of 48 /48
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 34 25 de febrer de 2011 · Núm. 342 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Baix Vallès Front comú de quatre municipis en defensa de la indústria 3 Mollet Cau una xarxa que rovaba substàncies dopants a l’Hospital 18 12 Granollers enderroca Policlínica cinc anys després de tancar-la Fotos: Eduardo Benito Els treballs, que han començat aquesta setmana, tenen una durada prevista de quatre mesos 4 Cacaolat penja d’un fil 26 línia vallès

Línia Vallès 342

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 342

Text of Línia Vallès 342

Page 1: Línia Vallès 342

redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98

�34

25 de febrer de 2011 · Núm. 342 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Baix VallèsFront comú de quatremunicipis en defensade la indústria �3

MolletCau una xarxa querovaba substànciesdopants a l’Hospital

�18

�12

Granollers enderroca Policlínica cinc anys després de tancar-la

Fotos: Eduardo B

enito

Els treballs, que han començat aquesta setmana, tenen una durada prevista de quatre mesos

�4

Cacaolat penja d’un fil �26

líniavallès

Page 2: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

2011252� líniavallès www.liniavalles.cat

Page 3: Línia Vallès 342

En portada 3�líniavallèsFebrer

201125www.liniavalles.cat

Front comú per la indústria baixvallesanaEl Consell Comarcal i els ajuntaments de Mollet, Martorelles, Sant Fost i Santa Maria hansignat una declaració en defensa dels llocs de treball > Derbi podria no arribar a l’estiu

Foto: Eduardo Benito

“No és hora de plorar les pèrdues,hem de continuar la lluita i ambmés força per salvaguardar laindústria vallesana i els seus tre-balladors. Hem d’evitar més tan-caments i deslocalitzacions quecreen no només una crisi econò-mica, sinó també social. Deixemals nostres fills i filles un llegat,una indústria vallesana on les fu-tures generacions aconsegueixinuna qualitat de vida millor que elsseus pares i mares”. Amb aques-ta declaració d’intencions finalit-za el document que han signat elpresident del Consell Comarcal,Antonio Rísquez, i els alcaldes deMollet, Josep Monràs; Marto-relles, Romuald Velasco; SantFost, Montserrat Sanmartí; i San-ta Maria de Martorelles,Montser rat Cobo. Es van unir, di-lluns a Martorelles, per donar su-port al comitè d’empresa de Der-bi i a d’altres treballadors de lazona afectats per expedients deregulació o tancaments, com elsde Valeo, Ficosa i Yamaha.

L’objectiu és demanar a lesrespectives direccions que salva-guardin el major nombre de llocsde treball i, a la Generalitat, queposi en marxa polítiques activesque puguin potenciar la creaciód’ocupació, que afavoreixin lainversió a la comarca i que doninmés possibilitats per a la forma-ció de les persones en situaciód’atur, a més de polítiques de su-port a les empreses que actual-ment es troben en dificultats.Tots cinc, a més, es posen a dis-posició de l’administració auto-nòmica per treballar de formaconjunta al costat del teixit em-presarial comarcal i de les orga-nitzacions socials i sindicals delterritori per al foment de l’ocupa-ció i la creació de noves oportu-nitats econòmiques al Baix Vallès.

DERBI ÉS FUTURMés d’un centenar de treballa-dors de la planta de Derbi deMartorelles es van concentrar ales portes de l’Ajuntament d’a-quest municipi mentre se signa-va l’acord davant de dos delsseus representants sindicals, ambpancartes com “Els treballadorsde Derbi-Piaggio volem futur,volem treball”, “Derbi-Piaggio, noa la deslocalització” o “Derbi noes història, és futur”. A la sala deplens, el president del comitè deDerbi, Josep Maria Farràs, va te-nir l’oportunitat d’explicar quinha estat el procés durant els dar -rers mesos, que ha portat a l’a-comiadament de 53 persones

des de gener de 2010, als quals espodrien sumar els 33 fixes dis-continus per als quals no hi hafeina. “És una llàstima que unaempresa com Derbi, pionera aCatalunya, es perdi”, va assegu-rar mentre vaticinava que laplanta, tot i no tenir pèrdues, “noarribarà a l’estiu”.

L’acord signat l’any 2007 pelstreballadors assegurava la pro-ducció fins al 2012 però l’actitudmantinguda per la direcció, expli-ca Farràs, fa preveure la localit-zació d’aquí a pocs mesos. “Estemdisposats a negociar, però nohem tingut cap resposta. Hem fettots els moviments possibles,perquè el que ens interessa és tre-ballar, però no veiem cap bonaintenció per part de l’empresa”,assegura. El cert és que des quel’empresa es va dividir en tres perser “més viable”, el setembre del2009, la planta ha perdut pro-ducció –ja no es fabriquen aMartorelles els models de cilin-drada 50 i 125cc– i es nega a ac-ceptar nous productes: va re-butjar fabricar un model de mo-tocicleta elèctrica tot i estar sub-vencionat.

LA UNIÓ FA LA FORÇATant Rísquez com els alcaldes van

Montserrat Cobo, Josep Monràs, Romuald Velasco, Antonio Rísquez i Montserrat Sanmartí van signar l’acord dimarts

destacar la necessitat del treballconjunt per acabar, en paraulesdel president del Consell Comar-cal, amb un “problema preocu-pant: la pèrdua progressiva defeina al sector industrial i del’automoció”. Josep Monràs, perla seva part, va insistir en la res-

Els treballadorsde Derbi es van concentrar a les portes de l’Ajuntament de Martorellesmentre se signava l’acord

ponsabilitat de la Generalitat deCatalunya de vetllar pel manteni-ment dels llocs de treball, unaidea amb què va coincidir Mont-serrat Cobo, mentre MontserratSanmatí va demanar a la direccióde Derbi coherència a l’hora deplantejar l’expedient de regulació.

E. AlfaroVallès Oriental

Els treballadors de Derbi, a les portes de l’Ajuntament

Foto: E.B

Page 4: Línia Vallès 342

Comarca4�Febrer

201125líniavallès www.liniavalles.cat

Desapareixen més de 400 empresesUGT denuncia que entre els anys 2007 i 2010 un total de 427 firmeshan tancat > Derbi i Ficosa també estan en el punt de mira de la crisi

RedaccióVallès Oriental

La situació del sector empresarialno passa bons moments al VallèsOriental. Segons ha informataquesta mateixa setmana el sin-dicat UGT, un total de 427 em-preses han tancat entre els anys2007 i 2010. Aquesta formació hasubratllat que el nombre d’assa-lariats ha caigut per sobre del 15%en aquest període, la qual cosa hasignificat la pèrdua de més de7.000 llocs de treball. L’anuncidel possible tancament de Derbi,a Martorelles, i el trasllat de Fi-cosa, a Mollet, només han contri-buït a empitjorar les expectatives.

En el cas de Derbi, l’objectiude la direcció és tancar la plantade Martorelles; la UGT ha dema-nat a la Generalitat i al govern es-panyol que intervinguin per evi-tar aquesta mesura. Pel que fa aFicosa, els treballadors ja hanmostrat el seu rebuig al trasllat deMollet a Sòria i tot apunta a una

Vallès Oriental > El PP haconfirmat ja 34 dels seus candi-dats a la comarca, dels qualsmés de la meitat s’estrenen en elcàrrec. Es tracta de Lydia Remon(Aiguafreda), Juan Antonio Este-ban (l’Ametlla), Mateo González(Bigues i Riells), José Moya (Ca-novelles), Marta Salvador (Cas-tellterçol), Javier Álvarez (lesFranqueses), Rafael Puig (la Gar -riga), Francisco Rodríguez (Lliçàde Vall), Ramon Roca (Martore-lles), César Alcalá (la Roca), Fe-lipe Garrido (Sant Antonio de Vi-lamajor), Casiano Sánchez (SantFost), Gregorio Carrasco (Taga-manent) i Daniel Valverde (Vall-romanes). Els candidats de Car-dedeu, Sant Feliu, Santa Maria deMartorelles, Vallgorguina, Vila-nova del Vallès i Parets també esrenovaran però encara estan pen-dents de confirmar.

El PP confirma 34 dels seus capsde llista electorals

Vallès Oriental > A falta d’a-cabar de definir les llistes, Ciuta-dans ha confirmat els candidatsde tres municipis de la comarca.José Antonio Navarro i ÁngelesMenchen repetiran a Canovellesi a Montornès, respectivament;mentre que Oriol Vera s’estrena-rà com a cap de llista de la forma-ció a Lliçà d’Amunt. El grup haconfirmat que també tindrà can-didatura a Granollers, a Molletdel Vallès i a les Franqueses i, perprimera vegada, també a Parets.

C’s fa públics elsprimers caps dellista a la comarca

Foto: Eduardo Benito

Una de les protestes convocades pels treballadors a l’exterior de la planta de Valeo a Martorelles

situació resolta “en acomiada-ments”, segons fonts sindicals.

ACORD A VALEOL’assemblea de treballadors deValeo Climatización, de Martore-lles, va ratificar dimecres el prin-cipi d’acord al qual van arribar lanit anterior la direcció i el comi-tè d’empresa, després de llar-gues negociacions. Ambduesparts es van reunir dilluns perquarta vegada per seguir nego-ciant una sortida a l'ERO queafectava 67 dels 400 treballadorsque la multinacional dedicada a

la fabricació de peces per a la cli-matització d'automòbils té a laseva planta de Martorelles. L'ob-jectiu dels sindicats era acon-seguir un acord abans que fina-litzés el període de consultes elproper 28 de febrer.

Els treballadors afectats perl'ERO van manifestar la sevanegativa d'anar a treballar a laplanta que Valeo té a Saragossacom va proposar la direcció de lamultinacional. I és que segons ellíder sindical, els treballadorsque optessin per aquesta alterna-tiva ho haurien de fer segons lescondicions laborals de la plantaaragonesa, que són sensiblementinferiors a les que es donen aMartorelles.

Segons va apuntar el secre-tari general de CCOO al VallèsOriental i Maresme, Santi Gar-cia, el comitè d'empresa de Va -leo havia presentat a la direccióde la multinacional una so lucióa l'ERO basada en baixes incen-tivades, prejubilacions i el tras -

llat de nous productes a la plan -ta de Martorelles. Una solució,aquesta darrera, garantida en elseu moment per la direcció deValeo i que asseguraria la pro -ductivitat de la planta catalanaels pròxims anys.

El sindicat d’Indústria deCCOO del Vallès Oriental-Mares-me fa una valoració positiva del’acord, ja que ha permès retirarels acomiadaments i reduir elvolum de persones afectades,mitjançant mesures no traumà-tiques per a la plantilla, que esconcreten en un pla de prejubila-cions a partir dels 55 anys per a40 persones. També inclou elcompromís de l’empresa de man-tenir l’ocupació de la planta va-llesana durant els propers cincanys.

Amb la firma d’aquest acord,es va desconvocar la vaga que elstreballadors van iniciar a princi-pis de mes i a partir de les 22 ho-res d’ahir dijous van tornar a lafeina.

Valeo aplicaràun pla de prejubilacions a partir de 55 anys per a 40 persones

José Moya (Canovelles)

Page 5: Línia Vallès 342

5�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catFebrer

201125

Page 6: Línia Vallès 342

Comarca6�Febrer

201125líniavallès www.liniavalles.cat

Esteve Ribalta vol estar acompanyatA les acaballes de la legislatura l’alcalde de les Franqueses ha convidat a tots els regidors

de la resta de partits a formar part del Consell d’Administració de les empreses municipalsJosé Antonio PilarLes Franqueses

Amb una minoria que el té lligatde mans i peus (governa amb elpressupost del 2008 prorrogat),i a les acaballes de la legislatura,l’alcalde de les Franqueses, Este-ve Ribalta (PSC), vol aconseguirla complicitat de l’oposició en lagestió del dia a dia. Si fins ara hagovernat d’esquenes a la resta departits representats al consisto-ri, ara fa passos per tenir-los alseu costat. Amb aquest objectiuha enviat una carta a tots els re-gidors convidant-los a formarpart del Consell d’Administracióde les empreses municipals LesFranqueses Entorn Verd, S. A. iLes Franqueses DinamitzacióEco nòmica, S. L.

La proposta de Ribalta arribaen un moment en què el seu ín-dex de popularitat i de consenspolític al consistori es troba en elsnivells més baixos. Resulta inau-dita, analitzant la trajectòria delgovern municipal des que es vafer amb el control de l’Ajunta-ment a partir de la moció decen sura contra CiU que, signadapel PSC, ERC i PP, va prosperarel març de 2008.

LA PROPOSTASegons reconeix Ribalta en lacarta que dilluns passat va enviarals regidors de l’oposició, en elsdarrers temps s’han produït di-verses baixes entre els membresdels consells d’Administració deles empreses públiques, “ja siguiper renúncia voluntària d’algunsconsellers, per exhauriment delperíode de nomenament, com elmalaurat decés de la senyoraBuigues”.

L’alcalde explica a la missivaque aquest fet ha deixat el Con-sell d’Administració de Les Fran-queses Entorn Verd, S. A, “en unasituació de falta de quòrum perpoder continuar amb l’activitatmercantil”. Segons Ribalta, enl’actual context socioeconòmices fa “necessària una orientació

Reproducció de la carta enviada per Esteve Ribalta a la resta de regidors

de l’empresa municipal” i aques-ta passa “necessàriament per unesforç de tots els regidors i regi-dores per consensuar el camí aseguir”. “I això –continua–, do-nada la importància i la rellevàn-cia que té pel futur de les dues so-cietats, les decisions que s’adop-tin no poden quedar supeditadesa la decisió d’una sola força po-lítica, sinó que ha de ser l’expres-sió de la màxima pluralitat que esveu representada en el Ple”.

En la carta, l’alcalde emplaça

els regidors per a què, abans delproper 3 de març, plantegin “unaproposta normativa” de les per-sones que volen que formin part

Cap grup de l’oposició té la intenció d’acceptar l’oferta

dels òrgans de decisió de les em-preses municipals. “Un cop feuarribar les vostres propostes, i deconformitat amb el que preveuenels estatuts, a finals de febrer secelebrarà un Consell d’Adminis-tració i proposarà els nomena-ments a la Junta General que secelebrarà abans del mes de maigde 2011, per a què aquesta apro-vi el nomenament dels càrrecs”,diu textualment la missiva.

En la carta de l’alcalde hi ha unerror de temps. Per una banda,diu que el termini per rebre pro-postes acaba el 3 de març i perl’altra, escriu que “a finals de fe-brer” [realment vol dir abril] secelebrarà un Consell d’Ad mi nis -tra ció i proposarà els nomena-ments a la Junta General.

Ribalta també comunica alsregidors quina seria la composi-ció dels òrgans de govern de lesempreses municipals “per tal dedonar cabuda a la màxima repre-sentació”. Segons especifica a lacarta, els consells estarien for-mats per dos representants delPSC, dos de CiU, un d’ERC, und’Els Verds, un d’UDC i un noadscrit.

LA RESPOSTAAl grup municipal de CiU l’oferi-ment li ha arribat de forma sor-prenent, especialment quan, se-gons afirmen els convergents, fatres anys que vénen reivindicantla seva presència al Consell d’Ad-ministració de les empreses mu-nicipals i fins ara no havien ob-tingut cap resposta afirmativa ales seves peticions. Tot i els rei-terats intents, Línia Vallès no hapogut contactar amb el portaveudel grup municipal convergent,Francesc Torné.

El regidor no adscrit Josep Ba-dia ha explicat a Línia Vallèsque l’oferta de Ribalta “arribatard i malament”. Curiosament,ell va renunciar a finals de la set-mana passada al seu lloc al si delConsell d’Administració de l’em-presa Les Franqueses EntornVerd, S. A. “perquè les coses no

estan clares” i, a principis d’a-questa ha rebut la carta de l’alcal-de. La seva resposta a l’oferi-ment, segons ha avançat, serà ne-gativa.

Badia també ha aprofitat pervalorar la distribució de membresque planteja Ribalta, conside-rant-la del tot desencertada. Se-gons diu, al consistori no hi hanomés un regidor no adscrit (quesuposadament seria ell), sinóquatre si es tenen en compte lesdues representants socialistesque en el seu moment van aban-donar la disciplina del PSC i Fer -ran Jiménez, que es va desvincu-lar del grup municipal de CiU perles seves diferències polítiquesamb Francesc Torné.

El regidor d’UDC, Ferran Ji-ménez, considera que la propos-ta de Ribalta no té sentit a tan poctemps de les eleccions munici-pals, quan la composició del con-sistori pot variar. En la seva opi-nió, “el més coherent hauria es-tat esperar a la constitució delnou ajuntament”. Assegura queha acabat de valorar amb proudeteniment l’oferiment de l’alcal-de i que encara intenta esbrinarles raons d’aquest per plantejaren el moment actual una invita-ció d’aquest tipus. Ell no l’hauriafet, afirma, “perquè no té cap sen-tit” a aquestes alçades de la legis-latura. A l’igual que els altresrepresentants polítics, creu invia-ble que el seu nom figuri com amembre del Consell d’Adminis-tració de cap empresa municipal.

El regidor d’Els Verds, FerranGontán, també creu que l’ofertaarriba tard. “La mà esquerra s’hade tenir quan s’ha de tenir, no alfinal del mandat. No té sentit, noté ni cap ni peus”, ha declarat.Gontán, que qualifica la propos-ta de “brindis al sol”, destacaque el Consell de les empresesmunicipals es composa de cincmembres polítics i quatre que noho són, quan Ribalta plantejaque tots siguin polítics: “No sé siaixò ho permeten els estatuts”,afegeix.

Page 7: Línia Vallès 342

7�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catFebrer

201125

Page 8: Línia Vallès 342

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001líniavallèsRedacció: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]ó: 93 519 43 [email protected]

www.liniavalles.cat38.000 lectors setmanals

(onada 31-01-2011)

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sug-rañes (Línia Barcelona), Pere Giménez (webs temàtics), IvanaPadierna (webs de proximitat). Caps de redacció: Elisabeth Alfaroi Cris tian Gó mez. Redacció: Sara Arroyo, Jordi Alcover, DavidGonzález. Fotografia: Eduardo Benito.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Àlex Subi-rats, Eugènia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magrià, David Olivares, Manel Riera i Manuel Sánchez-Vil-lanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakité.Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

Jesús Gabarroca, 67 anysJubilat (Mollet)

Treballava conduint camions ivaig passar-me tot el dia amb lapor de si em carregarien el camióo no. Al final tot va sortir bé peròespero que no es repeteixi i sem-pre guanyi la democràcia.

Jaume Vallbona, 59 anysOperari (Mollet)

Treballava a la Derbi però enaquell moment estava a la boti-ga de fotografia Comas, del meusogre. És curiós perquè vaig au-gurar que Milans de Bosch ensajudaria i així va ser.

Juan de Dios, 69 anysJubilat (Mollet)

Recordo que aquell dia estavatreballant i que ens va agafar desorpresa a mi i a la meva família.Per sort no va passar res. Comtothom, ens vam espantar per-què els meus fills eren petits.

Maria Rodríguez, 66 anysJubilada (Mollet)

Quan va ocórrer em vaig preocu-par molt pels meus fills, que es-taven a l’escola Sant Gervasi.Per sort el director, Manuel Ar-royo, ens va tranquil·litzar dientque no els deixarien sortir sols.

Rosa Solé, 60 anysAturada (Mollet)

Recordo que em vaig assabentardel cop d’estat per la ràdio. Vaigpassar molta por, com tothom,però per sort no va trascendir.Aquell dia estava amb el meupare.

Com va viure el cop d’estat del 23-F?

EDITORIAL

Un tàndem per plantar cara a la crisi

El Cas Cursa fa mal a l’esport comarcal

l Consell Comarcal i els ajuntaments de Mollet, Martorelles, SantFost i Santa Maria han tingut un gest en favor dels treballadors,

els quals estan sent els grans afectats de la crisi econòmica que a ho-res d’ara fueteja amb més força els sectors de la construcció i l’au-tomoció. A la comarca, la crisi ha deixat les seves víctimes, ja que du-rant el mes de gener es va apuntar l’increment de 1.242 nous aturats,el que significa que 33.176 vallesans no tenen feina.

El missatge dels ajuntaments té una doble interpretació: d’una ban-da, la unió que els mateixos ens municipals han fet per posar-se delcostat dels treballadors; d’una altra, la petició de buscar alternati-ves per potenciar l’ocupació i així salvaguardar els llocs de treball.Durant les darreres setmanes s’ha pogut comprovar que el suport deles administracions municipals a les empreses s’està convertint enun tàndem ferm a l’hora de plantar cara a la crisi: està passant ambBosch, a Lliçà d’Amunt; amb Cacaolat, a Parets i amb Yamaha. Defet, va ser la darrera setmana quan el conseller d’Empresa i Ocupa-ció, Francesc Xavier Mena, va sortir en defensa d’aquesta empresa,advertint que no acceptaria deslocalitzar processos industrials queno estiguin ben argumentats.

E

8� Opiniólíniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

questa setmana els Mossos d’Esquadra tancaven un primer ca-pítol del Cas Cursa, una operació contra una xarxa que submi-

nistrava substàncies dopants que abastia tant a culturistes com a es-portistes federats d’atletisme, ciclisme i triatló-duatló. La conegu-da operació Galgo té també la seva versió a la comarca i ja s’ha sal-dat amb els primers detinguts, entre els quals es troben practicantsfederats de ciclisme que distribuïen les substàncies dopants.

Diverses veus expertes van posar el crit al cel un cop es va conéi-xer a nivell estatal l’existència de la xarxa de distribució de substàn-cies dopants, sobretot perquè el fet de que tinguin “clients” fan mal-bé l’esport espanyol, català i en aquest cas, comarcal. Al Vallès Orien-tal són incomptables els casos d’esportistes que dia a dia treballenper alçar-se entre els millors. L’esforç, la superació i la satisfacció deser recompensat condemna a la banalitat els triomfs dels que pre-tenen ser reconeguts sense haver-s’ho treballat.

A

Safata d’entrada

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

L’HORT SOLAR DE SANT FOST

"Quan el sol il·lumina la nit".Amb aquest lema, l'Ajuntamentde Sant Fost anunciava la inau-guració de l’Hort Solar el febrerde 2007. Altres titulars depremsa que van circular enaquella ocasió van ajudar a pro-mocionar la instal·lació, noexemp ta de cert exotisme al gustdels patrocinadors del projecte"Un hort solar generarà la llumde Sant Fost sense cost per alpoble"... a més d’uns guanys de50.000 euros per any". "El pro-jecte produirà l’enegia sufiecientper a tot l’enllumenat públic".Totes aquestes informacions imés, estan contingudes en elDVD que l'Ajuntament va distri-buir a tota la població.

Avui les coses es veuen d'al-tra manera. En els pressupostosmunicipals apareixen, any rereany, unes partides de despesesde quantitats importants enconcepte de Cànon ConcessióHort solar –250.000€ en 2011–i des de Gent per Sant Fost, quetenim la voluntat de treballar enpositiu i amb transparència pera tota la població, hem vingutsol·licitant, des de la presentaciódels pressupostos del 2010, unasèrie de preguntes aclaridoresque el Tripartit de Sant Fost ha

anat eludint amb un lacònic “notoca, obtenint tan sols un com-promís per part del regidor Sr.Mauri i de la Sra. alcaldessa decelebrar una reunió específicaper a tal fi en un altre moment.

Ha passat un any sensehaver-se produït la aquesta re-unió i, de nou, GSF hem sol·lici-tat en el Ple del 31 de generd’enguany que es convoqui unasessió informativa per explicarel funcionament i gestió del’Hort Solar i aclarir els concep-tes que hi ha darrere d'aquestesdespeses. La resposta ha estat lamateixa, agreujada per l’evidentfalta de voluntat política a aten-dre les peticions de la població a

PER A RECURSOS HUMANS

Estic mirant la revista Quatre Cantons i llegint la composició del’Ajuntament de Mollet, i per la meva curiositat veig que hi hauna regidora que no consta en cap cartera i sí com a regidora. Lameva pregunta és, si us plau, si em poden aclarir quin càrrec téla senyora Guarro, quan fa un temps que va dir que deixava lapolítica i que tornava a la seva professió, que era de metge.

El dia 18 de juny de 2010 llegia a Línia Vallès que un regidorper dedicar dues hores a l'Ajuntament cobra 14.000 euros men-suals. Jo crec que som moltíssimes persones del poble, o la GranCiutat com vulguin dir, que estem preparats no només per dueshores, sinó per estar fins a vuit hores pel mateix sou. Siusplaupoden explicar-me com funcionen tots aquests endolls?

Montserrat PouMollet

través dels seus representantspolítics en els Plens municipals,on es presumeix de diàleg, parti-cipació i mà estesa, i el resultatés nul. Els ciutadans es pregun-ten, per exemple, sobre el costque està suposant aquesta con-cessió administrativa. També hiha uns altres continguts en elplec de condicions de l'empresaguanyadora del projecte, peròl'equip de govern no vol posardamunt de la taula la qüestió,demostrant una falta de trans-parència de la qual els santfos-tencs no són mereixedors.

Montserrat ArmengolRegidora de GSF

Page 9: Línia Vallès 342

La Foto

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló

Opinió 9�líniavallèswww.liniavalles.cat Febrer

201125

Els ajuntaments de Mollet, Martorelles,Sant Fost i Santa Maria han signa una de-claració en defensa dels llocs de treball, laindustria baixvallesana i la recerca defórmules per disminuir l’atur a la comar-ca. La unió fa la força.

Consell Comarcal i quatre ajuntamentsFront comú per la indústria vallesana

José Maria Ruiz MateosNo ha donat independència a Cacaolat

Cas CursaContra la salut de lʼesport comarcal

Al desembre la Federació Agroalimentà-ria de la UGT va reunir-se amb José Ma-ria Ruiz Mateos per demanar la indepen-dència econòmica de Cacaolat, però enca-ra no s’ha fet i ara els problemes de Nue-va Rumasa els afecten. L’abella pica.

Els Mossos d’Esquadra han desmantellatuna xarxa que distribuïa substàncies do-pants a culturistes i esportistes federats.Els productes distribuïts eren robats del’Hospital de Mollet. S’han fet set deten-cions. L’esport físic no vol química.

Semàfors

Fem-ho béEl quart Institut públic de secundària deMollet hauria d’estar construït a hores d’a-ra. Durant els últims set anys, la Genera-litat de Catalunya ha estat governada pelTripartit i el PSC ha estat responsable dela conselleria d’Ensenyament. Els socialis-tes han manat a Mollet durant el mateixperíode i amb la mateixa responsabilitat.Per tant, i primer de tot, exigiria unamica d’humilitat per part de l’alcalde i dela regidora d’Educació de l’Ajuntament deMollet. El seu partit polític no ha fet elsdeures. Les promeses per les quals van serescollits han estat oblidades un cop ocupa-da la poltrona. Havien de construir un ins-titut nou per aquest 2011 i no ho han fet. El GIRO no és un bon lloc per ubicar uninstitut… L’espai no va ser dissenyat perdonar classes de secundària. Quan elsalumnes facin un descans, on aniran a ferpati? Al carrer, no? On són les pistes debàsquet o futbol sala com tenen la restad’instituts?

L’Ajuntament ha aconseguit dividir l’o-pinió sobre la ubicació de l’institut. LesAMPA, directors d’escola, pares i alumnesque veuen amb bons ulls l’institut alGIRO, han de tenir en compte un parelld’aspectes. En primer lloc si l’intitut co-

mença al GIRO, no es mourà d’allà. ElGIRO és menjar per a avui i gana per ademà. A la Vinyota, començarà amb bar-racons, però en el futur serà un institut bendissenyat i que quedarà per a totes les ge-neracions d’alumnes que vinguin darrera.Aquest procés l’ha fet l’escola pública CalMúsic.

L’altre aspecte és que part de la comu-nitat educativa defensa l’institut al GIROper una qüestió de proximitat (està al cen-tre). Precisament aquesta és una de les crí-tiques que han rebut les escoles Sant Vi-cenç i Princesa Sofia. Aquestes escoles de-fensen la Vinyota no per proximitat, sinóperquè és la ubicació més adient. És l’únicespai de la ciutat que garanteix la construc-ció de l’institut amb tota la seva infraes-tructura (patis, espai verd, menjador, pis-tes esportives…) i així ho va pensar tam-bé l’Ajuntament quan el 2006 va aprovarla reserva de l’espai per fer l’institut.

L’Ajuntament de Mollet ha fet unes ma-niobres barroeres i ha manipulat per im-pedir que l’institut es construeixi a laVin yota. Això ho sap tothom, i el que noho sap ja li explicarem. Els socialistes vo-len la Vinyota lliure per seguir fer la fes-ta major, el FIMO, etc. Tenim uns polítics

mentiders i, com diria la meva mare, no te-nen ni modus ni vergonya.

Demano als partits polítics de l’oposi-ció, a les AVV, a les escoles, instituts o a lesAMPA que es posin a treballar en una co-ordinadora per exigir l’institut a La Vinyo-ta per aquest 2011 amb barracons. No potser que ens rendim tan fàcilment. Hem delluitar. Si l’institut va al GIRO l’Ajuntamentens haurà marcat un bon gol, i a sobre elshi sortirà gratis. Ens sentim derrotats, comsi tot estigués fet. No hi ha res perdut. Faanys, el poble de Mollet va aturar la cons-trucció del cementiri a Gallecs o l’ender-roc del Mercat Vell per fer pisos. També enaquell moment el PSC ho venia com fetsconsumats.

Demostrem la nostra dignitat i lluitem.

�El regidor Josep Garzón respon. Ho poden llegir a la pà-gina 10. El responsable de les àrees municipals d’Hisenda i Re-

cursos Humans de l’Ajuntament de Mollet dóna la seva opinió so-bre la informació publicada per aquest periòdic referent als litigis quel’Administració local va perdre l’any passat contra el sindicat poli-cial SPPME-CAT. El polític carrega tintes contra aquesta for mació,a la que menysprea en funció de la seva representativitat. I conver-teix la màxima bíblica “pels seus actes els co neixereu” en “per les se-ves paraules els coneixereu”. Diu que cap de les sentències ha tin-gut cost per a les arques municipals “més enllà de la lògica defensajurídica”. Però no afegeix a quant ha pujat aquesta despesa. En aquestpunt podríem afegir també que “pels seus silencis els coneixereu”.

�La derrota de Tura. Qui més o menys segueix l’actualitatpolítica ja sap que l’exalcaldessa de Mollet, Montserrat Tura,

va perdre les primàries disputades dissabte passat a l’alcalde de Bar-celona, Jordi Hereu. I no ho va fer per un sol vot (el seu, perquè enser militant a Mollet no es va poder votar a ella mateixa), sinó peruns 800. Ja té una nova batalla política que, arribat el moment, ex-plicar-li als seus néts.

�Butlletí sense editorial. Alguna cosa ha canviat al Butlle-tí Municipal de l’Ametlla. Des que va marxar el president del

Consell de Redacció, l’exalcalde Jordi Pousa, la revista apareix sen-se el preceptiu editorial, on el predecessor d’Àngels Cabello es de-patxava a gust contra tot el que es movia. No sabem si és per man-ca de temps de l’alcal dessa o si ha estat impossible millorar l’estil.

Jordi Sanz Vilardell, Mollet

SOM CONILLETSNi fred ni calor. Això és el que sento pelfet que Tele 5 hagi decidit suspendre OTper la seva escassa incidència en els estu-dis d’aud ièn cia. Altres vegades, quan uncanal ha optat per suprimir de la seva par-rilla determinats programes al·legant mo-tius similars, sí que em vaig sentircons ternat com a telespectador. Però arano. Ni fu ni fa. Em va passar ja fa moltsanys, amb sèries com Doctor en Alaska,que TVE va programar i després va des -programar per posteriorment re col·lo cara mitjanit cada dia durant tot un estiu; iamb Chicago Hope, que Antena 3 va eme-tre al voltant de les dues de la matinada,cosa que em feia anar-me’n a dor mir ambl’alarma del rellotge programada per lle-var-me a dita hora o mantenir-me despertfins a aquest moment. Però ara no. Ni funi fa. Fa molt de temps que em vaig alli -berar de l’esclavitud televisiva i nomésmantinc una única excepció: Mujeres de -sesperadas, que si per qualsevol raó nopuc veure quan l’emeten a TV2 (di s sabtes,a les 21 hores), me la gravo.

Reconec que només he vist la darreraedició d’OT, de manera que no sé gaire nisobre l’evolució dels concursants, ni sobreles seves dots com a cantants; i moltmenys dels seus noms. I ha estat, més queper interés com a espectador, per un im-puls curiós per veure com es desenvolu-pava en directe la progressivadefenestració del programa. Després deveure a l’altra banda de la pan talla la con-tinguda pluja de llàgrimes dels partici-pants i consignes a favor de l’espai i frasesde reafirmació de la condició de “triun-fito”, he de readmetre que, en acabar elprograma, vaig sentir ràbia. Ràbia perquèla ca dena que pre si deix Paolo Vassile hagifet tant descaradament evident que qui re-alment mana són els diners. Ràbia pel pocrespecte que ha demostrat a la produc-tora. Ràbia per la desconside ració cap alsprofessionals i professors de l’Aca dè mia.Rà bia pel som ni truncat dels aspirants. Iràbia pels veritables conillets d’ín dies dela gàbia televisiva: els telespectadors.

Carrer Apel·les Mestres de Granollers

Page 10: Línia Vallès 342

10� Opiniólíniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

Torné, el nostre candidatSí, en Francesc Torné i Ventura és elnostre candidat. Escollit per l’assembleade militants de CDC a proposta del Comi-tè Executiu Local, d’acord amb els estatutsdel partit i seguint les instruccions que elvicepresident comarcal, Lluís Pujolàs,ens va donar en un reunió comarcal. Unaassemblea convocada més aviat amb re-tard, segons les instruccions del partit, i noavançada, com algú ha dit, i, per descomp-tat, sense cap veu dissonant, com podenconfirmar tots els assistents, llevat del’informador anònim que aleshores no vadir res sobre aquest tema i que sí va votarfavorablement. Suposo que va ser més percovardia que per guardar les aparences,com ha dit ell. Vaja, que el seu vot va sercom un petó de Judes.

Del que sí es va parlar en un debat pos-terior a la votació i al parlament del can-didat, va ser de la relació amb Unió arrand’una pregunta d’un dels assistents, i laresposta de Torné va ser ben clara: “a Unióli corresponen els mateixos llocs que teniaa les passades eleccions”. El que potser calaclarir és que no creiem que cap d’a-quests llocs pugui ser ocupat per la perso-na que en el seu dia es va autoexcloure dei-xant el Grup Municipal i més tard fent unridícul espantós votant uns pressupostosdel govern sorgit de la moció de censura,amb el suport, recordem-ho, d’un tràns-fuga i que finalment no varen ser aprovatsperquè, a l’ensems, hi varen votar encontra dues regidores del grup socialista.Per aquest fet, varen ser expulsades i perdescomptat varen perdre càrrec i sou, en-cara que el nostre excompany de grup crecque hi va perdre quelcom més.

Un dels motius perquè creiem que enTorné ha de ser el nostre candidat és per-què va ser apartat de l’alcaldia per una mo-ció de censura, que ha resultat no ser resmés que la conjura dels perdedors, tràns-fuga inclòs, per assolir el poder i que al fi-nal ha acabat com el rosari de l’aurora. Pa-radoxes de la llei, en Francesc Torné va serapartat perquè li faltava un vot, i tenim ungovern al qual al cap d’un any ja n’hi fal-taven tres i que finalitzarà el mandatamb tan sols quatre membres, menys dela meitat dels necessaris.

Aquí tothom, vaja, un quants que escreuen tothom, parlen de la falta de dià-leg de Torné, i es passa per alt la mancade diàleg de Ribalta, que ni tan sols, peraquest motiu, ha estat capaç de mantenirla majoria que de forma irregular el vaportar a l’alcaldia.

Però els verdaders motius perquè cre-iem que en Francesc Torné ha de ser elnostre candidat és perquè sabem de la sevacapacitat de treball i del seu coneixe-ment del funcionament de l’ajuntament,i d’un seguit d’actuacions que han acon-seguit que el nostre municipi sigui un re-ferent en molts àmbits. Sense anar méslluny, segons una informació recent imalgrat la crisi, les Franqueses és el mu-nicipi de la comarca que més va créixer ennombre d’habitants aquest any passat iaixò, de ben segur, no és gràcies a la tas-ca del govern sorgit de la moció de censu-ra, sinó de totes aquestes actuacions quehan fet possible el nostre eslògan Entornverd, qualitat de vida.

S’ha de saber dialogar per aconseguirtenir la primera piscina coberta per a mu-

nicipis de la nostra mida. Es va haver d’ob-tenir el concurs de la Diputació (PSC) i dela Generalitat (CiU) i encara més peraconseguir la nova estació de tren a Bella-vista, l’única actuació del govern d’Aznara Rodalies Barcelona en aquella època.Una estació que no tan sols ha servit perals veïns de les Franqueses, sinó per als dela veïna ciutat de Granollers i que, a més,ha evitat que es col·lapsés la seva estaciói ha alleugerit el trànsit.

I per descomptat, també cal diàleg perobtenir la cessió dels terrenys dels militars,que han servit per a tants equipaments iaprofitant totes les instal·lacions exis-tents sense tenir-hi problemes, com el casde les casernes de Sant Andreu de Barce-lona. A més, amb aquesta operació tam-bé es va fer possible l’ampliació del polí-gon industrial Congost, que ha estat un polde dinamització econòmica. Aquí, s’ha defer un incís, i comentar que la zona verdade Cal Gavatx d’aquest polígon industrial,al contrari de les d’altres polígons, els capde setmana s’omple amb les rialles dels pe-tits i la il·lusió dels grans, gràcies al circu-it ferroviari que hi ha instal·lat per la bonagent de Via Oberta, amb els quals un bondia es va dialogar per arribar a un acordbeneficiós per a tothom, com també es vafer amb Renfe per aconseguir el pas soter-rat que posa aquest entreteniment a cincminuts escassos a peu del centre de Cor-ró d’Avall.

Podríem seguir contant tantes i tantesobres, com el soterrament de les línieselèctriques aèries, a Bellavista, mentre aGranollers es dedicaven a retratar-les ar-tísticament, que van fer possible eixamplartotes les voreres. Però ja n’hi ha prou, demoment. Els veïns i veïnes dels pobles deles Franqueses ja en són ben conscients inosaltres treballarem conjuntament ambel nostre candidat amb un nou programaadequat a aquest temps de crisi per merèi-xer de nou la confiança dels veïns i veïnes,com ja hem tingut altres vegades.

Joan Peypoch i FochsPresident del Comitè Executiu

Local de CDC a les Franqueses del Vallès

Sobre les sentències favorables al sindicat SPPME

Divendres passat aquest diari publicavauna notícia en la primera plana que afec-tava directament l’Ajuntament de Mollet,el seu alcalde i la meva persona. La notí-cia conté diversos errors i equívocsmalèvols que vull denunciar en aquestesratlles. Cap de les sentències favorables alsindicat SPPME ha tingut cost per a l’A-juntament, ni multa, ni sanció, més en llàde la lògica defensa jurídica.

El Sindicato Professional de PoliciasMunicipales de España (SPPME-CAT) ésun sindicat corporatiu que representa afuncionaris de policia local. A Mollet, laseva representativitat no arriba als mín-ims legals establerts per formar part de laMesa General de Negociació (només tenenun delegat del total d'onze de la junta depersonal) i, per tant, no ha participat enla negociació de l'actual Acord de condi-cions ni en la revisió de la Relació de Llocsde Treball, que inclou importants millores

pel conjunt de treballadors i treballadoresde l'Ajuntament.

La política d'aquest sindicat a Mollet enels darrers anys s’ha basat en la sis-temàtica presentació de recursos con-tenciosos administratius contra l’Ajunta-ment (des de l'any 2005, n’ha presentatuna cinquantena), la immensa majoriadels quals ha estat desestimada pels tri-bunals.

Aquesta conflictivitat no es corresponamb la realitat de la plantilla de la PoliciaMunicipal, fet que ha conduït a la de-saparició de la secció sindical l’SPPME al'Ajuntament de Mollet i la no presentacióa les properes eleccions sindicals del 23 demarç.

Josep GarzónRegidor coordinador de l’Àrea de

Serveis Generals i Planificació al’Ajuntament de Mollet

Resposta a ManelLlord, exregidord’Hisenda de Santa Perpètua

De la carta del Sr. Llord es desprèn queté una memòria molt selectiva, li refres-carem algunes coses. L’Ajuntament fa tresanys va tancar amb superàvit de2.300.000€, però oblida factures pen-dents de pagar per valor de 728.859€ iaproximadament 2.600.000€ pendentsd'amortitzar del deute. Superàvit o exer-cici comptable? El llegat del bipartitd’ICV-CiU va ser una estructura elefan-tíaca, ineficaç i ja des de 2004, un incre-ment inassolible de la despesa. L’incre-ment de l’IBI és fruit de la revisió cadas-tral que el govern bipartit va programaren el moment més alt de la bombolla im-mobiliària, amb uns màxims històrics devalors cadastrals. Li falla la memòria?

L’actual govern ha baixat el tipus finsals mínims possibles per tal de reduir l’im-pacte en el rebut. Tot i que en alguneszones l’increment percentual ha estatmolt alt, en altres han estat per sota del’IPC. Tampoc explica que la taxa deresidus està en 58,90€, una de les mésbaixes de la comarca. Un lapsus? Parla desous mi lionaris, es deu referir a milionsde cèntims. La darrera alcaldessa d’ICV fatres anys cobrava més que el alcalde ac-tual. El sou de l’alcalde és de 49.323,44€bruts anuals, un del més baixos de la co-marca sinó el que més, per a alcaldes demunicipis per sobre dels 25.000 habi-tants. La resta de regidors cobren menysque els regidors d’ICV-CiU fa tres anys.Mala memòria, sr. Llord? O un intent dedifamar i confondre? L’Ajuntament hapatit un problema de tresoreria, resultatde l’esforç inversor finançat amb subven-cions que tarden a arribar. Problema quees va resolent. ICV va esmenar el pressu-posts del 2010 tot al·legant errors inex-istents, l’únic que han provocat es més deretard en els pagaments als proveïdors.ICV no va fer cap aportació als pressupostdel 2010: va respondre amb una negati-va a la invitació del govern a participar,al·legant que no tenia temps. El Sr. Llordque cobra de l’Ajuntament 3.644,31€bruts l’any per assistir al plens i a algunacomissió, hauria d’explicar als con-tribuents com és que no té temps per par-lar del pressupost.

L’Ajuntament de Santa Perpètua és undels menys endeutats d’Espanya, l’endeu-tament està en un 40%, per tant té capa -citat per endeutar-se, sempre que ajustiles seves depeses als ingressos. Això im-plica continuar amb el pla d’austeritat queva començar l’actual govern el 2008, plaque ha implicat la supressió dels pa-tronats, l’autogestió de gran part de la re-captació i la modernització de la gestió,decisions totes elles criticades pel sr.Llord.

La seva carta, plena d’inexactituds, ésun exemple de l’actitud d’ICV duranttota la legislatura. Intentar confondre,difamar i generar inestabilitat, en uns mo-ments en els que ens demana la ciutada-nia que deixem a banda els interessos par-tidistes i apleguem esforços per tirar en-davant l’Ajuntament en els temps difícilsque ens ha tocat gestionar.

Rosa Mª BonàsPortaveu d’ERC a l’Ajuntament

de Santa Perpètua de Mogoda

Page 11: Línia Vallès 342

11�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catFebrer

201125

Page 12: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

20112512� líniavallès www.liniavalles.cat

Page 13: Línia Vallès 342

GranollersFebrer

201125líniavallès

13�Cau una xarxa de proxenetes amb un club a Granollers

La Policia estatal ha detingut 15 persones en una operació que ha permès desarticular a Barcelona una xarxa internacional que dirigia una desena de bordells de l'Estat

i que forçava a prostituir-se a una menor i una jove de 18 anys disminuïda psíquica. També controlaven un bordell a Granollers.

Redacció > Cinc carrers de laciutat se sotmetran a obres de pa-vimentació entre el 28 de febreri el 3 de març. Es tracta dels car -rers Rec, Ponent, Pere el Gran,Juli Garreta i Maresme (al gualde l’escola Granullarius). Aques-tes actuacions es faran de mane-ra progressiva, al llarg de la set-mana que ve, entre les 9 i les 18hores. L'objectiu és renovar l'a-glomerat de la calçada d'aquestsvials per adequar-ne les condi-cions de circulació.

Les obres, que formen part dela segona fase del projecte muni-cipal d'adequació de paviments,a càrrec de l'empresa Deumal, S.A, es faran coincidint amb laSetmana Blanca escolar. L’objec-tiu és reduir al màxim la incidèn-

La setmana que ve comencen obresde millora a cinc carrers de la ciutat

cia d'aquesta actuació en el tràn-sit de la ciutat.

Els cinc carrers de Granollerson s'ha previst la renovació de pa-viment es tallaran totalment a lacirculació de vehicles mentre esfacin aquestes obres. La previsiómunicipal és que dilluns i dimartsque ve, 28 de febrer i 1 de març,s'actuï als carrers de Ponent iRec; dimarts, 1 de març, a la tar-da, i dimecres, 2 de març, almatí, a Pere el Gran i Juli Garre-ta, i, dijous dia 3, al gual de l'es-cola Granullarius, al carrer delMaresme.

En tots els casos, es fressarà elpaviment actual, s'aixecarà l'aglo-merat per substituir-lo per un denou i s'hi pintarà la senyalitzacióhoritzontal corresponent.

Redacció > La firma Janus De-velopments ha adquirit els dretsde fabricació i explotació d'un dis-positiu mèdic desenvolupat al'Hospital General de Granollersa partir d'una invenció del cap delServei d'Anestesiologia i Reani-mació d'aquest centre, el doctorPere Poch. Es tracta de la prime-ra llicència de tecnologia desen-volupada pel centre a través de lacol·laboració de l'inventor amb laUnitat d'Investigació i Innovaciói de l'hospital i la intermediaciói el suport tècnic de l'empresa En-ginyeria Montpalau.

Es tracta d’un aparell que fa-cilita l'accés a les vies respiratò-ries a través de la boca reduint lainterferència de la llengua, i queresulta particularment útil per in-troduir la mascareta laríngia coma pas previ a procediments derespiració assistida o anestesia.La introducció de la mascareta la-ríngia requereix cert entrena-ment i habitualment la col·labo-

Un dispositiu mèdic desenvolupat al’Hospital de Granollers, a la venda

ració de dues persones. Peraquesta raó, el fet de disposard'un sistema facilitador permetriasimplificar el procediment i fer-lo més còmode per al personal noexpert o que tingui que treballarsense ajuda, particularment en si-tuacions d'emergència i incendis,entre d’altres.

Els primers dispositius fabri-cats a escala pilot estaran dispo-nibles al llarg del primer trimes-tre del 2011. L'objectiu de Janusés completar la seva industrialit-zació, consolidar una sòlida po-sició de propietat intel·lectual idemostrar la viabilitat clínica deldispositiu. S'espera que abansde dos anys el producte estiguienllestit per a la seva comercia-lització per part d'una empresaespecialitzada del sector. Es cal-cula que cada any es realitzen 130milions de procediments d'anes-tèsia general a tot el món, delsquals una part podrien benefi-ciar-se d'aquest nou dispositiu.

Policlínica: el principi del fiEls treballs d’enderroc van començar dilluns passat > Primer s’han adoptat totes les mesures de seguretat

José Antonio PilarGranollers

El veritable compte enrere per ala desaparició de l’edifici de Po-liclínica ja ha començat. Dillunses van iniciar els treballs de de-construcció (així ho ha anunciatun cartell durant setmanes) del’immoble, que realitzarà l’em-presa granollerina Bigas Grup.L’operació, que pagarà el De-partament de Salut de la Genera-litat, té un cost de 688.222 euros(per sota dels 847.785 de licita-ció) i un termini previst de qua-tre me sos de durada.

Les primeres actuacions, javisibles, han consistit en l’adop-ció de mesures de seguretat al’entorn de l’edifici per la bandadel carrer Girona, on ja s’ha ocu-pat la vorera, s’han suprimit elsaparcaments que hi ha davant del’edifici i s’ha habilitat un pas devianants. L’afectació al carrerMarià Sans es produirà més en-davant i comportarà la limitacióde vehicles en moments pun-tuals. Al pati davanter ja s’hihan col·locat diversos conteni-dors de gran tamany.

Es preveu que la part mésvis tosa de tota l’operació d’ender -roc comenci a partir de la prope-ra setmana. En una primera fase,l’actuació tindrà un caràcter mésmanual; posteriorment entraràen acció la maquinària pe-ssada.El trànsit de camions que s’enca-rregaran de retirar la runa ocu-parà part de la calçada, tot i quel’objectiu de l’Ajuntament és queels quatre carrils del carrer Giro-na es mantinguin sempre obertsal trànsit habitual.

EL NOU HOSPITALL’inici dels treballs posa fi a unallarga espera. Han hagut de pas-

sar cinc anys després del tanca-ment de Policlínica i un farragósprocés judicial que va culminaramb l’expropiació dels locals co-mercials situats als baixos. Elsplans de l'anterior govern de laGeneralitat preveien començarles obres del nou hospital aquest

Els inicis de les obres ja són evidents. Tenen una durada prevista de 4 mesos

Foto: Eduardo Benito

mateix any. Segons el projecteaprovat, es tracta d'un centreamb una superficie de 15.000metres quadrats distribuïts envuit plantes en el cantó del carrerGirona, 60 llits, 10 consultoris,set quiròfans i un aparcamentamb capacitat per a 42 vehicles.

Page 14: Línia Vallès 342

14� Granollerslíniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

Millores a la Sala Sant Francesc L’equipament municipal és ara més accessible i també més comfortable

José Antonio PilarGranollers

La ciutat ha recuperat la SalaSant Francesc com a espai cultu-ral. Les obres que s'han dut a ter-me en els darrers mesos hanpermès millorar sobretot l'ac-cessibilitat, gràcies a la supressióde barreres arquitectòniques.Els treballs van acabar a finals del’any passat i han tingut un costsuperior als 231.000 euros, fi-nançats pel Fons Estatal per al'Ocupació i la Sostenibilitat Lo-cal (FEOSL). L' edifici, catalogatdel segle XVI, va ser un antic con-vent.

Foto: Ajuntament

Les instal·lacions de l’antic convent tenen actualment un ús cultural

En concret, s'ha instal·lat unascensor, tant per a l'ús de la SalaSant Francesc com per a l'Esco-la Pereanton, que és just al cos-tat. També s'han establert novesconnexions a peu entre tots dosequipaments. A més, s'ha recu-perat l'escenari original millorantla distribució de la sala gran de laplanta baixa on es fan activitatsculturals i s'ha instal·lat terraradiant com a sistema de calefac-ció; a la resta de l'edifici s'hi hanposat radiadors. També s'ha fetun nou lavabo adaptat per a per-sones amb mobilitat reduïda i unaltre per als camerins amb dutxa.A més, s’ha pintat l'equipament.

Redacció > ERC i Reagrupa-ment Independentista (RCat)presentaran a Granollers unacandidatura conjunta a les elec-cions del 22 de maig. Aquestacord representa un pas enda-vant en la proposta que va fer elcap de llista republicà, Pep Mur,en l’acte de presentació de lacandidatura, quan va anunciarque intentaria obrir el partit a di-ferents opcions i a la ciutadania.Dimecres, ambdues formacionsvan convocar una roda de prem-sa per anunciar el seu compromísconjunt d’aglutinar “des del res-pecte” tots els independentistesde la ciutat i “deixant de banda elserrors del passat”.

Front comúentre ERC iReagrupament

Redacció > La plaça de la Por-xada acollirà dissabte una novaedició del mercat de la disfressa,amb vestuari i complements peranar preparant la festa de Carna-val que se celebrarà els dies 5, 6i 9 de març. A la rua, l’acte cen-tral, una trentena de comparsesja s’han apuntat per desfilar i par-ticipar al concurs. El terminid’inscripcions finalitza avui di-vendres.

Una trentena de comparses a larua de Carnaval

Foto: Arxiu

Josep Casasnovas, el candidat

Redacció > Després de mesosde converses, ICV i EUiA han for-malitzat un acord que permetràque ambdues formacions concor -rin conjuntament a les propereseleccions municipals del 22 demaig. Els responsables locals,Josep Casasnovas i Luis Navarro,han signat aquesta setmana elpacte. L'objectiu de l'esquerraverda és ser decisius per poderaplicar “veritables polítiques so-cials, d'esquerres i ecologistes” aGranollers. D'altra banda el pac-te estableix les bases per tal d'ar -ribar a acords amb aquells sectorsde “l'esquerra transformadora”de la ciutat.

ICV i EUiAtornaran a anar en coalició

Page 15: Línia Vallès 342

15�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catFebrer

201125

Page 16: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

20112516� líniavallès www.liniavalles.cat

Page 17: Línia Vallès 342

17� Granollerslíniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

Del Teatre Auditori al Teatre de Ponent‘De la il·lustració al Romanticisme’, ‘Un brindis pel nen androide’ i ‘Una del montón’

José Antonio PilarGranollers

El Teatre Auditori proposa alpúblic vallesà un viatge musicala càrrec del Quartet Qvixote.Avui divendres, en sessió doble ales 10 i les 20 hores, Daniel Cu-bero (violí), Maria Sanz (violí),Mariona Oliu (viola) i Amat San-tacana (violoncel) faran un recor -regut De la il·lustració al Ro-manticisme.

Demà dissabte, Mine!, elsguan yadors de la passada ediciódel concurs Sona9, oferiran al pú-blic vallesà Un brindis pel nenandroide. Es tracta de la presen-

Foto: TdP

Ana Pérez i Ana Corredor

tació del disc del mateix nom, queen els darrers mesos ha passatper escenaris com el del Palau dela Música, el Barcelona AccióMusical i el Mercat de MúsicaViva de Vic. La proposta musicalestà feta a base de cançons arris-cades, amb una mirada cap alsanys 60 i amb un gran protago-nisme de les veus.

Bernat Sánchez (guitarra ipiano), Albert Rams (guitarra),Ricky Malo (bateria i piano) iOriol Romaní (baix i violoncel)canten i composen, aconseguintun resultat ric en matissos. Enaquesta ocasió, ofereixen un brin-dis íntim a base de melodies

Logo del 20è aniversari dels Xics

Redacció > El 20è aniversaridels Xics està carregat d’actescommemoratius. Aquest cap desetmana, Granollers acull el desèTorneig de Futbol casteller quereuneix 32 colles i un miler decastellers. Al marge de fer castellsles colles, organitzades en equipsde futbol, disputaran partits a di-ferents equipaments municipalsi a les pistes dels centres educa-tius (Salvador Llobet, SalvadorEspriu, Ferrer i Guàrdia, Joan So-lans, IES Antoni Cumella i Car-les Vallbona i l'Escola Municipaldel Treball). La final es podràveure el diumenge a les 13.45 ho-res al pavelló del Parquet.

Les activitats programadessón diverses i s'adrecen als cas-tellers, i també a tota la ciutada-nia. Des d'actes esportius com laCursa dels 10 Km de Granollersfins al sopar dels 20 anys amb lapresència de bona part dels Xicsque han passat per la colla en eldecurs de les dues dècades d'his-tòria de l'entitat. El 3 d’abril, i enel marc del Calendari Verd de Pri-mavera, un programa que preténconscienciar la ciutadania sobreel respecte al medi ambient i lanatura i sobre l'ús dels parcs pú-blics, els Xics plantaran un arbreal parc del Congost i protagonit-zaran una actuació castelleraamb els Tirallongues de Manre-sa i els Sagals d'Osona.

Marc Sabaté, membre de la co-lla, és el guanyador del concursde logos convocat amb motiudel 20è aniversari. La imatgeestarà present en tots els actesque els castellers locals organit-zin durant aquest any.

Els Xics celebrenenguany el seu20è aniversari

contagioses, en un directe moltproper i carregat de nombrosessorpreses.

UN DRAMA POÈTICLa cartellera del Teatre de Ponents’omple aquest cap de setmanaamb Una del montón, a càrrec dela companyia del mateix nom.Amb direcció, dramatúrgia i po-sada en escena de Roberto Ro-mei, l’espectacle reuneix sobrel’escenari dansa, poesia i música,amb l’obra poètica de WislawaSzymborska a l’epicentre.

L’argument és el següent: qua-tre individus es troben en unmateix lloc metafòric, un lloc de

soledat, d’agres realitats, de repe-tició de gestos i són interromputs.A poc a poc, van obrint-se fines-tres que van esvaint l’asfixia deldia a dia i van creant una novamanera d’observar i de mirar elmón. Aleshores apareix la màgiade la revelació, del somriure, del’amor que ho inunda tot, comen-çant per l’individu, per poderarribar a tot arreu.

Interpretada per Ana Pérez iAna Corredor, amb música d’A-leix Armengol i Marc del Pino, elmuntatge és una coproducció dela Sala Trono. Es pot veure diven-dres i dissabte a les 21 hores, idiumenge, a les 19 hores.

Page 18: Línia Vallès 342

Mollet18�

Febrer

201125líniavallès

Redacció > Bonifacio L.C. s’en-fronta a una pena de dos anys depresó per apropiar-se, presump-tament, de 23.522,59 euros de laseva comunitat de veïns mentreva ser president, entre els anys2006 i 2008. Ahir dijous es vaproduir el judici a la secció 22enade l’Audiència Provincial de Bar-celona per un suposat cas d’apro-piació indeguda de la comunitatdel número 10 del carrer de laPau de Mollet. Segons la fiscaliade Granollers, l’home va aprofi-tar la seva condició de presidentper desviar els diners cap a fina-litats personals a partir dels pa-gaments periòdics en metàl·lic deles quotes de la comunitat quemai ingressava al compte comú.

Jutjat per robar ala seva comunitatde veïns 23.500€

Redacció > L’Ajuntament in-vertirà 150.000 euros en l’enjar-dinament d’un solar sense ús si-tuat a la confluència dels carrersde Juan Ramón Jiménez i dePío Baroja del barri de Lourdes.Es tracta d’un projecte amb undisseny innovador, que combinaels criteris de sostenibilitat, baixmanteniment i baixa necessitatde reg amb criteris artístics perfer de l’espai un petit jardí delssentits, mitjançant la forma, latextura i els colors de les plantesque s’utilitzaran. El projecte es-tendrà el nou espai verd fins alparc de Rafael Alberti. La super-fície total de l'actuació és de675,60 m2. Les obres s’iniciarandurant la primavera.

El barri deLourdes sumaràun espai verd

El dopatge arriba a Mollet

Foto: Mossos d’Esquadra

Desallotgen el Mercat per un incendi a MarionnaudL’incendi que es va registrar dimarts al matí a la perfumeria Marionnnaud, situada a la

plaça Major, va obligar a desallotjar el Mercat Municipal com a mesura de precaució. Elfoc es va produir al fals sostre, a la part elèctrica dels llums alògens, però no hi va haver

flames. El fum sí que es va estendre per tota la perfumeria i pel local del costat.

La Sindicatura de Comptes veuanomalies a l’Escola de Policia

L’Institut de Seguretat Pública deCatalunya, conegut anteriormentcom Escola de Policia, no dispo-sa de pla d’emergències, no rea-litza l’evaluació dels riscos labo-rals ni ha definit els equips d’in-tervenció. Aquestes són algunesde les contradiccions que ha po-sat de manifest la Sindicatura deComptes de la Generalitat, que hadescobert diverses anomaliescomptables en la gestió del cen-tre, segons ha publicat El País.

Segons l’informe, que es refe-reix a dades del 2009, l’absènciad’un pla d’emergència no seria degran importància si es tractésd’una altra institució, però no ones forma els membres dels serveisde seguretat públics, és a dir,els Bombers, el personals d’emer-gències i de protecció civil. LaSindicatura afegeix que, tot i or-

ganitzar-se cursos a l’Insitut so-bre equips de primera interven-ció i de riscos laborals, l’evalua-ció d’aquests riscos va ser apro-vada ara fa deu anys i que la dar -rera vegada que es va revisar elpla d’autoprotecció va ser al2004.

La Sindicatura considera queels comptes de l’Institut de Segu-retat reflecteixen raonablementla seva situació econòmica, peròque inclouen algunes regulari-tats: al 2009 no existia un controlsuficent de la incompatibilitatdel personal funcionari quant alnombre d’hores de docència, i enles contractacions del personaldocent, el 68% de les hores no escorresponen amb els que haviende realitzar els treballadors. Tam-bé s’apunta a l’excessiu cost d’uncurs de comissari i intendent(124.761 euros), “significativa-ment elevat” en relació a la for-mació impartida, diu.

E. AlfaroMollet

L’eritropoetina (EPO) que erasubministrada per la xarxa dedi-cada al tràfic de substàncies do-pants desarticulada pels Mossosd’Esquadra va sortir de l’Hospi-tal de Mollet. L’operació, bateja-da com Cas Cursa, ha finalitzatamb la detenció de set personesi cinc escorcolls, resultat delsquals s’han intervingut 10.000dosis de substàncies dopants d’a-ministració oral i uns 2.200 mésde substàncies dopants d’admi-nistració injectable.

L’encarregat de sostreure l’E-PO era Xavier B.T, de 27 anys i veíde Barcelona, que després el sub-ministrava a Miguel Ángel G.B, de37 i de Gironella, practicant fede-rat de ciclisme; consumidor i dis-tribuïdor de les substàncies a laCatalunya Central. També ha es-tat arrestats Isidro C.M, de 43anys i veí de Cerdanyola del Va-llès; Ivan G.B, terrassenc de 25anys; Sheila P.M, de 21 anys i veï-na de Sant Adrià del Besós; JavierM.C, de 38 anys i de Gironella; iJordi R.V, de 32 anys i veí dePrats de Lluçanés.

CAS CURSALa investigació es va iniciar aprincipis del mes de desembre,quan un ciclista professional vadenunciar que una persona des-coneguda li havia enviat un correuelectrònic oferint-li diverses subs-tàncies dopants. Els agents vandescobrir que la xarxa distribuïamaterial tant a culturistes com aesportistes federats d’atletisme,ciclisme i triatló-duatló.

Uns membres es dedicaven a ladistribució de les substàncies ha-bituals en el món dels gimnasos(anabolitzants, clembuterol, hor-

mona del creixement, etc) alhoraque tenien un proveïdor que elsabastia exclusivament d’EPO id’altres substàncies dopants espe-cífiques que adquirien a farmàciesandorranes. La compra es feia ala botiga o a través d’Internet.

SEGURETAT GARANTIDALa direcció de l’Hospital de Mo-llet, que només s’ha volgut mani-festar a través d’un comunicat, as-segura que el 18 de febrer passates va iniciar un expedient intern

informatiu sobre la relació dematerial del centre amb la xarxaque complementa les diligènciesque ha obert al respecte el Cosd’Inspecció del Departament deSalut. Assegura, a més, que “estàgarantida la seguretat de la traça-bilitat dels medicaments (compra,emmagatzematge i subministra-ment dels mateixos)”.

La investigació continua ober-ta i no es descarten noves deten-cions. L’Hospital ara sospesa per-sonar-se com afectat a la causa.

Desmantellen una xarxa que robava a l’Hospital deMollet substàncies dopants que abastia a esportistes

RedaccióMollet

Els agents van realitzar cinc escorcolls a diferents indrets

Page 19: Línia Vallès 342

19�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catFebrer

201125

Page 20: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

20112520� líniavallès www.liniavalles.cat

Page 21: Línia Vallès 342

21�líniavallèsMollet www.liniavalles.catFebrer

201125

Registre únic d’habitatgeLa sol·licitud per als pisos protegits s’ha de fer a l’OAC

Elisabeth AlfaroMollet

Les persones que vulguin con-córrer a les futures promocionsd’habitatge protegit a la ciutats’han d’inscriure al Registreúnic que va entrar en funciona-ment a mitjans del passat mesde gener. Les sol·licituds espoden efectuar individualmento bé per unitat de convivència,entesos com a tal els grups depersones físiques que acreditinconviure efectivament en unmateix domicili. Els requisitsper sol·licitar la inscripció sónser major d’edat o emancipat,

Foto: Arxiu

Es facilitaran els tràmits

Un total de 1.869 persones s’hanbeneficiat de la bonificació de lataxa d’escombraries per utilit-zar la Deixalleria municipal du-rant el darrer any. Així, l’Ajunta-ment de Mollet destinarà en-guany 25.119 euros a aquestasubvenció. Es bonifica un 10% dela taxa anual de residus a aque-lles persones que utilitzen la dei-xalleria de Mollet un mínim decinc vegades l’any. Al 2010 en vanser 1.425 els beneficiats.

Gairebé 1.900bonificacions enles escombraries

Independents per Mollet (IxM)ha alertat de la manca d’il·lumi-nació pública que pateixen moltsdels carrers del barri de CanPantiquet. El president de la for-mació, Jesús M. Carrasco, hadenunciat que “la majoria delscar rers d’aquest barri no dispo-sen de la il·luminació mínima ne-cessària, perquè el parc de fanalsés molt antic i poc eficient i a mésaquests són molt escassos”, ambamples zones amb poca llum.

IxM alerta de lapoca il·luminacióde Can Pantiquet

L’Ajuntament va iniciar ahir di-jous la presentació del Pla Estra-tègic a la ciutadania a partir dexerrades als barris de la ciutat, iho va fer a Lourdes. L’objectiu ésexplicar com s’està desplegant iimplementant el Pla i com esvinculen les diferents accionsamb els barris nou mesos desprésde la seva aprovació. En les tro-bada es posa l’accent en la líniaestratègica “Impulsar una majoractivitat econòmica i saludable”.

Presentacions delPla Estratègic alsbarris de la ciutat

El Síndic Personer ha fet una proproblemàtica posta per tal desolucionar la diària de l’aparca-ment a Can Gomà, tant els diesfeiners per l’escola de música i elsgrups de treball de l’espai, comels dies que se celebren actes enel teatre, arranjant convenient-ment la zona de Can Filosa, ne-tejant-la i adequant-la. En laseva visita al barri, Vicenç Vilàtambé va constatar altres proble-mes de mobilitat, com les dificul-tats de gir en carrers estrets i so-bretot les dificultats d’entrada alsgaratges o bé per l’estretor delcar rer o bé perquè alguns con-

El Síndic constata problemesde mobilitat a Col·legis Nous

ductors deixen els seus vehiclesen guals senyalitzats.

Vilà també fa una crida alsveïns per tal que compleixin lesnormatives vigents en matèria deconservació de façanes, doncs laquantitat de instal·lacions exis-tents (tancaments irregulars deterrasses, proliferació d’antenesparabòliques o aparells d’airecondicionat) resulten del tot in-coherents. El Síndic afegeix queels veïns són conscients de les di-ficultats que en el futur els repre-sentarà el soterrament de la viadel Nord.

La propera visita del SíndicPersoner de Mollet està previstaper al mes vinent a la zona delCalderí.

Elisabeth AlfaroMollet

tenir necessitat d’habitatge, re-sidir i estar empadronat a Mo-llet amb anterioritat a lasol·licitud; complir el límitd’ingressos màxims i mínimsque estableix la normativa i notrobar-se incapacitat per obli-gar-se contractualment.

Per poder formalitzar la ins-cripció cal demanar prèviamentdia i hora al telèfon 93 571 9500/04 o a través del [email protected]. Els inte-ressats han de portar el DNI(original o còpia compulsada),el volant de convivència i la do-cumentació acreditativa delsingressos totals signada.

Page 22: Línia Vallès 342

El Carnestoltes arribarà dijousHo farà acompanyat de Pep Callau i els Pepsicolen i l’Esbart Dansaire

RedaccióMollet

Pep Callau i els Pepsicolenseran els encarregats d’acom-panyar el Carnestoltes en laseva arribada a Mollet, el dijous3 de març. Oferiran el Ball delBarraló amb l’Esbart Dansairea les 17.30h a la plaça Prat de laRiba. Serà el primer dels actesprogramats i l’organització re-comana portar un barret i unabossa de paperets. En cas depluja l’acte se celebrarà al Mer-cat Vell.

El divendres 4 de març elCarnestoltes visitarà les escoles

Foto: Arxiu

Moment del Carnestoltes de l’any passat

bressol de la ciutat i el dissabte,el Mercat Municipal. Tambédissabte, a les 12 del migdia, elCasal Cultural celebrarà la tra-dicional Escudella de Carnaval.La tarda i el vespre de dissabteseran joves, amb un seguit d’ac-tes organitzats per les colles deMorats i Torrats que acabaranamb el ball jove al Mercat Vell.Per la nit, el Pavelló de RieraSeca acollirà el Ball de disfres-ses de l’Associació de Balls deSaló.

La rua de Carnaval tindràlloc el diumenge 6 de març.Sortida a les cinc de la tarda del’avinguda d’Antoni Gaudí.

Més de 400 alumnes dels dife-rents instituts han visitat l’expo-sició Després de l’ESO...què?,que explica, de manera gràfica,les diferents opcions a les qualspot optar l’alumnat de secundà-ria un cop acabin l’ESO. La mos-tra estava adreçada als estudiantsde 3r i 4t del Vicenç Plantada,l’IES Mollet, l’IES Gallecs i elCentre d’estudis Mollet. L’ob-jectiu era acompanyar i capacitarels i les joves en la tria de deci-sions per al seu futur.

Més de 400 jovesa ‘I després del’ESO... què?’

L’AVV Estació de França-CanMulà celebra demà dissabte unacalçotada al carrer San Ramon,al costat de la plaça de la Repú-blica, a partir de les 12.30h. Elpreu per als socis és de 7 euros ide 9,5 per als no socis. D’altrabanda, la plaça de l’Església deGallecs acollirà diumenge a sise-na Calçotada Popular de Gallecs.Els tiquets estan a la venda a l’A-grobotiga i al Restaurant la Pla-ça. La cita és a les 14h. Més infor-mació als telèfons 93.544.53.97 i93.579.09.57.

Calçotada aGallecs i a l’AVVEstació de França

La música electrònica, en la sevavariant de dubstep i el bassline,amb sons break, drum’bass, elec-tro break, arriba avui a la Bom-beta, de la mà de Rizomatik, uncol·lectiu dedicat a l’organitzacióde diferents esdeveniments i a laproducció electrònica musical.La cita és a les 21 hores, de la màde DJ Ikzio, i l’entrada és gratuï-ta. La formació ha actuat a dife-rents clubs de la geografia cata-lana.

Rizomatic portaa la Bombeta laseva electrònica

El pianista Mario Prisuelos ofe-rirà aquesta tarda (18.30h) a ElLledoner el programa Contrastos,un passeig per la música espan-yola més enllà de les èpoques: dela força de Falla al caràcter de Da-vid del Puerto, de l’evocador Gra-nados a la passió de Jesús Torres.Prisuelo va néixer a Madrid on varealitzar els seus estudis al Con-servatori de la ciutat. De moltjove es va traslladar a Viena on varealitzar la seva formació acadè-mica sota la direcció del profes-sor Leonid Brumberg.

Mario Prisuelosofereix avui unrecital de piano

22� Molletlíniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

Page 23: Línia Vallès 342

23�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catFebrer

201125

Page 24: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]� líniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

Page 25: Línia Vallès 342

25�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catFebrer

201125

Page 26: Línia Vallès 342

26�

ParetsFebrer

201125líniavallès

La UGT vol la independènciaeconòmica del grup Cacaolat

Foto: E. Benito

Recepció dels adjudicataris de Can FraderaEl proper dissabte, 26 de febrer, a les 12 hores, tindrà lloc la recepció dels 60 adju-

dicataris dels habitatges de protecció oficial de Can Fradera i la inauguració delsespais lliures vinculats a la urbanització d’aquesta promoció d’HPO. A l’acte hi as-

sistiran els regidors de l’Ajuntament de Parets, Lucio Gat i Sergi Mingote.

Grifols inverteix 20 milions enla construcció d’una nova plantaS.A. > Fa uns mesos aquest pe -riòdic es feia ressò que els EstatsUnits considerava l’empresa Gri-fols com “un valor estratègic”,segons va desvetllar els docu-ments de WikiLeaks, liderat perJulian Assange. Si llavors allòevidenviava el potencial i la vital-itat de Grifols, ara es referma mésla idea que aquest gegant ubicata Parets evoluciona al·liè a lacrisi econòmica.

Divendres passat, el grup Gri-fols, especialitzat en el sectorfarmacèutic i hospitalari, anunci-

ava la construcció d’una novaplanta de fraccionament de plas-ma a Parets. Segons han anunci-at en un comunicat, la construc-ció s'iniciarà aviat i durarà divuitmesos, costarà vint milions d'eu-ros i aportarà una capacitat defraccionament de dos milionsde litres de plasma anuals, eldoble del volum actual del grupempresarial a Espanya.

Després de les obres caldràtenir el vistiplau de les autoritatsdels Estats Units per començarl’activitat.

Una de les plantes de Grifols a Parets

Sara ArroyoParets

La crisi de Nueva Rumasa ha dei-xat literalment l’empresa Cacao-lat penjant d’un fil. Aquesta set-mana es donava a conèixer quel’emblemàtica empresa catala-na també s’havia d’acollir al pre-concurs de creditors, pel qual algrup se li atorguen quatre mesosper renegociar els seus deutes,abans de declarar la seva insol-vencia. Aquesta situació posa enperill la continuïtat d’aquestaempresa catalana i, sobretot,agreuja la problemàtica dels 200treballadors del centre logístic deParets, que des de fa uns mesospateixen retards en el cobramentde les nòmines.

EMPRESA SOLVENTLa Federació Agroalimentàriade la UGT ha sortit en defensadels treballadors: primer, dema-nant la independència econòmi-ca de Cacaolat respecte al grupClesa; i des d’ahir, personant-seen el preconcurs de creditors perconèixer la situació “de primeramà”.

La direcció de Cacaolat i el ma-teix José Maria Ruiz Mateos hanreconegut la solvè0ncia de l’em-presa de batuts: “Els mateixosempleats noten que l’empresafunciona”, explica David Papiol,secretari general de la FederacióAgroalimentària. Tot i això, laUGT ha pogut saber que els be-neficis de Cacaolat han estat in-vertits a Madrid per evitar con-flictes d’impagaments: “La di-recció de Cacaolat va demostraramb xifres que si l’empresa fos in-

Foto: E.B

dependent econòmicament po-dria solventar el deute en un anyi mig”, explica Papiol. El bonfuncionament de Cacaolat a Ca-talunya és innegable per a laUGT, que fins i tot veu el grup ca-talà capaç de desencallar la para-lització del projecte de construc-ció d’una nova planta a Llinars,que suposa una inversió de 40milions d’euros i que havia d’en-trar en funcionament aquest es-tiu. “Cacaolat genera beneficis su-ficients com per crear la novaplanta”, explica Papiol.

El proper dilluns la direcció deCacaolat i la Generalitat faranuna reunió per tractar les possi-bles solucions a la problemàticade l’emblemàtica empresa cata-lana. La UGT ja ha confirmat aaquest periòdic properes mobilit-zacions a Madrid i Barcelona pertal de salvar Cacaolat.

S.A. > Els treballs d’urban-ització al carrer Major han deix-at un present per a la memòriahistòrica del municipi. Al costatde la Casa de la Vila, prop delsegles XI o XII, segons apuntenels arqueòlegs, hi havia un murde 60 i 70 cm d’amplada que for-mava part de l’entramat urbàde Parets. Aquesta, però, no ésuna troballa aïllada, ja que entreels carrers Major i Barcelonas’ha trobat una sitja per emma-gatzemar aliments que podriaformar part del conjunt. Aque-stes troballes s’han fet en el marcdels treballs del pla de millora delBarri Antic.

La planta del grup a Parets és un gran centre logístic

El sindicat es persona en el preconcurs de creditorsde Nueva Rumasa per conèixer la situació econòmica

Les obres al casc antic destapenrestes del poblat medieval

La troballa

Page 27: Línia Vallès 342

27�líniavallèsParets www.liniavalles.catFebrer

201125

El Març de Dones s’iniciarà el proper dijous Enguany hi haurà una desena d’actes per prevenir la discriminació per raons de gènere

RedaccióParets

Amb motiu de la celebració delDia internacional de la dona,l’Ajuntament de Parets ha pro-gramat prop d’una desena d’ac-tivitats per a celebrar una novaedició del ja tradicional Marçde les Dones, que pretén sensi-bilitzar i prevenir la discrimina-ció per raons de gènere.

La primera de les activitatsprogramades s’adreça als ser-veis tècnics municipals que tre-ballen al municipi en defensade la igualtat. Es tracta del ta-ller Drag King: Generant can-

Foto: Ajuntament

El tradicional sopar de dones

vis, que tindrà lloc els dies 3 i10 de març, a Ca n’Oms, i queanirà a càrrec de l’entitat Inter-ferències, recerca i transforma-ció de gènere. La programacióadreçada al conjunt de la ciuta-dania arrencarà el 4 de març(16h) al Teatre de Can Butjosa,amb un taller pràctic sobre cos,consciència i emocions.

Les biblioteques de Parets,Can Butjosa i Can Rajoler,també se sumen a les accions alvoltant de la lluita per a la igu-altat de les dones amb la pro-gramació de sessions especialsde l’Hora del conte, el dia 8 demarç (18h).

Redacció > El divendres, 4 demarç (19.30h) al Centre CulturalCan Rajoler tindrà lloc la inaugu-ració de l’exposició Pau de colors,obra de la paretana MarysolMora. Per a l’artista, la pau és unsentiment molt relatiu que cadapersona troba en un aspecte de laseva vida. Amb Pau de colors,Mora vol reflectir que ella ho hafet en l’art. La mostra es podrà vi-sitar fins al 27 de març al CentreCultural Can Rajoler.

Marysol Moraporta la mostra‘Pau de Colors’

Redacció > Rialles Parets por-ta aquest diumenge (18.30h) aCan Rajoler l’espectacle de Cul-tura en Gira, Katakrak, una pro-posta de la companyia homòni-ma de creació d’espais lúdics.La base dels seus espectacles ésel reciclatge. La companyia pro-posa als nens una manera d’ex-plotar la creativitat a partir d’ob-jectes en desús o material reciclat,creant artilugis originals i únicsaptes per a totes les edats.

‘Katakrak’ aterraaquest diumengea Can Rajoler

El 17 de març (18h), la Salad’exposicions Can Rajoler aco-llirà la conferència Com afectaa les dones la crisi? La feminit-zació de la pobresa, que anirà acàrrec de Vanessa Garcia Chou -sa, membre de l’entitat Gènere iMés.

El 18 de març tindrà lloc eltradicional Sopar de Dones, ex-clusiu i gratuït per a les dones.La programació dels actes ini-ciarà la recta final amb la pro-jecció del llargmetratge Cara- mel (2007) a Can Rajoler el 25de març, i la tertúlia entorn elllibre Beloved, el 30 de març aCan Rajoler.

Redacció > La celebració delCarnaval tindrà lloc el dissabte 5de març, a les 17 h, al Sot d’enBar riques, quan es donarà el tretde sortida amb l’aparició del reiCarnestoltes, que presidirà latradicional rua i esdevindrà elpersonatge representatiu de lafesta. La cercavila recorrerà l’a-vinguda de Catalunya des delcarrer de Montserrat Roig fins alPavelló d’Esports on, a les 18.15h, tindrà lloc el ball de disfresses.

Rua de carnavali ball de disfressesal pavelló

Page 28: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]� líniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

Page 29: Línia Vallès 342

Santa PerpètuaFebrer

201125líniavallès

Les obres del Parc Centralcomençaran al mes de junyEl delegat del govern, Salvador Jorba, va visitar lesobres a barri de Can Folguera dimarts passat al matí

E.A.Santa Perpètua

Al mes de juny començaran lesobres del Parc Central, segonsha confirmat el comitè d’avalua-ció i seguiment del Pla de Mi-llora de Can Folguera. Latro bada, que va ser presidida peldelegat del govern de la Genera-litat a Barcelona, Salvador Jor -ba, i l’alcalde, Manuel Ruiz, esva celebrar a La Promotora di-marts passat. La intenció es fi-nalitzar la primera fase de lesobres aquest mateix any i la se-gona, al 2012, tot i que Jorba vaassegurar que la Generalitat es-tudia ampliar el termini de pròr-roga per executar els projectesde la Llei de Barris. Ara l’Ajun-tament està buscant altres fontsde finançament per tirar enda-vant el projecte de construcciódel Centre de Formació Ocupa-cional i Desenvolupament Em-presarial Can Soldevila, valoraten uns tres milions d’euros.

Foto: Ajuntament

El Parc Central està delimitatper les avingudes de l’Onze deSetembre i Jacint Verdaguer, elpasseig de la Florida i el Camí dela Granja; és una de les actua-cions més destacades que s’exe-cutarà aquest any en el marc dela Llei de Barris, segons va expli-car la regidora d’Urbanisme iPlanificació, María ÁngelesSánchez, que va afegir que en

breu s’aprovarà el projecte exe -cutiu. Aquest parc, de 77.000metres quadrats, esdevindrà ungran espai de lleure i esbarjo albarri de Can Folguera. Jocs in-fantils, zones d’ombra i delleure i un teatre a l’aire lliureseran alguns dels elements quedefiniran aquest nou espai, se-gons es va explicar durant la re-unió del comitè.

Salvador Jorba va visitar les obres de Can Folguera dimarts

Redacció> Amb l'objectiu d'a-favorir el finançament i la promo-ció de les microempreses i el fo-ment del treball autònom a tra-vés de microcrèdits, l’Ajunta-ment de Santa Perpètua i Micro-bank han signat un acord decol·laboració que, en paraulesde l’alcalde, Manuel Ruiz, perme-trà “donar suport als projectesempresarials viables”. L'importmàxim a finançar que concedeixMicrobank és de 25.000 euros.

Microcrèdits per fomentar lacreació d’empreses i d’ocupació

A través de la Regidoria dePromoció Econòmica s'ofereixinformació i assessorament apersones emprenedores que te-nen interès per engegar un nego-ci. "Una de les nostres línies detreball és el de donar suport i fo-mentar la iniciativa emprenedo-ra per a què els ciutadans i ciuta-danes puguin tenir l'oportunitatd'autoocupar-se generant rique-sa i llocs de treball al municipi",explica l’alcalde.

Control de cinturons de seguretatLa Policia Local està duent a terme una campanya de trànsit

orientada al control de l’ús dels cinturons de seguretat. Elsagents disposen de terminals PDA per complimentar les de-

núncies administratives per infraccions municipals de trànsit.

E.A. > El president i portaveu delgrup parlamentari de Conver-gència i Unió al Congrés delsDiputats, Josep Antoni Duran iLleida, assistirà a l’acte de presen-tació del candidat convergent ales eleccions del proper 22 demaig, Joan Mestres. L’acte tindràlloc a les vuit del vespre al centrecívic El Vapor (carrer Enric Gra-nados, s/n) i també comptaràamb la presència del regidorMartí Bayés.

Josep AntoniDuran i Lleida,avui a El Vapor

Redacció > Demà dissabte tin-drà lloc la presentació pública deManuel Ruiz com a candidat delPSC a l’alcaldia de Santa Perpè-tua. L’acte tindrà lloc a les 19h alcentre cívic El Vapor. Hi assisti-rà la dirigent del PSC MarinaGeli, exconsellera de Salut de laGeneralitat de Catalunya amb elgovern del Tripartit, a més d’al-caldes, alcaldesses i caps de llis-ta socialistes d’altres municipis dela comarca.

Manuel Ruiz espresenta com acandidat dissabte

Redacció > A partir del dilluns28 de febrer els internatures espodran connectar a Internet deforma gratuïta i sense fils des detres punts de Santa Perpètua: laPlaça de la Vila, la Granja Solde-vila i l’exterior del Pavelló Muni-cipal d’Esports. L'Ajuntamentha aprofitat el projecte d’inter-connexió de 13 equipaments mu-nicipals a través de xarxes wi-fique ha estat finançat a través delFons Estatal per a l’Ocupació i laSostenibilitat Local (FEOSL). Elpressupost ha estat de 110.000euros.

WIFISTAPERPETUAL’Ajuntament ha batejat aques-tes tres zones d’accès gratuït a In-ternet com wifistaperpetua i hanestat en proves durant els mesosde gener i febrer, període durantel qual s’han realitzat 1.000 con-nexions. A la xarxa es pot accedirmitjançant un ordinador portà-til, una PDA o un telèfon mòbiladaptat a aquesta funció.

El primer tinent d’Alcalde,Joan Mestres, ha explicat que ini-cialment el temps establert per laconnexió serà de 30 minuts ique l’usuari es podrà tornar aconnectar transcorregut aquesttemps. Mestres ha recordat queel servei té restriccions i no es po-drà accedir a alguns continguts.La idea és “ampliar més endavantel número de zones wifi al muni-cipi un cop coneguem la seva uti-litat”.

La ciutadania, a l’accedir a laxarxa wifi de l’Ajuntament deSanta Perpètua, entrarà en unportal on es demanarà el nom iuna adreça de correu electrònic.Dins del portal captiu de l’Ajun-tament es posarà a disposiciódels usuaris un número de telè-fon i una bústia de correu on po-der plantejar qualsevol tipus d’in-cidència i/o dubte que puguiplantejar el servei.

Accés gratuït aInternet a partirdel 28 de febrer

Foto: Ajuntament

Moment de la signatura del conveni entre Microbank i l’Ajuntament

Page 30: Línia Vallès 342

30� Santa Perpètualíniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

Redacció> Adrián López, del'escola Bernat de Mogoda, ha es-tat el guanyador de la vintena edi-ció del concurs de dibuix infan-til de la Companyia d'Aigües deSabadell, CASSA. El premi per aljove ha estat una bicicleta, men-tre que l'escola s'ha emportat unval de 150 euros per a la comprade material escolar. El segonclassificat ha estat Kautar Lam-brid, que va rebre un IPOP Nano.El jurat també va atorgar deu ac-cèssits, guardonats amb un re-productor mp3. Van ser per alsalumnes Fran Romero, MelaniSerrano, Anna Ortiz, Omar Tai-pe, Nora Andrade, Ana Cruz,Sandra Pérez, Dalila Amaadour,Mireia Martín i Oscar Marimón.El certamen de dibuix infantil,que està relacionat amb la temà-tica de l'aigua, s'emmarca en unprograma educatiu mediambien-tal que porta a terme la FundacióCassa en cinc municipis valle-sans. El vicepresident de Cassa,Lluís Pascual, va destacar que elcertamen pretén sensibilitzar desde petits sobre la importància deno malbaratar l'aigua i de cuidaraquest bé escàs. L'alcalde, Ma-nuel Ruiz, va agrair a profes-sors, alumnes i a CASSA la sevaimplicació en aquest certamen.

Adrián Lópezguanya el premide dibuix CASSA

Novapox iniciarà la reformade l’església de Santiga

gada com a edifici d'interès his-tòric, protegit pel Pla especial deprotecció del patrimoni arquitec-tònic de Santa Perpètua. Perraons de seguretat, l'any 1999 esva tancar al públic i a causa delseu deteriorament l'any 2002una part de la teulada es va esfon-drar.

El 22 de febrer de 2008 es vasignar un conveni pel qual la

Foto: Arxiu

Les obres acondicionaran el temple per a l’ús lúdic i cultural

Elisabeth AlfaroSanta Perpètua

Novapox S.L. serà l’empresa en-carregada de dur a terme la pri-mera fase del projecte de restau-ració de l'església de Santiga perun import d'uns 887.000 euros.El projecte, que compta amb unperíode d'execució d'un any, haestat adjudicat de manera provi-sional. L'empresa ha presentatmillores valorades en 248.000euros i una garantia addicional de18 mesos.

Segons l’Ajuntament, la in-tervenció de rehabilitació a l'er-mita de Santiga retornarà al tem-ple les condicions adequades perdesenvolupar correctament l'úsprincipal de culte per la qual vaser creada; i condicionarà l'espaii les instal·lacions per possibili-tar-ne un ús lúdic i cultural. Larehabilitació de l'església preténrecuperar els volums i parts mal-meses de l'edifici, sanejant i con-solidant les seves antigues estruc-tures i donant solució a les prin-cipals patologies.

L'església de Santiga és unaconstrucció del segle XI, catalo-

Les obres tenen un pressupost de 887.000 euros

Parròquia cedia l'ús de l'esglésiaa l'Ajuntament de Santa Perpè-tua, que va iniciar una campanyaconjuntament amb la Generalitatper aconseguir fons per a la reha-bilitació. Aquesta actuació està fi-nançada pels fons FEDER, perl'1% cultural i per les aporta-cions realitzades per empresariatvinculat al municipi, segons haexplicat l’alcalde, Manuel Ruiz.

Redacció> L’ONG Santa Perpè-tua Solidària iniciarà el 5 demarç el curs Treballem plegats encodesenvolupament, en el qual hiparticiparan uns 60 membresde col·lectius de migrants proce-dents de Mauritània, Gàmbia,Senegal, Sàhara i Marroc i queprovenen del Vallès Occidental,Vallès Oriental, Maresme, Giro-nès i Pla de l’Estany. Es tractad’un curs d’introducció al code-senvolupament i a la formulacióde projectes que té per objectiuque els assistents es converteixinen actors de codesenvolupamenttant en les seves localitats d’ori-gen com en els seus col·lectius re-sidents al Nord. Alguns dels te-mes a tractar són la cooperació aldesenvolupament; el conceptede codesenvolupament i encaixen la cooperació catalana; la for-mulació de projectes de codesen-volupament amb enfocament demarc lògic; el suport i acompan-yament a la formulació pràcticad’un projecte de codesenvolu-pament concret; i la identificaciósobre el terreny de dos projectesa Daffort (Mauritània) i Keroua-ne (Senegal).

El projecte de SPSolidària haestat un dels escollits per l’ACCDd’arreu de Catalunya.

SPS organitza un curs sobredesenvolupament

Page 31: Línia Vallès 342

31�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catFebrer

201125

Page 32: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]� líniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

Page 33: Línia Vallès 342

33�

La LlagostaFebrer

201125líniavallès

Un documental recull lesvides i camins del municipiDemà arrenca la commemoració dels 75 anys de laindependència de la Llagosta amb un documental

Elisabeth AlfaroLa Llagosta

Amb la projecció de l'audiovi-sual La Llagosta, vides i ca-mins, demà dissabte, arrenca lacommemoració del 75è aniver-sari de la segregació de la Lla-gosta de Sant Fost. El docu - mental mostra com s'ha anatconfigurant el municipi a travésd'aportacions de diversos veïns,dels que ja hi vivien i dels quevan venir de fora.

L'alcalde de la Llagosta, An-tonio Rísquez, acompanyat pelsegon tinent d'Alcalde i regidorde Cultura i Participació Ciuta-dana, Mariano García, van pre-sentar dilluns el programa alpresident de la Diputació deBarcelona, Antoni Fogué. L’ob-jectiu és que l’administracióprovincial faci alguna aportacióeconòmica per poder desenvo-lupar el programa, que tambéinclou una Trobada Gegantera,amb 32 colles, el 27 de març,una exposició fotogràfica i l'edi-

Foto: Diba

ció d'un llibre i d'un joc de taulasobre la ciutat per distribuir ales escoles. El 19 de març, du-rant les festes de Sant Josep,també se celebrarà un concertde commemoració del 75è ani-versari de la Llagosta.

DES DEL 1936Va ser l'any 1936 quan la Lla-gosta es va segregar definitiva-ment del municipi de Sant Fost

de Campsentelles. “Hem volgutdonar a aquesta commemoracióun sentit més ampli de muni-cipi, perquè també pensem queformem part d'un territori id'una Xarxa de municipis. Ésper això que li hem demanat alpresident de la Diputació deBarcelona la seva participaciódirecte en algun dels actes”, haexplicat l’alcalde, Antonio Rís-quez.

Moment de la trobada de Rísquez i García amb Antoni Fogué, dilluns

Onze veïns de la Llagosta s’hanpogut acollir a un nou Pla d’Ocu-pació engegat per la Generalitatde Catalunya. Durant sis mesos,set d’ells treballaran amb la bri-gada municipal d'obres, tres fa-ran tasques d’auxiliars adminis-tratives i una altra, de suport alprojecte Aula Oberta.

Onze veïns han aconseguit unafeina amb els plans d’ocupació

Aquest pla d'ocupació ordina-ri compta aquest any amb unamajor dotació. Això ha permèscontractar més personal. Habi-tualment, s'ocupaven quatre ocinc persones. El principal objec-tiu dels plans d'ocupació és donarfeina a aturats de llarga durada.Un altre aspecte que es treballadurant aquest període és la for-mació. D'aquesta manera, es volcapacitar les persones contracta-

Rísquez es troba amb els estudiantsL'alcalde de la Llagosta, Antonio Rísquez, ha participat en una

tertúlia amb alumnes de primer de Batxillerat de l’IES Marina dela Llagosta. Els estudiants han plantejat a l'alcalde diversos te-

mes per segona vegada, després de l’experiència de l’any passat.

Redacció > Alberto López espresentarà oficialment com acandidat d’ICV-EUiA a l’alcal-dia de la Llagosta a les propereseleccions municipals del maigen un acte que se celebrarà avuial restaurant Casa Pedro (avingu-da de l’Onze de Setembre, 80) dela Llagosta. L’acte, que tindràlloc a les 19.30 hores, comptaràamb la presència de Dolors Ca-mats, portaveu del grup Parla-mentari d’ICV-EUiA al Parla-ment de Catalunya. López va serconfirmat per militants i simpa-titzants en un acte que va tenirlloc dissabte passat, quan va en-coratjar els assistents a continuartreballant pel canvi que assegu-ra que es produirà a la Llagostael proper 22 de maig.

Alberto López(ICV-EUiA) espresenta avui

Redacció > L’alcalde de la Lla-gosta, Antonio Rísquez, ha volgutdesmentir els rumors que circu-len pel municipi sobre el suposatreallotjament del barri barceloníde la Mina a la Llagosta. Rísquezassegura que la informació ésabsolutament falsa i infundada,alhora que afegeix que “és lamen-table que alguns incorporin al de-bat local aquests tipus d’argu-ments amb clars tints racistes iclassistes”. “Sempre he manifes-tat –afegeix– el meu posiciona-ment ferm davant de qualsevolintent de deteriorar el clima deconvivència i de cohesió socialexistent al nostre poble”. L’alcal-de afirma que “les dinàmiquespreelectorals no justifiquen el‘val tot’”.

L’alcalde nega elsrumors sobre elbarri de la Mina

L'Ajuntament ja ha fixat els eixosprogramàtics del Projecte Educa-tiu de Ciutat i els seus objecius,un cop recollides les conclusionsde la Primera Jornada Educaciói Ciutat, celebrada el 22 de gener.Els objectius són fomentar la co-hesió ciutadana i aprofundir enel sentiment de pertinença a laLlagosta; augmentar el nivelleducatiu per generar oportunitatstant a nivell individual comcol·lectiu; i promoure una ciuta-dania crítica, participativa i im-plicada en la transformació so-cial. A més, s'han establert qua-tre eixos estratègics: entorn edu-catiu, formació, participació itreball en xarxa.

En el primer cas es plantegentres programes. Un és l'espaipúblic, un entorn educatiu. Estracta de revaloritzar els espais

El Projecte Educatiu de Ciutatestableix els primers objectius

públics com a espais educatius.Algunes propostes són dignificari millorar Can Pelegrí, crear ca-mins escolars o que hi hagi patisoberts a les escoles els caps desetmana. El segon programa ésconèixer la Llagosta, potenciar laidentitat, i el tercer, la diversitata partir del respecte i la toleràn-cia. En quant a formació, les ac-tuacions a realitzar s'engloben entres programes: l'escola com a fo-nament de la ciutat educadora, laformació en el temps lliure i laformació com a motor d'oportu-nitats. Els tres programes de laparticipació són la ciutadaniaparticipativa, crítica i implicada;el foment de la corresponsabili-tat educativa i l'aposta per lacomunicació i les noves tecnolo-gies. També es fomentarà la co-ordinació entre departaments iserveis municipals i es milloraràla comunicació entre l'Ajunta-ment i les entitats.

RedaccióLa Llagosta

des per afavorir posteriorment laseva inserció laboral.

PRIMER, LA BRIGADAAquesta setmana ja han comen-çat a treballar les set personescontractades per a la brigadamunicipal d'obres, que es dedica-ran sobretot a fer treballs demanteniment de la via pública ide diferents equipaments muni-cipals. Encara estan pendentsd'incorporar-se a la feina, però,les tres auxiliars administrati-ves i la persona que farà el suportal projecte de l’Ajuntament AulaOberta.

RedaccióLa Llagosta

Page 34: Línia Vallès 342

34� La Llagostalíniavallès www.liniavalles.catFebrer

201125

El concurs de disfresses, en marxaEl Carnestoltes d’enguany tornarà a comptar amb el sambòdrom

Elisabeth AlfaroLa Llagosta

Fins al 2 de març està oberta lainscripció per al concrus de dis-fresses que se celebrarà el 5 demarç, durant la festa de Car-nestoltes. Els interessats espoden inscriure de dilluns a di-jous, de quatre a vuit de la tardaa l'Oficina d'Atenció a la Ciuta-dania, situada a l'edifici muni-cipal de l'antic Joan Maragall.Com cada any, hi ha previstesdues categories, individual icomparsa. A la categoria indivi-dual poden participar una odues persones i els grups for-

Foto: Arxiu

Moment del carnaval a la Llagosta

mats a partir de tres membresprendran part a la de comparsa.

SAMBÒDROMLa festa de Carnestoltes serà eldia 5 de març. Un any més, hihaurà un sambòdrom a l'avin-guda de l'Onze de setembre. Eljurat del concurs estarà situaten un lloc concret des del qualpodrà veure millor els partici-pants. El ball de disfresses i ellliurament de premis tindrà llocal Poliesportiu Riera Seca ambl'actuació de l'orquestra laModa. Abans, el dia 4 de març,el Centre Cultural acollirà la ce-lebració del Carnaval Infantil.

Redacció > El Foto-Club la Lla-gosta ha convocat la 18ena ediciódel Concurs de Fotografia delDia Internacional de la dona encol·laboració de l'Ajuntament dela Llagosta. Les imatges presen-tades han de reflectir les diferentsrealitats de la dona en la societat,ja siguin en color o en blanc i ne-gre. El format de les imatges éslliure. Les fotografies han de sercol·locades en un suport rígidde 40 per 50 centímetres. Aldors de les obres ha de constar eltítol, el nom, l’adreça i el telèfonde l’autor. Els premis oscil·len en-tre els 300 i els 100 euros. En-guany, també hi ha dos premisespecials de 100 euros per a lesfotografies que s'escullin per serimatge dels actes del Dia de laDona del 2012 i del Dia Interna-cional contra la Violència de Gè-nere d'aquest any. Les fotografieses poden presentar al CentreCultural i Juvenil Can Pelegríde dilluns a divendres de 16 a 21h.També es poden lliurar per cor -reu a l’apartat de correus 32 de laLlagosta. La data límit de lliura-ment és el divendres 4 de març.El veredicte del jurat i el lliura-ment de premis es farà el 12 demarç al Centre Cultural.

Nou Concurs deFotografia delDia de la Dona

El 28 de febrer és el darrer dia perpresentar candidatures per a laNit Fem Poble, que el Fòrum deDebate Llagostense ha organitzatper al proper 21 de març al Cen-tre Cultural. Les butlletes amb elsnoms dels candidats a rebre unpremi en els apartats de societat,cultura i esports s’han de diposi-tar a les bústies del Mercat Mu-nicipal, al local 2 dels baixos delnúmero 34 de l’avinguda de l’On-ze de Setembre o a l'adreça de co-rreu electrònic [email protected].

Dilluns, darrerdia per a la 10enaNit Fem Poble

La Biblioteca organitza amb mo-tiu de Sant Jordi un nou concursde Punts de llibre. Hi ha tres ca-tegories, una per a infants defins a 9 anys, un altra per a noisi noies de 10 a 15 anys i l'altra, pera joves de 16 a 18 anys. Els puntses poden fer en cartolina i en pa-per i s’admet qualsevol tècnicaplàstica. L’horari de lliurament ésel de la Biblioteca: els matins delsdimecres, de 9.30 a 12.30h, i elsdissabtes, de 10 a 14 hores (ex-cepte el primer dissabte de cadames); i les tardes de dilluns a di-vendres, de 15.30 a 20.30h.

La Bibliotecarecull novamentpunts de llibre

Page 35: Línia Vallès 342

35�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catFebrer

201125

Page 36: Línia Vallès 342

Sant Fost36�

Febrer

201125líniavallès

Foto: JERC

Moment de la presentació del grup

Uriach s’expandeix cap a la XinaL’empresa Uriach, propietària d’Urquima, ha arribat a un acord per entrar a

la Xina mitjançant la creació d’una societat conjunta amb un soci del paísasiàtic. L’aliança no perjudicarà l’activitat de la planta santfostenca, que

dóna feia a una cinquantena de persones i té capacitat per produir 151 tones.

Foto: Ajuntament

Cartell guanyador del Dia de la Dona

L’Ajuntament enllesteix elprograma del Dia de la Dona

L’Ajuntament ja té enllestit elprograma commemoratiu delDia Internacional de la Dona.Després de l’homenatge, l’11 defebrer, a Encarnación FloresMartínez, que va rebre una pla-ca commemorativa i un ram deflors com a felicitació pels seuscent anys, el mateix dimarts dia8 de març el Grup de Dones He-dera llegirà el manifest d’engua-ny; i es lliurarà el premi del con-curs de cartells a la guanyadora,Conchita Honorato Blázquez, ve-ïna de Malgrat de Mar. Tot segu-it, s’inaugurarà l’exposició Ones,llum, tendresa... d’en Josep Mon-né i Georgina Monné. Georgina,mare de tres fills, va sentir la ne-cessitat de retenir-los, captar la

Conchita Honorato Blázquez ha estat la guanyadoradel concurs de cartells amb motiu del 8 de març

E.A.Sant Fost

Les JERC formen les primeres joventuts polítiques a Sant Fost

Redacció> Sant Fost ja comp-ta amb secció local de les JERC.El portaveu és Marc Pedragosa,la secretària d'Organització, Jès-sica Valldeoriola; la de Comuni-cació, Marta Torrecillas; i la se-cretària de Finances i de la Dona,Núria Illana. El grup es va pre-sentar a l’antiga Biblioteca, on Pe-dragosa va explicar que se centra-ran tots els esforços en treballarper les eleccions municipals, pelpoble i amb el poble, i en portara terme l'execució del programa

de joventut local. Per la sevapart, Xavier Conesa, presidentd'ERC Sant Fost, va explicar laimportància que suposa poderdisposar de relleu generacional,mentre que Daniel Rios, secreta-ri d'Organització de les JERCVallès Oriental, va felicitar lanova secció local remarcant laimportància de poder tenir repre-sentació de les JERC a Sant Fost,ja que són les primeres joventutspolítiques del municipi. A l'actehi van assistir unes 30 persones.

seva forma, la seva expressió,perquè el temps passava massaràpid. Fruit d’aquesta necessitat

va modelar els seus fills. Aramostra les seves escultures con-juntament amb les pintures delseu pare; tot un recull familiar: fi-lla, pare i néts.

El divendres 11, a més, la pe-riodista Imma Sust presentarà elseu monòleg Gintònic. Sust és, amés, presentadora, tertuliana,realitzadora i muntadora ja que,segons diu, una autèntica donaorquestra ha de ser capaç de ferqualsevol cosa que es proposi. Al’espectacle, explica com unadona soltera de 35 anys pot so-breviure en ple segle XXI senseque la mirin amb cara de pena.

Com a cloenda de la setmanade la dona, el Grup de Dones He-dera ha organitzat un sopar peral 12 de març. Per a inscriure’s calcontactar amb l’entitat al [email protected].

Page 37: Línia Vallès 342

37�

MartorellesFebrer

201125líniavallès

Els estudiants visiten l’AjuntamentEls alumnes de 3er i 4art del CEIP Simeó Rabassa han visitat l’Ajuntament

per conèixer de primera mà el seu funcionament, quins serveis dóna alsveïns i veïnes del poble i a ells mateixos. Els joves van poder fer arribar les

seves preocupacions, queixes o opinions a l’alcalde, Romuald Velasco.

Foto: CiU

Foto de família de la trobada dels convergents

CiU confia en el canvi

L’Agrupació municipal de CiU vadonar el tret de sortida de lacampanya amb una trobada ambun centenar de militants. El grupes presenta com l'opció més sò-lida i més seriosa: “Estem a puntper fer el canvi a Martorelles enpositiu”, explica el partit. Elsconvergents tancaran la llista a fi-nals del mes de març, una candi-datura “molt àmplia que repre-sentarà la voluntat social de can-vi que clama a Martorelles”.

Als parlaments es va posarde manifest la greu situació quetravessa el municipi, motiu pelqual es va fer una crida al pobleper reaccionar i recuperar elprestigi i la categoria que Marto-relles mai hauria d'haver per-dut. “El primer que cal fer és tor-nar crear llocs de treball per a lagent del poble i recuperar indús-tries”, va assegurar Jaume Mam-

En una trobada amb els militants, Jaume Mampelassegura que cal recuperar el prestigi que s’ha perdut

E.A.Martorelles

La firma Simon tanca la plantadel districte 22@ de BarcelonaRedacció> L’empresa Simon,dedicada a la fabricació de mate-rial elèctric, ha anunciat que tan-ca la planta que té al districte22@ de Barcelona i que recol·lo-carà els seus treballadors, 64 entotal, a la resta de plantes que téel grup. Una d’elles està a Marto-relles; les altres a Olot i a Riude-llots de la Selva (Girona). Ara ladirecció està negociant amb el co-mitè d’empresa la redistribució.

Simon justifica el tancamentpel descens en la producció i delnivell d’activitat, a més de lapoca idoneïtat de la ubicació dela planta a Barcelona, que haquedat desaprofitada i que estàrodejada d’hotels, centres de ne-goci i empreses tecnològiques. Encap cas, assegura el grup, esplantegen acomiadaments. Al’Estat espanyol Simon comptaamb un miler de treballadors.

pel, qui va repassar les promesesincomplertes de l'equip de go-vern, segons va dir. Mampel vatornar a insistir en la necessitatd'eliminar la recollida d'escom-braries porta a porta que ha do-blat el cost de la recollida en no-més vuit anys: “L'any 2003 l'A-

juntament recollíem les escom-braries per 240.000 euros/any.Ara ens les recull una empresaamb el sistema porta a porta i enscosta el doble, 525.000€; peraquest mateix preu teníem bom-bers, ambulàncies i recollíem lesescombraries fa vuit anys”.

Redacció> CiU ha sol·licitat lacelebració d’un ple extraordina-ri. “Demanarem afegir-nos al en-cara obert projecte de modernit-zació empresarial per poder ins-tal·lar fibra òptica al nostre polí-gon, si s'escau, en la segona fase.Segons hem sabut. Sant Fost iSanta Maria van deixar oberta laporta a una futura incorporacióde Martorelles”, diuen.

CiU vol un plesobre la fibraòptica al polígon

Redacció> La Biblioteca Mont-serrat Roig ha organitzat unahora del conte especial per al pro-per dimecres. Sota el títol PerCarnaval tot s’hi val, EugèniaGonzález explicarà un conte dis-fressat de disbauxa. Com quecoincidirà amb la setmana blan-ca, la sessió se celebrarà excepcio-nalment al matí; en concret, a les12 del migdia.

‘Per Carnaval tots’hi val’, dimecresa la Biblioteca

Page 38: Línia Vallès 342

38�

Canovelles · Les FranquesesFebrer

201125líniavallès

Canovelles-MontserratDiumenge 6 de març el Centre Excursionista ini-cia el període d’entrenaments per a la 17a MarxaCanovelles-Montserrat, que tindrà lloc el dia 15.

La sortida serà a la plaça de l’Ajuntament.

La plaça Espanya haurà d’esperar

La remodelació de la plaça Es -pan ya de Bellavista pot esperar.Així ho creu l’equip de govern,que ha decidit aplaçar el projec-te fins a un altre moment. L’alcal-de de les Franqueses, Esteve Ri-balta (PSC), ha enviat una cartaal pre sident de la Diputació, An-toni Fogué, sol·licitant el traspàsde la subvenció concedida a laplaça a la millora de l’accessibi-litat “i pa cificació” del trànsit alcarrer Migdia.

La remodelació de la plaçaEs panya era un dels projectesmés importants de l’actual le gis -latura. Les obres haurien d’havercomençat l’any 2009, però hau -ran d’esperar encara més. LaJun ta de Govern Local va apro-var el canvi el 10 de febrer passat,“prèvia declaració d’urgència”.Sis dies més tard, el 16, es va do -nar tras llat de l’acord muni ci pal

L’Ajuntament de les Franqueses ha demanat a la Diputació el traspàsd’una ajuda de 150.000 euros a la millora del trànsit del carrer Migdia

José Antonio PilarLes Franqueses

Canovelles > El Club de Feinaja disposa d’un punt d’autoserveidel Servei d’Ocupació, que per-met que els ciutadans puguinaccedir a algunes de les informa-cions i tràmits que es duen a ter-me en les oficines de Treballsense la necessitat de fer despla-çaments.

El Club de Feinaobre un punt delServei de Treball

Les Franqueses > La PoliciaLocal va interceptar dimarts de lasetmana passada una furgonetacarregada de material procedentde diversos robatoris, que pre-sumptament estava a punt de serenviat al Marroc per a la seva re-venda. En l’operació, que es va feral carrer Bosc de Bellavista, va serdetingut el conductor del vehicle,un jove de 23 anys veí del muni-cipi. El material podria estar va-lorat entre 40.000 i 60.000 €.

Intercepten unafurgoneta ambmaterial robat

a la Di putació per tal que aques-ta aprovi mo di ficar la des tinacióde l’ajut, con cedit dins del Pla deConcertació Xarxa Bar celonaMunicipis de Qualitat 2008-2011.

Còpia de la petició a la Diputació

Foto: L. V.Segons l’acta de la Junta de

Go vern Local, a la que Línia Va-llès ha tingut accés, “ara in te -ressa a l’Ajuntament renunciar ala possibilitat d’executar les o-bres de remodelació de la plaçaEs pan ya i, en lloc d’aquestes,rea lit zar, també amb la col·la bo -ra ció econòmica de la Diputacióen el present exercici 2011, el pro -jecte de millora de l’acce ssi bilitati pacificació del trànsit al carrerMigdia”. L’aportació apro vadaper l’ad mi nis tració provin cialper a la plaça Espanya era de150.000 euros, la mateixa quan -titat que ara se sol·licita per la ano va actuació.

POLÈMICA PER UN ERRORD’altra banda, un malentés vapro vocar la setmana passada uncreuament d’acusacions entrel’equip de govern i el grup mu ni -ci pal de CiU. L’origen del con flic -te va estar en la denegació, perpart del Ministeri de Política Te -

r ri torial i administració pú bli cade l’aplaçament de les obres de laplaça de l’Espolsada, demanadaper l’Ajuntament de les Franque -ses. Segons van informar els con -ver gents a primera hora del matíde divendres, el consistori haviaperdut una subvenció dins delFons Estatal per a l’Ocupació i laSostenibilitat Local perquè lasol·licitud de retardament haviaes tat presentada fora de termini.

Ràpidament, el gabinet deprem sa de l’Ajuntament va in for -mar que les pròrrogues de les o-bres de la plaça de l’Es pol sada ide l’escola bressol de la pla ça Ca -talunya, sol·licitades simul tània -ment a través d’una aplicació in -for màtica, havien estat conce di -des fins al 30 de juny. L’admi nis -tració local va aclarir que les pe -ticions també es van enviar percorreu ordinari i que la DireccióGeneral de Cooperació les va re-bre quan ja ha vien estat tramita-des per l’altre canal.

Page 39: Línia Vallès 342

Lliçà d’Amunt · Lliçà de Vall

Lliçà d’Amunt > La segonaproposta del cicle Muda’t d’a-questa temporada arribarà a l’es-cenari de l’ateneu l’Aliança el 26de febrer a les 20 h. En aquestaocasió, serà la cantant Beth quipresentarà el seu primer disc encatalà, Segueix-me el fil. Enregis-trat als estudis Blind Records deBarcelona i produït per RickyFalkner, es tracta d’un conjunt de12 cançons serenes i madures,amb una sonoritat de folk ame-ricà i amb un motiu temàtic, leslabors, que recorre els diversostemes. El preu de les entrades ésde 10 euros i 8 per als socis.

Beth porta a l’Aliança el seudisc en català

Foto: Agències

Domingo Miquel C.P

L’home acusat d’escuarterarla seva dona canvia la versió

“Ara sí que li diré la veritat”, va re-iterar Domingo Miquel C.P da-vant el jutge, quan just canviavala versió que havia defensat finsal moment i per la qual la fiscaliademana 18 anys i 5 mesos de pre-só, i 130.000 euros d’indemnitza-ció per als fills. La narració delsfets, tot i estar reformada, no estàexempta de detalls al més pur es-til del cinema gore i plena de con-tradiccions. Domingo va iniciar elrelat sense recordar quants anysportava casat amb la seva dona–tot i que després va assegurarque vuit–, i afirmant que eren unmatrimoni feliç, malgrat que so-bre ell pesava una ordre d’allu-nyament i una denúncia feta no-més uns dies abans. A això se lisuma que Domingo no va presen-

Primer es va autoinculpar però ara diu que uns homesel van amenaçar amb matar els seus fills si no ho feia

Sara ArroyoLliçà de Vall

Cicle de cinema i literaturaL'estrena oficial del nou cicle de cinema i literatura

Llibres, càmera... acció serà el proper dijous 3 demarç a les 20.30 a la Biblioteca de Can Magarola,

amb la projecció de la pel·lícula Junts i prou.

Lliçà d’Amunt> El Departa-ment d’Agricultura de la Genera-litat ha finalitzat les actuacions detractament de les palmeres afec-tades per l’escarbat morrut roig.A partir d’ara els propietaris de lespalmeres hauran d’assumir eltractament, malgrat que abanshagin estat inclosos a la llistaque recollia l’Ajuntament.

Segons fonts municipals,aquesta circumstància està forade l’àmbit d’actuació de l’Ajunta-ment, fet pel qual han desplegatun programa d’alternatives queels veïns podran implantar per tald’evitar la plaga, i que fins ara noestaven autoritzades.

A partir d’ara els veïns po-dran cremar les restes de les pal-meres afectades a les parcel·les,fent abans la comunicació de lacrema i assegurant la crema de lesrestes per evitar la propagació del’insecte. També es podran portarles restes de la palmera a la dei-xalleria de Palaudàries, gestiona-da per l’Ajuntament, que accep-tarà les palmeres afectades.

La plaga de l’escarbat morrut, a càrrec dels veïns

tar-se a la primera cita al jutjatperquè va intentar autolesionar-se clavant-se una pinta afilada alpit.

LA NOVA VERSIÓMalgrat que quan va ser detingut

va inculpar-se, Domingo asse-gura ara que van ser dos homes“russos” els que el van obligar aescuarterar la seva dona i repar-tir els trossos per l’AP-7, amena-çant-lo que si no ho feia matarienels seus fills . Fins i tot va apun-tar el detall: “No és igual escuar-terar una dona que un animal”,fent referència al seu treball en unescorxador d’Osona. Domingoexplica que abans de morir vaveure la seva dona agonitzant alterra i que efectivament va repar-tir els trossos del cadàver perl’autopista, abans de baixar-seen una estació de servei de Lliçà.Després dels fets, narra que vapensar en denunciar-ho “però jano servia de res”. Tot seguit vatrucar a una amiga perquè reco-llís els nens i va fer netejar al seufill unes gotes de sang que vanquedar al passadís.

Beth

Febrer

201125líniavallès

39�

Page 40: Línia Vallès 342

Vallromanes · VilanovaFebrer

201125líniavallès

La Deixalleria mòbil, demàLa Deixalleria mòbil s’instal·larà darrera l'Ajuntament

de Vilanova demà dissabte de 9 a 13h. S’hi podran por-tar materials com olis, bombetes, piles, medicaments,petits electrodomèstics, roba i pintura, entre d’altres.

Vilanova> Maria Lluïsa Ferrerencapçalarà la llista del PSC.“Construir la Vilanova dels nos-tres fills i governar el present te-nint molt clar el projecte estratè-gic de la Vilanova del 2020” és elseu objectiu, així com convertir-lo en un poble de referència. “Ésper això que formaré l’equip delsmillors. Dels homes i dones quetenen com a ensenya personall’honestedat, les idees i la capa-citat”, diu. Maria Lluïsa Ferrer,que es declara profundamentmunicipalista, havia estat tinentd’Alcalde de l’Hospitalet de Llo-bregat en el període del 83-99.

Maria LluïsaFerrer encapçalael PSC a Vilanova

Foto: Arxiu

Lurdes Prims

Al 2011, millores al Casal i al’enllumenat i la nova pista

El del 2011 és “un pressupost querecull el passat, pensa en el pre-sent i mira cap al futur del poble”.Així va presentar l’alcaldessa,Lurdes Prims, els comptes per aaquest any, que tenen per objec-tiu “consolidar els serveis i eixu-gar el màxim deute per poder en-frontar-nos als reptes de futuramb seguretat i solvència”. L’A-juntament disposarà enguany de3.431.622 euros, dels quals mésde 522.000 corresponen a inver-sions.

Aquest any s’iniciarà la cons-trucció de la pista recreativa, a laqual es destinaran 506.790 euros;es col·locarà nou enllumenat a laRambla i a la carretera (14.710€)i s’adequarà el sistema d’aire

Vallromanes disposarà enguany d’un pressupost de3,4 milions, dels quals 522.000€ seran inversions

Elisabeth AlfaroVallromanes

Vallromanes> L’Ajuntamentha convocat la setena edició delPremi Vallromanes de Poesia,dotat amb 1.000€. Els interessatshan de presentar cinc exemplarsmecanografiats de la peça dinsd’un sobre tancat, on ha de cons-tar el títol de l’obra i un pseudò-nim a l’Ajuntament abans de l’1d’abril. El veredicte es farà públicdurant el sopar de Sant Jordi.

Convocat el 7èpremi de poesiade Vallromanes

condicional del Casal (1.144€).Per dur a terme aquestes actua-cions l’Ajuntament només abona-rà 47.243 euros; la resta l’assumi-

ran la Generalitat, que a travésdel PUOSC aportarà 286.373 eu-ros, i la Diputació, que donarà189.028 euros. Prims també vadestacar la revisió a l’alça de la re-captació corresponent a l’Impostsobre Construccions, atesa l’exis-tència de llicències en estat detramitació, i l’augment de l’Im-post sobre Béns Immobles denaturalesa urbana, ja que la dar-rera revisió data de l’any 2002.

El grup de MxV-ERC va votaren contra del pressupost perquès’havia presentat amb retard i perles desviacions de nombrosespartides durant els darrers anys:“L’any 2010 la desviació va pujarfins al mig milió d’euros. En can-vi, en altres aspectes importants,com l’enllumenat públic o la re-collida d’escombraries, la previ-sió es va quedar curta”, diuen.

Vilanova> La participació cata-lana en l’expansió marítima eu-ropea, les descobertes i la cons-titució d’imperis colonials al se-gle XVI a través de la cartografiaés el títol de la conferència queoferirà Armand Sanmamed avui(20h) al Centre Cultural. Demà(19h) serà el torn de l’espectacleBlanc d’Ombra, a càrrec de la CiaMarta Carrasco.

Els imperiscolonials, avui alCentre Cultural

40�

Page 41: Línia Vallès 342

41�

Foto: Jesica Herrera

Més Fórmula 1 a Montmeló

Un total de 51.000 espectadorshan assistit al Circuit de Catalun -ya amb motiu dels Formula OneTest Days al llarg dels quatredies que han durat els entrena-ments. Felipe Massa, amb el Fer-rari F150th Italia ha fet el millorregistre de tota aquesta pretem-porada, rodant en 1:22:625, fent244 voltes que sumades a les191 de Fernando Alonso, adjudi-quen a la seva escuderia el rècorddel Circuit. Aquesta setmana,però, es confirmava que Mont-meló tornarà a acollir els test ini-cialment previstos a Bahrein.D’aquesta manera, els monopla-ces faran al municipi el darrer as-saig abans de començar el Mun-dial. La cita, però, s’ha postposatals dies 8, 9, 10 i 11 de març, quanes presentaran algunes de lesprincipals novetats de la tempo-

Es confirma que el traçat català acollirà les darreresproves > S’han presentat millores a les instal·lacions

Sara ArroyoMontmeló

rada 2011 de Fórmula 1 que s’ini-ciarà a Melbourne.

NOVETATS AL CIRCUITCoincidint amb la la celebraciódels test s’han presentat algunesmillores al Circuit, com el nou

centre mèdic, de 435m2, i diver-ses tasques de remodelació i man-teniment a la pista, com l’incre-ment de la protecció amb pneu-nàtics, la instal·lació d’elementsdissuassoris i el canvi del sistemade limitació de traçada.

Imatge dels test

Montornès > La Junta de Go-vern Local va aprovar dijous l’ad-judicació dels treballs de condi-cionament de la sala polivalent al’immoble annex a l’església Nos-tra Senyora del Carme. L’em-presa COEMPCO tindrà un pres-supost de sortida de prop de653.000 euros per fer els treballsen vuit mesos.

S’adjudiquen lesobres de la novasala polivalent

Montornès > La Diputació deBarcelona finançarà dos espaislúdics i de salut per a gent gran aMontornès. Els nous espais s’ins-tal·laran en dos punts contrapo-sats del municipi i inclouran di-versos mòduls d’activitat en for-ma de circuit per tal de treballarles facultats físiques i sensorials,amb l’objectiu de promoure l’es-port entre els més grans.

S’instal·laran dosespais lúdics pera la gent gran

Montmeló > El montmeloníSergio Jiménez va ser finalmentel segon classificat del 78è Cam-pionat d’Espanya de Billar (mo-dalitat Tres Bandes), celebrat aPaiporta (València). Tot i que elmontmeloní va aconseguir unasèrie d'11 caramboles, el valenciàAntonio Ortiz es va imposar a lafinal per 50 a 24 caramboles.

Sergio Jiménez,subcampió enl’estatal de billar

Montmeló > El divendres dia 11de març es portarà a terme un ta-ller de participació ciutadana so-bre el Pla de Mobilitat. Serà a lasala de la Concòrdia de l'Ajunta-ment de Montmeló a les 18.30 h.El taller és obert a tothom quevulgui col·laborar i pot tramitarla inscripció a través de la pàgi-na web municipal fins al proper8 de març.

Obertes lesinscripcions delPla de Mobilitat

Montornès · MontmelóFebrer

201125líniavallès

Voluntaris per al campament d’estiuL’Associació Catalana de la Pau organitza enguany un camp d’estiuper a joves. L’entitat cerca voluntaris amb títol de monitor d’activi-

tats d’educació per col·laborar en l’organització del campament d’es-tiu que es farà a Hostalets de Balenyà (Osona).

Page 42: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Febrer

201125líniavallès www.liniavalles.cat

Page 43: Línia Vallès 342

Caldes43�

Febrer

201125líniavallès

Ràdio Caldes emet l’OnescatRàdio Caldes (107.8 FM-www.radiocaldes.cat) va començar dilluns passat

les emissions de l'Onescat, un programa per aprendre català adreçat a personessense coneixement de llengua catalana. El curs s'estructura en 17 programes

d'entre 15 i 20 minuts de durada,.

Entre aigües calentesEl Consorci de Viles Termals vol desenvolupar un pla per potenciar el turisme mineromedicinal

José Antonio PilarCaldes

Treure el màxim profit de la se -va condició de municipis pecu-liars. Aquest és l’objectiu delCon sorci de Viles Termals deCatalunya, presidit per l’alcaldede Caldes, Jor di Solé, que en lapri mera junta de govern de l’a -ny ha definit el calendari d’ac-cions previstes per al 2011. Lamés important ha estat la pre-visió d'implemen ta ció de laprimera fase del Pla de desen-volupament i comunica ció. Estracta d’un instrument que hade servir per pro mocionar des-tinacions termals que formenpart de l’organisme i perseguei -xen una des tinació tu rísticaunificada, ca talana i de qua litat.

A més, el Consorci ha aprovatfer un inventari dels seus recur-sos i dissenyar un circuit termalcatalà. També ha acordat iniciarels tràmits per crear un ClubTer mal, les característiques delsqual s'aniran definint al llarg del'any. El Pla també inclou laplanificació de presència a fi res,com el Saló Internacional delTu risme de Catalunya, que tin-drà lloc a l'abril.

A banda del Pla de desenvo -lupament i comunicació, el plade treball de l'any 2011 incloualtres objectius, com l'ampliacióde membres, el reforç dels con-tactes internacionals i la adhe-sió a projectes europeus.

Finalment, l'any 2011 tambése rà any de canvis, ja que co r -res pon renovar els òrgans dego vern i els càrrecs del Consor -ci. Això vol dir que enguany cul-mina la presidència de Cal desde Montbui, càrrec que el mu -nicipi ostenta i que recau so brel'alcaldia des de la creació del'ens, l'any 2008. Abans d'aca -

bar el mandat el Consorci elabo -rarà i farà pública una me mòriade les actuacions que ha dut aterme durant la seva exis tència.

El Consorci està format pelsmunicipis de Caldes de Mont-bui, la Garriga, Benifallet, Cal -des d'Estrac, Caldes de Ma lave-lla, el Vendrell, Sant ClimentSes cebes, Sant Hilari Sacalm iSanta Coloma de Farners. Totstenen una gran ri que sa hi dro -mi neral, constituïda per les ai -gües minerals, minero me di ci -nals i/o termals. En alguns ca -sos la tradició termal és mil·le -nària.

Jordi Solé presideix el Consorci de Viles Termals de Catalunya

Els infants participants en el Consell, juntament amb l’alcalde de Caldes

Foto: Ajuntament

Caldes > L’Ajuntament ha obertun Registre Municipal d’Enti-tats, una eina per a la millora delconeixement de la realitat asso-ciativa del municipi regulada ipromoguda a través del Regla-ment de Participació Ciutadana. Les inscrites seran reconegudescom a entitats ciutadanes.

Obre el RegistreMunicipald’Entitats

Sant Feliu de Codines > L'A-juntament i la Fundació d’AjudaOncològica Oncovallès han signatun conveni de col·laboració ambl’objectiu d’impulsar programesde voluntariat social. A més, l’a-cord també contempla la creaciód'un marc de treball conjunt enatenció a malalts i familiars.

Sant Feliu iOncovallès, juntsa Sant Feliu

Caldes > Des d'aquesta setma-na, la Biblioteca de Caldes comp-ta amb un Punt TIC, un nou es-pai amb set ordinadors amb con-nexió a Internet i programarilliure educatiu Linkat GNU/Li-nux 3. Els equips nous se sumenals cinc ordinadors que ja tenia laBiblioteca.

La Biblioteca deCaldes estrenaun Punt TIC

Bigues i Riells > Els avis delBon Caliu de Bigues i Riells vanvisitar dilluns el que d'aquí aben poc serà el seu nou casal d'a-vis. El servei està ubicat dins delCentre Cívic i Cultural el Rieral,al carrer Anna Mogas. L'equipa-ment inclou també la bibliotecai un hotel d'entitats.

La gent gran de Bigues i Riellsvisita el casal

Caldes > Amb la col·locació dedos nous mòduls a la pista d'Ska-te del barri Bugarai, el parccompta amb sis estructures dife-rents. La instal·lació va ser inau-gurada el juny passat en els te-rrenys que es troben ubicats en-tre l'Escola Bressol La Lluna i elPavelló Municipal d'Esports.

La pista d’Skate ja compta ambdos mòduls nous

El Consell d’Infants diu la sevasobre el Pla local de Cooperació

Foto: Ajuntament

Caldes > Dimecres de la setma-na passada va tenir lloc la prime-ra trobada del Consell d’Infants,un espai de participació ciutada-na integrat per 15 nens i nenes,un per cada grup dels que inte-gren els cursos de 5è i 6è de pri-mària de els escoles del munici-pi (Calderí, Farell, Montbui iPia). A més de promoure la cul-tura democràtica, aquest òrganpotencia el creixement personal.

Durant la trobada, els infantsvan contestar a dos blocs deqües tions. En la primera vanparlar sobre què és ser solidari iquan consideren que són solida-ris en les seves accions quotidia-nes; en la segona van debatrecom un infant de Caldes pot fer-ho per ser solidari amb altres in-fants d'altres països del món.

La primera sessió va inclourel'establiment del calendari detreball de l'any 2011 i es va endin-sar ja en la primera qüestió quehaurà de treballar aquest òrgan:el Pla local de cooperació. Aquestés un document que està elabo-rant l'Ajuntament i que ha deconvertir-se en un document es-tratègic per als propers cinc anyssobre la cooperació internacionalal desenvolupament i les rela-cions internacionals des del mu-nicipi. Serà sotmès a diferentsprocessos de participació i refle-xió, com ara l'anàlisi i la recolli-da de propostes del Consell d'in-fants.

La propera trobada del Con-sell, que servirà per treure'n lesconclusions de tota la feina feta,tindrà lloc el 17 de març.

Page 44: Línia Vallès 342

L’Ametlla · La Garriga44�

Febrer

201125líniavallès

Cardedeu · La RocaLa Roca reviu amors de novel·laLa biblioteca de la Roca del Vallès acull, fins al proper 23 de març, la mostra Novel·laromàntica, produïda per l’Àrea de Cultura de la Diputació i l’Obra Social d’Unnim.L’exposició pretén acostar al públic actual la diversitat literària, aprofundint en l’e-volució d’un gènere que ha tingut una gran acceptació popular al llarg dels anys.

Cardedeu > Carles Guinart haestat escollit cap de llista perICV-EUiA a les properes elec ci -ons municipals. El candidat és ac-tualment regidor de la coalició al’Ajuntament de Cardedeu: el ju-liol de 2009 va rellevar CescNiubó. Professionalment és mes-tre de Primària i va ser cap d’cstu-dis i director de l’Escola Ger -mans Corbella. Guinart participaactivament en el moviment asso -ciatiu del municipi.

Carles Guinartserà el candidatd’ICV-EUiA

Foto: PSC

Foto: ICV-EUiA

Imatge dels vestidors del gimnàs, amb la roba i les bosses al terra

Carles Guinart

Vestidors despullats

Ni bancs, ni penjadors, ni mi-ralls. Els vestidors del nou gim-nàs del CEIP Mogent de la Rocadel Vallès no dis posen de captipus de mobiliari, de ma neraque els alumnes del cen tre, amés dels membres de les diver -ses entitats esportives que uti -litz en les instal·lacions, han decanviar-se a peu dret i deixar laroba i les bosses a qualsevol lloc.“Des prés de les dutxes tot elterra està mullat i és una si tua -ció molt incòmoda”, denunciendes del PSC.

La construcció del gimnàs del'Escola Mogent la va realitzarl'Ajuntament de la Roca en con-veni amb el Departament d'E -du cació i va tenir un cost totalde gairebé 800.000 euros, però“sorprenentment el mobiliari noes va incloure” en la inversió.Segons el PSC, les entitats han

El PSC de la Roca reclama a l’Ajuntament que equipi els vestidors del gimnàs de l’Escola Mogent > Actualment no tenen cap mobiliari

José Antonio PilarLa Roca

reclamat repetidament el mobi -lia ri des del mes de setembre del’any passat, sense cap efectefins ara. “Estem a finals de tem-porada i encara no hi ha res, toti les promeses reiteradament in-complertes”, critiquen els socia -listes.

Davant del retard, el PSC s'haafegit a la petició i ha demanatal consistori que realitzi la inver-sió necessària per equipar con-venientment els ves tidors i quere clami més tard els diners alDe partament. Els socialistes,

que qua lifiquen la si tua ció de“ridí cu la” no entenen que “men -tre l'Ajuntament està malgas-tant centenars de milers d'eu rosen passeres, pis tes de petanqueso en subvencionar la totalitat delcarrer Major, com no pot desti-nar 1.000 euros al mobiliari delgimnàs”.

OPORTUNITAT PERDUDAAquests no són, però, els únicsproblemes que pateix l’equipa-ment esportiu. Segons el PSC, elgimnàs de l'Escola Mogent no és

adequat per a les en titats espor -tives que el fan servir per als en-trenaments: és massa petit i noté cap mena de senya lit zació dela pista. “El Bàsquet la Roca hiestà entrenant habitualment pe -rò les cistelles que ha posat l'A-juntament no són reglamen tà -ries, són de joguina, i hi ha difi-cultats per a què hi càpiguin enel magatzem. El Balonmano laRo ca realitza només activitatsde tecnificació i no entrenamentamb pilota: les porteries no hica ben perquè no hi ha lloc onguardar-les sense que destorbi”,asseguren.

“La construcció del gimnàsen lloc del minipavelló va ser ungreu error i una gran oportuni-tat perduda”, lamenten des delPSC, tot considerant que ambuna inversió de 400.000 eurosaddicionals la Roca podia haverguanyat un equipament real-ment polivalent amb multitudd’usos durant diferents dies.

Recepció oficial a Marc GuaschL’Ajuntament de la Garriga oferirà avui divendres, a les set de la tarda, una

recepció al pilot Marc Guasch, qui el mes de gener passat va participar alDakar 2011. Després de mantenir-se en molt bona posició, Guasch va haver

d’abandonar la competició a causa d’una caiguda en la vuitena etapa.

La Garriga > El Col·legi Inter-nacional SEK Catalunya va rebredimarts la visita de Richard Ger-ver, conegut i reconegut lídermundial en temes educatius. Laseva estada es va traduir en unavisita guiada pels mateixos estu-diants a les instal·lacions per co-nèixer el centre i veure els alum-nes a les aules, i en dues confe-rències en anglès, una al matíadreçada a mestres i educadorsi la segona a la tarda, dirigida afamiliars d’alumnes i convidats.Gerver és actualment un dels lí-ders educatius més inspiradorsde tot el món.

Richard Gervervisita el col·legiSEK Catalunya

La Garriga > El meteoròlegJosep Catalan va morir ahir di-jous al migdia als 50 anys en nopoder superar els problemescardíacs que patia des de feiatemps. Nascut a Barcelona el 2 dejuny de 1960, va ser durant diver-sos anys l’home del temps deGranollers TV i de Ràdio 7 Vallès.També va fer substitucions aTVE.

Mor als 50 anys el meteoròlegJosep Catalan

L’Ametlla > Fins a quatre regi-dors van excusar la seva presèn-cia al ple municipal celebratdimecres passat a l’Ajuntamentde l’Ametlla. Es tracta de Joa -quim Raga (regidor no ads crit),Ana González i Enric Castellví(CiU) i Salvador Valls (PSC). Esva aprovar l’ordenança de tanca-ments en sòl no urbanitzable.

Fins a quatreregidors falten alple de l’Ametlla

Gerver, durant la seva visita

Atropellament mortal

La circulació de trens va quedaraturada dilluns passat a la líniaR3 de Rodalies –la de Vic– a l'al-çada de la Garriga per un atrope-llament mortal. L'accident va te-nir lloc a l'alçada del camí de CanTorra de la Riba, darrere de la fà-brica textil Sati, quan un comboique arribava a la Garriga des deFigaró va atropellar mortalmentuna persona cap a dos quarts desis de la tarda.

El tren que es va veure impli-cat a l’accident va quedar aturati els viatgers van ser traslladatsfins a l'estació de la Garriga ambun altre comboi. D'allà, van con-tinuar el seu trajecte en autocarfins que els trens van recuperarel pas per les estacions d’acord al’horari habitual. El servei vaquedar interromput en el tramcomprès entre Sant Martí de

Un comboi va atropellar una persona > La línia R3 va quedar dilluns aturada durant més de tres hores

RedaccióLa Garriga

Centelles (Osona) i la Garriga i lalínia no va recuperar la circulaciónormal fins als volts de tresquarts de nou del vespre.

Fins al lloc de l'accident s'hivan desplaçar Mossos d'Esqua-dra, Policia Local i efectius delsBombers.

Foto: Eduardo Benito

Els vianants travessen les vies

Page 45: Línia Vallès 342

Baix Montseny45�

Febrer

201125líniavallès

Dos morts en un accident a PalautorderaJosé S. A. i Josefa H. E., ambdós de 79 anys i veïns de Badalona, van morir

diumenge passat al matí quan el cotxe en què viatjaven va topar lateral-ment amb un altre a la C-35, al terme municipal de Santa Maria de Palau-

tordera. Els ocupants de l’altre vehicle van resultar il·lesos.

Respirar el millor possibleLa Fundació Roger Torné, de Sant Pere de Vilamajor,activa un consultori on-line de malalties respiratòries

José Antonio PilarSant Pere Vilamajor

Un de cada set infants europeuspateixen asma. A l’Estat espan-yol, l’al·lèrgia i altres afeccionsrespiratòries constitueixen laprimera causa d'hospitalitzacióinfantil. Davant d’aquesta reali-tat, la Fundació Roger Torné,amb forta implantació al Mont-seny, ha apostat per la creació decanals i eines d'informació de fà-cil accés a la societat, com elconsultori on-line “Per a pares imares”. Aquesta comunitat vir-tual s’ha independitzat de l’enti-tat i ja té web propi: www.perpa-resimares.com. El servei, qued’aquesta manera guanya visibi-litat a Internet, és gratuït i estàavalat per un equip mèdic de pro-fessionalitat contrastada i perdiversos certificats de qualitat.

UNA NOVA EINALa plataforma “Per a Pares i Ma-res” constitueix la primera i úni-ca comunitat i consultori on-line de tot Europa dedicada a lasalut respiratòria infantil. Darre-ra d'ell hi ha un equip de metgesespecialitzats (pediatres o metgesde família que pertanyen a la Se-guretat Social) que dóna respos-ta a tot tipus de consultes relacio-nades amb aquestes dolències iles seves relacions amb l'estil devida i els factors mediambientals.L'objectiu és proporcionar in-formació mèdica de qualitat a fa-mílies que conviuen amb proble-mes de salut respiratòria infan-til i conscienciar a la societatsobre la importància de la salutrespiratòria infantil, les maneresde prevenció i els hàbits saluda-bles.

El consultori on-line “Per aPares i Mares” està acreditat pel

certificat de compliment del CodiÈtic de Conducta Internacionalper informació mèdica on-line(HONcode) de la fundació Healthon the Net i també té el Segell deWeb Mèdica Acreditada delCol·legi Oficial de Metges de Bar-celona. Aquests certificats ga-ranteixen la fiabilitat de la infor-mació mèdica i l'acceptació i úsde les regles de conducta ètica ideontològica desitjables per la co-munitat mèdica.

LA FUNDACIÓLa Fundació Roger Torné té unaforta implantació al Montseny. Espropietària del Mas Surell, masia

que està rehabilitant per conver-tir-la en la seu de la Casa de l'Ai-re i situada a Sant Pere de Vila-major. Aquí es realitzaran activi-tats d'educació respiratòria al'aire lliure a través de dos pro-jectes: Airea (colònies d'una set-mana de duració que tenen llocdurant les vacances d'estiu) iRespiro (jornades lúdicoeduca-tives que tenen lloc cada dis-sabte d'octubre a juny). Tenencom a funció primordial l'educa-ció respiratòria a l'aire lliure.Per mitjà del joc en grup, els nensgaudeixen del benefici psicofísicde respirar aire pur, aprenen elvalor del contacte amb la naturai a respectar el medi ambient. Ac-tualment, aquestes activitats esfan a la Masia El Polell, una ins-tal·lació llogada per la Fundaciói també dins del Parc Natural delMontseny.

La Fundació Roger Torné ésuna entitat sense ànim de lucreque centra la seva activitat enconscienciar la societat sobre laimportància de la salut respira-tòria infantil i de la incidència so-bre aquesta dels factors mediam-bientals.

Foto: L. V.

Imatge de la nova pàgina web dedicada a la salut respiratòria

Vallgorguina> El jutjat mer-cantil número 5 de Barcelonaha decretat el concurs de credi-tors a l’empresa Coperfil. El jut-ge ha constatat que la companyiano és viable ni solvent per poderfer front al deute de més de 80milions d’euros que té contret. Laxifra de negoci va ser el 2010 de6 milions i l’any 2008, de 210.

Coperfil entra enconcurs amb 80milions de deute

Baix Montseny> Després d’unprocés participatiu i del treballiniciat a finals del 2009, el ParcNatural del Montseny ha aprovatuna estratègia turística que optaal reconeixement de la Federacióeuropea Europarc. En el futur s’a-plicarà una nova estratègia i 50actuacions d’acord amb la cartaeuropea de turisme sostenible.

El Montseny volque el turismesigui sostenible

Foto: Plataforma Stop Kàrting

D’esquerra a dreta, Fidela Frutos, Salvador Milà, Carles Guinart i Joan Martín

Llinars > La Plataforma StopKàrting continua la seva rodade contactes institucionals per tald’evitar que es construeixi el po-lèmic circuit. Dimarts dia 15 defebrer, representants de l’entitates van reunir amb el diputat iportaveu d’ICV-EUiA, SalvadorMilà, qui els va informar de laproposta que el seu grup ha pre-sentat a la mesa de la Comissió deTerritori i Sostenibilitat del Par-lament. Els ecosocialistes propo-sen a la Generalitat reconsiderarl’idoneïtat d’ubicar l’equipamentesportiu al lloc previst.

Dos dies més tard, el 17, es vanreunir amb el director del Consellde l’Esport Català, Albert Marco,qui va transmetre el desacord d’a-quest organisme amb la forma

Stop Kàrting Llinars continua els seus contactes institucionals

com l’Ajuntament de Llinars i laGeneralitat van tramitar la im-plantació del Circuit Internacio-nal de Kàrting, “sense el consensterritorial necessari”.

Marco també va comentar alsmembres de l’entitat que tindriaen compte la valoració que es fesdes de la Direcció General deQualitat Ambiental del quart es-tudi acústic, encarregat per l’a-juntament de Cardedeu, el qualdemostrava el greu impacte acús-tic en els municipis de Cardedeu,Llinars del Vallès i Sant Antoni deVilamajor que es derivaria de laimplantació del circuit interna-cional de kàrting a Llinars del Va-llès. Aquest estudi no va ser tin-gut en compte per l’anterior go-vern de la Generalitat.

L’entitat té una forta implantació al Montseny. A Sant Pere estàconstruint la“Casa de l’Aire”

Page 46: Línia Vallès 342

46�

L’Agenda Febrer

201125

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet93 59300 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63(630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montor-nès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

ENREDADOS

VALOR DE LEY

CISNE NEGRO

SAW VII

EL DISCURSO DEL REY

SIGUEME EL ROLLO

THE MECANIC

16.10

16.00

16.00

16.15

18.15

18.10

18.30

18.15

18.10

20.20

20.30

20.20

20.30

20.15

22.30

22.30

22.40

22.45

22.15

SANT CELONI Del 25 al 03 de març

PE

NJA

ʼT-EL

AC

AS

A�

GRANOLLERS25 de febrerL'Un? L'Altre? O Tots Dos! Dela il·lustració al romanticis-me. 19 i 20h, Teatre Auditori. Concert a la Miranda. Kiza02/Ivan Gassó i Helena Pielias.19h i 22h, Centre Cultural.Una del montón. 21h, Teatre dePonent. També el 26 a les 21hi el 27, a les 19h.El Balcó. Pesentació de la peçaGerro. 21h, Museu.34è Cicle de Jazz al Casino.Dmitry Baevsky Joe CohnQuartet. 23h.

26 de febrerMercat de la disfressa. Tot eldia. Plaça de la Porxada.Mine! Un brindis pel nen an-droide. 22h, Teatre Auditori.

27 de febrerItinerari de ciutat. Granollers entemps del modernisme. 12h,Museu.Blaugroc. 17.30h, Casa de Cul-tura Sant Francesc.

MOLLET25 de febrerExposició Mantay. 20h, la Nau.Música: Contrastos. 18.30 h, ElLledoner.

27 de febrerTeatre infantil: Sasif i la brui-xa Jaravulà. 18 h, Can Gomà.Ball de gent gran de ciutat.17.30 h, Mercat Vell.

3 de marçArribada del Carnestoltes. 17.30h, plaça de Prat de la Riba.

PARETS25 de febrerConcert del grup The Blue Ca-nas. 22.30h, Sala Cooperativa.

26 de febrerBalls de saló. 22.30h, Sala Co-operativa.

27 de febrerEspectacle Katacrak. 18h, Te-atre Can Rajoler.

SANTA PERPÈTUA26 de febrerConcert: Impagaos. 23h, CAMBernades.

27 de febrerXIII Trobada d’Arpistes. Ce-ller de l’Escola de Música.Teatre: Sexes. Teatre del CentreParroquial, 18.30h.

LA LLAGOSTA26 de febrerFira Stocks. De 9 a 20 hores,Plaça d'Antoni Baqué.

SANT FOST27 de febrerMatança del porc. Pavelló 1,matí.

MARTORELLES26 de febrerFestival Flamenc del Dia d'An-dalusia. 19h, Envelat de Car -rancà.

MONTORNÈS25 de febrerLliurament de premis del Con-curs de cartells de Carnaval.19.30h, Casal de Cultura.

CARDEDEU26 de febrerMúsica: VerdCel amb Petja-des. Centre Cultural, 22 h.

27 de febrerConcert: Cobla Orquestra Inter-nacional Montgrins. CentreCultural, 18 h.

LA ROCA26 de febrerIV Día de Andalucía. 19h, Cen-tre Cultural.

27 de febrerConcert de Combos de l'Escola

Municipal de Música. 12h, Cen-tre Cultural.

CALDES27 de febrerTACA'M. Obra: L'auca del sen-yor Esteve. 18h, Stage.

LLIÇÀ D’AMUNT26 de febrer Concert de Beth. 20h, Ateneul’Aliança.

LA GARRIGA26 de febrer Per principis elegants d'At Ver-saris i Asstrio. 21h, a El Patro-nat.

CANOVELLES26 de febrerCalçotada. 12h, Plaça de la Jo-ventut. I Trobada de DJ's del Vallès aCanovelles. 20h, El Campanar.

27 de febrerPere Arquillué actua a Can Pa-lots. 18h.Festival Dia de Andalucía. 18h,El Campanar.

LES FRANQUESES26 de febrer Iaios. 18 h, Teatre-Auditori deBellavista.

27 de febrer Entitats al Carrer. Matí, plaçaMajor de Bellavista.

SANT CELONI25 de febrerRecapte de sang. Tot el dia,Can Ramis. També el dia 26.Presentació del llibre El carbo-neig. Quan el record encara ésviu. 20h, Sala petita de l'Ateneu.

26 de febrerEspectacle de trapezi i teles.17h, Centre Comercial Altrium.Música d'arrel: Voldria tindre eltalent! 22h, Sala petita.

Page 47: Línia Vallès 342

47�líniavallèsFebrer

201125Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat

Page 48: Línia Vallès 342

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Febrer

201125líniavallès www.liniavalles.cat