of 48/48
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 34 25 de febrer de 2011 · Núm. 342 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Baix Vallès Front comú de quatre municipis en defensa de la indústria 3 Mollet Cau una xarxa que rovaba substàncies dopants a l’Hospital 18 12 Granollers enderroca Policlínica cinc anys després de tancar-la Fotos: Eduardo Benito Els treballs, que han començat aquesta setmana, tenen una durada prevista de quatre mesos 4 Cacaolat penja d’un fil 26 línia vallès

Línia Vallès 342

 • View
  255

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 342

Text of Línia Vallès 342

 • redacci 93 519 43 96 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  34

  25 de febrer de 2011 Nm. 342 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  Baix VallsFront com de quatremunicipis en defensade la indstria 3

  MolletCau una xarxa querovaba substnciesdopants a lHospital

  18

  12

  Granollers enderroca Policlnica cinc anys desprs de tancar-la

  Fotos: Eduardo B

  enito

  Els treballs, que han comenat aquesta setmana, tenen una durada prevista de quatre mesos

  4

  Cacaolat penja dun fil 26

  lniavalls

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  2011252 lniavalls www.liniavalles.cat

 • En portada 3lniavallsFebrer201125www.liniavalles.cat

  Front com per la indstria baixvallesanaEl Consell Comarcal i els ajuntaments de Mollet, Martorelles, Sant Fost i Santa Maria hansignat una declaraci en defensa dels llocs de treball > Derbi podria no arribar a lestiu

  Foto: Eduardo Benito

  No s hora de plorar les prdues,hem de continuar la lluita i ambms fora per salvaguardar laindstria vallesana i els seus tre-balladors. Hem devitar ms tan-caments i deslocalitzacions quecreen no noms una crisi econ-mica, sin tamb social. Deixemals nostres fills i filles un llegat,una indstria vallesana on les fu-tures generacions aconsegueixinuna qualitat de vida millor que elsseus pares i mares. Amb aques-ta declaraci dintencions finalit-za el document que han signat elpresident del Consell Comarcal,Antonio Rsquez, i els alcaldes deMollet, Josep Monrs; Marto-relles, Romuald Velasco; SantFost, Montserrat Sanmart; i San-ta Maria de Martorelles,Montser rat Cobo. Es van unir, di-lluns a Martorelles, per donar su-port al comit dempresa de Der-bi i a daltres treballadors de lazona afectats per expedients deregulaci o tancaments, com elsde Valeo, Ficosa i Yamaha.

  Lobjectiu s demanar a lesrespectives direccions que salva-guardin el major nombre de llocsde treball i, a la Generalitat, queposi en marxa poltiques activesque puguin potenciar la creacidocupaci, que afavoreixin lainversi a la comarca i que doninms possibilitats per a la forma-ci de les persones en situacidatur, a ms de poltiques de su-port a les empreses que actual-ment es troben en dificultats.Tots cinc, a ms, es posen a dis-posici de ladministraci auto-nmica per treballar de formaconjunta al costat del teixit em-presarial comarcal i de les orga-nitzacions socials i sindicals delterritori per al foment de locupa-ci i la creaci de noves oportu-nitats econmiques al Baix Valls.

  DERBI S FUTURMs dun centenar de treballa-dors de la planta de Derbi deMartorelles es van concentrar ales portes de lAjuntament da-quest municipi mentre se signa-va lacord davant de dos delsseus representants sindicals, ambpancartes com Els treballadorsde Derbi-Piaggio volem futur,volem treball, Derbi-Piaggio, noa la deslocalitzaci o Derbi noes histria, s futur. A la sala deplens, el president del comit deDerbi, Josep Maria Farrs, va te-nir loportunitat dexplicar quinha estat el procs durant els dar -rers mesos, que ha portat a la-comiadament de 53 persones

  des de gener de 2010, als quals espodrien sumar els 33 fixes dis-continus per als quals no hi hafeina. s una llstima que unaempresa com Derbi, pionera aCatalunya, es perdi, va assegu-rar mentre vaticinava que laplanta, tot i no tenir prdues, noarribar a lestiu.

  Lacord signat lany 2007 pelstreballadors assegurava la pro-ducci fins al 2012 per lactitudmantinguda per la direcci, expli-ca Farrs, fa preveure la localit-zaci daqu a pocs mesos. Estemdisposats a negociar, per nohem tingut cap resposta. Hem fettots els moviments possibles,perqu el que ens interessa s tre-ballar, per no veiem cap bonaintenci per part de lempresa,assegura. El cert s que des quelempresa es va dividir en tres perser ms viable, el setembre del2009, la planta ha perdut pro-ducci ja no es fabriquen aMartorelles els models de cilin-drada 50 i 125cc i es nega a ac-ceptar nous productes: va re-butjar fabricar un model de mo-tocicleta elctrica tot i estar sub-vencionat.

  LA UNI FA LA FORATant Rsquez com els alcaldes van

  Montserrat Cobo, Josep Monrs, Romuald Velasco, Antonio Rsquez i Montserrat Sanmart van signar lacord dimarts

  destacar la necessitat del treballconjunt per acabar, en paraulesdel president del Consell Comar-cal, amb un problema preocu-pant: la prdua progressiva defeina al sector industrial i delautomoci. Josep Monrs, perla seva part, va insistir en la res-

  Els treballadorsde Derbi es van concentrar a les portes de lAjuntament de Martorellesmentre se signava lacord

  ponsabilitat de la Generalitat deCatalunya de vetllar pel manteni-ment dels llocs de treball, unaidea amb qu va coincidir Mont-serrat Cobo, mentre MontserratSanmat va demanar a la direccide Derbi coherncia a lhora deplantejar lexpedient de regulaci.

  E. AlfaroValls Oriental

  Els treballadors de Derbi, a les portes de lAjuntament

  Foto: E.B

 • Comarca4Febrer

  201125lniavalls www.liniavalles.cat

  Desapareixen ms de 400 empresesUGT denuncia que entre els anys 2007 i 2010 un total de 427 firmeshan tancat > Derbi i Ficosa tamb estan en el punt de mira de la crisi

  RedacciValls Oriental

  La situaci del sector empresarialno passa bons moments al VallsOriental. Segons ha informataquesta mateixa setmana el sin-dicat UGT, un total de 427 em-preses han tancat entre els anys2007 i 2010. Aquesta formaci hasubratllat que el nombre dassa-lariats ha caigut per sobre del 15%en aquest perode, la qual cosa hasignificat la prdua de ms de7.000 llocs de treball. Lanuncidel possible tancament de Derbi,a Martorelles, i el trasllat de Fi-cosa, a Mollet, noms han contri-but a empitjorar les expectatives.

  En el cas de Derbi, lobjectiude la direcci s tancar la plantade Martorelles; la UGT ha dema-nat a la Generalitat i al govern es-panyol que intervinguin per evi-tar aquesta mesura. Pel que fa aFicosa, els treballadors ja hanmostrat el seu rebuig al trasllat deMollet a Sria i tot apunta a una

  Valls Oriental > El PP haconfirmat ja 34 dels seus candi-dats a la comarca, dels qualsms de la meitat sestrenen en elcrrec. Es tracta de Lydia Remon(Aiguafreda), Juan Antonio Este-ban (lAmetlla), Mateo Gonzlez(Bigues i Riells), Jos Moya (Ca-novelles), Marta Salvador (Cas-tellterol), Javier lvarez (lesFranqueses), Rafael Puig (la Gar -riga), Francisco Rodrguez (Llide Vall), Ramon Roca (Martore-lles), Csar Alcal (la Roca), Fe-lipe Garrido (Sant Antonio de Vi-lamajor), Casiano Snchez (SantFost), Gregorio Carrasco (Taga-manent) i Daniel Valverde (Vall-romanes). Els candidats de Car-dedeu, Sant Feliu, Santa Maria deMartorelles, Vallgorguina, Vila-nova del Valls i Parets tamb esrenovaran per encara estan pen-dents de confirmar.

  El PP confirma 34 dels seus capsde llista electorals

  Valls Oriental > A falta da-cabar de definir les llistes, Ciuta-dans ha confirmat els candidatsde tres municipis de la comarca.Jos Antonio Navarro i ngelesMenchen repetiran a Canovellesi a Montorns, respectivament;mentre que Oriol Vera sestrena-r com a cap de llista de la forma-ci a Lli dAmunt. El grup haconfirmat que tamb tindr can-didatura a Granollers, a Molletdel Valls i a les Franqueses i, perprimera vegada, tamb a Parets.

  Cs fa pblics elsprimers caps dellista a la comarca

  Foto: Eduardo Benito

  Una de les protestes convocades pels treballadors a lexterior de la planta de Valeo a Martorelles

  situaci resolta en acomiada-ments, segons fonts sindicals.

  ACORD A VALEOLassemblea de treballadors deValeo Climatizacin, de Martore-lles, va ratificar dimecres el prin-cipi dacord al qual van arribar lanit anterior la direcci i el comi-t dempresa, desprs de llar-gues negociacions. Ambduesparts es van reunir dilluns perquarta vegada per seguir nego-ciant una sortida a l'ERO queafectava 67 dels 400 treballadorsque la multinacional dedicada a

  la fabricaci de peces per a la cli-matitzaci d'autombils t a laseva planta de Martorelles. L'ob-jectiu dels sindicats era acon-seguir un acord abans que fina-litzs el perode de consultes elproper 28 de febrer.

  Els treballadors afectats perl'ERO van manifestar la sevanegativa d'anar a treballar a laplanta que Valeo t a Saragossacom va proposar la direcci de lamultinacional. I s que segons ellder sindical, els treballadorsque optessin per aquesta alterna-tiva ho haurien de fer segons lescondicions laborals de la plantaaragonesa, que sn sensiblementinferiors a les que es donen aMartorelles.

  Segons va apuntar el secre-tari general de CCOO al VallsOriental i Maresme, Santi Gar-cia, el comit d'empresa de Va -leo havia presentat a la direccide la multinacional una so lucia l'ERO basada en baixes incen-tivades, prejubilacions i el tras -

  llat de nous productes a la plan -ta de Martorelles. Una soluci,aquesta darrera, garantida en elseu moment per la direcci deValeo i que asseguraria la pro -ductivitat de la planta catalanaels prxims anys.

  El sindicat dIndstria deCCOO del Valls Oriental-Mares-me fa una valoraci positiva delacord, ja que ha perms retirarels acomiadaments i reduir elvolum de persones afectades,mitjanant mesures no traum-tiques per a la plantilla, que esconcreten en un pla de prejubila-cions a partir dels 55 anys per a40 persones. Tamb inclou elcomproms de lempresa de man-tenir locupaci de la planta va-llesana durant els propers cincanys.

  Amb la firma daquest acord,es va desconvocar la vaga que elstreballadors van iniciar a princi-pis de mes i a partir de les 22 ho-res dahir dijous van tornar a lafeina.

  Valeo aplicarun pla de prejubilacions a partir de 55 anys per a 40 persones

  Jos Moya (Canovelles)

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201125

 • Comarca6Febrer

  201125lniavalls www.liniavalles.cat

  Esteve Ribalta vol estar acompanyatA les acaballes de la legislatura lalcalde de les Franqueses ha convidat a tots els regidors

  de la resta de partits a formar part del Consell dAdministraci de les empreses municipalsJos Antonio PilarLes Franqueses

  Amb una minoria que el t lligatde mans i peus (governa amb elpressupost del 2008 prorrogat),i a les acaballes de la legislatura,lalcalde de les Franqueses, Este-ve Ribalta (PSC), vol aconseguirla complicitat de loposici en lagesti del dia a dia. Si fins ara hagovernat desquenes a la resta departits representats al consisto-ri, ara fa passos per tenir-los alseu costat. Amb aquest objectiuha enviat una carta a tots els re-gidors convidant-los a formarpart del Consell dAdministracide les empreses municipals LesFranqueses Entorn Verd, S. A. iLes Franqueses DinamitzaciEco nmica, S. L.

  La proposta de Ribalta arribaen un moment en qu el seu n-dex de popularitat i de consenspoltic al consistori es troba en elsnivells ms baixos. Resulta inau-dita, analitzant la trajectria delgovern municipal des que es vafer amb el control de lAjunta-ment a partir de la moci decen sura contra CiU que, signadapel PSC, ERC i PP, va prosperarel mar de 2008.

  LA PROPOSTASegons reconeix Ribalta en lacarta que dilluns passat va enviarals regidors de loposici, en elsdarrers temps shan produt di-verses baixes entre els membresdels consells dAdministraci deles empreses pbliques, ja siguiper renncia voluntria dalgunsconsellers, per exhauriment delperode de nomenament, com elmalaurat decs de la senyoraBuigues.

  Lalcalde explica a la missivaque aquest fet ha deixat el Con-sell dAdministraci de Les Fran-queses Entorn Verd, S. A, en unasituaci de falta de qurum perpoder continuar amb lactivitatmercantil. Segons Ribalta, enlactual context socioeconmices fa necessria una orientaci

  Reproducci de la carta enviada per Esteve Ribalta a la resta de regidors

  de lempresa municipal i aques-ta passa necessriament per unesfor de tots els regidors i regi-dores per consensuar el cam aseguir. I aix continua, do-nada la importncia i la rellevn-cia que t pel futur de les dues so-cietats, les decisions que sadop-tin no poden quedar supeditadesa la decisi duna sola fora po-ltica, sin que ha de ser lexpres-si de la mxima pluralitat que esveu representada en el Ple.

  En la carta, lalcalde emplaa

  els regidors per a qu, abans delproper 3 de mar, plantegin unaproposta normativa de les per-sones que volen que formin part

  Cap grup de loposici t la intenci dacceptar loferta

  dels rgans de decisi de les em-preses municipals. Un cop feuarribar les vostres propostes, i deconformitat amb el que preveuenels estatuts, a finals de febrer secelebrar un Consell dAdminis-traci i proposar els nomena-ments a la Junta General que secelebrar abans del mes de maigde 2011, per a qu aquesta apro-vi el nomenament dels crrecs,diu textualment la missiva.

  En la carta de lalcalde hi ha unerror de temps. Per una banda,diu que el termini per rebre pro-postes acaba el 3 de mar i perlaltra, escriu que a finals de fe-brer [realment vol dir abril] secelebrar un Consell dAd mi nis -tra ci i proposar els nomena-ments a la Junta General.

  Ribalta tamb comunica alsregidors quina seria la composi-ci dels rgans de govern de lesempreses municipals per tal dedonar cabuda a la mxima repre-sentaci. Segons especifica a lacarta, els consells estarien for-mats per dos representants delPSC, dos de CiU, un dERC, undEls Verds, un dUDC i un noadscrit.

  LA RESPOSTAAl grup municipal de CiU loferi-ment li ha arribat de forma sor-prenent, especialment quan, se-gons afirmen els convergents, fatres anys que vnen reivindicantla seva presncia al Consell dAd-ministraci de les empreses mu-nicipals i fins ara no havien ob-tingut cap resposta afirmativa ales seves peticions. Tot i els rei-terats intents, Lnia Valls no hapogut contactar amb el portaveudel grup municipal convergent,Francesc Torn.

  El regidor no adscrit Josep Ba-dia ha explicat a Lnia Vallsque loferta de Ribalta arribatard i malament. Curiosament,ell va renunciar a finals de la set-mana passada al seu lloc al si delConsell dAdministraci de lem-presa Les Franqueses EntornVerd, S. A. perqu les coses no

  estan clares i, a principis da-questa ha rebut la carta de lalcal-de. La seva resposta a loferi-ment, segons ha avanat, ser ne-gativa.

  Badia tamb ha aprofitat pervalorar la distribuci de membresque planteja Ribalta, conside-rant-la del tot desencertada. Se-gons diu, al consistori no hi hanoms un regidor no adscrit (quesuposadament seria ell), sinquatre si es tenen en compte lesdues representants socialistesque en el seu moment van aban-donar la disciplina del PSC i Fer -ran Jimnez, que es va desvincu-lar del grup municipal de CiU perles seves diferncies poltiquesamb Francesc Torn.

  El regidor dUDC, Ferran Ji-mnez, considera que la propos-ta de Ribalta no t sentit a tan poctemps de les eleccions munici-pals, quan la composici del con-sistori pot variar. En la seva opi-ni, el ms coherent hauria es-tat esperar a la constituci delnou ajuntament. Assegura queha acabat de valorar amb proudeteniment loferiment de lalcal-de i que encara intenta esbrinarles raons daquest per plantejaren el moment actual una invita-ci daquest tipus. Ell no lhauriafet, afirma, perqu no t cap sen-tit a aquestes alades de la legis-latura. A ligual que els altresrepresentants poltics, creu invia-ble que el seu nom figuri com amembre del Consell dAdminis-traci de cap empresa municipal.

  El regidor dEls Verds, FerranGontn, tamb creu que lofertaarriba tard. La m esquerra shade tenir quan sha de tenir, no alfinal del mandat. No t sentit, not ni cap ni peus, ha declarat.Gontn, que qualifica la propos-ta de brindis al sol, destacaque el Consell de les empresesmunicipals es composa de cincmembres poltics i quatre que noho sn, quan Ribalta plantejaque tots siguin poltics: No s siaix ho permeten els estatuts,afegeix.

 • 7Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201125

 • Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001lniavallsRedacci: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniavalles.cat38.000 lectors setmanals

  (onada 31-01-2011)Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sug-raes (Lnia Barcelona), Pere Gimnez (webs temtics), IvanaPadierna (webs de proximitat). Caps de redacci: Elisabeth Alfaroi Cris tian G mez. Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, DavidGonzlez. Fotografia: Eduardo Benito.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, lex Subi-rats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, David Olivares, Manel Riera i Manuel Snchez-Vil-lanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Jess Gabarroca, 67 anysJubilat (Mollet)

  Treballava conduint camions ivaig passar-me tot el dia amb lapor de si em carregarien el camio no. Al final tot va sortir b perespero que no es repeteixi i sem-pre guanyi la democrcia.

  Jaume Vallbona, 59 anysOperari (Mollet)

  Treballava a la Derbi per enaquell moment estava a la boti-ga de fotografia Comas, del meusogre. s curis perqu vaig au-gurar que Milans de Bosch ensajudaria i aix va ser.

  Juan de Dios, 69 anysJubilat (Mollet)

  Recordo que aquell dia estavatreballant i que ens va agafar desorpresa a mi i a la meva famlia.Per sort no va passar res. Comtothom, ens vam espantar per-qu els meus fills eren petits.

  Maria Rodrguez, 66 anysJubilada (Mollet)

  Quan va ocrrer em vaig preocu-par molt pels meus fills, que es-taven a lescola Sant Gervasi.Per sort el director, Manuel Ar-royo, ens va tranquillitzar dientque no els deixarien sortir sols.

  Rosa Sol, 60 anysAturada (Mollet)

  Recordo que em vaig assabentardel cop destat per la rdio. Vaigpassar molta por, com tothom,per per sort no va trascendir.Aquell dia estava amb el meupare.

  Com va viure el cop destat del 23-F?

  EDITORIAL

  Un tndem per plantar cara a la crisi

  El Cas Cursa fa mal a lesport comarcal

  l Consell Comarcal i els ajuntaments de Mollet, Martorelles, SantFost i Santa Maria han tingut un gest en favor dels treballadors,

  els quals estan sent els grans afectats de la crisi econmica que a ho-res dara fueteja amb ms fora els sectors de la construcci i lau-tomoci. A la comarca, la crisi ha deixat les seves vctimes, ja que du-rant el mes de gener es va apuntar lincrement de 1.242 nous aturats,el que significa que 33.176 vallesans no tenen feina.

  El missatge dels ajuntaments t una doble interpretaci: duna ban-da, la uni que els mateixos ens municipals han fet per posar-se delcostat dels treballadors; duna altra, la petici de buscar alternati-ves per potenciar locupaci i aix salvaguardar els llocs de treball.Durant les darreres setmanes sha pogut comprovar que el suport deles administracions municipals a les empreses sest convertint enun tndem ferm a lhora de plantar cara a la crisi: est passant ambBosch, a Lli dAmunt; amb Cacaolat, a Parets i amb Yamaha. Defet, va ser la darrera setmana quan el conseller dEmpresa i Ocupa-ci, Francesc Xavier Mena, va sortir en defensa daquesta empresa,advertint que no acceptaria deslocalitzar processos industrials queno estiguin ben argumentats.

  E

  8 Opinilniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201125

  questa setmana els Mossos dEsquadra tancaven un primer ca-ptol del Cas Cursa, una operaci contra una xarxa que submi-

  nistrava substncies dopants que abastia tant a culturistes com a es-portistes federats datletisme, ciclisme i triatl-duatl. La conegu-da operaci Galgo t tamb la seva versi a la comarca i ja sha sal-dat amb els primers detinguts, entre els quals es troben practicantsfederats de ciclisme que distribuen les substncies dopants.

  Diverses veus expertes van posar el crit al cel un cop es va coni-xer a nivell estatal lexistncia de la xarxa de distribuci de substn-cies dopants, sobretot perqu el fet de que tinguin clients fan mal-b lesport espanyol, catal i en aquest cas, comarcal. Al Valls Orien-tal sn incomptables els casos desportistes que dia a dia treballenper alar-se entre els millors. Lesfor, la superaci i la satisfacci deser recompensat condemna a la banalitat els triomfs dels que pre-tenen ser reconeguts sense haver-sho treballat.

  A

  Safata dentrada

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  LHORT SOLAR DE SANT FOST

  "Quan el sol illumina la nit".Amb aquest lema, l'Ajuntamentde Sant Fost anunciava la inau-guraci de lHort Solar el febrerde 2007. Altres titulars depremsa que van circular enaquella ocasi van ajudar a pro-mocionar la installaci, noexemp ta de cert exotisme al gustdels patrocinadors del projecte"Un hort solar generar la llumde Sant Fost sense cost per alpoble"... a ms duns guanys de50.000 euros per any". "El pro-jecte produir lenegia sufiecientper a tot lenllumenat pblic".Totes aquestes informacions ims, estan contingudes en elDVD que l'Ajuntament va distri-buir a tota la poblaci.

  Avui les coses es veuen d'al-tra manera. En els pressupostosmunicipals apareixen, any rereany, unes partides de despesesde quantitats importants enconcepte de Cnon ConcessiHort solar 250.000 en 2011i des de Gent per Sant Fost, quetenim la voluntat de treballar enpositiu i amb transparncia pera tota la poblaci, hem vingutsollicitant, des de la presentacidels pressupostos del 2010, unasrie de preguntes aclaridoresque el Tripartit de Sant Fost ha

  anat eludint amb un lacnic notoca, obtenint tan sols un com-proms per part del regidor Sr.Mauri i de la Sra. alcaldessa decelebrar una reuni especficaper a tal fi en un altre moment.

  Ha passat un any sensehaver-se produt la aquesta re-uni i, de nou, GSF hem sollici-tat en el Ple del 31 de generdenguany que es convoqui unasessi informativa per explicarel funcionament i gesti delHort Solar i aclarir els concep-tes que hi ha darrere d'aquestesdespeses. La resposta ha estat lamateixa, agreujada per levidentfalta de voluntat poltica a aten-dre les peticions de la poblaci a

  PER A RECURSOS HUMANS

  Estic mirant la revista Quatre Cantons i llegint la composici delAjuntament de Mollet, i per la meva curiositat veig que hi hauna regidora que no consta en cap cartera i s com a regidora. Lameva pregunta s, si us plau, si em poden aclarir quin crrec tla senyora Guarro, quan fa un temps que va dir que deixava lapoltica i que tornava a la seva professi, que era de metge.

  El dia 18 de juny de 2010 llegia a Lnia Valls que un regidorper dedicar dues hores a l'Ajuntament cobra 14.000 euros men-suals. Jo crec que som moltssimes persones del poble, o la GranCiutat com vulguin dir, que estem preparats no noms per dueshores, sin per estar fins a vuit hores pel mateix sou. Siusplaupoden explicar-me com funcionen tots aquests endolls?

  Montserrat PouMollet

  travs dels seus representantspoltics en els Plens municipals,on es presumeix de dileg, parti-cipaci i m estesa, i el resultats nul. Els ciutadans es pregun-ten, per exemple, sobre el costque est suposant aquesta con-cessi administrativa. Tamb hiha uns altres continguts en elplec de condicions de l'empresaguanyadora del projecte, perl'equip de govern no vol posardamunt de la taula la qesti,demostrant una falta de trans-parncia de la qual els santfos-tencs no sn mereixedors.

  Montserrat ArmengolRegidora de GSF

 • La Foto

  La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  Opini 9lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201125

  Els ajuntaments de Mollet, Martorelles,Sant Fost i Santa Maria han signa una de-claraci en defensa dels llocs de treball, laindustria baixvallesana i la recerca defrmules per disminuir latur a la comar-ca. La uni fa la fora.

  Consell Comarcal i quatre ajuntamentsFront com per la indstria vallesana

  Jos Maria Ruiz MateosNo ha donat independncia a Cacaolat

  Cas CursaContra la salut de lesport comarcal

  Al desembre la Federaci Agroaliment-ria de la UGT va reunir-se amb Jos Ma-ria Ruiz Mateos per demanar la indepen-dncia econmica de Cacaolat, per enca-ra no sha fet i ara els problemes de Nue-va Rumasa els afecten. Labella pica.

  Els Mossos dEsquadra han desmantellatuna xarxa que distribua substncies do-pants a culturistes i esportistes federats.Els productes distributs eren robats delHospital de Mollet. Shan fet set deten-cions. Lesport fsic no vol qumica.

  Semfors

  Fem-ho bEl quart Institut pblic de secundria deMollet hauria destar construt a hores da-ra. Durant els ltims set anys, la Genera-litat de Catalunya ha estat governada pelTripartit i el PSC ha estat responsable dela conselleria dEnsenyament. Els socialis-tes han manat a Mollet durant el mateixperode i amb la mateixa responsabilitat.Per tant, i primer de tot, exigiria unamica dhumilitat per part de lalcalde i dela regidora dEducaci de lAjuntament deMollet. El seu partit poltic no ha fet elsdeures. Les promeses per les quals van serescollits han estat oblidades un cop ocupa-da la poltrona. Havien de construir un ins-titut nou per aquest 2011 i no ho han fet. El GIRO no s un bon lloc per ubicar uninstitut Lespai no va ser dissenyat perdonar classes de secundria. Quan elsalumnes facin un descans, on aniran a ferpati? Al carrer, no? On sn les pistes debsquet o futbol sala com tenen la restadinstituts?

  LAjuntament ha aconseguit dividir lo-pini sobre la ubicaci de linstitut. LesAMPA, directors descola, pares i alumnesque veuen amb bons ulls linstitut alGIRO, han de tenir en compte un parelldaspectes. En primer lloc si lintitut co-

  mena al GIRO, no es mour dall. ElGIRO s menjar per a avui i gana per adem. A la Vinyota, comenar amb bar-racons, per en el futur ser un institut bendissenyat i que quedar per a totes les ge-neracions dalumnes que vinguin darrera.Aquest procs lha fet lescola pblica CalMsic.

  Laltre aspecte s que part de la comu-nitat educativa defensa linstitut al GIROper una qesti de proximitat (est al cen-tre). Precisament aquesta s una de les cr-tiques que han rebut les escoles Sant Vi-cen i Princesa Sofia. Aquestes escoles de-fensen la Vinyota no per proximitat, sinperqu s la ubicaci ms adient. s lnicespai de la ciutat que garanteix la construc-ci de linstitut amb tota la seva infraes-tructura (patis, espai verd, menjador, pis-tes esportives) i aix ho va pensar tam-b lAjuntament quan el 2006 va aprovarla reserva de lespai per fer linstitut.

  LAjuntament de Mollet ha fet unes ma-niobres barroeres i ha manipulat per im-pedir que linstitut es construeixi a laVin yota. Aix ho sap tothom, i el que noho sap ja li explicarem. Els socialistes vo-len la Vinyota lliure per seguir fer la fes-ta major, el FIMO, etc. Tenim uns poltics

  mentiders i, com diria la meva mare, no te-nen ni modus ni vergonya.

  Demano als partits poltics de loposi-ci, a les AVV, a les escoles, instituts o a lesAMPA que es posin a treballar en una co-ordinadora per exigir linstitut a La Vinyo-ta per aquest 2011 amb barracons. No potser que ens rendim tan fcilment. Hem delluitar. Si linstitut va al GIRO lAjuntamentens haur marcat un bon gol, i a sobre elshi sortir gratis. Ens sentim derrotats, comsi tot estigus fet. No hi ha res perdut. Faanys, el poble de Mollet va aturar la cons-trucci del cementiri a Gallecs o lender-roc del Mercat Vell per fer pisos. Tamb enaquell moment el PSC ho venia com fetsconsumats.

  Demostrem la nostra dignitat i lluitem.

  El regidor Josep Garzn respon. Ho poden llegir a la p-gina 10. El responsable de les rees municipals dHisenda i Re-cursos Humans de lAjuntament de Mollet dna la seva opini so-bre la informaci publicada per aquest peridic referent als litigis quelAdministraci local va perdre lany passat contra el sindicat poli-cial SPPME-CAT. El poltic carrega tintes contra aquesta for maci,a la que menysprea en funci de la seva representativitat. I conver-teix la mxima bblica pels seus actes els co neixereu en per les se-ves paraules els coneixereu. Diu que cap de les sentncies ha tin-gut cost per a les arques municipals ms enll de la lgica defensajurdica. Per no afegeix a quant ha pujat aquesta despesa. En aquestpunt podrem afegir tamb que pels seus silencis els coneixereu.

  La derrota de Tura. Qui ms o menys segueix lactualitatpoltica ja sap que lexalcaldessa de Mollet, Montserrat Tura,va perdre les primries disputades dissabte passat a lalcalde de Bar-celona, Jordi Hereu. I no ho va fer per un sol vot (el seu, perqu enser militant a Mollet no es va poder votar a ella mateixa), sin peruns 800. Ja t una nova batalla poltica que, arribat el moment, ex-plicar-li als seus nts.

  Butllet sense editorial. Alguna cosa ha canviat al Butlle-t Municipal de lAmetlla. Des que va marxar el president delConsell de Redacci, lexalcalde Jordi Pousa, la revista apareix sen-se el preceptiu editorial, on el predecessor dngels Cabello es de-patxava a gust contra tot el que es movia. No sabem si s per man-ca de temps de lalcal dessa o si ha estat impossible millorar lestil.

  Jordi Sanz Vilardell, Mollet

  SOM CONILLETSNi fred ni calor. Aix s el que sento pelfet que Tele 5 hagi decidit suspendre OTper la seva escassa incidncia en els estu-dis daud in cia. Altres vegades, quan uncanal ha optat per suprimir de la seva par-rilla determinats programes allegant mo-tius similars, s que em vaig sentircons ternat com a telespectador. Per arano. Ni fu ni fa. Em va passar ja fa moltsanys, amb sries com Doctor en Alaska,que TVE va programar i desprs va des -programar per posteriorment re collo cara mitjanit cada dia durant tot un estiu; iamb Chicago Hope, que Antena 3 va eme-tre al voltant de les dues de la matinada,cosa que em feia anar-men a dor mir amblalarma del rellotge programada per lle-var-me a dita hora o mantenir-me despertfins a aquest moment. Per ara no. Ni funi fa. Fa molt de temps que em vaig alli -berar de lesclavitud televisiva i nomsmantinc una nica excepci: Mujeres de -sesperadas, que si per qualsevol ra nopuc veure quan lemeten a TV2 (di s sabtes,a les 21 hores), me la gravo.

  Reconec que noms he vist la darreraedici dOT, de manera que no s gaire nisobre levoluci dels concursants, ni sobreles seves dots com a cantants; i moltmenys dels seus noms. I ha estat, ms queper inters com a espectador, per un im-puls curis per veure com es desenvolu-pava en directe la progressivadefenestraci del programa. Desprs deveure a laltra banda de la pan talla la con-tinguda pluja de llgrimes dels partici-pants i consignes a favor de lespai i frasesde reafirmaci de la condici de triun-fito, he de readmetre que, en acabar elprograma, vaig sentir rbia. Rbia perqula ca dena que pre si deix Paolo Vassile hagifet tant descaradament evident que qui re-alment mana sn els diners. Rbia pel pocrespecte que ha demostrat a la produc-tora. Rbia per la desconside raci cap alsprofessionals i professors de lAca d mia.R bia pel som ni truncat dels aspirants. Irbia pels veritables conillets dn dies dela gbia televisiva: els telespectadors.

  Carrer Apelles Mestres de Granollers

 • 10 Opinilniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201125

  Torn, el nostre candidatS, en Francesc Torn i Ventura s elnostre candidat. Escollit per lassembleade militants de CDC a proposta del Comi-t Executiu Local, dacord amb els estatutsdel partit i seguint les instruccions que elvicepresident comarcal, Llus Pujols,ens va donar en un reuni comarcal. Unaassemblea convocada ms aviat amb re-tard, segons les instruccions del partit, i noavanada, com alg ha dit, i, per descomp-tat, sense cap veu dissonant, com podenconfirmar tots els assistents, llevat delinformador annim que aleshores no vadir res sobre aquest tema i que s va votarfavorablement. Suposo que va ser ms percovardia que per guardar les aparences,com ha dit ell. Vaja, que el seu vot va sercom un pet de Judes.

  Del que s es va parlar en un debat pos-terior a la votaci i al parlament del can-didat, va ser de la relaci amb Uni arranduna pregunta dun dels assistents, i laresposta de Torn va ser ben clara: a Unili corresponen els mateixos llocs que teniaa les passades eleccions. El que potser calaclarir s que no creiem que cap da-quests llocs pugui ser ocupat per la perso-na que en el seu dia es va autoexcloure dei-xant el Grup Municipal i ms tard fent unridcul espants votant uns pressupostosdel govern sorgit de la moci de censura,amb el suport, recordem-ho, dun trns-fuga i que finalment no varen ser aprovatsperqu, a lensems, hi varen votar encontra dues regidores del grup socialista.Per aquest fet, varen ser expulsades i perdescomptat varen perdre crrec i sou, en-cara que el nostre excompany de grup crecque hi va perdre quelcom ms.

  Un dels motius perqu creiem que enTorn ha de ser el nostre candidat s per-qu va ser apartat de lalcaldia per una mo-ci de censura, que ha resultat no ser resms que la conjura dels perdedors, trns-fuga incls, per assolir el poder i que al fi-nal ha acabat com el rosari de laurora. Pa-radoxes de la llei, en Francesc Torn va serapartat perqu li faltava un vot, i tenim ungovern al qual al cap dun any ja nhi fal-taven tres i que finalitzar el mandatamb tan sols quatre membres, menys dela meitat dels necessaris.

  Aqu tothom, vaja, un quants que escreuen tothom, parlen de la falta de di-leg de Torn, i es passa per alt la mancade dileg de Ribalta, que ni tan sols, peraquest motiu, ha estat capa de mantenirla majoria que de forma irregular el vaportar a lalcaldia.

  Per els verdaders motius perqu cre-iem que en Francesc Torn ha de ser elnostre candidat s perqu sabem de la sevacapacitat de treball i del seu coneixe-ment del funcionament de lajuntament,i dun seguit dactuacions que han acon-seguit que el nostre municipi sigui un re-ferent en molts mbits. Sense anar mslluny, segons una informaci recent imalgrat la crisi, les Franqueses s el mu-nicipi de la comarca que ms va crixer ennombre dhabitants aquest any passat iaix, de ben segur, no s grcies a la tas-ca del govern sorgit de la moci de censu-ra, sin de totes aquestes actuacions quehan fet possible el nostre eslgan Entornverd, qualitat de vida.

  Sha de saber dialogar per aconseguirtenir la primera piscina coberta per a mu-

  nicipis de la nostra mida. Es va haver dob-tenir el concurs de la Diputaci (PSC) i dela Generalitat (CiU) i encara ms peraconseguir la nova estaci de tren a Bella-vista, lnica actuaci del govern dAznara Rodalies Barcelona en aquella poca.Una estaci que no tan sols ha servit perals vens de les Franqueses, sin per als dela vena ciutat de Granollers i que, a ms,ha evitat que es collapss la seva estacii ha alleugerit el trnsit.

  I per descomptat, tamb cal dileg perobtenir la cessi dels terrenys dels militars,que han servit per a tants equipaments iaprofitant totes les installacions exis-tents sense tenir-hi problemes, com el casde les casernes de Sant Andreu de Barce-lona. A ms, amb aquesta operaci tam-b es va fer possible lampliaci del pol-gon industrial Congost, que ha estat un polde dinamitzaci econmica. Aqu, sha defer un incs, i comentar que la zona verdade Cal Gavatx daquest polgon industrial,al contrari de les daltres polgons, els capde setmana somple amb les rialles dels pe-tits i la illusi dels grans, grcies al circu-it ferroviari que hi ha installat per la bonagent de Via Oberta, amb els quals un bondia es va dialogar per arribar a un acordbeneficis per a tothom, com tamb es vafer amb Renfe per aconseguir el pas soter-rat que posa aquest entreteniment a cincminuts escassos a peu del centre de Cor-r dAvall.

  Podrem seguir contant tantes i tantesobres, com el soterrament de les lnieselctriques aries, a Bellavista, mentre aGranollers es dedicaven a retratar-les ar-tsticament, que van fer possible eixamplartotes les voreres. Per ja nhi ha prou, demoment. Els vens i venes dels pobles deles Franqueses ja en sn ben conscients inosaltres treballarem conjuntament ambel nostre candidat amb un nou programaadequat a aquest temps de crisi per meri-xer de nou la confiana dels vens i venes,com ja hem tingut altres vegades.

  Joan Peypoch i FochsPresident del Comit Executiu

  Local de CDC a les Franqueses del Valls

  Sobre les sentncies favorables al sindicat SPPME

  Divendres passat aquest diari publicavauna notcia en la primera plana que afec-tava directament lAjuntament de Mollet,el seu alcalde i la meva persona. La not-cia cont diversos errors i equvocsmalvols que vull denunciar en aquestesratlles. Cap de les sentncies favorables alsindicat SPPME ha tingut cost per a lA-juntament, ni multa, ni sanci, ms en llde la lgica defensa jurdica.

  El Sindicato Professional de PoliciasMunicipales de Espaa (SPPME-CAT) sun sindicat corporatiu que representa afuncionaris de policia local. A Mollet, laseva representativitat no arriba als mn-ims legals establerts per formar part de laMesa General de Negociaci (noms tenenun delegat del total d'onze de la junta depersonal) i, per tant, no ha participat enla negociaci de l'actual Acord de condi-cions ni en la revisi de la Relaci de Llocsde Treball, que inclou importants millores

  pel conjunt de treballadors i treballadoresde l'Ajuntament.

  La poltica d'aquest sindicat a Mollet enels darrers anys sha basat en la sis-temtica presentaci de recursos con-tenciosos administratius contra lAjunta-ment (des de l'any 2005, nha presentatuna cinquantena), la immensa majoriadels quals ha estat desestimada pels tri-bunals.

  Aquesta conflictivitat no es corresponamb la realitat de la plantilla de la PoliciaMunicipal, fet que ha condut a la de-saparici de la secci sindical lSPPME al'Ajuntament de Mollet i la no presentacia les properes eleccions sindicals del 23 demar.

  Josep GarznRegidor coordinador de lrea de

  Serveis Generals i Planificaci alAjuntament de Mollet

  Resposta a ManelLlord, exregidordHisenda de Santa Perptua

  De la carta del Sr. Llord es desprn quet una memria molt selectiva, li refres-carem algunes coses. LAjuntament fa tresanys va tancar amb supervit de2.300.000, per oblida factures pen-dents de pagar per valor de 728.859 iaproximadament 2.600.000 pendentsd'amortitzar del deute. Supervit o exer-cici comptable? El llegat del bipartitdICV-CiU va ser una estructura elefan-taca, inefica i ja des de 2004, un incre-ment inassolible de la despesa. Lincre-ment de lIBI s fruit de la revisi cadas-tral que el govern bipartit va programaren el moment ms alt de la bombolla im-mobiliria, amb uns mxims histrics devalors cadastrals. Li falla la memria?

  Lactual govern ha baixat el tipus finsals mnims possibles per tal de reduir lim-pacte en el rebut. Tot i que en alguneszones lincrement percentual ha estatmolt alt, en altres han estat per sota delIPC. Tampoc explica que la taxa deresidus est en 58,90, una de les msbaixes de la comarca. Un lapsus? Parla desous mi lionaris, es deu referir a milionsde cntims. La darrera alcaldessa dICV fatres anys cobrava ms que el alcalde ac-tual. El sou de lalcalde s de 49.323,44bruts anuals, un del ms baixos de la co-marca sin el que ms, per a alcaldes demunicipis per sobre dels 25.000 habi-tants. La resta de regidors cobren menysque els regidors dICV-CiU fa tres anys.Mala memria, sr. Llord? O un intent dedifamar i confondre? LAjuntament hapatit un problema de tresoreria, resultatde lesfor inversor finanat amb subven-cions que tarden a arribar. Problema quees va resolent. ICV va esmenar el pressu-posts del 2010 tot allegant errors inex-istents, lnic que han provocat es ms deretard en els pagaments als provedors.ICV no va fer cap aportaci als pressupostdel 2010: va respondre amb una negati-va a la invitaci del govern a participar,allegant que no tenia temps. El Sr. Llordque cobra de lAjuntament 3.644,31bruts lany per assistir al plens i a algunacomissi, hauria dexplicar als con-tribuents com s que no t temps per par-lar del pressupost.

  LAjuntament de Santa Perptua s undels menys endeutats dEspanya, lendeu-tament est en un 40%, per tant t capa -citat per endeutar-se, sempre que ajustiles seves depeses als ingressos. Aix im-plica continuar amb el pla dausteritat queva comenar lactual govern el 2008, plaque ha implicat la supressi dels pa-tronats, lautogesti de gran part de la re-captaci i la modernitzaci de la gesti,decisions totes elles criticades pel sr.Llord.

  La seva carta, plena dinexactituds, sun exemple de lactitud dICV duranttota la legislatura. Intentar confondre,difamar i generar inestabilitat, en uns mo-ments en els que ens demana la ciutada-nia que deixem a banda els interessos par-tidistes i apleguem esforos per tirar en-davant lAjuntament en els temps difcilsque ens ha tocat gestionar.

  Rosa M BonsPortaveu dERC a lAjuntament

  de Santa Perptua de Mogoda

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201125

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  20112512 lniavalls www.liniavalles.cat

 • GranollersFebrer

  201125lniavalls

  13Cau una xarxa de proxenetes amb un club a Granollers

  La Policia estatal ha detingut 15 persones en una operaci que ha perms desarticular a Barcelona una xarxa internacional que dirigia una desena de bordells de l'Estat

  i que forava a prostituir-se a una menor i una jove de 18 anys disminuda psquica. Tamb controlaven un bordell a Granollers.

  Redacci > Cinc carrers de laciutat se sotmetran a obres de pa-vimentaci entre el 28 de febreri el 3 de mar. Es tracta dels car -rers Rec, Ponent, Pere el Gran,Juli Garreta i Maresme (al gualde lescola Granullarius). Aques-tes actuacions es faran de mane-ra progressiva, al llarg de la set-mana que ve, entre les 9 i les 18hores. L'objectiu s renovar l'a-glomerat de la calada d'aquestsvials per adequar-ne les condi-cions de circulaci.

  Les obres, que formen part dela segona fase del projecte muni-cipal d'adequaci de paviments,a crrec de l'empresa Deumal, S.A, es faran coincidint amb laSetmana Blanca escolar. Lobjec-tiu s reduir al mxim la incidn-

  La setmana que ve comencen obresde millora a cinc carrers de la ciutat

  cia d'aquesta actuaci en el trn-sit de la ciutat.

  Els cinc carrers de Granollerson s'ha previst la renovaci de pa-viment es tallaran totalment a lacirculaci de vehicles mentre esfacin aquestes obres. La previsimunicipal s que dilluns i dimartsque ve, 28 de febrer i 1 de mar,s'actu als carrers de Ponent iRec; dimarts, 1 de mar, a la tar-da, i dimecres, 2 de mar, almat, a Pere el Gran i Juli Garre-ta, i, dijous dia 3, al gual de l'es-cola Granullarius, al carrer delMaresme.

  En tots els casos, es fressar elpaviment actual, s'aixecar l'aglo-merat per substituir-lo per un denou i s'hi pintar la senyalitzacihoritzontal corresponent.

  Redacci > La firma Janus De-velopments ha adquirit els dretsde fabricaci i explotaci d'un dis-positiu mdic desenvolupat al'Hospital General de Granollersa partir d'una invenci del cap delServei d'Anestesiologia i Reani-maci d'aquest centre, el doctorPere Poch. Es tracta de la prime-ra llicncia de tecnologia desen-volupada pel centre a travs de lacollaboraci de l'inventor amb laUnitat d'Investigaci i Innovacii de l'hospital i la intermediacii el suport tcnic de l'empresa En-ginyeria Montpalau.

  Es tracta dun aparell que fa-cilita l'accs a les vies respirat-ries a travs de la boca reduint lainterferncia de la llengua, i queresulta particularment til per in-troduir la mascareta larngia coma pas previ a procediments derespiraci assistida o anestesia.La introducci de la mascareta la-rngia requereix cert entrena-ment i habitualment la collabo-

  Un dispositiu mdic desenvolupat alHospital de Granollers, a la venda

  raci de dues persones. Peraquesta ra, el fet de disposard'un sistema facilitador permetriasimplificar el procediment i fer-lo ms cmode per al personal noexpert o que tingui que treballarsense ajuda, particularment en si-tuacions d'emergncia i incendis,entre daltres.

  Els primers dispositius fabri-cats a escala pilot estaran dispo-nibles al llarg del primer trimes-tre del 2011. L'objectiu de Januss completar la seva industrialit-zaci, consolidar una slida po-sici de propietat intellectual idemostrar la viabilitat clnica deldispositiu. S'espera que abansde dos anys el producte estiguienllestit per a la seva comercia-litzaci per part d'una empresaespecialitzada del sector. Es cal-cula que cada any es realitzen 130milions de procediments d'anes-tsia general a tot el mn, delsquals una part podrien benefi-ciar-se d'aquest nou dispositiu.

  Policlnica: el principi del fiEls treballs denderroc van comenar dilluns passat > Primer shan adoptat totes les mesures de seguretat

  Jos Antonio PilarGranollers

  El veritable compte enrere per ala desaparici de ledifici de Po-liclnica ja ha comenat. Dillunses van iniciar els treballs de de-construcci (aix ho ha anunciatun cartell durant setmanes) delimmoble, que realitzar lem-presa granollerina Bigas Grup.Loperaci, que pagar el De-partament de Salut de la Genera-litat, t un cost de 688.222 euros(per sota dels 847.785 de licita-ci) i un termini previst de qua-tre me sos de durada.

  Les primeres actuacions, javisibles, han consistit en ladop-ci de mesures de seguretat alentorn de ledifici per la bandadel carrer Girona, on ja sha ocu-pat la vorera, shan suprimit elsaparcaments que hi ha davant deledifici i sha habilitat un pas devianants. Lafectaci al carrerMari Sans es produir ms en-davant i comportar la limitacide vehicles en moments pun-tuals. Al pati davanter ja shihan collocat diversos conteni-dors de gran tamany.

  Es preveu que la part msvis tosa de tota loperaci dender -roc comenci a partir de la prope-ra setmana. En una primera fase,lactuaci tindr un carcter msmanual; posteriorment entraren acci la maquinria pe-ssada.El trnsit de camions que senca-rregaran de retirar la runa ocu-par part de la calada, tot i quelobjectiu de lAjuntament s queels quatre carrils del carrer Giro-na es mantinguin sempre obertsal trnsit habitual.

  EL NOU HOSPITALLinici dels treballs posa fi a unallarga espera. Han hagut de pas-

  sar cinc anys desprs del tanca-ment de Policlnica i un farragsprocs judicial que va culminaramb lexpropiaci dels locals co-mercials situats als baixos. Elsplans de l'anterior govern de laGeneralitat preveien comenarles obres del nou hospital aquest

  Els inicis de les obres ja sn evidents. Tenen una durada prevista de 4 mesos

  Foto: Eduardo Benito

  mateix any. Segons el projecteaprovat, es tracta d'un centreamb una superficie de 15.000metres quadrats distributs envuit plantes en el cant del carrerGirona, 60 llits, 10 consultoris,set quirfans i un aparcamentamb capacitat per a 42 vehicles.

 • 14 Granollerslniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201125

  Millores a la Sala Sant Francesc Lequipament municipal s ara ms accessible i tamb ms comfortable

  Jos Antonio PilarGranollers

  La ciutat ha recuperat la SalaSant Francesc com a espai cultu-ral. Les obres que s'han dut a ter-me en els darrers mesos hanperms millorar sobretot l'ac-cessibilitat, grcies a la supresside barreres arquitectniques.Els treballs van acabar a finals delany passat i han tingut un costsuperior als 231.000 euros, fi-nanats pel Fons Estatal per al'Ocupaci i la Sostenibilitat Lo-cal (FEOSL). L' edifici, catalogatdel segle XVI, va ser un antic con-vent.

  Foto: Ajuntament

  Les installacions de lantic convent tenen actualment un s cultural

  En concret, s'ha installat unascensor, tant per a l's de la SalaSant Francesc com per a l'Esco-la Pereanton, que s just al cos-tat. Tamb s'han establert novesconnexions a peu entre tots dosequipaments. A ms, s'ha recu-perat l'escenari original millorantla distribuci de la sala gran de laplanta baixa on es fan activitatsculturals i s'ha installat terraradiant com a sistema de calefac-ci; a la resta de l'edifici s'hi hanposat radiadors. Tamb s'ha fetun nou lavabo adaptat per a per-sones amb mobilitat reduda i unaltre per als camerins amb dutxa.A ms, sha pintat l'equipament.

  Redacci > ERC i Reagrupa-ment Independentista (RCat)presentaran a Granollers unacandidatura conjunta a les elec-cions del 22 de maig. Aquestacord representa un pas enda-vant en la proposta que va fer elcap de llista republic, Pep Mur,en lacte de presentaci de lacandidatura, quan va anunciarque intentaria obrir el partit a di-ferents opcions i a la ciutadania.Dimecres, ambdues formacionsvan convocar una roda de prem-sa per anunciar el seu compromsconjunt daglutinar des del res-pecte tots els independentistesde la ciutat i deixant de banda elserrors del passat.

  Front comentre ERC iReagrupament

  Redacci > La plaa de la Por-xada acollir dissabte una novaedici del mercat de la disfressa,amb vestuari i complements peranar preparant la festa de Carna-val que se celebrar els dies 5, 6i 9 de mar. A la rua, lacte cen-tral, una trentena de comparsesja shan apuntat per desfilar i par-ticipar al concurs. El terminidinscripcions finalitza avui di-vendres.

  Una trentena de comparses a larua de Carnaval

  Foto: Arxiu

  Josep Casasnovas, el candidat

  Redacci > Desprs de mesosde converses, ICV i EUiA han for-malitzat un acord que permetrque ambdues formacions concor -rin conjuntament a les propereseleccions municipals del 22 demaig. Els responsables locals,Josep Casasnovas i Luis Navarro,han signat aquesta setmana elpacte. L'objectiu de l'esquerraverda s ser decisius per poderaplicar veritables poltiques so-cials, d'esquerres i ecologistes aGranollers. D'altra banda el pac-te estableix les bases per tal d'ar -ribar a acords amb aquells sectorsde l'esquerra transformadorade la ciutat.

  ICV i EUiAtornaran a anar en coalici

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201125

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  20112516 lniavalls www.liniavalles.cat

 • 17 Granollerslniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201125

  Del Teatre Auditori al Teatre de PonentDe la illustraci al Romanticisme, Un brindis pel nen androide i Una del montn

  Jos Antonio PilarGranollers

  El Teatre Auditori proposa alpblic valles un viatge musicala crrec del Quartet Qvixote.Avui divendres, en sessi doble ales 10 i les 20 hores, Daniel Cu-bero (viol), Maria Sanz (viol),Mariona Oliu (viola) i Amat San-tacana (violoncel) faran un recor -regut De la illustraci al Ro-manticisme.

  Dem dissabte, Mine!, elsguan yadors de la passada edicidel concurs Sona9, oferiran al p-blic valles Un brindis pel nenandroide. Es tracta de la presen-

  Foto: TdP

  Ana Prez i Ana Corredor

  taci del disc del mateix nom, queen els darrers mesos ha passatper escenaris com el del Palau dela Msica, el Barcelona AcciMusical i el Mercat de MsicaViva de Vic. La proposta musicalest feta a base de canons arris-cades, amb una mirada cap alsanys 60 i amb un gran protago-nisme de les veus.

  Bernat Snchez (guitarra ipiano), Albert Rams (guitarra),Ricky Malo (bateria i piano) iOriol Roman (baix i violoncel)canten i composen, aconseguintun resultat ric en matissos. Enaquesta ocasi, ofereixen un brin-dis ntim a base de melodies

  Logo del 20 aniversari dels Xics

  Redacci > El 20 aniversaridels Xics est carregat dactescommemoratius. Aquest cap desetmana, Granollers acull el desTorneig de Futbol casteller quereuneix 32 colles i un miler decastellers. Al marge de fer castellsles colles, organitzades en equipsde futbol, disputaran partits a di-ferents equipaments municipalsi a les pistes dels centres educa-tius (Salvador Llobet, SalvadorEspriu, Ferrer i Gurdia, Joan So-lans, IES Antoni Cumella i Car-les Vallbona i l'Escola Municipaldel Treball). La final es podrveure el diumenge a les 13.45 ho-res al pavell del Parquet.

  Les activitats programadessn diverses i s'adrecen als cas-tellers, i tamb a tota la ciutada-nia. Des d'actes esportius com laCursa dels 10 Km de Granollersfins al sopar dels 20 anys amb lapresncia de bona part dels Xicsque han passat per la colla en eldecurs de les dues dcades d'his-tria de l'entitat. El 3 dabril, i enel marc del Calendari Verd de Pri-mavera, un programa que pretnconscienciar la ciutadania sobreel respecte al medi ambient i lanatura i sobre l's dels parcs p-blics, els Xics plantaran un arbreal parc del Congost i protagonit-zaran una actuaci castelleraamb els Tirallongues de Manre-sa i els Sagals d'Osona.

  Marc Sabat, membre de la co-lla, s el guanyador del concursde logos convocat amb motiudel 20 aniversari. La imatgeestar present en tots els actesque els castellers locals organit-zin durant aquest any.

  Els Xics celebrenenguany el seu20 aniversari

  contagioses, en un directe moltproper i carregat de nombrosessorpreses.

  UN DRAMA POTICLa cartellera del Teatre de Ponentsomple aquest cap de setmanaamb Una del montn, a crrec dela companyia del mateix nom.Amb direcci, dramatrgia i po-sada en escena de Roberto Ro-mei, lespectacle reuneix sobrelescenari dansa, poesia i msica,amb lobra potica de WislawaSzymborska a lepicentre.

  Largument s el segent: qua-tre individus es troben en unmateix lloc metafric, un lloc de

  soledat, dagres realitats, de repe-tici de gestos i sn interromputs.A poc a poc, van obrint-se fines-tres que van esvaint lasfixia deldia a dia i van creant una novamanera dobservar i de mirar elmn. Aleshores apareix la mgiade la revelaci, del somriure, delamor que ho inunda tot, comen-ant per lindividu, per poderarribar a tot arreu.

  Interpretada per Ana Prez iAna Corredor, amb msica dA-leix Armengol i Marc del Pino, elmuntatge s una coproducci dela Sala Trono. Es pot veure diven-dres i dissabte a les 21 hores, idiumenge, a les 19 hores.

 • Mollet18

  Febrer

  201125lniavalls

  Redacci > Bonifacio L.C. sen-fronta a una pena de dos anys depres per apropiar-se, presump-tament, de 23.522,59 euros de laseva comunitat de vens mentreva ser president, entre els anys2006 i 2008. Ahir dijous es vaproduir el judici a la secci 22enade lAudincia Provincial de Bar-celona per un suposat cas dapro-piaci indeguda de la comunitatdel nmero 10 del carrer de laPau de Mollet. Segons la fiscaliade Granollers, lhome va aprofi-tar la seva condici de presidentper desviar els diners cap a fina-litats personals a partir dels pa-gaments peridics en metllic deles quotes de la comunitat quemai ingressava al compte com.

  Jutjat per robar ala seva comunitatde vens 23.500

  Redacci > LAjuntament in-vertir 150.000 euros en lenjar-dinament dun solar sense s si-tuat a la confluncia dels carrersde Juan Ramn Jimnez i dePo Baroja del barri de Lourdes.Es tracta dun projecte amb undisseny innovador, que combinaels criteris de sostenibilitat, baixmanteniment i baixa necessitatde reg amb criteris artstics perfer de lespai un petit jard delssentits, mitjanant la forma, latextura i els colors de les plantesque sutilitzaran. El projecte es-tendr el nou espai verd fins alparc de Rafael Alberti. La super-fcie total de l'actuaci s de675,60 m2. Les obres siniciarandurant la primavera.

  El barri deLourdes sumarun espai verd

  El dopatge arriba a Mollet

  Foto: Mossos dEsquadra

  Desallotgen el Mercat per un incendi a MarionnaudLincendi que es va registrar dimarts al mat a la perfumeria Marionnnaud, situada a la

  plaa Major, va obligar a desallotjar el Mercat Municipal com a mesura de precauci. Elfoc es va produir al fals sostre, a la part elctrica dels llums algens, per no hi va haver

  flames. El fum s que es va estendre per tota la perfumeria i pel local del costat.

  La Sindicatura de Comptes veuanomalies a lEscola de Policia

  LInstitut de Seguretat Pblica deCatalunya, conegut anteriormentcom Escola de Policia, no dispo-sa de pla demergncies, no rea-litza levaluaci dels riscos labo-rals ni ha definit els equips din-tervenci. Aquestes sn algunesde les contradiccions que ha po-sat de manifest la Sindicatura deComptes de la Generalitat, que hadescobert diverses anomaliescomptables en la gesti del cen-tre, segons ha publicat El Pas.

  Segons linforme, que es refe-reix a dades del 2009, labsnciadun pla demergncia no seria degran importncia si es tractsduna altra instituci, per no ones forma els membres dels serveisde seguretat pblics, s a dir,els Bombers, el personals demer-gncies i de protecci civil. LaSindicatura afegeix que, tot i or-

  ganitzar-se cursos a lInsitut so-bre equips de primera interven-ci i de riscos laborals, levalua-ci daquests riscos va ser apro-vada ara fa deu anys i que la dar -rera vegada que es va revisar elpla dautoprotecci va ser al2004.

  La Sindicatura considera queels comptes de lInstitut de Segu-retat reflecteixen raonablementla seva situaci econmica, perque inclouen algunes regulari-tats: al 2009 no existia un controlsuficent de la incompatibilitatdel personal funcionari quant alnombre dhores de docncia, i enles contractacions del personaldocent, el 68% de les hores no escorresponen amb els que haviende realitzar els treballadors. Tam-b sapunta a lexcessiu cost duncurs de comissari i intendent(124.761 euros), significativa-ment elevat en relaci a la for-maci impartida, diu.

  E. AlfaroMollet

  Leritropoetina (EPO) que erasubministrada per la xarxa dedi-cada al trfic de substncies do-pants desarticulada pels MossosdEsquadra va sortir de lHospi-tal de Mollet. Loperaci, bateja-da com Cas Cursa, ha finalitzatamb la detenci de set personesi cinc escorcolls, resultat delsquals shan intervingut 10.000dosis de substncies dopants da-ministraci oral i uns 2.200 msde substncies dopants dadmi-nistraci injectable.

  Lencarregat de sostreure lE-PO era Xavier B.T, de 27 anys i vede Barcelona, que desprs el sub-ministrava a Miguel ngel G.B, de37 i de Gironella, practicant fede-rat de ciclisme; consumidor i dis-tribudor de les substncies a laCatalunya Central. Tamb ha es-tat arrestats Isidro C.M, de 43anys i ve de Cerdanyola del Va-lls; Ivan G.B, terrassenc de 25anys; Sheila P.M, de 21 anys i ve-na de Sant Adri del Bess; JavierM.C, de 38 anys i de Gironella; iJordi R.V, de 32 anys i ve dePrats de Lluans.

  CAS CURSALa investigaci es va iniciar aprincipis del mes de desembre,quan un ciclista professional vadenunciar que una persona des-coneguda li havia enviat un correuelectrnic oferint-li diverses subs-tncies dopants. Els agents vandescobrir que la xarxa distribuamaterial tant a culturistes com aesportistes federats datletisme,ciclisme i triatl-duatl.

  Uns membres es dedicaven a ladistribuci de les substncies ha-bituals en el mn dels gimnasos(anabolitzants, clembuterol, hor-

  mona del creixement, etc) alhoraque tenien un provedor que elsabastia exclusivament dEPO idaltres substncies dopants espe-cfiques que adquirien a farmciesandorranes. La compra es feia ala botiga o a travs dInternet.

  SEGURETAT GARANTIDALa direcci de lHospital de Mo-llet, que noms sha volgut mani-festar a travs dun comunicat, as-segura que el 18 de febrer passates va iniciar un expedient intern

  informatiu sobre la relaci dematerial del centre amb la xarxaque complementa les dilignciesque ha obert al respecte el CosdInspecci del Departament deSalut. Assegura, a ms, que estgarantida la seguretat de la traa-bilitat dels medicaments (compra,emmagatzematge i subministra-ment dels mateixos).

  La investigaci continua ober-ta i no es descarten noves deten-cions. LHospital ara sospesa per-sonar-se com afectat a la causa.

  Desmantellen una xarxa que robava a lHospital deMollet substncies dopants que abastia a esportistes

  RedacciMollet

  Els agents van realitzar cinc escorcolls a diferents indrets

 • 19Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201125

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  20112520 lniavalls www.liniavalles.cat

 • 21lniavallsMollet www.liniavalles.cat Febrer201125

  Registre nic dhabitatgeLa sollicitud per als pisos protegits sha de fer a lOAC

  Elisabeth AlfaroMollet

  Les persones que vulguin con-crrer a les futures promocionsdhabitatge protegit a la ciutatshan dinscriure al Registrenic que va entrar en funciona-ment a mitjans del passat mesde gener. Les sollicituds espoden efectuar individualmento b per unitat de convivncia,entesos com a tal els grups depersones fsiques que acreditinconviure efectivament en unmateix domicili. Els requisitsper sollicitar la inscripci snser major dedat o emancipat,

  Foto: Arxiu

  Es facilitaran els trmits

  Un total de 1.869 persones shanbeneficiat de la bonificaci de lataxa descombraries per utilit-zar la Deixalleria municipal du-rant el darrer any. Aix, lAjunta-ment de Mollet destinar en-guany 25.119 euros a aquestasubvenci. Es bonifica un 10% dela taxa anual de residus a aque-lles persones que utilitzen la dei-xalleria de Mollet un mnim decinc vegades lany. Al 2010 en vanser 1.425 els beneficiats.

  Gaireb 1.900bonificacions enles escombraries

  Independents per Mollet (IxM)ha alertat de la manca dillumi-naci pblica que pateixen moltsdels carrers del barri de CanPantiquet. El president de la for-maci, Jess M. Carrasco, hadenunciat que la majoria delscar rers daquest barri no dispo-sen de la illuminaci mnima ne-cessria, perqu el parc de fanalss molt antic i poc eficient i a msaquests sn molt escassos, ambamples zones amb poca llum.

  IxM alerta de lapoca illuminacide Can Pantiquet

  LAjuntament va iniciar ahir di-jous la presentaci del Pla Estra-tgic a la ciutadania a partir dexerrades als barris de la ciutat, iho va fer a Lourdes. Lobjectiu sexplicar com sest desplegant iimplementant el Pla i com esvinculen les diferents accionsamb els barris nou mesos desprsde la seva aprovaci. En les tro-bada es posa laccent en la lniaestratgica Impulsar una majoractivitat econmica i saludable.

  Presentacions delPla Estratgic alsbarris de la ciutat

  El Sndic Personer ha fet una proproblemtica posta per tal desolucionar la diria de laparca-ment a Can Gom, tant els diesfeiners per lescola de msica i elsgrups de treball de lespai, comels dies que se celebren actes enel teatre, arranjant convenient-ment la zona de Can Filosa, ne-tejant-la i adequant-la. En laseva visita al barri, Vicen Viltamb va constatar altres proble-mes de mobilitat, com les dificul-tats de gir en carrers estrets i so-bretot les dificultats dentrada alsgaratges o b per lestretor delcar rer o b perqu alguns con-

  El Sndic constata problemesde mobilitat a Collegis Nous

  ductors deixen els seus vehiclesen guals senyalitzats.

  Vil tamb fa una crida alsvens per tal que compleixin lesnormatives vigents en matria deconservaci de faanes, doncs laquantitat de installacions exis-tents (tancaments irregulars deterrasses, proliferaci dantenesparabliques o aparells dairecondicionat) resulten del tot in-coherents. El Sndic afegeix queels vens sn conscients de les di-ficultats que en el futur els repre-sentar el soterrament de la viadel Nord.

  La propera visita del SndicPersoner de Mollet est previstaper al mes vinent a la zona delCalder.

  Elisabeth AlfaroMollet

  tenir necessitat dhabitatge, re-sidir i estar empadronat a Mo-llet amb anterioritat a lasollicitud; complir el lmitdingressos mxims i mnimsque estableix la normativa i notrobar-se incapacitat per obli-gar-se contractualment.

  Per poder formalitzar la ins-cripci cal demanar prviamentdia i hora al telfon 93 571 9500/04 o a travs del [email protected] Els inte-ressats han de portar el DNI(original o cpia compulsada),el volant de convivncia i la do-cumentaci acreditativa delsingressos totals signada.

 • El Carnestoltes arribar dijousHo far acompanyat de Pep Callau i els Pepsicolen i lEsbart Dansaire

  RedacciMollet

  Pep Callau i els Pepsicolenseran els encarregats dacom-panyar el Carnestoltes en laseva arribada a Mollet, el dijous3 de mar. Oferiran el Ball delBarral amb lEsbart Dansairea les 17.30h a la plaa Prat de laRiba. Ser el primer dels actesprogramats i lorganitzaci re-comana portar un barret i unabossa de paperets. En cas depluja lacte se celebrar al Mer-cat Vell.

  El divendres 4 de mar elCarnestoltes visitar les escoles

  Foto: Arxiu

  Moment del Carnestoltes de lany passat

  bressol de la ciutat i el dissabte,el Mercat Municipal. Tambdissabte, a les 12 del migdia, elCasal Cultural celebrar la tra-dicional Escudella de Carnaval.La tarda i el vespre de dissabteseran joves, amb un seguit dac-tes organitzats per les colles deMorats i Torrats que acabaranamb el ball jove al Mercat Vell.Per la nit, el Pavell de RieraSeca acollir el Ball de disfres-ses de lAssociaci de Balls deSal.

  La rua de Carnaval tindrlloc el diumenge 6 de mar.Sortida a les cinc de la tarda delavinguda dAntoni Gaud.

  Ms de 400 alumnes dels dife-rents instituts han visitat lexpo-sici Desprs de lESO...qu?,que explica, de manera grfica,les diferents opcions a les qualspot optar lalumnat de secund-ria un cop acabin lESO. La mos-tra estava adreada als estudiantsde 3r i 4t del Vicen Plantada,lIES Mollet, lIES Gallecs i elCentre destudis Mollet. Lob-jectiu era acompanyar i capacitarels i les joves en la tria de deci-sions per al seu futur.

  Ms de 400 jovesa I desprs delESO... qu?

  LAVV Estaci de Frana-CanMul celebra dem dissabte unacalotada al carrer San Ramon,al costat de la plaa de la Rep-blica, a partir de les 12.30h. Elpreu per als socis s de 7 euros ide 9,5 per als no socis. Daltrabanda, la plaa de lEsglsia deGallecs acollir diumenge a sise-na Calotada Popular de Gallecs.Els tiquets estan a la venda a lA-grobotiga i al Restaurant la Pla-a. La cita s a les 14h. Ms infor-maci als telfons 93.544.53.97 i93.579.09.57.

  Calotada aGallecs i a lAVVEstaci de Frana

  La msica electrnica, en la sevavariant de dubstep i el bassline,amb sons break, drumbass, elec-tro break, arriba avui a la Bom-beta, de la m de Rizomatik, uncollectiu dedicat a lorganitzacide diferents esdeveniments i a laproducci electrnica musical.La cita s a les 21 hores, de la mde DJ Ikzio, i lentrada s gratu-ta. La formaci ha actuat a dife-rents clubs de la geografia cata-lana.

  Rizomatic portaa la Bombeta laseva electrnica

  El pianista Mario Prisuelos ofe-rir aquesta tarda (18.30h) a ElLledoner el programa Contrastos,un passeig per la msica espan-yola ms enll de les poques: dela fora de Falla al carcter de Da-vid del Puerto, de levocador Gra-nados a la passi de Jess Torres.Prisuelo va nixer a Madrid on varealitzar els seus estudis al Con-servatori de la ciutat. De moltjove es va traslladar a Viena on varealitzar la seva formaci acad-mica sota la direcci del profes-sor Leonid Brumberg.

  Mario Prisuelosofereix avui unrecital de piano

  22 Molletlniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201125

 • 23Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Febrer201125

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catFebrer201125

 • 25lniavallsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat Febrer201125

 • 26

  ParetsFebrer

  201125lniavalls

  La UGT vol la independnciaeconmica del grup Cacaolat

  Foto: E. Benito

  Recepci dels adjudicataris de Can FraderaEl proper dissabte, 26 de febrer, a les 12 hores, tindr lloc la recepci dels 60 adju-

  dicataris dels habitatges de protecci oficial de Can Fradera i la inauguraci delsespais lliures vinculats a la urbanitzaci daquesta promoci dHPO. A lacte hi as-

  sistiran els regidors de lAjuntament de Parets, Lucio Gat i Sergi Mingote.

  Grifols inverteix 20 milions enla construcci duna nova plantaS.A. > Fa uns mesos aquest pe -ridic es feia ress que els EstatsUnits considerava lempresa Gri-fols com un valor estratgic,segons va desvetllar els docu-ments de WikiLeaks, liderat perJulian Assange. Si llavors allevidenviava el potencial i la vital-itat de Grifols, ara es referma msla idea que aquest gegant ubicata Parets evoluciona alli a lacrisi econmica.

  Divendres passat, el grup Gri-fols, especialitzat en el sectorfarmacutic i hospitalari, anunci-

  ava la construcci duna novaplanta de fraccionament de plas-ma a Parets. Segons han anunci-at en un comunicat, la construc-ci s'iniciar aviat i durar divuitmesos, costar vint milions d'eu-ros i aportar una capacitat defraccionament de dos milionsde litres de plasma anuals, eldoble del volum actual del grupempresarial a Espanya.

  Desprs de les obres caldrtenir el vistiplau de les autoritatsdels Estats Units per comenarlactivitat.

  Una de les plantes de Grifols a Parets

  Sara ArroyoParets

  La crisi de Nueva Rumasa ha dei-xat literalment lempresa Cacao-lat penjant dun fil. Aquesta set-mana es donava a conixer quelemblemtica empresa catala-na tamb shavia dacollir al pre-concurs de creditors, pel qual algrup se li atorguen quatre mesosper renegociar els seus deutes,abans de declarar la seva insol-vencia. Aquesta situaci posa enperill la continutat daquestaempresa catalana i, sobretot,agreuja la problemtica dels 200treballadors del centre logstic deParets, que des de fa uns mesospateixen retards en el cobramentde les nmines.

  EMPRESA SOLVENTLa Federaci Agroalimentriade la UGT ha sortit en defensadels treballadors: primer, dema-nant la independncia econmi-ca de Cacaolat respecte al grupClesa; i des dahir, personant-seen el preconcurs de creditors perconixer la situaci de primeram.

  La direcci de Cacaolat i el ma-teix Jos Maria Ruiz Mateos hanreconegut la solv0ncia de lem-presa de batuts: Els mateixosempleats noten que lempresafunciona, explica David Papiol,secretari general de la FederaciAgroalimentria. Tot i aix, laUGT ha pogut saber que els be-neficis de Cacaolat han estat in-vertits a Madrid per evitar con-flictes dimpagaments: La di-recci de Cacaolat va demostraramb xifres que si lempresa fos in-

  Foto: E.B

  dependent econmicament po-dria solventar el deute en un anyi mig, explica Papiol. El bonfuncionament de Cacaolat a Ca-talunya s innegable per a laUGT, que fins i tot veu el grup ca-tal capa de desencallar la para-litzaci del projecte de construc-ci duna nova planta a Llinars,que suposa una inversi de 40milions deuros i que havia den-trar en funcionament aquest es-tiu. Cacaolat genera beneficis su-ficients com per crear la novaplanta, explica Papiol.

  El proper dilluns la direcci deCacaolat i la Generalitat faranuna reuni per tractar les possi-bles solucions a la problemticade lemblemtica empresa cata-lana. La UGT ja ha confirmat aaquest peridic properes mobilit-zacions a Madrid i Barcelona pertal de salvar Cacaolat.

  S.A. > Els treballs durban-itzaci al carrer Major han deix-at un present per a la memriahistrica del municipi. Al costatde la Casa de la Vila, prop delsegles XI o XII, segons apuntenels arquelegs, hi havia un murde 60 i 70 cm damplada que for-mava part de lentramat urbde Parets. Aquesta, per, no suna troballa allada, ja que entreels carrers Major i Barcelonasha trobat una sitja per emma-gatzemar aliments que podriaformar part del conjunt. Aque-stes troballes shan fet en el marcdels treballs del pla de millora delBarri Antic.

  La planta del grup a Parets s un gran centre logstic

  El sindicat es persona en el preconcurs de creditorsde Nueva Rumasa per conixer la situaci econmica

  Les obres al casc antic destapenrestes del poblat medieval

  La troballa

 • 27lniavallsParets www.liniavalles.cat Febrer201125

  El Mar de Dones siniciar el proper dijous Enguany hi haur una desena dactes per prevenir la discriminaci per raons de gnere

  RedacciParets

  Amb motiu de la celebraci delDia internacional de la dona,lAjuntament de Parets ha pro-gramat prop duna desena dac-tivitats per a celebrar una novaedici del ja tradicional Marde les Dones, que pretn sensi-bilitzar i prevenir la discrimina-ci per raons de gnere.

  La primera de les activitatsprogramades sadrea als ser-veis tcnics municipals que tre-ballen al municipi en defensade la igualtat. Es tracta del ta-ller Drag King: Generant can-

  Foto: Ajuntament

  El tradicional sopar de dones

  vis, que tindr lloc els dies 3 i10 de mar, a Ca nOms, i queanir a crrec de lentitat Inter-ferncies, recerca i transforma-ci de gnere. La programaciadreada al conjunt de la ciuta-dania arrencar el 4 de mar(16h) al Teatre de Can Butjosa,amb un taller prctic sobre cos,conscincia i emocions.

  Les biblioteques de Parets,Can Butjosa i Can Rajoler,tamb se sumen a les accions alvoltant de la lluita per a la igu-altat de les dones amb la pro-gramaci de sessions especialsde lHora del conte, el dia 8 demar (18h).

  Redacci > El divendres, 4 demar (19.30h) al Centre CulturalCan Rajoler tindr lloc la inaugu-raci de lexposici Pau de colors,obra de la paretana MarysolMora. Per a lartista, la pau s unsentiment molt relatiu que cadapersona troba en un aspecte de laseva vida. Amb Pau de colors,Mora vol reflectir que ella ho hafet en lart. La mostra es podr vi-sitar fins al 27 de mar al CentreCultural Can Rajoler.

  Marysol Moraporta la mostraPau de Colors

  Redacci > Rialles Parets por-ta aquest diumenge (18.30h) aCan Rajoler lespectacle de Cul-tura en Gira, Katakrak, una pro-posta de la companyia homni-ma de creaci despais ldics.La base dels seus espectacles sel reciclatge. La companyia pro-posa als nens una manera dex-plotar la creativitat a partir dob-jectes en dess o material reciclat,creant artilugis originals i nicsaptes per a totes les edats.

  Katakrak aterraaquest diumengea Can Rajoler

  El 17 de mar (18h), la Saladexposicions Can Rajoler aco-llir la conferncia Com afectaa les dones la crisi? La feminit-zaci de la pobresa, que anir acrrec de Vanessa Garcia Chou -sa, membre de lentitat Gnere iMs.

  El 18 de mar tindr lloc eltradicional Sopar de Dones, ex-clusiu i gratut per a les dones.La programaci dels actes ini-ciar la recta final amb la pro-jecci del llargmetratge Cara- mel (2007) a Can Rajoler el 25de mar, i la tertlia entorn elllibre Beloved, el 30 de mar aCan Rajoler.

  Redacci > La celebraci delCarnaval tindr lloc el dissabte 5de mar, a les 17 h, al Sot denBar riques, quan es donar el tretde sortida amb laparici del reiCarnestoltes, que presidir latradicional rua i esdevindr elpersonatge representatiu de lafesta. La cercavila recorrer la-vinguda de Catalunya des delcarrer de Montserrat Roig fins alPavell dEsports on, a les 18.15h, tindr lloc el ball de disfresses.

  Rua de carnavali ball de disfressesal pavell

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catFebrer201125

 • Santa PerptuaFebrer

  201125lniavalls

  Les obres del Parc Centralcomenaran al mes de junyEl delegat del govern, Salvador Jorba, va visitar lesobres a barri de Can Folguera dimarts passat al mat

  E.A.Santa Perptua

  Al mes de juny comenaran lesobres del Parc Central, segonsha confirmat el comit davalua-ci i seguiment del Pla de Mi-llora de Can Folguera. Latro bada, que va ser presidida peldelegat del govern de la Genera-litat a Barcelona, Salvador Jor -ba, i lalcalde, Manuel Ruiz, esva celebrar a La Promotora di-marts passat. La intenci es fi-nalitzar la primera fase de lesobres aquest mateix any i la se-gona, al 2012, tot i que Jorba vaassegurar que la Generalitat es-tudia ampliar el termini de prr-roga per executar els projectesde la Llei de Barris. Ara lAjun-tament est buscant altres fontsde finanament per tirar enda-vant el projecte de construccidel Centre de Formaci Ocupa-cional i Desenvolupament Em-presarial Can Soldevila, valoraten uns tres milions deuros.

  Foto: Ajuntament

  El Parc Central est delimitatper les avingudes de lOnze deSetembre i Jacint Verdaguer, elpasseig de la Florida i el Cam dela Granja; s una de les actua-cions ms destacades que sexe-cutar aquest any en el marc dela Llei de Barris, segons va expli-car la regidora dUrbanisme iPlanificaci, Mara ngelesSnchez, que va afegir que en

  breu saprovar el projecte exe -cutiu. Aquest parc, de 77.000metres quadrats, esdevindr ungran espai de lleure i esbarjo albarri de Can Folguera. Jocs in-fantils, zones dombra i delleure i un teatre a laire lliureseran alguns dels elements quedefiniran aquest nou espai, se-gons es va explicar durant la re-uni del comit.

  Salvador Jorba va visitar les obres de Can Folguera dimarts

  Redacci> Amb l'objectiu d'a-favorir el finanament i la promo-ci de les microempreses i el fo-ment del treball autnom a tra-vs de microcrdits, lAjunta-ment de Santa Perptua i Micro-bank han signat un acord decollaboraci que, en paraulesde lalcalde, Manuel Ruiz, perme-tr donar suport als projectesempresarials viables. L'importmxim a finanar que concedeixMicrobank s de 25.000 euros.

  Microcrdits per fomentar lacreaci dempreses i docupaci

  A travs de la Regidoria dePromoci Econmica s'ofereixinformaci i assessorament apersones emprenedores que te-nen inters per engegar un nego-ci. "Una de les nostres lnies detreball s el de donar suport i fo-mentar la iniciativa emprenedo-ra per a qu els ciutadans i ciuta-danes puguin tenir l'oportunitatd'autoocupar-se generant rique-sa i llocs de treball al municipi",explica lalcalde.

  Control de cinturons de seguretatLa Policia Local est duent a terme una campanya de trnsit

  orientada al control de ls dels cinturons de seguretat. Elsagents disposen de terminals PDA per complimentar les de-

  nncies administratives per infraccions municipals de trnsit.

  E.A. > El president i portaveu delgrup parlamentari de Conver-gncia i Uni al Congrs delsDiputats, Josep Antoni Duran iLleida, assistir a lacte de presen-taci del candidat convergent ales eleccions del proper 22 demaig, Joan Mestres. Lacte tindrlloc a les vuit del vespre al centrecvic El Vapor (carrer Enric Gra-nados, s/n) i tamb comptaramb la presncia del regidorMart Bays.

  Josep AntoniDuran i Lleida,avui a El Vapor

  Redacci > Dem dissabte tin-dr lloc la presentaci pblica deManuel Ruiz com a candidat delPSC a lalcaldia de Santa Perp-tua. Lacte tindr lloc a les 19h alcentre cvic El Vapor. Hi assisti-r la dirigent del PSC MarinaGeli, exconsellera de Salut de laGeneralitat de Catalunya amb elgovern del Tripartit, a ms dal-caldes, alcaldesses i caps de llis-ta socialistes daltres municipis dela comarca.

  Manuel Ruiz espresenta com acandidat dissabte

  Redacci > A partir del dilluns28 de febrer els internatures espodran connectar a Internet deforma gratuta i sense fils des detres punts de Santa Perptua: laPlaa de la Vila, la Granja Solde-vila i lexterior del Pavell Muni-cipal dEsports. L'Ajuntamentha aprofitat el projecte dinter-connexi de 13 equipaments mu-nicipals a travs de xarxes wi-fique ha estat finanat a travs delFons Estatal per a lOcupaci i laSostenibilitat Local (FEOSL). Elpressupost ha estat de 110.000euros.

  WIFISTAPERPETUALAjuntament ha batejat aques-tes tres zones daccs gratut a In-ternet com wifistaperpetua i hanestat en proves durant els mesosde gener i febrer, perode durantel qual shan realitzat 1.000 con-nexions. A la xarxa es pot accedirmitjanant un ordinador port-til, una PDA o un telfon mbiladaptat a aquesta funci.

  El primer tinent dAlcalde,Joan Mestres, ha explicat que ini-cialment el temps establert per laconnexi ser de 30 minuts ique lusuari es podr tornar aconnectar transcorregut aquesttemps. Mestres ha recordat queel servei t restriccions i no es po-dr accedir a alguns continguts.La idea s ampliar ms endavantel nmero de zones wifi al muni-cipi un cop coneguem la seva uti-litat.

  La ciutadania, a laccedir a laxarxa wifi de lAjuntament deSanta Perptua, entrar en unportal on es demanar el nom iuna adrea de correu electrnic.Dins del portal captiu de lAjun-tament es posar a disposicidels usuaris un nmero de tel-fon i una bstia de correu on po-der plantejar qualsevol tipus din-cidncia i/o dubte que puguiplantejar el servei.

  Accs gratut aInternet a partirdel 28 de febrer

  Foto: Ajuntament

  Moment de la signatura del conveni entre Microbank i lAjuntament

 • 30 Santa Perptualniavalls www.liniavalles.catFebrer

  201125

  Redacci> Adrin Lpez, del'escola Bernat de Mogoda, ha es-tat el guanyador de la vintena edi-ci del concurs de dibuix infan-til de la Companyia d'Aiges deSabadell, CASSA. El premi per aljove ha estat una bicicleta, men-tre que l'escola s'ha emportat unval de 150 euros per a la comprade material escolar. El segonclassificat ha estat Kautar Lam-brid, que va rebre un IPOP Nano.El jurat tamb va atorgar deu ac-cssits, guardonats amb un re-productor mp3. Van ser per alsalumnes Fran Romero, MelaniSerrano, Anna Ortiz, Omar Tai-pe, Nora Andrade, Ana Cruz,Sandra Prez, Dalila Amaadour,Mireia Martn i Oscar Marimn.El certamen de dibuix infantil,que est relacionat amb la tem-tica de l'aigua, s'emmarca en unprograma educatiu mediambien-tal que porta a terme la FundaciCassa en cinc municipis valle-sans. El vicepresident de Cassa,Llus Pascual, va destacar que elcertamen pretn sensibilitzar desde petits sobre la importncia deno malbaratar l'aigua i de cuidaraquest b escs. L'alcalde, Ma-nuel Ruiz, va agrair a profes-sors, alumnes i a CASSA la sevaimplicaci en aquest certamen.

  Adrin Lpezguanya el premide dibuix CASSA

  Novapox iniciar la reformade lesglsia de Santiga

  gada com a edifici d'inters his-tric, protegit pel Pla especial deprotecci del patrimoni arquitec-tnic de Santa Perptua. Perraons de seguretat, l'any 1999 esva tancar al pblic i a causa delseu deteriorament l'any 2002una part de la teulada es va esfon-drar.

  El 22 de febrer de 2008 es vasignar un conveni pel qual la

  Foto: Arxiu

  Les obres acondicionaran el temple per a ls ldic i cultural

  Elisabeth AlfaroSanta Perptua

  Novapox S.L. ser lempresa en-carregada de dur a terme la pri-mera fase del projecte de restau-raci de l'esglsia de Santiga perun import d'uns 887.000 euros.El projecte, que compta amb unperode d'execuci d'un any, haestat adjudicat de manera provi-sional. L'empresa ha presentatmillores valorades en 248.000euros i una garantia addicional de18 mesos.

  Segons lAjuntament, la in-tervenci de rehabilitaci a l'er-mita de Santiga retornar al tem-ple les condicions adequades perdesenvolupar correctament l'sprincipal de culte per la qual vaser creada; i condicionar l'espaii les installacions per possibili-tar-ne un s ldic i cultural. Larehabilitaci de l'esglsia pretnrecuperar els volums i parts mal-meses de l'edifici, sanejant i con-solidant les seves antigues estruc-tures i donant soluci a les prin-cipals patologies.

  L'esglsia de Santiga s unaconstrucci del segle XI, catalo-

  Les obres tenen un pressupost de 887.000 euros

  Parrquia cedia l's de l'esglsiaa l'Ajuntament de Santa Perp-tua, que va iniciar una campanyaconjuntament amb la Generalitatper aconseguir fons per a la reha-bilitaci. Aquesta actuaci est fi-nanada pels fons FEDER, perl'1% cultural i per les aporta-cions realitzades per empresariatvinculat al municipi, segons haexplicat lalcalde, Manuel Ruiz.

  Redacci> LONG Santa Perp-tua Solidria iniciar el 5 demar el curs Treballem plegats encodesenvolupament, en el qual hiparticiparan uns 60 membresde collectius de migrants proce-dents de Mauritnia, Gmbia,Senegal, Shara i Marroc i queprovenen del Valls Occidental,Valls Oriental, Maresme, Giro-ns i Pla de lEstany. Es tractadun curs dintroducci al code-senvolupament i a la formulacide projectes que t per objectiuque els assistents es converteixinen actors de codesenvolupamenttant en les seves localitats dori-gen com en els seus collectius re-sidents al Nord. Alguns dels te-mes a tractar sn la cooperaci aldesenvolupament; el conceptede codesenvolupament i encaixen la cooperaci catalana; la for-mulaci de projectes de codesen-volupament amb enfocament demarc lgic; el suport i acompan-yament a la formulaci prcticadun projecte de codesenvolu-pament concret; i la identificacisobre el terreny de dos projectesa Daffort (Mauritnia) i Keroua-ne (Senegal).

  El projecte de SPSolidria haestat un dels escollits per lACCDdarreu de Catalunya.

  SPS organitza un curs sobredesenvolupament

 • 31lniavallsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat Febrer201125

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catFebrer201125

 • 33

  La LlagostaFebrer

  201125lniavalls

  Un documental recull lesvides i camins del municipiDem arrenca la commemoraci dels 75 anys de laindependncia de la Llagosta amb un documental

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  Amb la projecci de l'audiovi-sual La Llagosta, vides i ca-mins, dem dissabte, arrenca lacommemoraci del 75 aniver-sari de la segregaci de la Lla-gosta de Sant Fost. El docu - mental mostra com s'ha anatconfigurant el municipi a travsd'aportacions de diversos vens,dels que ja hi vivien i dels quevan venir de fora.

  L'alcalde de la Llagosta, An-tonio Rsquez, acompanyat pelsegon tinent d'Alcalde i regidorde Cultura i Participaci Ciuta-dana, Mariano Garca, van pre-sentar dilluns el programa alpresident de la Diputaci deBarcelona, Antoni Fogu. Lob-jectiu s que ladministraciprovincial faci alguna aportacieconmica per poder desenvo-lupar el programa, que tambinclou una Trobada Gegantera,amb 32 colles, el 27 de mar,una exposici fotogrfica i l'edi-

  Foto: Diba

  ci d'un llibre i d'un joc de taulasobre la ciutat per distribuir ales escoles. El 19 de mar, du-rant les festes de Sant Josep,tamb se celebrar un concertde commemoraci del 75 ani-versari de la Llagosta.

  DES DEL 1936Va ser l'any 1936 quan la Lla-gosta es va segregar definitiva-ment del municipi de Sant Fost

  de Campsentelles. Hem volgutdonar a aquesta commemoraciun sentit ms ampli de muni-cipi, perqu tamb pensem queformem part d'un territori id'una Xarxa de municipis. sper aix que li hem demanat alpresident de la Diputaci deBarcelona la seva participacidirecte en algun dels actes, haexplicat lalcalde, Antonio Rs-quez.

  Moment de la trobada de Rsquez i Garca amb Antoni Fogu, dilluns

  Onze vens de la Llagosta shanpogut acollir a un nou Pla dOcu-paci engegat per la Generalitatde Catalunya. Durant sis mesos,set dells treballaran amb la bri-gada municipal d'obres, tres fa-ran tasques dauxiliars adminis-tratives i una altra, de suport alprojecte Aula Oberta.

  Onze vens han aconseguit unafeina amb els plans docupaci

  Aquest pla d'ocupaci ordina-ri compta aquest any amb unamajor dotaci. Aix ha permscontractar ms personal. Habi-tualment, s'ocupaven quatre ocinc persones. El principal objec-tiu dels plans d'ocupaci s donarfeina a aturats de llarga durada.Un altre aspecte que es treballadurant aquest perode s la for-maci. D'aquesta manera, es volcapacitar les persones contracta-

  Rsquez es troba amb els estudiantsL'alcalde de la Llagosta, Antonio Rsquez, ha participat en una

  tertlia amb alumnes de primer de Batxillerat de lIES Marina dela Llagosta. Els estudiants han plantejat a l'alcalde diversos te-

  mes per segona vegada, desprs de lexperincia de lany passat.

  Redacci > Alberto Lpez espresentar oficialment com acandidat dICV-EUiA a lalcal-dia de la Llagosta a les propereseleccions municipals del maigen un acte que se celebrar avuial restaurant Casa Pedro (avingu-da de lOnze de Setembre, 80) dela Llagosta. Lacte, que tindrlloc a les 19.30 hores, comptaramb la presncia de Dolors Ca-mats, portaveu del grup Parla-mentari dICV-EUiA al Parla-ment de Catalunya. Lpez va serconfirmat per militants i simpa-titzants en un acte que va tenirlloc dissabte passat, quan va en-coratjar els assistents a continuartreballant pel canvi que assegu-ra que es produir a la Llagostael proper 22 de maig.

  Alberto Lpez(ICV-EUiA) espresenta avui

  Redacci > Lalcalde de la Lla-gosta, Antonio Rsquez, ha volgutdesmentir els rumors que circu-len pel municipi sobre el suposatreallotjament del barri barcelonde la Mina a la Llagosta. Rsquezassegura que la informaci sabsolutament falsa i infundada,alhora que afegeix que s lamen-table que alguns incorporin al de-bat local aquests tipus dargu-ments amb clars tints racistes iclassistes. Sempre he manifes-tat afegeix el meu posiciona-ment ferm davant de qualsevolintent de deteriorar el clima deconvivncia i de cohesi socialexistent al nostre poble. Lalcal-de afirma que les dinmiquespreelectorals no justifiquen elval tot.

  Lalcalde nega elsrumors sobre elbarri de la Mina