of 48 /48
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control línia vallès 15 de juliol de 2011 · Núm. 361 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Les Franqueses Ribalta critica els seus companys de CiU només iniciar-se el mandat 4 Santa Perpètua Manifestació per les retallades anunciades als CAP, el dia 27 28 La contractació segueix pujant Foto: Eduardo Benito 3 30 De l’abril al juny se’n van formalitzar 24.457, 700 més que durant el primer trimestre de l’any El motor de Derbi brogirà un any més, com a mínim

Línia Vallès 361

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 361

Text of Línia Vallès 361

 • redacci 93 570 62 64 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  Sollicitat el control lniavalls15 de juliol de 2011 Nm. 361 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  Les FranquesesRibalta critica els seuscompanys de CiU nomsiniciar-se el mandat 4

  Santa PerptuaManifestaci per lesretallades anunciadesals CAP, el dia 27

  28

  La contractaci segueix pujant

  Foto: Eduardo B

  enito

  3

  30

  De labril al juny sen van formalitzar 24.457, 700 ms que durant el primer trimestre de lany

  El motor de Derbibrogir un any ms,

  com a mnim

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201115lniavalls.cat

 • 3En Portada lniavalls.catJuliol201115

  Puja la contractaciEl segon trimestre de lany es van signar uns 700 contractes ms que el primer > La xifra

  representa, per, 852 menys que en el mateix perode del 2010 > La majoria sn temporals

  nollers, la reducci ha estat de 283contractes i al del Baix Mont seny,de 88.

  DISTRIBUCI PER SEXESSegons les dades, el descens delscontractes ha afectat prcticamentper igual a homes i dones, ja que eldescens ha estat similar. Tot i aix,ha estat el primer grup el que haregistrat la reducci ms significa-

  tiva: un total de 13.232, 2.007ms.

  Per edats, tant homes com do -nes han registrat un descens im-portant, malgrat que els sectors depoblaci ms afec tats han es tat, uncop ms, el dels joves de menys de20 anys i els treballa dors de msde 45. Aquests dos grups es vanconsolidant com els ms perjudi-cats per la prdua do cupaci.

  DURADA DE CONTRACTESPel que fa a la durada dels con-tractes signats durant el segontrimestre de lany, cal destacar quelevoluci ha estat fora varia da,amb un increment relatiu deformes contractuals ms llarguesdels de 3 a 6 mesos i de 6 a 12 me -

  Segons lObservatori de Desenvolupament Local, les empreses mitjanes sn les que han perdut ms ocupaci

  Foto: Eduardo Benito

  sos. En xifres absolutes, un de ca -da tres contractes ha tingut unadurada inferior a tres mesos, unacaracterstica que es va repetint encada perode estudiat.

  Els contractes de durada inde-terminada han registrat un des -cens molt lleuger (-3%), que shatransfrmat en notable pel que faals indefinits (-4%). La tnica re -gis trada en la contractaci indica

  que la seva evoluci va molt a re-molc del creixement que es puguiregistrar en el volum de contrac tesde caire temporal. Aquesta no suna particularitat de la comar ca,sin que s extrapolable a tot lm-bit metropolit i catal.

  SECTORS DACTIVITATEl sector de poblaci ms castigatper la prdua de contrac ta ci du-rant el segon trimestre ha estat elde les persones amb estu dis uni-versitaris (-31%). Per con tra, elcol lectiu de treballadors amb niv-ells de qualificaci baixos ha reg-istrat un descens ms baix (en tre25 i 30 contractes); cal tenir encompte, per, que aquest darrer jas un grup de poblaci que habit-ualment registra escasses mo -dificacions al llarg dels pero desestudiats.

  En canvi, a partir de les dadessha po gut con s tatar una evolucipo sitiva entre els empleats con -trac tats amb un nivell destudis depro grames de formaci pro fes si o -nal (+12%) i els que tenen un per -fil de tcnic professional superior(+4%).

  OCUPACIONS i EMPRESESA nivell general, en lmbit de lesocupacions sha registrat la prduade contractes en professions vin-culades a crrecs directius i delAdministraci, tcnics i personalde suport i administratius, entredaltres. La caiguda de lactivitaten aquests sectors sha vist com-pensada per laugment dels con-tractes vinculats als serveis per so-nals i la restauraci, aix com perla millora de la situaci en el sec-tor de la indstria manufacturera.En aquests sha repetit en generalla tnica registrada en trimestresanteriors.

  Pel que fa a la dimensi empre-sarial, cal dir que les petites com-panyies (de menys de deutreballadors) han resistit millor laprdua de contractaci entre elsmesos dabril i juny. Les gran em-preses han mantingut un boncomportament a efectes. De fet,les firmes de mig tamany sn lesque han concentrat les majors pr -dues pel que fa a la contrac ta ci.

  El mercat laboralms afectat s elBaix Montseny,

  amb 442 contractes menys

  Els menors de 20anys i els majors

  de 45, els ms perjudicats per laprdua docupaci

  Ms que fa tres mesos, per me nysque fa un any. La con tractaci haaugmentat a la comarca durant else gon trimestre de la ny, segonsles dades facilitades per lObserva-tori de Desenvolupament Localdel Valls Oriental. Entre elsmesos de abril i juny es van for-malitzar 24.457 contrac tes labo-rals, xifra que representa uns 700ms en relaci al cicle anterior i852 menys que el mateix perodede lany 2010. En termes absolutsaquestes xi fres sn glo balmentnegatives, ja que en amb ds casoslestadstica anava a lal a i evi -dencia la prdua de contrac taciinde finida.

  TIPUS DE CONTRACTESRespecte al tipus de contracte sig-nats durant el segon trimestre delany, cal destacar que van teniruna especial incidncia els de ca -rcter temporal, una tipologia quepredomina en el 90% dels ca sos.Aquest percentatge se situa entreun i dos punts per sobre del con-junt metropolit i catal.

  Respecte lany anterior, la con-tractaci temporal ha caigut un3%, mentre que la indefinida sharedut ms dun 4%. Aquesta dar-rera ha disminut sensiblement enrelaci al primer trimestre de2011: si aleshores suposava l11%del total dels contractes, ara sesitua en el 9,8%. Per la seva ban -da, la temporal ha augmentat dospunts percentuals aquest mateixany, ja que ha passat del 88,2% al90,2%.

  MERCATS DE TREBALLSi es compara amb el mateix pe -rode de lany anterior, el descensde la contractaci ha afectat totsels mercats de treball de la co-marca, tot i que aquesta ha tingutuna especial incidncia en el delBaix Valls, on sha registrat elma jor descens (442 contractesme nys). Al mercat laboral de Gra-

  Jos A. Pilar Valls Oriental

 • Comarca4Juliol

  201115lniavalls.cat

  Les Franqueses: la prova del cincArrenca, amb crtiques, el nou govern municipal format per CiU, PSC, UPLF, ERC i PP

  Jos Antonio PilarLes Franqueses

  El socialista Esteve Ribalta scom el cot de lanunci: no enga-nya. Si divendres passat a la tar-da va participar en lescenificacidel pacte de govern a cinc signatper CiU, PSC, Uni dels Po bles deles Franqueses (UPLF), ERC i PPamb lobjectiu de dotar al mu -nicipi duna majoria mplia i s-lida per afrontar amb garantiesels reptes presents i futurs, dis-sabte al migdia va enviar unanota als mitjans de comunicacien qu acusa els convergents, araels seus companys de vol, de boi-cotejadors de lestabilitat durantla seva etapa com alcalde. Tam bcritica els criteris aplicats en les re-tribucions dels crrecs pblics i espregunta si s coherent que, ambuna diferncia de noms 34 votsa les eleccions municipals, aquestsdemanin lalcaldia a qualsevolpreu.

  Ribalta tamb dedica algunesparaules a lalcalde, Francesc Co-lom, recordant que va ser lniccandidat que va dir pblicamenten un debat que no necess-riament res pec ta ria la fora msvotada. Desprs de qualificarladhesi del PSC al pacte com unacte de generositat i res -ponsabilitat, finalitza amb untoc datenci demanant CiU queapliqui aquell sentit co m quetant ha reclamat, per que demoment no ha aplicat, ni abansdel 22 de maig ni desprs. La le-gislatura promet.

  UN GOVERN AMPLIMalgrat les crtiques del seu prin-cipal opositor i malgrat tot socide govern, Francesc Colom hatingut prou m esquerra com peraconseguir un acord estableque aglu tina una mplia majoriad11 dels 17 regidors del consisto-ri. Si fa dues setmanes ja es vaanunciar la signatura dun pactea quatre (CiU, PSC, Uni delsPobles de les Franqueses i PP) dei-xant entreoberta la porta a la in -

  Foto: Eduardo Benito

  El pacte entre les cinc forces poltiques que governaran les Franqueses es va escenificar divendres passat a la tarda

  corporaci dERC, no va ser fins ala setmana passada quan la for-maci republicana va fer el pas ies va afegir al grup. El regidor re-public ngel Profits ha deciditacceptar loferta dincorporar-se algovern desprs de meditar sobreel funcionament intern dun equipformat per cinc forces poltiques,algunes delles amb una ideologiacontraposada.

  Loposici que da formada pelstres regidors de Convergncia perles Fran queses, el partit de lexal-calde Francesc Torn, els dos deles Franqueses Imagina (LFI),que no shi han volgut incorporar,i el de Plataforma per Catalunya(PxC), Josep Badia, a qui ning haconvidat a participar a les re-unions celebrades per formar ungovern estable.

  EL NOU CARTIPSEl cartips per a la legislatura2011-2015 ja est tancat. Lalcal-de va signar dijous de la setmanapassada el decret que delega lescompetncies dels diferents regi-dors, fruit del pacte. Al marge deColom, formen part del cartipsRosa Maria Isidro (Cultura, Edu-caci, Infncia i Joventut), RosaMaria Pru na (Agricultura, Terri-tori i Sostenibilitat, Sanitat i GentGran) i Jos Ramrez (Esports),per part de CiU; Esteve Ribalta(Urbanisme), Juan Antonio Ma-rn (Activitats, Habitatge i Pla de

  Barris), Josep Rands (SeguretatCiutadana), Gisela Santos (Polti-ques Socials), pel PSC; Javier l -varez (Dinamitzaci Econmi ca),pel PP; ngel Profits (ServeisCentrals, Hisenda i Participaci),per ERC-AM; i Vanessa Gar ca(Obres i Serveis), per UPLF.

  La Junta de Govern Local esta-r presidida per Colom i forma-da per Rosa Maria Pruna, EsteveRibalta, Javier lvarez, ngelProfits i Vanessa Garca. Els ti-nents dalcalde seran Pruna, Ri-balta, lvarez, Profits i Garca. ElConsell del Poble de Llerona, pre-sidit per Pruna, comptar amb larepresentaci dels tamb conver-gents Isidro i Ramrez.

  COLOM, 60.000 EUROSColom s'ha rebaixat un 5% elsou respecte al que es va establirl'anterior alcalde, Esteve Ribal ta,l'any 2008. El convergent ha ex-plicat que la seva nmina ser de60.000 euros bruts anuals, men-tre que la del seu antecessor erade de 61.650 euros el 2007 i de62.833 el 2008. La quantitat quepercebr el convergent s un 11%inferior a la mnima que des de laFederaci de Mu nicipis de Cata-lunya (FMC) es recoma na per aun Ajuntament den tre 10.000 i25.000 habitants: de 66.356 a68.173 euros.

  Les retribucions dels crrecselectes i el rgim de dedicacions

  es van aprovar en un ple extraor-dinari celebrat dijous de la set -mana passada amb els 11 vots afavor del nou equip de govern(tamb el dels regidors socialis -tes, tot i les posteriors crtiquesde Ribalta). Els representantsamb dedicaci exclusiva cobra -ran 40.000 euros i els que la te -nen parcial, 25.000.

  El punt tercer del pacte de go -vern 2011-2015 especifica quecorrespon una dedicaci exclu-siva als grups PP, ERC i UPLF,que podran exercir el regidor ob el personal de con fi an a.

  BONES INTENCIONSEl pacte amb qu arrenca el nougovern municipal de les Fran -queses est ple de bones inten-cions i t com a objectiu oficialga rantir la governabilitat al mu-nicipi al llarg dels propers quatreanys. Colom va dir divendresque els grups signants del pactehavien fet una cosa molt impor-tant: seure al voltant duna taulai buscar acords, seguint el dicta-men de les urnes, que el 22 demaig no van voler que cap grupobtingus la majoria suficient.

  Lalcalde tamb va anunciarque el cam del nou govern esta-r marcat per les negociacions in-ternes a fi i efecte de cercar con-sens. En la presa de decisions im-portants va dir ens demanarema nosaltres mateixos lacord per

  majoria absoluta (6 d11) i en te-mes de poble importantssims,una majoria qualificada (9 d11).Dins daquest darrer grup es tro-ben el Pla General dOrdenaciUrbana (PGOU) o el sector N (lazona industrial situada a tocaramb la carretera de Cardedeu).

  Lexalcalde Esteve Ribalta vaexplicar que el motiu pel qual elPSC ha entrat a formar part delnou govern ha estat que els qua-tre regidors del grup municipalvan creure que valia la pena ferun sacrifici i un gest de genero-sitat a favor de les Franqueses.Per la seva banda, el popular Ja-vier lvarez va apuntar que el PPja apostava abans de les elec-cions per un acord ampli i vamanifestar que Colom li dnamolta confiana. Sobre el seuvot favorable a la incorporaci delPSC al pacte, va dir que aquestsmereixien una segona oportunitat,ja que en lanterior legislatura nosels havia deixat treballar i per-qu, amb ells, es guanyava un any.

  La regidora Vanessa Garca(UPLF) va manifestar que la sevaadhesi al pacte responia a un ex-ercici de responsabilitat amb els428 vots aconseguits en les elec-cions i a lobjectiu de tirar enda-vant el seu projecte poltic des dede la Regidoria dObres i Serveis.ngel Profits, dERC, tamb vaapellar al comproms amb elsseus electors per con tribuir aformar un govern el ms amplipossible, malgrat que hauriaestat molt ms fcil quedar-se aloposici i criticar des de fora totel que passs. Una de les actua-cions prioritries del nou equipser crear una comissi que, pre-sidida pel republic, analitzarlestat de les finances locals.

  En la presentaci del pacte, Co-lom va destacar la bo na sintoniaen les primeres reuni ons, ambunes relacions molt fludes i ambla idea doblidar les diferncies.Estem disposats a governar i aoblidar el passat, va dir. Amb elcomunicat que va enviar nomsunes hores desprs, potser Ribal-ta no s del mateix parer.

 • 5Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201115lniavalls.cat

 • 7Comarca lniavalls.catJuliol201115

  Baixen les afiliacions a la Seguretat SocialSegons un estudi elaborat pel sindicat UGT, la caiguda es deu a la crisi industrial

  RedacciGranollers

  El Valls Oriental s la terceracomarca de la Regi Metropoli-tana de Barcelona amb la taxadatur ms elevada, desprs delBarcelons (sense Barcelona) i elValls Occidental. Presenta unata xa datur del 19,91%, el que sig-nifica un 0,9% ms que la taxadatur del conjunt de Catalunya(19,01%); i s, amb el 19,91%,conjuntament amb el Barcelo-ns, (21,38%) i el Valls Occiden-tal (20,58%) un exemple clarde lefecte de la crisi industrialsobre la desocupaci. Aix horeflexa un informe sociolaboralrealitzat per la UGT, que ha es-tat presentat aquesta setmana.

  El document explica que undels elements que ha de perme-tre entendre i analitzar la crisi enla Regi Metropolitana i, enaquest cas amb especial atencial Valls Oriental, s levoluci delafiliaci a la Seguretat Social se-gons sectors i segons la sevaevoluci agregada a lrea estu-diada i disgregada per comar-ques.

  En el cas del Valls Oriental,en el sector de les IndstriesManufactureres ha perdut, desdel primer trimestre del 2009fins al primer trimestre del 2011,2.550 afiliacions a la SeguretatSocial, el que significa una reduc-ci del -6,58%. Laltre gran sec-tor que ha patit de forma ms cla-ra la crisi s el de la construcci,amb una disminuci en el mateixperode de 33.695 afiliats/des, un42% del total de disminuci da-filiaci a la Regi Metropolitana.Daquesta baixada, ms de lameitat (51%) correspn al Barce-lons.

  La prdua dafiliacions a la Se-guretat Social ha estat a la comar-ca dun total de 2.166, una reduc-ci molt forta, ja que significa el-23,48% des del primer trimes-tre del 2009 al primer trimestredel 2011. En el Valls Oriental, elsector serveis ha augmentat laseva afiliaci en un total de 1.182persones. Un augment del 2,1%que contrasta molt amb la restade sectors, ja que s lnic quesha mantingut slidament.

  Lestructura econmica i pro-ductiva del Valls Oriental i el seupes respecte la Regi Metropoli-tana la confirmen les dades se-gents: en la comarca, les inds-tries manufactures representen el14,59% dels afiliats/des a la Se-guretat Social, el sector de serveisrepresenta el 4,49% i el sector dela construcci representa el7,50%, en tots els casos respectelrea estudiada.

  A la comarca del Valls Orien-tal, des del primer trimestre del2009 al primer trimestre del2011, lafiliaci a la SeguretatSocial sha disminut en 3.534 afi-

  Foto: UGT

  Les conclusions de lestudi es van presentar a la seu comarcal de la UGT

  liacions en el conjunt dels tressectors analitzats.

  SECTORS AFECTATSLa constataci ms clara que lacrisi econmica al Valls Orien-tal s bsicament industrial s elfet que els dos sectors on ms hadisminut lafiliaci s el de les in-dstries manufactureres amb2.550 afiliacions menys i el sec-tor de la construcci, que ha pa-tit una prdua de 2.166 afiliacionsentre el primer trimestre del2009 i el primer del 2011.

  El sector serveis s lnic queha manifestat una recuperaci enlafiliaci de la SS des del tercer

  trimestre del 2010, amb una aug-ment de 1.182 afiliacions, per nocompensa les prdues en els al-tres sectors analitzats.

  Des de la UGT Valls Orientalsevidencia la necessitat de podertreballar amb unes dades ms ac-tualitzades que les que fins aradisposa, especialment pel que faal conjunt dactius, s a dir, do-nes i homes de 16 a 64 anys, quetreballen o estan disponibles pertreballar a la comarca. Aquestadada a nivell provincial o catalsactualitza cada trimestre, a tra-vs de lEnquesta de PoblaciActiva (EPA), per no a nivellmunicipal ni comarcal.

 • Opini8Juliol

  201115lniavalls.cat

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001

  lniavallsRedacci: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  44.000 lectors setmanals(onada 31-05-2011)liniavalles.cat

  Sollicitat el control Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: lex Subirats i Manel Riera Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i ManuelSnchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela.

  La Foto

  Sebastian Guirado, 45 anysParquetista (Mollet)

  Per suposat que crec que sha deseguir fomentant la llengua cata-lana. Sempre s positiu donar su-port a la cultura i fomentar els co-neixements. Veig b que es facincursos i iniciatives.

  Raquel Recio, 30 anysComercial (Mollet)

  Sempre es bo conixer ms llen-gues que el castell, i ms, enaquest cas, a Catalunya. Veigpositiu que es facin cursos i quees plantegin iniciatives perqu esfaci un s social.

  Ainoha Mayor, 30 anysComercial (Mollet)

  S que veig positiu que es disse-nyin estratgies per promoure elcatal al carrer. Est b que lagent ho parli i que es faciliti la-prenentatge als que no ho par-len.

  Mnica Campos, 38 anysInfermera (Mollet)

  Veig positiu que es fomenti el ca-tal, ja sigui a travs de cursos oacords per a qu sen faci un ssocial. El suport al desenvolupa-ment duna llengua sempre hoveure positiu.

  Andrs G, 48 anysJardiner (Mollet)

  Em sembla molt b que busquinfrmules per a qu la gent parliuna llengua com s el catal, ja si-gui adreades a adults o nens. Apart de lescola s necessari fo-mentar-lo.

  Sha de seguir fomentant el catal?

  EL MOVIMENT 15-M

  Si alguna cosa no comparteixenpoltics, empresaris, banquersel Sistema, i la majoria de la po-blaci, s el que predicava Ma-hatma Gandhi: Viure senzilla -ment perqu tothom pugui sen-zillament viure. Hi ha suficientper satisfer les necessitats detothom per no la cobdcia dening.

  Part de la indignaci socialem sona a una rebequeria per nopoder continuar consumint imalbaratant com abans. Quantsms diners tenim ms consu-mint i destruim.

  El cert s que noms estemen pre-crisi, ja que lautnticacrisi est per arribar i vindr dela m de la crisi energtica, deles matries primeres i del canviclimtic. Recursos energtics iprimeres matries que estan to-cant sostre. El capitalisme glo-balitzat t els anys comptats.Hem topat amb els lmits ecol-gics, la tecnologia no ens salvarde res i res no tornar a ser comabans.

  El moviment 15-M de mo-ment no ha mostrat inters nitenir conscincia sobre la neces-sitat del decreixement voluntari,ordenat, sostenible i social, per-qu decrixer ja ho estem fentper de la m, paradoxalment,

  dun sistema capaitalista que esbasa en el creixement econmicindefinit, o sigui, el cam del co-lapse, el kaos i la guerra pels re-cursos.

  Els poderosos lluitaran ambtotes les seves armes per conti-nuar amb els seus privilegis, noabandonaran voluntriment,menys encara per empatia, per-qu el poder fa que les personeses tornin menys o gens empti-ques envers els altres, i pitjorencara si tenen personalitatspsicpates. El moviments so-cials com el 15-M shaurien deplantejar el canvi social sense

  LA R8 PASSA DE LLARG MIG MILI DE VALLESANS

  La PTP celebra l'obertura al servei de viatgers del tram Cerda-nyola Universitat-Mollet amb la nova R8 que comunicar deforma directa el Baix Llobregat, el Valls Occidental i el VallsOriental, aix com les importants millores que es duran a termea les lnies R1, R3 i R4 al proper canvi d'horaris.

  El mig mili d'habitants de l'mbit de Sabadell i Terrassa no espodran beneficiar de la nova lnia per la manca dels intercanvia-dors d'Hospital General (S1), Volpelleres (S2) i Barber-B30(R4). La freqncia ser de noms un tren per hora.

  Considerem la nova lnia R8 un projecte embrionari que s'hade completar amb la creaci dels intercanviadors i, en conse-qncia, un esquema de serveis ms potent i coherent amb el ques'hauria de convertir en l'alternativa a l'AP7-Corredor Mediter-rani en transport pblic.

  PTPPromoci del Transport Pblic

  prendre el poder, no jugar el jocde la representaci poltica i delpoder si realment es vol canviarde veritat les coses. No siguemcom les mosques que cauen enla xarxa de laranya quanaquesta les convida a casa seva iacaben devorades per ella.

  Els partits poltics, de totamena, que es diuen democr-tes, no saben que s la demo-crcia interna, sn jerrquics idecideix sempre l'lit o aparelldel partit.

  Josep Lluis Prez Gallecs

  Una notcia bona i una altra de dolenta: duna banda, en el tercer tri-mestre de lany 2011 han augmentat les contractacions, amb uns 700contractes ms que entre gener i mar, segons lObservatori de Des-envolupament Local; daltra, han baixat les afiliacions a la Segure-tat Social, segons un estudi elaborat pel sindicat UGT.

  Respecte lany anterior, la contractaci temporal ha caigut un3%, mentre que la indefinida sha redut ms dun 4%. Aquesta dar-rera ha disminut sensiblement en relaci al primer trimestre de2011: si aleshores suposava l11% del total dels contractes, ara sesitua en el 9,8%. Per la seva ban da, la temporal ha augmentat dospunts percentuals aquest mateix any, ja que ha passat del 88,2%al 90,2%.

  Daltra banda, en el cas del Valls Oriental, en el sector de les In-dstries Manufactureres ha perdut, des del primer trimestre del 2009fins al primer trimestre del 2011, 2.550 afiliacions a la Seguretat So-cial, el que significa una reducci del -6,58%. Laltre gran sector queha patit de forma ms clara la crisi s el de la construcci, amb unadisminuci en el mateix perode de 33.695 afiliats/des, un 42% deltotal de disminuci dafiliaci a la Regi Metropolitana.

  Dues cares duna mateixa moneda econmica en una comarca ques la tercera de la Regi Metropolitana de Barcelona amb la taxa da-tur ms elevada.

  Dues cares, una moneda

  Zona de descans a Sant Fost

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  Opini10Juliol

  201115lniavalls.cat

  A cop de tinta per Ricard Soler

  Les dades de lObservatori de Desenvolu -pa ment Local diuen que en el segon tri -mestre de lany ha augmen tat la con trac -taci. Aix, sumat a la re ducci progres-siva de latur, s una molt bo na notcia. Lare cuperaci s qesti de feina.

  Un trimestre amb ms ocupaciPuja la contractaci

  Jordi SolAlcalde de Caldes

  Departament de SalutTancament dambulatoris

  Un pacte de pellcula a les Franqueses. El cinema s elmillor exemple de la situaci creada a lAjuntament de les Fran-queses a partir del pacte que inclou al PSC en lequip de govern. Elconvergent Francesc Colom dorm polti ca ment amb el socialista Es-teve Ribalta, per est condemnat a no confiar-se i tancar els ulls deltot. La prova s el comunicat enviat per aquest ltim noms unes ho-res desprs de la signatura de lacord i que poden llegir en aquestamateixa pgina a la secci El mirador. Colom ha de mantenir alme-nys un dels seus ulls oberts si no vol que la pellcula que li ha tocatviure, Dormint amb el seu enemic, es transformi en... Instint Bsic.

  La relaci entre lAjuntament de lAmetlla i Lnia Va-lls?, normalitzada. Al llarg dels darrers mesos hem denun-ciat pblicament des daquesta mateixa pgina la deteriorada rela-ci entre lAjuntament de lAmetlla i Lnia Valls, amb el se grest de-xemplars i la discriminaci del peridic en el resum de premsa quees publica a la web municipal. La prctica la va iniciar lexalcalde Jor-di Pousa i la va continuar la seva successora, ngels Cabello, amb -ds socialistes. El convergent Andreu Gonzlez ha aconseguit posarfi a una prctica tan ridcula com antidemocrtica. Ja era hora quealg poss sentit com!

  El prquing de lAjuntament de Granollers. El consis-tori granoller ha obert, gestionat per una empresa municipal,un apar cament pblic al carrer Sant Jaume. Fins i tot ha publicat latarifa de preus, on sincluen ofertes i promocions. Caldr veure qupen sen els propietaris de prquings privats de la ciutat...

  Juntament amb la projecci que Sol es -t tenint dins del seu partit, ERC, la sevafeina com a alcalde s digna delogi. Lesactuacions que el seu equip est fent almu nicipi donen una idea del que es pot fermitjanant una bona gesti poltica.

  Santa Perptua no viur aliena a les reta -lla des en la sanitat pblica. Salut ha de -cidit que, a lagost, tan car tot el mes unambulatori i a lal tre suprimir el serveinocturn. Si el que vol s estalviar, perquno es tan ca el departament a si mateix?

  Semfors

  SEMBLA FICCI, PER S REALHi ha un sector de professionals per alqual la crisi no s ms que una ancdota.Vi uen desquenes a ella, perqu no la no -ten a nivell personal ni empresarial: tantels seus sous com els balanos anuals quepresenten les seves companyies sn mili -o naris, tot i la situaci econmica general.Em refereixo als ban quers.

  Tot i ser corresponsables juntamentamb el Govern i el Banc dEspanya de labombolla immobiliria, un dels sectorsque ms fort va tirar del carro eco nmicdu rant molts anys, i que alhora ms lhafrenat des de fa un temps, veuen la crisicom quelcom que no va amb ells: hansortit illesos grcies al poder que exer -ceixen en les finan ces i en la poltica,mentre gaudeixen duns comptes correntsque no sn da quest mn.

  Al seu sou base, el que tras cen deix p -blicament, cal sumar una quantia variablei retribucions i dietes per participacionsen consells de societats. La suma de totplegat converteix Alfredo S enz, consellerdelegat del Banc Santander, en el directiums ben pagat del sector a lEstat es pa n -yol: el 2010 va percebre 9,17 milions deu-ros. El segon lloc locupa Francisco Gon -zlez, president del BBVA, amb una re -tribuci de 5,32 milions. El conegut Emi -lio Botn, un dels banquers ms influentsdel mn, es va situar en la tercera posicidel rnquing amb 3,86 milions, unaquantitat que resulta enganyosa, ja queno inclou els ingressos per dividends alser accionista del banc i participar en elsconsells. La llista dels ms ben retri bu tssegueix amb Ana Patrcia Botn al San-tander UK, amb 3,48 milions; i ngel Ronal Popular, amb 1,23 milions.

  Pel que fa a les caixes, Rodrigo Rato,Jos Luis Olivas i Francisco Verd, elsm xims executius de Bankia, cobraranfins a 10,2 milions. El president de la Cai -xa, Isidre Fain, va ingressar el 2010 unto tal de 2,6 milions, mentre que la n -mina del de Cata lun ya Cai xa, Manel Ro -sell, s de 160.000 euros a lany.

  La realitat supera la ficci.

  Un acte de responsabilitat i generositatL'entrada del PSC de lesFranqueses del Valls algovern municipal significaun acte de generositat i res-ponsabilitat gens habitualen el panorama poltic actu-al. Els quatre regidors delPSC donen a l'actual governuna estabilitat que permettreballar i aprovar tota laplanificaci que el munici-pi necessita i que ha estatboicotejada repetidament pels mateixosprotagonistes que ara reben el nostre suport.Sense aquest suport, el primer ple ja hau-ria estat un desgavell, perqu tindrem ungovern en minoria, incapa de tirar enda-vant qualsevol proposta. Noms amb el go-vern de petits, Colom no suma per apro-var cap proposta. Aquest ple hagus estatun fracs per a les Franqueses.

  El PSC de les Franqueses del Valls haposat per davant l'inters pblic i les neces-sitats del municipi, sacrificant qualsevol in-ters partidista o personal. Hauria estat bque aix hagus succet en els darrers tresanys.

  Curiosament l'actual alcalde aplica cri-teris diferents en les retribucions als crrecs

  pblics que sn contraris als que votava fanoms dos anys. El PSC de les Franquesesels defensava abans, per ara tamb. Aquestestil de fer poltica no s el nostre i, com hemdit, la responsabilitat i el servei pblicpassen sempre per davant d'altres interes-sos.

  Els resultats de les passades eleccions de-manaven un govern de concentraci i sacri-fici per garantir la governabilitat: PSC 4 re-gidors, CiU 4 regidors, PP 1 regidor, ERC1 regidor sumen un nombre superior a lamajoria absoluta que ofereix aquesta esta-bilitat.

  Demano una reflexi al lector: en un mu-nicipi que supera de llarg els dinou mil ha-bitants, amb un empat a quatre regidors en-

  tre les dues forces msvotades, sobre els dissetregidors que conformenel consistori, amb unadiferncia de noms 34vots, ens preguntem sis coherent que CiU de-mani l'alcaldia a qualse-vol preu. Cal dir tambque Francesc Colomva ser l'nic candidatque pblicament va dir

  que no necessriament respectaria la for-a ms votada. Tots els altres ens hi vamcomprometre pblicament. Ens preguntemsi la poblaci de les Franqueses entn i en-tendr aix.

  El nostre vot favorable a la investidurade Francesc Colom i la nostra entrada alnou govern sn un acte de responsabilitatper al municipi de les Franqueses del Va-lls, per tamb sn un toc d'atenci al grupde CiU per a qu sigui conscient del que vandir les urnes, i el que demanen veritable-ment els resultats de les eleccions, l'niccam que garanteix l'estabilitat, i sobretotapliqui aquell sentit com que tan ha re-clamat per que de moment no ha aplicat,ni abans del 22 de maig ni desprs.

  Esteve Ribalta, PSC de les Franqueses del Valls

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201115lniavalls.cat

 • 13

  GranollersJuliol

  201115lniavalls.cat

  El Collegi dAdvocats i el dia de la Justicia GratutaDimarts es va complir el 25 aniversari de lentrada en vigor de lAssistncia Jurdica Gra-

  tuta i del Torn dOfici. El Collegi dAdvocats de Granollers ho va celebrar amb el lliura-ment dun diploma als collegiats que porten ms temps inscrits en aquest servei: Ramon

  Armengol Barniol (nmero 40), Joan Badosa Targarona (49) i Joan Mayol Borguo (367).

  El nou aparcament municipal est gestionat per una empresa pblica

  Redacci > El nou aparcamentde Can Comas, situat al carrerSant Jaume, va obrir els seus ac-cessos dimarts passat. El pr-quing, que est gestionat per lasocietat mu nicipal GranollersPromocions, SA, s obert les 24hores del dia durant tot l'any idisposa de servei permanent devigilncia.

  L'aparcament, amb capacitatper a 260 cotxes, disposa de pla -ces de ro taci, abonament i ven -da (de 24.000 a 28.000 eu ros).Algu nes d'aquestes darreres,tam b amb la possibilitat dad -qui rir-les amb traster (entre38.500 a 42.500 euros). Com a

  Obre laparcament de Can Comasamb capacitat per a 250 cotxes

  no vetat, cal destacar que incor-pora places amb punts de recr-rega pensades per a vehicleselc trics.

  Coincidint amb lestrena dela parcament, sofereixen diver -ses promocions fins al 31 de ju -liol. En el cas de les places dero taci es far un descompte del50% sobre el preu de tarifa enles dues primeres hores (2,40eu ros per hora). Per als abonats,el primer mes de llo guer (bici-cletes, 8 euros; motos, 30; i al-tres vehicles, 90) ser gratut. Iles persones que contractin msduna plaa es beneficiaran dundes comp te del 10%.

  Redacci > El Departament deSalut va fer tancar dimecres de lasetmana passada el restaurantwok Cuatro Cocinas, situat a lex-trem nord de lavinguda SantJuli, en detectar-hi deficincieshiginiques, aix com daltres enla manipulaci dels aliments.

  La mesura es va fer efectivadesprs d'una inspecci que vanfer tcnics de l'Agncia de Protec-ci de la Salut de la Generalitat,cinc dies desprs que es detectes-sin dos casos de gastroenteritisintestinal lleu en dues personesque van menjar en lestabliment

  Tanquen un wok per intoxicacilleu de dos clients el 25 de juny

  el 25 de juny i que no van neces-sitar ingrs hospitalari.

  La Policia Local de Grano-llers va fer efectiva l'ordre detan cament cautelar del restaurantdijous. L'endem mateix, tcnicsde la Regidoria de Salut de l'Ajun-tament van fer una nova inspec-ci a petici dels responsables del'establiment que va servir percomprovar que ja s'havien resoltels problemes. La suspensi cau-telar es va aixecar i el restaurantva poder obrir el mateix diven-dres al migdia amb tota norma-litat.

  Tamb cometiendelictes de baixperfil, com furts i estrebades. La investigaci va

  comenar desprsde lencastamentdun cotxe en uncaixer automtic

  Desarticulada una bandaque robava joieries i cotxesEl grup havia actuat a Granollers en almenys dues ocasions > Els detinguts sn quatre homes i una dona

  RedacciGranollers

  No li feien fstics a res: des dero batoris de baix perfil comestrebades, fins a atracamentspla nificats a joieries. Sn quatreho mes i una dona dentre 25 i 40anys, de na cionalitat xilena i co -lom biana, i pertan yi en a unaban da de lla dres violents que al-menys van co me tre dos furts aGranollers. Tots han estat de tin -guts pels Mo s sos dEsquadra i jahan ingressat a la pres. La poli-cia catalana t identificadesdues persones ms que actuavenamb els lladres de forma es-pordica. Per aix, a hores d'arano es des carten ms detencions.

  REUNIONS DIRIESEls integrants de la banda es re-unien cada dia per preparar laseva jornada delictiva. Un copdis tribudes les tasques, agafa -ven els vehicles robats que te-nien repartits i aparcats per totalrea metropolitana, principal-ment tot terrenys si aquell diahavien planejat dedicar-se alsen castaments. En cas que neces-sitessin actuar amb ms rapi-desa, utilitzaven turismes queels permetien una mobilitat msgil. En total, disposaven de 15ve hicles.

  Es vestien amb ulleres de sol,gorres i armilles reflectants perevitar ser reconeguts. Desprses dedicaven a realitzar furts, es-trebades, robatoris amb fora irobatoris amb violncia i intim-idaci. Van actuar a Granollers,on van cometre un parell defurts, a Barcelona, Vilanova i laGel tr, El Vendrell, Cerdanyoladel Valls, Terrassa i Badia del

  Foto: Mossos dEsquadra

  Foto: P. Cornellas

  Va lls. En total, se'ls imputenquatre atracaments a joieries iuns altres 17 delictes com furts iestrebades.

  ELS ATRACAMENTSLa banda alternava els robatorisde "baix perfil" amb la vigilnciai els atracaments en joieries, se -gons va explicar divendres pas-sat l'inspector Toni Rodrguez,cap de l'rea Territorial d'Inves-tigaci de la Regi Policial Me-tropolitana Nord. En aquestsen tit, se'ls imputen tres atraca-

  ments en joieries i un al tre atra-cament en un taller d'un joier aTerra ssa.

  Per cometre les seves accionsdelictives, intimidaven els joiersexhibint armes de foc o blan-ques i posteriorment els lligaveni immobilitzaven amb brides perendur-se tot el que podien. L'a-tracament al taller es va fer ambel mateix modus ope randi: vandirigir-se al local i van immobi -lit zar el joier per realitzar el ro-batori.

  DINERS I VEHICLESEn total, els Mossos han pogutrecuperar joies, diners i materialdivers valorat en 250.000 euros.A part, hi ha els 15 cotxes robats,que tenen un valor d'uns300.000 euros. Es calcula que labanda estava operativa des delmaig del 2010. La investigacipolicial va comenar el febrerdel 2011, arran d'un robatori fa-llit en qu el grup va encastar uncotxe en un centre comercial deCerdanyola del Valls per inten-tar robar un caixer automtic.

  Material recuperat per la policia catalana

 • Granollers14Juliol

  201115lniavalls.cat

  La polifnica, de Granollers a CubaLa coral viatja a lilla per presentar a La Habana Tu no sabe ingl

  RedacciGranollers

  Les veus de la Coral Polifnicade Granollers se sentiran a mi-lers de quilmetres de la ciutat.El grup actuar diumenge, dinsdel cicle Rutas y Andares, alTeatro de la Orden Tercera deLa Habana, Cuba, presentant elseu espectacle Tu no sabe ingl.Ser un concert conjunt amb laformaci Schola Cantorum Co-ralina, una de les ms destaca-des de lilla, amb reconegutprestigi internacional.

  El muntatge explica la hist-ria de la msica catalana i es-

  Foto: Coral Polifnica de Granollers

  La formaci granollerina, dirigida per Agust Vidal, durant una representaci

  panyola en el perode comprsentre la conquesta dAmrica ilactualitat, centrant molts delsseus detalls i ancdotes en la re-laci de la msica cubana i elvell continent. Per aquest motiula Coral Polifnica de Granollersha estat convidada a actuar enun cicle musical a lilla de Cuba.

  Lespectacle es va estrenaral Teatre Auditori de Grano-llers el maig del 2010 i ha estatrepresentat a diverses pobla-cions de Catalunya durantaquest darrer any, com ara Ca-novelles, Cardedeu, Sant Celo-ni, Lli dAmunt, Sant Estevede Palautordera i Cadaqus (AltEmpord).

  Redacci > Els grups escollitspel jurat i el vot popular per ac-tuar a la final del concurs Rock alAscensi tocaran dissabte a lesdeu del vespre al Gra, desprsque la pluja va impedir la celebra-ci del concert el dissabte delAscensi. El cartell el formen ElXiringuitu dels Lepidpters deVida Efmera, escollits per vot po-pular; The Marigold, una bandade Mollet; i Tetu, de la Garriga.El dia de la final se sortejar en-tre totes les butlletes de vot po-pular un xec valorat en 150 euros.

  La final de Rock a lAscensi 2011,dissabte al Gra

  Redacci > El Teatre de Ponentpresenta aquest cap de setmanaQu hi faig aqu baix si sc unngel?, a crrec de Mariona Ca-sanovas. Es trac ta dun especta-cle de petit format en qu la pa-raula esmolada i el moviment s'a-bracen per tal de donar cos als ar-ticles perio ds tics dEmpar Moli-ner. Lobra aposta pel sentit del'humor com a antdot contraaquesta crua realitat.

  Una posada en escena senzillaper sincera, en la qual MarionaCasanovas, desprs dM de Roig(espectacle basat en articles deMontserrat Roig) torna amb unaproposta fresca i innovadora enla forma i en el contingut.

  Lngel dEmparMoliner arriba alTeatre de Ponent

  Redacci > Lobra Desideris, di-rigida per Roberto Romei i Mar-ta G. Otin, de la companyia deTeatre Ponent Jove del Teatre dePonent, ha estat guardonadaamb el premi Buero Vallejo de te-atre jove, dmbit estatal, promo-gut per la Fundaci Coca-Cola. Elmuntatge ha estat seleccionatentre 30 propostes de tot lEstat.

  Lobra Desiderisrep el premiBuero Vallejo

  Redacci > Lempresa pirotc-nica Zaragozana, de Saragossa,ha guanyat el 22 Concurs Inter-nacional de Focs Artificials Ciu-tat de Tarragona i ser la respon-sable del castell de focs de laFesta Major de Granollers.

  LAjuntament de Granollersactua com a instituci associadaal tamb anomenat certamen pi-rotcnic de la Mediterrnia, ator-gant al guanyador el premi espe-cial Festa Major de Granollers-Trofeu de Blancs i Blaus.

  Zaragozana far el castell de focsde la Festa Major

 • 15Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Mollet16

  Juliol

  201115lniavalls.cat

  Rescaten una muntanyera accidentada a BenascMontserrat M.M, una molletana de 56 anys, ha hagut de ser rescatada al Pic Mulleres del

  Parc Posets-Maladeta, a Benasc. Desprs d'haver fet cim, es va accidentar i va patir untraumatisme cranial, per la qual cosa va ser atesa al Centre de Salut de Benasc. En el res-

  cat hi van intervenir el GREIM i l'helicpter UHEL de Benasque i un metge del 061.

  Entren en funcionament tresnoves rees de contenidorsRedacci > Les dues rees decontenidors soterrats situades alavinguda de la Llibertat (davantla parada dels taxis i davant delparc de Pau Casals) i la de lavin-guda de Burgos (davant el MercatMunicipal) ja han entrat en fun-cionament. Aquestes obres esta-ven incloses dins del finanamentde Fons Estatal per lOcupaci i laSostenibilitat (FEOSL) i han supo-sat una inversi de 339.000 eurosi la contractaci de 20 persones.Les tres noves rees se sumen a les

  Foto: Eduardo Benito

  Estat de les obres fa uns dies

  24 que ja existeixen a la ciutat. LAjuntament tamb ha fet p-

  bliques les darreres xifres sobrerecollida de residus. Hi ha hagutun augment del 60% en la mat-ria orgnica entre 2005 i 2010,passant de 1.578 tones anuals a2.279. La resta de recollides selec-tives tamb han augmentat: el pa-per i cartr, un 70%, el vidre un116 %; els envasos un 214% i el pa-per i cartr comercial, un 93%. Larecollida selectiva representa un37,6% del total de residus.

  Hi haur consens en les retribucionsMonrs aplaa la reducci definitiva de la despesa, que ser consensuada, fins a loctubre

  Fotos: Eduardo Benito

  La intenci era aprovar durant elple de dilluns la proposta defini-tiva de reducci de la despesa mu-nicipal baixar les retribucionsfins a un 10% i ajornar els 18.000euros per als portaveus, entredaltres per el punt sha apla-at fins daqu a tres mesos. Elmotiu ha estat la declaraci con-junta que han signat els portaveusde tots els grups municipals, desde la discrepncia poltica, acor-

  dant debatre amb serenor laproposta de retribucions dels c-rrecs electes i grups municipalsapropada al ple del passat 22 dejuny i ajornar el debat fins a no te-nir una proposta consensuadaentre tots, segons lAjuntament.Tots els grups municipals reco-neixem els errors que hem pogutfer en aquest procs i lamentemel clima que sha produt i les re-percussions que shan derivat,asseguren PSC, PP, CiU, ICV-EUiA i Ara Valls-ERC en el do-cument.

  Lacord tamb rebutja qualse-vol tipus de violncia: Creiem

  E. AlfaroMollet

  El document de consens ha estat signat per tots els grups: PSC, PP, CiU, ICV-EUiA i Ara Mollet-ERC

  que tenim lobligaci de retornarel clima de serenor i calma al con-junt de la ciutat i eliminar el con-flicte permanent, que no ajuda decap manera a fer la nostra feina,que s la dafrontar els reptesque t Mollet en aquests mo-ments i trobar-ne solucions, jaque s per aix que els ciuta-dans i ciutadanes ens van escollircom els seus representants.

  En el document es reconeix lapossibilitat que els grups plante-gin propostes diverses que shande tractar en un clima de norma-litzaci democrtica, amb rigor iresponsabilitat i dacord amb el

  mandat atorgat pels nostres ciu-tadans. Per tant, ens comprome-tem a no tornar a debatre aquestsaspectes fins a no tenir una pro-posta consensuada entre tots ple-gats, diuen.

  En lacord, els grups tambparlen de la necessitat de conte-nir la despesa amb una fermaconvicci dausteritat i el com-proms, quan les circumstnciesho permetin, de fer revisions co-rresponents a aquestes retribu-cions. En aquest sentit, el movi-ment dIndignats continua de-manant mesures com leliminacidels crrecs de confiana, dels cot-

  xe oficial o la disminuci de les re-tribucions en un 30% per tal dereduir el dficit.

  LA PETICI DE MOCIDERC NO S LEGALDurant el ple de dilluns tampoc esdebatr cap moci de confiana alalcalde. Ara Valls-ERC va en-trar a registre una moci per talque fos debatuda a les comissionsinformatives per no va ser inclo-sa a lordre del dia. El grup con-sidera que sha vulnerat el prin-cipi de competncia del ple, men-tre que lequip de govern assegu-ra que la moci no s legal.

  Les obres de la Tresoreria de laSeguretat Social ja shan iniciatRedacci > Les obres de cons-trucci de la Tresoreria de la Se-guretat Social al solar del carrerGaiet Ventall cantonada amb elcarrer dEspanya (baixada de CanRota) ja han comenat. La novaoficina centralitzar tots els tr-mits de lInstitut Nacional de laSeguretat Social i de la TresoreriaGeneral, de manera que suposa-r una agilitzaci de trmits i la re-ducci del temps despera per alsusuaris. Quan entri en funciona-ment, la nova oficina donar co-

  bertura a 12 municipis, una pobla-ci de ms de 150.000 habitants,4.400 empreses, 50.700 treballa-dors i uns 23.000 pensionistes.Actualment, aquests trmits shande fer a les oficines de la Tresore-ria a Granollers o Cerdanyola.

  Lalcalde, Josep Monrs, esmostra satisfet amb linici dels tre-balls, ja que el fet no shagin vistafectats per la retallada de la in-versi pblica significa una claraaposta de la Tresoreria per la ciu-tat.

 • 17Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Redacci> Visita a un hort eco-lgic, tast de tomquets vallesansi un taller per conixer la impor-tncia de triar aliments propersi de temporada. Aquesta s laproposta que fa lEspai Naturalde Gallecs per a aquest diumen-ge, en el marc dels Tocs dEsiu.Durant el taller de cuina familiarselaboraran pizzes de pa despel-ta amb tomquet i herbes fres-ques dels horts de Gallecs i ma-cednia de tomtec de la m deMontse Tpia i Mar lvarez.

  Taller de cuina aGallecs dins delsTocs dEstiu

  LHospital fomentar el catalentre els usuaris i treballadors

  Fomentar ls del catal entre elsusuaris i treballadors de lHospi-tal de Mollet s lobjectiu de la-cord de collaboraci que ha sig-nat el centre sanitari amb el Con-sorci per a la Normalitzaci Lin-gstica (CPNL). LHospital escompromet a adrear-se en cata-l i a mantenir la conversa enaquesta llengua, sempre que si-gui possible. Tamb garanteixque els usuaris trobaran facilitatsper expressar-se i ser atesos encatal. Aix mateix, informar alpersonal de lHospital que tinguidificultats per expressar-se enllengua catalana dels cursos que

  organitza el Servei de Catal. Ams, impulsar el programa delVoluntariat per la llengua entreel personal de lHospital per talde fer parelles lingstiques en-tre les persones que ja el parlenhabitualment i aquelles que ne-cessiten practicar-lo, perqu elparlen amb ms dificultat.

  Per la seva banda, el CPNL do-nar un adhesiu que identificarlHospital com a organismecollaborador; facilitar infor-maci sobre els serveis que ofe-reix (cursos de catal, assessora-ment lingstic, acolliment i Vo-luntariat per la llengua) i difon-dr la llista dorganismes colla-boradors en el programa Volun-tariat per la llengua.

  Foto: Arxiu

  LHospital sha convertit en organisme collaborador del CPNL

  RedacciMollet

  Redacci> La Festa Major deGallecs es posa en marxa el di-jous 21 de juliol amb el sopardintercanvi i concurs de truites(21h) i el cinema a la fresca(22h), amb la projecci de Tul-pan, el primer llargmetratge deSergei Dvortsevoi. La presenta-ci anir a crrec de la directorade cinema Neus Balls. La festafinalitzar el dia 24 amb lactua-ci dels Castellers de Mollet i elsNyerros de la Plana (Manlleu),havaneres i rom cremat.

  El dia 21 arrencala Festa Majorde Gallecs

  Redacci> Ja ha finalitzat lainstallaci dun nou sistema declimatitzaci a ledifici del Cen-tre Tecnolgic GIRO, on elsalumnes de 4rt dESO iniciaranel curs al setembre. Les obres for-maven part del projecte del FonsEstatal per a lOcupaci i la Sos-tenibilitat i serviran per millorarleficincia energtica de ledifi-ci, tot fent-lo ms sostenible ims respectus amb el medi am-bient. Aquests treballs han com-portat locupaci de 15 persones.

  El GIRO estrenael nou sistemade climatitzaci

  Redacci> A finals de setembresaprovar el pla docupaci mu-nicipal en el qual est treballantlAjuntament. Aquest pla incre-mentar la quantitat de personesenguany ja han participat enprogrames destinats a la creacide llocs de treball (158). La cre-aci de plans docupaci no suna competncia municipal per,segons lAjuntament, aquest es-for est relacionat amb lobjec-tiu del govern de la ciutat de llui-tar contra latur i crear ocupaci.

  LAjuntamentprepara un pladocupaci local

  Redacci> LAssociaci Ball deSal, lAssociaci de Colleccio-nistes de Mollet i Comarca, elCentro Cultural Andaluz, el Cen-tro Cultural Extremeo Virgen deGuadalupe, el Centro Cultural yRecreativo Aragons de Mollet yComarca i la Irmandade a NosaGaliza han defensat lactual mo-del multicultural del Mercat Vell,obert a totes les entitats que hodemanen, davant els rumors queels Indignats volen que lespai si-gui un ateneu popular.

  Sis entitatsdefensen lactualMercat Vell

  Redacci> El PSC de Mollet halliurat uns 500 kg de roba dhi-vern a la Taula Social dEntitatsde la ciutat. Aquesta, a travs deCritas Diocesana i lEsglsiaEvangelista Bon Pastor, les duesentitats que disposen de serveisocial de roba, distribuir la robanova entre les persones i famliesque ho necessitin a la ciutat. Laroba prov novament de la dona-ci de simpatitzants socialistesque volen collaborar amb les fa-mlies de la ciutat.

  El PSC lliura500kg de roba ala Taula Social

  Mollet18Juliol

  201115lniavalls.cat

 • 19Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201115lniavalls.cat

 • 21Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • ParetsJuliol

  201115lniavalls.cat

  22

  Parets entrega els premis de fotografia i audiovisualDimecres es van entregar els premis del concurs de fotografia i audiovisual

  sobre la vila i les noves tecnologies, emmarcat en el projecte Parets Connecta. Al certamen hi han participat 18 persones. Els tres primers classificats van

  rebre com a premi una cmera fotogrfica digital i 1.000 euros els millors guions.

  La crisi de Cacaolat tindruna soluci des de CatalunyaSet empreses shan interessat per la marca de batuts >Noms Vichy Cataln ha dipositat 3 milions de fiana

  RedacciParets

  El futur de Cacaolat es decidira Catalunya. El titular del JutjatMercantil nmero 6 de Barce lo -na ha comunicat a les parts im-plicades en el concurs de credi -tors (antiga suspensi de paga-ments) voluntari el seu objectiude retenir el procediment i ven-dre la unitat productiva de lacompanyia: dues plantes a Ca ta -lunya (Parets del Valls i Bar ce -lona) i una a Arag (Utebo, a Sa -ragossa). La plantilla de lem-presa est formada per 400 per-sones.

  El Jutjat Mercantil n mero 7de Madrid havia co mu ni cat alcatal que els ad mi nis tradors delempresa Clesa, ti tular del 90%de les accions de la marca de ba -tuts, havien reclamat el trasllatde lexpedient. Aquest trmit va

  Foto: Eduardo Benito

  alertar a les parts que negocienuna sortida a la crisi de Cacao-lat, entre les quals es troben elssindicats re pre sentats a la com-panyia i la Generalitat.

  Set firmes han ma nifestat in-ters per adquirir Cacaolat, pernoms una delles (Vichy Ca ta -ln) ha dipositat laval de tresmi lions deuros.

  Les unitats productives tenen una plantilla de 400 treballadors

  Imatge del carrer Sant Antoni

  Redacci > Cal Jardiner haaco llit el lliurament de diplomesdel curs Installador electricistadedificis del Ser vei Local dOcu-paci de Pa rets. El programa,de 200 ho res, est plantejat coma eina de foment de la inserci la-boral. Hi han participat 15 perso-nes aturades del municipi quehan rebut formaci en distribu-ci i installaci elctrica a edifi-cis i locals, circuits denllumenati potncia, in terpretaci desque -mes i plnols elctrics, normati-va i normes de seguretat.

  Lliurament dediplomes del cursdinstallador

  Foto: Ajuntament

  Redacci > El carrer Sant An-toni romandr tancat al trnsit enel tram comprs entre lavingudaCatalunya i el carrer la Fbrica, acausa del reasfaltatge i senyalit-zaci horitzontal de la via. Lac-tuaci est inclosa en el projectedel Pla de Millora del Barri Antic.El dia 20 es procedir a la reober-tura normalitzada a la circulaci,mantenint el doble sentit.

  La intervenci del darrer tramdel carrer Sant Antoni ha consis-tit en larranjament de les vore-res, la renovaci de lenllumenatfent una aposta per lestalvi ener-

  El carrer Sant Antoni es tancar altrnsit dos dies per ser reasfaltat

  gtic, el reforament dels siste-mes de recollida daiges pluvialsi ladequaci de les escales quedonen accs al carrer Raval i detot len torn.

  Lactuaci de reurbanitzaci imillora del carrer Sant Antoni haprioritzat la dotaci despais pera vianants, amb voreres moltms amples, accessibles i cmo-des, amb eliminaci de barreresarquitectniques. Amb aquestadarrera actuaci de reasfaltatge,lobra estar prcticament enlles -tida, noms a manca daccions dejardineria i arbrat.

  Redacci > Els ulls de Joan Sar-d Roca han vist moltes coses.Per davant dells han passat 100anys i dissabte passat al migdia,coincidint amb laniversari delseu centenari, van veu re a casaseva lalcalde de Pa rets, SergiMingote, i la regidora de GentGran, Susanna Villa; ambds livan oferir un reconeixement ins -titucional. s, i li diuen, en Joande la farmcia.

  La seva s una petita granhis tria viscuda a Parets del Va-lls. Nascut el 9 de juliol de 1911al municipi, el 1943 va fundar laprimera farmcia del poble i es vaconvertir aix en el primer farma-cutic que va tenir el poble. Es-timo sobre totes les coses la fam-lia i desprs el poble on he nas-cut, a part de Catalunya, va es-criure al mes de mar al butlletmunicipal Parets al dia.

  Els seus ulls han vist sistemespoltics de tots els colors: duesmo narquies (Alfonso XII i JoanCarles I), dues dictadures (Primode Rivera i Franco) i la II Rep-blica, fent ullades a favor de laconvivncia. Lluny de cap cr reci afiliaci que el pogus catalogar,

  En Joan de la farmcia celebra100 anys amb un reconeixement

  Sard es declara demcrata pertradici i fets, pacifista i antivio-lncia. Procuro defugir dels en-frontaments, vull pau i concrdiaal meu costat, ha dit.

  Durant molts anys va atendresol la farmcia (que a ms delmunicipi de Parets tamb abas-tia els de Lli de Vall i Lli dA-munt), preparant les frmulesmagistrals receptades pels met-ges, dedicant-hi tots els seus co-neixements. Es va jubilar el 1980,sense poder traspassar el negocia cap familiar. Des daleshores,sha dedicat a la vida contempla-tiva i a un merescut descans.

  Joan Sard

  Foto: Ajuntament

  En el marc del Pla de Milloradel Barri Antic, tamb han fina-litzat les obres dels carrers Majori Barcelona. Aquest indret esconstitueix com a illa de via-nants durant tota la setmana,

  com zona de prioritat invertidaque dna accs al vianant per da-vant del trnsit rodat. Noms espermet el pas de vehicles de di-lluns a divendres, amb una velo-citat mxima de 10 km/h.

 • 23Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201115lniavalls.cat

 • 25Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • La LlagostaJuliol

  201115lniavalls.cat

  26

  Es clausura la mostra de fotografiesAvui s el darrer dia per visitar lexposici de fotografies dels alumnes

  del curs de Photoshop. La mostra, ubicada al Centre Cultural, s un re-cull dels treballs realitzats durant el curs de tractament digital de la

  imatge organtizat per l'Ajuntament. Lhorari s de 18 a 20 hores.

  Quatre empreses lluitaranper rehabilitar la ConcrdiaEls treballs es podrien adjudicar a finals daquestmes i compten amb un pressupost de 518.000 euros

  RedacciLa Llagosta

  Les obres de la primera fase de lareforma de la plaa de la Concr-dia es podrien adjudicar a finalsdaquest mes de juliol. Aquestaprimera actuaci consisteix en elrefor estructural del prquing si-tuat sota de la plaa i el pressu-

  post inicial dels treballs s de pocms de 518.000 euros.

  La Generalitat contribuir alfinanament de les obres, a tra-vs del Pla nic d'Obres i Serveisde Catalunya (PUOSC), amb uns321.000 euros. Les quatre pro-postes rebudes per l'Ajuntamentde la Llagosta milloren el pressu-post inicial. Els serveis tcnics

  municipals estan avaluant cadauna de les ofertes presentades.

  El projecte de refor estructu-ral de la plaa de la Concrdiacontempla l'execuci de les obresen dues fases. Una primera ac-tuaci, que s la que s'adjudica-r ara, afectar al prquing i, enla segona fase, es reforar la su-perfcie.

  Foto: Eduardo Benito

  Encara faltar la segona fase, que actuar sobre la superfcie

  Redacci> Diumenge es vaniniciar les colnies del Rac d'Es-plai Sant Josep. Una seixantenadinfants, nou dells llagostencs,participen en aquesta activitat,que es desenvolupar fins al 17 dejuliol a la Garrotxa. El Rac d'Es-plai torna a organitzar les col-nies amb l'esplai de la parrquiadel Sant Esperit de Barcelona.Durant vuit dies, els infants i jo-ves que prendran part en aques-

  tes colnies faran excursions, ta-llers, vetllades, jocs i gimcanes,entre d'altres propostes. El cen-tre d'inters d'aquesta activitatest basat en el programa televi-siu Supervivientes.

  Les estades es desenvoluparana la casa de colnies la Canova, enple Parc Natural de la zona vol-cnica de la Garrotxa. El darrerdia, els pares visitaran la casa i re-colliran els seus fills.

  RedacciLa Llagosta

  Seixanta infants participen enles colnies del Rac dEsplai

  La Festa Major de la Llagosta secelebrar enguany entre el 8 i l11de setembre i presentar algunesnovetats. La primera t a veureamb el pregoner, que ja no serun personatge conegut sin unve o vena del municipi.

  Daltra banda, i just finalitzarel preg inicial del programa, elgrup de teatre TELL realitzar un

  petit muntatge que servir per ferde nexe amb les Jornades Inter-nacionals Folklriques, queaquest any aniran a crrec d'ungrup irlands.

  TAMB UN MONLEGUna altra variaci que tindr laFesta Major d'aquest any ser elcanvi d'estil de l'espectacle de ladarrera nit. L'espectacle d'hu-mor i cabaret ser substitut perl'actuaci d'un grup teatral d'hu-

  La Festa Major pren formamor i del monologuista Dani P-rez. La resta de la programaciser fora similar a la d'anys an-teriors. Els actes organitzats perles entitats del municipi, els ballsde nit, les activitats infantils,l'espai jove i les activitats perma-nents conformaran quatre diesd'actes festius.

  Recordar que lautor del car-tell de Festa Major, que represen-ta el planeta amb elements delmunicipi, s Jonhatan Calle.

  Una cervesa o un refresc amb unatapa per un preu de 2 euros i 20cntims. Aquesta s loferta quefaran els comeros de restauracide la Llagosta, en el marc dunanova campanya de l'Associaci deComerciants i Serveis (ACIS).Lobjectiu s que una vintena debars i restaurants es promocionindurant aquest mes de juliol atravs del que sha batejat comLlagostapa.

  Aquesta promoci estar vi-gent entre dilluns i dimecres.

  Els comeros membres d'ACISregalaran als seus clients tiquetsper gaudir de forma gratuta d'a-questa consumici.

  ES PODRIA MANTENIRLa intenci dels responsablesd'ACIS s que aquesta iniciativade promoci dels bars i restau-rants de la Llagosta tingui conti-nutat. Aix, per la Festa Majorest previst muntar una ruta detapes. A l'octubre, es faria unamostra gastronmica i del co-mer, mentre que, a finals d'any,es podria organitzar una novaLlagostapa.

  Beguda i tapa per dos euros ivint cntims al mes de juliol

  Redacci> La Policia Local dela Llagosta ha detingut un ve deSanta Coloma de Gramenet perun robatori de vehicles al muni-cipi. Un ciutad va trucar alsagents avisant que, a la zona d'a-parcament situada entre l'avingu-da del Primer de Maig i la plaade Pedro IV, hi havia dos homesd'entre 30 i 35 anys en dues fur-gonetes amb una actitud sospito-sa.

  La policia, que es va personaral lloc dels fets, van poder com-

  provar que els vehicles eren ro-bats i va aconseguir detenir undels individus. En inspeccionarles furgonetes, es van trobar alseu interior un ciclomotor encada un dels vehicles, tamb ro-bats.

  MS VEHICLES ROBATSEl detingut va passar a disposicidels Mossos d'Esquadra. Elsagents tamb van poder recupe-rar dues furgonetes i dos ciclomo-tors robats.

  Detenen un ve de Santa Colomaper robar vehicles a la Llagosta

  RedacciLa Llagosta

 • 27Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • 28

  Santa PerptuaJuliol

  201115lniavalls.cat

  Manifestaci contra la retallada als CAPSer el 27 de juliol > El CAP de la Florida tancar i tampoc hi haur urgncies nocturnes

  Elisabeth AlfaroSanta Perptua

  La decisi de la Generalitat detancar el CAP de la Florida i lesurgncies nocturnes del CAP del'avinguda de Jacint Verdaguera partir del mes d'agost ha pro-vocat que entitats locals, comIniciativa Ciutadana per laSalut, associacions de vens i laCUP hagin convocat una mani- F. Rodrguez, regidor de Sanitat

  festaci per al 27 de juliol. Laprotesta comenar a les set dela tarda davant el CAP La Flo-rida i recorrer diversos carrersde Santa Perptua fins arribar ala plaa de la Vila.

  L'Ajuntament ha manifestatel seu desacord amb les mesuresadoptades per la Generalitatmentre que des de la direccidels CAP de Santa Perptuas'explica que s'intentar mante-nir la normalitat i qualitat del

  Redacci > El president de laGeneralitat, Artur Mas, ha asse-gurat que el govern autonmicintentar que els sindicats esreuneixin amb la direcci dAls-tom. La Generalitat va anunciarel passat 23 de juny que convo-cava el president d'Alstom, Pa-trick Kron, per a qu ans a unareuni amb el president catal,desprs que la firma anuncis lE-RO que afectar 390 persones. Elmateix dia, els sindicats vananunciar una vaga indefinidaque suposa la paralitzaci de laplanta; ara, en declaracions alagncia Efe, asseguren que lesintencions d'Alstom seran difcilsde reconduir, segons els va expli-car Mas durant la reuni mantin-guda dijous de la setmana passa-da al Palau de la Generalitat.

  Mas intentarque Alstom parliamb els sindicats

  Redacci> Dilluns passat vancomenar els treballs de pavi-mentaci de l'avinguda de Saba-dell en el tram comprs entre elscarrers de Sant Isidre i de Joa-quim Malats, a causa de les obresd'urbanitzaci del nou sector re-sidencial de Can Filu. L'avingu-da estar tancada al trnsit i esprohibir l'estacionament men-tre s'executin aquestes obres.Aquest s el darrer pas dels tre-balls de regularitzaci de l'ampla-da de l'avinguda de Sabadell ihan perms incrementar l'espaidestinat a places d'aparcament,ordenar el trnsit en direccisortida del municipi i urbanitzarla vorera del costat del futurParc de les Aiges, que ser el ve-ritable nexe d'uni entre els di-ferents barris que l'envolten iesdevindr el gran pulm verd dela ciutat.

  Talls per laurbanitzaci de Can Filu

  servei per tal que les retalladesafectin de la menor mesura elciutad.

  Els usuaris podran utilitzar el061 del Servei d'EmergnciesMdiques o b traslladar-se alCAP Sant Flix de Sabadell o al'ambulatori de la Llagosta men-tre estiguin tancats els centresde Santa Perptua. La retalladano afectar el servei dirn delCAP de l'avinguda de JacintVerdaguer, que funcionar gai-

  El PSC diu que la R8 va ser una prioritatEn resposta a les declaracions de lalcaldessa, Isabel Garcia, lamen-tant que la lnia R8 shagi posat en marxa sense parada al municipi,el PSC assegura que la construcci de la nova estaci de la lnia R8

  de rodalies ha estat "una prioritat" per a l'anterior govern municipal.

  reb al cent per cent a excepcid'una setmana, quan treballarandos pediatres en lloc de quatre,segons lAjuntament.

  La manifestaci es va convo-car dilluns, durant la reuni queva tenir lloc a la plaa de la Vilaper deixar pals el malestar de laciutadania amb les retallades alsambulatoris i al servei d'ambu-lncies i definir les actuacionsconjuntes per intentar evitar-les.

 • 29Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Sant Fost MartorellesJuliol

  201115lniavalls.cat

  30

  Sant Fost> LAlbus no estaraparcat enguany tot el mes da-gost, com fins ara. El dia 22 es re-prendr el servei, tant al matcom a la tarda, amb lobjectiu demillorar el servei i atendre algu-nes peticions ciutadanes. A ms,lhorari ha estat reajustat en de-terminades expedicions per tal depromoure el transport urb entreels estudiants de secundria.

  Per tal de millorar el servei, elmaig de 2009 sampliava el recor-regut de lAlbus fins a linterior deMollet, on hi ha una major acces-sibilitat i connexi amb daltresmitjans de transport. Durant el2010 sha invertit en la reparacii collocaci de noves marquesi-nes i sha afegit una parada a CanCorominas; i, el 2011, sha reac-tivat ls de les targetes socials ibonificades, amb lexpedici duncarnet dusuari de lAlbus.

  LAjuntament realitzar unaenquesta de satisfacci dels usua-ris de lAlbus, fet que permetrcaptar sobre el terreny les opi-nions i suggeriments dels vens.

  LAlbus circulardurant lagost, ladarrera setmana

  CiU vol que Trapero dimiteixiCiU de Santa Maria de Martorelles creu que lalcalde, JulinTrapero, hauria de dimitir si no pot exercir el crrec. El mo-tiu, diuen, s laprovaci al darrer ple de lexclusivitat dho-

  rari, sou i funcions en la quarta persona de la llista.

  Foto: E. Benito.

  El comit agraeix a partits i a la Generalitat la lluita per mantenir la planta

  Piaggio retira lERO i assegura laproducci a Derbi durant un any

  Piaggio mantindr la produccide motocicletes a Martorellesfins al 30 de juliol de 2012 i bus-car, durant aquest perode, unaalternativa industrial per donarcontinutat a la planta, sensedescartar lelaboraci duna estra-tgia prpia de continutat, jasigui per a la fabricaci de moto-cicletes o altres components.Aquest s lacord al qual han ar-ribat aquesta setmana el comitdempresa i la direcci de lesplantes de Derbi (Nacional Mo-tor i Piaggio SPA sucursal Espa-a), amb la mediaci de la Ins-pecci de Treball.

  Amb aquest acord sevita eltancament anunciat de les plan-tes productives de Martorelles iPiaggio assumeix el compromsde buscar una soluci que garan-

  La direcci tamb es compromet a buscar alternatives de continutat

  Elisabeth AlfaroMartorelles

  teixi la continutat de lactivitatproductiva de les factories valle-sanes. La plantilla lha ratificatper unanimitat.

  Tamb es preveu que qualse-vol ajust de la plantilla a les ne-cessitats productives de Derbies far mitjanant mesures notraumtiques per als treballa-dors i treballadores, a ms dunpla de prejubilacions per als em-pleats que tinguin complerts els55 anys en data del 30 de setem-bre daquest any, en les mateixescondicions establertes en elsacords de desembre de 2009 i delqual es beneficiarien 25 treballa-dors. Les prejubilacions shande fer efectives abans del 31 de se-tembre i faran possible una solu-ci menys traumtica i que lagent jove continui treballant, haexplicat, molt satisfet, el presi-dent del comit dempresa, JosepMaria Farrs.

  La Federaci dIndstria deCCOO de Catalunya valora posi-tivament la consecuci daquestacord, que ha perms la retiradade lERO i evitar el tancament i laprdua de ms de 200 llocs detreball de les plantes de Martore-

  lles. Adverteix la multinacionalPiaggio, per, que vetllar pelcompliment dels compromisosadquirits i sassegurar que des-envolupi els plans per garantir lacontinutat de lactivitat de lesplantes de Martorelles.

 • 31Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Lli dAmunt Lli de VallJuliol

  201115lniavalls.cat

  32

  Lli dAmunt> Amb tu, hivaig segur s el nom del progra-ma posat en marxa per lAjunta-ment per aconseguir que la gentgran agafi seguretat a lhora du-tilitzar lautobs urb i el trans-port pblic interurb en general.Lli dAmunt ha estat un delstres municipis de diferents co-marques de la regi metropolita-na de Barcelona escollits per talque lempresa Lavola porti a ter-me una prova pilot de com hau-rien de ser els programes per des-envolupar aquestes activitats.

  Al juny es van portar a termedues sessions matinals de dueshores cadascuna, una de tericai laltra de prctica, amb 12 per-sones grans que es van prestar aparticipar en el taller de creacidel programa, per tal destablirun intercanvi dinteressos entreel que es demana i el que s pos-sible donar i, daquesta forma,trobar el producte que es potoferir als ciutadans daquestafranja dedat, per tal que puguindesplaar-se amb seguretat.

  Donar seguretata lhora dagafarel transport

  Dos certificats de qualitatBureau Veritas ha atorgat a lempresa Molduras

  Hergon, amb seu a Lli de Vall, els certificats dequalitat PEFC i ISO 9001. La firma fa ms de 25

  anys que es dedica a la transformaci de la fusta.

  Foto: Ajuntament

  Moment de la signatura del pacte

  Pacte per desenvoluparantenes de telefonia mbil

  Lli d'Amunt i diverses empresesde telefonia mbil han signat elpacte local per al desplegamentd'antenes al municipi. Lacord sfruit duna prova pilot impulsadades de la Generalitat, que permetque lAjuntament, operadores i re-presentants de la ciutadania arri-bin a un consens per al desplega-ment de les infraestructures de te-lefonia mbil aplicant la metodo-logia Gecodit.

  El pacte signat s fruit duna deles 12 proves pilot que sestanduent a terme a diferents munici-pis catalans com a extensi de laprimera fase de proves realitzadesa Montblanc, Sabadell, Santa Co-loma de Gramenet, Solsona, Tr-rega i Vic durant el 2009, aplicantla metodologia de la guia per laGeneraci del Consens per al Des-plegament dInfraestructures de

  s una prova pilot impulsada per la GeneralitatRedacciLli dAmunt

  Lli dAmunt > L'Hipermer-cat Esclat collaborar amb elVoluntariat per la llengua amblobjectiu de promoure el progra-ma entre els clients i treballadors.Lestabliment es compromet aadrear-se en primera instnciaals seus clients en catal i a man-tenir la conversa en aquesta llen-gua sempre que sigui possible.

  Esclat promourls del catalentre els clients

  Lli dAmunt > El CAP Palau-dries reduir el seu horari d'a-tenci al pblic durant aquestsmesos destiu. Del 18 al 29 de ju-liol i de 5 al 16 de setembre obri-r de vuit del mat a tres de la tar-da. El centre romandr tancat del1 dagost al 2 de setembre tot eldia i, a partir del 19 de setembre,lhorari ser novament de vuit delmat a vuit del vespre.

  Nou horaridestiu del CAPPalaudries

  Telefonia Mbil (Gecodit). Aques-ta guia cont les orientacions perdesenvolupar processos de con-sens entre els diferents agentsimplicats en la installaci dante-nes de telefonia mbil, amb lob-jectiu de fer-ne un desplegamenteficient, ordenat i consensuat en-

  tre ajuntaments, operadors i vens.La guia Gecodit es basa en les

  conclusions de linforme de recer-ca Metodologia per a la genera-ci del consens social en el desple-gament de les infraestructuresde telefonia mbil a Catalunya,desenvolupat per la UAB.

 • Canovelles Les FranquesesJuliol

  201115lniavalls.cat

  33

  Imatges de la Festa MajorEl Centre Cultural acull la mostra Imatges

  de la festa, un recull dels cartells, els recordsar tstics i els vdeos de les festes majors

  dels l tims deu anys a Canovelles.

  Canovelles > La cura de per -sones en situaci de dependnciapot generar a les persones cui da -dores no professionals necessitatsdinformaci, dacompanyamentper no sentir-se soles, de suportpsicolgic o de relaci amb altresque es troben en la mateixa si tua -ci. Els Grups de Suport Emo cio -nal i Ajuda Mtua (GSAM) ofe -rei xen a les persones cuida do res,amb la com panya ment dun pro -fes si onal, un espai de relaci, desuport psicolgic i dintercanvidexperincies. La iniciativa con -sisteix en 10 sessions duna hora.

  Canovelles obreun grup se suportemocional

  Les Franqueses > El munici-pi t una nova entitat: l'As -sociaci Espai Nad, Grup deLactncia i Cri an a Respec tuo sa,una inicia tiva que ha nascut gr-cies a les in quietuds d'un grup devuit mares que tenen com a ob -jec tiu fo men tar la lactncia ma -terna i donar suport i assesso ra -ment sobre els beneficis de l'a -lletament dels infants de 0 a 3anys. Volem crear un espai queser veixi per intercanviar ex pe ri -n cies quotidianes, que de ve ga -des s'escapen de l'mbit ms es -tric tament sanitari, explica No -lia Parra, una de les fun dadoresde l'associaci. Les trobades delgrup serviran per fer tallers, xe -r ra des i assessorament en relacia lactncia materna, son i des -cans, cura i higiene del nad,ali mentaci, estats emocionalsde la mare i suport familiar, en-tre daltres. Ens adrecem a ma -res em ba rassades, mares ambnadons, per tamb a qualsevolmembre de la famlia interessaten parlar, afegeix Parra.

  Neix lAssociaciEspai Nad a les Franqueses

  Foto: Ajuntament

  Imatge duna sessi

  Aprenent a parlar

  Una persona pot parlar molt alllarg de la seva vida, per aix nosignifica que ho faci b. Unatren tena davis i vies han par ti -cipat en un taller de conversa deBellavista i Corr dAvall, or ga -nitzat des de lrea de PoltiquesSocials, Igualtat i Sanitat.

  El taller ha constat de vuitse s sions que, durant els mesos demaig a juny, shan realitzat si mul -tniament en els casals davis.Lobjectiu ha estat el de propiciarun espai per conversar sobre te-mes proposats pels mateixos par-ticipants, i fer-ho de manera or-denada, demanant torn de pa -raula, afegint i aportant conei xe -ments, introduint idees i argu -ments nous amb la prpia viside cada conversant. Tot, sota lasupervisi duna treballadora fa -miliar.

  TEMES MOLT DIVERSOSLa memria, latur juvenil, les de-

  Avis de les Franqueses, en tallers de conversaRedacciLes Franqueses

  sigualtats, la jardineria, els horts,les herbes medicinals, les separa-cions matrimonials, la moda, lacuina amb pocs recursos econ-mics, la histria i jocs din fantsdabans i dara, entre dal tres,han estat alguns dels temes esco-llits.

  Les converses shan do cu -mentat amb dades extretes dIn-ternet, diaris o revistes. Algu-

  nes aportacions personals hanquedat en total confi den cialitatper tal que els participants par-lessin amb total llibertat i apor-tessin al taller ms au ten ti citat.

  Des de lrea de PoltiquesSo cials es valora molt po siti va -ment la participaci i saposta percontinuar donant un espai a lagent gran amb tallers que tenentan bona acollida.

  Foto: Ajuntament

  Han participat una trentena davis i vies de Bellavista i Corr dAmunt

 • Montorns MontmelJuliol

  201115lniavalls.cat

  34

  Montmel> La colla dels Me-lons sha endut 7 dels punts de lesvuit proves, de manera que ha es-tat la guanyadora de la FestaMajor. En concret va gua nyar lesproves de donaci de sang, la fes-ta de l'aigua, la gran paella i el balldel fanalet. A ms, les provesdel freakbol i el sopar van acabaren empat i, en el punt de partici-paci, l'organitzaci va coincidiren donar tamb un punt per acada colla. Per altra banda, elsCreuats van guanyar les provesdel brau mecnic i la rata, a msde sumar els punts dels empatsque en total van posar en el mar-cador vermell 5 punts.

  MOLTA PARTICIPACIEls carrers de Montmel shanomplert durant tota la Festa Ma-jor. El preg va anar a crrec deSalvador Servi, el director delCircuit de Catalunya, que va des-tacar la relaci entre el municipii la installaci esportiva. La Fes-ta va coincidir amb el 15 aniver-sari dels Diables.

  La colla delsMelons guanyala Festa Major

  La Biblioteca, al mercatLa Biblioteca de Montorns es traslladar els divendres del ju-

  liol al mat al mercat ambulant de Montorns Centre. La ini-ciativa rep el nom de Punt de Llibres i t lobjectiu dapropar

  la Biblioteca al pblic i donar a conixer els seus serveis.

  Foto: Ajuntament

  Moment del ple del passat 7 de juliol, quan es van aprovar les retribucions

  El nou equip de govern redueix lesretribucions per al mandat un 20%

  El nou equip de govern ha redu-t les despeses de les retribu-cions un 20% en aquest mandat2011-2015. Lalcalde, Jos A.Montero, que tamb assumir lescompetncies en mteria d'edu-caci i d'urbanisme, rebr42.669,83 euros bruts anualsper la seva dedicaci exclusiva.Pascual Lpez, 1r tinent dalcal-de, tindr una dedicaci parcialdel 45% (16.897,25 euros). JuanJos Fernndez, 2n tinent dalcal-de, cobrar 22.529,67 euros pel60% de la jornada; Jos LusCampos, 3r tinent dalcalde, ambdedicaci del 50%, tindr una re-tribuci de 18.774,73 euros; iMaria Jos Figuera, 4a tinentdalcalde, 15.019,78 euros (40%).Maria Rosa Viallonga, 5a ti-nent dalcalde, tindr una dedi-

  La corporaci sestalviar 221.000 euros bruts en sous i assignacions

  Elisabeth AlfaroMontorns

  caci parcial del 36% de la jorna-da i una retribuci de 13.517,80euros; Miguel Angel Bueno i Jor-di Delgado (36% de la jornada),de 13.517,80 euros; i, per ltim,Maria Teresa Jimnez, amb unadedicaci parcial del 30%, cobra-r 11.264,84 euros.

  80 EUROS PER SESSIEls regidors sense dedicaci ex-clusiva o parcial percebran in-demnitzacions per la seva con-currncia i assistncia a les ses-sions dels rgans collegiats delsquals formen part. Aix, cobraran80 euros per sessi (bruts) per as-sistir als plens, a les comissionsinformatives, a la comissi espe-cial de comptes, a la Junta de Go-vern Local i a la Junta de Porta-veus.

  Daltra banda, les assigna-cions als grups municipals serande 500 euros (bruts mensuals)

  per grup municipal i 200 eurosms (bruts mensuals) per cadaregidor.

  El conjunt de la nova organit-zaci i de la distribuci de retri-

  bucions representa una despesaanual bruta de 220.892 euros, laqual cosa representa un estalvirespecte lanterior mandat de221.000 euros anuals bruts.

 • 35Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniavalls.catJuliol201115

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201115lniavalls.cat

 • Vallromanes VilanovaJuliol

  201115lniavalls.cat

  37Loficina del Sndic fa vacances

  El Sndic de Greuges de Vilanova far vacances del 21 de juliol al15 de setembre. Qui vulgui posar-se en contacte amb aquesta ins-

  tituci ho pot fer a travs del telfon 93 845 92 77, al correu [email protected] o a la web www.forumsd.cat.

  Vallromanes> El grup munici-pal dICV ha anunciat que reali-tazar assamblees peridiquesper informar la poblaci sobre te-mes dinters.Hem analitzat enels ltims temps (anys) que la in-formaci municipal no arriba a lapoblaci de Vallromanes, ex-plica el portaveu del grup, DavidCarrillo.

  La cita tindr lloc un cop cadaquatre mesos i ser oberta a totala poblaci: Aquestes assam-blees pbliques estaran destina-des a tots els vens, que podranparticipar introduint fins i totpropostes que nosaltres podremintroduir a lAjuntament de Vall-romanes. El poble ha de saberqu passa. Durant molts anysmolta informaci sembla ser queha estat amagada, o aquells mit-jans d'informaci pblica ques'utilitzen no exposen la realitato, fins i tot, no exposen res sobrealguns temes que de vegades snmolt importants i que afecten almunicipi i la seva poblaci i almedi ambient, afegeixen.

  ICV informarels vens sobrelactualitat local

  Les Nits Musicals continuenavui amb Rodhes & Chelo

  El segon concert de les Nits Mu-sicals portar a lescenari del Ca-sal Rodhes&Chelo, un excitant isorprenent viatge sonor a travsdestils, ritmes i inspirades im-provisacions. Una trobada mgi-ca entre dos polifactics msics(Sergio Fec Pauner i SebastinLorca Diez) que fan gala del seuextens bagatge amb naturalitat,aconseguint una sonoritat de di-

  mensions gaireb fantstiques:flamenc, jazz, pop, rock i new age.Espontniament i amb llibertatdidees aprofiten lequipatge ilexperincia de cadascun dellsper crear paisatges sonors m-gics.

  El repertori es basa en compo-sicions prpies, molta improvisa-ci i versions de temes conegutsaconseguint una nova obra gil isensible, a vegades desafiant iconvulsa. Ser a partir de les22.30 hores.

  Roches&Chelo

  RedacciVallromanes

  Xavier Moya publica el llibreEl sabor de la cobdcia

  Xavier Moya, ve de Vallromanes,acaba de publicar el llibre El sa-bor de la cobdcia, que va guan-yar el Premi de Narrativa 2010Rei en Jaume, a Calvi (Mallor-ca). El cap de Comunicaci de lA-juntament, director de lemisso-ra de rdio, la revista i la pginaweb municipal, s llicenciat enPeriodisme per la UniversitatAutnoma de Barcelona i ha cur-sat estudis de fotografia i de cine-ma. De sempre ha estat vinculatal mn de lescriptura i de laimatge, amb una llarga expe-rincia en premsa escrita, rdioi televisi. Tamb s guionista iha realitzat curtmetratges de ci-nema amateur.

  MS ARTICLESA ms de multitud darticles, tpublicats els contes El punt cec,SMS per a un mort i On sn elsmeus mitjons?, i t altres contes,guions i novelles indites. A msdescriure, li apassionen la msi-ca, el cinema i la fotografia i, de

  fet, ha guanyat diversos premisliteraris, de fotografia i de cine-ma amateur.

  Actualment s cap de comuni-caci de lAjuntament de Vallro-manes on dirigeix lemissora derdio, la revista i el web locals.Des de fa set anys viu amb laseva dona i els seus dos fills almunicipi.

  Xavier Moya

  RedacciVallromanes

 • Caldes38

  Juliol

  201115lniavalls.cat

  LAmetlla La Garriga

  Un foc crema 4.300 metres quadrats de bosc a Sant FeliuUn foc va cremar divendres passat 4.300 metres quadrats de zona boscosa a propera a El Flaquer, a Sant Feliude Codines, a tocar del terme municipal de Sant Quirze Safaja. En les tasques dextinci van participar 15 dota-

  cions dels Bombers, entre les quals hi havia dos helicpters, a ms de voluntaris de les ADF de les rodalies. Lin-cendi, que es va originar cap a 2/4 de 12 es va donar per controlat cap a tres quarts duna del migdia.

  Santa Eullia de Ronana >Lequip de govern ha aprovat lesassignacions econmiques perals crrecs electes, que majorit -ria ment shan mantingut comesta ven a lanterior legislatura. Enel cas de la retribuci de lalcal-de, Joaquim Brustenga, que tde di caci exclusiva a lAjunta-ment, el sou sha rebaixat un 5%respecte el que cobrava lanteriori un 12% si es t en compte laretri buci que aquest rebia ara faun any.

  Com a novetat, dos dels regi-dors de govern assumiran res -ponsabilitats que comportaranuna dedicaci de mitja jornadaal consistori. El govern calculaque aquesta dedicaci represen-tar un estalvi per a les arquesmu nicipals duns 50.000 euroslany amb la reestructuraci in-terna prevista.

  La mesura ha estat aprovadaamb els set vots a favor de le-quip de govern, CiU i PP, cinc encontra dels grups Independents-ERC i PSC i labstenci del re -pre sentant de ICV-EUiA.

  El Govern deSanta Eullia ja tassignats crrecs

  Sant Feliu de Codines > Unhome d'uns 40 anys va aparixermort poc desprs de la mitjanitde dimecres de la setmana pas -sada al carrer Agust Santacruz,a prop de la plaa Doctor Robert.El cos va ser trobat per un ve,que va alertar una patrulla delsMossos que pa s sava pel poble. Elcadver, que va aparixer ests aterra al costat del seu vehicle, queestava apar cat i tancat, no pre -sen tava cap sen yal de vio ln cia.Es creu que es po dria tractard'u na mort natural o d'un su cidi.

  Troben un homemort al mig delcarrer a Sant Feliu

  Caldes > LEspai de Can Rius vaacollir la setmana passada la ter -cera trobada del comit dava lua -ci i seguiment de la intervenciintegral al centre histric, sub -vencionada amb el Pla de Barrisde la Generalitat i que es realit-za entre el 2009 i el 2012.

  Es reuneix elcomit avaluadordel Pla de Barris

  Foto: Ajuntament

  El regidor dUrbanisme, Vicen Personat, i lalcalde, Jordi Sol

  Un nou espai a Can Rius

  Lenderroc de les parts ms de -gra dades de lantic balneari deCan Rius donar pas a un noues pai pblic obert a la ciutada-nia. Les obres, sempre supedi-tades al seguiment arqueolgicde la zona i a les condicions cli -m tiques, haurien destar en-llestides a partir del proper mesde setembre.

  La zona del balneari, queser enderrocada, limita amb elMu seu Thermlia i amb les Ter-mes Romanes i arriba fins alcarrer del Pont. El nou espaipblic con nectar i potenciaruna part de gran valor, com arales Termes, que salliberarandels murs del balneari que finsara les han envoltat, i lentradade Can Rius, on s previst digni -ficar i restaurar larcada exis-tent.

  Lobra promou una nova cir-

  Lactuaci potenciar una zona de gran valor com lesTermes > La circulaci de vianants es veur millorada

  RedacciCaldes

  culaci de vianants entre la pla -a de la Font del Lle i el carrerdel Pont, per emprendre el camcap al parc de Can Rius.

  Tot plegat permetr tambdig nificar els accessos a lEspaiCan Rius, el nou equipament in-augurat lany 2010 i resultant dela restauraci de lantic men-jador i les cuines del balnearinoucentista.

  El projecte mant la zona da-parcament en bateria que exis-teix al carrer del Pont, per evitaal vianant haver de caminar dar-rera dels vehicles en desapa ri -xer el mur del balneari que entraen contacte amb aquesta part dela via.

  El projecte t un cost de lici -taci de 305.600 euros i comptaamb subvencions al 50% de la

  Xerrada a Can Raspall, a la GarrigaLassociaci La Garriga Societat Civil organitza una nova edici dels Cap ves -pres per Chiapas, avui a les 19.30 hores, a Can Raspall. Sota el ttol Des man -tetllament dun campament sahrau, la xerrada comptar amb una projec-ci de vdeo. Lactivitat anir a crrec de dos activistes pro drets humans.

  La Garriga > Les botigues delmunicipi acullen, durant la 3aSetmana de la Solidaritat que secelebra entre el 9 i el 16 de juliol,una mostra de projectes de coo -peraci que diverses entitats delpoble duen a terme arreu delmn.

  Lobjectiu s donar a co ni xera tothom quines entitats coo pe -ren amb els pasos en vies de de -sen volupament i de quina ma ne -ra ho estan fent. Enguany, shavolgut destacar especialmentaquelles iniciatives que incideixenen lassoliment del 4rt Objectiude Desenvolupament del Milleni:reduir la mortalitat infantil.

  Els comeros, a ms, han col -laborat donant els premis alsequips guanyadors del concursSpiens, activitat que tamb for -ma part daquesta Setmana de laSolidaritat i que es va celebrardis sabte passat a la nit.

  Sn gaireb una vintena els co-meros on es poden conixer elsprojectes de cooperaci duts aterme per entitats de la Garriga.

  El comer de laGarriga mostra lasolidaritat local

  La Garriga > A ms de lalcal -dia, Meritxell Bud dirigir les re-gidories de Governaci i Segu re -tat Ciutadana. Jordi Eduard Pe -rales, Vicens Guiu i Joan Es teban,seran els tinents dalcalde. Elprimer ocupar les rees de Ser -veis Interns i Societat; el se gon,les de De sen volupament Eco -nmic, Comer, Indstria i Turis-me, Treball i Ocupaci; i el tercer,Esports i Via Pblica. Jo sep M.Torres sencarregar dHi senda.

  La resta de regidors sn JulietGrau (Benestar, Acci Social i In-tegraci), Mar Canet (Dina mit -zaci Cultural, Joventut, Lleu re iParticipaci) i Albert Jimnez(Sanitat i Educaci). Albert Ben -zekry s el regidor de Cultura, Pa -tri moni i Identitat, i Neus Ma rro -dan, dUrbanisme, Medi Am-bient i Habitatge. Els sous de totsells es mantindran igual que en lale gislatura anterior.

  El proper ple municipal tindrlloc el 20 de juliol a les set de latarda a la sala de plens de lAjun-tament.

  El govern de laGarriga presentael cartips

  Amb nocturnitat i tradoria

  Sn tan silenciosos que cap delsocupants de les cinc cases quevan ro