denúncia per assetjament laboral contra Àngels Ca-bello. I no ho va fer senzillament perquè ningú va preguntar sobreaquesta qüestió. Tot i que l’oposició minoritària (GRA i el regidor noadscrit) havia anunciat feia dies que donaria aquest pas per a què Ca-bello respongués en públic, a la sala es va imposar el silenci sobreaquest tema. Diuen que els pobles tenen els governs que es merei-xen, però caldria afegir el mateix sobre l’oposició. Per cert, en el ma-teix ple, el secretari es va adreçar al fotògraf de Línia Vallès i li vadir que no li fes fotografies. Hi havia un altre fotògraf a la sala, peròno li va dir res. Es cura en salut?

�Ribalta guanya temps. La sobtada mort, dijous de la set-mana passada, del fiscal en cap de l’Oficina Antifrau de Ca-

talunya tindrà evidents conseqüències sobre les Franqueses del Va-llès. D’entrada, comportarà un evident retard en la investigació deles suposades irregularitats comeses per l’equip de govern i que hanestat denunciades reiteradament pel grup municipal de CiU. Així, Ri-balta guanya temps a curt termini per convèncer el PSC que és el can-didat ideal a les eleccions del 22 de maig. Una altra cosa serà si, es-sent ja alcalde aquest –en cas que guanyi els comicis–, a mig termi-ni Antifrau dóna la raó als convergents.

La llei antitabac ha comportat més d’unmaldecap, sobretot per a aquells restaura-dors que van invertit molts diners enadaptar el seu local a la normativa anterior.Montmeló no els cobrarà la taxa perinstal·lar la terrassa. Res és menys.

Ficosa marxarà de Mollet abans de l’estiu.Unes 400 persones es traslladaran a Vi-ladecavalls; les 90 restants, del departa-ment de producció, aniran a Sòria o al car-rer. Esperem que l’empresa vetlli per ellsen el moment de les negociacions.

Semàfors

José Orive, alcalde de Canovelles

EXCÉS DE CONFIANÇAEl 15 de gener passat, Joaquín Aguilar es-crivia al web www.veinsdelametlla.org unarticle titulat “Maniobres orquestrals a lafoscor”, en el què reflexionava sobre lanecessitat que els ciutadans no adoptin larutina permanent de creure que maipassa res i callar davant les possibles ir-regularitats. Després de fer un apuntsobre com el cas Millet ha donat “un trist”protagonisme al municipi, situant-lo enl’epicentre del mapa de la corrupció cata-lana, fa referència a la problemàtica queexisteix entre l’Ajuntament i un agent dela Policia Local i “la flagrant ineptitud persolucionar aquest obscur tema per partdels gestors” [no menciona clarament l’e-quip de govern, però se sobreentén], quefa que les arques municipals estiguin su-portant un onerós cost “per un tema d’a-parent fermesa guvernamental”.

El col·laborador del web, que per altrabanda utilitza aquesta plataforma perpublicar assíduament les seves reflexions,també assegura que la possible irregular-itat sorgida en unes gravacions en poderde Línia Vallès, es basa en allò que l’al-caldessa s’ha pogut passar pel “forro”, elPle de l’Ajuntament”. I afegeix –ambencert– que els ciu tadans han d’exigir al’oposicio que acla reixi els fets, “no tantper salvar el seu propi honor, sinó perhigiene democrà tica”. Aguilar escriu que“l’oposició ma joritària [CiU] sap que, da-vant la proximitat dels comicis locals, noli convé agitar un mar que es mou al seufavor; un atac a l’alcaldessa es pot tornaren tempesta d’acusacions”. “Però per sorttenim una oposició minoritària [GRA i elregidor no adscrit Joaquim Raga] que jaha demostrat en múltiples ocasions el seucompromís amb l’ètica i la transpa rèn -cia”. I finalitza: “Hi ha preguntes que l’al-caldessa hauria de respondre [...] Do nemun vot de confiança a tota l’oposició, en elple del 26 de gener tenen la gran opor -tunitat”. Però arribat el moment de precsi preguntes, ningú va treu re el tema. Ambenemics polítics com aquesta oposició,quin govern necessita amics?

Avinguda Piera de Martorelles

Page 8: Línia Vallès 338

8� Comarcalíniavallès www.liniavalles.catGener

201128

“El comportament de Montilla no ha estat covard, sinó poc coherent”

José A. PilarParets

Al setembre em va parlarsobre la desafecció políticaque molts polítics projectensobre els ciutadans. Em vadir que aquesta era qüestiósobre la que podríem parlarllargues hores i que si un diatenia temps podríem obrirel debat. Avui tinc temps.L’experiència em dóna peu perdonar la meva opinió respectede com ha evolucionat la políticai, fins i tot, la mateixa societat.Des dels inicis de la democràcia,aquella creença de pensar en lacol·lectivitat i en no interposarels interessos personals, ha anatcanviant. Jo diria que s’ha anatdifuminant per la pròpia dinà -mica de les estructures dels par-tits, i al final la gent ha acabatveient la política no com unmitjà per transformar la societatsinó com una forma de vida.Així és potser com veu lapolítica la gent, però i elsmateixos polítics?Personalment, sempre he entèsla política com una voluntat deservei i no per servir-me’n d’ella. És així com la veuen la restapolítics?

Això els ho hauríem de pregun-tar a ells. Estic convençut que hiha molts polítics, sobretot al-caldes, que veuen la políticaigual que jo. Com més proper etsa la població, més voluntat deservei i de transformació tens;com més t’allunyes de la proxi -mitat, la política va perdentaquest component de servei i esva complicant més perquè hi hamés interessos, i es perden unamica les arrels del que ha de serla política. Els polítics més pro -pers, els que estan al peu delcanó, continuen mantenint l’es -sència de la polí tica.Significa això que el presi-dent Montilla veia la polí -tica de forma diferent a l’al - calde Montilla?No en tinc cap dubte. Algunesde les decisions que s’han presdins de l’àmbit del Govern, pos-siblement amb aquesta proxi -mitat, haurien d’haver anat enuna altra direcció. La perspec-tiva és molt diferent quan esgoverna una ciutat que quan esgoverna un país, i també moltmés complexa.Si es perd l’essència de la po -lítica, per què hi ha po líticsque volen anar més enllà?Per què l’alcalde Montilla vaaspirar a ser president?De ben segur amb la voluntat decontribuir al país. L’estructuradel partit va creure que aquesta

han passat les coses, però ja s’in-tuïa que les circumstàncies noacompanyaven. Crec que el go -vern de Montilla va pecar demanca de comunicació: es va ferbona feina, però no es va sabercomunicar perquè mancava uncert lideratge. Governar un Tri-partit no és fàcil, mancava uncomponent de lideratge clar idefinit i entre els socis hi haviadiscrepàncies importants cadadia. Tampoc tinc clar que el quetoqués fos esgotar tota la legis-latura sense unes directriusclares. Potser hauria estat con-venient plantar-se en un mo-ment determinat i deixar que lagent decidís.

SENSE CONTINUÏTAT El primer trimestre de l’anypassat va sorprendre dientpúblicament que es pren-dria uns dies per reflexio -nar sobre la seva continuï- tat. També va posar la sevaexperiència política a dis-posició del partit, supo soque amb la intenció de for-mar part de la candida turadel PSC a les eleccions au-tonòmiques.A principis de l’any passat javaig plantejar que calia donarpas a una renovació. A nivelllocal era bo donar pas a gentjove que pogués completar elprojecte. Aleshores vaig posar a

persona podia liderar el projectepolític que el país necessitava enaquell moment. Podríem fer-neun símil, potser per entendre-homillor. Vam sortir d’un DragonKhan [Maragall] i vam passar aun tiovivo on els cavallets no escoordinaven [Montilla i restadel tripartit], anaven a un ritmediferent. El final s’intuïa: unadesfeta, com així ha passat.El Dragon Khan acostuma atenir cues més llargues queel tiovivo. En quina se situ-aria vostè?A mi m’agraden les emocions;ser alcalde durant 24 anys hodemostra. Prefereixo el primer,que té situacions més fortes imés dinamisme. Perquè aportamoltes més vivències, més sen-sacions, per això la gent el pre -fereix a una cosa més tran -quil·la, més grisa, sense vitali-tat... El partit va creure oportúque la persona que havia de con-duir el projecte socialista de laGeneralitat era Montilla, unavegada que es va veure que po -dia haver una altra opció a ladinàmica que portava Maragall,una vegada que aquest va plegaro realment...... o realment el van convi-dar a plegar.Exacte. Es va considerar unaopció diferent, que al final no sési va ser la decisió més encer-tada. És molt fàcil parlar quan

disposició del partit la mevapròpia experiència, amb l’únicavoluntat de poder aportar desd’algun altre àmbit tot el conei -xement i el bagatge de la mevatrajectòria política. Aportar des de dins de lacandidatura?Era una possibilitat, a nivell par-lamentari o autonòmic, en de-finitiva, en l’àmbit polític supra -municipal. Com deia, em posavaa disposició per poder aportar lameva experiència en un àmbiten el qual em sentís identificat,com ho és la política, però encap cas hagués volgut que fosuna contraprestació als serveisprestats, com de vegades passa.Si aquesta possibilitat no s’hadonat, m’estimo més continuaramb un altre dels projectes quem’apassionen, que és la docèn-cia. En qualsevol dels dos en-torns m’hi trobo còmode perquètots dos àmbits responen aaquesta voluntat de servei de laque et parlava fa uns moments.Aquests eren els dos planteja-ments possibles, perquè con-sidero que en política local ja hecobert la meva etapa.Però des del moment queposa la seva experiència po-lítica a disposició del partit,hauria de ser amb algun ob-jectiu, no?Tenia la voluntat de servir, d’a-portar al projecte la sensibilitat

Joan Seguer, alcalde de Parets del Vallès

Foto: Eduardo Benito

Després de 24 anys al capdavant de l’Ajuntament, i de sis legislatures amb majories, Joan Seguer ha renunciat a repetir com a candidat del PSC a Parets

Page 9: Línia Vallès 338

9�líniavallèsComarca www.liniavalles.catGener

201128

tí cia i d’Interior... i ara can-didata a ser cap de llista aBarcelona a les eleccionsmunicipals.Crec que aquestes primàries nosón les què la Montse hauria dedisputar. Les seves primàrieshaurien d’haver estat a les elec-cions autonòmiques. I això hoenllaço amb la reflexió que hefet abans sobre que possible-ment hi havia una manca de li -deratge.Aquesta dona pot amb tot?Ens coneixem des de fa molttemps i sé que té una capacitatde treball molt forta, dinàmica iuns objectius polítics i personalsmolt definits, amb una gran for-mació ideològica. Tot això li dó -na una vàlua per al PSC. Optar ala candidatura per Bar celona ésuna decisió personal seva.Però deu tenir formada al-guna opinió al respecte...La meva opinió és que aquestesno haurien de ser les seves pri -màries, sinó que hauria d’haver-se plantejat ser candidata a les

tatitivat hauria de ser majorentre els llocs amb possibilitatsde sortir escollits. Al PSC delVallès Oriental hi ha gent moltpreparada i vàlida.A la candidatura que es vapresentar des de la comar -ca hi havia persones sensecap experiència en un càr-rec electe, que pertanyen al’aparell del partit.Sí.Quin va ser el detonant per -què es col·loqués gent senseexperiència i descar tés unaproposta com la se va?La gent que ocupava llocs ambpossibilitats per sortir sí quetenia experiència política. Esticparlant de la Montserrat Tura,que per a mi té una gran exper-iència i una enorme capacitat detreball. A la candidatura haviagent per completar, promo-cionar... Fent servir un símil futbo -lístic, creu que la federaciócomarcal va fer el millorequip possible amb els mil-

dria aglutinar aquest planteja-ment que estic fent. És unadona capacitada i vàlida per li -derar. Quan es va posar com anúmero dos semblava que ana -va en aquesta línia i crec queella mateixa va fer una apostaen aquest sentit. Això seria elmés natural.Però no ha estat així, ni des -prés que José Montilla re-nunciés al seu escó de par -lamentari.No. La fuita de Montilla, que harenunciat al ser el cap del’oposició i es planteja fins itot deixar la primera secre-taria del partit en el properCongrés Nacional del PSC,es pot interpretar com unacte de covardia política?Covardia, no. Però sí que diriaque és una decisió poc coherent;no m’identifico amb aquests ti -pus de comportaments. No caliauna catarsi així, passem d’un ex-trem a un altre. Estar a l’oposi-ció també forma part del joc

mès sentir-me lliure per prendreles meves pròpies decisions. Di -gui’m utòpic, ingenu... però és elque crec. No n’hi ha molts integrantsde candidatures polítiquesque pensin així.Per això hi ha tanta desafeccióenvers la política, perquè la gentho percep així: tothom va a laseva, a veure què en pot treure ide què se’n pot aprofitar.Però el seu somni era serparlamentari?A qualsevol persona que estàdurant molts anys com jo dinsde l’àmbit polític a nivell local liagradaria poder contribuir iaportar la seva experiència alpaís. Però no puc dir que és niha estat mai el meu somni.

Tot s’ha de dir, però, que si lacandidatura hagués estat lider-ada per Montserrat Tura m’ha -u ria encantat formar-ne part.Crec que el partit s’hauria d’ha -ver plantejat si al capdavantcalia una persona diferent quela que va liderar el projecte i

del món local que jo podia te -nir.La resposta del partit va sernegativa?Jo no parlaria de resposta nega-tiva, simplement el partit vacreure oportú donar pas a altrespersones. Una forma molt elegant dedir: “Gràcies pels serveisprestats, però no comptemamb tu”.No faig aquesta reflexió. Crecque fins i tot dignifica la políticael fet que no tothom que surtd’un càrrec hagi d’ocupar unaltre seient al sí del partit. Jom’hi vaig posar a disposició persi ho creien oportú, sense capcompromís, només això. He de-fensat les sigles PSC perquè crecen el projecte socialista, en elsideals del partit, però els serveisprestats no han estat en claupolítica sinó en clau de poble, deservei a les persones, de servei aParets. Quan es va oferir al partitper treballar des d’altres

eleccions autonò miques; hauriad’haver-se pos tulat per liderar elprojecte a nivell general. Els so-cialistes hem fet tard en mol tescoses i en això, també. Respectoel seu interès per l’al - caldia deBarcelona, però no sé si tocava.Seria la successora naturalde l’expresident Montilla?Al nostre partit s’ha obert unperíode de reflexió per acome-tre nous projectes o, com a mí -nim, recuperar l’essència delque ha de ser el PSC. El partits’ha de resituar i recuperar al-gunes línies d’actuació que sem-pre ha tingut molt clares itreballar en nom de la cohesiósocial i la diversitat per tal detransformar la societat i el nos-tre país. La Montserrat Tura ésuna persona preparada, que po-

lors jugadors de què dispo -sava, amb independènciaque després juguessin o esquedessin a la banqueta?Crec que el PSC hauria d’haverapostat en aquestes eleccionsper quelcom més que una reno-vació molt més àmplia i no es vafer. Possiblement per això vasucceir el que va succeir. No pucdir res més que això.El PSC va concórrer a leseleccions amb la voluntatde guanyar?Jo crec que sí, que va anar aguanyar i de continuar l’obra deque s’havia fet, el que passa ésque l’estratègia de la campanyano va connectar amb la pobla -ció. La gent no va arribar a cap-tar la bona feina que s’havia fet iaixò, sumat també a les dife -rents sensibilitats que hi havia alGovern, ens va passar factura.Durant la campanya van estar ala defensiva més que a l’ofen-siva, ens vam dedicar massa aexplicar el que no som enllocd’explicar el que realment som.Repeteixo que havia molta gentque intuïa que podia passar elque va passar, però sense pensarque seria tant.Ha mencionat la Montser-rat Tura: exalcaldessa deMollet, exconsellera de Jus -

democràtic i des d’ella també espot contribuir al futur del país. Isi ell no volia ser-ho, hauriad’haver estat Montserrat Tu ra.Al cap i a la fi, era la nú me rodos.Les estructures dels partitssón tan pesades i tenen tantde poder que fan combre-gar amb rodes de molí.Sí, però jo diria que a l’estruc-tura del PSC hi ha mecanismessuficients per a què tothom ex-pressi la seva opinió. Aquesta estructura seràres pectuosa amb el resultatde les primàries a Barce -lona?Si no fos així, em preocuparia. Sis’aposta per unes primàries i laparticipació de la gent...En unes primàries per laprimera secretaria nacio -nal del PSC, Montserrat Tu -ra comptaria amb el seuvot?Sí, segur, per capacitat i per for-mació. Als líders se’ls ha de de-manar aquests dos components.

MINGOTE, EL RELLEUQuina va ser la reacció de lafederació comarcal quan vaanunciar que no repetiriacom a candidat a Parets?

plantejar-se una anàlisi de quies presentava a les eleccions.Veient les dificultats que hi ha -via de comunicació i lideratgepossiblement el projecte socia -lista l’hauria d’haver dirigit unaaltra persona. Però es va decidirmantenir les persones que du-rant els últims quatre anys ha -vien estat al costat de Montilla;fins i tot, de les 25 pri meres per-sones de la candida tura, hi vahaver poca renovació.

LA COMARCA AL PSCEl Vallès Oriental va estarben representat a la candi-datura global del PSC a leseleccions autonòmiques?La comarca va tenir un pes es-pecífic important, però semprehe pensat que aquesta represen-

àmbits, amb què es va tro-bar?Amb un reconeixement a la fei -na feta. Però quan vaig fer l’ofe -riment no esperava res a canvi.Insisteixo que sempre he vist lapolítica com una voluntat deservei, no com una eina perservir-me'n jo. Només puc tenirparaules d’agraïment, primer ales persones que han estat almeu costat durant aquests 24anys, i després al partit perquèha confiat en mi per liderar unprojecte. La política és, en es-sència, la voluntat de servei en-vers els altres.El cas és que la federaciócomarcal no es va mostrarreceptiva al seu oferimentparticular.Jo diria que no era tant la co-marca, sinó que era un pro -blema de direcció nacional perun component d’equilibris terri-torials. És important a la vidatenir objectius, però d’un objec-tiu no pots fer-ne el teu leitmo-tiv. Quan deixi l’alcaldia desen -voluparé la meva voluntat deservei als altres des del sectordocent. Jo mai m’he agafat lapolítica com un modus de vida,la prova és que el meu sou no ésgens superior al que cobrarécom a mestre i això m’ha per-

Fotos: Eduardo Benito

“Si la llista del PSC hagués estat lideradaper Tura, el rebuig del partitm’hauria sabutmés greu”

“No penso quetingui enemics,però si algú s’alegra perquèmarxo, marxocontent de fer-lo feliç” (Segueix a la pàg.10)

Page 10: Línia Vallès 338

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

20112810� líniavallès www.liniavalles.cat

Els vaig voler explicar que era elmoment de donar pas, que caliarenovar el projecte i buscar novagent que el pogués liderar. Lacomarca em va dir que reconsi -derés la meva decisió i, una ve -gada els vaig donar els motiuspels quals creia que havia dedeixar l’alcaldia i el nom de lapersona que podia continuar alcapdavant del projecte, ho vanacceptar. Em van proposar re -petir com a candidat a les pro -peres eleccions municipals i do -nar un marge de temps al sub-stitut per donar-se a co nèixer,però em vaig negar perquèpenso que un candidat ha decomplir els seus compromisosper ser coherent. Precisamentperquè el meu compromís eraper quatre anys i perquè la per-sona que jo creia que podia por-tar el projecte endavant estàmolt preparada i podíem treba -llar tots dos plegats, vaig creureque aquest procés no era neces-sari.El nom que va donar va serel de Sergi Mingote?Sí. És el successor natural?Sí, és una persona molt prepa -rada.El PSC està content ambMin gote com a candidat?Sí.CiU també. La direcció co-marcal està convençuda queés un candidat més fe ble imés fàcil de batre que vostè.

Veuen una oportunitat entenentpotser que jo ja estava consoli-dat amb majories legislaturarere legislatura. Però també li hede dir que no tinc cap dubte queSergi Mingote és la persona ade -quada per governar Parets.M’ho ha demostrat en el treballque fa dia a dia.Quan l’enemic polític s’ale-gra d’un pas com aquest, ésque el pas és estratègica-ment un mal pas?

Qui veritablement està contentsóc jo; i la meva família com-parteix aquesta alegria. La fa -mília socialista és àmplia i estàunida. No tinc la sensació detenir enemics, però si els tinc ise n’alegren perquè marxo,marxo content de fer-los feliços.Quan el darrer dia com a al-calde marxi i tanqui la por tadel seu despatx, que ningúel busqui per...A mi sempre em trobaran. Quan

No, potser la seva percepció ésque els canvis els poden obriroportunitats. Penso que el nos-tre canvi de candidat és la millormanera de renovar, reforçar iconsolidar un projecte d’equip.Els manuals polítics di uen quequan un candidat està consoli-dat és millor no canviar, però joopino que en aquest moment ésbo donar pas a altres.Algú dins del PSC es pot ale-grar de la seva marxa?

hom estima el seu poble i se sentd’aquí, i té la voluntat de serveique jo tinc, em trobaran sempre.Tot el que jo pugui aportar, l’a-portaré. Sempre he tingutoberta la porta de l’Alcaldia per -què això forma part del meutarannà.

Sempre em trobaran per mil-lorar, per analitzar i també perassessorar en el que pugui. Nohi ha res millor que treballar pelteu poble.

“El Govern deMaragall eracom el DragonKhan, mentreque el de Montilla era un tiovivo”

Page 11: Línia Vallès 338

11�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catGener

201128

Page 12: Línia Vallès 338

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

20112812� líniavallès www.liniavalles.cat

Page 13: Línia Vallès 338

GranollersGener

201128líniavallès

13�Diumenge es disputa el Cros Internacional

Les pistes d’atletisme acolliran diumenge la nova edició del Cros Internacional deCatalunya Ciutat de Granollers, que compta amb el suport de l'Ajuntament. La d'a-

quest any serà l'edició número 44 de la cursa i es disputarà coindidint amb el 91èCampionat de Catalunya de cros individual i de clubs.

Redacció > Ningú està exemptde ser víctima dels pirates infor-màtics. Ho demostra el fet que niel sistema del Centre d’Acollidad’Animals Domèstics del VallèsOrienal (CAD) situat al polígonFont del Ràdium de Granollershagi estat al marge d’aquestespràctiques. Uns desconeguts hanaccedit a la base de dades i hanalterat les fitxes de gats i gossosque els responsables del serveiconsideren com a no adoptables,ja sigui perquè pateixen malaltieso fa poc temps que s’hi estan a l’e-quipament i encara han de sersotmesos a controls veterinaris.Els autors de la manipulació vanpassar aquests animals a la llis-ta dels que sí poden ser adoptats.

Atac informàticals arxius de lagossera comarcal

Redacció > Els Xics de Grano-llers s’han unit enguany a lesactivitats que organitza la funda-ció Oncovallès per donar suporti ajuda als malalts de càncer i alsseus familiars. Durant tot l’any,la colla castellera donarà suporta l’entitat en les activitats que or-ganitzi. Ambdues parts han valo-rat molt positivament aquest es-forç conjunt contra la malaltia.Els llaços entre Oncovallès i elsXics tindran la seva màximarepresentació durant la Set-mana Mundial del Càncer, elproper mes d’octubre. Els dosactes centrals seran la DiadaCastellera (16 d’octubre) i el DiaMundial del Càncer de Mama(19 d’octubre), a la Porxada.

Oncovallès i elsXics fan pinyacontra el càncer

Redacció > ICV-EUiA ha pre-sentat al registre de l'Ajunta-ment de Granollers una instànciaon demana a l'equip de govern lacreació d'una comissió per com-memorar el 80è aniversari de laproclamació de la II República,tal com va acordar el passat plemunicipal del 30 de març de2010, a proposta de la coalició.Els ecosocialistes pretenen crear,coincidint amb el 80è aniversa-ri de la II República, el 14 d'abril,un grup de treball que aplegui re-presentats dels grups munici-pals i de les associacions cultu-rals, socials i cíviques, així compersones a tall particular, pertal de preparar actes amb elsquals commemorar l'efemèride.

ICV-EUiA voluna comissió dela II República

Ajuntament i empresaris volen millorar el polígon Font del RàdiumTreball estable fins als 65

Membres de CCOO i UGT es van tancar dimarts a la Seguretat Social contra la jubilació als 67 anys

José Antonio PilarGranollers

Representants de CCOO i UGTvan participar dimarts passat enuna tancada simbòlica a les ofi-cines de la Seguretat Social aGranollers en senyal de protestacontra la reforma de les pensi onsi l’augment de l’edat de jubilacióals 67 anys que planteja el governde l’Estat. Hi van participar elsmàxims dirigents territorials delssindicats, Ovidi Huertas i ÒscarRiu, respectivament.

Tot i que encara queden nego-ciacions pendents, els sindicatsno descarten que pugui haver-hiuna segona vaga general. Durantla concentració no es va registrarcap tipus d’incident.

Els ocupants de l’oficina pro-

testaven perquè consideren queel govern Zapatero vol imposar laseva llei sense acord amb els sin-dicats ni la resta de partits.

Mentre es desenvolupava l’ac-

L’alcalde i el president dels empresaris del polígon signen el nou acord

Foto: Ajuntament

Els sindicalistes van ocupar les oficines

Foto: Eduardo Benito

Redacció > Millorar i potenciarel polígon industrial Font delRàdium. Aquest és l’objectiu delconveni signat aquesta setmanaper l’alcalde de Granollers, JosepMayoral, i el president de l’Asso-ciació d’Empresaris d’aquestazona d’activitat econòmica, Jai-me De Lapuente. Aquest acord decol·laboració dóna continuïtat iestén el compromís municipalformalitzat per al polígon indus-trial Coll de la Manya, signat elpassat mes de novembre. Com enel cas d'aquell primer conveni desuport a les empreses, la finalitatés desenvolupar accions de millo-ra que facilitin la competitivitatde les companyies implantades.

ACORD INDEFINITA la pràctica, aquest conveni em-marcarà actuacions de suport aun polígon amb diversitat desectors, però amb predomini deles activitats logística i de trans-port, de comerç a l'engròs (ali-ments, maquinària o química) ide fabricació de maquinària. Entotal hi ha 70 empreses, 19 de lesquals –més del 27%– formenpart de la seva associació d'em-presaris. Una proporció molt ele-vada, tenint en compte el percen-tatge mitjà d'associació als polí-gons de Catalunya (entre el 15%i el 20%, segons dades del sector).

A l'acord de col·laboració ques'ha formalitzat es preveuen ac-cions de millora d'aquesta zona ide la competitivitat de les sevesempreses en els mateixos àmbitsfixats en el conveni signat ambl'Associació d'Empresaris del Po-lígon Industrial Coll de la Man-ya: creació, millora i conservacióde la base de dades; promoció idifusió de la seva activitat econò-mica i de l'associació d'empresa-ris; detecció de problemes i man-cances i proposta i aplicació desolucions; dotació i gestió de ser-veis –tant bàsics com avançats–;promoció de serveis de coopera-ció i xarxes de col·laboració; i fo-ment de l'associacionisme entreles empreses i col·laboració ambles diferents administracions,entre d'altres. La comissió deseguiment de l’acord, indefinit iobert, està formada per represen-tants de l'Ajuntament, de l'asso-ciació d'empresaris del polígon ide PIMEC.

El polígon industrial Font delRàdium està situat a la bandadreta de l'entrada a Granollersper la carretera C-17 (sentit Bar-celona-Vic) i ocupa una superfí-cie de 169.000 metres quadrats,dels quals 92.915 són sòl indus-trial. La resta són zones comuneso de serveis. Es va urbanitzar l'a -ny 1991.

ció de protesta, a la rotonda delscarrers Josep Umbert i passeig dela Muntanya hi havia dos cotxespatrulla dels Mossos d’Esqua-dra.

Page 14: Línia Vallès 338

14� Granollerslíniavallès www.liniavalles.catGener

201128

Amb l’esport a flor de pell

Foto: Xavier Solanas

Representants municipals han visitat aquesta setmana el nou equipament

José Antonio PilarGranollers

El Centre de Medicina de l’Esportde Granollers, que té com a objec-tiu garantir el bon estat de salutdels practicants d’alguna moda-litat esportiva, ha estrenatinstal·lacions dins del complexdel Palau Olím pic. Les noves de-pendències ofereixen millors con-dicions mèdiques i serveis comrevisions. Les obres han tin gut unpressupost de més de 33.000euros i han estat finan ça des pelFons Estatal per a l'Ocu pa ció i laSostenibilitat Local (FEOSL).Amb una superfície de 174 metresquadrats, l’equipa ment disposade sala d'es pera, zona administra-tiva, des pat xos i sales de cardio iproves d'esforç.

22 INSTAL·LACIONSGranollers té 59 clubs esportius,amb més de 180 voluntaris a lesseves respectives juntes direc ti -ves, que aglutinen unes 6.000per so nes. La ciutat disposa de 22ins tal·lacions repartides per laciutat, gai rebé 10 hectàrees de sòlesportiu al marge d'alguns patisd'es coles i Del pas seig fluvial on

El Centre de Medicina de l’Esport ha inaugurataquesta setmana un nou espai al Palau Olímpic

dià ria ment hi ha centenars decorredors.

També és important l’equiptèc nic de les entitats: en tre en tre -nadors nacionals, entre na dorsterritorials, llicenciats en edu -cació física i monitors són més de200 els especialistes que es dedi-quen a fer de l'esport local un ins-trument de qualitat tècnica i for-mativa. L’Observatori de l’Es-port de Granollers recull les da-des dels clubs i les entitats locals.

ALTA ACTIVITATSegons ha informat l’Ajunta-

ment, el 85% dels granollerinsmajors de 15 anys fa alguna acti-vitat fí sico-esportiva; d’aquests,el 51% són dones i el 49%, homes.Les raons que donen és ben di-versa: el 43% perquè li agrada ies di ver teix; el 34,8%, per qües-tions de sa lut, i el 22,2%, per es-tar en for ma.

Granollers és, segons fontsmunicipals, la ciutat de la de mar -cació de Barcelona que té, entre30 ciutats de característiques si -mi lars, més practicants federatsinscrits en competicions comar-cals i nacionals.

J. A. P. > Joey i Denny són dospolicies que patrullen pels carrersde Chicago, somiant que un diaseran detectius, com Starsky iHutch. Però la seva realitat és bendiferent, tenen greus problemesja que es veuen involucrats entots els tòpics del gènere: cor -rupció, prostitució, drogues, trets,persecucions, alcohol...

Aquest és l’argument de Plu-ja constant, la proposta escènicaque protagonitzen Joel Joan iPere Ponce, sota la direcció delgranollerí Pau Miró, que es podràveure al Teatre Auditori de Gra-nollers el proper diumenge a les19 hores.

A PONENT, CABARETPer la seva banda, el Teatre de

L’Auditori ofereix una de ‘polis’ i Ponent, un resum de Rimbaud

Ponent presenta No te’n riguis deRimbaud, a càrrec de la compan-yia de les Illes Balears Iguana Te-atre. El muntatge és una aproxi-mació a la vida i obra d’ArthurRimbaud a partir de les formes iels llocs comuns del cabarets.En escena, dos actors de music-hall, acompanyats per un pianis-ta, diuen que són la materialitza-ció d’uns personatges de l’autori es disposen a explicar al públicl’existència i alguns fragments del’obra del poeta a partir de núme-ros de ball, cançons, ventrilò-quia, situacions còmiques i algu-nes gotes de melodrama.

La representació es podrà veu-re en els horaris habituals: diven-dres i dissabte a les 21 hores i diu-menge, a les 19 hores.

Catalina Alorda, Joan Bauçà i Agustí Agulló protagonitzen ‘No te’n riguis...’

Foto: TdP

Page 15: Línia Vallès 338

15�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catGener

201128

Page 16: Línia Vallès 338

Mollet16�

Gener

201128líniavallès

Un intèrpret ‘virtual’ aténles persones sordes a l’OAC

Foto: Ajuntament

Per una major activitat saludable i econòmicaResponsables del 2n Pla Estratègic de Ciutat Mollet2025 han visitat el Campus de

l’Alimentació de Torribera de la UB per tal d’impulsar una major activitat saludable ieconòmica a la ciutat. Els representants municipals es van reunir amb el delegat de

la UB al Campus, Claudi Mans, i la coordinadora del projecte, Anna M. Juárez.

Ficosa posarà a la venda laplanta de Mollet al mes de juny

La reestructuració que el Grup Fi-cosa ha orquestrat després d’op-tar per una nova estratègia diri-gida a la innovació electrònica ila diversificació sectorial provo-carà la marxa de la firma de Mo-llet. Al maig començarà el trasllatdel Centre Tecnològic que Fico-sa té a la ciutat cap a Viladeca-valls, on ha adquirit la fàbrica deSony i on es traslladaran els 400enginyers i operaris d’aquest de-partament. A la resta de treballa-dors, els dedicats a l’activitatd’automoció (unes 90 persones),l’empresa els proposarà el seutrasllat a la planta que Ficosa téa Sòria, on produeix retrovisors.Un cop buida, Ficosa posarà a lavenda la planta que té al polígonindustrial Can Magarola de Mo-llet. Amb el trasllat a Viladeca-valls de l’activitat, on crearà elCentre d’Excel·lència electrònica,Ficosa pretén ampliar la sevaactivitat després de registrar uncreixement i d’obtenir un resul-tat net d’aproximadament 20

milions d’euros. Sumarà les sevestres divisions operatives de l’Au-tomòbil, Vehicle Comercail i Tec-nologia amb les noves, Renova-bles i Enginyeria. Aquesta última,amb seu a una nova planta de60.000m2 a Viladecavalls, és elresultat de la joint venture entreFicosa (50%) i Comsa Emte(50%), que donarà suport a latransferència de tecnologies deFicosa cap a sectors com el trans-port, l’aeroespacial, comunica-cions, ferroviari, energies reno-vables i health-tech. La unitatcentrada en les energies renova-bles quedarà ubicada a Rubí.

Segons Pau Martínez, del co-mitè d’empresa de Ficosa Inter-nacional, el trasllat a Viladeca-valls és una bona notícia per amolts enginyers, ja que bonapart d’ells resideixen a Terrassai a Rubí. No és el cas de la restad’empleats, tot i que l’empresa elsha mostrat la seva intenció d’arri-bar a acords, segons Martínez.

La intenció inicial es fer eltrasllat en el temps més ajustatpossible, de manera que podriaestar enllestit al mes de juny.

E. AlfaroMollet

Facilitar la comunicació entre lespersones amb discapacitat audi-tiva i l’Oficina d’Atenció Ciutada-na (OAC) de l’Ajuntament. Aquestés l’objectiu del nou sistema ques’ha posat en marxa aquesta set-mana a Mollet. Es tracta d’un pro-jecte pioner només aplicat, finsara, per ciutats com Barcelona,Tarragona, Girona i Terrassa.

El sistema està basat en l’einatecnològica Sightos que permet,a través d’internet i la intervenciód’un intèrpret professional, que lapersona amb discapacitat auditi-va i l’informador de l’OAC puguincomunicar-se sense cap barrera.L’usuari exposa en llegua de sig-nes la seva consulta; un intèrpret,situat a les instal·lacions de la Fe-deració de Persones Sordes de Ca-

talunya (FESOCA), rep les imat-ges per mitjà de webcam i tra-dueix la demanda a l’informadorde l’OAC per mitjà d’uns auricu-lars que també compten amb mi-cròfon. El sistema també funcio-na a l’inrevés: l’informador con-testa l’usuari i aquest rep la tra-ducció de l’intèrpret en llengua designes a través de la seva panta-lla.

TRENCANT BARRERES“Avui tenim una ciutat més acces-sible que ahir”, va assegurar l’al-calde, Josep Monràs, durant lapresentació del servei. Monràstambe va destacar la importànciade l’Associació de Persones Sor-des de Mollet, que participa acti-vament en la vida social de la ciu-tat. De fet, l’entitat serà guardo-nada properament amb el reco-neixement de la distinció cívica

“Per Mollet”. El seu president, An-tonio Martínez, va explicar que elnou sistema permet a les perso-nes amb discapacitat auditivaguanyar en autonomia i inde-pendència, ja que abans depeniende la disponibilitat d’un intèrpretper realitzar qualsevol tipus de de-manda, tràmit o consulta a l’Ajun-tament.

Per al regidor de Tecnologiesde la Informació i la Comunicacióde Mollet, Sergi Garcia, ambaquest sistema es trenca una im-portant barrera comunicativaamb el col·lectiu de ciutadansamb discapacitat auditiva. “En l’e-ra de la comunicació, no podemtenir ciutadans incomunicats”,ha afirmat, alhora que destacaval’important paper que juguen lesnoves tecnologies en l’apropa-ment de l’administració a la ciu-tadania.

La presentació del servei va tenir lloc dimecres al matí

Es tracta d’un projecte pioner utilitzat només a 4grans ciutats i que trenca les barreres comunicatives

Redacció> Un home de 56 anysva haver de ser traslladat diven-dres passat al vespre a l’HospitalParc Taulí de Sabadell després decaure a la via del tren a l’estacióde Mollet-Sant Fost. A les 21.13hun usuari va activar l’alarma i eltren que circulava en direcció aBarcelona per la via 2 i va inter -rompre la circulació. Segons Adif,però, la incidència per als viatgersva ser mínima, ja que els trensvan poder continuar la marxa perles vies 1 i 4. A les 22.10 hores esva donar totalment per resta-blerta la circulació.

Ferit després decaure a la via aMollet-Sant Fost

Agències> El Departamentd'Interior de la Generalitat haajornat la incorporació de 200dels 800 Mossos d’Esquadraprevistos per a la promoció 2011-2012 de l'Institut de SeguretatPública de Mollet. La conselleriaha pres la decisió de retallar el25% dels aspirants com a mesu-ra d'austeritat. Les 200 places escarregaran a les següents promo-cions. El Cos dels Mossos d'Es-quadra és l'únic de la Generalitatque pot incorporar noves placesi que, a més, manté la previsió decreixement a mig termini.

Retallada del25% en elsaspirants a agent

E. AlfaroMollet

Page 17: Línia Vallès 338

17�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catGener

201128

Page 18: Línia Vallès 338

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

20112818� líniavallès www.liniavalles.cat

Page 19: Línia Vallès 338

28 distincions cíviquesEl ple ha escollit les persones i entitats que seran reconegudes al març per la seva dedicació a la ciutat

El ple extraordinari es va celebrar divendres passat

Foto: Ajuntament

E.A.Mollet

Ja es coneix el nom de les 24 per-sones i 4 entitats que seran reco-negudes en un acte al mes demarç per la seva aportació a lavida de la ciutat en diferentsàmbits. Es tracta de les Distin-cions Cíviques, un reconeixe-ment que es recull en el Regla-ment Municipal d’Honors, Sím-bols i Distincions, i que agraeixenla tasca de promoció de l’associa-cionisme ciutadà i per les mani-festacions culturals, esportives,de recerca, cíviques, econòmi-ques i socials que han dut a ter-me, de manera llarga, continua-da, solvent i rigorosa, en benefi-ci de tota la ciutadania i per almajor desenvolupament i pro-moció de la ciutat. L’atorgamentes va aprovar en el ple extraordi-nari de divendres passat.

PERSONESMontserrat Abril Pascual. Haparticipat activament en esdeve-niments culturals i esportius.Pascual Alemany Cot. Tot i per-dre la vista, ha estat vinculat almón de l’esport, en concret alClub Patinatge Mollet.

Francisco Amaya Moreno.Promotor de Justícia i Pau a Mo-llet i primer Síndic Personer.

Dolors Andrés Sánchez,col·labora amb la gent gran iamb CatSalut del Baix Vallès.

Pere Bertran Mañosa, ha par-ticipat en el Pla Estratègic i col·la-borat amb Adimo i Al-Bosc.

José Manuel Caamiña Vare-la, president fundador d’Irman-dade a Nosa Galiza de Mollet.

José Antonio Carbonero Vela,conseller a Promosol i ha contri-buït a la creació d’ocupació.

Juan Dote Gómez, va fundarla Federació de Veïns de Mollet.

Consol García-Moreno i Mar-chan, ha organitzant activitatspel foment de la consciència cí-vica, cultural i política.

Joan Garreta Montoliu,

amant de l’esport i l’art, col·labo-ra amb la Fundació MunicipalJoan Abelló i amb el CEM.

Josep Maria Gómez Forre-llad, va protagonitzar impor-tants descobertes en el món del’astronomia.

Maria Teresa Llavina Ve-guer, membre del Club Mun-tanyenc Mollet, forma part del’Associació de catifaires de Cata-lunya.

Isidre Manils de Andrés. Desdels anys 70 ha estat fent expo-sicions i participant regularmenten Fires i Biennals d´Art Con-temporani.

Lluís Martínez Camps, ex-conseller de Promosol i és presi-dent del Consorci Sanitari deMollet.

Gabriel Montoya Soler. Des-taca per la feina de promoció i di-fusió de l’esport a la ciutat.

Francesca Olaria i Artés, vacontribuir al naixement del Ballde Gitanes i col·labora amb l'Es-bart.

Maria Angela Palau Ravell.Lligada al món de la dona, vacontribuir a la formació de l’AVVde l’Estació de França-Can Mulà.

Josep Pi i Morral, autor delmonument dedicat a Rafael deCasanova i del monument dedi-cat al mil·lenari.

Rosa Maria Securún Fuster.Ha col·laborat en l’àmbit educa-tiu amb assessoraments, grups de

treball, cursos de formació, etc.Jesús Soler Gallardo, va par-

ticipar en la creació del CentroCultural Recreativo Aragonés deMollet y Comarca.

José Vega Vílches, actual pre-sident de l’AVV de Plana Lledó.

Enric Viñas Quixalós, va serJutge de Pau de Mollet i ara pre-sideix l’Associació de col·leccio-nistes de Mollet i comarca.

Jaume Xicola i Cluet, formapart del jurat de diversos concur-sos locals de pintura.

Jaume Xicola i Gascón, patro-cinador i membre del jurat delconcurs municipal d’iniciativesempresarials.

ENTITATSAssociació de Persones Sordes deMollet, que lluita per la integra-ció i el benestar d’aquest col·lec-tiu.

Sant Vicenç-Estoc de Veus.Participa habitualment en la re-alització del concert anual deSant Jordi i en l’acte institucionalde l’Onze de Setembre a Mollet.

MIJAC Mollet, treballa ambl’infant pel seu arrelament a l’en-torn, l’opció pels pobres o l’opcióevangelitzadora.

Residència Immaculada, vet-lla pel benestar de les personesgrans, inspirat en els valors cris-tians de respecte a la dignitat hu-mana, hospitalitat, tolerància icaritat.

E.A> Oriol López i Mayolas, capde llista d’Esquerra a les eleccionsmunicipals del maig, es presen-tarà avui davant de la ciutadaniaen un sopar que tindrà lloc a lesnou del vespre al Mercat Vell. Hiassistiran més de 250 persones.Amb aquest sopar els republicanscelebraran el 20è aniversari de larefundació d’Esquerra Mollet.L’acte comptarà amb la presèn-cia del diputat al Parlament Eu-ropeu Oriol Junqueras, que expli-carà l’experiència del municipi deSant Vicenç del Horts, de socio-logia similar a Mollet.

ERC celebra els20 anys de laseva refundació

E.A.> L’agrupació municipal delPSC s’ha reunit amb 210 veïns detots els barris de la ciutat, simpa-titzants o no, per començar adefinir el que serà el seu progra-ma de la cara a les eleccions mu-nicipals del 22 de maig a partir dela valoració de l’actuació del go-vern que dirigeix Josep Monràs.En total han fet 270 propostes, enla seva majoria positives, segonsel socialistes molletans. “El ba-lanç del treball de la ciutat és sa-tisfactori i destaca per sobre detot el nou hospital, i l’esforç enprogrames d’ocupació local. Comha fet curiós, el menhir de la

El PSC recull valoracions de laseva tasca per fer el programa

ciutat i la seva ubicació al remo-delat parc de Can Mulà”, expli-quen. També destaquen el bonfuncionament dels serveis muni-cipals bàsics, la millora de lamobilitat, l’existència de moltsparcs, la possibilitat de pràcticaesportiva variada o la coservacióde Gallecs. A l’altre costat de labalança, sobretot per part dels jo-ves, es troba el desig de lainstal·lació de noves botigues dedeterminades marques i de cen-tres comercials.

Els socialistes en breu obriranla pàgina web del nou programaelectoral.

Redacció> La Mutualitat SocorsMutus de Mollet, rebatejada coma Mútua Mollet, ha inaugurataquesta setmana la seva novaseu al carrer Gaietà Vínzia, 62.Ha invertit uns 250.000 en ade-quar l’espai que abans correspo-nia a les consultes externes del’antic hospital i que ara aculltambé les instal·lacions de l’Ins-titut Mèdic del Baix Vallès(IMBV), que atén els socis de l’en-titat preferentment. Mútua Mo-llet, fundada l’any 1931, comtpa

Mútua Mollet estrena nom i lesinstal·lacions de Gaietà Vínzia

actualment amb 2.500 socis il’any 2010 va realitzar gairebé7.000 visites, de les quals el 10%van ser d’atenció estrictamentprivada i un 15%, d’atenció a al-tres mutualitats.

El centre disposa de 800m2en quatre plantes, disposats enuna planta accés per a adminis-tració i serveis, i les altres per ubi-car despatxos d’atenció ambula-tòria i proves complementàries.En total hi ha 15 consultoris, desd’on s’atenen 17 especialitats.

Oriol López Mayolas

19�líniavallèsMollet www.liniavalles.catGener

201128

Page 20: Línia Vallès 338

Els millors esportistes, avui

En el marc de la Festa Majorde Sant Vicenç també va tenir llocel lliurament dels Premis de Mo-llet Comunicació, tot coincidintamb el 30è aniversari de RàdioMollet. La Notícia de l’Any 2010ha estat la inauguració i posadaen marxa del nou Hospital deMollet, mentre que el premi Mi-cròfon de l’Any 2010 va recauresobre Carles Ochoa, l’únic cata-

Foto: Eduardo Benito

Bona part dels premiats per Ràdio Mollet

RedaccióMollet

El Teatre Can Gomà acull avui laXVIII Nit de l’Esport de Mollet,un acte inclòs en la Festa Majorde Sant Vicenç, que es clausura-rà aquest cap de setmana. LaNit de l’Esport reconeix les per-sones, equips o entitats de Molletque han destacat durant l’anypels seus èxits o per la promocióque fan de l’esport.

La Festa de Sant Vicenç con-tinua demà a la tarda amb el Re-cital poètic de 7 Plomes que aco-llirà la Marineta a les 17.30 h i,després, de la mà de l’associacióde Ball de Saló, que ha organitzatal Mercat Vell (22h) el Gran ballde Festa Major. Diumenge serà eltorn del quart itinerari urbà delCircuit de Gallecs (10h, MasiaCan Borrell) i, a les 18h, amb elConcert Coral que es podrà veu-re a l’Església Sant Vicenç. Ani-rà a càrrec de la Capella de Mú-sica de Santa Maria amb l’Or-questra de cambra Miquel CasasBell. El teatre arribarà amb laXarxa, que oferirà l’espectacleinfantil Pinotxo a Can Gomà a lessis de la tarda.

El nou Hospital ha estat la notícia de l’any 2010 > Elmicròfon va recaure sobre l’esportista Carles Ochoa

là i un dels pocs esportistes delmón que ha aconseguit acabaruna Doble Deca-Ironman. Aques-ta prova esportiva acumula 76 ki-lòmetres de natació, 844 kilòme-tres de cursa i 3.600 kilòmetresde bicicleta. Mollet Comunicaciótambé va atorgar reconeixementsa les colles dels Morats i Torrats,a la botiga Decathlon i al ServeiLocal de Català.

Redacció> Nigul pujarà demàa l’escenari de la Bombeta (21h).Es tracta d’un projecte de músi-ca electrònica que neix al 2004de la necessitat d’explorar nouscamins sonors i investigar elsconceptes de la por i la seva re-lació amb el so. Influenciat peldark ambient (i fugint d’algunsdels seus estereotips), l’experi-mentació i el minimalisme, lamúsica de Nigul parla de miste-ri, d’ombres i del que habita enelles amb un esperit romàntic.

El projecte Nigulexperimentarà ala Bombeta demà

E.A.> Detalle modernista, delmolletà Albert Insa, s’ha endut elprimer premi en la categoria defotografies sobre Mollet del con-curs organitzat amb motiu deSant Vicenç. En el tema Lliure, esva concedir un premi únic a IvanCollado, de Montornès, perMagnitud, mentre que entre elsresidents a Mollet va guanyarMarcos Ortiz Quintana, per Taxi,taxi. El guardó al millor partici-pant jove va ser per a MireiaBonet, de Mollet, per Finestra almón. L’exposició de les fotogra-fies presentades al concurs espodrà visitar fins al 31 de general Centre Cultural La Marineta.

Albert Insa, 1erpremi al concursde Sant Vicenç

Redacció> Francisca Veras, del’escola Les Llisses de Lliçà deVall, ha guanyat el concurs de fo-tografia Instants del nostre cen-tre organitzat pel Museu Abellóentre l’alumnat de les escoles iinstituts que van visitar l’exposi-ció Nova Avantguarda. Foto-grafia catalana dels anys 50 i60. Va obtenir una càmera foto-gràfica digital, un sopar per adues persones i un val de 1.000€en concepte de material escolar,entre altres premis.

Francisca Verascapta el millorInstant al Museu

20� Molletlíniavallès www.liniavalles.catGener

201128

Page 21: Línia Vallès 338

21�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 22: Línia Vallès 338

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publ[email protected]� líniavallès www.liniavalles.catGener

201128

Page 23: Línia Vallès 338

23�

ParetsGener

201128líniavallès

Comença la darrera fase per remodelar el casc antic

Foto: E.B

Dos bars sancionats per infringir la llei antitabacLa Policia Local de Parets ha iniciat expedients sancionadors a dos bars musicals de la

zona de l’Eixample per infringir la nova llei antitabac. La Policia Local va actuar a re-queriment dels clients, però serà el Departament de Sanitat qui determini la sanció

imposada per deixar fumar a l’interior de l’establiment.

Redacció> L’Ajuntament haposat en marxa el programa En-fein@’t, un projecte per augmen-tar les oportunitats de trobaruna feina per als joves aturats.Del 21 de febrer a l’11 de març, alCasal de Can Butjosa, s’imparti-rà un curs d’informàtica per a jo-ves en situació d’atur. La inicia-tiva, sorgida del Servei de Joven-tut, està subvencionada per l’À-rea d’Interculturalitat de l’Agèn-cia Catalana de Consum. El cursestà adreçat a joves aturats d’en-tre 16 i 30 anys, tant paretanscom nouvinguts.

Imatge virtual del projecte de nova estació

S. ArroyoParets

La transformació del casc antic deParets afrontarà a partir de la set-mana vinent la darrera fase abansde deixar enllestida tota l’actua-ció. La intervenció, que s’em-marca dins el Pla de Millora delBarri Antic, continuarà pel tramdels carrers Major, Barcelona iRaval. La previsió és que aques-tes obres es puguin executar enparal·lel a l’actuació al carrerSant Antoni (entre el carrer la Fà-brica i avinguda Catalunya), se-gons ha assegurat el regidor d’Ur-banisme Lucio Gat.

La finalitat d’aquesta actuacióés prioritzar el pas del vianant aldel vehicle i potenciar la relació

ciutadana i l’activitat comercial.Un exemple és el que ja s’ha fetdavant la Casa de la Vila, peato-nalitzant tot el carrer la Fàbricafins a deixar-ho al mateix nivellque la plaça de l’Església, una ac-tuació que Gat considera “tot unèxit i que marca el full de ruta aseguir”.

CANVIS Les properes actuacions com-portaran canvis pel que fa a ladistribució del trànsit. El tram delcarrer Major comprès entre l’edi-fici consistorial i el carrer Barce-lona esdevindrà una zona deprioritat invertida. Pel que fa alcarrer Barcelona, entre carrerMajor i carrer Travessera, esconvertirà en una gran plaça d’úsexclusiu per als vianants.

Al carrer Sant Antoni, sobre-

Foto: Ajuntament

tot s’actuarà en l’arranjament deles voreres, la millora de l’enllu-menat i l’adequació de les esca-les. També es millorarà l’entorn,com els murs dels Horts del Rec-tor, que s’integraran visualmental paissatge. Tota aquesta actua-ció s’espera estigui enllestida al’abril.

Redacció > En el moment deltancament d’aquesta edició esta-va previst que el ple corresponental mes de gener aprovés una mo-dificació en el pla general de l’es-tació de ferrocarril, una reformu-lació que faria un pas endavanten la consecució de la proposta denova estació que la Regidoriad’Urbanisme defensa des de fauns mesos. L’alternativa del con-sistori és reaprofitar les obres dedesdoblament de la R3 al seu pasper Parets per tal de comple-

L’Enfein@‘tarriba per alsjoves aturats

Un dels carrers del barri antic

La propera setmana s’iniciaran les obres que tenenl’objectiu de prioritzar el pas del vianant al del vehicle

L’Ajuntament mou fitxa per al projecte de la nova estació

mentar costos. A partir d’aques-ta modificació es plantejarienles bases per a què el projecte pu-gui ser viable.

El projecte de l’Ajuntament ésel de reconstruir-la completa-ment amb la voluntat d’integrar-la a la trama urbana, justamentsobre les cotes de l’avinguda Ca-talunya i Espanya. Així, s’aconse-guiria un equipament adaptat ales noves necessitats, amb milloraccessibilitat i amb part de lesvies soterrades.

Redacció > El PSC de Parets haengegat una iniciativa per impli-car als joves del municipi decara a les eleccions del maig. Lasetmana passada Sergi Mingoteobria a tothom l’Oficina del Can-didat, i aquests dies ha iniciatuna sèrie de trobades amb jovesper a què puguin expressar sug-geriments, consells i queixes alcandidat. A més a més, el PSCdeixa una bústia oberta a travésdel seu espai a Facebook i a tra-vés del seu correu personal. L’O-ficina del candidat també conti-nua oberta.

El PSC iniciatrobades amb elsjoves paretans

S’actuarà alscarrers Major,Barcelona, Raval i SantAntoni, tal icom s’ha feta la Fàbrica

Page 24: Línia Vallès 338

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publ[email protected]� líniavallès www.liniavalles.catGener

201128

Page 25: Línia Vallès 338

25�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 26: Línia Vallès 338

26� Paretslíniavallès www.liniavalles.catGener

201128

La Festa Major d’hivern esclou amb èxit de participació

FIRA D’ARTESANSLa Fira d’Artesans va ser l’acti -vitat més destaca de diumenge.Aquesta proposta, junt amb lamúsica de l’orquestra Setson,van ser algunes de les activitats

Foto: Ajuntament

Uns dels actes de Festa Major

RedaccióParets

Parets tancava dilluns una altraedició de la Festa Major d’hivernamb èxit. Ni tan sols les baixestemperatures van impedir la par-ticipació de centenars de per-sones, que durant tot el cap desetmana han pres part de les ac-tivitats desenvolupades a dife -rents espais del municipi.

ÈXIT A LA CALÇOTADAUn dels actes que va tenir mésparticipació va ser la calçotadapopular de dissabte a CanButjosa, que va exhaurir desd’uns dies abans els 500 tiquetsprevistos. Paral·lelament, les ac-tivitats celebrades van tenir tam-bé molt de públic, com és el casdels Escacs per a tothom, una ac-tivitat que va proposar l’Asso-ciació paretana d’escacs ambl’objectiu d’implicar a pares ifills a participar en un taulergegant. La nit de dissabte va serigual de positiva amb el concertd’Hotel Cochambre.

Més de 500 persones van participar a la calçotadacelebrada a Can Butjosa i a les activitats parel·leles

que van superar les xifres departicipació de l’any passat. Lacirereta del pastís la va posar elcòmic Jordi LP, que amb ErCamino de Santiago, va omplirel Teatre de Can Rajoler.

El CEIP Pau Vila ‘digitalitza’instal·lacionsRedacció> L'AMPA del CEIPPau Vila ha subvencionat l'adqui-sició de tres pissarres digitalsper a l’escola que, amb la resta dematerial que ha adquirit el mateixcentre (3 pissarres més i 4 projec-tors) s'instal·laran pròximamenta les aules del cicle superior: 5èi 6è. La subvenció de l'AMPA,amb la qual s'han adquirit tam-bé dos projectors digitals i duespantalles, ha estat de 3.576 euros.Aquesta inversió s'emmarca en elprojecte Tècniques d'Aprenentat-ge i Coneixement (TAC) iniciataquest any pel centre.

Redacció > La taxa anual quepaga cada habitatge a Parets perla recollida d’escombraries sesitua actualment en 42 euros, lamés baixa del Vallès Oriental. Agairebé tots els municipis de lacomarca la quota supera els 100euros. Municipis de les mateixesdimensions i característiquesque Parets tripliquen el preud’aquest rebut. Aquest és el casde la Llagosta, que cobra uns 107euros, Montmeló, amb 138 eurosi Montornès, amb 147 euros.

Parets té la taxa d’escombrariesmés barata de tota la comarca

El Niu d’Artfa 18 anys ambun homenatgeRedacció> El Niu d'Art Poèticretrà homenatge al poeta i funda-dor Jaume Anfruns. La cerimò-nia tindrà lloc el 17 de febrer (18h) al Teatre Can Rajoler i coinci-dirà amb la celebració del 18èaniversari d'aquesta associació.Jaume Anfruns fou impulsor delFestival de la Poesia i ha col·labo-rat amb diverses institucions decaire lúdic, esportiu, religiós i cul-tural. El setembre de 1997 vapublicar el seu primer treballpoètic, Tal com sóc, i l'any 2006publicava el seu llibre, Una micade tot.

Page 27: Línia Vallès 338

27�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 28: Línia Vallès 338

Santa Perpètua28�

Gener

201128líniavallès

Alstom construirà 57 vagonsper al metro de Panamà

Foto: E. Benito

Els alumnes ‘viuen’ l’AjuntamentEls alumnes de 3er A del Col·legi Sagrada Família han iniciat elVisquem l’Ajuntament, una activitat inclosa en la Programació

Estable. Els següents seran els de tercer de les escoles Bernatde Mogoda, Santiga, la Florida, Santa Perpètua i Tabor.

S’aprova el pressupost del 2011rebutjant les al·legacions d’ICV

El ple extraordinari celebrat di-lluns al matí va aprovar de formadefinitiva el pressupost munici-pal per a aquest any 2011. Durantla sessió es van rebutjar les al·le-gacions presentades per ICV-EUiA, que denuncia “irregulari-tats i falta de transparència en elprocés d’aprovació”. El pressu-post, segons els ecosocialistes,“vulnera la legalitat en l’aplicaciódel complement de productivitati modifica sense informe jurídicque ho justifiqui el complementespecífic de retribucions del per-sonal”. Afegeixen que el projec-te vulnera el Pla de SanejamentFinancer aprovat al setembre, jaque consigna una operació decrèdit per import de 586.310,13euros i tampoc incorpora el pre-

ceptiu quadre de finançamentde les inversions municipals, en-tre altres crítiques.

La regidora d’Hisenda, RosaMaria Bonàs, assegura que lesal·legacions presentades per ICV-EUiA corresponen a una “tàcticade desgast” que té per objectiu re-tardar l’aprovació del pressu-post, amb els conseqüents pro-blemes per a l’Ajuntament:“Quant a les retribucions es pre-veu una quantitat perquè cadaempleat té els complements queels pertoca; el Pla de Saneja-ment preveu que es pugui dema-nar un préstec i el quadre d’inver-sions plurianual no cal que apa-reixi, només l’anual. Al pressu-post només hi havia un errormatemàtic que no alterava el to-tal. Algunes al·legacions no tenenfonament jurídic”, explica RosaMaria Bonàs.

AgènciesSanta Perpètua

Els 57 vagons de la primera líniade metro de Panamà sortiran dela planta que Alstom té a SantaPerpètua. La multinacional li-derarà el grup de subministra-dors d'equips electromecànicsd’aquest transport i s'encarre-garà de la seva enginyeria, inte-gració i posada en servei, a mésde subministrar els cotxes, les su-bestacions de tracció i el sistemade senyalització. Alstom s’endu-rà 200 milions d’euros.

La companyia figura com asubcontractista del consorci inte-grat per FCC i Odebrecht, que re-centment es va adjudicar el con-tracte de la construcció d'aques-ta primera línia de metro de Pa-namà. Aquest contracte se sumaal signat el passat mes de desem-

bre amb el Metro de Santo Do-mingo per al subministrament de45 cotxes per a la segona línia demetro de la ciutat. La companyiaha destacat que aquests dos con-tractes consecutius "evidencienl'aposta d'Alstom pel mercat ex-terior", que suposa el 70% de laseva activitat. El projecte, afegeixl’empresa, contribuirà a alleujar

els problemes de la planta, queactualment treballa al 80% de laseva capacitat i que està afectadades del mes de juliol per un expe-dient de regulació de dos anys.També reduirà la congestió d'a-questa ciutat sudamericada, de1,7 milions d'habitants.

La línia comptarà amb 13 es-tacions i 13,7 quilòmetres de lon-gitud, dels quals 7,2 seran subter -ranis i 6,5 en viaducte. Els trensestan basats en la plataforma“Metròpolis” d’Alstom i seranmolt similars als subministratsper a la línia 9 del metro de Bar-celona. Cadascun d’ells es com-pon de quatre cotxes, dels qualstres estan motoritzats. Els doscotxes extrems tenen pupitre deconducció, igual que el metro deSanto Domingo i a diferènciadel Metròpolis de la línia 9, quesón de conducció automàtica.

Els treballadors es van concentrar a les portes de la planta fa uns mesos, quan l’empresa va anunciar acomiadaments

L’operació permetrà ingressar 200 milions d’euros igarantir la feina a la planta, amb un ERO en marxa

El contracte sesuma al signatrecentment ambSanto Domingoi farà respirar lafirma, que té unERO en marxa

Elisabeth AlfaroSanta Perpètua

Dotze empreses opten a la faseinicial de l’església de Santiga

Una dotzena d’empreses opten aexecutar la primera fase de lesobres de rehabilitació de l’esglé-sia de Santiga, segons va infor-mar la regidora de Cultura, RosaRovira, durant la celebració de ladiada de Santa Prisca. L’Ajunta-ment i l’Associació d’Amics deSantiga va organitzar el passatdiumenge aquesta activitat ambl’objectiu de donar difusió al pa-trimoni històric de Santiga. La re-gidora va afirmar que “ja quedamenys per veure l’inici dels tre-balls de recuperació de l’ermita”i va afegir que en breu es conei-xeran les propostes de les empre-ses així com les millores econò-miques presentades al projecte.

El Castell de Santiga va acollirles activitats de la diada de San-

ta Prisca. L’arqueòleg Jordi Roigva presentar la memòria arqueo-lògica dels treballs realitzats en elinterior de l’església i va destacar“l’entorn privilegiat” on se situael conjunt patrimonial de Santi-ga. A més, l’entitat Arraona Ro-mana, especialitzada en la re-construcció històrica, va explicarels diferents personatges de la so-cietat romana i va preparar unavuitantena de plats per donar di-fusió de la cuina romana. Poste-riorment, membres dels grupsLegio evocati i Lvdi Laietani vanprotagonitzar una lluita de gla-diadors.

L’acte va finalitzar amb l’en-trega als assistents del tradicio-nal panet de Santa Prisca. L’or-ganització va distribuir un totalde 130 panets que va ser beneïtsper mossèn Jesus Corral a lapar ròquia de Santa Perpètua.

RedaccióSanta Perpètua

Page 29: Línia Vallès 338

29�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 30: Línia Vallès 338

Els guanyadors del Concurs depoesia i contes breus, avuiRedacció> El Centre Cívic elVapor acull avui la Nit de Lletres,durant la qual es farà entrega del21è premi Santa Perpètua de Po-esia i Contes Breus. Enguanyquest certamen està dedicat alpoeta Vicenç Andrés Estallers i,per extensió, als escriptors valen-cians en llengua catalana. L’acte,que s’iniciarà a dos quarts devuit del vespre, comptarà amb laparticipació de l’Escola de TeatreBambalina, que farà lectura d’u-na obra de l’artista homenatjat.El jurat està format per Jesús Ávi-la Granados, Manel Xicota Clé-ment i Rosa Campmany Font.

Tant en Poesia com en ContesBreus, el premi està dotat amb1.200 euros i també es donarandos accèssits de 300. Les obrespremiades seran publicades enun recull que es presentarà el di-vendres 27 de gener de 2012 enel marc de la Nit de Lletres.

Durant l’acte també es presen-tarà el tercer volum de l’Ordit, larevista del Centre de Recerquesi Estudis Mogoda (CREM), i LaBiblioteca de la memòria, unainiciativa que té per objectiu re-collir manuscrits o biografiesdels ciutadans perpetuencs queho vulguin.

E.A. > La 20ena Mostra de Te-atre continua aquest diumengeamb T’estimo, ets perfecte... Ja etcanviaré, a càrrec de T-Atre-vits, de Parets. L’espectacle s’haestrenat a més de 400 ciutats d’a-rreu del món. És una àcida, cò-mica, subtil i fresca mirada sobreles experiències que tothom haviscut en algun moment o altrede la seva vida: des del primeramor fins a la tercera edat. Seràa les 18.30h al teatre del Centre.

‘T’estimo, etsperfecte... ja etcanviaré’, el 30

E.A. > La Societat de Carreterscelebra aquest diumenge(14.30h) el tradicional dinar degermanor amb motiu de les fes-tes de Sant Antoni Abat. Ambaquesta activitat, i amb la missadel passat dia 17, l’entitat iniciala Festa dels Tres Tombs, que secelebrarà el 6 de febrer. La jorna-da arrencarà a les vuit del matíamb la benedicció de les coquesa la plaça de l’Església, just abansde la desfilada. El punt de sorti-da serà la casa de l’Abanderat, alcarrer de Lluís Millet.

Els Carreterscelebren el dinarde germanor

L’antic centre cívic la Creuetatindrà per nom Gilberto GarcíaRedacció> L’antiga seu del Cen-tre Cívic la Creueta, ara l’espaid’entitats, portarà el nom del di-rigent veïnal Gilberto García,president de l’associació de veïnsdel barri i membre de la prime-ra junta. La Taula d’Entitats i laRegidoria de Relacions Ciutada-nes han decidit agrair d’aquestamanera l’esforç, dedicació i lapersisència que va tenir per acon-seguir aquest espai per als veïns.Avui, a les set de la tarda, hi tin-drà lloc un acte d’homenatge

que servirà, a més, per clausurarla celebració del vintè aniversa-ri de la Xarxa Municipal de Cen-tres Cívics. Segons la Taula d’En-titats, Gilberto García ha estatdurant molts anys una personareferent a la Creueta per la sevatrajectòria a l’associació de veïnsi a altres entitats; per la seva im-plicació i treball per millorar elbarri i pel moviment associatiu.El de la Creueta, que es va obriral novembre del 1990, va ser elprimer centre cívic del municipi.

Els garriguencs La Troba Kung-Fú actuen avui a CAM Bernades

E.A.> La Troba Kung-Fú oferi-rà avui un concert al CAM Berna-des (23h), al preu de tres euros enconcepte de consumició artística.El grup, de la Garriga, acaba degravar el seu darrer disc, A lapanxa del bou, el segon de la sevacarrera. Ho ha fet al seu local iamb recursos propis. El disc in-clou rumba, hip-hop, cumbia iranxeres. Durant el concert sona-ran tant les noves cançons comles antigues per fer ballar el pú-blic assistent.

Demà dissabte serà el torn deTxarango (23h, 3 euros). El grup

va néixer al 2006 i està formatper Alguer (veu), Marcel (guita-rra i veu), Sergi (teclat), Joa-quim (bateria) i Àlex (baix), queoferiran una fusió musical encap-çalada pel reggae. L’any 2010Txarango entra a formar partde l’associació Tercera Via, quegestiona CAM Bernades i prepa-ren la que és la primera gira de lanova etapa 2010-2011: Welcometo Clownia.

L’oferta cultural de CAM Ber-nades continua el 30 de gener,amb la màgia d’Edgar (19h) i, el3 de febrer, amb monòlegs (19h).

Foto: Arxiu

La Troba Kung-Fú està liderada per Joan Garriga

30� Santa Perpètualíniavallès www.liniavalles.catGener

201128

Page 31: Línia Vallès 338

31�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 32: Línia Vallès 338

32�

La LlagostaGener

201128líniavallès

Eva Redondo és la novasecretària de l’Ajuntament

Foto: Arxiu

Darrer dia per nominar per a la Nit Fem Poble Avui és el darrer dia per presentar les nominacions a la desena edició de la Nit

Fem Poble, que se celebrarà el 21 de març. Aquests guardons reconeixen la per-sona o entitat més destacada en tres àmbits: societat, cultura i esports. El Fórum

de Debate Llagostense també lliurarà un premi especial del jurat.

RedaccióLa Llagosta

Eva Redondo és la nova secretà-ria accidental de l'Ajuntament dela Llagosta en substitució de Te-resa Valldeoriola, que venia exer-cint el càrrec de secretària habi-litada d'una manera ininterrom-puda des de l'any 1996. Valldeo-riola es mantindrà com a Capd'Àrea de de Planificació i Terri-tori i centrarà els seus esforços entemes urbanístics com el desen-volupament de la zona econòmi-ca de can Pere Gil, l'intercanvia-dor de mercaderies ferroviàries oel Pla Local d'Habitatge, entred'altres.

La ratificació va ser aprovadaamb els vots favorables del grupmunicipal socialista i en contrad'Iniciativa-Esquerra Unida,Convergència i Unió, CiutadansProgressistes per la Llagosta i elPartit Popular. Tots els grupsmunicipals van agrair a TeresaValldeoriola la seva tasca al cap-davant de la Secretaria Generalde l'Ajuntament.

9 DE SETEMBRELa sessió plenària també va apro-var per unanimitat la modificaciód'un dia festiu per als comer-ciants de la Llagosta. Podranobrir el divendres de Festa Major,el 9 de setembre, a canvi de nofer-ho en un diumenge dels auto-ritzats, concretament el 3 de ju-liol. Aquesta mesura arriba des-prés de les converses mantingu-des entre l'equip de govern i l'As-sociació de Comerciants i els pa-radistes del Mercat Municipal.Tots els grups municipals van fe-licitar-se per aquest acord ambels comerciants.

S’OFICIALITZA L’OMICPer unanimitat també es va apro-var l'establiment del servei públiclocal de defensa de les personesconsumidores i usuàries. Així esregularitza l'Oficina Municipald'Informació al Consumidor(OMIC); l'Ajuntament s'encarre-garà de gestionar aquest servei iestablirà un conveni amb la Di-putació per millorar-lo. Així, laposada en marxa de l'Oficinad'Atenció a la Ciutadania (OAC),que farà una primera atencióper poder resoldre o derivar lesconsultes que realitzin els consu-

midors, permetrà ampliar el ser-vei que fins ara s'oferia des de l'O-MIC.

IMMERSIÓ LINGÜISTICAPer últim, el ple va aprovar la mo-ció presentada per Convergènciai Unió de rebuig a la sentència delTribunal Suprem contra la im-mersió lingüística. Només ho vafer, però, amb els vots conver-gents, ja que la resta de grupsmunicipals es van abstenir. Lasentència exigeix introduir elcastellà com a llengua vehiculara l'escola.

L’OAC es troba ara a les noves dependències municipals

Valldeoriola se centrarà ara en Urbanisme > L’OACatendrà les primeres consultes dels consumidors

Redacció > Gairebé 150 perso-nes van participar dissabte en laprimera Jornada Educació i Ciu-tat. Es van establir tres àmbits (lapoblació, l'escola i els recursoseducatius) i es va elaborar un pri-mer document de treball queavalua aspectes com la cohesiósocial, el teixit associatiu, l'ofer-ta educativa o la participació ciu-tadana. Les propostes del tresgrups que es van formar van serrecollides per l'anomenat Grupimpulsor, format per una desenade persones relacionades ambdiferents àmbits de la societat. ElGrup impulsor serà l'encarregatde redactar el document ambles propostes i coordinar les ac-cions amb l'Ajuntament. Les con-clusions d'aquesta jornada servi-ran per iniciar les accions del Pro-jecte Educatiu de Ciutat.

El ProjecteEducatiu deCiutat, en marxa

Redacció > L'Ajuntament ha vi-sitat dotze bars i restaurants delmunicipi en el marc de la terce-ra campanya d'assessorament imillora d'establiments comer-cials relacionats amb l'alimenta-ció. Una vegada acabades les vi-sites, el consistori fa un informeamb les possibles millores o re-formes que ha de realitzar l'esta-bliment, en cas que sigui neces-sari. La campanya d'assessora-ment i millora d'establimentscomercials alimentaris té com aobjectiu ajudar a la seva adapta-ció per complir al màxim la legis-lació sobre seguretat alimentària.Aquesta campanya se suma a lesvisites rutinàries que realitza alllarg de l'any. L'objectiu munici-pal és tenir inspeccionats tots elsbars i restaurants del municipiaquest any.

Nova campanyad’assessoramenta la restauració

Redacció > El reforçament deles infraestructures de teleco-municacions, la renovació i millo-ra del polígon industrial, la cre-ació d'una àrea d'activitat econò-mica a Can Pere Gil, la modernit-zació del mercat municipal i delcomerç local, la creació d'habitat-ge públic i la potenciació de laformació i qualificació de la ciu-tadania al llarg de la vida són al-gunes de les conclusions del De-bat de Ciutat, un procés que di-vendres passat va celebrar eldar rer Consell Plenari. Desprésde més d'un any de debat, elprocés acaba amb 52 propostesd'accions sorgides dels diferentsdebats participatius per definir laLlagosta amb l'horitzó de l'any2025.

Un centenar de persones vanassistir divendres a la celebraciódel darrer Consell Plenari. L’ac-

El procés del Debat de Ciutatextreu les primeres conclusions

te va comptar amb la intervencióde Manuel Bustos, president dela Federació de Municipis deCatalunya i alcalde de Sabadell.Bustos, va destacar com durantel Debat de ciutat s'havia trans-format en una oportunitat elproblema que suposen les diver-ses xarxes ferroviàries i de carre-teres que travessen la Llagosta,alhora que destacava el potencialque representa l'eix en el qual estroba la Llagosta i que va deSant Cugat a Granollers.

Per la seva part, l'alcalde de laLlagosta, Antonio Rísquez, vadestacar que el Debat de ciutat ésun projecte del poble. Rísquez vaindicar que el document de con-clusions no serà aprovat encarai que la decisió quedarà en mansde l'equip de govern municipalque surti de les eleccions delmes de maig.

Page 33: Línia Vallès 338

33�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 34: Línia Vallès 338

34� La Llagostalíniavallès www.liniavalles.catGener

201128

L’Ajuntament elabora el programadels 75 anys d’independència local

d'un llibre i el muntatge d'expo-sicions són altres possibilitatsque s'estan estudiant. L'Ajunta-ment també projectarà al CentreCultural aquest any l'audiovisu-al que s'ha elaborat en el marc delprojecte Temps de memòria, peròque enllaça amb el 75è aniversa-ri del municipi. El vídeo, amb el

Foto: Arxiu

La Llagosta formava part del municipi de Sant Fost

RedaccióLa Llagosta

Al 2011 es commemora el 75èaniversari de la segregació de laLlagosta del municipi de SantFost de Campsentelles. L'Ajunta-ment està acabant de concretar laprogramació de l’efemèride, queja té logo i ha estat obra del dis-senyador gràfic Marc Xicola.

En l'àmbit institucional, estàprevist celebrar un ple d'honorsi distincions i un altre coincidintamb el 75è aniversari de la cons-titució del primer ajuntamentde la Llagosta, que va tenir lloc el20 de novembre de 1936. Durantles Festes de Sant Josep, al mesde març, també se celebrarandiverses activitats, entre elles unconcert al Centre Cultural ambAmics de la Unió de Granollers ila col·laboració del Consell Co-marcal.

També s'està treballant perorganitzar un acte de reconeixe-ment als esportistes de la Llagos-ta més destacats. La confecció

La Llagosta pertanyia abans al municipi de Sant Fost > Des de fa unessetmanes ja penja una pancarta que recorda la constitució del municipi

títol La Llagosta, vides i camins,recull entrevistes amb veïns atítol individual i representants delteixit econòmic, associatiu i cul-tural de la Llagosta. En les entre-vistes es tracten temes com latransformació que ha viscut elmunicipi, el moviment associatiu,la immigració o l'economia. Els

entrevistats també expliquen ex-periències pròpies de la seva vidaa la Llagosta i sobre els motiuspels quals van arribar-hi.

Des de fa unes setmanes, a lafaçana de l'Ajuntament llueixuna pancarta que recorda que fa75 anys que es va constituir elmunicipi de la Llagosta.

Redacció> El període d'ins-cripcions per participar al curs demanipuladors d'aliments que tin-drà lloc els dies 14, 21 i 28 de fe-brer ja s’ha posat en marxa. Elsinteressats en participar a lesclasses es poden adreçar a l'Ofi-cina d'Atenció a la Ciutadania(OAC), situada a les noves depen-dències municipals del passeigdel Pintor Sert, a l’edifici de l’an-tic col·legi Joan Maragall. El cursés gratuït i les places, limitades.

Les classes van dirigides aprofessionals que tenen contac-te directe amb els aliments du-rant qualsevol dels seus proces-sos, des de la seva preparació ielaboració fins al transport i lavenda. Tot i que el carnet demanipulador d’aliments no exis-teix, els professionals del sectorhan d’assistir a cursos de forma-ció sobre aquesta matèria. Lesclasses es faran de cinc a dosquarts de nou de la tarda.

Al febrer, cursde manipulaciód’aliments

Page 35: Línia Vallès 338

35�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 36: Línia Vallès 338

Sant Fost36�

Gener

201128líniavallès

L’inici de les consultes, el 4 de febrer a l’AteneuSant Fost Decideix presentarà el 4 de febrer el llibre D’Arenys de Munt al cel. L’inici de

les consultes independentistes, amb la presència del seu autor Josep Manel Ximenis,impulsor de la primera consulta, celebradat el setembre del 2009. L’acte s’emmarca en

la celebració del primer aniversari de l’entitat i tindrà lloc a les 20h a l’Ateneu.

Redacció > L’Agrupació socia-lista de Sant Fost preveu celebrarla seva assemblea per escollircap de llista a les municipals demaig 2011 el diumenge 5 de fe-brer. L’executiva de l’agrupacióproposarà a la assemblea Josefi-na Caro, actual primera secretà-ria i portaveu del grup municipalsocialista.

Josefina Caro(PSC) tornarà aoptar a l’alcaldia

E.A.> Gent per Sant Fost dema-narà al ple de dilluns “que escompleixi la llei i s’elabori elROM [Reglament Orgànic Muni-cipal] per garantir la participacióciutadana de tots els santfos-tencs”. El grup també presenta-rà una moció sobre la millora dela mobilitat ja que el taxi a de-manda posat dimarts en marxa“és precari i de dubtosa utilitat”.

GSF vol un nouReglamentOrgànic en breu

Llençol blanc a la Conreria

E.A.> Les baixes temperaturesdels darrers dies han volgut dei-xar la seva empremta a SantFost. La neu que va caure dissab-te a la nit, a partir de les deu, vaquallar a la Conreria. No es vanproduir incidents perquè auto-màticament es va activar el dis-positiu d’alerta i cinc voluntaris

Dissabte es van fer evidents les baixes temperaturesamb els primers flocs de neu d’aquest hivern al poble

La màquina va repartir sal després de la nevada, que va quallar a la Conreria

de Protecció Civil de Sant Fostvan repartir sal pels carrers perevitar la formació de plaques degel. Les baixes temperatures delcap de setmana van mantenir eldispositiu i, diumenge a la nit, esva tornar a distribuir sal pelscarrers de Mas Llombart, MasCorts i la Conreria, on es registra-

ven les temperatures més baixesi més risc de gelades. En total sen’han distribuït gairebé 4.000 kg,en part amb la nova màquina queha adquirit l’Ajuntament, ques’adapta al vehicle de ProteccióCivil i distribueix la sal de mane-ra uniforme i en la quantitat ne-cessària segons l’estat del ferm.

Redacció > Conchita Honora-to Blázquez, de Malgrat de Mar,ha estat la guanyadora del con-curs del cartell del Dia de laDona. La seva imatge anunciaràels actes commemoratius a l’en-torn del 8 de març, dia en què tin-drà lloc l’acte del lliurament delguardó. El premi és de 200€. S’hihavien presentat nou propostes.

El 8 de març, Dia de la Dona,ja té cartell

Foto: Ajuntament

Page 37: Línia Vallès 338

37�

MartorellesGener

201128líniavallès

Tertúlia sobre l’obra ‘Calaveres atònites’ La Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles acull avui (18h) una ter-túlia i cafè al voltant de l'obra Calaveres atònites, de Jesús Montcada.

L’acte estarà dirigit per Elena Mateos. Els interessats podran recollirel seu exemplar a l’equipament.

Foto: Arxiu

Joan Marc Florés, Roger Parera, Marc Candela i Pere Truyols

Marc Candela encapçala elprojecte rejovenit d’ERC

Marc Candela substituirà PereTruyols al capdavant del grupmunicipal d’ERC; un “molt boncandidat”, en paraules del presi-dent local, Roger Parera. Cande-la és militant de les JERC des del2002, partit del qual és secreta-ri de Medi Ambient, i secretarid'Organització i finances d'Es-querra de Martorelles. “Repre-senta el canvi en una políticaactual molt condicionada pelpassat”, va afegir Parera, quetambé definia Truyols com una“peça clau” del partit. De fet,Marc Candela va assegurar que éstot un “repte i una responsabili-tat ser el relleu de persones ques’han bolcat tant amb ERC”.

Una de les prioritats per als re-

A falta d’acabar de definir el programa, l’objectiuprimordial serà potenciar la masia de Can Carrancà

Elisabeth AlfaroMartorelles

Santa Maria de Martorelles japot veure correctament la TDTSanta Maria> La Televisió Di-gital Terrestre ja es veu de formacorrecta a tot el municipi de San-ta Maria de Martorelles. Algunsveïns tenien problemes en la re-cepció del senyal, motiu pel quall’Ajuntament va posar en marxael projecte de millora tecnològi-ca. Es una primera fase es va ins-tal·lar una caseta provisional i, enuna segona, s’han instal·lat elsequips i les antenes a la torre mu-

nicipal. Ara queden pendentes lestres darreres fases: l’enderroca-ment de la caseta municipal perconstruir la torre nova, el canvide les antenes i la retirada de latorre municipal. Això serà d’aquía uns mesos.

Alguns veïns, però, haurand’adaptar la seva instal·lació par-ticular (antenes i amplificadors)per poder rebre el senyal un copentri en servei l’equipament.

publicans és potenciar la masiade Carrancà, “un espai importantper al poble a nivell cultural i so-cial que no ha rebut la inversiósuficient”, segons Candela. Ara el

programa es consensuarà amb elsmilitants i simpatitzants i s’aca-barà de confeccionar la llista, enla qual no hi faltaran Roger Pa-rera i Joan Marc Florés.

Martorelles>Amb l’objectiu depremiar la natalitat en època decrisi, l’Ajuntament ha impulsat elxec nadó. Els pares i mares em-padronats a Martorelles reben unlot de productes per al nadó (co-lònia, sabó...) i un xumet amb elnom de Martorelles. Segons l’A-juntament, és també una fór-mula per conèixer els nounats almoment de l’empadronament.

Santa Maria > Ja ha finalitzatel període de suggeriments de l’a-vanç del POUM. Entre les pro-postes a incorporar destaca la re-ducció del nombre d’habitantsrespecte a la proposta inicial.L’Ajuntament organitzarà unessessions informatives amb la ciu-tadania per tal de donar a conèi-xer els detalls a Can Girona, alCasc Urbà i a Font Sunyera.

El POUM deSanta Maria,amb menys veïns

Lot de productesper fomentar lanatalitat al poble

Page 38: Línia Vallès 338

38�

Canovelles · Les FranquesesGener

201128líniavallès

Lliçà d’Amunt · Lliçà de Vall

Wi-Fi a Can PalotsCan Palots ja disposa de Wi-Fi. El servei, gratu-

ït, té un senyal des de la Sala Arimany fins a lasala polivalent, el hall, la recepció i tot el primerpis. Per utilitzar-lo cal demanar la contrasenya.

Foto: Ajuntament

Imatge dels contenidors de sal

Les despeses de Ribalta

Davant la impossibilitat d’apro-var els pressupostos municipalsdel 2011, l’alcade de les Franque-ses, Esteve Ribalta (PSC), ha op-tat per prorrogar el del 2010, quea la seva vegada és una pròrrogadel de 2009, que també és unaprò rroga del de l’exercici 2008. El3 de gener va signar el decret que,“en l’ús de les fa cul tats” que li hanestat conferides, ordenava a l’in-terventor que prengués les mesu-res necessàries per portar a ter-me aquesta ordre. La mesuraafecta tota la cor po ració, forma-da per l’Ajuntament, els patro-nats d’Esports, Cultura, Educaciói Jo ventut, i les societats de capi-tal públic Entorn Verd, S.A. iDina mit zació Econòmica, S.L.

DESPESES DEL 2009La Comissió Especial de Comp-tes de les Franqueses va rebutjar

Davant la impossibilitat d’aprovar el pressupost del2011 l’alcalde prorroga el del 2010, que ja era del 2008

José Antonio PilarLes Franqueses

Canovelles > Ja s’han iniciat lesobres d’asfaltat del carrer SantEudald, entre Molí i Sant Jordi.Aquest vial passarà a ser d’unúnic sentit de circulació entreMolí i la plaça de la Constitució.També es canviarà el sistemad’aparcaments, que incrementa -rà les places disponibles. El pasde vianants de Sant Eudald ambSant Jordi serà elevat per tal dedonar seguretat i prioritat a lespersones.

El carrer SantEudald serà d’un únic sentit

Canovelles > El pavelló Taga-manent acollirà, demà a les 11 delmatí, la festa de l'escola pública.Hi haurà tallers, animació infan-til i la ludoteca Gargot, els Ge-gants i la presència de tots elscentres educatius del municipi. ElCEIP Verdaguer presentarà unanova línia d'ESO.

Festa de l’escolapública, demà a Canovelles

Les Franqueses > L’Ajunta-ment ha col·locat en diferentspunts del municipi cinc bujols es-pecials amb sal davant el risc deglaçades. Els contenidors tenenuna capacitat de 250 quilos i es-tan disponibles per a la policia ila brigada, però també per alsveïns. S’han situat a les bústies deCan Suquet de Corró d’Amunt, larotonda de l’entrada de Llerona,l’avinguda Sagrera de Co rró d’A-vall, entre la ronda Nord i elcar rer Astúries, i al carrer Orient.

Contenidors ambsal davant el riscde glaçades

a finals de l’any passat la liquida-ció del pressupost municipal del’exercici 2009. En aquella reu -nió, CiU va deixar palès el seumalestar perquè l’equip de go -vern li hagués negat l’accés adeterminats documents, com arales despeses de la targeta Visa del’alcalde, i va demanar accedir alsinformes negatius de l’interven -tor sobre pagaments d’aquell

Esteve Ribalta, alcalde

Foto: Arxiu / Eduardo Benitoany “que existeixen i es guardenen un ca la ix”.

Així les coses, el grup mu ni -cipal de CiU va demanar el 17 degener directament a l’in terventorinforma ció sobre alguns proveï -dors. La resposta els va arribardos dies més tard, el 19, i de mos -tra que l’Ajun ta ment va pagar perexterna lit zar alguns serveis perals quals ja disposa de professio -nals dins de l’organigrama mu -nicipal. És el cas de l’empresa Ar -quitectura Ge sa (184.124,8 euros)i l’exal cal de de Lliçà d’A muntJoaquim Ferriol (20.391,9).

De les arques públiques tam-bé van sortir 1.056,16 euros perpa gar dos bitllets d’avió i habita-ció d’hotel per a l’al calde i Este-ve Ba lagué, exsecretari munici-pal, per un viatge a Bru sel·les,així com 10.574,7 pel dissenydel but lletí mu ni cipal, 3.312,8per a fo tografies i 93.029,75euros per a Jordi Pey Comunica-ció i Imatge, per la televisió local.

Universitaris i Urbanisme L’Escola Superior d’Arquitectura de la UniversitatInternacional de Catalunya desenvoluparà projec-tes urbans a Lliçà d’Amunt. Els treballs s’emmar-quen dins de l’assignatura d’Urbanística II.

Foto: E.B

Ignasi Simón

Ignasi Simón és reelegit candidat del PSC per Lliçà

L’Agrupació local del PSC de Lli-çà d’Amunt va escollir per unani-mitat a Ignasi Simón Ortoll comal candidat del PSC a l’alcaldia enles eleccions del maig. Simónopta així a la reelecció com a al-calde, un càrrec que exerceix desdel 2007, quan PSC, CiU i PP vanfer pacte de Govern. El candidatsocialista aposta per a les prope-res eleccions per un govern fortque permeti continuar endavantamb el projecte de poble que elssocialistes de Lliçà d’Amuntvancomençar.

L’actual alcalde i candidat so-cialista a la reelecció va agrair elsuport unànime dels companys icompanyes de l’Agrupació local:“Afronto aquest repte amb més

L’actual alcalde del municipi ha rebut un recolzament unànime de l’Agrupació local per optar a la reelecció

RedaccióLliçà d’Amunt

El consistori insta els propietarisa enderrocar la nau Lacats Sam Lliçà de Vall > L’Ajuntamentde Lliçà de Vall ha instat els pro-pietaris de l’antiga nau de l’em-presa Lacats Sam, Lising Cata-lunya, a que l’enderroquin. La in-dústria se situa a la C-17 i el seumal estat és evident: sobretot a lapart interior es pot observar l’es-tructura malmesa, fruit dels anysi de la manca de manteniment.Part de les finestres i de la faça-na s’estan desprenent i el sostreja va caure fa uns mesos. Tot ple-gat, ja va portar a que l’Ajunta-

ment demanés els propietarisque blindessin la fàbrica per evi-tar l’entrada dels saquejadorsde ferralla. Mesos després enca-ra no s’ha fet, motiu pel qual l’A-juntament treballa en l’execu-ció de l’enderroc: si els propieta-ris no s’encarreguen de tirar avallla nau, serà el mateix consistoriqui faci l’actuació i passi la factu-ra a l’empresa propietària. Laplanta té prop de 2.000 m2 i for-ma part de la primera generacióde naus que es van erigir a Lliçà.

Foto: E.B

La nau està malmesa sobretot a l’interior

il·lusió que mai, per seguir lide-rant i treballant pel futur del po-ble”, va assegurar Simón. Unprojecte, que va definir així: “Sen-se hipoteques, sostenible en eltemps, que promogui la creació

de riquesa tot preservant el nos-tre entorn natural, i amb unAjuntament que sigui capaç dedonar resposta a totes les deman-des dels ciutadans i també a lesseves necessitats".

Page 39: Línia Vallès 338

39�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 40: Línia Vallès 338

40�

Vallromanes · VilanovaGener

201128líniavallès

Montornès · Montmeló

Juan Castillo s’acomiadaL’exposició Pintures-Textures de Juan Castillo, que el Cen-tre Cultural de Vilanova va inaugurar el dia 10, tanca les se-ves portes avui divendres. En la mostra s’hi pot veure un re-cull de les obres que va realitzar entre els anys 2009 i 2010.

Foto: ICV

Representació virtual de la pista poliesportiva

La pista poliesportiva podriaestar enllestida per a l’estiu

La pista esportiva de Vallroma-nes podria estar enllestida a l’es-tiu. Així ho ha assegurat la regi-dora d’Esports, Mariluz Muñoz,que ha defensat el projecte. L’a-dequació de l’actual instal·lació,que ja ha quedat obsoleta, esdurà a terme en dues fases. Laprimera correspon al cobrimentde la pista i la segona, a la cons-trucció del vestuari.

TRES ESPORTSEn total s’hi invertiran485.550’46 euros en adaptarl’espai per a la pràctica del bàs-quet, el futbol sala i el voleibol;uns esports adequats a les di-mensions del municipi i d’acordamb la normativa actual.

Muñoz ha respost així a les

La regidora Mariluz Muñoz defensa l’espai tot i lescrítiques d’ICV tant pel tamany com per la ubicació

Elisabeth AlfaroVallromanes

El teatre i la música de ‘Flirt’arriben demà dissabte al CasalVallromanes> Guillem Albà il’Always Drinking MarchingBand seran els encarregats de do-nar el tret de sortida oficial al pro-grama del Casal per a aquest tri-mestre mentre animen la nit dedissabte. A partir de les nou de lanit, a un preu de deu euros per alsadults i de cinc en el cas dels in-fants, representaran Flirt, la dar -rera oportunitat que tindrà elMarcel per trobar el seu amor,

mostrar les seves aptituts i la sevamanera de ser. Es tracta d’un noide poques paraules que represen-tarà la seva vida amb cançons iescenes. Amor, humor i músicaarribaran de la mà d’un actor i sismúsics. Flirt ha estat premi SantMiguel de la Fira de Tàrrega2010.

El programa del Casal conti-nuarà amb Pinocchio, de la CiaRoseland musical, el 12 de febrer.

CiU homenatjarà Turull en eldinar d’inici de la precampanyaVilanova> El Pavelló polies-portiu acollirà aquest diumenge(14h) un dinar amb el qual CiUdonarà el tret de sortida a laprecampanya de les eleccionsmunicipals del 22 de maig d’en-guany, amb caps de llista, regi-dors, militants i simpatitzantsde la comarca. Durant l’acte tam-bé es reconeixerà la tasca del di-putat Jordi Turull, portaveu delGrup Parlamentari de CiU.

crítiques d’ICV. El seu president,David Carrillo, criticava en un co-municat, que els 19.5x32 metresde la pista previstos no són sufi-cients per a alguns esports fede-rats i que la inversió és excessi-va, ja que no inclou els vestuaris.Carrillo també apunta a la faltaun estudi de l’àrea d’influència ar-

queològica de l’església Sant Mi-quel, patrimoni de Vallromanes,motiu pel qual ha presentat al·le-gacions. Mariluz Muñoz assegu-ra que el projecte compleix ambtota la normativa i lamenta lescontínues crítiques de Carrillo, nofonamentades i sense criteri, se-gons diu.

Abertis porta el Wi-fi a Montornès Abertirs Telecom, operador d’infraestructures de telecomunica-cions, ha estat l’adjudicatari del servei per al desplegament de laxarxa municipal de Wifi de l’Ajuntament de Montornès i que faràarribar Internet a diferents equipaments i espais públics.

Montmeló >Abel Florensa iDomènech ha estat escollit perencapçalar la llista de Convergèn-cia i Unió a Montmeló per a lesproperes eleccions municipal del22 de maig. Florensa substitueixa Carme Sala Tarrés, fins aracapdavantera del grup conver-gent al municipi.

El relleu respon al mateix es-lògan del grup, que des de fatemps apostava pel canvi a Mont-meló. De fet, durant les darrereseleccions autonòmiques, el par-tit d’Artur Mas va ser el més vo-tat al municipi.

Abel Florensa és militant deConvergència Democràtica deCatalunya (CDC) i professional-ment és analista de riscos comer-cials. Va néixer a Montmeló el 14d’octubre de 1976 i té 34 anys. Talcom han manifestat els dirigentsde la formació montmelonina,“l’esperit de renovació de la novacandidatura tindrà com a objec-tiu portar el canvi també al Go-vern municipal de Montmeló”.

Abel Florensaencapçala lallista convergent

Es destinen prop de 220.000euros a enllestir l’Auditori

Durant el darrer ple de l’Ajunta-ment de Montmeló es va aprovaruna operació de crèdit per a inver-sions, que durant l’exercici de2011 es preveu de prop de700.000 euros. També es va apro-var l’operació d’ajut de caixa ambla Diputació de Barcelona, una xi-fra que ascendeix als 150.000 eu-ros. Respecte al capítol d’inver-sions, Rodríguez destaca les obresal Teatre Auditori (220.000 eu-ros) i les noves pistes de petanca(81.700 euros aproximadament).L’actual ratio d’endeutament del’Ajuntament és de prop del46,77% dels seus ingressos ex-traordinaris. L’operació de crèditefectuada situa l’endeutament enel 53,46%, una xifra que situa elconsistori un 25% per sota del que

Durant el ple es va aprovar un crèdit per inversionsvalorat en 700.000 euros per a l’exercici de 2011

Imatge del darrer ple

Sara ArroyoMontmeló

permet la llei 8/2011 (75%), fetque ha estat positivament valoratpel regidor de Promoció Econòmi-ca, Pere Rodríguez, però excessiuper a l’oposició, ja que tant ICV-EUiA com ERC van votar en con-

tra. L’Ajuntament ha reduït gaire-bé el 50% del deute pendent al2009, que a hores d’ara és de2.300.000 euros. Rodríguez des-taca l’esforç per reconduir les fi-nances municipals.

Montmeló > El ple de Montme-ló va decidir per unanimitat apro-var una modificació de les orde-nances fiscals que elimina qual-sevol cost de la taxa referida a l’o-cupació de la via pública als barsi restaurants que decideixin ins-tal·lar una terrassa per comple-mentar l’activitat del seu establi-ment. La iniciativa neix ambl’objectiu de potenciar el comerçde proximitat i la restauració deMontmeló, sobretot per posaruna solució a les possibles pèrdu-es derivades de l’entrada en vigorde la llei antitabac.

L’Ajuntament nocobrarà als barsper posar terrassa

Foto: L. V.

Comerços del municipi

Page 41: Línia Vallès 338

41�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 42: Línia Vallès 338

Caldes42�

Gener

201128líniavallès

Un col·laborador de Ràdio Caldes, director de Medi AmbientJosep Enric Llebot, col·laborador del programa El Nostre Medi, de Ràdio Caldes,

ha estat nomenat secretari general de Medi Ambient i Sostenibilitat del nou Govern de Catalunya. Llebot és doctor en Ciències Físiques i catedràtic de Física de la Matèria Condensada

de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Mesures municipals contra l’atur localEls Plans d’Ocupació iniciats a Caldes el desembre garanteixen feina a deu persones

RedaccióCaldes

Són deu persones, totes veïnesde Caldes, amb edats compresesentre els 22 i els 56 anys, ensituació d’atur i inscrites alServei d’Ocupació de l’Ajunta-ment . El 22 de novembre pas-sat van co mençar a treballargràcies als Plans d’Ocupació de2010, amb un contracte tempo-

ral de sis me sos de durada quefinalit zarà el 21 de maig, desen-volupant una feina en diferentsde par ta ments municipals.

Els participants en aquestainiciativa ha estat distribuïts perdesenvolupar diferents projec -tes: l'arranjament d'espais iequi paments públics (7 contrac -tes); la digitalització de docu-ments (1 contracte); i el fomentde la convivència ciutadana amb

joves (2 contractes). Durant eltemps de durada, els treballa -dors posaran en pràctica els se -us coneixements i experiènciaprofessional i, alhora, incorpo-raran nous apre nentatges queels afavo ri ran pel seu futur labo-ral.

Les despeses ocasionades perla contractació d'aquests treba-lladors es cobreixen entre el De-partament de Treball de la

Ge ne ralitat i l'Ajuntament. Elde partament assumeix els cos-tos salarials i el consistori el ves-tuari de treball, els equips deseguretat, les eines i els materi-als que fa ran servir per dur aterme els pro jectes.

Durant l'any 2010, l'Ajunta-ment de Caldes de Montbui vafomentar la contractació de 31perso nes en situació de desocu -pa ció, 21 d'e lles a través del pro-

jecte de Plans Extraordinarisd'Ocupació Local, que va final-itzar el 4 de gener d'enguany igràcies al qual s'han realitzatprojectes com la rehabilitaciódel Molí d'en Ral (9 contractes);el manteniment d'equipamentseducatius (9 con tractes); la re-forma paisatgística del parc deCan Rius (2 contractes); i lesTIC en la gestió documental i elsarxius municipals (1 contracte).

Foto: Eduardo Benito

Jordi Solé aspirarà a la revàlida

Caldes > L’actual alcalde torna-rà a ser el candidat d’EsquerraRepublicana de Catalunya a lesproperes eleccions municipals,després de ser escollit per unani-mitat per l’assemblea local de laformació republicana dissabtepassat. Solé, que actualment go-verna amb un pacte amb CiU(ambdues formacions amb cincregidors) ha estat aquesta darre-ra legislatura responsable de lesàrees d’Hisenda i planificacióestratègica; Comunicació, parti-cipació ciutadana i relacions ins-titucionals; Integració ciutadana,cooperació i solidaritat; i Norma-lització lingüística.

Nascut a Caldes el 1976, és lli-cenciat en Ciències Polítiquesper la Universitat Autònoma,així com Màster en Estudis Eu-ropeus per la Universitat Euro-pea Viadrina de Frankfurt Oder,a Alemanya. Ha treballat al Par-lament Europeu, a Brussel·les i aEstrasburg com a assessor delseurodiputats d’ERC, formacióamb què col·labora des del 1999i en la que milita des del 2003.També és membre de la sectorialdel partit sobre Unió Europea iPolítica Internacional.

Caldes és un dels tres munici-pis de la comarca on ERC té l’al-caldia, juntament amb Llinars iTagamanent.

Jordi Solé tornaa ser candidatd’ERC a Caldes

Page 43: Línia Vallès 338

43�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catGener

201128

Page 44: Línia Vallès 338

L’Ametlla · La Garriga44�

Gener

201128líniavallès

Cardedeu · La Roca379 cardedeuencs van trobar feina el 2010Durant el 2010, un total de 379 persones inscrites a la borsa de treballmunicipal van trobar feina. D'aquestes, 99 s'han inserit laboralment a través d'ofertes gestionades directament pel Servei Local d'Ocupació, que va tramitar i rebre 153 ofertes de feina de diferents empreses i organismes.

Cardedeu > La Policia disposade 4 noves bicicletes cedides perla Diputació. Estan equipadesamb tots els accessoris necessa-ris, com el casc, el cadenat d'es-piral, el kit de recanvis de repa-ració o el velocímetre. D'altrabanda, la Policia va fer controlspreventius d'alcoholèmia durantla segona quinzena de desembre,coincidint amb les festes nadalen-ques. Entre el 15 i el 24 es van fer22 proves, totes negatives.

La Policia Localde Cardedeu té 4noves bicicletes

Cardedeu > La visita or ga ni t -zada dissabte passat al pis mos-tra dels habitatges protegits vaaplegar 155 persones. El terminide presentació de sol·licituds fi -na litza avui. Els 22 pisos estan si-tuats a la rambla d'Ernest Lluchnúmero 5 i s'adjudicaran ex clu -si vament en règim de lloguer.Tots tenen dos dormitoris.

155 personesvisiten el pismostra protegit

Foto: L. V.

Document que demostra l’encàrrec de l’estudi fet per part de l’Ajuntament

El POUM particular de Ros

A corre-cuita i sense informacióprèvia ni la col·laboració de nin -gú. Així ha començat l’equip degovern de la Roca, a cinc mesosvista de les eleccions munici-pals, la redacció d’un nou Plad’Ordenació Urbanística Muni-cipal (POUM), segons ha de-nunciat el PSC en un comunicat.Els socialistes consideren queuna gestió tan important comaquesta ha de tenir el màximconsens polític i transparència.En lloc d’això, segons diuen, CiUi ERC han actuat d’esque nes atothom, sense comptar amb lacol·laboració de partits polítics,associacions de veïns, entitats iciutadans.

El portaveu del PSC ja hatransmés la seva queixa a l’al-calde. Carles Fernández i consi -de ra “una greu manca de res -pec te constitucional: “Aquests

El PSC denuncia que l’equip de govern ha iniciat la redacció d’un Plad’ordenació urbanística a esquenes de partits, associacions i ciutadans

José Antonio PilarLa Roca

tre balls comencen amb man cade consens i transparència quesón molt preocupants per a laredacció de quelcom tan impor-tant com un nou pla d’ordenacióurbana”. Segons els socialistes,que asseguren sentir-se “menys -preats tot i ser la llista més vo -tada” als darrers comicis “ambel 40% dels vots”, aques ta forma

de treballar demostra “improvi -sació, manca de transparència ivo ler maquillar una altra pro -me sa incomplerta de CiU”. Elstreballs de redacció del nouPOUM estan subvencionats perla Generalitat amb 45.000 eu -ros. Davant la manca de con-sens, el PSC ja ha avançat queaquesta despesa podria ser in-

útil si el resultat de les propereseleccions municipals propicienun canvi de govern.

Els socialistes han demanat al’alcalde, Rafael Ros, que “aturila redacció del nou POUM i queconvoqui la Co missió de Terri-tori per de finir criteris de con-sens”. “És una eina estratègicaper al desenvolupament del mu-nicipi per als propers 20 anys ical engegar els treballs amb elmàxim consens polític i trans -parència”, afegeixen.

El PSC també critica que l’A-juntament hagi encarregat unaenquesta ciutadana amb un costde 14.000 euros que la Di pu ta -ció faria gratuïtament i sobre unespectre més elevat de població.L’objectiu d’aquest sondeig ésconéixer aspectes generals delsserveis del municipi i el seu en -cà rrec a una empresa és una“mos tra més d’una llista llar guí -s sima de malbaratament de di-ners públics”.

L’Ametlla entrega els premis de fotografiaLa Sala Polivalent de la Biblioteca, acollirà diumenge, a les 12 hores, l’acte

de lliurament dels premis del Concurs de fotografia del Cicle de Cami-nades 2010. També es farà entrega de les samarretes commemoratives a

les persones que han realitzat almenys tres caminades.

La Garriga > El municipi pre -para un extens programa d’actescommemoratius del 72è aniver -sari del bombardeig que va patirper part de l’aviació feixista du -rant la Guerra civil. El primer vatenir lloc ahir dijous: una sessiógratuïta al Cinema Alhambraamb la projecció de diversos do-cumentals sobre el franquisme ila transició i la pel·lícula El ver -dugo, de Luis Gar cia Ber lan ga.Avui, Can Raspall acollirà la xer-rada Catalunya sota les bom bes,a càrrec de Paola lo Cascio, inves-tigadora i professora de la UB.Demà dissabte tindrà lloc l’acteinstitucional, a les 12 del migdiadavant del refugi de l’estació,amb parlaments, una ofrena flo-ral i música. El 3 de fe brer, a les20 hores, l’his toriador Joan Gar-riga con dui rà al cinema Alham-bra la sessió La me mòria a tra-vés del NO-DO. I el dia 11 es pre-sentarà a la bi blioteca el llibreCamp definitiu. Diari d’un exiliatal Barcarès, de Josep Rubió,amb edició d’Elisenda Barbé.

La Garriga, 72anys després del bombardeig

La Garriga > L’actual alcal de s -sa, la independent Neus Bulbe na,repetirà com a candidata del PSCen les properes eleccions mu -nicipals, segons ha acordat ambla direcció comarcal del par tit.Bulbena, que va accedir a l’alcal-dia el 2008 gràcies a una mocióde censura contra Merit xell Budó(CiU), es postula així com a cap dellista després que s’hagi valorat laseva feina i no els moments difí-cils que ha viscut amb projectescom la planta de biomassa o la re-forma del centre.

Neus Bulbenatorna a ser capde llista del PSC

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

Neus Bulbena

Silenci... acció!

El refugi antiaeri de l'estació haestat, aquesta setmana, l'escena-ri d'un curtmetratge cinemato-gràfic. Del 24 al 28 de gener, l'A-juntament ha cedit l'espai a laproductora El dedo en el ojo, del'escola de cinema Bande à Partde Barcelona.

El curtmetratge, en format de35 mm, està ambientat a la Guer -ra Civil Espanyola, concretamentals bombardejos feixistes de l'any1938 a Barcelona. El curt, ambelements de ciència-ficció, narrala història d'una parella jove i en-amorada que es protegeix de lesbombes dins d'un refugi de la ciu-tat i que, un cop dins de l'espai,descobreix que les persones ques'hi amaguen van desapareixent.

A través d'un conveni decol·laboració, l'Ajuntament i l'es-cola de cinema han acordat lacessió gratuïta del refugi a laproductora. A canvi, l'escola escompromet a organitzar una

Roden un curtmetratge al refugi antiaeri de l’estacióRedaccióLa Garriga

projecció del curtmetratge ober-ta al públic, a la gravació d'unacte municipal i a fer constar la

col·laboració de l'Ajuntament entotes les accions de difusió delprojecte.

Foto: Ajuntament

El curt rodat a la Garriga té elements de ficció

Page 45: Línia Vallès 338

Baix Montseny45�

Gener

201128líniavallès

Sant Celoni recull més matèria orgànicaEn el marc de la campanya de sensibilització ciutadana per a la correcta recollida de residus dutaa terme entre agost i gener al municipi, s’han repartit més de 500 contenidors de matèria orgàni-ca per a ús domiciliari. Pel que fa l’impacte sobre recollida, s’ha observat un augment: el 2009 esvan recollir 597.620 quilos, el 2010, 607.940, i la previsió del 2011 és de 629.320 quilos.

Ara toca cumplir les promeses fetes

“Ens dirigim a la Presidència dela Generalitat per a què, tan aviatcom sigui possible, i d’acord ambel compromís que vàreu prendreamb la Plataforma Stop Kàrting,es prenguin les mesures que elmateix grup parlamentari de CiUinstava, llavors des de l’oposició,en la proposta de resolució del’anterior Govern “de reconsi de -rar, en el marc de les seves com -petències l’autorització, així comels ajuts acordats, per a la cons -trucció del Circuit Internacionalde Karts de Llinars”. Així fina lit -za la carta que tres membres del’entitat (Fidela Frutos, CarlesGuinart i Pau Díaz) han enviat alpresident Artur Mas per acon se -guir la seva implicació en la pa -ralització del projecte del po lè micequipament esportiu.

La instal·lació, promo gudaper l’Ajuntament de Llinars,

La Plataforma Stop Kàrting de Llinars ha adreçat una carta al presidentde la Generalitat per a què actuï contra la construcció del polèmic circuit

José Antonio PilarBaix Montseny

Sant Celoni > Des de l’Oficinade Català s’ha començat aquestmes una campanya als establi-ments comercials de nova crea-ció per tal de promoure i facili-tar el coneixement de l’ús de lallengua catalana a les personesque hi treballen, com a eina d’in-tegració o també com a valor afe-git a un comerç de qualitat.

Campanya perpromoure l’ús delcatalà en botigues

Sant Antoni de Vilamajor >El regidor i candidat de Solidari-tat Catalana per la Independèn-cia (SI), Raül Valentín, ha estatescollit responsable d’Acció Mu-nicipal al primer Congrés Regio-nal de la regió metropolitana quela formació ha celebrat fa unsdies a Terrassa (Vallès Occiden-tal). El vallesà es va imposar per99 vots, un més que els que vaobtenir el seu rival, Àlex Acero.

Raül Valentín,director d’AccióMunicipal de SI

s'emplaçaria segons la denúnciade la Plataforma en un connectorbiològic, en el límit amb Carde -deu i molt a prop de Sant Anto-ni de Vilamajor. Els consistorisd'a quests municipis s'hi oposen,com han manifestat per majoriaals plens. L’entitat està represen -tada als tres municipis amb mésde 1.600 persones i 43 entitatsad herides, i lluita per aturar laconstrucció de l’equipament.

Els opositors al kàrting ha organitzat nombroses protestes

Foto: Plataforma Stop Kàrting Llinars

En la seva carta, la Plataformarecorda al nou Govern els moti-us de la seva oposició a aquestem plaçament “pels greus impac-tes que tindrà”. En l’àmbitambien tal, “malmetrà un connec-tor bio lògic; i en l’acústic, “afec-tarà més de 7.000-8.000 perso-nes”. L’en titat també destaca que“en el mo ment actual de greu cri-si eco nòmica no es pot permetreque aquest projecte, promogut

per em preses privades, gaudeixid’u na subven ció pública a fonsper dut d'1.800.000 euros, de laSe cretaria General de l’Esport id’un crèdit tou de 2.000.000eu ros de l’Institut Català de Fi -nan ces de la Generalitat.

La Plataforma recorda ques’han promogut diverses accionsper donar a conèixer la seva opo-sició al circuit. I que, dins la sevacampanya continuada, s’ha con-tactat amb tots els grups parla-mentaris de l’anterior legis la -tura. En el cas de CiU, re pre -sentants de l’entitat van ser ate -sos pel diputat Jordi Turull, queels va manifestar el seu desacordamb la construcció del circuit aLlinars del Vallès. Posteriorment,els va fer arribar una proposta deresolució per a la reconsideracióde l’equipament en el lloc previst,que la federació nacionalista vapresentar el 14 de juliol de 2010davant la mesa d’Afers Institu cio -nals del Parlament.

Page 46: Línia Vallès 338

46�

L’Agenda Gener

201128

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet93 59300 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63(630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montor-nès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

THE GREEN HORNET 3D

COMO SABES SI...?

MORNING GLORY

AMOR Y OTRAS DROGAS

MAS ALLA DE LA VIDA

CARNE DE NEON

RED

16.00

16.00

16.30

16.00

16.10

18.15

18.15

18.30

18.15

18.20

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

22.45

22.40

22.45

22.30

22.40

SANT CELONI Del 28 al 3 de febrer

PE

NJA

ʼT-EL

AC

AS

A�

GRANOLLERS28 de generPresentació del llibre La bale-na blanca i cia. 19 h, Gra.IMI-Improvisació MusicalIl·lustrada. 20 h, Gra.No te'n riguis de Rimbaud. Ca-baret tragicòmic. 21 h, Teatre dePonent. També el 29 a les 21hi el 30, a les 19h.

30 de generEl secret del pirata. 17.30h,Casa de Cultura Sant Francesc.Pluja constant. 19 h, TeatreAuditori de Granollers.

1 de febrer Cicle de conferències d'AGEVO.La Renaixensa, primera em-presa editorial catalana i einafonamental per a la recuperacióde la llengua. 18.30h, Museu.

2 de febrerInauguració de l'exposició Tiresper la Pau. 10 anys del PremiEspecial Foment de la Pau delPremi Escobar de Còmic iIl·lustració. 19.30h, Can Jonch.

MOLLET28 de generXVIII Nit de l'Esport. CanGomà, 20 h.

29 de generRecital poètic. Centre CulturalLa Marineta, 17.30h.Gran Ball de Festa Major. Mer-cat Vell, 22 h.

30 de generCircuit Gallecs Curt. Sortida: 10h, masia de Can Borrell.Ball de gent gran de ciutat.Mercat Vell, 17.30h.Concert Coral. Església de SantVicenç, 18 h.Espectacle infantil: Pinotxo.Can Gomà, 18 h.

SANTA PERPÈTUA28 de gener

Nit de Lletres. 19.30h, CentreCívic El Vapor.Concert de La Troba Kung-Fú.23h, CAM Bernades.

30 de generT’estimo, ets perfecte… Ja etcanviaré. 18.30h, Teatre delCentre Parroquial.

MARTORELLES28 de generTertúlia i cafè. Calaveres atòni-tes. 18h, Biblioteca.

MONTORNÈS30 de generCicle de concerts i espectacles al'Església de Sant Sadurní. 18h.

CARDEDEU28 de generConcert de Marta Rius + JoanMasdéu. Sala Sarau, 23h.

30 de generEls Tres Tombs. Plaça de l’Es-glésia, 12h.

VILANOVA28 de generClausura de l’exposició Pintu-res-Textures de Joan Castillo.Centre Cultural.

VALLROMANES29 de generTeatre: Flirt. 21h, Casal.

CALDES30 de generTACA'M. Taules Separades.18h, Stage.

LLIÇÀ D’AMUNT29 de generTeatre: Les nenes no haurien dejugar a futbol. 20h, Ateneul'Aliança.

30 de generFesta de Sant Antoni Abat. Apartir de les 9h, diferents em-plaçaments.

LA GARRIGA28 de gener Xerrada Catalunya sota lesbombes. 20h, Can Raspall.

29 de generCommemoració 72è aniversaridel bombardeig. 12h, refugi an-tiaeri de l’estació.Presentació del Carro de Fato2011. 12h, plaça de l'Església.Concert de la Coral Aliança.21h, El Patronat.

CANOVELLES30 de generQuin temps més boig!!, músicai titella. 18h, Can Palots.

LES FRANQUESES28 de gener Tradicional Concert de la Mit-ja Marató Granollers-les Fran-queses-la Garriga. 20.30h, Te-atre-Auditori de Bellavista.

29 de gener Dins el V Cicle d’Espectacles In-fantils i Familiars, representa-ció de l’obra La mar de formes.18h, Teatre-Auditori de Bella-vista.

L’AMETLLA29 de generRuta literària Joan Maragall.Sortida: 9 h, Biblioteca.

SANT CELONI28 de generPresentació del llibre L'Arqueò-leg, de Martí Gironell. 20h, Bi-blioteca.

Page 47: Línia Vallès 338

47�líniavallèsGener

201128Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat

Avda. Montserrat local 2D-2C - Lliçà de Vall (BCN) - 93 843 75 02 - 670 777 246 - www.llicacons.com - [email protected]

CONSTRUCCION DE PORCHES DE MADERA Y BARBACOAS

¡ OCASIÓN ¡ TORREEN LLIÇA POR

223.000.-€ A cuatrovientos. Parcela am-plia. URGE VENDER!

PISO/LOFT EN VENTAEN LA GARRIGA constade 35 m2 con terraza.Soleado. Baño. Equipado Precio 150.000.-€

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

ELECTRODOMESTICOS TODAS LAS MARCAS A

LOS MEJORES PRECIOS

TRAMITAMOS SU SEGURODE COCHE, VIVIENDA, VIDA

y NEGOCIOS EN LASMEJORES COMPAÑIAS

SE REALIZAN TODO TIPO DE OBRAS Y REFORMAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR A PARTICULARES A PRECIOS MUY ECONOMICOSPresupuestos sin compromiso ¡¡¡Gestionamos toda la reforma !!

REFORMAS Y MANTENIMIENTOS A EMPRESAS Y COMUNIDADES DE VECINOS A PRECIOS MUY ESPECIALES ¡¡FACILIDAD DE PAGO EN TODAS SUS REFORMAS!!

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

DE EDIFICIOS Y ESPECIALIDAD EN LA REFORMA

DE MASIAS

ALQUILER TORRE EN LLIÇA1.000.-€ INCREIBLE parcela de800 m2 vivienda de 350 aprox.Garaje de 120 m2.

LOCAL COMERCIAL EN TRASPASO/VENTA-

CENTRO DE LLIÇA DE VALL

ZONA COMERCIAL.

TORRE EN STA. EULA -LIA. Tiene 75 m2 parcelade 1.000 m2 muy buenasituación.Precio 277.000.-€

Page 48: Línia Vallès 338

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Gener

201128líniavallès www.liniavalles.cat