of 48/48
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 25 de març de 2011 · Núm. 346 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Sol·licitat el control Les Franqueses Propietaris d’uns terrenys reclamen diners a l’Ajuntament L’Ametlla La candidata del PSC ja arrossega 3 conflictes laborals 40 Mollet i Parets, escenaris del final de la Volta ciclista Foto: Eduardo Benito Centenars de persones rebran els ciclistes al seu pas per la comarca durant tot el cap de setmana Alstom acomiadarà 400 treballadors Retallada a l’Hospital de Granollers: Quiròfans tancats a la tarda 10 36 30

Línia Vallès 346

 • View
  270

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 346

Text of Línia Vallès 346

 • redacci 93 519 43 96 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  lniavalls25 de mar de 2011 Nm. 346 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  Sollicitat el control

  Les FranquesesPropietaris duns terrenys reclamen diners a lAjuntament

  LAmetllaLa candidata del PSC ja arrossega 3conflictes laborals

  40

  Mollet i Parets, escenaris del final de la Volta ciclista

  Foto: Eduardo B

  enito

  Centenars de persones rebran els ciclistes al seu pas per la comarca durant tot el cap de setmana

  Alstom acomiadar 400

  treballadorsRetallada a lHospital de Granollers: Quirfans tancats a la tarda 10

  36

  30

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201125lniavalls.cat

 • 3En Portada lniavalls.catMar201125

  Les Franqueses: un conveni incomplertEls propietaris que van cedir els terrenys per a la construcci del CEIP Camins reclamen

  a lAjuntament els diners promesos > Algunes fonts parlen duns 600.000 euros

  Gesa), que com a contrapartida,i desprs de la requalificaci, elsdonava la possibilitat de construirhabitatges.

  El 22 de gener de 2009, el pleva aprovar prorrogar per un m-nim dun any els terminis fixatspel que fa a laprovaci inicial iprovisional de la modificacipuntual del PGOU en sis mesosa partir de la data de formalitza-ci del conveni, i del projecte dereparcellaci i urbanitzaci desde laprovaci definitiva del PlaGeneral dOrdenaci Urbana(PGOU). Ara el temps se li ha ti-rat a sobre a lequip de govern.

  LAjuntament no ha donatcompliment als compromisosque va adquirir tot i que el termi-ni ha transcorregut amb escreix.L11 de febrer passat, Xavier Na-dal va presentar al Registre dEn-trada una instncia en qu, ac-

  tuant en nom i representaci dePromocions Ganduxer, S.A, de-manava que el consistori proce-ds a iniciar lexpedient expropia-tori de la finca de la seva repre-sentada. Ats que a lAjunta-ment li interessa primordialmentacordar la immediata execucidels compromisos urbansticsque va adquirir i que, legalment,encara s a temps de fer-ho,diu el document. I posterior-ment, altres propietaris han fettrmits idntics en aquest mateixsentit.

  En el ple celebrat el 24 de fe-brer passat, la proposta per apro-var inicialment la modificacipuntual del PGOU prevista alconveni urbanstic, va quedarsobre la taula a petici dalgunsregidors de la corporaci, que vansollicitar estudiar altres possiblesalternatives i es van oferir a apor-tar idees. Un dia desprs, el 25,Ribalta els va convocar a una reu-ni per al 8 de mar, a les 19 ho-res, per a qu, dacord amb el seuoferiment, es puguessin recollirtotes les aportacions i arribar auna proposta fruit del consensentre tots, de manera que puguiser aprovat pel ple el ms aviatpossible i que doni resposta alscompromisos adquirits per lA-

  Reproducci del conveni que l11 de juny de 2008 van signar lalcalde, Esteve Ribalta, i els propetaris dels terrenys

  juntament. Tampoc hi va haverqurum aquesta vegada.

  Tot apunta a que la qestiformar part de lordre del diaque es debatr en la propera ses-si, que se celebrar dijous de lasetmana vinent. I que, en lactualminoria de lequip de govern, elresultat de la votaci ser el ma-teix que fins ara.

  DEBAT POLTICEn el ple celebrat el 9 de juny de2008, el regidor Mart Ross,en nom de CiU, no es va pronun-ciar en contra de la compensaciurbanstica, ni de la construccide lescola. De fet, la coalici na-cionalista va votar a favor (igualque van fer la resta de membresdel consistori), tot i creure que laplanificaci, en aquestes condi-cions a la carta, no sadaptavaals interessos de futur del muni-

  cipi. S que va criticar, no obstant,que el conveni inclogus el crei-xement residencial de la zonaamb la construcci dhabitatgesen un sl agrcola despecialprotecci. Tamb va recordarque Ribalta havia acusat CiUabans de la moci de censura defacilitar un pelotazo urbansticperqu els terrenys es revalorit-zarien de 6 euros el metre qua-drat a 600 i loperaci generariauna plusvlua per als propietarisque podia situar-se al voltantdels sis milions deuros.

  En aquella ocasi, Ribalta varespondre: Ser un creixementa mida per obtenir uns terrenysper tenir una escola. Nosaltres nitan sols hagussim posat lesco-la aqu i va justificar la ubicacidient que shavia continuat elprocs iniciat per CiU per agilit-zar la construcci del centre.

  MULTA DUN JUTJATEl conflicte no es limita al debatpoltic, sin que es fa extensiu almbit judicial. Aquesta s lavia que ja ha escollit algun delspropietaris. I aqu tamb hansorgit els problemes. El JutjatContencis Administratiu n-mero 2 de Barcelona ha imposata lAjuntament de les Franquesesuna multa de 300,51 euros per noremetre-li, dins del termini do-nat, un expedient que aquest lihavia demanat. En la notificacide la sanci, a la que Lnia Vallsha tingut accs, sadverteix alconsistori que aquesta petici esrealitzar cada vint dies amb la-percebiment que de no verificar-ho simposar una segona multade fins 1.202,02 euros. El docu-ment va arribar al Registre Gene-ral dEntrada a les 11.03 hores del3 de mar passat.

  Segons ha pogut saber aquestperidic, el secretari municipal,Llus Muoz, ha descarregat alal calde de responsabilitat sobrela sanci, atrubuint-se ell mateixla culpa. Per aix, ja ha dit que lamulta la pagar ell.

  Lalcalde es vacomprometre a requalificar

  els terrenys, no urbanitzables,abans de l1 dejuny de 2010

  Un jutjat ha sancionat

  lAjuntament perno facilitar-li ladocumentaci

  requerida sobreaquest afer

  El 9 de juny de 2008, el ple de lesFranqueses va aprovar per una-nimitat el conveni urbanstic quepermetria agilitzar la construccidel CEIP Camins. Dos dies mstard, l11, lalcalde, Esteve Ribal-ta (PSC), i els propietaris de partdels terrenys, qualificats de no ur-banitzables, van signar un acordque contemplava la cessi antici-pada a canvi que el consistoriaprovs definitivament, abansde l1 de juny de 2010, la modifi-caci puntual del Pla GeneraldOrdenaci Urbana (PGOU) ique les finques residuals fossinrequalificades com a sl urbanit-zat. Aquest trmit, per, no sharealitzat en tot aquest temps i araels titulars, en compliment delque es va firmar aleshores, recla-men una compensaci econmi-ca. Segons algunes fonts consul-tades, la quantitat total podria so-brepassar els 600.000 euros.

  ACORD IMCOMPLERTLa polmica fa referncia a lexe-cuci de la unitat dactuaci n-mero 26, uns terrenys qualificatsdequipaments i situats al costatdel cementiri de Corr dAvallque els propietaris van cedir deforma anticipada per facilitar,desprs de la seva requalificaci,la construcci del centre deduca-ci infantil i primria i un nouvial.

  Amb lobjectiu dobtenir lacessi dels terrenys i posar-los adisposici del departament dE-ducaci sense recrrer al proce-diment dexpropiaci, es va re-dactar un conveni que Ribalta vasignar amb els propietaris (les so-cietats Promocions Ganduxer,S.A; Promocions Acuari, S.A;Prohabit, S.A; i Promin 45, S.L,a ms de Maria Rosa Barberillo

  Jos A. Pilar Les Franqueses

 • Comarca4Mar

  201125lniavalls.cat

  LAmetlla: daquelles pluges, aquests fangsEl 3 de maig es jutjar el tercer cas de baixa laboral per presumpte assetjament laboral

  denunciat a lAjuntament lany 2010 > La vctima s un sergent de la Policia Local

  Jos Antonio PilarLAmetlla

  Un cas en una dcada i tres en unsol any. El 3 de maig se celebra-r a Granollers el judici instat perlAjuntament de lAmetlla contrauna resoluci de la Tresoreria dela Seguretat Social, que el 2010 vasancionar lAdministraci localamb un 30% de recrrec sobre elsou dun sergent de la Policia Lo-cal per manca de mesures de se-guretat i higiene en el treball.Juntament amb aquest organis-me tamb hi ha demandats lIns-titut de la Seguretat Social i elfuncionari, que desprs de de-nunciar suposades irregularitatsal cos el gener de 2009, va patirper part dels seus superiors unacampanya dassetjament que li vaprovocar ansietat i alteraci delestabilitat emocional. El procsque va comenar lexalcalde Jor-di Pousa (PSC) lha continuat laseva substituta, ngels Cabello.

  CAP ACCIDENTALLes similituds entre els tres casosque es van donar lany passat nosn casuals, sin que segueixenun mateix patr, tant per partdInspecci de Treball com perlAjuntament de lAmetlla, que vain tentar jugar al gat i al ratolamb lorganisme laboral rete-nint la documentaci que li va sersollicitada. Segons linforme, alqual ha tingut accs Lnia Valls,dues inspectores es van personaral consistori el 22 de juliol de2009, acompanyades de tcnicsdel Centre de Salut Laboral deBar celona. Van ser ateses perlad vocat Bartomeu Martnez enqualitat dassessor jurdic de lAd-ministraci local, Anna Mochales,aleshores secretria municipal, iJosep Bo ix, ex cap de SeguretatCiu tada na.

  Treball va sollicitar diversadocumentaci a lAjuntamentabans del 9 de novembre, peraquest no la va facilitar. Alesho-res es va citar Mochales per com-

  parixer el dia 23 daquell mateixmes a les oficines de lorganisme,cosa que no va fer. En un segonintent, es va convocar ManuelaGarrote, cap de Personal de lAd-ministraci local, per en el seulloc es van personar Mochales iMartnez amb tota la informacirequerida.

  En la seva exposici dels fets,el sergent va relatar els detalls dela situaci dassetjament laboralque patia. Segons va dir, a prin-cipis del 2008 es va incorporar alorganigrama de la Policia Localla figura de director de SeguretatCiutadana (Josep Boix), un crrecde confiana nomenat directa-ment per lalcalde [aleshores Jor-di Pousa]. Aix va generar unambient de crispaci i malestardins del collectiu, produint queel cap del cos [Lluis Fernndez]causs baixa laboral el juliol i noes torns a incorporar ja que vaser traslladat a Sant Feliu de Co-dines.

  Quan el sergent es trobava devacances destiu, va rebre unatrucada de Boix informant-li queshavia de reincorporar immedia-tament per fer-se crrec de la Po-licia Local. Aix ho va fer, acollinttota la pressi i el malestar exis-tent al collectiu. La situaci, se-gons va dir lafectat, es va agreu-jar quan cinc agents no van supe-rar lexamen de funcionaris i elnombre defectius es va reduir. El12 dagost, mitjanant un decretdalcaldia, va ser nomenat capacciden tal del cos.

  COMENA LA PRESSIEl 12 de gener de 2009, junta-ment amb un agent, que a mstamb s delegat sindical i en elseu moment ja va denunciar pre-sions dels seus superiors, va po-sar en coneixement dels Jutjatsde Granollers lexistncia dunssuposats delictes, que es van pro-duir durant letapa de lanteriorcap de la Policia i que shavienmantingut ocults fins aleshores.Abans de presentar la denn-

  cia, per, van informar lalcaldemitjanant un informe jurdicextern i aquest va fer cas oms.

  A partir daquell moment, se-gons va explicar el funcionari, laseva situaci laboral es va endu-rir i va comenar a rebre sollici-tuds contnues dinformes sensefonament. Tamb va narrar ales inspectores que shavien fetescrits contra ell en la premsa lo-cal promoguts pel mateix alcal-de, el qual jutja lactitud deltreballador sense esperar la reso-luci judicial pertinent. La res-posta de Pousa a la denncia noes va fer esperar. El 4 de mar liva obrir un expedient disciplina-ri per substracci i s incorrec-te de documentaci de les depen-dncies municipals i possible re-velaci de secrets sense autorit-zaci i el 19 de mar, mitjanant

  El sergent expedientat, davant lAjuntament de lAmetlla

  Foto: Eduardo Benito

  un decret dalcaldia, el va cessarcom a cap de la Policia Local.

  El 23 dabril, tamb via decret,li van obrir un expedient discipli-nari per trobar-se uniformat, deservei i amb el vehicle policial, acasa dun agent que, a ms, s de-legat de personal pel sindicatSPPME-Cat; se li va imposar lasuspensi de funcions i retribu-cions durant 12 dies. I el 18 dejuny li va arribar un de nou perpublicar un article a Lnia Valls.Segons el funcionari, el seu ritmede treball era assumible tot i queno es tenien en compte les sevesopinions i alguns dels seus com-panys van comenar a evitar con-versar amb ell.

  En lentrevista que les inspec-tores de Treball van tenir ambamb Mochales i Boix, aquests vancomentar que el sergent semprehavia estat ben considerat profes-sionalment, motiu pel qual va sernomenat cap de la Policia Local,per des que es va involucraramb el delegat sindical en les de-nncies se li van obrir expe-dients disciplinaris deteriorant laseva imatge. Tamb van poderconstatar actituds despectivesenvers el treballador i aix ho vanplasmar al seu informe, on sas-

  segura que Mochales i Martnezel van definir com alg sensepersonalitat que es deixa se-duir pel delegat sindical.

  LES CONCLUSIONSTreball va considerar evidentque el fet desencadenant de lespressions va ser la presentaci dela denncia per part del treballa-dor per lexistncia de presump-tes delictes. Abans, era benconsiderat pel seu superior [Boix]i mai [des de 1995] havia causatbaixa per malaltia ni shavia afec-tat per la patologia que ara pa-teix. El suport social per partdels seus superiors i companyssegueix linforme, que podrienhaver moderat lestrs produttant per les altes exigncies quesuposa el treball de policia comper la conflictivitat de la situacidesencadenada, era inexistent.

  El document tamb posa demanifest que per part de lempre-sa, lAjuntament, existeixen co-mentaris despectius envers eltreballador, manifestats a tra-vs dopinions sobre la seva per-sona i tamb per la successi desancions i expedients informatiusi disciplinaris, aix com per la in-comunicaci amb la mxima au-toritat de lAjuntament, lalcalde.

  En les seves conclusions, Tre-ball tamb apunta que el funcio-nari estava exposat a una situa-ci en la que confluen diversosfactors de risc amb potencial deprovocar danys a la seva salut ique es veuen agreujats per lamanca de compensacions: baixsuport social per part dels seussuperiors, baix control destatusi inestabilitat laboral. Tambsegueix es veuen afectades lesvies de comunicaci amb els seussuperiors, que es fa present desque el treballador interposa unadenncia al jutjat de Granollers.

  Com en els dos casos ante-riors, linstructor de lexpedientva ser ladvocat Bartomeu Mar-tnez, a qui les inspectores vanpreguntar sobre el sergent.

  El procs judicialque va comenar lexalcalde Jordi

  Pousa (PSC) lha continuat laseva substituta,ngels Cabello

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Comarca6Mar

  201125lniavalls.cat

  Una vident de Granollers ajuda a resoldrecasos policials a la televisi de Romania

  Rosa Collelldevall ha estat convidada pel canal Antena 1 > El programa s de successos > Va assegurar que un editor no havia mort en accident de trnsit, sin que va ser assassinat

  Foto: L. V.

  Imatges de la vident Rosa Collelldevall durant la seva intervenci al programa

  sensible que pretenia fer pblicaen breu. Els darrers dies de laseva vida els va viure en un per-manent estat dangoi xa. Te niadocuments que po dri en ha verprovocat un te rra trmol po ltic,va matissar la vident.

  Collelldevall va estar acom-panyada al plat del periodistade successos Luis Lazarius, quiva recordar a laudincia delpro grama en els mitjans de co-municaci shavia dit que lamort de Dimitru Tinu havia es -tat un accident de trnsit, sensetenir en compte que el cotxeque condua era el ms segur delmn.

  DONA DESAPAREGUDAElodia Ghinescu era una advo-cada dxit. Va desapa ri xer la -ny 2007 i, tot i que hi ha unarecompemsa per a qui faciliti al-guna pista que pugui ajudar atrobar-la, ja sigui viva o morta,el cert s que des daleshores laseva localitzaci s un misteri.No hi ha cap pista. Tots els indi-cis apunten que va ser assassi-nada i el principal sospits s elseu marit, que en un primer mo-ment va ser detingut i desprsdeixat en llibertat.

  En aquest cas, Collelldevalles va desplaar al pis on es vaperdre la pista de Ghinescu,situada a la ciutat de Brasov.Segons va explicar, sense tenircap informaci prvia sobre elsuccs, des del principi va sen-tir una gran tensi i va veureuna persona tancada en algunlloc. Va assegurar que haviasentit el flu xe de la mort i, senseprembuls, va afirmar: Ellaest mor ta.

  La vident va explicar desprsque veia una discussi entre ladona i la seva parella perquella estava decidida a posar fi ala re laci. Tamb va tenir la per-cepci duna caiguda i un cop al

  cap de la vctima, a resultes delqual va quedar inconscient. Ar-ribats a aquest punt de la nar-raci dels fets, va intervenir elperiodista Lazarius, convidathabitual del programa, qui vaconfirmar els detalls facilitatsper Collelldevall. Segons linfor-mador, el ma rit va arribar acasa a les dues de la matinada ies va originar una baralla, ex-trem que va ser corroborat a lapolicia per part dels vens.

  La vident va assegurar que,en pujar les escales, ja havia tin -gut una sensaci estranya i que,un cop va arribar al pis, va sen-tir la fredor de la mort. I vaveure el crim i desprs com lavctima era ficada en una bossai traslladada entre dues per-

  sones (una el ma rit i laltra ambun fsic semblant a una dona)fins a un soterrani dins delmateix edifici. Lazarius va afegirque els investigadors no pen-saven que el cos de Ghinescufos desquarterat per qu era depetita dal ada i molt prim.

  Primer la van portar alsoterrani i desprs la van can-viar de lloc, va dir la vident, queva sorprendre tothom quan vaafegir que havia estat la mateixavctima qui li havia dit. I vadonar algu nes pistes ms: Vaser traslla- dada a una zona pr-opera a les vi es, a un magatzemsituat a uns 800 metres de lesvies; es tracta duna subestaci,una planta o un dipsit subter-rani.

  Sobre lautoria del crim, Col-lelldevall no va tenir cap dubte iva apun tar el seu dit acusadordirectament cap al marit de ladona desapareguda. Dell va dirque s una persona violenta,amb facilitat per perdre els ner -vis, una caracterstica que eraprou coneguda en lentorn msimmediat a la parella. El fet queElodia es volgus divorciar dellel va pertorbar i la seva reacciva ser colpejar-la, va explicar lavident.

  UN SUCIDI ANUNCIATLa cantant Mdlinei Manoletenia xit de portes a fora; deportes endins, la seva vida eraun fracs. Havia intentat suci-dar-se en diferents ocasions,fins que ho va aconseguir gr-cies a un cctel explosiu de ver.Segons la vident, la mort li vaarribar quan ja havia acabat laseva missi a la terra. El mis-satge de Collelldevall va ser re -but directament pels pares de laintrpret, que es trobaven a les-tudi de televisi. Ion Manole, elpare, li va preguntar com erapossible que el marit no haguspogut impe dir la mort de la sevafilla. Aleshores, la vallesana vaparlar per boca de la difunta:Diu que era una meravella ambella, que el va escollir com a ma -rit i pare del seu fill i que es vaquedar embarassada per amor.

  La vident va narrar posteri-orment com es va produir lamort: Va prendre el ver i vacaure. Es va colpejar el cap.Aquella nit estava molt ansiosa.Ning la po dia haver detingut,va dir. Amb lobjectiu de tran-quillitzar els pa res, Collellde-vall va afegir que lesperit deM dlinei estava malalt, perara s feli. Quan parlo de fe-licitat, em refereixo a un campespiritual, va acabar.

  En breu, la vident hi tornar.

  Si un dimarts va revelar que elperiodista Dumitru Tinu va serassassinat lany 2003 i un dime-cres que la jove Ma da linei Ma -no le es va sucidar, un dijous vaafirmar que trobaria Elodia Ghi -nescu, una advocada desapa re -gu da des del 2007. La vident deGranollers actualment resi-dent a Bar celona Rosa Collell -devall, tamb coneguda amb elsobrenom de La Dama Blanca,va ser convidada fa unes setma -nes a un programa del canal ro-mans Antena 1 TV. A partir dela seva intervenci, que va cau -sar furor entre el pblic, la poli-cia ha reobert alguns casos.

  PERIODISTA ASSASSINATDumitru Tinu era un periodistai editor dxit, molt envejat. Vamorir l1 de gener de 2003 en unestrany accident de trnsit. Desdales ho res, la seva famlia haviscut una existncia amb moltsinterrogants. Rosa Collelldevallels va aportar algunes respostes,sobretot confirmant les sospites:Els frens del seu cotxe van sermanipulats, va ser un accidentprovocat o un assassinat; s elmateix, va ser un assassinat.Segons va dir la vident granolle-rina, que va assegurar en directehaver contactat amb ell des delms enll, Tinu va intentar con-trolar el vehicle, aturar-lo, perno va poder. El perseguia un totterreny gran, de color verd fosc,va explicar la vallesana.

  Dimitru Tinu tenia una vidacmoda des del punt de vistaeconmic. Per no shavia ins -tallat en lautocomplaena pro -fessional. Aix lhavia com por-tat rebre amenaces en diversesocasions, se gons paraules deCo llelldevall. Leditor i perio dis -ta tenia en po der seu informaci

  Jos Antonio Pilar Granollers

 • 7Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001lniavallsRedacci: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  38.000 lectors setmanals(onada 31-01-2011)www.liniavalles.cat

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Su -graes (Lnia Barcelona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: NormaCano, David Gonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, Manuel Snchez-Vil-lanueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control

  Opini8Mar

  201125lniavalls.cat

  La Foto

  EL POUM DE STA. MARIANO SER DELS VILATANS

  Esperant i esperant, anavenpassant els dies. No rebem capresposta ni per escrit ni de pa-raula de lopini que mereixia alequip de govern la propostaciutadana que havia rebut el su-port de 382 signatures per a unreplantejament de la redaccidel nou POUM. Finalment vamfer una instncia a lAjuntamentdemanant una resposta, i fins itot una entrevista amb lalcal-desa per saber la seva opinisobre el que ens ocupa. Al cap depocs dies vam tenir, si ms no,una atenci. A lalcaldesa li sem-blen de dubtosa validesa les sig-natures, ja que segons afirma hiha menors dedat que van sig-nar, que sn 20 i de no menys de16 anys, i alguns empadronatsfora del poble, per que hi habi-ten. Fins i tot pensa que lagente a veces firma papeles sinsaber lo que dice. Aix que lagent s ignorant potser no sapque hi ha signants que eren dinsde les llistes del seu grup poltic.Tamb creu que la manera ciu-tadana de participar a la redac-ci del nou POUM s assistint ales exposicions que convoca le-quip de govern de CiU i lem-presa contractada. Que sn,amb tot el respecte, molt bons

  professionals per no coneixenla indosincrcia del poble ni elseu entorn. Nosaltres demanemuna participaci a la comissi deseguiment, pero aix tampoc nos lgic, slo pueden participarlos representantes polticos. Aremarcar que un membredERC, que no t representacial consistori, hi ha estat convi-dat i els representants de les 382signatures sens ha ignorat total-ment. Aix s, no dudeis que sehar todo muy democrtica-mente. Ai la democrcia esveu que noms la saben practi-car els poltics, la resta nomspodem dir la nostra el dia de leseleccions, els altres dies la de-

  RESPOSTA A LARTICLE LAMETLLA: CABELLO TINDR MS COMPETNCIA... DE L11 DE MAR

  A l'article s'afirma que formen part de PDAv persones vincula-des a l'AMPA Els Cingles. Com a membre de la Junta, i haventparlat amb la resta de companys, neguem rotundament cap lli-gam amb aquest grup poltic. No ens ha agradat gens aquestaafirmaci, ja que considerem que un AMPA no ha de ser un ins-trument per fer poltica. El nostre objectiu s millorar, dins deles nostres possibilitats, la relaci escola/famlies i aportar el nos-tre gra de sorra en l'educaci dels nostres fills. Preguem desmen-tiu aquesta afirmaci. Per la nostra part ho deixarem ben claramb ells.

  Antoni Mera. LAmetllaNota: La informaci a qu fa referncia aquesta carta es vaelaborar a partir d'un comunicat de premsa de la formaci

  mocrcia queda al calaix.

  Jordi Valls. Santa Maria

  LXIT DE LENGRUNA

  En uns moments tan delicats elfet de trobar un lloc econmic ide qualitat a voltes s realmentdifcil. Amb tot, a Granollers lhetrobat en una cantonada del car-rer de les Travesseres amb el deSanta Elisabet on la Dolors icompanyia mhan ensenyat ams a ms en qu consisteixlautntica qualitat humana.

  Mart Mancilla MuntadaGranollers

  l valor objectiu de les societats modernes es medeix pel nivelldels serveis que reben els seus ciutadans, mentre que el sub-

  jectiu es calcula a partir del grau de qualitat que aquells tenen. Amblanunci de una reducci pressupostria del 10% en la despesa de lasanitat pblica, el que fa la Generalitat al marge que la mesura des-talvi sigui o no necessari a partir de lactual context econmic nos altra cosa que disminuir els recursos en un mbit essencial.

  Alguns dels smptomes de la poltica de contenci ja han trascen-dit: tancament de quirfans a lhorari de tarda i possible reduccide la plantilla (al marge de la congelaci salarial que ja pateixen).Mentre la direcci del centre assumeix amb resignaci les directri-us rebudes des del Departament de Salut, el comit dempresa ja hadeixat sentir la seva veu i sha manifestat en contra de les retallades.Tamb ha demanat a la gerncia que defensi i demostri que tots elsprofessionals sn necessaris per garantir la qualitat del servei. Calno oblidar que lHospital General de Granollers s el centre de re-ferncia a nivell comarcal.

  Lhospital ja est prou saturat. Els malalts entren a Urgncies itriguen, de terme mig, entre quatre i cinc dies a passar a planta per-qu hi ha dficit de llits. Ara, a ms, hi ha rumors que asseguren quetamb es tancaran plantes, que les parteres es derivaran a centresprivats i que hi ha en projecte llogar a una empresa una part del nouedifici de Consultes Externes, construt amb diner pblic. Si hi hares de tot aix ja es veur amb el temps. La realitat en aquest mo-ment s que la sanitat pblica s un dret universal en aquest pas,almenys en la teoria. En la prctica, sembla ms un negoci privat.

  Sanitat pblicaE

  Esther Rodrguez, 44 anysComercial (Montmel)

  Estic dacord amb la intervencimilitar espanyola sempre i quansigui en protecci de la poblacicivil i per enderrocar tiranies. Elspasos de la OTAN haurien dha-ver estat ms durs amb Gadafi.

  Maria.V Lpez, 68 anysMestressa de casa (Mollet)

  Aprovo la intervenci militar delexrcit espanyol a Lbia, crecque Gadafi necessitava que laOTAN li pars els peus i que haestat una missi en favor de lapoblaci civil.

  Jos Gzquez, 67 anys Aturat (Mollet)

  No estic dacord amb que lexr-cit espanyol hagi intervingut a L-bia. Hi ha altres pasos amb mspotencial econmic que Espanyaper implicar-se en el conflicte.Zapatero sha contradit.

  Manuel Gonzlez, 57 anysInvalidesa (Mollet)

  S que estic dacord amb que le-xrcit espanyol hagi intervinguta Lbia malgrat el cost econmicque aix suposi. Ha estat perprotegir la poblaci i aturar las-setjament de Gadafi.

  Guillermo Martnez, 56 anysMany (Mollet)

  Si s per defensar els civils s queaprovo la intervenci espanyolaen el conflicte. No magradaria sihi hagus raons amagades, comes diu. Llavors ho rebutjo total-ment.

  Lexrcit espanyol ha dintervenir a Lbia?

  Can Suny (Martorelles)

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull A cop de tinta per Ricard Soler

  9Opini lniavalls.catMar201125

  El concert de la SanitatDavant de la retallada del pressupost delConcert de la Sanitat dun 10%, i recordantque lany anterior va ser dun 3,21%, en to-tal estem parlant dun 13,21%. Segons la di-recci de la Fundaci Hospital Asil de Gra-nollers (FHAG), aquesta reducci pressu-postria saplicar als centres de la seg-ent manera: la Conselleria pagar lactivi-tat un 2% menys i baixar lactivitat con-certada.

  Per fer front a aix es faran les segentsaccions: baixaran les despeses de farm-cia (aix implicar que el tractament als pa-cients ser diferent, millor, igual o pitjor?I com que el 70% del seu pressupost es des-tina, segons les patronals, al salari dels tre-balladors es prendran les segents accions:baixaran les despeses en personal retallantsalaris o reduiran el nmero de treballa-dors. Per ltim, obrint la porta a que elshospitals dediquin els seus llits i els seusespais a activitat privada.

  Manifestem el nostre desacord i no es-tem disposats a la privatitzaci de la sani-tat, la baixada de qualitat de la sanitat; am-pliar llistes despera de pacients que duentemps patint patologies que amb una ade-quada sanitat es poden evitar o palliar; arenunciar als nostres salaris que en gene-

  ral ja sn prou ajustats, a disminuir el per-sonal, ja que el ratio treballador/ra-pa-cient est prou ajustat (si es retalla perso-nal sempitjora latenci); que la comarcaperdi serveis i que els usuaris hagin des-tar viatjant per la geografia catalana per aqu algun centre els doni latenci que finsara rebien aqu.

  Creiem que abans de prendre aquestesaccions les gerncies dels centres han demillorar la seva gesti, shan de mobilitzardavant de la Conselleria per demanaruna adequada concertaci de la Sanitat enels centres. Si Catalunya no rep el finan-ament que li pertoca per Sanitat la Con-selleria, els gerents i qui calgui, shan depronunciar davant el ministeri de lEstat.

  Prou de paraules i ms acci, que el ciu-tad ja est fart de patir conseqncies degestions poltiques dolentes. Senyors ge-rents, qu han fet durant els anys de bo-nana? La situaci dels centres solaments culpa de la situaci econmica global idel finanament? Shan creat bosses dine-ficincia en els centres? Shan sobredimen-sionat les direccions (comandaments...)?Shan malbaratat fons pblics?

  Com ciutadans hem de lluitar i sollici-tar que la nostra sanitat continu sentpblica i no per als que la poden pagar.

  Senyor Boi i senyor Mas: Catalunya elsha triat per gestionar serveis pblics no pergestionar privatitzacions i enfonsar la sa-nitat!

  El butllet municipal, Quatre Cantons,ha engreixat aquest mes. LAjuntamentlha publicat amb 80 pgines, quatre ve-gades ms de lhabitual. 72 es dediquen alacci del govern, i a dos mesos les elec-cions. I aix que havien baixat la partida!

  Ajuntament de MolletButllet de 80 pgines

  Alstom400 treballadors al carrer

  Rosa CollelldevallVident

  Jordi Pousa, comentarista en Internet. Lexalcalde delAmetlla ha respost amb un llarg escrit una opini aparegu-da a la web www.veinsdelametlla.org on se li acusa dhaver adqui-rit dues cases (una al municipi i una altra a Blanes) durant els set anysque va governar. Ell ho desmenteix i reta a lautor a demostrar aques-tes compres. Tamb se li recriminen les seves relacions amb FlixMillet i ell respon convidant laltra part a prendre un caf, durant elqual li explicar les relacions de lexpresident del Palau de la Msi-ca amb... lanterior equip de govern (el de lexalcalde Albert Palay).A Lnia Valls agafem la proposta. I fins i tot, paguem el caf.

  Intenten convncer Torn que sumi i no resti. Un grupde persones, entre els quals hi havia algun alcalde, es van re-unir dilluns amb el defenestrat candidat de CiU, Francesc Torn, perintentar convencel que desisteixi de presentar una candidatura al-ternativa a la de la federaci nacionalista. Lobjectiu s sumar forces,no restar-ne. Per algunes persones con sultades per aquest peridicconsideren que, donada la personalitat de lexalcalde, si els emissa-ris aconsegueixen el seu objectiu ser... per donar-los un premi.

  ngels Cabello, suma i segueix. Si la setmana passada ensqueixaven de que a la web de lAjuntament de lAmetlla (pa-gada amb recursos de tots els ciutadans, tant els que voten PSC comels que no) es va penjar una notcia publicada per un mitj de co mu -nicaci una setmana desprs que ho fes Lnia Valls, aquesta sha fetel mateix (amb la mateixa notcia) publicada per un altre mitj. Ladarrera informaci daquest peridic a la web s del 12 de desembre.

  Com en altres empreses lanunci sha fetesperar, per no per aix ha estat menysnegatiu. Uns 400 treballadors de la plan-ta dAlstom de Santa Perptua aniran a la-tur per la caiguda de les vendes, segons ladirecci. Ja estaven sotmesos a un ERO.

  La coneguda vident triomfa a la televisiromanesa. Aquesta dona s tam b la pre -sidenta de la Fundaci dA juda i Promo-ci de les Cultures Indgenes (FAPCI), quefa actuacions per tot el mn. A loctubret previst un acte a la seu de lONU.

  Semfors

  CCOO, secci sindical Fundaci Hospital Asil de Granollers

  LA VASECTOMIA DEL MOSSNSense tenir prou amb exercir el controlabsolut del nostre esperit, lEsglsia sem-bla decidida tenir el mxim de poder so -bre el nostre cos. I no noms pel que fa alscreients, no, sin sobretot lorbe; s a dir,tots els mortals. Si fa uns mesos ja es vaviure un conat de po lmica que ara perara sembla enterrada, per qui sap si res -sucitar qualsevol dia perqu els mem-bres que re presenten aquesta fe dins delPatronat de la Fundaci Hospital Asil deGranollers no van tenir res millor a fer quepromoure que el centre es declars ober-tament an tia vor tis ta, ara va el rector deSant Celoni, Ignasi Fuster, i dimiteix delcrrec de vi cepresident del mateix rgande govern per de lHospital de la capitaldel Baix Mont seny pel seu desa cord ambla realitzaci de vasectomies i ladminis-traci de la nomenada pndola de lende -m.

  Largument s que dites prc tiquesterrorfiques, deu pensar lho me sncon tra ries a la seva moral i a la de lEs-glsia ca tlica. s que no es diu prou claren els anuncis amb qu cada any sens de-mana als contribuents aportacions mit -jan ant la declaraci de la renda, queEs glsia som tots? I ja en aquest cas quemocupa o hauria de dir que mirrita?s que els centres on es pretenen limitarels serveis sanitaris pblics en base a la re-ligi noms sn atesos usuaris catlics? ssuficient fer una ullada a les sales desperaper veure que no. A la Casa de Du no tcabuda tothom, per als hospitals s las-sistncia mdica s un dret universal iaix hauria de continuar, tot i els exercicisde pressi dun redut grup de talibans dela fe que volen imposar la seva opini.

  s la mateixa Esglsia sense nima queaquests dies estudia excomulgar un reli -gis bo i realista amb els temps que cr-ren com s el pare Ma nel, per ajudar elsaltres com hau ria fet el mateix Jess. I ala qual tamb pertany mos sn Fuster, queno ha dubtat en vasecto mitzar la sevarelaci amb una instituci sanitria. O ditduna altra manera, tallar.

 • Granollers10

  Mar

  201125lniavalls.cat

  La ciutat guanya biodiversitat als espais fluvialsUnes 170 persones darreu de Catalunya van participar divendres de la setmana passa-

  da a la jornada de lEuroscapes. El regidor de Medi Ambient, Albert Camps, va desta-car en la seva presentaci que entre els objectius del municipi destaquen recuperar el

  riu Congost com a espai natural, ds social, zona de salut, patrimoni, esport i civisme.

  Redacci > Lactual imatge dela plaa Barang t els dies comp-tats. La Junta de Govern Local haautoritzat la despesa per un con-curs d'idees per a la reforma ur-bansitca i de nova centralitat del'entorn d'aquest espai, per unimport de 9.000 euros. L'objec-tiu s redactar un Pla de Millo-ra Urbana, o, si s'escau, una mo-dificaci del POUM que perme-ti realitzar l'actuaci. Tambshan aprovat les clusules admi-nistratives i tcniques que esde-vindran les bases del concurs. Endos mesos es far la licitaci.

  L'mbit dactuaci s el situ -at a la banda de llevant del cen-tre histric de Granollers, confi-gurat com a gran illa de via-nants. s un sector d'uns 15.400metres quadrats, comprs entreles places de Pau Casals i de Jo-sep Barang, el carrer d'AgustVinyamata i l'avinguda del Parc.A la zona hi ha cinc edificis d'e-quipaments i una plaa rectangu-lar central sota la qual hi ha unaparcament pblic soterrat.

  RENOVACI I ORDREEl concurs d'idees pretn remo-delar la zona i renovar l'aspecte,sobretot de la faana de l'avingu-da del Parc. Es vol ordenar len-torn, tenint en compte que partdels cinc edificis d'equipamentshan perdut la seva ra de ser: elsjutjats s'han traslladat, ladminis-tratiu municipal s parcialmentbuit, el de Telefnica no t l's nila necessitat inicial i el de Correuses podria resituar.

  Les tres propostes arquitect-niques seleccionades, que re-bran una gratificaci de 3.000euros, rebran un contracte mu-nicipal. Desprs sadjudicar alguanyador el projecte correspo-nent (redacci de l'instru ment deplanejament ms adi ent i si s'es-cau, la modificaci del POUM).

  Concurs dideesper remodelar la plaa Barang

  Redacci > La Junta de GovernLocal ha aprovat la publicaci del'anunci licitatori per contrac-tar la redacci del projecte exe-cutiu d'una residncia assistidaamb Centre de Dia per a gentgran de Granollers. Per tant, haaprovat tamb els corresponentsplecs de clusules i de prescrip-cions tcniques particulars queen regiran l'adjudicaci.

  La despesa assignada a la con-tractaci del projecte t un im-port mxim de 450.000 euros,que es carregar als exerciciseconmics de 2011 (321.791,45eu ros) i de 2012 (128.208,65eu ros).

  MES DE 100 PLACES La ubicaci prevista per a aquestnou equipament s una parcellade prop de 2.700 metres qua-drats, situada entre els carrers deTetuan i de l'Enginyer, a Grano-llers Centre. La residncia ques'hi construir tindr un centenarde places per a persones gransamb dependncies funcionals, iuna trentena ms per a Centre deDia.

  Entre els serveis previstos quetindran els usuaris destaquenels d'atenci personalitzada, hos-taleria, recepci i visites, admi-nistraci, tractament i manteni-ment. El centre tamb disposa-r de noves rees d'accs, apar-cament i espais lliures a l'entorndel centre. El pressupost previstper a aquesta construcci sd'uns 9,7 milions d'euros. El ter-mini per redactar el corresponentprojecte executiu ser de set me-sos.

  L'Ajuntament de Granollers ila Generalitat tenen un convenisignat per a la construcci d'a-questa residncia assistida ambCentre de Dia i per a la concerta-ci de les places d'aquest nouequipament.

  Granollers licitael projecte de lanova residncia

  Quirfans tancats a la tardaLHospital de Granollers tancar tres de les sis salesdoperacions > El comit dempresa shi oposa

  Jos Antonio PilarGranollers

  Els efectes de la retallada pressu-postria anunciada pel Departa-ment de Salut no shan fet espe-rar. LHospital General de Grano-llers tancar a les tardes tres delssis quirfans amb qu compta elcentre. La primera de les salesquirrgiques es va tancar dillunspassat i la segona es preveu queho faci l1 dabril. Es dna la cir-cumstncia que una ja estavaino perativa en aquesta franja ho -rria des del juliol de lany passat.Amb la mesura, noms que daranoberets dues i la dUr gn cies.

  La direcci va comunicar lamesura fa dues setmanes com unfet, sense consulta prvia ni no -tificaci als professionals. La res-posta del comit dempresa en pleno sha fet esperar i ja ha mani-festat la seva oposici. Conside-ren que, en primer terme, afecta-r als usuaris perqu la llistadespera de les intervencions sin-crementar; i en segon, als pro-fessionals que hi treballen en elhorari que ha estat objecte de lareducci, que a partir del tanca-ment shauran de reubicar. O, enel pitjor dels casos, ser acomia-dats.

  Lanunci del tancament delsquirfans en lhorari de tarda s,per, noms una de les diversesmesures que el centre ha dapli-car per afrontar una retalladapressupostria del 10%.

  NO FEM ROSQUILLESLa secci sindical dUGT va orga-nitzar dimecres una protesta alcentre de 7 a 8 del mat. Aprofi-tant el canvi de torn, els treballa-dors van repartir donuts per po-sar de manifest la seva disconfor-mitat amb la retallada proposa-

  da per la Generalitat. Per tal do-ferir uns serveis de sanitat dig nesaquests no es poden retallar comsi estigussim fent rosquilles, as-seguren. En aquest sen tit, mani-festen que el centre ja s un equi-pament sanitari saturat i de-ficitari en llits i que laplicaci deles restriccions podria qestio-nar la qualitat del servei ja que,amb menys professionals, la-tenci ser ms difcil.

  Des de la UGT tamb es criti-ca que les mesures sapliquensense criteri i que podri en com-portar una reducci duns 130treballadors de la plantilla, for-mada per uns 1.500 professionalsactualment. Tamb significar,segons el sindicat, mantenir el 5%de retallada en els salaris (que es-tan al nivell de lany 2005), re-nunciar als incentius salarialsper objectius i a les baixes remu-nerades.

  REUNI AMB DIRECCIDilluns es va celebrar una reunientre representants del Departa-ment de Salut i els directors i ge-rents de diferents centres cata-

  Imatge de la protesta de dimecres passat contra la retallada pressupostria

  Foto: Eduardo Benito

  lans, que aix van poder conixerde forma oficial i detallada lesmesures de contenci del nouconcert econmic promogut laGeneralitat. Posteriorment, elsrepresentants dels treballadors esvan trobar amb la gerncia delHospital de Granollers, que elsva anunciar les conclusions de lareuni amb la Generalitat i lesmesures que es preveuen aplicar.

  Dimecres, davant els conti-nus rumors duna reducci deplan tilla, es va convocar una no -va reuni en la qu van participarla direcci i uns 400 treballadors.La UGT ha demanat a la gern-cia que retalli quadres directius,ja que han dut a terme una ges-ti inefica fins a la data.

  El comit ha demanat a la di-recci que defensi i demostrique tots els professionals sn ne-cessaris per garan tir la sanitat ala comarca. Sense les mesuresdestalvi, el centre ja est habi-tualment saturat. Prova daix sque els malalts entren a Urgn-cies i triguen, de terme mig, en-tre quatre i cinc dies a passar aplanta perqu hi ha dficit de llits.

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201125lniavalls.cat

 • Josep Mayoral i Pius Canales vesteixen de llarg

  El socialista i el convergent presenten candidatura

  Josep Mayoral i Pius Canal en les seves presentacions

  Foto: E.Benito

  RedacciGranollers

  Vull ser lalcalde de Granollersper la feina que queda per fer: sa-bem quines coses queden perfer, sabem com shan de fer i lesvolem fer, va dir dissabte JosepMayoral, en un sopar celebrat alPavell Municipal amb motiu dela seva presentaci pblica com alcandidat del PSC. Entre les msde 500 persones presents en l'ac-te tamb van ser-hi els dos alcal-des socialistes que ha tingut laciutat precedint Mayoral (RafaelBalls i Josep Pujadas) i el seuequip de regidors actual.

  Mayoral va demanar el suporta la candidatura del PSC per quGranollers necessita lideratgesforts, un govern slid experimen-tat i illusionat amb estratgiesclares i definides des del consens,capa d'incloure moltes miradesi moltes sensibilitats, que parli iescolti, que aposti per la ciutat perdamunt de tot, sense partidismes,

  un govern que faci de la proximi-tat el valor essencial de la seva po-ltica. Fa quatre anys la ciutat vaconfiar en nosaltres i tinc la con-vicci que hem complert amb elscompromisos, va dir abans de ferun breu reps a la feina feta. Perfinalitzar, acompanyat del seuequip actual a lescenari, va dir:Vull tornar a ser el vostre alcal-de amb un projecte de ciutat co-negut i reconegut, amb unes ide-es clares i compartides per mol-ta gent; coneixeu b el meu com-proms amb una ciutat, Grano-llers, orgullosa del seu passat i quecreu fermament en el seu futur.

  PRESENTACI DE CIULa presentaci de Pius Canal coma cap de llista de CiU va tenir llocdimarts davant ms de 250 perso-nes que van omplir de gom agom la Sala Tarafa i, com a con-vidat especial, al secretari generaladjunt de CDC i diputat al Parla-ment Oriol Pujol. Desprs de lesintervencions introductries dels

  presidents locals de CDC i UDC,Ramon Anton Brossa i RamonBuscall, respectivament, Pujol vadir que Canal s un bon candidatper la seva perseverana en tre-ballar pels altres fent poltica, pelcanvi que representa davant unmodel vell de poltica instaurat alAjuntament, perqu ha estat es-collit per una marca com CiUque personifica valors de solide-sa i treball molt importants, iperqu t, personalment, unaconnexi molt positiva amb Gra-nollers. Hem passat quatre anysaprenent lofici, estudiant, fentfeina, va dir Canal, en un entornpoltic marcat per la majoria ab-soluta del PSC i la prctica de pas-sar la piconadora com a nica es-tratgia per impedir qualsevolproposta positiva per part nostre.Les ciutats floreixen, esclaten,quan el seu lideratge poltic s per-cebut molt ms com una opcicollectiva que no pas com una fr-mula de laboratori receptada percomandaments orgnics.

  Redacci > ngels Olanorepeteix al capdavant de la llistadel PP, que el 2007 va acon-seguir tres regidors. "Anem aplantejar una campanya elec-toral que aporti als nostres con-ciutadans informaci i illusiper un futur per Granollers", as-senyala la candidata. El presidentdel grup municipal del PartitPopular de Granollers, FermnGutirrez, ser el nmero dos dela llista. Olano creu que un delsprincipals punts en qu es posarmfasi s la recerca del modeleconmic de la ciutat, que "ha de

  ngels Olano repeteix com acandidata del Partit Popular

  basar-se en la innovaci i en eldesenvolupament, per fona-mentalment en la indstria, onGranollers va tenir un pes impor-tant i que en l'ltima dcada,per poltiques miops i absurdes,ha anat desapareixent gradual-ment creant polgons fantas ma".Olano considera que "s ne -cessria la racionalitzaci delsserveis de l'Ajuntament i que nopassa per una retallada de llocsde treball de funcionaris ni tam-poc per reduir al mxim la des -pesa pblica en temes impor - tants per als ciutadans. ngels Olano

  Foto: PP

  13Granollers lniavalls.catMar201125

 • Granollers14Mar

  201125lniavalls.cat

  Un Txkhov, un Mendelsohn i un RodaLhort dels cirerers i Lescocesa, al Teatre Auditori > Flix i Galatea al Teatre de Ponent

  Jos Antonio PilarGranollers

  Estrenada el 17 de gener de 1904,el dia de laniversari del seu au-tor, Anton Txkhov, lescenari delTeatre Auditori acollir dissabte,a les 22 hores, Lhort dels cire-rers, en una adaptaci de DavidMamet i direcci de Julio Man-rique. Est interpretada per Mi-reia Aixal, Gemma Bri, Cristi-na Genebat, Montse Guallar,Norbert Ibero, Norbert Martnez,Sandra Moncls, Ferran Ra,Xavier Ricart, David Selvas, En-ric Serra, Oriol Vila, Marc Agui-lar i Eneko Rodrguez.

  Foto: TAG

  Cartell de Lhort dels cirerers

  Lobra explica la histria enclau de comdia dels membresduna famlia dorigen rus ambproblemes econmics per queno es preocupen per millorar laseva situaci i evitar aix la pr-dua de les propietats. Lopakhinproposa vendre la finca per sal-var la hipoteca i convertir-la enuna casa destiueig, cosa que fa-ria desaparixer tot el patrimonii la casa familiar.

  Dalta banda, diumenge, a les19 hores, lOrquestra SimfnicaCamerata XXI, dirigida per To-bias Grossman, oferir Lescoce-sa, de Mendelssohn. La formaciha actuat a diverses poblacions de

  Redacci > Una comitiva mu-nicipal va visitar dilluns les obresque s'estan portant a terme a laTrmica de Roca Umbert. En laprimera fase s'est retirant l'a-miant, es rehabilita la coberta, lafaana i els tancaments exte-riors. Tamb s'actua en lesinstallacions de sanejament ifontaneria de l'edifici. Aquestaetapa s fruit d'un conveni entreSorea, que finana l'actuaci, il'Ajuntament. L'actuaci t uncost de 712.902 euros, es va ini-ciar el desembre de 2010 i s pre-vist que finalitzi el juliol de 2011.

  La primera fasede les obres de laTrmica, marxa

  Catalunya i, des de lany de laseva constituci, el 2002, estpresent al Festival Internacionalde Msica Pau Casals del Ven-drell. El seu repertori abasta to-tes les poques i estils.

  ENTRE LA PLUJAUna biblioteca que tanca. Nit.Pluja. Un vigilant nocturn. Unabibliotecria tmida. Dos cone-guts que esdevenen amics i alho-ra amants. Amants de la parau-la. Del que es diu i del que no esdiu. De la poesia della, de la re-alitat dell. Sn Galatea i Flix,dos personatges contraris i com-plementaris que, a mesura que

  van entrant en el joc potic, esdeixen endur i es converteixen enall mateix que estan llegint. Imentrestant, la nit avana igualque ho fa la tempesta a lexterior,igual que ho fan els poemes queels porten, irremediablement, acreure que tot s possible.

  Aquest s largument de Flixi Galatea, la proposta escnicadaquest cap de setmana al Tea-tre de Ponent. Lobra, amb dra-matrgia de Jonay Roda i direc-ci de Frederic Roda, est prota-gonitzada per Anna Casas i Joa-qun Daniel. Les funcions sn ales 21 hores divendres i dissabtei a les 19 hores el diumenge.

  Redacci > Ja han finalitzat lesobres de rehabilitaci de la nauque acull la sala de concerts deRoca Umbert. Les reformes hanconsistit en la rehabilitaci i con-dicionament de l'espai, amb tre-balls de consolidaci i refor del'estructura existent, rehabilita-ci de la coberta, reparaci de lafaana i construcci d'un nouvo lum exterior per incorporaruna escala d'emergncia exte-rior. A l'interior s'hi ha fet unaadequaci acstica i funcional,posant especial cura en el tracta-ment i allament. La sala s'ha do-tat de l'equipament escenotcnicnecessari d'illuminaci, so, au-diovisuals, maquinria escnicai vestuari. El CUB i la sala de con-certs sn els equipaments de re-ferncia en l'mbit musical, ihauran d'anar creant sinergiesamb la resta d'equipaments de laciutat. L'objectiu s que l'activi-tat d'ambds es converteixi en unagent actiu de la ciutat i la comar-ca. La gesti ser externa i prope-rament es convocar un concurspblic.

  Acaben les obres a la nau que acullla sala de concerts

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Mollet16

  Mar

  201125lniavalls.cat

  Jornada de treball sobre la B-30El de Mollet va ser un dels 20 alcaldes dels dos vallesos que dime-

  cres passat van participar en la sessi de treball sobre la B-30.Lacte es va celebrar a la UAB i es van tractar temes com lestructu-

  ra econmica daquest vial, les seves potencialitats i el territori.

  El lateral de la C-17, a propLAjuntament ha publicat el anunci del projecte i lesempreses tenen un mes per presentar les ofertes

  Redacci > Ja ha comenat elcompte enrere per millorar lamobilitat des de la C-17 fins alspolgons industrials, un cop pu-blicat lanunci de licitaci delprojecte durbanitzaci del late-ral daccs a Can Magarola i elscarrers adjacents. Les empresesque shi vulguin presentar hohan de fer en el termini dun mes.El projecte t un pressupost de4,8 milions deuros.

  Foto: Eduardo Benito

  Segons el consistori, la urba-nitzaci del lateral en direcciBarcelona-Vic a lalada del Po-lgon Industrial de Can Maga-rola suposar una gran milloraper a la mobilitat daquest espaiindustrial. El nou lateral perme-tr laccs directe al polgon desde la C-17, quan actualment calentrar a Mollet i accedir al pol-gon des de la rotonda de CanPantiquet, o b, accedir-hi des

  de Parets. A ms a ms, el noulateral tamb permetr accedirde manera directa des de la C-17 fins al barri de La Casilla.

  La construcci del lateral dela C-17 discorrer des de la sor-tida de Mollet-Martorelles(pont de lAiguabarreig) fins alalada de la fbrica Damm. Pertant, el lateral tamb suposaruna gran millora de la mobilitatper dins del polgon industrial.

  El lateral permetr millorar la mobilitat a la zona

  Redacci > La sollicitud dellicncies ambientals, el fraccio-nament de deutes tributaris, lamodificaci de les dades fiscals ola presentaci de factures electr-niques seran noms alguns delstrmits que es podran dur a ter-me, daqu a dos anys, a travs dela plataforma electrnica de ser-veis de negoci que ha impulsatlAjuntament de Mollet i a laqual shan afegit altres nou mu-nicipis: Sant Fost, Martorelles,Santa Maria de Martorelles, la

  Les empreses del Baix Vallspodran fer trmits per Internet

  Llagosta, Santa Perptua, Partes,Montorns, Montmel i Poliny.

  Les empreses del territori, oaquelles que shi implantin denou, podran gaudir duna srie deserveis amb ladministraci p-blica local de manera electrni-ca i no presencial, amb lobjectiude guanyar eficincia i eficcia enels seus negocis i, per tant, com-petitivitat. De fet, segons lalcal-de, Josep Monrs, aquesta inicia-tiva pot ser un reclam: La plata-forma s una gran oportunitat

  E.A. > Els Mossos han detingutuna vena de Mollet de 25 anys,Vanessa A.S, per la seva pres-sumpta impliaci en el robatoride 16 motocicletes a Barcelona,Santa Coloma, l'Hospitalet i delPrat del Llobregat. La jove hau-r de comparixer davant lauto-ritat judicial, mentre que els seusacompanyats, Pedro C.F, DavidR.M, Youssef E.F i Younes B, totsde Terrassa, estan en llibertatprovisional.

  Detenen una joveper robar setzemotocicletes

  E.A.> Policia Nacional i MossosdEsquadra han desarticulat unaxarxa dedicada a la falsificacidocuments didentitat portugue-sos amb els que ciutadans brasi-lers aconseguien contractes detreball. Al llarg dun any shan es-corcollat 21 pisos i shan detingut41 persones, que han estat acusa-des de declites dassociaci ill-cita, falsetat documental i estafa,entre daltres. Un dels registres deva dur a terme a un pis de Mollet.

  Registren un pisper falsificacide contractes

  Desprs que els carrers de laciutat es tenyissin de vermell di-lluns, amb motiu de la manifes-taci dels treballadors entre lA-juntament de Mollet i la plaaPrat de la Riba, la Junta de Por-taveus ha aprovat per unanimi-tat la Declaraci en defensa delmanteniment de la planta deDerbi. La declaraci es corresponamb el manifest que es va llegirdilluns en la concentraci en su-port a la plantilla i manifestalacord unnime del consistorimollet en el seu suport al comi-t dempresa de Derbi davant lasituaci que viuen de deslocalit-zaci de la planta de Martorellescap a les fbriques italianes delgrup Piaggio. Tamb es dna plesuport a les accions sestan fenten la defensa del manteniment dellocs de treball i es demana a ladirecci de lempresa que recon-sideri la decisi presa.

  MANIFESTACIProp de 300 persones van con-centrar-se aquest dilluns a latarda davant lAjuntament deMollet per reclamar que lempre-sa Piaggio no tanqui la planta de

  Nova declaraci en defensa delmanteniment de Derbi a la zona

  Martorelles. El president del co-mit d'empresa de Derbi, JosepMaria Farrs, va llegir la carta desuport que l'expilot i campi delmn amb Derbi, ngel Nieto,en la qual dna suport als treba-lladors i demana que no tanquiuna fbrica tan emblemtica comDerbi. La carta destaca els 80anys dhistria de la marca deMartorelles i la importncia queha tingut en la indstria espan-yola i en la prpia vida de Nieto.Els treballadors es van tornar aconcentrar dimecres al mat a lesportes del Parlament, on se cele-brava un ple.

  En acabar la sessi plenria, elconseller dEmpresa i Ocupaci,Francesc Xavier Mena, els va co-municar la seva intenci de viat-jar a Itlia la propera setmana perconixer de primera m les inten-cions de Piaggio. El comit dem-presa ha celebrat aquest anunci.El president, Josep Maria Farrs,ha explicat que sha donat respos-ta a una de les peticions delstreballadors: Que ens ajudin afer tot lesfor per convencels ques una empresa que pot conti-nuar donant beneficis. Farrs esmostra esperanat que la reunia Itlia tindr els seus fruits enpositiu.

  per al Baix Valls de cara a la im-plantaci de noves empreses i lacreaci de nous llocs de treball, jaque sels oferir ms agilitat i, pertant, ms competitivitat. Sen be-neficiaran els 36 polgons que hiha a la zona, amb ms de100.000 empreses, professioalsautnoms i nous emprenedors.

  El projecte t un pressupost de500.000, la major part delsquals es finanaran amb el Fonseuropeu FEDER. Tamb hi colla-bora la Diputaci de Barcelona,mentre que els deu municipisshauran de fer crrec de la cin-quena part del pressupost, que esrepartir proporcionalment a lapoblaci de cada municipi.

  RedacciMollet

 • 17Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Mollet18Mar

  201125lniavalls.cat

  Una placa reconeixer lactealtruista de donar sang

  del Valls Oriental, Joan Pi, i elpresident en funcions de lAssem-blea Comarcal Mollet-Baix Valls,Rom Parera.

  CAPTACIDurant tot el dissabte, lAsso-ciaci de Donants de Sang ha or-

  Foto: Ajuntament

  El comproms de collocar la placa es va assolir lany 2007

  RedacciMollet

  Una placa reconeixer totes lespersones donants de sang davantdel roure del nou Hospital de Mo-llet. Lacte de descoberta tindrlloc dem dissabte (12h) i dnaresposta al comproms al qualvan arribar lAjuntament i lAsso-ciaci de Donants de Sang del Va-lls Oriental lany 2007, quanvan presentar la placa i es vaacordar collocar-la a la plaadel nou Hospital de Mollet quanaquest estigus enllestit. Ambaquesta placa, lAjuntament ilAssociaci de Donant de Sangdel Valls Oriental reconeixenlacte altruista i desinteressat, isovint no prou reconegut, de to-tes aquelles persones annimesque amb la seva sang ajuden asalvar altres vides.

  Lacte de descoberta de la pla-ca comptar amb la presncia delalcalde de la ciutat, Josep Mon-rs, la regidora de Salut Pblica,Alcia Domnguez, el president delAssociaci de Donants de Sang

  Dem dissabte (12h) es descobrir la placa que sha collocat davant del roure del nou Hospital de Mollet

  ganitzat una capta de sang quetindr lloc de 10 del mat a 2 delmigdia i de 5 de la tarda a 9 delvespre, a la plaa del nou Hospi-tal. Avui, a ms, el Banc de Sangi Teixits subicar a lavinguda Lli-bertat (al costat del Mercat Mu-nicipal) de les 17 a les 21 h.

  El collectiu Electrotech, no? ofe-rir una sessi de techno avui ala Bombeta (21.30h) dins del ci-cle Concepto Eletrnico. Demdissabte, a ms, Duot actuaren el marc del Cicle Contamina-ci Acstica (20h). Duot s unprojecte que va comenar lany2006. El binomi ritme-melodiava ser lembri, els fonaments delqual es va anar modificant finsconsolidar un repertori, que com-binat amb improvisacions, con-formen el primer disc.

  Electrotech, no?i Duot actuarana la Bombeta

  La Biblioteca Can Mul ofereixel servei Internet i + des dahirRedacci> La Biblioteca CanMul ha installat un nou sistemaque permet oferir als usuaris elservei d'ofimtica des de tots elsordinadors, inclosos els infantils,i reservar la sala d'ofimtica pera cursos, a ms daltres milloresque ajuden a gestionar el dia a diadel servei. Internet i +, que vaentrar en funcionament ahir, suna eina que permet gestionar elservei dInternet i ofimtica alsordinadors daccs pblic quefunciona amb el programa Punt-Xarxa. La novetat daquest siste-

  ma s que permet tenir des delescriptori de lordinador laccsa internet i a programari dofim-tica i multimdia (Word, Excel,PowerPoint, Adober Reader,Windows Media Player...). Tamb permet fer reserves de lessessions amb antelaci des dequalsevol ordinador amb conne-xi a Internet, sense prvia reser-va al taulell de prstec; imprimirla informaci consultada; o gra-var informaci amb dispositiuUSB directament al PC sensecentralitzar el servei al taulell.

  La segona edici del llibre Delmercat a la taula: Receptes debaix cost, editat per la Diputaci,ja es pot trobar al Mercat Muni-cipial. La publicaci cont 120 re-ceptes casolanes i de baix costelaborades pels clients dels mer-cats de la demarcaci. Es tractade receptes econmiques, saluda-bles i a l'abast de tothom. Duesdelles provenen de Mollet: lacoca de recapte, de HortnsiaCondal, i el pop amb patates iallioli negat, dEster Astals.

  Ja es pot trobarel segon lllibrede receptes

 • 19Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Mollet20Mar

  201125lniavalls.cat

  E.A.> Ara Mollet-Esquerra hapresentat la web de la candidatu-ra. A www.aramollet.cat es po-dran veure les presentacionspersonals dels candidats, lacti-vitat del partit fins a les eleccions,i enllaos a Flickr, Twitter, Face-book, Youtube i Spotify que com-plementen loferta 2.0 daquestespai web. Des de la web es po-dran veure els plens en directe isituar en un mapa tot all que calarreglar a Mollet.

  Aramollet.catemetr els plensen directe

  E.A.> ICV-EUiA ha organitzatper al diumenge una activitatldica al Mercat Municipal (11h).Els participants, a partir de ma-terials reciclats, jugaran a cons-truir la ciutat desitjada: redissen-yant carrers i places, pensantvoreres ms amples, recalculantla velocitat per als cotxes, com-partint la calada per bicis, cot-xes i transport pblic, etc. Tot,per reflexionar sobre l'urbanis-me, la planificaci, la mobilitat,l'accessibilitat, les comoditatsen els desplaaments, etc.

  ICV-EUiA jugara reconstruir laciutat desitjada

  El PSC renova un ter de la llistaformada en un 20% per joves

  Redacci> Els socialistes jahan presentat els 35 membres dela candidatura molletana a leseleccions del 22 de maig. Encap-alada per Josep Monrs, estformada per representants detots els barris de la ciutat. Un terde la llista sha renovat i un 20%sn joves. En paraules de Mon-rs, la candidatura, una llista deciutat i renovada, comparteix ex-perincia i joventut.

  Les novetas en els llocs capda-vanters sn Merc Prez, JosRamon Bertoln (independent),Merc Bertrn (ind), Jess Soler(ind), Mila Vicente, Luis Collado,Rubn Lpez, Cristina Sandoval

  (ind), Alberto Alonso, Patricia delPozo i Juan Jos Baos. Dels ac-tuals regidors continuen AntonioFelices (independent, en el n-mero 2), Ester Safont (5), RafaelCabanilla (7), Josep Garzn (10),Mireia Dionisio (11), Alcia Do-mnguez (12), Sergi Garcia (13),Ruth Pazos (22) i Daniel Novo(24). Antonio Mendoza, presi-dent dhonor del partit, ocuparel nmero 25 de la candidaturasocialista.

  Hem complert amb la pa-raula donada i tenim la voluntatde sumar propostes que vagin enbenefici de la ciutat, afegia Jo-sep Monrs.

  Foto: PSC

  Moment de la roda de premsa de presentaci de la candidatura

  E.A.> Els joves d'AlternativaJove de Mollet i Joves dEsquer -ra Verda donaran a conixeravui a travs de la seva web(www.alternativajovemollet.org)les propostes rebudes durant elprocs participatiu. Es podranvotar i valorar el nou programaelectoral de la joventut en el seuconjunt. Volem encoratjar to-thom a treure el mxim partitd'aquestes oportunitats de parti-cipaci en la millora de la vida ala nostra ciutat, diuen.

  Els joves dEUiApenjaran avui elseu programa

  Redacci> La UGT ha aconse-guit 7 dels 13 delegats que com-posen la Junta de Personal delConsistori. El sindicat ha desban-cat per primera vegada CCOO,que sha quedat amb 4 delegats.Els altres dos representants hanestat per al sindicat Plus. Finsara, la UGT tenia 4 delegats, 6CCOO i 1 STPME. La participa-ci en els comicis ha estat del88,4% dels treballadors del con-sistori, ms de la meitat delsquals han votat lopci dUGT.

  La UGT send 7dels 13 delegats a lAjuntament

  Redacci> El CIRD Joana Bar-cala va acollir, dilluns, lassem-blea del Baix Valls de Solidari-tat Catalana per la Independn-cia (SI), que va definir els crrecsdefinitius de la secci local. Jor-di Oliv s el nou coordinador dela secci, Jaume Girbau, el secre-tari dAcci Municipal; Montser -rat Oliv, la secretria dOrganit-zaci i Finances; lex Pruna, elsecretari dImatge i Comunicaci;i Jordi Puyuelo, el responsabledAcci Xarxa 2.0.

  Jordi Oliv ser el coordinador deSI al Baix Valls

  E.A.> IxM ha criticat el malba-ratament de recursos pblicsque lAjuntament ha fet amb laseva darrera campanya de propa-ganda institucional i autobom-bo personalista de lalcalde ambledici dun butllet municipal de80 pgines cinc vegades msque lhabitual que sha fet arri-bar a totes les llars. El grup la-menta que shagi fet a noms vuitsetmanes de les eleccions muni-cipals; i quan el deute s de msde 32 milions, expliquen.

  IxM critica lapropaganda delgovern al butllet

 • 21Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • 22

  ParetsMar

  201125lniavalls.cat

  Nueva Rumasa reitera queCacaolat s solvent per s sola

  Foto: Vicente Ojeada

  Millorar les webs de les associacionsSota el ttol Novetats que aporta la nova versi del programari del portal den-titats (Clicportal 2.0), lAjuntament de Parets, a travs del servei de Participa-ci Ciutadana, ha programat un curs adreat a entitats que ja disposen de p-

  gina web al portal municipal http://entitats.parets.org.

  Una Cooperativa de Treball, eixdel programa de Joan Folguera Redacci > El candidat dICV-EUiA de Parets, Joan Folguera,sha reunit aquesta setmana ambel secretari general dICV, JoanHerrera per parlar sobre una deles propostes base del programaelectoral que els ecosocialisteselaboren per a les properes elec-cions municipals, la Cooperativade Treball i Serveis. Lobjectiu dI-niciativa s impulsar aquest nouorganisme des de lAjuntamentper tal de donar una sortida labo-ral a tots aquells joves que bus-quen feina o b necessiten asses-

  El candidat dICV-EUiA, Joan Folguera, i Joan Herrera

  Sara ArroyoParets

  Tal i com va informar Lnia Va-lls fa dues setmanes, NuevaRumasa confirmava divendreslentrada de Cacaolat en el con-curs voluntari de creditors, queser tramitat pel Jutjat Mercan-til nmero 6 de Barcelona. Im-mediatament desprs de confir-mar-se la notcia, UGT que tmajoria sindical a lempresa debatuts va ratificar que es perso-nar al concurs amb el desigque el jutge actui com ha fet elseu homleg a Granada i que sa-consegueixi apartar la famliaRuiz Mateos de la gesti de lem-

  blemtica empresa de batuts ca-talana.

  Parallelament a aquestes de-cisions, Cacaolat va iniciar diven-dres un calendari de protestesque saniran succeint durantaquest mes i que reivindiquen elmanteniment dels prop de 400llocs de treball que la filial t aBarcelona (200 a Parets i 200 alPoblenou). Divendres, els emple-ats shan donat cita a les 13h alpolgon de Can Volart, i dissab-te, la manifestaci ms multitu-dinria de les que prepara lem-presa, es far davant de la Gene-ralitat, a partir de les 12h.

  EMPRESA SOLVENTAquests dies, el grup Nueva Ru-masa ratificava en un comunicatel que el comit dempresa i la Fe-

  deraci Agroalimentria de laUGT reiteren des que es va iniciaraquest difcil procs per a Cacao-lat: s una empresa solvent. Lacompanyia ha exposat les xifresper avalar les seves previsions, totmostrant que Cacaolat t unsactius de ms de 205 milionsdeuros (31 de novembre de2010), un actiu circulant de 26milions i un passiu de 25 milions.Fins i tot el grup ha reconegutque per s sola s molt rentable.

  Imatge de les protestes de la setmana passada a Parets

  UGT es personar al concurs de creditors > Continuenles protestes a la seu de Parets i a plaa Catalunya

  Descobert un esquelet de donadurant les obres al casc anticRedacci > Murs de lpocamedieval, presumiblement delsegle XII, sis sitges demmagat-zematge daliments i un esquelet,probablement duna dona, i quetamb sestima que podria datarel segle XII, sn les troballes ar-queolgiques que shan descobertdes de finals del mes de febrerfins ara als carrers Major i Barce-lona, on sestan duent a terme lesobres de reurbanitzaci en elmarc del Pla de Millora del BarriAntic. Segons larqueleg Ale-sandro Ravotto, encarregat delstreballs, la posici del cos responals enterraments cristians de lesprimeres poques, amb orien-

  Les troballes

  sorament per inserir-se al mn la-boral. Herrera ha coincidit enque es tracta realment dun pro-jecte ambicis i interessant per talde lluitar de forma efectiva contrala taxa datur al municipi, que t1.600 desocupats. Mitjanantaquesta Cooperativa, Folgueravol interconnectar ofertes i de-mandes de treball que vagin desde latenci a la gent gran, comserveis de neteja, serveis de ma-nipuladors per la Industria, trans-port, manteniment general de lallar o jardineria, entre daltres.

  taci est-oest. La troballa es rela-ciona amb la proximitat de les-glsia i lexistncia dun cemen-tiri al seu voltant.

  Foto: ICV-EUiA

  Cacaolat t unsactius de ms

  de 205 milionsdeuros, segonsNueva Rumasa

 • 23Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201125lniavalls.cat

 • 25Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • La Llagosta26

  Mar

  201125lniavalls.cat

  Lliuren ms de 1.300 firmescontra la zona les Planes 2

  Foto: Eduardo Benito

  Nou curs de jardineria dAnimaletsDivendres es va iniciar el nou curs sobre jardineria organitzat per l'Asso-

  ciaci Protectora d'Animals i Plantes Animalets. El curs es desenvolupaels divendres, a partir de les 20h, a l'Acadmia Llagosta Language Center.

  Durant sis sessions es parlar del terra, el cultiu i la cura de les plantes.

  Millores a la zona infantil de laplaa Francisco Javier SerranoRedacci> L'Ajuntament estportant a terme durant aquestsdies reformes a la zona infantil dela plaa de l'Alcalde Francisco Ja-vier Serrano i al Parc Popular. Enel primer cas, s'ha eliminat la vo-rera que delimitava les dues zo-nes de jocs infantils, que haviaprovocat alguna caiguda. Ara, es

  procedir a la installaci delter ra de cautx i d'algun ele-ment de joc ms. D'altra banda,al Parc Popular s'han eliminat lesobertures situades a la part dedar rere de les dues fonts. Ara, totel terra est al mateix nivell.Amb aquesta mesura, l'Ajunta-ment tamb vol evitar caigudes.

  Estat actual de la plaa

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  Un grup de vens ha lliurat alAjuntament 1.360 contra elnombre dhabitatges que es pro-jecten construir a les Planes II. Aaquesta rea Residencial Estra-tgica (ARE) es preveuen vuitedificis de nou plantes dalada,altres quatre de sis i tres ms dequatre plantes dalada, a msdun bloc de 20 plantes al qual sesumar un altre de les mateixescaracterstiques en un futur. s aaquestes dues torres a les qualssoposa la Plataforma ARE s,pero no as, que critica que lA-juntament hagi variat al projec-te inicial, que contemplava 45 ha-bitatges per hectrea amb una al-ada mxima de tres plantes.

  Segons la plataforma, la Lla-gosta t una densitat de poblacimolt per sobre de la mitjana ca-talana els 13.710 ciutadansviuen en 0,99 quilmetres qua-drats i la previsi actual de 794habitatges, sense comptar ambles dues torres, resulta ser una

  barbaritat. Lentitat espera quelAjuntament doni resposta a laseva petici: Hauria de ser sen-sible amb el que la plataforma de-mana ja que, segons les dades deles que disposem, la majoria deles poblacions shan acollit a lA-RE amb el mnim dhabitatgesper hectrea, que sn 50, que sprecisament el que la nostra pla-taforma defensa.

  La plataforma es va reunir di-marts a la tarda amb lalcalde,Antonio Rsquez. Era la quartavegada que es trobaven i, segonsMiguel Ruiz, el resultat va ser elmateix. Lalcalde, en un mon-leg, els va explicar el projecte,que ja est aprovat. Vam sortirdecebuts, afegeix, alhora queha anunciat una concentraci a laplaa dAntoni Baqu el properdimarts a les 19 hores per donara conixer als ciutadans en quconsisteix aquesta ARE. La pla-taforma tamb ha enviat unacarta a tots els partits poltics delmunicipi i ha anunciat que por-tar les signatures recollides a laGeneralitat.

  Foto: E.B

  OBERT AL DILEGAntonio Rsquez ha assegurat queel principal inconvenient amb elqual compta la Plataforma s queel projecte ja est aprovat defini-tivament i que est pendent delvistiplau del departament de Po-ltica Territorial i Obres Pbliques,on est subjecte a anlisi. Rsquezexplica que, en funci del que di-gui la Generalitat i si les alterna-tives sn viables, estar obert aldileg: Tant de bo hagus apare-gut abans, perqu s necessari,per ara no s el moment msadequat, explica. Encara hi hatemps, afegeix, ja que el projecteest en un estat embrionari: nosha constitut el consorci formatper lAjuntament i lIncasl per ti-rar endavant el projecte.

  Rsquez ha defensat el projec-te presentat per lAjuntament, jaque es van seguir els criteris mar-cats de creaci dhabitatge pblici de zones verdes, limpuls dunazona dactivitat econmica inte-grada en el municipi, la generacidequipaments i lequilibri econ-mic.

  Redacci>Lassemblea extraor-dinria del PSC de la Llagosta, ce-lebrada divendres passat, vaaprovar per unanimitat la candi-datura que encapala AntonioRsquez per a les eleccions muni-cipals del proper 22 de maig.Rsquez anir acompanyat perRal Valero, Vanessa Herrador,Ral Lpez, Antonia Illescas,Mariano Garca, Montse Cepas,Fran Ruiz, Xavi Lpez, SusanaIglesias, Xavi Snchez, LeonorSabat, Conchi Jimnez, scarSierra, Luis Ort, Inma Buades,Francesc Nasarre, Sandra Cara-ballo, Ivn Crespo, Benito Garca,Mara Gaona, Mari ngels Berna-beu i Pere Alcraz.

  E.A.>El Centre Cultural acolliravui lacte de presentaci de lacandidatura de la coalici ICV-EUiA a les eleccions del 22 demaig. Lacte tindr lloc a partir deles 19h i comptar amb la inter-venci de la diputada al Parla-ment Merc Civit, a ms del capde llista de la formaci, AlbertoLpez. La coalici espera que el22 de maig es produeixi un can-vi a la Llagosta i que aquest esti-gui representat per ICV-EUiA, jaque actualment s el projectems til per afrontar els reptesque necessita la Llagosta, ambtransparncia, com el projecte ur-banstic de les Planes II, entredaltres.

  ICV-EUiA farpblica avui laseva candidatura

  Els socialistesconcreten els 23noms de la llista

  Membres de la plataforma es va reunir dimarts passat amb lalcalde

  La Plataforma Are s, pero no as es va reunir dimartsamb lalcalde > Antonio Rsquez est obert al dileg

 • 27Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • La Llagosta28Mar

  201125lniavalls.cat

  Diumenge, trobada dels gegants vallesans

  de Sant Josep finalitzar el dia 2dabril amb la projecci del docu-mental La Llagosta, vides i ca-mins.

  NIT FEM POBLEDilluns, dia festiu al municipi, esvan lliurar els premis de la nitFem Poble del Frum de Debate

  Foto: Eduardo Benito

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  En Josepet, la Blanqueta i laTorradeta estaran molt benacompanyats aquest diumenge,quan la Colla Gegantera de la Lla-gosta celebrar la 18a Trobadacomarcal de gegants i capgrossosdel Valls Oriental i Occidental.Lacte, que coincidir amb eldes aniversari de lentitat, arren-car a les 9.30h amb la plantadade gegants i capgrossos a l'avin-guda de lOnze de setembre. Lacercavila siniciar a les 11.30h ifinalitzar a la plaa dAntoniBaqu, on se celebrar lacte cen-tral. Hi participaran 31 colles.

  Aquest s un dels actes msdestacats del programa de SantJosep. Dem dissabte (20.30h),a ms, la companyia NanocosmosTeatre representar lobra Elhundimiento del Titanic, la co-media, de H. Magnus Ezensber-ger, dirigida per Marius Her-nndez. Lentrada, que es potrecollir a lOAC, s gratuta. Hihaur una segona representaciel diumenge 27 a les 19h, tambal Centre Cultural. El programa

  s un dels actes ms destacats de les festes de Sant Josep i coincideix amb els deu anysde la colla llagostenca > Dilluns es van lliuraran els premis de la desena Nit Fem Poble

  Llagostense. El guard a la cate-goria d'Esports va ser per al ClubDeportivo Viejas Glorias, per laseva tasca esportiva durant msde 30 anys. El premi en l'apartatSocial va ser per a Antonio Mel-gar Lan, fundador de la perru-queria Melgar. En Cultura, elpremi va recaure sobre el grup de

  teatre Tell. El premi especial deljurat va ser per a Melcior Garcia,membre de l'Agrupaci Sardanis-ta de la Llagosta, per la seva tas-ca al programa de Rdio la Lla-gosta, la Veu Sardanista. A l'ac-te van assistir unes 150 persones.Dissabte passat, a ms, dia delpatr, el Centre Cultural es va

  omplir per veure el concert deJazz del Cor de Cambra del Va-lls Oriental, el Cor Jove Amicsde la Uni, el Mart Ventura Trioi Laia Cagigal; i les Llagostes delavern tamb van oferir el bateigdel foc. Dimarts, a ms, els alum-nes de lEscola de Msica van ofe-rir un concert al Centre Cultural.

  La presentaci i el bateig del foc de les Llagostes de lavernEl jazz va omplir el Centre Cultural dissabte

 • 29Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • 30

  Santa PerptuaMar

  201125lniavalls.cat

  El parc dels Ametllers, el 15 dabrilEls treballs durbanitzaci del Parc dels Ametllers finalitzaran el 15dabril, segons va informar la regidora dUrbanisme i Planificaci,

  Mara ngeles Snchez, durant la visita dobres del 22 de marpassat. Una delegaci municipal tamb ha visitat el parc de la Pau.

  Alstom acomiadar 400treballadors perpetuencsLempresa atribueix la decisi a la caiguda del negociferroviari > LAjuntament els dna els seu suport

  AgnciesSanta Perptua

  La multinacional francesa Als-tom sha sumat a la llista negradempreses que deixaran al car-rer centenars de treballadors.Dimarts anunciava un pla d'a-just que preveu una reducci de400 llocs de treball a la seva f-brica de Santa Perptua. Entotal, l'esborrany del pla d'ajustde l'empresa, presentat aquestdimarts al Frum Europeu deTreballadors, preveu acomiadar1.380 empleats en els centresd'Alstom a Alemanya, Itlia iEspanya per fer front a la baixademanda en aquests pasos imantenir la competitivitat in-dustrial. Segons l'empresa, l'a-just de plantilla es deu a lacaiguda del negoci ferroviari,derivat del baix nivell de coman-des realitzades pels operadorspblics.

  Les informacions sobre pre-

  Foto: Arxiu

  sentaci d'un eventual EROd'extinci van comenar el pas-sat 25 de febrer, quan la com -pan yia va mantenir una reunid'abast europeu amb els repre-sentants dels treballadors enqu va explicar la seva intencide reestructurar el seu negociferroviari a Europa. La compan -yia s'ha comproms a reduir "en

  la mesura del possible" l'im-pacte d'aquestes retallades so -bre els empleats afectats.

  Dimecres, el regidor de Pro-moci Econmica i Indstira,Antonio Egea, assegurava quelAjuntament estar al costat deltreballadors per lluitar per lapermanncia dAlstom a SantaPerptua.

  Treballadors dAlstom, manifestant-se lany passat

  Redacci > La Policia Local haalertat duna possible estafa, des-prs de ser alertats per diversosvens que han rebut falses truca-des telefniques i visites en nomde la companyia daiges per re-alitzar inspeccions a les installa-cions daigua o per prendrenmostres. La companyia submi-nistradora daiges a Santa Per-ptua, CASSA, ha ems un comu-nicat a travs del qual ha volgutdeixat clar que aquestes personesen cap cas no pertanyen a la

  La Policia alerta duna estafaper falses inspeccions daigua

  seva empresa i que els seus tre-balladors estan degudamentacreditats i sidentifiquen en totmoment com a personal de lacompanyia.

  La Policia ha volgut donar al-guns consells en aquest cas i endaltres similars, com ara les re-visions del gas. Cal estar alerta ino facilitar laccs al domicili apersones desconegudes que di-guin ser operaris de les com-panyies subministradores. Elsoperaris han danar correcta-

  E.A. > Plataforma per Catalun-ya, que encara no ha fet pblic elseu candidat a les eleccions del 22de maig, han iniciat la campan-ya. Dijous passat van informarsobre el seu projecte des delmercat municipal. El partit creunecessari un canvi dactitud pertal dacabar amb la permissivitatque lAjuntament i els seus gover-nats tenen amb la immigracidescontrolada que ha arribat a laciutat els ltims anys.

  PxC creu que nosha controlat laimmigraci prou

  E.A.> Manuel Caro ser el capde llista de Ciutadans Santa Per-ptua a les eleccions del 22 demaig. Lassemblea el va escollirper unanimitat, juntament ambels quatre segents a la llistacandidata: Elena Caro, DomingoGarca, Carolina Zaar i Jos Mu-oz. Ciutadans es presentar persegon cop a les eleccions munici-pals. La primera va ser lany2007, amb Fermn Prez com acandidat, i va obtenir 225 vots.

  Manuel Caroencapala la llistade Ciutadans

  Foto: Ajuntament

  Moment del lliurament de les claus dels pisos, dilluns passat

  Redacci> El subdirector gene-ral de Promoci de lHabitatgeProtegit i de Sl Residencial de laGeneralitat, Antoni Teignier, ilalcalde, Manuel Ruiz, van lliu-rar dilluns les claus de 24 pisos deprotecci oficial de lloguer si-tuats a lavinguda de Mossn Ja-cint Verdaguer i al carrer de Sal-vador Espriu. Encara queden perlliurar, per, nou ms. Ledificidisposa de 60 habitatges i els ad-judicats tenen duna a dues habi-tacions i una superfcie de 42 m2a 57 m2. Els preus del lloguer vande 246 a 341 euros mensuals, in-closes les despeses comunit-ries. Aquest mes de mar lAjun-

  Es lliuren les claus de 24 pisosde lloguer amb protecci oficial

  tament ha iniciat les obres dade-quaci del local de 171 m2 de laplanta baixa que es destinar agent gran i hi haur dues salesdusos mltiples, un despatx das-sistncia social, i una sala dereunions, entre daltres serveis.

  Els altres pisos adjudicats per-tanyen a un bloc del carrer de Sal-vador Espriu amb lavinguda deGirona que t un total de 60 ha-bitatges, i que ja en una primeraconvocatria tamb es van adju-dicar la majoria de pisos. La su-perfcie s de 42 m2 a 50 m2, dis-posen duna a dues habitacions itenen un preu de 246 euros a 268euros mensuals.

  ment uniformats i acreditats, i encas de dubte es recomana feruna trucada telefnica als serveisdatenci al client de les compan-yies que acostumen a aparixer ales factures que remeten al domi-cili. Si ja es troben dins del domi-cili, cal no perdrels de vista encap moment, ats que shan de-tectat casos en qu saprofiten percometre furts de diners, cartereso telfons. Tamb shan donat ca-sos en que shan cobrat preusabusius per reparacions que noho justificaven o fins i tot per ava-ries causades pels propis indivi-dus. Les companyies subminis-tradores truquen sempre abansdassistir als domicilis.

 • 31Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Santa Perptua32Mar

  201125lniavalls.cat

  Les consultes a lOMIC pugenLa major part de les qestions tenen a veure amb el servei de telefonia

  RedacciSanta Perptua

  Durant el passat any 2010, lesconsultes presentades l'OficinaMunicipal d'Informaci al Con-sumidor (OMIC) van augmen-tar en un 83,6% respecte a l'anyanterior (de 758 a 1.392) i lamajoria tenen relaci amb elsserveis que ofereixen les com-panyies de telefonia. En canvi,les reclamacions van disminuiren un 17,4%. Lany passat, ams, es van incrementar en un47% el nombre total d'usuarisque van recrrer a aquesta ofi-cina.

  Foto: Arxiu

  LOMIC

  Segons la Regidoria de SalutPblica i Consum, el fort incre-ment del nombre de consultesconstata un major coneixementdel servei de consum per partde la poblaci, que no solaments'hi ha adreat per presentar re-clamacions sin tamb per as-sessorar-se abans d'adquirirproductes o contractar serveis.En canvi, el nombre de recla-macions ha baixat en un 17,4%(de les 414 del 2009 a les 342del 2010) i s fruit, segons laseva opini, de les campanyesd'informaci impulsades perl'Ajuntament. Els problemesamb les factures del telfon van

  La Junta de Govern local ha ad-judicat al Grup de Serveis d'Ini-ciatives Socials, GSIS, que gestio-na l'escola Barcanova del castellde Can Tai, una parcella deconreu extensiu de sec, situadaentre els Horts de la Plana delMol, la Riera de Caldes i l'avin-guda de l'Onze de Setembre, i laneteja de diverses zones verdesdel municipi. Els dos contractess'han atorgat desprs d'un con-curs d'oferta pblica. GSIS ha ob-tingut la major puntuaci.

  Dos contractesper a lescolaBarcanova

  Un accident entre dos camions vaprovocar dilluns fins a sis quil-metres de retencions a l'AP-7, al'altura de Santa Perptua, endirecci a Girona, i va complicaren cadena tamb la circulaci a laC-58 i la B-30. La collisi va te-nir lloc a Barber, on van xocarper motius que es desconeixen uncami de grans dimensions ambun de menor mida. El conductord'un dels vehicles va quedar atra-pat a la cabina i va haver de serevacuat pels Bombers. Es van ha-ver de tallar dos carrils.

  Sis quilmetresde retencions perun xoc a lAP-7

  Lassociaci Projecte Rius i lA-juntament han organitzat per adem dissabte una nova jornadade neteja despais fluvials deno-minada Fem dissabte. La troba-da ser a partir de les 10 del matal Parc de la Ribera a lalada delpont de lavinguda de lOnze deSetembre. Hi collaboraran les-cola Barcanova i membres delsgrups dacci del Consell Muni-cipal de Medi Ambient. Els vo-luntaris rebran un esmorzar.

  Fem dissabtenetejant elsespais fluvials

  LAjuntament de Santa Perptuasha adherit a LHora del Plane-ta que organitza lentitat WWFdem dissabte. Entre les 20.30 i21.30 hores, el consistori apaga-r els llums de la faana de lA-juntament, lEsglsia Parroquial,la Biblioteca Municipal JosepJard, el Casal dAvis de la plaade la Vila i la Granja Soldevilaamb la finalitat de donar suporta aquesta acci contra el canvi cli-mtic. Aquesta iniciativa es por-tar a terme de forma simultniaa 6.000 ciutats de tot el mn.

  Apagada perlluitar contra elcanvi climtic

  protagonitzar la majoria de lesconsultes (39,5%), seguides, debastant lluny, dels conflictesamb l'electricitat, el comer, lesassegurances o les entitats ban-cries. La crisi econmica i laincapacitat de moltes famliesd'afrontar determinades despe-ses tamb es veu reflectida enl'increment de reclamacions iconsultes sobre temes d'assegu-rances i entitats bancries.Tamb s remarcable l'incre-ment de les consultes sobre ha-bitatge, especialment les delloguer i les reclamacions exis-tents entre particulars sobreaquest tema.

 • 33Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls.catMar201125

 • Sant Fost34

  Mar

  201125lniavalls.cat

  Quim Prez rep un suport majoritariMs de 160 persones van assistir, divendres, a la presentaci delcandidat de CiU. Quim Prez va rebre un emotiu homenatge per

  part dels seus companys de partit amb un vdeo en el qual aparei-xien vries persones, com el president Artur Mas, donant-li suport.

  Foto: Arxiu

  El complex esportiu

  Les preinscripcions a CanLlad superen les previsions

  Loferta en la matriculaci delCentre Esportiu Municipal CanLlad de Sant Fost ha tingut unaresposta inesperada. Dilluns es vaobrir el termini de preinscripcii la cua per aconseguir els des-comptes arribaven prcticamentfins a la carretera. Aquest primersinscrits es beneficiaran de la pro-moci inaugural: els vens deSant Fost tenen una reducci dela quota mensual durant els tresprimers mesos; els 500 primersno han dabonar matrcula i, finsa linscrit 1.000, tenen una reduc-ci del 50%.

  LAjuntament est valorant lapossibilitat dampliar aquestaoferta, donada la bona acollidaque ha tingut entre la poblaci.Linters que ha despertat CanLlad entre els vens de Sant

  El centre sinaugura dem > El dia 27, portes obertes

  Elisabeth AlfaroSant Fost

  Dem, manifestaci pels jovesmotoristes atropellats al 1010E.A.> Carretera B-5oo, a lala-da del cementiri, a les 16h. Aquests el punt de sortida de la mani-festaci que han convocat els fa-miliars i amics dAntonio Franga-nillo, de 17 anys, i Alba Rojas, de16, una parella de joves que vanser atropellats per un conductorbegut quan viatjaven en la sevamoto, el 27 de febrer de 2010.Lobjectiu s denunciar que elculpable continua en llibertat.

  Des dall sortiran cap a Mollet:entraran per lavinguda Llibertatfins a la rambla Fiveller, on tin-dr lloc una sentada davant delsjutjats. Tot seguit, els manifes-tants continuaran per la ramblaPompeu Fabra fins arribar a lA-juntament, on tamb seuran.

  El conductor, Julin Santos S,de 23 anys, va ser detingut quanes donava a la fuga. La taxa dal-cohol en sang era de 0,96.

  La renovaci del DNI es podrrealitzar des dun equip mbilRedacci> LEquip Mbil delDNI de la Direcci Superior dePolicia de Catalunya far paradaa Sant Fost en breu. Aquest equipexpedir DNI de primera ins-cripci i renovaci per caducitat,prdua, substracci, deteriora-ment o canvi de domicili.

  Les persones interessades hande trucar al telfon 93.579.69.80de lOficina dAtenci Ciutadanade lAjuntament i facilitar el seu

  nom i telfon. Una vegada hihagi un nombre adequat de solli-cituds, lequip mbil assignaruna d