of 56 /56
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 22 dʼoctubre de 2010 · Núm. 325 · Any X · 19.000 exemplars Parets Seguer negocia a Madrid una nova estació de Rodalies 26 Mollet Les obres a les Pruneres provoquen canvis en el trànsit 34 L’alcalde de les Franqueses, contra el Quart Cinturó que havia aprovat Foto: Eduardo Benito Esteve Ribalta s’ha manifestat contra el traçat tot i haver-li donat el seu vistiplau al mes de maig Més vincles de Millet amb Palay i CDC 13 3 50 L’Ametlla Un llaç humà contra el càncer de mama Un llaç humà contra el càncer de mama

LÍNIA VALLÈS 325

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LÍNIA VALLÈS 325

Text of LÍNIA VALLÈS 325

 • redacci 93 519 43 96 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  lniavalls22 doctubre de 2010 Nm. 325 Any X 19.000 exemplars

  ParetsSeguer negociaa Madrid una novaestaci de Rodalies 26

  MolletLes obres a lesPruneres provoquencanvis en el trnsit

  34

  Lalcalde de les Franqueses, contrael Quart Cintur que havia aprovat

  Foto: E

  du

  ardo B

  enito

  Esteve Ribalta sha manifestat contra el traat tot i haver-li donat el seu vistiplau al mes de maig

  Ms vincles de Millet amb Palay i CDC

  13

  3

  50

  LAmetlla

  Un lla hum contra el cncer de mamaUn lla hum contra el cncer de mama

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  2010222 lniavalls

 • En portada 3lniavallsOctubre201022

  Foto: L. V.

  La poltica fa estranys companysde llit, per tamb provoca que eldiscurs de determinats poltics si-gui incomprensible. Aquest dar -rer cas s el de lalcalde de lesFranqueses del Valls, EsteveRibalta (PSC), que de portes en-dins negocia el traat del QuartCintur i de cara als ciu tadansencapala manifestaci ons contraaquesta polmica carretera.

  En una reuni celebrada almaig passat al Consell del Poblede Llerona, el franques va pac-tar el traat de lautovia. Tambhi van ser presents els batlles deCanovelles, Jos Ori ve, i de lA-metlla, Jordi Pousa per, a dife-rncia del primer, aquests dosdarrers no shan pro nunciat p-blicament com ell.

  Des del PSC, la consellera deJustcia i recent nomenada n-mero dos de la can didatura socia-listes per Barcelona a les elec-cions autonmiques del 28 de no-vembre, Montserrat Tura, vaqualificar dabsurd que ERC iICV, les altres dues formacionspoltiques que conformen el Tri-

  partit, i els secretaris generals deles quals tamb van ser presentsa la capital del Valls Occidental,soposin a la construcci de lanova infraestructura.

  DEBAT CLARIFICADOREl dimarts 6 doctubre, nomscinc dies desprs de la manifes-taci de Sabadell contra el QuartCintur, al programa Tal com ra -ja de Canal Catal Valls Orien-tal, es va debatre sobre la polmi-ca autovia orbital. Els convidats(els diputats Jordi TerradesPSC i Jordi Turull CiU, elpor taveu de la Campanya contrael Quart Cintur, Toni Altai, i lapresidenta del sindicat agrariAsaja, Rosa Pruna) van tractar laconvenincia o no daquesta in-fraestructura i les diferents pro-postes per al seu traat.

  En aquell debat, Pruna va as-senyalar que alguns dels alcaldesque inicialment estaven dacord

  amb el projecte han canviat di-dea; a tall dexemple va citar elbatlle de les Franqueses que haqualificat el Quart Cintur com aaverraci. Terrades li va repli-car que la proposta del Govern dela Generalitat sha estat analit-zant amb els governs locals peron passa aquesta via, discutint elstnels, els falsos tnels, els via-ductes i les alades i profundi-tats.

  Turull va recordar que la pos-tura de CiU quan tenia lalcaldiaabans de la moci de censura eranegativa pel que fa al pas de lanova autovia per aquest termemunicipal. Sempre un no per lesFranqueses i continuem, va re-marcar la presidenta dAsaja.

  LA MANIFESTACIUnes 2.000 persones es vanmanifestar a la capital del VallsOccidental, entre elles lalcaldede les Franqueses, Esteve Ribal-

  ta (PSC). El batlle socialista, enla capalera de la protesta i por-tant la pancarta que obria lamarxa, va estar acompanyat delsregidors socialistes Juan Anto-ni Marin (Poltica Territorial iObra Pblica i Serveis Munici-pals), Gisela Santos (Dinamitza-ci Econmica, Treball, Comeri Turisme; Participaci Ciutada-na; Poltiques Socials, Igualtat iSanitat) i Josep Randos (Segu-retat Ciutadana i Esports). Totsquatre van viatjar des daquestmunicipi en els dos autocarsdes plaats i pagats per lAjunta-ment.

  En opini de lequip de governde lAjuntament de les Franque-ses, la manifestaci va resultar unxit igual que la iniciativa de po-sar autobusos a disposici delsciutadans que es volguessin des-plaar fins a Sabadell. La notciafins i tot es va publicar al web mu-nicipal.

  Segons reconeixel diputat JordiTerrades (PSC),el Govern va informar els alcaldes sobreels detalls de lanova autovia

  Jos A. Pilar Valls Oriental

  Ribalta, Marn i Santos, al marge dret de la imatge, encapalant la manifestaci de Sabadell contra el Quart Cintur, a primers doctubre.

  Ribalta va aprovar el traat del 4rt Cintur i ara es manifesta contra la seva construcciLalcalde franques va participar al maig en una reuni informativa celebrada al Consell delPoble de Llerona > Tamb hi van assistir els batlles dels municipis de Canovelles i lAmetlla

 • Comarca4Octubre

  201022lniavalls

  El Quart Cintur que vol la GeneralitatEl Govern considera que el traat escollit pel Ministeri de Foment espanyol s el que mssajusta al Pla Territorial Metropolit > Ha proposat tnels i viaductes de ms longitud

  Infografia: DPTOP

  El traat escollit pel Ministeri deFoment s el que ms sajusta ala proposta del Pla TerritorialMe tropolit de Barcelona, se-gons la Generalitat. El Departa-ment de Poltica Territorial iObres Pbliques (DPTOP) hapresentat allegacions a lestudiinformatiu del tram de la B-40en tre Terrassa i Granollers, pro-posant canvis com adaptar lafuncionalitat a alguns enllaos,incorporar ms longitud en t-nels i viaductes i ajustar el recor -regut en alguns punts. Segons hainformat el departament, lobjec-tiu daquestes propostes s millo-rar lencaix i la connectivitat dela futura autovia amb el territo-ri i minimitzar el seu impacte enlentorn.

  LLI I LES FRANQUESESEn les seves allegacions, el De-partament de Poltica Territoriali Obres Pbliques considera glo-balment vlida lalternativa esco-llida pel Ministeri de Fomentpel seu grau de concordanaamb la planificaci territorial delmbit metropolit de Barcelonai daccessibilitat als municipispels quals discorre la futura au-tovia.

  Pel que fa al Valls Oriental, eldibuix fet per la Generalitat afec-ta els municipis de Lli dA-munt i les Franqueses. En el pri-mer cas, el Pla Territorial Metro-polit de Barcelona perfila, apartir de les aportacions del pro-cs de participaci pblica, untraat ms al nord, proper al l-mit amb el terme de Santa Eul-lia de Ron ana. El DPTOP propo-sa al Ministeri de Foment que es-tudi aquest recorregut alterna-tiu en aquest mbit.

  A les Franqueses del Valls, elDPTOP proposa adoptar el traatprevist en el Pla Territorial Me-tropolit, que transcorre lleuge-rement cap el sud per lespai

  lliure existent, evitant aix lafec-taci dunes naus i allunyant-sede les cases i de lesglsia deSanta Maria de Llerona.

  MS TNELS I VIADUCTESEl 30 de juliol passat, el Ministe-ri de Foment va iniciar el procsdinformaci pblica de lestudidel Tancament de lautovia B-40entre Terrassa i Granollers. Eltraat daquest tram, consideratcom a ms idoni, t una longitudde 34,7 quilmetres i inclou 10enllaos, 17 viaductes i 5 tnels.

  Tenint en compte les caracte-rstiques de la futura autovia i lamorfologia i poblaci del Valls,la Generalitat considera impor-tants els tnels i viaductes per a

  la integraci de la nova infraes-tructura en el territori i plantejaincrementar-ne el nombre i lon-gitud. Aix, proposa construirdos viaductes ms i perllongar-neset, a ms dexecutar 4 nous t-nels en el traat escollit pel Minis-teri i 6 tnels en els trams de noutraat proposat pel DPTOP.

  Aix mateix, la Generalitatproposa al Ministeri de Fomentre baixar la seva cota entre lacar retera de Cnoves a Samalsi lautopista AP-7, i lestudi de lamillora de la connectivitat ecol-gica en els trams entre Terrassai Sabadell i en tre Sentmenat i Cal-des de Mont bui en la zona deTor re Ma rimon.

  CONNECTIVITATPer connectar la B-40 amb les po-blacions i la resta de la xarxa vi-ria, el traat escollit inclou 10 en-llaos, la tipologia dels qualsquedar detallada en el projecteconstructiu corresponent. Enaquest sentit, les observacions delDPTOP estan encaminades a mi-llorar laccessibilitat de la carre-

  tera i la funcionalitat i capacitatdels enllaos previstos.

  Aix, proposa introduir algunsajustos de detall en els accessosa Terrassa, Sabadell, Lli dA-munt-Santa Eullia de Ronanai analitzar la viabilitat de crear unenlla no recollit a lestudi infor-matiu per connectar amb la ca-rretera BV-5151 (de Cnoves a Sa-mals) i accedir cap als nuclis deLlerona i Marata (les Franquesesdel Valls).

  Daltra banda, el DPTOP plan-teja redefinir els enllaos amb laC-59 i laccs a Caldes de Mont-bui. El traat escollit estableix unenlla format per una rotonda anivell a la C-59, sota lautovia, iels ramals corresponents. La Ge-

  El dibuix fet perla Generalitatafecta els termes de Lli i les Franqueses

  El Govern proposa ms tnels i viaductes en el traat

  neralitat considera ms ptimun a tres nivells, ats el volum detrnsit que recull la C-59.

  Tamb proposa un enlla ambla C-17, entre lAmetlla del Vallsi Canovelles. El DPTOP conside-ra que calen ajustos en la ubica-ci i configuraci de lenlla, pertal dadequar-se millor al trnsitque registra la C-17, duns 60.000vehicles diaris. Aix, planteja unaccs a tres nivells amb una ro-tonda intermdia i que, en funcide les anlisis de trnsit, sestu-di la possibilitat dincloure ra-mals directes sense passar per larotonda per als moviments queho requereixin a partir dels flu-xos de la circulaci.

  El projecte que sha sotms ainformaci pblica dna conti-nutat als trams entre Abrera iTer rassa (Olesa de Montserrat-Viladecavalls, en execuci), i alsAbrera-Olesa i Viladecavalls-Ter -rassa, que van entrar en servei eljuny passat. La B-40 t com a ob-jectiu afavorir laccessibilitat iles comunicacions intercomar-cals, descongestionar lAP7/B-30 entre el Papiol i Mollet del Va-lls i canalitzar el trnsit de vehi-cles entre Abre ra i Granollers.

  En lenlla amb lAP-7, al ter-me municipal de la Roca del Va-lls, es proposa mimitzar limpac-te que genera el creuament deltram final de lautovia per sobrelAP-7, aix com facilitar el movi-ment cap a Granollers dels vehi-cles procedents de Matar per laC-60, que el traat escollit pel Mi-nisteri de Foment no preveu.Daltra banda, el DPTOP propo-sa que es tingui en compte la pla-nificaci de la Generalitat respec-te de la C-35, que en aquest m-bit discorre com a calades late-rals de lAP-7.

  En aquest sentit, es proposaque es defineixi una nova opcien qu lautovia creui per sotalAP-7 per enllaar amb la C-60i connecti adequadament amblautopista i les calades lateralsplanejades (C-35).

  Jos Antonio Pilar Valls Oriental

  En el grfic es veu la proposta de la Generalitat, inclosa en les seves allegacions al projecte del Ministeri de Foment.

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • Comarca6Octubre

  201022lniavalls

  La natalitat disminueix al Valls OrientalDesprs de 13 anys daugment, els naixements es van reduir un 3% durant lany 2009

  RedacciGranollers

  L'Institut d'Estadstica de Cata -lunya (Idescat) ha fet pbliquesles dades referides als naixe-ments de l'a ny 2009. Desprs de13 anys dincrements constantsde la natalitat, es va registraruna dismi nuci del total de nai -xements, de gaireb un 5% alconjunt ca tal. Al Valls Orien-tal el nombre de naixements esva situar en 4.912, xifra que su-posa una reducci del 3% res -pecte l'any anterior. D'aquestnombre total de naixements, el23% sn fills de mares estran-

  Foto: E. B.

  La petita Txell va nixer el 2008.

  geres, percen tatge situat persota del conjunt catal.

  L'any 2009, el Valls Orientalveu frenada en sec la tendnciaa l'ala en la natalitat dels dar-rers anys, amb un nombre denaixements de 4.912, xifra quesuposa un 3% menys que l'any2008. El nombre de natalitatsde mares de nacionalitat estran -gera s'ha situat en 1.125, xifraque suposa un 23% del total, unpercentatge que est 5 punts persota del conjunt catal. A Gra -no llers, les xifres de naixementstotals se situen en 702, delsquals un 36% sn de mares deprocedncia estran gera.

  Redacci > Amb l'objectiu d'a-judar els joves a compartir unavivenda ha es tat creat el progra-ma Compartir Habitatge, que jafunciona des de fa un temps alsmunicipis del Barcelons, i alqual s'hi ha su mat recentment elValls Oriental i altres comarquesde la provncia de Barcelona. Elser vei, que s'ofereix a travs de lesBorses Joves d'Habitatge, va di-rigit a joves que busquen pis percompartir posant-los en contacteamb propietaris que volen llogarparcialment el seuhabitatge, ob amb joves que te nen llogat unpis i volen sotsarrendar unahabitaci a un altre jove. El nouweb del programa vol esdeveniruna eina d'utilitat a l'hora de fa-cilitar la recerca de company depis o habitatge, com tam b la in-formaci i els instru ments neces-saris per formalit zar el con-tracte.

  Aquest nou web, que ha estatimpulsat des del Consell Comar-cal del Barcelons amb la colla -boraci de la Secretaria Generalde Joventut de la Generalitat, dela Diputaci de Barcelona i delsajuntaments, tamb comptaamb la participaci dels consellscomarcals que s'han sumat alprograma, entre d'ells el ConsellComarcal del Valls Oriental. Alnou web es pot trobar docu-mentaci sobre el funcionamentdel servei, d'assessorament le -gal, drets i deures i tamb laguia jove Compartir pis, mit-janant la qual es vol orientar elsjoves en el concepte de la con-vivncia amb altres persones itamb ajudar-los a escollir elscompanys ms afins.

  Una web ajudaals joves a cercaruna vivenda

  Les xifres globals del pas vandisminuir el nombre de naixe-ments desprs de 13 anys d'aug-ments, amb una reducci del4,7% en relaci amb el 2008. Elnom bre de naixements va ser de84.849, dels quals un 71,3% vanser de fills de mares de naciona-litat espanyola i el 28,7%, dema res estrangeres. En el cas delEstat espanyol, el percentatgede mares estrangeres va ser del20,6%.

  Segons l'Idescat, la distribu-ci dels naixements segons lanacionalitat de les mares mostrafora diferncies en el territoricatal. Hi ha 15 comarques per

  sota de la mitjana del pas(28,7%) i 26 per sobre: l'Anoias la de menor proporci(19,6%) de mares estrangeres ila Se ga rra, on el 49,8% dels na -dons sn fills de mare estran -gera, s la que en registra unamajor proporci, seguida delSolsons, el Baix Empord i l'AltEmpord. Entre els municipisde ms de 20.000 habitants,destaquen amb alts nivells demares estrangeres Salt (69,6%),Ro ses, Salou, Manlleu, Vic i Pa -la frugell. Amb proporcions msbaixes desta quen Castellar delValls (10,9%), Molins de Rei iEsparreguera.

 • 7Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • 8 Opini

  grup comunicaci21

  Controller: Marga Moreno

  Administraci: Teresa Anguela

  Cap de producci grfica: Albert Bald

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seuscontinguts. s imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i cog -noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Valls es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 iper correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectorsEditor: David Centol i Lozano

  Director: Jos Antonio Pilar

  Cap de redacci: Eli Alfaro

  Dipsit legal: B-22581-2001

  lniavalls Redacci: 93 519 43 96Publicitat: 93 519 43 8531.000 lectors setmanals

  (onada 30-09-2010)

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Octubre

  201022lniavalls

  ngeles Cruz, 46 anysEncarregada (Mollet)

  Crec que s que hi ha prou infor-maci sobre el cncer de mama,tot i que moltes noies joves tenenpor o els hi fa cosa les revisions.Potser les noies joves hauriendestar ms informades.

  Ana Gonzlez, 38 anys Aturada (Parets)

  Avui dia hi ha molta informacisobre tota classe de malalties. Toti aix, pel que fa al cncer, les no-ies joves haurien de comenar afer-se revisions sense haver des-perar als 40.

  Ana Mulero, 74 anys Jubilada (Mollet)

  Crec que no hi ha prou informa-ci sobre el cncer de mama.Tinc dues netes i no saben ben bsobre les revisions que shan defer ni a partir de quina edat hohan de fer amb regularitat.

  Jovita Rodrigo, 37 anysManipuladora (Mollet)

  Crec que les dones joves no estanprou informades sobre els segui-ments mdics que es poden ferper evitar qualsevol tipus de cn-cer. Les dones grans coneixenms b el sistema de revisions.

  Carmen Gmez, 61 anysJubilada (Mollet)

  Crec que hi ha prou informacides que sn joves, a lescola.Avui dia hi ha moltes tcniquesde prevenci i les dones ho hande conixer per fer una deteccia temps.

  Hi ha prou informaci sobre el cncer?

  questes setmanes, sha pogut veure a lalcalde de les Franque-ses encapalant les manifestacions contra el Quart Cintur. Per,

  res ms lluny de la realitat, el traat daquesta via al seu pas per lesFranqueses est negociat des del maig. Tamb ho van fer els alcal-des de Canovelles i lAmetlla que, a diferncia de Ribalta, no shanpronunciat pblicament. El franques ha intentat silenciar aquest pac-te igual que ho ha intentat fer amb la decisi de la Fiscalia darxivarla denncia que ell mateix va interposar contra lexalcalde Torn. Lal-calde no recorda el rebombori que va crear per anunciar la seva que-rella, ara que ha quedat en res.

  Resulta curis que una mateixa setmana apareixin dues provesclares de la doble moral poltica que exhibeix lalcalde de les Fran-queses, i ms quan ja ha comenat la cursa poltica, tant per a les elec-cions autonmiques els lders han de tenir el suport dels represen-tants locals com a nivell municipal (a falta de set mesos). Es trac-ta de millorar la imatge de cara al pblic actuant alli a aquestes con-tradiccions. Sembla clar, llavors, que Ribalta no sap don ve. El dub-te s determinar si sap cap a on va.

  La doble moral poltica dEsteve Ribalta

  A

  AGRAMENT ALS PROFESSIONALS DELHOSPITAL DE MOLLET

  El nostre pare, Jos Niebla Igle-sias, va morir el passat dia 13 alHospital de Mollet del Valls.Ja podeu comprendre el dolorque suposa perdre un pare, unbon pare i una bona persona.Aquest dolor, per, ha estatalleugerit pel tracte exquisit queel pare va rebre a la unitat dhos-pitalitzaci nmero 3 del nouHospital de Mollet.

  Volem agrair especialmentals doctors Jos Maria Tricas iVicente Jess Garca Gil la sevaprofessionalitat, i a tot el perso-nal dinfermeria que va cuidardel nostre pare, sobretot a la in-fermera Cris, a lauxiliar Laura ila seva ajudant en prctiques,que, a ms de bones professio-nals, desprenen molta humani-tat. Elles ens van fer mssuportables els dies que vampassar a lhospital i van fer queel meu pare estigus sempre benats.

  Tamb volem agrair la pro-fessionalitat i atenci de la doc-tora del centre dassistnciaprimria Can Pantiquet de Mo-llet Rosa Maria Esteve, i de latreballadora social daquest am-bulatori, Anna Pujol.

  Volem que tothom spiga queaquest pas t una bona sanitatpblica, amb excellents profes-sionals, implicats i comprome-sos. I que Mollet t un hospitalnou i bonic, per sobretot aexcellents professionals treba-llant-hi. A tots i totes elles mol-tes grcies, i una abraada benforta a tots i totes les que van

  cuidar del meu pare fins que elseu cervell va dir prou.

  Eduard i Francesc JosepNiebla Ctedra

  Barcelona

  CONCERT BENFIC

  Sc un ve del carrer can Fabre -gues de Mollet del Valls i voldriafer la segent queixa: nosaltresvivim al costat de tots els barsmusicals i discoteques i maihavem escoltat la msica delsdiferents bars. Recentment hanobert una nova discoteca, Oms

  Club, i s'ha acabat latranquillitat, ja que escoltem laseva msica des de dijous a latarda, que ja obre, fins diumengetarda, sent les nits les ms pro -blemtiques ja que no deixendormir. Fins i tot ara que ja no snecessari obrir les finestres, con-tinuem escoltant la msica.

  Pensem que el local no estsuficientment insonoritzat i pertant demanem que prenguin lesmesures pertinents o hauremde prendre mesures ms radicals.Moltes grcies.

  Alberto lvarezMollet

  EL COST DE SER ESPANYOLS

  Dissabte passat, feligresos i amics ens aplegrem a lesglsia perretre homenatge a Mossn Daniel que, desprs de 50 anys a SantFost, es jubila. Des que va arribar, es va convertir en un santfos-tenc ms i particip activament en la promoci dactivitats po -pulars. Molts recordem les funcions dels Pastorets al CasalParroquial, la illusi en muntar la Cavalcada de Reis i el Pesse-bre Vivent, que va inaugurar fa ms de 40 anys, i continua anyrere any.

  Ha estat testimoni dels canvis de Sant Fost i, en moltes oca-sions, partcip dells; arran duna proposta seva, ara celebrem lesFestes del Patr Sant Faust, el 28 de setembre; i comptem ambuna esglsia de Cabanyes que acull alguns actes culturals.

  A la festa Major va beneir els gegants, en Faust i la Marina, iaquest diumenge, tot i ja estar jubilat, ens acompanyar a la jor-nada inaugural del remodelat i ampliat cementiri municipal, ibeneir les installacions.

  Serveixin aquestes lnies per convidar-vos a tots a assistir aaquest acte diumenge a les 12 del migdia. Amb la inversi delsFEOSL 2010 i un Pla dOcupaci del Pla-Impuls Treball, hempogut atendre aquesta intervenci important al cementiri, i queresultava tan necessria. Us hi esperem!

  Montserrat SanmartAlcaldessa de Sant Fost de Campsentelles

  n gran lla hum va omplir la Porxada de Granollers en el DiaMundial del Cncer de Mama, una malaltia que pateixen el 32%

  de les dones i on juga un paper important la prevenci: el 90% delscasos detectats a temps tenen un bon pronstic. Grcies a aix, pelque fa al cncer, tant en homes com en dones, els ltims anys shadisminut la mortalitat. La prevenci i els programes de detecci pre-co han ajudat a canviar aquest canvi de tendncia.

  Des dels hospitals catalans es treballa en estratgies preventives,especialment vinculades als hbits saludables i en la realitzaci deprogrames de detecci preco de les malalties. Tamb, cada cop msHospitals inicien programes de diagnstic rpid que permeten unseguiment acurat del pacient des de la seva detecci. Un cop posatsels mecanismes, cal tenir conscincia dels avenos mdics peravanar conjuntament. A la comarca, fundacions com Oncovalls ofe-reixen informaci assequible dels aspectes de prevenci, factors derisc, qualitat de vida i aspectes vivencials i humans de les malaltiesoncolgiques.

  Una prevenci a tempspot salvar vides

  U

 • AVORTAMENTSLa notcia que el dos membres que re -presenten lEsglsia Catlica dins el Pa-tronat de la Fundaci Hospital-Asil deGranollers han proposat que el centre esdeclari obertament antiavortista i deixi depracticar aquest tipus dintervencions, haarribat a molts racons on abans de la po -lmica ni se sabia que entre els deu mem -bres del Patronat de la Fundaci Hos- pital-Asil de Granollers tenia dos mem -bres que representaven lEsglsia Cat -lica. Sense saber si en el futur aconse- gui ran els seus objectius i davant les sevespressions els altres vuit components delmxim rgan de govern de lhospital en-cendran linterruptor de la llum verda a laseva proposta, alguns com el Bisbat deTe rrassa ja es van avanar i ho van donarper fet, com si ja shagus pres una decisial respecte. Aquesta rapidesa pel que fa ala poltica de fets consumats en les qes-tions que interessen contrasta amb lalentitud que la mateixa Esglsia demostraen altres temes sobre els que rpidamentposa un vel de silenci. Em refereixo, perexemple, a la pederastia dins del seucollectiu de pastors que, avorrits dededicar-li temps a les nimes del seuramat, opten per dedicar-li la mximaatenci al cos dels cadells. Poltica de si-lenci davant fets consumats, quan elsmembres de la Santa Mare no deixen enpau els seus membres o els membres dal-tres membres de la societat civil. Polticade silenci davant fets consumats tamb endeterminats mitjans de comunicaci pro -pietat de lEsglsia, des dels quals sali-menta el foc de lenfrontament i lodi ambels qu no tenen un pensament tan mes-sinic com ells. Tamb davant fets con-sumats en empreses editores de revistes,amb representaci de mossens als con-sells accionarials, que pu bliquen sense elms mnim prejudici anuncis de con-tactes. Els representants de lEsglsia nosempre han actuat amb el tacte adequat:per aix la societat civil ha destar alerta ia algu nes de les idees que volen imposaraplicar-li un avortarment rpid.

  Opini 9

  La Foto

  La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  lniavallsOctubre201022

  Granollers s handbol, Espanya s crisiUna entrevista que em van fer fa dues set-manes ha aixecat certa polmica. Reconecque no vaig est encertat quan vaig dir quedes dERC estvem en contra que Grano-llers sigui subseu del campionat del Mndhandbol lany 2013. Segurament no vaigsaber expressar prou b el sentit de les me-ves paraules i, tot plegat, ha fet que la sen-saci de confusi fos gran. Mintento ex-plicar, doncs.

  Evidentment no estic pas en contra dela celebraci daquest Campionat. Grano-llers s terra dhandbol i un esdevenimentcom aquest servir per a qu els aficionatsde la nostra ciutat puguin gaudir veient elsmillors jugadors del mn daquesta disci-plina. I s clar, tamb hem de comptar lim-pacte econmic que ocasionar a la ciutat.El problema s ls que en far Espanya.Ho sabem prou i en tenim experincia per-qu lEstat espanyol s especialista enbarrejar com ning esport i poltica (recor-deu la difusi meditica de la Roja aquestestiu) i aix s el que ens molesta. I a ms,Catalunya no podr participar-hi i algunsens quedarem amb les ganes de veure elpotencial que tindria una selecci catala-na dhandbol formada, en gran part, per ju-gadors granollerins.

  Granollers s handbol i moltes cosesms, per. Granollers s tradici i crea-tivitat. I crec sincerament que haurem deser capaos de fer una mirada estratgi-ca cap al futur i veure el gran potencialque tenim com a ciutat; amb una socie-tat civil dinmica, amb un empresariatque arrisca per tirar endavant i amb unsesportistes que excelleixen en mbits di-versos.

  Em refereixo a que haurem de serconscients que la ciutat s viva en mil i unracons. Que les innovacions hi flueixen, i

  que lesfor i la capacitat de treball en snpeces bsiques. Aix s com el Club de Bd-minton Granollers ha aconseguit ser un re-ferent del pas en aquest esport, aix s comla Laura Pous creix com a tenista i s avuiuna gran ambaixadora de la nostra ciutatarreu, o com els germans Espargar repre-senten lesperana dxits del motociclis-me comarcal.

  Granollers s moltes coses, molta gent,moltes entitats que, malauradament, so-vint la seva bona i gran tasca queda ama-gada pel brogit.

  Pep Mur i Planas, Candidat dERC a Granollers

  Semfors

  En la lli inaugural de la Fundaci Uni -ver sitria Mart lHum, dimarts, el vice-president del Govern va proposar lacreaci dun departament dAfers Exteriorsque equipari Catalunya amb la resta de pa-sos. La idea s bona, per s el moment?

  Josep Llus Carod-RoviraVicepresident del Govern

  Policia Local de Lli dAmuntAtendran casos de violncia de gnere

  Ajuntament de Mollet i FEOSL 2010El Centre Cultural la Marineta ja s accessible

  Conseller, visiti lIES Antoni Cumella de Granollers.El conseller dEducaci va recrrer dilluns passat diversos cen-tres educatius de les Franqueses que shan posat en funcionamentrecentment. El recorregut per equi paments antics no acostuma a serhabitual. Proposem a Maragall visiti lIES Antoni Cumella de Gra -no llers i descobrir alumnes que han de carregar taules i cadires du-na aula a una altra per fer classe, estudiants esquerrans que han des-criure a terra per qu el centre no disposa de taules-cadira adap ta -des i joves que, tot i portar els abrics posats, tremolen per manca deca lefacci: la que hi ha t ms de 30 anys i o b no funciona b o sim-plement no es connecta per manca de pressupost (s tan antiga quecon sumeix tres vegades ms que una moderna). Aix s, senyor con-seller, des placis en ple hivern. Les temperatures faran que la sevasigui una vi sita llampec.

  Pluja ciutadana contra el Quart Cintur. La CampanyaContra el Quart Cintur ha dit que l'allegaci que el DPTOPha presentat suposa una nova actuaci de l'administraci al margede la defensa de la legalitat i ha informat que ha lliurat als registresde la Delegaci del Govern a Catalunya unes 6.000 signatures re co -llides en suport a l'allegaci genrica del Cierre de lautovia orbi-tal de Barcelona. A aquestes s'hi han de sumar les allegacions pre -sen tades per diverses entitats, i un nombre indeterminat amb con-tinguts relativament similars i impulsades per diversos collectius lo-cals. A Lli d'Amunt es van recollir prop de 2.000 signatures. Alges mullar amb aquesta pluja? O els que han de decidir estan dinsduna bombolla de plstic que els impedeix veure qu passa a fora?

  La Policia Local de Lli dAmunt ser l-nica de tota la comarca del Valls Orien-tal que atendr casos de violncia doms-tica. Un seguiment de proximitat pot evi-tar incidents a lamentar i contribuir a re-duir aquesta xacra social.

  Era una antiga reivindicaci i sha resolt.LAjuntamet de Mollet ha invertit una partdels diners que va rebre en el marc delFEOSL en dotar dun ascensor la Marine-ta. Les barreres arquitectniques no im-pediran mai ms lentrada a ning.

  Bancs al parc de Pau Casals de Mollet.

 • Opini10Octubre

  201022lniavalls

  Jo no em ressignoDiuen la majoria de les enquestes, i ho do-nen per fet els mitjans de comunicaci i elsopinadors del regne, que CiU arrassar ales properes eleccions catalanes. Diuentamb que els partits desquerres perdensuports i valoraci ciutadana. Vull recor-dar aqu que les enquestes no acostumena ser imparcials, i que moltes vegadesaquestes mateixes enquestes sequivo-quen, i molt.

  Si, tot i aix, donem credibilitat a aques-ta teoria, els ciutadans i ciutadanes amb unmnim sentiment desquerres tenim diver-ses opcions el proper 28-N. Lopci fcil,la ms cmoda i senzilla, sens dubte, s lade la resignaci. Quedar-nos a casa, mirantcom la dreta guanya a Catalunya, i t vialliure per a fer poltiques de privatitzacide serveis, de retallada de drets i llibertats,de desmantellament de lEstat de Benes-tar, dempoderament dels poderosos i demenyspreu per a les classes treballadores.Quedar-nos a casa, no participar, o fins itot, votar en blanc, facilita aquest desen-lla.

  Tenim lopci del vot majoritari. s adir, votar el PSC perqu pensem que s l-nic que pot fer ombra a CiU. El PSC quevota a favor de la Reforma Laboral i da-baratir lacomiadament, que est a favor deretallar les pensions, de privatitzar part dela sanitat, que aprova una Llei dEducacique segrega nens i nenes i augmenta lessubvencions a les escoles de lOpus, queproposa que els rics paguin menys impos-tos, mentre els dems no arribem a finalde mes, que defensa aferrissadament unmodel dinfraestrctures agressiu per alterritori... el PSC que no descarta, en ab-solut, fer President el lder de la dreta, Ar-tur Mas. Un votant desquerres no pot con-fiar el seu vot a un partit capa de votar unPresident de dretes.

  Davant daquesta situaci hi ha un ter-cer cam, una alternativa creble i slida:lesquerra real i ecologista que creix atota Europa, que planta cara a la dreta i a

  les seves poltiques neoliberals, lesquer-ra que a Catalunya representem ICV-EUiA. Fa molts anys que som clars itransparents amb la nostra poltica dalian-ces, o fem governs desquerres o fem opo-sici desquerres, per no juguem a lequi-distncia ni al ara testimo, ara todio,perque aix s poc menys que enganyar laciutadania.

  Hem estat sempre del costat dels treba-lladors i les treballadores, i les hemerote-ques en poden donar fe, recolzant elsseus (nostres) drets, les nostres pensions,la nostra escola pblica, els nostres hospi-tals i centres dassistncia pblics, defen-sant que de la crisi no se surt precaritzantencara ms el mercat laboral o facilitant la-comiadament, sin canviant el modelproductiu i invertint en tecnologia, inves-tigaci i energies verdes.

  Us imagineu que tots els treballadors i

  treballadores tingussim un partit fort, co-herent i transparent, que ens pogus de-fensar amb la fora dels partits majorita-ris? Us imagineu el que podria fer lnicpartit que ha treballat activament pels dretsde la classe treballadora si tingus el do-ble dels diputats que t ara?

  Pot ser noms un somni, per jo no emresignar. No penso quedar-me quietmentre les conquestes socials de la gene-raci dels nostres pares, avis i besavis, esperden per culpa de la desafecci de la gentprogressista. Com a mnim plantar cara.Participar, explicar a la gent el que hi haen joc i lluitar fins lltim minut per a qulnica opci real desquerres tingui tota lafora possible. Com a mnim, sabr que hefet tot el que podia fer.

  Jordi Manils, candidat d'ICV-EUiA al Parlament

  Carrils bici metropolitans

  El passat dos doctubre, un grup de20 usuaris de la bicicleta de Bar-celona ens vam desplaar fins aPalau-solit i Plegamans per reco-nixer, de primera m, el carril bicique shi acaba destrenar. Mal-grat ser un cas particular, crec queper pedagogia, lhaig de fer exten-sible a la resta de poblacions.

  Primer de tot, dir que cele-brem que alguns municipis de l-rea metropolitana comencin adespertar pel qu fa a poltiques depromoci del millor i ms sosteni-ble vehicle per a les distnciescurtes. Coneixem els problemesdincomprensi que aquest paspot portar als consistoris en pobles on les-tupidesa en ls del vehicle a motor arri-ba a extrems del tot absurds. Contemplarque pasos ms desenvolupats, com Ho-landa o Dinamarca, tamb ens distancienms en aquest camp, ens provoca una granenveja i incredulitat.

  En el cas concret de Palau, malgrat do-nar un aprovat general a la via, vam recri-minar als regidors que la consulta nosens hagus fet amb anterioritat, en fasede projecte, com si es va fer a un tcnic

  proposat per la Diputaci i conegut de totsnosaltres per quina s la seva nulla prc-tica ciclista. Daquest error habitual de lesadministracions, de consultar a personespoc coneixedores de la realitat quotidia-na, sen desprenen errors puntuals de dis-seny, que de bon gust, explicarem com re-parar en un treball desinteressat per a la-juntament, si ens ho demana.

  El segon i ms criticat problema perpart dels vens no t res a veure amb el re-corregut ciclista, que tamb ns una vc-

  Durant molts mesos

  Durant molts mesos, els grups de lopo-sici a lAjuntament de la Llagosta (ICV-EUiA, CiU, CPLL i PPC) hem hagut da-guantar la total desinformaci per part delequip de govern (PSC-PSOE) en moltesocasions. Situaci cabdal fou locultaci dela sentncia del Cas Valentine a tots elsgrups i a la ciutadania de la Llagosta. Persituacions ms del dia a dia se succeeixenen comissions informatives i, sobtada-ment, fins i tot, als plens municipals. Elpassat 28 de setembre, en Ple ordinari,shavia daprovar una srie de serveisque donar lempresa Geafe al ComplexEsportiu El Tur.

  Val a dir que aquests serveis res tenena veure amb lesport i molt amb lestti-ca. De fet, aquest punt aprovat per lequipde govern anir en detriment del ja mal-ms per la crisi comer local ja que dei-xaran sense possibilitats de competirtots aquells comeros que ara mateix esdediquen a la esttica (centres de bellesa,perruqueries, etc.). Al mateix ple es trac-tava laprovaci del compte dexplotacide lempresa que gestiona lescola bressolmunicipal i dies abans, els grups de lopo-sici vam revisar lexpedient daquestpunt i ens vam adonar que faltava linfor-me dIntervenci.

  El dia del Ple, davant l insistncia delsgrups de loposici de conixer aquest in-forme, lequip de govern assegura que lin-forme es troba dins lexpedient. Un grupque va revisar lexpedient un quart dho-ra abans del ple constata que aquest in-forme no existia. Llavors passa el que maiens podrem imaginar.

  Al torn de paraules dels diferentsgrups municipals es reclama insistent-ment linforme i la Secretria General delconsistori mostra uns papers dient a lal-calde que s all. Mentien. Un portaveureclama que es llegeixi i li deixin veureper lalcalde es nega i dna per acabadala polmica.

  Al dia segent comprovarem lengany.No hi havia informe dintervenci, fins itot Intervenci ens confirma que mai hafet un informe sobre aquest assumpte. Isobre els papers mostrats als ple, van serredactats per un treballador eventual delrea dEconomia.

  Com es pot fer una cosa aix? Quin qua-lificatiu es pot aplicar a lequip de govern?Desviar-se de la veritat mancant lobliga-ci dinformar a tots els grups de loposi-ci no es pas democrtic. Com podenaprovar un compte dexplotaci sense elpreceptiu informe dIntervenci com es fasempre en aquests tipus de situacions?

  Aquest tipus dactuacions reiterades nodeixen de ser antidemocrtiques. Elsgrups de loposici a lAjuntament de laLlagosta representem un nmero moltimportant de venes i vens. I negant in-formaci als representants legals es negala informaci a la resta de la poblaci. Aradiem prou, i denunciem pblicamentuna situaci que venim arrossegant des defa molts mesos.

  Esperem que el temps que queda de le-gislatura pugui succeir en termes mstransparents i democrtics i no haver desentir-nos estafats i enganyats en la tas-ca que ens toca fer, la fiscalitzaci de lac-ci de govern.

  ICV-EUiA, CiU, CPLL i PPC, grups a loposici

  a la Llagosta

  tima, perqu s de caire pura-ment urbanstic. Com a arqui-tecte, magradaria remarcar lasingularitat que presenta elmunicipi pel qu fa a la proxi-mitat de les escoles i, encarams, dels seus accessos. El nouPOUM, que encara la seva rec-ta final, s linstrument perfec-te per solucionar aquesta ano-malia estructural, canviant en-trades i dotant-les de petitsaparcaments que permetin pa-cificar-les. Aquest procs acom-panyat dun canvi de mentali-tat dels pares ms intolerantss, sens dubte, la soluci al

  problema. Llavors, podrem portar a ter-me el nostre somni nrdic de qu els nensarribin a lescola en bicicleta.

  No voldria desaprofitar loportunitatper demanar ms imaginaci i valentia alsajuntaments metropolitans per connectarels seus carrils bici i crear una xarxa tanevident com necessria.

  Pol Ans, de Gallecs, en representaci de la PDG i els

  Amics de la Bicicleta

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicita[email protected]

  20102212 lniavalls

 • GranollersOctubre

  201022lniavalls

  13Detingut un home per robatori de fil de coure

  Un ve de Granollers de 33 anys va ser detingut a Cardedeu la matinada de dilluns per robatori de ca-ble de coure de les obres de linstitut de la rambla Ernest Lluch. En un control de seguretat ciutadana,els agents van veure com lhome tancava el cap dun cotxe i marxava corrent camp a travs. Poc des-

  prs de les quatre de la matinada, el detingut va acostar-se al vehicle per recuperar el material.

  Foto: Ajuntament

  Foto de familia dels membres de la Fundaci.

  Redacci > La Fundaci Or-questra de Cambra de Granollerss una realitat. El nou ens t ca-rcter pblic (el 70% del seu pre -s supost s pblic) i temporal(amb una durada inicial de 5anys per amb la intenci de re-novar-la a permanent). El Patro-nat que regir aquesta Fundaciesta format per representantsdel mn empresarial i personesimplicades en el projecte musicalde la Ciutat i en l'Orquestra enconcret: Montserrat Ponsa, JosepMarqus, Francesc Sala, LlusSitjes, Rosa Ruera, Monser ratRof, Alba Barnusell i SantiagoSenz, que ns el president.

  Amb la constituci d'aquestafundaci es culmina un procsque va comenar l'any 2004,que t com a objectius principalspotenciar l'Orquestra com un re-ferent musical, consolidar la sevaactivitat i reconeixement en l'm-bit de Catalunya i consolidarl'Orquestra com a un projecte cla-rament ciutad desvinculant-lode l'Ajuntament. L'any 1992 l'Or-questra de Cambra de Granollerses va professionalitzar i va passara ser resident al Teatre Auditori.Avui ja forma part del sistemad'orquestres nacionals recone-gudes per la Generalitat.

  La notcia coincideix amb elprimer concert de la temporada

  LOrquestra de Cambra de Granollers ja t Fundaci

  2010-2011 de l'Orquestra al Te-atre Auditori de Granollers queser el proper diumenge 24 d'oc-tubre a les 19 h. Per a aquestaocasi tan especial l'OCGr havolgut programar l'obra per aorquestra, cor i solistes El Rei Da-vid, d'Arthur Honegger. L'OCGrcompartir escenari amb dosnoms tan destacats com la CoralSant Jordi i Jordi Bosch, queactuar com a narrador. El con-cert est patrocinat per Estaba-nell Energia, un dels patrocina-dors que sempre han donat su-port al projecte de l'OCGr, i s'em-marca dins els actes del seu 150aniversari.

  L'Orquestra de Cambra s desde l'any 2002, orquestra resi-dent al Teatre Auditori de Grano-llers, on cada temporada pre-senta una temporada estable deconcerts. Est formada per unaplantilla flexible de msics degran nivell professional que, se-guint models europeus, treballenper perodes, i dirigida des delsseus inicis per Francesc Guilln.L'OCGr ha enregistrat per lacompanyia internacional NA-XOS dos discs compactes, Joa-quim Homs Music for ChamberOrchestra i les obres per a pianoi orquestra del compositor cata-l Xavier Montsalvatge. Ja harealitzat ms de 300 concerts.

  600 persones en un gran llaUna gran llaada humana va omplir la Porxada dimarts passat, el Dia Mundial del Cncer de Mama

  Jos Antonio PilarGranollers

  Ms de 600 persones van par-ticipar dimarts en la confeccidun gran lla hum que va ocu-par bona part de la plaa Porxa -da a favor de la prevenci delcn cer de mama, un dels mspre sents a la societat en lactua -litat. En tre els assistents a lactehi ha via lalcalde de Granollers,Jo sep Mayo ral, i el cap dOnco -logia del Va lls Oriental, el doc-tor Miquel Hernndez. Ambdsvan tallar una cinta.

  La iniciativa, organitzada perla Fundaci dAjuda OncolgicaOncovalls, va coincidir amb elDia Mun dial da questa malaltia,en la qu la pre venci juga unpa per important: el 90% de ca -sos detectats a temps tenen unbon pronstic.

  Lacte era obert a tot hom: no -ms calia agafar la m, que al-hora s un trptic on sexpliquenconsells bsics de prevencipre co de la malaltia. Tam b vacomptar amb activitats per alsms menuts, com actu acions iun mural que van po der decorarells mateixos.

  A ms a ms, dimarts tambhi van haver taules informativesarreu de la comarca com ara alcarrer Anselm Cla v i la plaaSal vador Maluquer de la capitalcomarcal, els hospitals de Gra-nollers i Mollet, la Mtua delCar me, tots els centres dassis -tncia pri m ria (CAP) del VallsOriental i als municipis de lA -metlla, la Garri ga i la Roca, en -tre daltres.

  LA FUNDACIEls objectius dOncovalls snfomentar la cultura per la sa lut,afavorint leducaci sani tria de

  Diferents imatges de la jornada de sensibilitzaci del cncer de mama.

  Fotos: Oncovalls / Ajuntament / Eduardo Benito

  la poblaci amb la difu si detemes sanitaris re la cio nats ambel cncer. Tamb pro porciona

  suport emocional especialitzat iterpia psicolgi ca als malalts ials seus famili ars.

 • Granollers14Octubre

  201022lniavalls

  Quatre medalles de la ciutatLAjuntament atorga la distinci a Antoni Botey, Dolors Lamarca, Ignasi Riera i lAgrupament Escolta

  RedacciGranollers

  LAjuntament de Granollers haacor dat iniciar l'expedient peratorgar la Medalla de la Ciutat2010 a Antoni Botey Gmez,Carles Riera Pujal (ambds attol pstum), Dolors LamarcaMorell i l'Agrupament Escolta iGuia Sant Esteve de Granollers.Les tres personalitats i l'entitatrebran la distinci en un acteque tindr lloc el divendres 17de desembre al Teatre Auditori,a les vuit del vespre, en reco -neixement a la seva trajectria.

  ANTONI BOTEYLAjuntament atorga la Medallade la Ciutat a ttol pstum a An-toni Botey i Gmez (Granollers1928-2010) com a principalpro motor de lart contemporanides de la Galeria AB, que vaobrir el 1978, al carrer dAgustVinyamata, i que ha acabat sentreconeguda dins i fora de lEs-tat, i pel seu comproms amb lesgeneracions de pintors i escul-tors catalans de la segona mei-tat del segle XX i amb la ciutatde Granollers.

  La iniciativa dobrir una gale-ria a la ciutat va ser precursoraen la descentralit zaci de gale -ries dart que a Ca ta lunya saple-gaven, aleshores, al voltant deBarcelona. Va impulsar associa-cions per unir al sector i propi-ciar que tinguessin interlocuciamb les administraci ons. A ms,va retornar a Ca talunya la FiraArtexpo, que inicialment shaviafet a Madrid, de la que va serpre sident durant cinc anys.Tam b va ser assessor de la Ge -ne ralitat en matria dart jove iva estar vinculat a lesport local.

  DOLORS LAMARCA L'Ajuntament atorga la Medallade la Ciutat a Dolors LamarcaMo rell (Granollers, 1943) perhaver estat impulsora de la re-novaci i mo dernitzaci del fun-cionament de les biblioteques,

  Fotos: Ajuntament

  Antoni Botey.

  Dolors Lamarca.

  Carles Riera.

  Redacci > Recaptar fons per aprojectes des tinats a millorar laqualitat de vida dinfants ambpluridiscapacitat i les sevesfamlies. Aquest s lobjectiu de lasubhasta de fotografies que se cel-ebrar dissabte a la nau Dents deserra de la Fbrica de les ArtsRoca Umbert (avinguda EnricPrat de la Riba, 77).

  Lescriptor Mrius Serra, au -tor de Quiet i impulsor del Mou-te pels Quiets, conduir lasubhasta, que comptar amb lapresncia d'alguns dels protago-nistes de les fotografies. Espodr licitar per 24 imatges degran format fetes pel fotgrafgranoller Jordi Rib a artistescom Sergi Lpez, Queco Novell,el Tricicle, la Nina o periodistescom Albert Om, entre d'altres. Ams, tamb es posaran a sub-hasta una obra de gran formatde l'artista Perico Pastor i duesillustracions de Miguel Ga-llardo: Maria i Jo i un original deMakoki, de l'any 1978. Abans dela subhasta, ja es pot licitar perqualsevol de les foto grafies alweb www.moute pels quiets.cat.

  LA CAMPANYAMou-te pels Quiets s un movi-ment nascut del llibre Quiet deMrius Serra, que relata, ambun to que fuig del victimisme i lallgrima fcil, la intensa vida delLlullu, fill de l'escriptor que vamorir als nou anys com a conse-qncia de la parlisi cerebralamb qu va nixer. En aquestprojecte el fotgraf granollerJordi Rib s'ha implicat plena-ment, a travs de la fotografia,aconseguint l'impossible: fer c -rer els 100 metres llisos al Llu -llu. Aquest repte va ser l'embriper a qu tots dos treballessinplegats en una nova aventura,un concert benfic, celebrat eljuny de 2009, per donar visibil-itat als nens amb pluridiscapac-itat i les seves famlies. Impulsatper Se rra, el concert va ser unxit i Jor di Rib va fotografiartots els artistes com mai ningho havia fet abans: en una ca -dira de rodes.

  Les fotografiesde Mou-te pels quiets, a subhasta

  Redacci > El candidat de CiUa la presidncia de la Generalitat,Artur Mas, oferir diumenge, ales 12 del migdia, un mting di-nici de precampanya al TeatreAuditori de Granollers. Avui di-vendres i dem dissabte, la fede-raci nacionalista installar unacarpa al centre de la ciutat peratendre a tots els vens que hodesitgin. Durant les properessetmanes visitaran la comarca di-rigents convergents com JosepAntoni Duran Lleida, Oriol Pujol,Pere Macias, Felip Puig o JordiTurull, entre daltres.

  Artur Mas oferirun mting alTeatre Auditori

  Redacci > ICV-EUiA celebra-r a Granollers el seu acte centralde precampanya el dia 23, a lasala dactes de la Biblioteca RocaUmbert. De 10 a 13.15 hores, hiintervindran Jordi Garriga i JosMontero, presidents comarcalsdICV i EUiA, respectivament;Ovidi Huertas, secretari deCCOO; els regidors Jordi Manilsi Marina Escribano; la periodis-ta Montserrat Ponsa; el portaveude la Campanya contra el 4rtCintur, Toni Altai; Laia Ortiz iAlfons Salmeron, dICV i EUiA.

  ICV obre la sevaprecampanya aRoca Umbert

  Redacci > Set ratpenats cres-cuts al Centre de Fauna de Torre-ferrusa (Santa Perptua) s'hanalliberat de les oficines del Parcdel Foix de Castellet (Alt Pene-ds). Els animals han anat equi-pats amb emissors per poder ferun seguiment de la seva adapta-ci al medi natural. Els investiga-dors del seguiment dels animalsalliberats sn Ruth G. Rfols iCarles Flaquer del Museu deCincies Naturals la Tela de Gra-nollers.

  El Museu La Telasupervisa setratpenats lliures

  apostant pel lliure accs als re-cursos i a les fonts d'informaci.La mar ca s diplomada en Bi -blioteconomia i Documentaci,llicenciada en Filologia Clssicai directora de la Biblioteca deCatalunya des de 2004, des d'ongestiona un fons de gran valor

  bibliogrfic i documental formatper prop de tres milions dedocu ments en suports diversos.Durant 19 anys tamb va serdirecto ra de la Bi bli o teca de laUniversitat de Bar ce lo na.

  CARLES RIERAL'Ajuntament atorga la Medallade la Ciutat a ttol pstum a Car-les Riera Pujal (Granollers 1956-Barcelona 2009) per la se vatra jectria com a msic interna-cional, pedagog i divulga dormu sical, posada es pecialmentde manifest a l'Escola Municipalde Msica Josep M. Ruera, donva ser professor i director des de1984 fins a la seva mort. Vaaconseguir que el centre pogusexpedir ttols oficials com a con-servatori. Va ser deixeble delsmsics Jo sep M. Ruera i JuanJos Oli ves i tamb es va formara l'es tranger en el conei xementdels diferents clarinets histrics,dels quals va ser pioner en laseva introducci a l'Estat. Va sermembre fundador de la JoveOr ques tra Nacional de Cata lun -ya, que es dedica a formar elsmillors estudiants de tot el ter-ritori; de l'Stadler Trio, del TrioSalmo i va impulsar la creacide l'Or questra de Cambra deGra no llers. Tamb va impartircursos i con ferncies o va pu -blicar diveresos articles.

  AGRUPAMENT ESCOLTA L'Ajuntament atorga la Medallade la Ciutat a l'Agrupament Es-colta i Guia Sant Esteve de Gra-nollers, entitat fundada el 1958per l'escolapi Rafel Oller, per laseva trajectria de ms de 50anys en l'educaci en el lleure ala ciutat que ha possibilitat latransmissi de valors a diversesgeneracions de granollerins: ac-tituds com el comproms, l'a -mis tat, la lleialtat, l'amor a lana tura, la llibertat, el treball enequip i l'afir maci de la llengua idel pas, plenament vigents, quehan contribut al creixement denois i noies de la ciutat.

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • Granollers16Octubre

  201022lniavalls

  Un cap de setmana ple de propostes teatralsLAuditori presenta Noel Tat, Feliu Ventura i El Rei David, i el de Ponent, El profe

  Jos Antonio PilarGranollers

  Quatre sn les propostes escni-ques per a aquest cap de setma-na a Granollers: Pagam el queem deus, amb Noel Tat; uncon cert del cantautor Feliu Ven-tura; El Rei David, amb lOrques-tra de Cambra i la Coral Sant Jor-di; i El Profe, amb Pep Simon. Elstres primers espectacles tindranlloc al Teatre Auditori; el quart,al Teatre de Ponent.

  PAGAM EL QUE EM DEUSNoel Tat, poeta sense llibres, iToni Lled, blues sense orbita,

  Foto: TdP

  Pep Simon s El Profe.

  sn LaCirc, facci de l'antigabanda La Circumstncia, creadaper ells a partir de l'espectacle ensolitari La Circumstncia exi-ment. La sala oberta del TeatreAditori acollir divendres a les 21hores els seus poemes i canons,obres que busquen plaer per lacrtica i la denncia sense pam-flets, amb regust d'un humorpunk, descregut de tot el queens envolta, per sempre condes-cendents amb la innocncia querecerca duna fe improbable detrobar. Petites histries en elsmarges del sistema, mofa delsprotocols del poder, sabent quetot i el descrdit s necessari

  viu re amb intensitat. Nascut aSo Paulo el 1962, Tat viu a Gra-nollers.

  FELIU VENTURADins el Cicle de Cants i Autors,Feliu Ventura actuar dissabte ales 22 hores, a la sala petita delTeatre Auditori. El cantant de X-tiva recull el relleu en la Cancom a gnere. s un narrador dela realitat que fusiona el compro-ms social amb el lirisme dels sen-timents sense que, de vegades,s'endevinin els lmits. Parteixd'all personal i concret per con-vertir-lo en collectiu i universal.Els seus dos primers treballs sn

  L'nica diferncia i Estels detela.

  Des de 1993 ha realitzat msde 400 concerts per tots els terri-toris de parla catalana, compar-tint escenari amb Vicent Torrent,Paco Muoz, Llus Llach, LuchoRoa, Miquel Pujad, Toni Nico-lau, Francesc Ribera Titot,Obrint Pas, Pomada o La Car rau.Presenta la can com a gnereviu i no com a producte de la nos-tlgia, com a eina de comunica-ci i expressi que es rebella con-tra les estructures imposades.

  EL REI DAVIDLOrquestra de Cambra de Gra-nollers i la Coral Sant Jordi inter-pretaran, diumenge a les 19 ho-res, El Rei David, d'Arthur Ho-negger. Es tracta dun oratorique es va estrenar el 21 de juny de1921 al teatre popular de Jorat(Mzires, Vaud, Sussa). Totdescrivint diversos episodis de lavida del pastor i rei David, Ho-negger basteix una obra de granslnies, efica en el relat, directa,persuasiva, feta per provocar l'e-moci del gran pblic. Es tractad'una obra pica que segueix latradici de l'oratori barroc en laseva concepci ms hndeliana,enriquida amb unes qualitatsmeldiques i harmniques tpica-ment franceses.

  El Rei David va ser el segondels reis de l'antic Regne d'Israel,segons la Biblia. Du va escollir-lo per succeir al rei Sal i l'obramostra les peripcies de la sevalluita contra l'encara rei, la vict-ria contra Goliard, el seu adulte-ri amb Betsab, el cstig infligitpel Creador... La narraci presen-ta com al llarg de la seva vida en-tren en conflicte l'ambici despie-tada i les passions i el seu de de-sig de servir a Du.

  EL PROFE, A PONENTAquest cap de setmana al Tea -tre de Ponent es podr veure Elprofe, monleg interpretat perPep Simon, actor i tamb pro-fessor, dirigit per Pep Tines dela Cia eSseLa. Aquest espectaclees representar divendres i dis-sabte a les nou del vespre i diu-menge a les set de la tarda.

  El text, original de Jean-Pie -rre Dopagne, parla, a partird'una situaci dramtica, fins acert punt surrealista, d'una real-itat social de primer ordre: elmn de l'educaci i totes lesseves derivants. I desgrana, ambun to irnic i sovint descriptiu,els antecedents pels quals unprofessor de literatura d'un in-stint sen si ble s'ha vist abocat,al l mit de la seva resistncia,lluny de les aules, reciclant enactor de la realitat, a instnciesdel go-vern, desprs de conver-tir-se en un monstre, un assassde mas ses que un bon dia matala meitat del seu alumnat.

 • 17Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  20102218 lniavalls

 • MolletOctubre

  201022lniavalls

  19

  Canvis de circulaci per lesobres al parc de les Pruneres

  Foto: Eduardo Benito

  Emlia Macas, nova presidenta de les AMPAs La Coordinadora dAMPAs de Mollet ha renovat la directiva. La nova presidenta

  s Emlia Macas, de Sant Vicen, i el secretari, Miguel ngel Abadia, de CollegisNous. Els principals objectius sn fer un seguiment del quart IES de la ciutat i

  arribar a un acord conjunt sobre les colnies escolars aprovades pel Govern.

  La Marineta ja t lascensorque la converteix en accessibleE.A.> El Centre Cultural la Ma-rineta ha deixat de ser un delsequipaments municipals que noeren totalment accessibles. Lamasia, datada del segle XV, es vareconstruir al segle XIX per pos-teriorment ser rehabilitada i con-vertida en equipament lany 1987. Durant lestiu shi han fet obresper installar un ascensor daccsa la segona planta de lequipa-ment. Els treballs han comptatamb una inversi de 95.300 eu-ros i han perms millorar lacces-

  sibilitat a lequipament a les per-sones amb mobilitat redudatamb a la primera planta. Du-rant la visita de dimecres, l'alcal-de de la ciutat, Josep Monrs, vaexplicar que en els darrers dosanys el govern municipal ha in-vertit prop d'1,5 milions deurosen l'eliminaci de barreres arqui-tectniques a Mollet.

  Lobra forma part dels 32 pro-jectes que lAjuntament de Mo-llet ha desenvolupat aquest anyamb la inversi del FEOSL.

  El nou ascensor permetr millorar lacessibilitat.

  Elisabeth AlfaroMollet

  Les obres que sestan duent a ter-me al parc de les Pruneres provo-quen noves afectacions en eltrnsit des daquesta setmana.Dimarts es va iniciar el trasllat deles parades del mercat setmanaldel carrer dAnselm Clav, entreLa Pau i Ramon Casas. Les para-des afectades per aquests tre-balls sn una quinzena i ocupenuns 56 metres lineals i es reubi-caran al carrer La Pau, entre el deBarcelona i Anselm Clav; al car -rer de Berenguer III, entre An-selm Clav i Jaume I (zona delsquatre cantons), i a lavinguda dela Llibertat. A aquesta via estraslladaran les parades de frui-ta i verdura que actualment hi ha

  al carrer Anselm Clav, de mane-ra que quedaran agrupades totesles parades de fruita i verdura delmercat setmanal.

  El trasllat de les parades aldar rer tram del carrer de Be-renguer III s el que comportaafectacions al trnsit, ja que es ta-llar la circulaci de vehicles.Aix tamb afectar el recorregutdel bus urb dels dimarts i com-portar el trasllat de la paradaque actualment es troba a Beren-guer III amb el carrer AnselmClav uns metres abans, a Beren-guer III amb lavinguda Calder.

  OBRESEl tram del carrer dAnselm Cla-v entre els carrers de Ramon Ca-sas i La Pau est actualmentafectat per les obres durbanitza-

  Foto: Ajuntament

  ci del parc de les Pruneres. Enuna primera fase, sexecutar lavorera del costat del parc i poste-riorment es realitzar el clavegue-ram i la vorera del costat co-meros. Es preveu fer de nou totsels paviments. Aquestes obrestamb permetran soterrar les l-nies de baixa tensi (actualmentaries), es renovar la xarxa declavegueram, la canalitzaci d'ai-gua potable i la xarxa de teleco-municacions, i shi installarnou enllumenat.

  Per tal de no interferir greu-ment en la mobilitat de la zona,mentre durin aquestes obres esdeixar sempre un carril per a lacirculaci de vehicles en sentitcentre de la ciutat i una zona depas per als vianants, preferent-ment el costat dels comeros.

  E.A.>Guillermo P. M, de 71 anysi ve de Montcada i Reixac, vamorir el passat cap de setmanadesprs de veures involucrat enun accident de trnsit al quilme-tre deu de la carretera C-17, a lal-ada de Mollet. Lhome viatjavaen una motocicleta va ser traslla-dat del lloc dels fets amb vidaper va morir poc desprs alHospital de la Vall dHebron. Alpunt del sinistre s'hi van despla-ar diverses dotacions dels Mos-sos, Bombers i serveis sanitaris.

  E.A.>Mollet amb Cuba celebra-r aquesta nit el seu tradicionalSopar Solidari amb Cuba, quearriba a la quarta edici. La citas a dos quarts de deu de la nit alMercat Vell. Enguany el sopar re-nova la seva oferta de gastrno-ma tradicional cubana, elabora-da i servida pels membres i amicsde lentitat dirigits per la cuine-ra molletana Marina Duach.Ser un sopar amb arrs amb fe-sols, costelles i pollastre ambiuca i gelat de mango.

  Sopar solidariamb Cuba, avuial Mercat Vell

  Mort un homeen un accident ala carretera C-17

  Estat actual de les obres del futur parc de les Pruneres.

  A Bereguer III sha tallat la circulaci dels vehicles peltrasllat duna part de les parades del mercat setmanal

 • Mollet20Octubre

  201022lniavalls

  Dolors Montserrat (PP) criticalescassa inversi a la comarcaE.A.> La portaveu del Partit Po-pular al Parlament de Catalunya,Dolors Montserrat, va criticarahir dijous a Mollet lescassa in-versi del govern autonmic a lacomarca. A mode dexemple vaassegurar que la mitjana catala-na per cpita a Catalunya s de780 euros, mentre que al VallsOriental sha anat redunt des delany 2007. Aquell any eren 276euros per cpita, una xifra que habaixat fins als 237 que shan pro-jectat per a aquest any. Pel que fa

  als pressupostos de la legislturala tendncia s la mateixa, segonsva dir. Si al 2007 es van destinar102 milions a la comarca i al2008, 109; lany 2009 es van re-duir a 97 i, enguany, a 91 milions.

  Montserrat es va reunir ambels representants del Partit Popu-lar de Mollet i amb altres crrecslocals i comarcals per parlar deles properes eleccions autonmi-ques i municipals. Mai he vistcom ara que la gent demani tantun canvi de govern, va dir.

  Redacci > El Secretari de Mit-jans de Comunicaci de la Gene-ralitat i president de l'AgnciaCatalana de Notcies (ACN), Car-les Mund, va visitar Mollet di-mecres per parlar sobre la Lleidel cinema en catal. La norma-tiva far que el catal passi de te-nir una presncia del 2,7% actualal 50% al cinema del pas peraconseguir que el nombre des-pectadors en catal actualmentdel 3% continui creixent.

  ERC organitzaun acte sobre lallei del cinema

  E.A.> IxM ha denunciat quelAjuntament aplica una polticadeliminar els plafons ubicats a lavia pblica per a s de les entitatsde la ciutat. La formaci recordaque les cartelleres i columnes po-pularment conegudes com a pi-ruls van ser installades en elseu moment per dotar el teixit as-sociatiu de Mollet dun mitj oncomunicar els ciutadans les sevesactivitats i que fins al momentnha desaparegut una tercerapart, com les de la rambla Pom-peu Fabra o Rafael de Casanova.

  Crtica al descensdels plafons per a les entitats

  Solidaritat per la Independnciade Catalunya arriba a Mollet

  E.A.> Una certa decepci davantdel panorama poltic actual i elsentiment com duna Catalun-ya lliure s el que ha unit a ungrup de molletans per formarSolidaritat per la Independnciade Catalunya, un dels partits quea nivell autonmic estan inclososen Solidaritat Catalana, la forma-ci que lidera lexpresident del FCBarcelona, Joan Laporta, i que di-marts es van presentar a Mollet.Actualment compta amb 25 mi-litants per asseguren que snmolts els simpatitzants, de mane-ra que sn optimistes de cara ales eleccions del 28-N. Joan Folc,Daniel Esporrn, Jordi Oliv,Jaume Girbau i Elisabet Esporrnvan exposar des dEl Lledoner tot

  un seguit de motius per estar a fa-vor de la independncia, cen-trant-se en lespoli fiscal. Oliv vaafegir dades sobre qu es podriafer amb els 22.000 euros anualsde dficit fiscal catal: inaugurarcada dia un hospital, 15 escoles o8 residncies per a la gent gran.La Lnia Orbital, va afegir, es po-dria construir amb 67 dies dex-poli, i la millora de les pensionsi les carreteres, amb 12. SegonsDaniel Esporrn, la via autono-mista est morta: La creacidun estat propi s lnica via quequeda per progressar, va dir.

  La formaci ha organitzat unacte pblic el 27 doctubre alMercat Vell (20h), on assistir,entre altres, Alfons Lpez Tena.

  Foto: Eduardo Benito

  Elisabeth Esporrn, Jaume Girbau, Joan Folc, Daniel Esporrn i Jordi Oliv.

  Redacci > La Conferncia Na-cional per al Programa de lesEleccions Catalanes del 2010 delPSC va acceptar una vintena deles 38 propostes que va presen-tar lagrupaci de Mollet. Encap-alada per Montserrat Tura, a lasessi hi van assistir els set dele-gats de lagrupaci, els quatre deles sectorials i altres convidatsmolletans. En total, ms dunmiler de delegats i convidats detotes les agrupacions de Catalun-ya van participar en laprovacidel programa electoral del 28-N.

  El PSC accepta20 propostes delgrup de Mollet

  E.A. > ICV-EUiA presentar alple de dilluns una moci a travsde la qual reclama a lequip degovern la necessitat delaborar iposar en marxa, de manera ur-gent, un Pla de Mobilitat a Mo-llet. Proposa un termini mximde sis mesos per la seva posadaen marxa i elaborar una diagno-si completa que doni resposta altransport pblic i al seu foment,als aparcaments de la ciutat i elsdiferents sistemes (rotaci, zonablava, etc), a limpuls de la bici-cleta o la pacificaci del trnsit.

  ICV-EUiA vol deforma urgent unPla de Mobilitat

 • 21Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • Mollet22Octubre

  201022lniavalls

  Tradicions i Costums, de celebraciDiumenge hi haur festa sardanista amb la cobla Ciutat de Terrassa

  Elisabeth AlfaroMollet

  Tradicions i Costums celebradiumenge la Festa del Soci, unacelebraci que comptar amb laparticipaci de la Cobla Ciutatde Terrassa. El programa ar-rencar a les 12 h amb la missasardanista a lesglsia, des donse sortir en cercavila per arri-bar, a la una, a la plaa Catalu-nya. All hi haur una audiciamb cinc sardanes: Geltruenca,Sota el sol de Catalunya,Maria Aurora, Capital delcava i El cant del batre. La se-gona i la tercera seran de dos i

  Foto: Arxiu

  Lentitat tamb celebrar el dia 1 la Castanyada Sardanista.

  dos, per ser ballades dexhibiciper la Colla gora. La restaseran de set tirades, per al p-blic en general. A la tarda, a dosquarts de sis, arribaran sis sar-danes ms: Crestes de gall,Breda, tutus i olles; Escalenca,Sota el Mas Vents, La roca delcargol i El sereno. Tot seguit, laCobla oferir un extens reper-tori de ballables. La festa aca-bar al local social del carrerSant Pau, 8, on es lliurar unobsequi a les persones scies delentitat des de fa 15 anys.

  A ms, Tradicions i Costumscelebrar l1 de novembre laCastanyada Sardanista.

  Els Castellers de Mollet estanescalfant motors de la cara a laDiada del 31 doctubre. Demdissabte (19h) se celebrar elKorrekintus, amb sortida des dela Rambla i arribada a lEra. Elprxim divendres 29 (21h) hihaur assaig i posteriorment, elconcert dAmelie al Mercat Vell.Dissabte la jornada arrencar ales 12 h amb dansa i continuaramb animaci infantil, ja a la tar-da, la cercavila i el concert ambThe Papas & the Popos.

  Els Castellersescalfen motorsper a la Diada

  Avui sinaugura el nou Aparadordel Museu Abell, Ganchitos i se-lecci musical, a crrec de LaFundici, que es podr visitar finsal 29 de gener. Est emmarcat enel cicle De com convertir un mu-seu en arena, dOriol Fondevila.La Fundici ha activat ladrea deTwitter www.twitter.com/mu-seuabello, un projecte que estpreparant a l'entorn dels cen-tres d'educaci secundria deMollet del Valls, amb la colla-boraci de l'Espai Jove La Nau.La inauguraci ser a les 20h.

  El Museu Abell,present a Twitteramb La Fundici

  La proposta de la Bombeta per aaquest diumenge s el teatredimprovisaci, que arribar de lam de la companyia Bikini. Losimpredecibles s una obra senseguions i sense trama que posa aprova lactor mitjanant dife-rents jocs dimprovisaci. Ser unespectacle interactiu, ja que cadapersona del pblic escriu a un pa-per una frase suggerent que serel tema de les improvisacions.Ser a les 20 h i costar 4 euros.

  La Bombetaporta el 24 teatredimprovisaci

  La Capella de Msica Santa Ma-ria de Mollet han viatjat recent-ment a Vencia, on han visitatllocs emblemtics daquesta ciu-tat italiana. El diumenge 10 doc-tubre al mat es va celebrar mis-sa acompanyada de cants a les-glsia de Sant Sacaries i a la tar-da, a la Baslica de Sant Marc, vanfinalitzar ambdues actuacionsamb el cant del Virolai. Tambvan visitar, entre daltres, el ce-mentiri de Sant Michele per taldhonorar a linsigne compositorrus Igor Stravinsky, all enterrat.

  La Capella deMsica de SantaMaria, a Vencia

 • 23Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201022lniavalls

 • 25Mollet lniavallsOctubre201022

  El camp Can Vila estrenailluminaci i els vestidorsLAjuntament ha invertit 270.000 euros en milloresa diferents equipaments esportius de la ciutat

  Elisabeth AlfaroMollet

  El Camp Municipal de FutbolCan Vila ha inaugurat la renova-ci de la illuminaci i la novazona de vestidors. Els treballs hantingut un cost de 115.000 eurosi shan realitzat amb el suport dela Diputaci, i han servit per re-novar tota la illuminaci delcamp. Shan canviat les torres dellum del camp per 4 noves torresamb una major potncia per taldadaptar la illuminaci de le-quipament esportiu a les norma-tives de la Federaci Catalana deFutbol. A ms, el format de lesnoves torres de llum facilita moltel seu manteniment.

  Tamb sha installat un mdulque ha estat adaptat com a novazona de vestidors. Aquesta erauna demanda del club resident,la UD Lourdes, degut a lincre-ment dequips de base que len-titat ha tingut en els darrersanys.

  Aquesta s una de les obresque ha efectuat darrerament lA-

  Foto: Ajuntament

  Lalcalde i el president de la UD Lourdes van visitar Can Vila dilluns.

  juntament per millorar lesinstallacions esportives munici-pals, en les quals han invertit270.000. Entre les principalsactuacions, a ms de les milloresal Camp de Futbol Can Vila, hi haladequaci dun espai tancat alPavell de la Plana Lled per a s

  doficines per a lentitat CB Mo-llet; la installaci dun mdultancat com a magatzem per alGermans Gonzalvo i un altre pera les Pistes Municipals dAtletis-me i ladaptaci dels lavabos deles pistes datletisme per a perso-nes amb mobilitat reduda.

  Redacci > El parc dels Colorscompta, des daquesta setmana,amb una nova rea dexercicis pera la gent gran. Es tracta del segonaparell daquestes caractersti-ques a la ciutat, desprs que elpassat mes de juny es poss enmarxa el del parc de Can Mul.Sha installat a tocar de lavingu-da de Caldes, en una zona de laciutat on es concentren dos equi-paments per a la gent gran: elCentre de Serveis per a la GentGran El Lledoner i el Club de Ju-bilats Sant Jordi.

  La installaci daquest equipa-ment sha fet a travs dun pro-

  El parc dels Colors estrena unarea dexercicis per a gent gran

  grama de la Diputaci de suportals municipis, de manera que noha suposat cap cost per a lAjun-tament. Ha estat creada en formade circuit format per diversesestacions on es treballen totes lesparts del cos mitjanant exercicismolt bsics i senzills per elsmoviments dels qual sn neces-saris per a la vida diria. Per a lespersones amb una patologia con-creta hi ha diferents estacions ones poden treballar les parts delcos que ms es necessiti. En el casde persones en bon estat fsic, esrecomana fer el recorregut diver-ses vegades.

  Redacci > Tcnics municipalsasseguren que les obres que esvan fer lany passat al Camp deFutbol Germans Gonzalvo han fetaugmentar el valor de dixid denitrogen registrat a Mollet. LA-juntament ho ha pogut certificarja que lestaci que mesuraaquest i altres valors de la quali-tat de laire es troba situada a no-ms 200 metres, a la Pista Muni-cipal dAtletisme. Durant lany2009, aquesta estaci va registrarun valor de NO2 per damuntdels anys anteriors, quan la xifraes trobava estable.

  Les obres al Germans Gonzalvohan augmentat el nivell de NO2

  Alguns dels factors que empit-joren el nivell de NO2 sn elmoviment de runes i de terres, lamaquinria pesada i les cimente-res. Al 2009 es van fer obresdurbanitzaci de lentorn delGermans Gonzalvo i la construc-ci duna pista dstreetpark. Es vaadequar tota una zona al voltantdel camp que estava descuidadai es va haver de desbrossar el ter -reny de vegetaci i de runes i ferun important moviment de terresper aplanar la superfcie. A ms,durant mesos es va installar unatriturada de runes.

  Un dels aparells de lrea.

  Foto: Ajuntament

  Redacci>La Marineta acollirdem al mat una jornada deformaci i sensibilitzaci adrea-da als entrenadors i rbitres defutbol sala i bsquet que partici-pen en aquesta temporada delsJocs Esportius Escolars. Es pre-tn facilitar les eines necessriesper desenvolupar correctament laseva tasca aix com per millorarles relacions que sestableixenentre aquests dos collectius en elterreny de joc. La segona partservir per repassar el reglamentespecfic de cada esport.

  E.A.>L'esportista mollet CarlosOchoa, guanyador duna menciespecial en la passada Nit del'Esport de Mollet, participarel proper mes de novembre en elDoble Deca Ironman, que se ce-lebrar a Monterrey (Mxic). Elsparticipants en aquesta provarecorren 76 quilmetres nedant,3.600 en bici i 844 km de carre-ra a peu. Ochoa, de 43 anys, par-ticipa en aquesta prova del del2007, i anteriorment havia par-ticipat en altres Ironman i tria-tlons ms curts.

  Carlos Ochoaparticipar alDoble Deca

  Dem, formaciper a rbitres i entrenadors

  E.A. > El Complex Municipal deSalut i Esport Ca nArimon, quecompta amb ms de 6.500 abo-nats i uns 40.000 usuaris lany,celebra aquest cap de setmana elseu des aniversari. El primeracte tindr lloc dissabte (11h) iser un reconeixement als socisdhonor del centre, les 400 perso-nes inscrites des dels inicis. Diu-menge al mat, a ms, hi hauruna jornada de portes obertesamb nombroses activitats de cai-re festiu, com una xocolatadapopular i tallers infantils, i altres

  Ca nArimon celebra els deuanys aquest cap de setmana

  activitats per mostrar lactivitatdel centre. El el marc de laniver-sari, diumenge tamb comena-r la temporada del programa es-portiu Itineraris, que proposa di-verses caminades per la ciutat i elseu entorn. La sortida tindr llocdes de lequipament a les 10 h.

  Ca nArimon va obrir el 30 desetembre del 2000 on abans hihavia les piscines municipals.Lobjectiu era crear un equipa-ment esportiu pblic que reunstotes les necessitats esportives dela poblaci.

 • 26

  ParetsOctubre

  201022lniavalls

  Foment veu amb bons ullsla proposta de la nova estaci

  Foto: Ajuntament

  El caador de bolets, a la BibliotecaSota el ttol Caadors de bolets, el proper dijous (19.30 h) la biblioteca Can Rajo-

  ler rebr una xerrada sobre el mn dels fongs a crrec del micleg Enric Grcia,conegut pel programa de TV3 Caadors de bolets. Parallelament, a la biblioteca

  es podr visitar una exposici sobre bolets durant tot el mes.

  Recipharm arriba amb voluntatde pujar producci i plantilla Redacci > Prop d'un centenarde persones van assistir dilluns ala inauguraci de l'empresa Re-cipharm Parets SL, presididapels dos nous propietaris, elssuecs Thomas Eldered i LarsBacksell.

  Larribada de Recipharm a laseu de lantiga Solvay represen-ta lentrada daquesta companyiaal mercat espanyol. A ms, elspropietaris han declarat la sevaintenci dincrementar un 50% laproducci en els 5 propers anys:

  s a dir, passar de 16 milions du-nitats anuals que fa actualment,a 24 milions. Aix afavoriria unincrement de plantilla a la plan-ta paretana. Thomas Eldered vaexplicar que laposta a Paretsforma part del seu projecte derenovaci i expansi a Europa.De fet, quan van efectuar la com-pra de Solvay, els propietaris javan explicar la seva voluntat deposicionar-se entre els tres prin-cipals mercats dEuropa en elsprxims anys.

  La presentaci es va fer dilluns.

  Sara ArroyoParets

  En quinze dies el projecte de lA-juntament de reformar ntegra-ment lestaci de tren del muni-cipi donar un pas important.Llavors sespera que ja estigui sig-nat un protocol per buscar fr-mules de refinanament daquestprojecte. Aquesta s una de lesbones noves que lalcalde JoanSeguer i el regidor dUrbanis-me, Lucio Gat, han portat de laseva reuni amb els representatsdel Departament dInfraestructu-res Ferroviries del Ministeri deFoment, fet que evidencia la pre-disposici del Ministeri per a laconfecci dun estudi de viabili-tat daquesta nova proposta.

  El projecte de lAjuntament

  pretn reaprofitar les obres dedesdoblament de la R3 al seu pasper Parets. Hem daprofitaraquesta oportunitat, explica Lu-cio Gat. Si b aquesta actuaci jainclou una despesa de 6 milionsdeuros en la reforma dalguns as-pectes de lestaci, el projectemunicipal s el de reconstruir-lacompletament amb la voluntatdintegrar-la a la trama urbana,justament sobre les cotes de la-vinguda Catalunya i Espanya.Aquesta proposta permetr guan-yar en accessibilitat i millorar lesinstallacions de lestaci: les viesquedaran cobertes i, per tant,no caldr construir passos soter -rats. Tamb es construir ungran aparcament i un nou edifi-ci amb dues plantes destinat alsusos comercials. I a ms, la nova

  Foto: Ajuntament

  ubicaci acabaria amb les ba-rreres arquitectniques, ja que sesituaria al nivell del carrer, ambuna passera directa al barri deCan Roura.

  TALS EN MAL ESTATUn altre dels assumptes tractatsa la reuni ha estat la problem-tica del tals directe a la via, queels vens del carrer la Sardana iArtesania veuen enderrocar-seals patis exteriors de casa seva.Lucio Gat ha assegurat que elsresponsables del DepartamentdInfraestructures Ferroviries,shan comproms a tornar a ins-peccionar la zona. Des de que vasorgir la problemtica, lAjunta-ment ha delegat a diversos tc-nics que han enviat els informesal Ministeri.

  Imatge virtual del projecte de nova estaci.

  Lalcalde i el regidor dUrbanisme sha reunit amb elsrepresentats del Ministeri per parlar del projecte

  Protecci Civiltindr unaunitat ciclistaRedacci > Protecci Civilcomptar a partir de la setmanavinent amb una unitat ciclista quefar tasques forestals i actua-cions de primera atenci sanit-ria en activitats que generenaglomeracions i en esdeveni-ments esportius, tant al casc urbcom a lentorn rural del munici-pi. LAjuntament de Parets colla-bor amb la iniciativa amb ladotaci de dues bicicletes demuntanya totalment equipadesque es cediran dilluns.

  Dotze parelleslingstiquesaprenen catalRedacci > El proper dimarts(17 h) el Club Sant Jordi rebr lapresentaci de les parelles lin-gstiques de l11a edici del Vo-luntariat per la Llengua. Ja shaninscrit 12 parelles, si b el nom-bre total de participants podriaveures incrementat en els pro-pers dies, ja que que les inscrip-cions al programa estan obertesindefinidament. Aquest progra-ma pretn ensenyar catal a par-tir de la collaboraci de personescatalanoparlants.

 • 27Parets lniavallsOctubre201022

  El raper Frank-t canta avui al centre Las Haches del Vall presentar el vdeo dAk pots per a la prctica cvica del grafit

  Sara ArroyoParets

  anys rapejant a sobre dels esce-naris.

  CULTURA URBANALentitat Las Haches del Valle haestat lencarregada de portar aFrank-t al municipi. s un delsgrans referents del hip hop, ex-plica Antonio Dez, president delentitat. Per, durant aquest ves-pre, lentitat paretana tamb hacoordinat la participaci de diver-sos grafiters de lestat (Andalusia,Elx, Girona...) que pintaran en di-recte.

  Una altra de les iniciativesque es far avui a la plaa de laVila ser la presentaci del vdeo

  Foto: Frank-t

  El raper Frank-t.

  promocional de la campanya AkPots! que lAjuntament i lentitatpromouen conjuntament per a laprctica responsable de les pin-tades de grafits. El videoclip haestat elaborat per lescriptor degrafits paret Eterno, en collabo-raci amb el servei de Joventut delAjuntament de Parets. La pro-ducci daquest vdeo semmar-ca dins del programa de media-ci i reparaci de danys, incls alPla Local de Joventut i impulsatpel consistori. En la seva elabo-raci han intervingut una qua-rantena de joves i les filmacionsshan dut a terme a diferents in-drets del municipi.

  S.A. > Rialles Parets portardiumenge vinent lobra No pas-sa res de la companyia ReplProductions. Dirigida per JoanSors, No passa res proposa unabarreja de dansa, msica, com-dia i objectes animats que fan re-flexionar els nens sobre el divor-ci i la separaci dels pares desduna perspectiva positiva.

  La protagonista, la Rosa, esttrista des que els seus pares esvan separar. Ha trobat un bon re-fugi en el lavabo de casa seva onsempre que pot sendinsa en unmn nou amb lajuda dels seusnous amics. La companyia ElRepl endolceix una situaci tandifcil com real per donar unmissatge ben clar: davant elsproblemes, sha de tirar enda-vant.

  El Repl convidaa reflexionarsobre el divorci

  Redacci > El Teatre Can Rajo-ler acollir avui (18h) la celebra-ci del 23 Festival de la Poesiaque organitza lentitat Niu dArtPotic Parets. Enguany hi hanparticipat 54 persones en la cate-goria de poesia indita, dentre elsquals sescolliran els tres pri-mers classificats. Pel que fa alsrapsodes, han estat seleccionats18 participants que recitaran dospoemes, un de lliure elecci i unaltre del poeta Joan Maragall, ho-menatjat en aquesta edici delcertamen. El jurat, format perpersones vinculades al mn delart i la literatura, escollir elsguanyadors en les categories depoesia indita i rapsodes, entreels quals es distribuiran tres pre-mis de 600, 300 i 200 euros perals tres primers classificats. ElFestival clour amb lactuacidel cantautor Jaume Arnella.

  Niu dArthomenatja alpoeta Maragall

  Frank-t, el conegut intrpret derap, cantar avui a Parets algunsdels xits que lhan alat com undels MCs ms respectats de lEs-tat. A ms, presentar el seu sislbum en solitari: Soy una tosta-dora, que va sortir al mercat elmar daquest any. Les lletres deSoy una tostadora estan carrega-des dhumor, reflexions, ironia isentit crtic. De fet, la crtica i laironia a les seves canons han es-devingut la seva marca prpia.Frank-t sha consagrat com unade les grans estrelles del hip hopal pas; ho avalen els ms de 20

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201022lniavalls

 • 29Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • Santa PerptuaOctubre

  201022lniavalls

  30Testimonis de la Guerra Civil

  Lexposici Quan plovien bombes es podr visitar fins al28 de novembre a la Granja, Espai Cultural. La mostra re-

  cull el testimoni de tres perpetuencs: Joan Xicola, JosepOller i Teresa Llonch sobre els bombardeigs del Valls.

  La masia la Caranaissa, enestat runs, ja s histriaLIncasl, que nera el propietari, lha enderrocada > Estava okupada, com a mnim, des de lany 2008

  Jos Antonio PilarCaldes

  LInstitut Catal de Sl (Incasl)ha enderrocat la masia LaCaranaissa, situada a tocar de lacarretera C-59, davant de lem-presa Alstom. Ho ha aconseguitdesprs dun any i quatre mesosde procs judicial. El 12 de junydel 2008 va presentar unadenncia al Jutjat de PrimeraInstncia de Sabadell desprs deveure com la masia estava ocu-pada de manera illegal.

  El passat 14 doctubre laGene ralitat va obtenir el permsper poder dur a terme eldesnonament, que es va produirsense incidents, ja que quan lesmquines hi van arribar lamasia ja estava buida. El mateixdijous es va enderrocar ledificii les restes sacabaven de recollirel passat dilluns.

  Segons lIncasl, es tractaduna actuaci de prevenci da-

  Foto: Eduardo Benito

  vant de noves okupacions, jaque la masia estava en estatruns i suposava un perill, nonoms per a les persones que hihaguessin a linterior sin tambper als vehicles que hi circulin

  per la C-59 en sentit Caldes deMontbui. La masia no estavacatalogada i shi trobada dins delambit de Gallecs, un importantespai a protegir i a preservar,segons lIncasl.

  Dilluns encara quedaven les restres de la masia.

  Foto: CiU

  Antoni Fernndez Teixid.

  Redacci > El diputat de CiU alParlament Antoni Fernndez Tei-xid va visitar dijous passat San-ta Perptua per llenar un missat-ge doptimisme. Sortirem de lacrisi, i lobjectiu s sortir el menysafeblit possible, va dir davantduna seixantena de persones.

  El diputat va fer una valoracide la situaci econmica del pas,fent un especial mfasi en lelevatndex datur, que afecta, sobretot,els majors de 45 anys i els jovesque no han accedit mai al mercat

  Fernndez Teixid critica la poltica dimpostos catalana

  laboral. Tamb va criticar la pr-dua dun 20% de la indstria ca-talana i va assegurar que lobliga-ci del govern s ajudar a les em-preses i als treballadors, els veri-tables protagonistes de la lluitacontra la crisi. De la mateix ma-nera, Fernndez Teixid va rei-vindicar una filosofia de governbasada en no posar traves a lacreaci dempreses, i va criticar lapoltica dimpostos del govern ilimpost de successions, que nopaguen els rics, sin els rucs.

  La Fira de Comer aconsegueixatreure a centenars de vens

  La VIII edici de la Fira de Co-mer finalment va aplegar alpasseig de la Florida, diumenge,48 establiments, ms dels previs-tos inicialment. LAssociaci deComerciants de Santa Perptua,Els Comerciants, organitzadoradel certamen conjuntament ambla Regidoria de Comer, t la in-tenci de recuperar el carcterbiennal de la fira i treballar perorganitza-la lany 2012. La Fira deComer no se celebrava des de faquatre anys per la conjunturaeconmica, segons va explicarlorganitzaci.

  XIT PER A TOTHOMLa presidenta dEls Comerciants,Jorgina Maj, va destacar la granquantitat de persones que van vi-sitar la Fira de Comer i va expli-car que el principal objectiu sdonar a conixer el comer localper que alhora els establimentshan pogut aprofitar per vendreels seus articles.

  Durant la inauguraci, la regi-dora de Comer, Carmen Garri-do, va destacar lesfor de lenti-tat comercial per organitzar el

  certamen i va afirmar que no calsortir fora del municipi per com-prar productes de qualitat.

  Per la seva part, el vicepresi-dent de la comissi de comer in-terior de la Cambra de Comer deSabadell, Josep Maria Porta, vaexplicar que des de la Cambra esvol dinamitzar el comer de ciu-tat i evitar que marxin del centredels municipis.

  Per ltim, lalcalde, ManuelRuiz, va agrair el treball de las-sociaci de comerciants de San-ta Perptua. Lacte dinauguracies va celebrar abans de la desfi-lada de moda, en la que van par-ticipar una quinzena destabli-ments del municipi.

  Moment de la Fira de Comer.

  Foto: Ajuntament

  RedacciSanta Perptua

  Lorganitzacipretn que laFira torni al seucarcter inicial,s a dir, que secelebri cada dos anys

 • 31Santa Perptua lniavallsOctubre201022

  El Concerts de Tardor sinicien amb jazzAquest diumenge actuen Carme Canela i Joan Monn a lAuditori de la Granja Soldevila

  Elisabeth AlfaroSanta Perptua

  El Duet Jazz, format per CarmeCanela (veu) i Joan Monn(piano) donar el tret de sor-tida, aquest diumenge, al Ciclede Concerts de Tardor de San-tiga, que enguany celebra ledi-ci nmero 21. Canela va iniciarla seva carrera musical als 16anys com a vocalista de lOr-questra Encantada, just abansde formar-se de la m de Joa-quim Proubasta i MayaMayska. Ha gravat diversos dis-cos i ha rebut vries vegades elpremi a la Solista vocal de lany,

  Foto: Arxiu

  Lactuaci tindr lloc a lAuditori de la Granja a les 12 h.

  atorgat per lAssociaci de M-sics de Jazz de Catalunya. Per laseva part, Monn es va formara lEscola Zeleste i al Taller deMsics, i ha assistit a diversosseminaris internacionals. Entreels guardons que ha rebut des-taquen el de la primera Mostrade Jazz per a Joves, el de millorintrpret de piano de lany2000 o el de millor grup, ambJoan Monn Nou Nonet.

  TRES SESSIONSEl Cicle de Concerts continuarel diumenge 7 de novembreamb Alba Haro (violoncel) iSandra Bellver (piano), i el 21

  El grup de teatre local Tndem jaha posat a la venda les entradesper a la vuitena edici del Passat-ge del Terror. Enguany les ses-sions tindran lloc entre els dies 29i 31 doctubre a Can Colomer, si-tuat entre la Rambla i el carrerSanta Maria. Divendres tindrlloc de 22 a 1 hores; dissabte, de18 a 20.30 hores i, diumenge, de24 a 3 hores. Els menors de 12anys hauran danar acompan-yats per un adult.

  Les entrades peral Passatge delTerror, a la venda

  de novembre amb el Concert deBandes de lEscola Municipalde Msica i Dansa.

  Amics de Santiga va engegaraquest cicle lany 1992 amblobjectiu denriquir lespai cul-tural del municipi. Inicialmentels concerts tenien lloc a lesgl-sia de Santiga, per a causa deldeteriorament del temple lesactuacions shan anat repartintentre lauditori de la Granja,espai Cultural i el Centre CvicEl Vapor. Al llarg daquesttemps shan citat conjunts i so-listes de primera lnia, a msdalumnes de lEscola Munici-pal de Msica.

  Lentitat Tercera Via ha orga-nitzat per a aquest cap de setma-na tres activitats, una per dia, ales 23 h. Avui divendres, DavidBarragan oferir un monleg,mentre que dissabte tindr lloc elconcert de Latino y los llobregan-tes, una formaci que combina larumba catalana amb els ritmestropicals. Diumenge ser el tornde Malakaton, que portaran aSanta Perptua la seva msicaacstica i mestissa, funk i rumba.

  El CAM Bernadesacull un monlegi dos concerts

  La ballarina Yurena Molina, co-neguda per la seva participaci alprograma televisiu Fama, a bai-lar, oferir una master class dehip-hop. Ser la segona visita dela jove, desprs que particips ala 8a Festa de la Rdio. Les ins-cripcions per assistir-hi es podenformalitzar al Punt Jove (c/PauPicasso, 20-22) en horari de tar-da. El mnim de participaci s de20 persones i el preu, de 25 eu-ros.

  Master class de laballarina Yurena,al novembre

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201022lniavalls

 • lniavalls Nm. 414SUPLEMENT MENSUALIMMOBILIRIA

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201022lniavalls

 • 35Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallsOctubre201022

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201022lniavalls

  Avda. Montserrat local 2D-2C - Lli de Vall (BCN) - 93 843 75 02 - 670 777 246 - www.llicacons.com - [email protected]

  CONSTRUCCION DE PORCHES DE MADERA Y BARBACOAS

  LOCAL LLIA DE VALL, CEN-TRO, IDEAL OFICINAS. VARIOS DESPACHOS, DOSBAOS Y ZONA DE VESTI-DOR. SE ALQUILA OCASIN300.-/MES

  URGE VENDER!!PISO EN LLIA DE

  VALL, CENTRO.222.300.-

  OPORTUNIDAD

  MAGNIFICO LOCAL EN AL-QUILER EN MOLLET, ZONACAN BORRELL. IDEAL OFICI-NAS, TOTALMENTE EQU