of 40 /40
redacció 93 570 88 96 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 15 dʼabril de 2011 · Núm. 349 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Sol·licitat el control línia vallès Vilanova L’alcalde utilitza mitjans municipals per publicitar la seva candidatura 3 L’Ametlla Denuncien al regidor de Sanitat per falsejar uns resultats mèdics 4 La burocràcia manté tancada la residència de la Vinyota a Mollet Benestar Social reclama a l’Ajuntament una llicència > El consistori diu que ja l’ha tramitada Foto: CCOO El circuit de les protestes de Derbi passa per Granollers Sergi Mingote recorre Parets en cadira de rodes 22 12

Línia Vallès 349

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 349

Text of Línia Vallès 349

Page 1: Línia Vallès 349

redacció 93 570 88 96 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

15 dʼabril de 2011 · Núm. 349 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.catSol·licitat el control

líniavallès

VilanovaL’alcalde utilitza mitjansmunicipals per publicitarla seva candidatura

�3L’AmetllaDenuncien al regidorde Sanitat per falsejaruns resultats mèdics

�4

La burocràcia manté tancada laresidència de la Vinyota a MolletBenestar Social reclama a l’Ajuntament una llicència > El consistori diu que ja l’ha tramitada

Foto: CC

OO

El circuit de les protestesde Derbi passa per Granollers

Sergi Mingote recorre Parets en

cadira de rodes

�22

�12

Page 2: Línia Vallès 349

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Abril201115líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 349

3�En Portada líniavallès.catAbril201115

Vilanova: l’Ajuntament al servei del partitEl partit de l’alcalde, Oriol Safont, ha utilitzat el sistema informàtic municipal per enviar

un correu massiu convocant a ciutadans i entitats locals a l’acte de presentació del candidat

clarament com del partit, ani-men els seus destinataris a as -sis tir a l’ac te de Safont amb unefusiu “Us hi esperem!!”. I amés, contenen un document ad-

junt en format pdf que es corres -pon al fulletó de convocatòria dela presentació del candidat.

A més de secretària del partitde Safont i persona de la seva

Cartell electoralista d’Oriol Safont que es va adjuntar al correu electrònic

Fotos: L. V.

L’enviament es va fer des d’una adreça de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès

confiança, Sandra Álvarez tam -bé formarà part de la llista elec-toral de Safont. Segons CiU, quedilluns passat va presentar en elRegistre d’Entrada de l’Ajunta-ment una instància denunciantel fet i demanant que es depurinresponsabilitats, l’enviament esva realitzar fent servir adreceselectròniques que només estan al’abast del personal de l’Ajunta-ment. Unitat per Vilanova “hafet ús il·lícit d’unes dades con -fidencials, ja que aquestes per-sones pertanyen a associacionso entitats privades del municipi,com per exemple l’as sociació depares i mares de l’escola MestresMunguet-Cortés i, aprofitant l’a -c cés pri vilegiat als fitxers decontactes, han fet arribar la sevapro paganda electoralista”, cri-tiquen des de la federació na-cionalista.

Des de CiU es considera quel’actuació del partit de Safont,no només menysprea la confi-ança que aquestes associacionsdipositen en l’Ajuntament, si nóque molt probablement consti -tueix un il·lícit penal que vul -nera la confidencialitat de lesda des personals. Així mateix,en tén que la utilització d’un cor-reu electrònic propietat de l’Ad-ministració local com instru -ment de comunicació d’un gruppolític constitueix un ús fraudu-lent dels béns i recursos públics.

DEMANEN DIMISSIONSCiU no vol que els fets quedin enl’oblit ni siguin considerats comuna anècdota de la precampa-nya electoral. Per això, en la ins -tància presentada dilluns a l’A- junta ment demana, al marge deles accions legals que la fede -ració nacionalista pugui iniciar,que es depurin responsabilitats.En aquest sentit, sol·licita la di -missió del regidor responsablede l’Àrea de Telecomunicacions.

A banda, manifesta la sevavoluntat que des de l’equip degovern es proporcini una expli-

cació i justificació dels fets; queposteriorment s’informi a totsels receptors dels correus elec-trònics sobre la vulneració ques’ha produït dels seus drets i esdemani les corresponents dis-culpes; que es faci arribar un co-municat a les institucions delpoble de les que s’han extret deforma fraudulenta les adrecesde correu electrònic, informant-los dels fets i sol·licitant les cor-responents disculpes; i ques’e xigeixi al grup po lític Unitatper Vilanova la destrucció detots els fitxers d’a dreces de cor-reus electrònics ob tinguts deforma il·lícita i se’ls adverteixisobre la il·legalitat de l’ús de lesdades.

Des de CiU s’entén aquestama nera de procedir per partd’U nitat per Vilanova com “unaclara infracció del més elemen-tal deure de confidencialitat queprobablement constitueix un il -lícit penal” que “posa en com-promís a les institucions de lesque s’ha abusat de la confiança is’han obtingut les dades, com ésel cas de l’AMPA i els seus repre-sentants, en vers al complimentde la Llei Orgànica de Proteccióde Dades”.

Els missatges electoralistesenviats des de l’Ajuntament aca -ben amb un avís: “Si no vols re -bre més correus d’UNITAT, si usplau, fes-nos-ho saber”. Algunsdels seus re cep tors ja ho han fet.

Una persona vinculada a UpV,que formarà partde la candidatura,

va enviar els correus des

d’una adreça corporativa fentservir els equips

i el servidor municipal

Utilitzar serveis públics amb fi-nalitat partidista. Això és pre-cisament el que ha fet Unitat perVilanova (UpV). CiU ha denun-ciat que l’actual alcalde, Ori olSafont, ha fet un ús irregular delsistema informàtic de l’Ajunta-ment per a l’enviament in dis -criminat de correus electrò nicsconvidant els ciutadans a unacte de caràcter polític: la pre-sentació del seu candidat a lespro peres eleccions municipals.L’emissió dels missatges es vafer la setmana passada des d’unordinador situat a l’Ajuntament.La federació nacionalista ja hamanifestat el seu rebuig a “l’úsindegut dels fitxers d’adre ceselectròniques” que es tan en po -der de l’Administració local i“dels recursos públics del poble,tot en benefici” d’un partit po lí -tic.

CORREU POLÈMICUnitat per Vilanova es mou i hofa amb tots els mitjans que té alseu abast; fins i tot els públics.La setmana passada, Sandra Ál-varez, secretària del partit i per-sona de confiança de l’alcalde,va fer un enviament massiu decorreus electrònics convidantels seus receptors a la presen -tació pública del candidat Ori olSa font. L’acte estava convocatper a diu men ge passat a les 12del migdia al vestíbul de labiblio te ca, un dels projectesemble mà tics de la legislaturaque està a punt d’aca bar.

Els missatges electorals esvan enviar utilitzant el servidormunicipal, a través de l’adreçade correu electrònic sandraalva [email protected],propietat de l’Ajuntament. Aban da de poder-se identificar

José A. Pilar Vilanova del Vallès

Page 4: Línia Vallès 349

Comarca4�Abril201115líniavallès.cat

La salut no té preu (o sí?)Un veí de l’Ametlla denuncia que el regidor i metge Salvador Valls (PSC) va falsificar els resultats d’unes proves mèdiques exigides per contractar una assegurança de vida

Foto: Eduardo Benito

El Col·legi de Metges de Barce -lona ha obert un expedient in-formatiu al metge i regidor deSa nitat de l’Amet lla, SalvadorValls (PSC), per la suposada fal -si ficació d’un informe mèdic. Elreconeixement es va realitzar apetició de la com panyia d’asse-gurances As cat Vida, per a laqual treballa Valls. Només ambla intervenció de l’Agència Es-panyola de Protecció de Dadesel pacient ha po gut tenir accés,un any després, a una còpia delsdocuments. En el moment dere bre’ls, l’afectat no va poderevi tar sosprendre’s: apareixienresultats de proves que el metgeno li va fer.

SENSE PROVESJosé Ramón M, veí de l’Ametlla,va sol·licitar el 29 de gener de2010 la contrac tació d’una asse-gurança de vida a Ascat Multi-vida, companyia de Caixa Cata -lun ya. Ja que l’ope ració que esvolia fer com portava una revisiómèdica obligatòria, uns di esmés tard va rebre una trucadatelefònica del doctor SalvadorValls, qui el va citar al seu con-sultori de la Garriga per al 8 defebrer a les 18 hores.

Segons es desprèn de l’infor -me mèdic que Valls va entregara la companyia assegu rado ra–el qual declarava José RamónM. apte per formalitzar la pò li s -sa–, el reconeixement al qual vaser sotmès el candidat va ser ex-haustiu. De la lectura del do cu -ment es desprèn que se li vanpracticar pro ves per determinarl’estat dels aparells respiratori,circulatori i digestiu, així comdel sistema nerviós, ulls i oïdes,abdomen i òrgans genito-urina -ris.

El resultats mèdics s’expo senen un informe de cinc fulls me -ca nografiats a una sola cara, alllarg dels quals s’es pecifiquenvalors de l’a nalítica de sang (he-

mograma, bioquí mica i immu -nologia) i ori na. Tam bé s’acom-panya la cò pia d’un elec trocar-diograma en re pós. L’afectat ad -met que, a la vis ta de tota la do -cu mentació aportada pel metgesemblaria que aquest el va sot-metre a un reconeixement ex -haus tiu si no fos per un petitde tall: només li va extreure unapetita xeringa de sang sense es -tar en dejú.

A l’informe figuren les dadespersonals del pacient (nomcom plert i edat errònia). En capde les pàgines apareix el nomdel laboratori on es van portarles mostres. Els paràmetres es-tudiats inclo uen hematologia,bioquímica i d’altres, entre elsquals hi ha resultats sobre im-munologia so bre el VIH. Des ta -ca el fet que entre la suposadarealització de les proves i l’en-trega dels resultats al metge, se -gons consta al document, vantranscórrer me nys de 24 ho res,un termini de temps insuficientper disposar de l’estudi clínic.

Les proves van incloure supo -sadament un electrocardiogra -ma, però segons s’aprecia a latira de paper on es detallen lesoscil·lacions del cor del pacient,aquesta prova es va realitzar a

les 11.39 hores del 27 de gener,és a dir, 12 dies abans de la dataen què es va fer el reconeixe-ment... i dos dies abans que JoséRamón M. sol·licités la contrac -tació de l’assegurança de vidaque va donar peu a aquest exa-men mèdic.

Les suposades irregularitatsno acaben aquí, però. A la tira del’e lectrocardiograma no figuracap dada sobre la identitat de lapersona que realitza la prova. Ien la darrera pàgina de l’infor -me apareixen els noms de MariaCa sals Badía i José Miguel Mar -tí nez Cervera, dos llicenciatsque validen els resultats senseque apareixi enlloc el seu nú me -ro de col·legiat.

COL·LEGI DE METGESDavant la impossibilitat d’ac-cedir als documents relacionatsamb aquell examen mèdic, JoséRamón M. va denunciar els fetsa l’Agència Espanyola de Protec-

ció de Dades, gràcies a la qual hapogut tenir-ne accés molt tempsdesprés. Però no directament: el15 de febrer passat va rebre unfax procedent del Centre MetgeDr. Valls, SLP on se l’informavaque aquest no disposa de cap in-formació sanitària “com a con-seqüència dels serveis mèdicsprestats en la supervisió de lesmanifestacions de salut efectu-ada en el seu dia”, ja que van sertramesos a la companyia d’asse-gurances Ascat Vida, amb domi-cili social a El Prat de Llobregat.“Les úniques dades de caràcterpersonal de les quals vostè siguititular són aquelles que se’n de-riven de la facturació dels ser -veis a l’entitat asseguradora enel mes de febrer de 2010”, que livan facilitar.

Paral·lelament, el 30 de juliolde 2010, l’afectat va enviar Col -legi de Metges un escrit de quei -xa sobre l’actuació de Valls. Varebre la resposta el 13 de setem-bre, amb una carta firmada perla secretària de la Junta de Go-vern de la institució, Pilar Arriz-abalaga, comunicant-li l’obertu -ra d’un expedient informatiu re -ser vat per a l’esclariment delsfets. “Em plau acusar-li rebutdel seu escrit de queixa (amb re -gistre d’entrada 3.146) i a la vis -ta del seu contingut, l’informemque procedim a iniciar l’expedi-ent d’informació reservada IR-169/10 per l’esclariment delsfets exposats, dins de l’àmbit dela nostra competència, que com-prèn la valoració de l’actuaciópro fessional als efectes de deter-minar l’adequació de les actua-cions professionals a la nor mati-va deontològica [...], del resultatdel qual serà oportunament in-format”. José Ramón M, quetranscorregut el temps no ha re -but cap informació més, consi-dera que podria haver estatvíc tima d’un suposat delicte defalsificació de document privat.Per aquest motiu es reserva eldret a emprendre accions legals.

José Antonio Pilar L‘Ametlla

Salvador Valls

Foto: L. V.

Reproducció del full de resultats de les proves mèdiques

L’historial inclouel resultat d’un

cardiograma queno es va fer i queté data de 12 diesabans que es fes

la visita

Page 5: Línia Vallès 349

5�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 6: Línia Vallès 349

Comarca6�Abril201115líniavallès.cat

Una mica més independistaQuatre municipis vallesans van participar a la sisenaonada de consultes > Va guanyar el sí, amb el 94,1%

José Antonio PilarVallès Oriental

Figaró, Campins, Fogars i Mont-seny són els quatre municipisvallesans que el cap de setmanapassat van celebrar consultes perla independència de Catalunya.La sisena onada de referèndumsva coincidir amb les votacions ala ciutat de Barcelona. Un total de908 persones van exercir el seudret a vot a la comarca sobre uncens de 3.083. El sí es va impo-sar amb un 94,1% dels sufragisemesos.

ELS RESULTATSEl primer dels quatre municipisen votar va ser Vallgorguina, queva anticipar a dissabte la jorna-da de referèndum. Amb una par-ticipació del 24,5% d’un cens de2.081 persones, va guanyar el sía la independència amb el 95,7%dels escrutinis. 13 persones(2,67%) van optar pel no i 8 pelvot en blanc, que representenl'1,64% del total. Es van recollir487 vots.

Fogars, Montseny i Campinsvan celebrar la consulta diumen-ge, amb una participació sobre elcens del 51,5%, 35,5% i 36,5%,

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

Foto: CCOO

CCOO recull firmes per canviarla reforma laboral de Zapatero

Imatge de la consulta independentista

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

El transport públic, més accessible

La recollida de firmes s’ha fet a diferents mercats de la comarca

respectivament. La mitjana enaquestes tres poblacions va serdel 29,7%. En el primer d’aquestsmunicipis destaca el fet que de les189 paperetes no es comptabilit-zés cap negativa, mentre que sisvotants es van pronunciar enblanc.

Pel que fa a l’escrutini, caldes tacar que a Fogars el 94,1%dels votants es van declarar favo-

rables a la independència, men-tre que Montseny la tendènciapositiva va ser del 96% (una deles dades percentuals més eleva-des de tot Catalunya) i a Campinsdel 92,4%. Amb aquests quatre jasón 34 els municipis del VallèsOriental que han celebrat con-sultes sobiranistes, en les quèpoden participar les personesmajors de 16 anys.

Vallès Oriental > “Feina esta-ble i amb drets”. Aquest és l’eslò-gan de la campanya de recollidade signatures iniciada aquestasetmana per CCOO, en el marcd’una campanya a nivell estatal.A través d’una iniciativa legisla-tiva popular es pretén actuarcontra la reforma laboral i afavo-rir l’ocupació, especialment delsjoves, les dones i les persones atu-rades de llarga durada.

A la comarca, la campanya esva iniciar dimarts al mercat deMollet, va continuar ahir dijousal de Granollers i finalitzarà avuidivendres de Montornès, ambdos punts de recollida de signa-tures. La iniciativa també s’hatraslladat als centres de treball,amb l’objectiu que tothom tin-gui l'oportunitat de participar.

Amb aquesta iniciativa legis -lativa popular, que es desenvo -lu pa simultàniament a tot l'Es- tat espanyol, CCOO vol contri -buir a que el canvi de la reformalaboral arribi a les Corts de Ma -drid, i la veu dels treballadors,també els de la comarca, siguiescoltada al Congrés.

Entre els aspectes que des ta -quen de la iniciativa destaquenla lluita contra la precarietat la-boral; la creació d'ocupació esta -ble, de qualitat i amb drets; icom batre el frau a la contrac ta -ció, evitant la temporalitat in-justificada a les empreses.

La campanya també buscaque, en cas d'acomiadament im -pro cedent, l’afectat pugui triarentre la indemnització o la rein-corporació al seu lloc de treball.

La conurbació de Granollers repel Pla d’accés al transport públicVallès Oriental > La Diputacióha lliurat als ajuntaments deGranollers, Canovelles, les Fran-queses i la Roca el Pla d'Accessi-bilitat en els mitjans de transportper a aquests municipis contigus,que té com a objectiu inventariar,identificar i eliminar les barreresarquitectòniques.

El Pla d'Accessibilitat incloutres àmbits d'actuació: les para-des de transport públic, bus i taxi;les reserves d'aparcament per apersones amb mobilitat reduïdai les estacions de transport ferro-viari i d'autobús. El documenttambé estableix mesures de pre-

venció de barreres, aportant cri-teris a emprar en les interven-cions en obra nova o de reformaque es portin a terme, orientadesa potenciar l'autonomia personaldel col·lectius de persones ambdiscapacitat i de la gent gran.

El Pla inclou un inventari deles parades, reserves d'aparca-ment i estacions; l’estat d'acces-sibilitat, la proposta d'actuaciópressupostada i les eines de cadamunicipi identificades, com araels indicadors de resum o les fit-xes detallades per a cada parada.El cost és de 32.538 euros i ha es-tat assumit per la Diputació.

El Consorci de Residus ja ha rebut la planta de compostatgeVallès Oriental > El Consorciper a la Gestió de Residus del Va-llès Oriental ja és l'únic gestor dela nova planta de compostatgeconstruïda a les instal·lacionsdel Centre Comarcal de Tracta-ment de Residus, a Granollers.

L’organisme i la UTE, forma-da per les empreses Sufi i HeraAmasa, encarregades de la cons-trucció i posada en marxa de laplanta, han signat el contracte derecepció de la instal·lació, que técapacitat per tractar fins a 45.000tones de brossa orgànica l'any.

L'acord obliga les constructo-res a realitzar una inversió com-

plementària d'uns 700.000 eurosper culminar la posada en mar-xa. La major part d'aquests diners–460.000 euros– corresponen alcost de la neteja dels dos diges-tors, una actuació que s'haurà defer abans del previst perquè a l’in-terior s’han trobat restes de terra.

També hi ha una despesa de70.000 euros –ja gastats– enconcepte de recanvis que s'hau-ran de restituir i el cost de la ne-teja de les aigües residuals, per-què a aquest procés encara liresta un 20% per arribar al 100%de depuració establert en el pro-jecte.

Page 7: Línia Vallès 349

7�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 8: Línia Vallès 349

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001

líniavallèsRedacció: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]ó: 93 593 93 [email protected]

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

40.000 lectors setmanals(onada 31-03-2011)liniavalles.cat

Sol·licitat el control

Opinió8�Abril201115líniavallès.cat

Premi Diputació de BarcelonaTasis-Torrent de Comunicació Local 2010

A cop de tinta per Ricard Soler

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: Daniel Gutiér-rez (Línia Badalona), Jordi Sugrañes (Línia Barcelona), José Anto-nio Pilar (Línia Vallès), Ivana Padierna (Línia Maresme i webs deproximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de redacció:Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, Sara Arroyo. Redacció: DavidGonzález, Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva.Coordinadors comercials: ManelRiera i Àlex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, Jaume Ma-grià, Joan Carles Cuenca, Rafael Serrano i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

Maria Carrillo, 42 anysMestressa de casa (Mollet)

Crec que sí que aniran a més. ALfinal la gent de carrer ens hauremde sumar a les protestes delsmetges per a què això s’aturi. Noem sembla bé que s’estigui reta-llant en sanitat.

Sergio Torres, 26 anysDelineant (Mollet)

Ja que han començat crec quecontinuaran amb les retallades.Conec tres conductors d’ambu-lància que ja els han despatxat, iaixò té pinta de continuar. No emsembla bé.

Eva Moreno, 33 anys Assistent de direcció (Mollet)

Malgrat que els metges i els sa-nitaris sortin al carrer, crec quecontinuarà havent retallades, jano només en l’àmbit sanitarisinó en altres. La sanitat no s’hade tocar.

Miguel A. Catalán, 42 anysMagatzem (Mollet)

No em semblen bé les retalladesque s’estan imposant a l’àmbit sa-nitari. Jo crec que no s’aturaranperò considero que hi ha altresfórmules d’estalvi, com que elspolítics es retallin el sou.

Rafael Pérez, 31 anysAturat (Mollet)

Més els hi val que s’aturi perquèningú està a favor d’aquestes re-tallades en l’àmbit sanitari. No es-tic gens a favor de que s’estiguinaplicant aquestes mesures., hiha altres alternatives.

Les retallades en sanitat aniran a més?

MÉS SUMAR, MENYS RESTAR

He vist necessari escriure aques-tes quatre ratlles per felicitar lainiciativa de l’Empresa de For-mació i Ocupació de Mollet(EMFO) i del propi Ajuntamentde Mollet, en relació a la posadaen marxa d’un nou programa deFormació per a joves aturats: Elprograma SUMA’T.

No sóc pas una usuaria d’a-quest programa, però pensanten globalitat, pensant en el con-junt del nostre país i no de ma-nera individualitzada, comsovint solem fer tots, inclús jomateixa, considero que és unamolt bona notícia el fet que s’es-tigui invertint per evitar quejoves, en aquest cas de la nostraciutat, quedin fora del sistemaque entre tots hem creat.

Sovint ens emplenem la bocasobre el fet que hem de canviarel model de creixement de lanostra societat, que hem de can-viar les bases del nostre sistemaper evitar situacions de crisieconòmica com les que estemvivint ara, i és per això, quem’emplena d’alegria el fet deveure que s’estan fent coses perintentar que ningú quedi forad’aquesta nous models econò-mics i productius que entre totshem de crear.

És per això que m’he vistobligada a felicitar la creaciód’aquests tipus de programes,que tenen com objectiu evitarque molts joves molletans que-din exclosos, donant-lo unanova oportunitat per a la for-mació.

És una bona notícia veure

com encara hi ha persones quecontinuen creient que és neces-sari sumar, per poder crear unasocietat millor.

Felicitats a EMFO i als 51joves d’aquest programa.

Olga SánchezMollet

a flamant residència per a discapacitats psíquics que la Gene-ralitat ha construït a la Vinyota espera des de fa tres mesos que

algú l’ocupi. Des que van finalitzar les obres, a finals de l’any pas-sat, la burocràcia ha impedit que els seus destinataris comencin a gau-dir de les noves instal·lacions. I tot perquè el procés està aturat a l’es-pera de la contractació de l’escomesa; és a dir, poder donar d’alta elservei de subministrament de llum a l’edifici. El departament de Be -nestar Social assegura que ja ha sol·licitat a l’Ajuntament la llicèn-cia de primera ocupació i encara està a l’espera d’una resposta; el con-sistori, per la seva banda, manté que va tramitar el permís fa duessetmanes. I al mig de totes dues administracions, la companyia elèc-trica, que no s’ha pronunciat sobre el tema. L’un per l’altre...

La residència no és un luxe, sinó una necessitat per a les perso-nes discapacitades de Mollet i la seva àrea d’influència, que ara sónusuaris d’equipaments com l’Escola Can Vila, el Centre Ocupacio-nal El Bosc, el Centre de Dia de l’avinguda Caleró i de les llars tute-lades de la Fundació Alb-Bosc. Des que es va projectar la seva cons-trucció són moltes les visicituds que ha viscut, inclosa la fallida d’al-guna de les empreses que han intervingut. Té 60 places residencialsi 15 de centre de dia, però les raons per a què entra en funcionamentel més aviat possible són moltes més. I totes elles són humanes.

L’un per l’altre, Mollet sensela residència de la Vinyota

L

SENSE BONIFICACIONS

Finalment, en el darrer Ple Municipal del dia 30 de març de 2011,el senyor Ribalta i el secretari municipal van incloure en l'ordredel dia la proposta que havia presentat amb anterioritat al mes defebrer i que es van negar a sotmetre al Ple sobre la modificació del'ordenança fiscal municipal número 24 per a la bonificació de lataxa d'ocupació de via pública per a les terrasses dels bars i res-taurants del municipi.

L'objectiu de la meva proposta era compensar les grans pèr-dues que s'ha originat en el sector de l'hostaleria per l'entrada envigor de la Llei Antitabac, Llei 42/2010, de 30 de desembre de2010.

Evidentment, la modificació de l'ordenança fiscal municipalplantejada era per a l'any 2011, i es pot modificar cada any mit-jançant el Ple. Però crec que l'Ajuntament ens hem d'adaptar a lesnecessitats dels ciutadans, així com oferir els recursos que pu-guem per combatre aquesta crisi que ens ofega. I una eina de tre-ball que tenim és l'Ordenança fiscal municipal.

Però aquesta proposta de bonificacions no va poder ser apro-vada pel vot en contra del senyor Ribalta, ja que la resta de regi-dors de CiU, Esquerra Republicana i Verds i els regidors noadscrits es van abstenir i el meu vot favorable va ser superat pelno del PSC.

Josep BadiaRegidor les Franqueses del Vallès

Ric

ards

oler

.blo

gspo

t.com

Page 9: Línia Vallès 349

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló La Foto

9�Opinió líniavallès.catAbril201115

Sergi MingoteCandidat del PSC a Parets

Ajuntament de MontornèsRetards i incertesa amb el Marta Mata

�Ni rastre dels diners. El nou equip de CDC de les Fran -queses no pot comptar amb els recursos econòmics que el par-

tit i el grup municipal han generat al llarg d’anys, sinó que ha de par-tir de zero. En accedir als comptes, el que s’han trobat els nous ges-tors del partit ha estat de cebedor: no han trobat diners. I per no tro-bar, no han trobat ni la caixa.

�Una altra de les Franqueses. Tot i no poder fer res legal -ment per impedir que el nou partit de Francesc Torné utilit-

zi el nom de “Convergència” (a tot l’Estat hi ha registrades una tren -tena de formacions que ho fan), la direcció de CDC no pot dissimu-lar el seu malestar per aquest fet que, si més no, pot donar lloc a ma -len tesos. El president comarcal, Feliu Guillaumes, va dir dimarts queno entenia que l’exmilitant convergent, que creu que té tants valorspersonals i polítics, no es desvincula totalment de la marca i pre -senta una de nova. Això, segons va dir després d’assegurar que elsciuta dans són prou intel·ligents per distingir, denota “inseguretat”de l’e xalcalde i els seus còmplices a l’hora d’enfrontar-se a les urnes.

�Candidatures que no es fan públiques. Mentre que a lamajoria de municipis el PSC ja ha fet pública la composició

de la seva candidatura per a les properes eleccions municipals, n’hiha d’altres en què aquesta es reté, com si en lloc d’una llista electo-ral tinguessin a les seves mans la fòrmula secreta de la Coca-Cola ino vulguessin compartir. És el cas de l’Ametlla del Vallès i les Fran -queses, per exemple. Actituds com aquestes són les que donen “chis-pa” a la vida.

Mingote ha fet el que haurien de fermolts polítics: recórrer el terreny en lesma teixes condicions que ho fan els seusconciutadans. Altres polítics haurien de se-guir l’exemple i descendir de les seves ata-laies fins a l’infern de la realitat.

Finalment s’ha aprovat la licitació de redac-ció del projecte de l’Institut Marta Mata deMontornès en un segon ple. Tot el projec-te s’ha endarrerit, forçant l’adjudicació deles obres després del 22-M i amb un infor-me desfavorable que crea incertesa.

Semàfors

DOBLE MORALNo acostumo a llegir Revista del Vallès,però l’altre dia algú me la va portar i mela va deixar sobre la taula. La vaig fulle-jar. I he de dir que em vaig sorprendreen descobrir la doble moral que aquestmitjà fa servir, almenys pel que respectaa la filosofia que prediquen alguns delsseus col·laboradors i el que després fal’empresa editorial quan es tracta de re-captar diners amb els quals equilibrar elcompte de resultats.

L’exemplar que vaig fullejar corres -pon al de la setmana passada. A la pà -gina 23 es publicava un article d’opiniósignat pel religiós Xavier Sobrevia, col-laborador habitual amb una columnatitulada “Última carta” i amb vinclesamb l’empresa edi tora que sobre passenels termes estrictament espirituals. Enel seu escrit, el mossèn felicita oberta-ment la ministra Bibiana Aído per en-carregar al Consell d’Estat un informesobre els anuncis de prostitució, ambvista a la seva possible prohibició i limi -tació en la premsa escrita. Unes líniesmés avall, dóna a entendre que el co -merç sexual és una activitat que degradales persones que la practiquen i que lamesura que podria aplicar el govern ésdigna d’aplaudiment. I no hi ha excusesper motius econòmics, estratègics depoder o d’imatge. Unes pàgines mésenllà, concretament a la 60, el que espodia llegir era ben diferent: “Más de 30chicas, suitte jacuzzi, salidas a domicili,espectaculos diarios”, “Las señoritasmás sexys y atrevidas”, “Models i estu-diants... jove ne tes”, “Soy Sandra, unavalenciana de 26 años con mucha mar-cha”... I així molts anuncis més. Ho hedit al principi d’aquest article: sorprénla doble moral. O potser no hi ha pertant. Al cap i a la fi, el que fan els actualsgestors és seguir els principis catòlicsdels fundadors de la revista: Que la màesquerra no sàpiga allò que fa la dreta.

En defensa de la sanitat com a servei públicEl procés privatitzador que des de fa anyspatim els treballadors i treballadores de laSanitat Pública a Catalunya s'ha vist agreu-jat per la greu crisi econòmica i financera.Aquest nou retall es va concretant als di-ferents centres sanitaris en mesures queimpliquen acomiadaments de personalinterí o temporal, tancament de quiròfansper la tarda, reducció de l'activitat dels cen-tres públics o concertats, reducció de laqualitat assistencial, augment de la exter-nalització de serveis amb centres privats,reducció en medicació hospitalària, aug-ment de les llistes d'espera, etc.

Des de la USOC, davant de la gravetatd'aquesta situació i conseqüència de l'apli-cació de la Instrucció 1/2011 del Govern dela Generalitat de Catalunya, exigim alsgrups parlamentaris de Catalunya quedonin el seu suport a un model de serveispúblics a Catalunya:

• Que no lesioni més drets laboralsdels treballadors i de les treballadores dela sanitat: no volem més acomiadamentsil·legals i innecessaris (poden arribar a mésde 20.000 a tota Catalunya), volem recu-perar els nostres salaris retallats injusta iil·legalment per governs anteriors i no vo-lem noves retallades ni salarials ni socials.

• Que no retalli més drets i/o presta-cions que degraden cada vegada més elsserveis de Catalunya, com ho és la Sanitat,a la que es vol encaminar cap un sistemaprivat, amb tot el que això ve a comportarde negatiu, tant pels seus treballadors/rescom pels seus usuaris/ies.

• Que amb els nostres impostos es fa-cin polítiques de desenvolupament i millo-ra dels serveis públics catalans, i no es po-tenciïn els sectors privats que volem fer ne-goci amb la sanitat: no volem una sanitat

per a rics i una beneficència insuficient ideficient per a la classe treballadora.

• Que no volem que amb les nostres re-ivindicacions laborals i socials es faci po-lítica de conveniència i/o d'interessos perpart dels polítics, a aquests els exigim quedediquin tots els seus esforços a defensara Catalunya un sistema sanitari públic, uni-versal i de qualitat.

No més retallades i acomiadaments. Vo-lem treballar dignament, en uns serveis pú-blics de qualitat.

Federació d’Empleats Públics-Unió Sindical Obrera de Catalunya

Un centenar d’alumnes de l’IES Alba delVallès han participat al Dia dels Arbres iels Àrids amb una plantada massiva a lapedredra de Can Donadeu de Sant Fost.L’objectiu és contribuir a la restauraciód’un espai natural malmès anteriorment.

Gremi dʼÀrids de CatalunyaRecuperació de lʼentorn de les pedreres

Plaça Pere Quart de la Llagosta

Page 10: Línia Vallès 349

Granollers10�

Abril201115líniavallès.cat

L’Agrupació Excursionista talla la C-17Les 200 persones que van participar diumenge en la 29a excursió popular organitzada

per l’Agrupació Excursionista de Granollers (AEG) van tallar la C-17 cap a les nou delmatí i durant uns deu minuts per demanar que les infraestructures respectin els antics

camins. El tall es va produir a l’alçada de la sortida de la carretera de Lliçà d’Amunt.

Redacció > La 12a edició delMercat de l’Audiovisual, que secelebrarà els dies 8 i 9 de juny aRoca Umbert, es presenta ambnovetats. Una d’elles serà que elprimer dia es dedicarà a les tele-visions de proximitat, mentreque el segon s'adreçarà a lespro ductores audiovisuals.

En la ponència inaugural s'a-nalitzarà el canvi de rumb almón de la proximitat, i en diver-ses sessions s'explicaran les no-ves directrius de la Generalitatper als propers quatre anys, s'a-nalitzaran els deu errors de la co-municació online i la FUNDACC

El Mercat Audiovisual (MAC) arribaa la 12a edició els dies 8 i 9 de juny

exposarà les dades 2010 del ba-ròmetre de la comunicació.

El segon dia es presentarà elClub del Productor Audiovisual iuna nova iniciativa online delMAC per trobar finançament pera projectes audiovisuals. Tambéhi haurà una ponència sobre lessortides online per al contingutaudiovisual. Paral·lelament, icom ja ha estat habitual els dar -rers anys, es duran a terme reu-nions com la del Consell Audio-visual de Catalunya, la comissióde continguts de la XAL i la tro-bada del centres de producció au-diovisual.

Derbi recorre GranollersEls treballadors van protestar dimarts pel centre de la ciutat contra eltancament de la factoria de Martorelles > Es van reunir amb l’alcalde

José Antonio PilarGranollers

De la plaça de la Corona a la de laPorxada. Aquest és el circuit urbàque els treballadors de l’empre-sa Derbi de Martorelles vanrecor rer dimarts a la tarda pelscarrers més cèntrics de la ciutat,en protesta pel tancament de lahistòrica factoria. La marxa vaacabar amb una trobada entre elsresponsables sindicals i l’alcaldede la ciutat, Josep Mayoral.

La protesta a la capital de lacomarca s’afegeix a les accionsque els treballadors han protago-nitzat d’ençà que Piaggio vaanunciar que tancaria la històri-ca factoria de Martorelles i tras-lladaria la producció a Itàlia. Laplantilla ja ha protagonitzat diver-ses manifestacions, entre lesquals destaca la del 23 de marçpassat davant del Parlament deCatalunya, que precisament di-mecres va aprovar una moció de

suport al manteniment de laplan ta vallesana.

REUNIÓ AMB PIAGGIOD’altra banda, l’Ajuntament deMartorelles ha emès un comuni-cat en què informa de la reunióque l’alcalde, Romuald Velasco,va mantenir el 5 d’abril amb el di-

Foto: CCOO

Els manifestants van recórrer els carrers més cèntrics de la capital comarcal

rector general d’Indústria de laGeneralitat, Joan Surera, per va-lorar la visita que tots dos van ferfa pocs dies a la seu de Piaggio.Els responsables de la compan-yia, segons la informació facilita-da, van proporcionar als seusinterlocutors nova informaciósobre les seves intencions de

Redacció > L’exsecretària del’Ajuntament de Granollers, Nú-ria Badia, va morir dilluns amb57 anys. Badia va ocupar el càrrecentre els anys 1981 i 1985 i entreel 1988 i el 2000. Entre el 2000i el 2007 va estar en la comissióde serveis i es va reincorporar alconsistori granollerí el desembrede 2007. Va començar a treballara l’Ajuntament el 1976 i va formarpart de la plantilla fins l’any pas-sat. La cerimònia de comiat es vacelebrar dimarts al migdia al ta-natori de Collserola, a Barcelona.

Mor Núria Badia,exsecretària del’Ajuntament

Redacció > Entre els molts ca-sos d’adopcions irregulars ques’investiguen arreu de l’Estats’inclou un ocurregut a Grano-llers. Maria Dolores Castro va do-nar llum a una nena el 29 d’octu-bre de 1979 a l’antiga Policlínica.Li van dir que el nadó patia pro-blemes respiratoris i se’l van en-dur; poc després li van comuni-car la seva mort. La dona viu araa Vilanova del Vallès, però quanvan succeir els fets residia a Gra-nollers i tenia 23 anys.

L’Asociación Nacional de Afec-tados por Adopciones irregulares(Anadir) tramita aquest cas entrecentenars més relatius al pre-sumpte robatori de nadons queposteriorment van ser venuts aaltres famílies. Castro, que ja hatramitat tota la documentació ala fiscalia, és mare de tres fills (de29, 25 i 22 anys). La nena pre-sumptament morta era la sevaprimera filla. El personal delcentre es va fer càrrec de tot. Alregistre municipal no consta lainhumació al cementiri.

Denuncien ladesaparició d’unnadó l’any 1979

Redacció > Un policia local vapatir ferides lleus en una cama,un braç i l’espatlla dimarts acausa d’un accident de trànsit a‘avinguda Sant Julià mentre es-tava de servei. L’agent anava enmoto i participava en la recercad’un vehicle que havia fugit d’uncontrol quan va topar amb uncotxe, just a l’entrada de l’estaciód’ITV. El xoc es va produir pocabans de les quatre de la tardaquan un cotxe va girar cap a laITV ocupant el carril de l’esque-rra sense adonar-se del policia.

Un policia localferit en accidentde trànsit

Redacció > Tallers, demostra -cions, conferències, exposicionsi projeccions per a petits i gransformen el programa de la Setma-na de l’Energia, que la ciutat ce-lebra fins demà dissabte. La pla-ça de l’Església acollirà diversostallers infantils i juvenils d’11 a 14hores. També hi hauran exposi-cions de maquetes d’aprofita-ment d’energia solar, les energiesi l’eficiència energètica i vehicleseficients, on es mostraran les di-ferències entre els models elèc-trics i els convencionals.

Granollerscelebra laSetmana energia

tancar la planta vallesana, totin dicant que la decisió obeeix a lavoluntat d’unificar la producció ales fàbriques italianes que “esveuen afectades, des de fa moltsmesos, per EROs i funcionantmolt per sota de les seves capa-citats productives”.

En aquella reunió, el directord’Indústria va demanar la conti-nuïtat de la planta argumentantque la marxa no estava justifica-da per motius econòmics; tambéva dir que es defensarien els in-teressos de la plantilla. Per la sevabanda, la direcció de Piaggio vademanar tres setmanes de mar-ge per aportar diversa documen-tació i estudiar la petició realitza-da per la Generalitat.

La direcció general d’Indústriai l’Ajuntament de Martorelleshan ofert al comitè d’empresa elseu suport. Segons Velasco, “que-da prou clar que la viabilitat de laplanta hi és i que el problema estàa les factories italianes”.

Page 11: Línia Vallès 349

11�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 12: Línia Vallès 349

Granollers12�Abril201115líniavallès.cat

SI diu ‘no’ a la coalició independentistaEl coordinador local acusa ERC de voler apropiar-se dels càrrecs de representació institucional

José Antonio PilarGranollers

Malgrat estar d’acord amb elprincipi bàsic de construir la in-dependència de Catalunya des del’Ajuntament, la pretensió d’ERCde que els vots obtinguts per lacandidatura unitària sumin úni-cament per a ell a efectes de re-presentació a les diputacions iconsells comarcals farà impossi-ble la coalició ERC-Rcat-SI aGranollers. Així ho ha explicat elcoordinador local de SolidaritatCatalana per la Independència,Eduard Botifoll en un comunicatde premsa.

Foto: L. V.

Eduard Botifoll

Segons diu Botifoll, Solidaritatés la suma de partits, sensibilitatsi maneres diferents d’entendrel’articulació d’un país “i apostaper conformar candidatures uni-tàries independentistes”. Els im-pulsors d’aquesta formació, con-tinua, van fer una crida a tots elspartits catalans que reconeixen eldret a l’autodeterminació ambdues premises: que el seu progra-ma incorporés la declaració d’in-dependència al Parlament i queels components de la candidatu-ra fossin triats democràticamentper les bases.

“Quan vam decidir que volíemparticipar a les eleccions munici-

Redacció > La Generalitat haconcedit la Creu de Sant Jordi aJosep Verde Aldea (Granollers,1928), que forma part del reco-neixement del Govern als primerseurodiputats catalans. S’han con-cedit 29 distincions a personali-tats i 15 a entitats. Advocat i po-lític, rep la Creu en reconeixe-ment a la seva trajectòria, inicia-da dins del cristianisme progres-sista”. L’any 2005 va rebre la Me-dalla de la Ciutat de Granollers.

Josep VerdeAldea rep la Creude Sant Jordi

Redacció > La coalició ICV-EUiA-Entesa va presentar dissab-te el seu programa electoral co-marcal. En una jornada de treballoberta celebrada a la biblioteca deRoca Umbert, els candidats vansituar “les polítiques destinadesa generar ocupació i lluitar con-tra l’exclusió social” com a eixprincipal de les seves propostes.El cap de llista a Granollers, Jo-sep Casasnovas, va reclamar unsajuntaments que actuïn com atrinxera contra les retallades deZapatero i Mas”.

L’eix d’ICV-EUiAés l’ocupació il’exclusió social

Redacció > CCOO ha guanyatles eleccions sindicals a l’Hospi-tal de Granollers, amb nou dele-gats. La segona força més votadaha estat la UGT (7), que alhora haestat la que més ha crescut, segui-da de Metges de Catalunya (4),USOC (2) i SATSE (1). La parti-cipació ha estat del 56% de laplantilla, formada per 1.600 tre-balladors.

CCOO guanya les eleccions a l’hospital

pals per a què la base del nostreprojecte (la independència, laparticipació ciutadana i la rege-neració democràtica) també po-dia ser el fonament de les nostrespropostes locals –diu el comuni-cat– vam iniciar contactes ambels col·lectius que formen l’entra-mat social de Granollers, com sónles associacions de veïns i altresentitats per tal de donar-nos a co-nèixer, crear vincles i elaborar elprograma amb el projecte parti-cipatiu Imagina Granollers”. Enaquesta línia, i amb l’objectiu depresentar-se en coalició, SI vareunir-se primer amb ERC i des-prés amb Rcat, però es van trobar

amb l’exigència de la primerade les formacions de “o ens aju-des a sumar vots per crèixer ferEsquerra o no fem pinya”, segonsBotifoll, i això “era una unitat malentesa”.

El coordinador considera que,tal i com ha quedat finalment lacoalició (ERC, Rcat i la platafor-ma ciutadana), “es converteix enla candidatura independentistaoficial, però no col·loca a SI enuna posició incòmoda. “El modelque fins ara ha seguit Esquerrano és rupturista amb Espanya is’allunya molt de la voluntat cla-ra de SI de construir la indepen-dència”, diu Botifoll.

Page 13: Línia Vallès 349

13�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 14: Línia Vallès 349

Granollers14�Abril201115líniavallès.cat

Els teatres s’omplen de comèdia i ballA Ponent, ‘La marca preferida de las hermanas Clausman’ > A l’Auditori, ‘Somia i... balla, Ton!’

José Antonio PilarGranollers

Sara i Valentina són dues germa-nes, entre l’adolescència i la jo-ventut, que viuen en un poble deCatalunya. Són filles d’exiliats po-lítics argentins. La seva mareviu tancada en una habitació; elpare, fa temps que les va deixar.Per a elles, la història d’horror dela dictadura del país d’origendels seus avantpassats és unmite, una narració mal explicada,plena de fantasmes i d’argu-ments barrejats. A fora, un poblefeliç i la moda de les marques.Elles viuen obsessionades per

Foto: TdP

Maria Rodríguez i Ariadna Pastor

aconseguir el màxim d’objectesde marques importants...

Aquest és l’argument de Lamarca preferida de las herma-nas Clausman, l’espectacle enclau de comèdia que aquest capde setmana presenta la compan-yia Tantarantana al Teatre dePo nent. El muntatge està dirigitper Glória Balañá, amb drama-túrgia de Victoria Szpumberg iprotagonitzat per Maria Rodrí-guez i Ariadna Pastor. L’horari deles representacions és l’habituald’aquest equipament: divendresi dissabte a les 21 hores, i diu-mente a les 19 hores. El preu ésde 16 euros (8 euros per a socis).

Miquel Desclot

Redacció > Més de 450 alum-nes de segon de batxillerat delsset centres de la ciutat van parti-cipar dimecres en una trobadacommemorativa del bombardeigque va patir Granollers el 1938.L’acte, que es va celebrar al Tea-tre Auditori, es va iniciar ambuna presentació de l’historiadorJoan Garriga, seguida de la pro-jecció d’un documental sobreaquest episodi històric. Tot se-guit, el president de Justícia iPau, Arcadi Oliveres, va impartirla conferència El nos tre com-promís per la pau.

Alumnes de 2onde batxillerat estroben per la pau

EL SOMNI DEL BALLEl Teatre Auditori acull diumen-ge que ve l’espectacle Somia i...balla, Ton!, a càrrec de l’EsbartDansaire de Granollers. Es trac-ta d’un muntatge infantil de dan-sa tradicional, recomanat a par-tir de 3 anys, que explica l’arriba-da d’en Ton a una ciutat on elsnens viuen ben atrafegats, sensetemps de jugar, de parlar o de ba-llar; però en somnis descobreixun altre món on els petits l'ensen-yen a ballar...

L'Esbart Dansaire de Grano -llers va ser fundat l'any 1.931 i,per tant, ja té més de 75 anys.Des de llavors, ha passat per di -

ferents moments, realitats, eta -pes i directors. Tradicionalmentha centrat la seva activitat en larealització de ballades de carrera Granollers, molt lliga des a lesfestes de la ciutat. Des del 1995ha treballat per transformar lesballades que es feien habitual-ment al carrer en espectacles. El2002 les colles infantils van re -pre sentar Plou i fa sol, en Ristoballa sol, on tres grups po savenen escena un to tal de dan sestradicionals catalanes amb elcor in fantil de la Societat CoralAmics de la Unió de Granollers il’acompanyament de quatremú sics.

Redacció > El poeta i escriptorMiquel Desclot serà l’encarre-gat de pronunciar aquest any elpregó de Sant Jordi. Aquest anyla Diada coincideix amb Setma-na Santa, però no per això llibresi roses deixaran d’ocupar, com éshabitual, els carrers i places de laciutat, convidant tothom a viurela festa de les lletres.

Divendres, la fira, organitzada-per les llibreries i floristeries dela ciutat, quedarà instal·lada a laplaça Porxada i el carrer AnselmClavé a partir de la una del mig-dia. Dissabte tindrà lloc la tradi-cional trobada d’autors locals icomarcals, que han publicat en eldarrer any.

Miquel Desclotserà el pregonerde Sant Jordi

Page 15: Línia Vallès 349

15�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 16: Línia Vallès 349

Mollet16�

Abril201115líniavallès.cat

La residència de la Vinyota,ja acabada, segueix tancada

Foto: Arxiu

Les demandes dels petits regidorsL'ús dels patis escolars en cap de setmana, més activitats per a nens i joves i la

promoció de l'esport com a hàbit saludable van ser algunes de les propostes queels més petits van fer durant la celebració del Consell Municipal dels Infants. Hi

van participar centenars d’alumnes, representats per 27 petits regidors.

Una web permetrà seguir cincitineraris de compra a la ciutatRedacció> Mercamollet i la Fe-deració de Comerciants MolletComerç s’han proposat implan-tar itineraris de compra a la ciu-tat i connectar temàtiques, tot in-centivant l’ús de les noves tecno-logies, combinades amb mètodesmés tradicionals com la compradirecta a la botiga. Es tracta d’unprojecte pilot d’e-comerç que arabusca 25 comerços que estiguindisposats a participar-hi. El pro-jecte pilot Smart box Molletco-merç permetrà als comerciantstreballar en xarxa per captar mésclients, ja que els clients tindrana la seva disposició un nou webdel comerç molletà amb la infor-mació de les botigues, productes,paquets i ofertes vigents.

Inicialment s’han establertcinc paquets temàtics: cerimònies(batejos, comunions i casa-ments), estiu i vacances, tornadaa l’escola, festes de Nadal i cap desetmana. Les botigues interessa-des en participar han d’inscriure’s

abans del 30 d’abril a Mercamo-llet. En el cas que s’inscriguinmés de 25 comerços, una co-missió de valoració seleccionaràels finalistes segons els següentscriteris: trajectòria professionali any d’instal·lació a la ciutat, ma-terial tecnològic disponible (or-dinador, portàtil, mòbil...), valo-ració de la qualitat i innovació delproducte o servei; i, finalment, sies tracta d’un comerç associat aMollet Comerç.

E. AlfaroMollet

La residència per a discapacitatspsíquics que la Generalitat haconstruït a la Vinyota continuasense obrir les seves portes, tot ique les obres van finalitzar a finalsdel 2010. Fonts del departamentde Benestar Social han explicat aLínia Vallès que el procés estàaturat a l’espera de la contracta-ció de l’escomesa elèctrica, és adir, el tràmit necessari per poderdonar d’alta el servei de llum a l’e-difici. Per aconseguir-ho, la Gene-ralitat va sol·licitar a l’Ajunta-ment de Mollet la llicència de pri-mera ocupació, aquella que ha depermetre poder engegar el con-curs per adjudicar la gestió delcentre; però encara està a l’espe-

ra, assegura. El consistori molle-tà, però, manté que va tramitar lallicència ara fa dues setmanes,coincidint amb la reunió que vamantenir l’alcalde, Josep Monràs,amb representants de Benestar,interessant-se pel tema. “L’Ajun-tament ja no pot fer res més, és untema de la Generalitat”, assegu-ren fonts del consistori.

Al mig del procés està la com-panyia elèctrica, amb qui no haestat possible resoldre el dubte dequi té la culpa del retard. Aquestperiòdic no ha aconseguit parlaramb la persona responsable de lacompanyia a la comarca.

NOMÉS CONTRATEMPSEl procés per a la construcció dela residència per a discapacitatsde la Vinyota, que tindrà 60 pla-ces residencials i 15 de centre dedia, no ha estat fàcil. El projecte

s’ha retardat perquè l’empresaque inicialment es va encarregarde les obres, Tiferca, va fer falli-da al febrer de l’any 2009. Els tre-balls es van reprendre al maig del2009 –la nova adjudicatària vaser la firma Emcofa– però tot iaixò la posada en funcionamentdel centre s’ha anat endarrerint.La nova previsió era que el centreestigués enllestit durant el se-gon quadrimestre del 2010 i, des-prés que al febrer d’aquest anys’equipés el centre amb tot elmobiliari necessari, les darreresnotícies apuntaven que es posa-ria en marxa al març, però no haestat així.

Els usuaris de l’equipamentprovindran de l’Escola Can Vila,del Centre Ocupacional del Bosc,del Centre de Dia de l’avingudaCalderó i de les llars tutelades dela Fundació Alb-Bosc.

Les obres de la residència van acabar a finals del 2010 i el centre es va equipar el passat mes de febrer

La connexió elèctrica està pendent des de fa 3 mesos> És el tràmit previ per poder adjudicar-ne la gestió

Redacció > Els Mossos d’Es-quadra han demanat als empre-saris del Baix Vallès que incre-mentin les mesures de seguretat,ja que el nombre de robatoris re-gistrats s’han incrementat du-rant el migdia. Segons van asse-gurar durant la trobada que elsagents van manternir amb em-presaris de la zona, organitzadaper l’Agrupació d’Industrials delBaix Vallès, la tendència ha can-viat i els furts no només es po-drueixen a la nit. Els lladresaprofiten la presència de menystreballadors per actuar en aquestshoraris i endur-se materials comeines, ferro i coure. Els agents elsvan recomanar que els alertessina la mínima sospita.

Alerten sobrel’increment defurts als migdies

Redacció > L’alcalde, JosepMonràs, va rebre dimecres els 30joves que inicien la segona fase dela Casa d’Oficis Gallecs Emergent,un projecte que EMFO està des-envolupant amb el finançamentdel Fons Social Europeu i el Ser-vei d’Ocupació de Catalunya. Enaquest punt, els participants pas-sen a ser alumnes-treballadors i,per tant, a tenir un contracte la-boral. La Casa d’Oficis està treba-llant per rehabilitar, consolidar,mantenir, millorar i dinamitzarGallecs, tot fomentant la reinser-ció laboral i treballant en l’agri-cultura ecològica, la rehabilitaciódel patrimoni arquitectònic i elmanteniment i millora dels valorsmediambientals.

Trenta joves, a lasegona fase de la casa d’oficis

Page 17: Línia Vallès 349

17�Molet líniavallès.catAbril201115

ICV-EUiA aposta per serveiscom la sanitat i l’educacióRedacció> El Mercat Vell es vaomplir durant la presentació dela candidatura municipal d’ICV-EUiA. L’acte va comptar amb laparticipació de les diputades dela coalició ICV-EUiA al Parla-ment de Catalunya Mercè Civit iLaia Ortíz, que a les seves inter-vencions van fer dures crítiquesa les polítiques de retallades queestà portant a terme el recent go-vern de la Generalita de CiU al-hora que reverenciaven els ajun-taments com administracionsútils per frenar aquestes retalla-des i donar respostes a la crisi desde l'esquerra. Per la seva part, elnúmero 2 de la candidatura, elcoordinador local d'EUiA, Anto-nio López va destacar la impor-tància de lluitar pels serveis pú-blics, sanitat i educació principal-ment, tal i com des de sempre hafet ICV i EUiA.

Després de López va arribar laintervenció de Josep Serra, veí deLa Casilla, ex-regidor per CiU alprimer ajuntament democràticdirigit per l'alcaldessa del PSUCAnna Bosch i persona molt vin-culada als moviments culturalsde Mollet.

Per la seva part, l’alcaldable,Noemí Fernández, va destacarque el d'ICV-EUiA és un projec-te basat en les persones i en elsvalors, “un projecte que vol trans-

formar Mollet per a què siguipossible lluitar contra la crisiamb noves polítiques i noves ac-tituds, ben diferents del modelesgotat dels actuals governants”.Els primers llocs de la llista elsocupen Noemí Fernández, Anto-nio López, Marina Escribano,José Francisco Sancho, GabrielEspinosa, Xavier Huguet, Salva-dor González, Dora Abad, RamonPages, Maria del Carmen Moya iMíriam Sampere.

SEGONA REPÚBLICAD’altra banda, durant aquestsdies la coalició ecosocialista estàorganitzant actes commemora-tius del 80è aniversari de la Re-pública. Fins al 17 d’abril es potvisitar a la Sala Fivaller una ex-posició de l'ACIM titulada Lespreses de Franco, una sèrie de fo-tagrafie, cartes i textos manus-crits que posen de manifest lalluita, el dolor, la condemna i laresistència de milers de presescastigades per la dictadura en laseva doble condició de ‘rojas’ i dedones que no van acceptar elpaper de submissió i dependèn-cia que el nacionalcatolicismeels hi tenia reservat. La coaliciótambé va celebrar ahir dijous latradicional ofrena floral i lectu-ra de manifest a la plaça de la Re-pública.

Redacció > L’alcalde de Mollet,Josep Monràs, va ser un dels bat-lles socialistes que van acompan-yar l’alcalde de Barcelona, JordiHereu, en l’acte de rebuig a lesretallades en matèria sanitàriaprevista pel Govern de Catalun-ya, celebrat a l'Hospital MoisèsBroggi de Sant Joan Despí. Defet, els socialistes ha emès un co-municat en el qual volen mani-festar la seva “profunda preocu-pació i desacord per les retalla-des anunciades pel Govern deCiU a la Generalitat, especial-ment, per les retallades anuncia-des a sanitat i educació”.

Asseguren que del conjunt deles retallades anunciades, la mésinacceptable es, sens dubte, la re-tallada sanitària: “A Mollet ensha costat molts anys disposard’un nou hospital que ens donésel servei sanitari que ens merei-xem. No podem acceptar de capmanera que, ara que tenim unbon hospital, el govern de CiU re-talli els recursos econòmics ne-cessaris per al seu bon funciona-ment”. Afegeixen que “la crisi nopot ser una excusa per retallar elsserveis sanitaris i molt menysquan, al mateix temps, ens anun-cien l’eliminació de l’impost desuccessions per als més rics”.

El PSC critica les retallades enmatèria de salut

Sánchez-Camacho creu que elPP serà decisiu el 22 de maig

El Partit Popular serà decisiu elproper 22 de maig. Així ho creula presidenta del PP de Catalun-ya, Alícia Sánchez-Camacho, queva visitar Mollet dimarts passat.Es va passejar pel mercat setma-nal, acompanyada de l'alcaldablepopular, Susana Calvo. “El tempsdel PSC a Mollet s'està acabant”,va dir, alhora que mostrava la vo-luntat que sigui la seva formacióla que motivi el canvi de govern.La líder popular creu que Mollet,on ha augmentat la inseguretatcuitadana, va dir, serà un delsmunicipis catalans on el PP treu-rà uns millors resultats. Sán-chez-Camacho va definir la sevaformació com “el partit del tre-ball” i va criticar durament lamanca de política industrial id'incentius a Catalunya per man-tenir indústries al territori, en re-ferència a casos com el de Derbii Yamaha. La popular també es vareunir amb membres de la Fede-ració d'Associacions de Veïns deMollet, que van mostrar el seumalestar per la política obstruc-tiva que realitza l'Ajuntamentper tal que l'associació puguiparticipar en els afers municipals.

En un comunicat, l’alcalde de

Mollet, Josep Monràs, ha donatresposta a Sánchez-Camacho,qui, segons diu, va fer unes decla-racions que no es corresponenamb la realitat molletana. Asse-gura que l’índex de delictes aMollet és menor que a la mitja-na de Catalunya i que l’Ajunta-ment de Mollet ha estat en pri-mera fila de la lluita per evitar eltancament d’empreses. Així, se-gons Josep Monràs, Alícia Sán-chez-Camacho “ha demostrat noconèixer la ciutat de Mollet”.

Foto: Arxiu

Sáchez-Camacho

E. A.Mollet

Page 18: Línia Vallès 349

Mollet18�Abril201115líniavallès.cat

Les titelles ompliran Molletdurant el cap de setmanaHi haurà 17 espectacles de companyies de tot l’Estat

E.A.Mollet

Mollet serà novament aquestcap de setmana la capital tite -llaire. Es representaran 17 es-pectacles de companyies d’arreude l’Estat en en diferents esce-naris al centre de la ciutat, tant al’aire lliure com en espais tan-cats, a més d’un teatre de titellesper a adults. La Mostra Interna-cional de Titelles arribarà acom-panyada d’activitatscomplementàries per fer quetota la ciutat respiri la màgia deles titelles: paradetes d’artesa-nia sobre el món dels titelles, ta-llers de cons trucció de titelles ide maquillatge infantil, cercavi-les i espectacles itinerants.

El tret de sortida el donarà lacercavila del Mollet Mullat quesortirà a les 18h de la plaça Ca-talunya per arribar a Prat de laRiba, on tindrà lloc el primer es-pectacle: En Patufet. A les19.30h s’inaugurarà, al MercatVell, l’espai lúdic Cal Titella, onels infants poden mirar, tocar iexperimentar diferents tècni-ques titellaires. Dissabte serà eltorn del Karroart (11h i 16.30h);El Botí de Martinet (11.30h),Kamichibai (11.45h i 17h), Per-séfone i la Magrana (12h i

17.30h), Visca Rodari! (12.30h),El Paracirco (16.30h i 18.30h),Cíclic (17.30h), El ratolí viatger(18h), Hansel i Gretel (19h) iRéssurections à la carte (22h).

Diumenge tornaran el Kar-roart i el Kamishibai, al matí i ala tarda, i es representaran elsespectacles Strings & Circus(11.30h i 18.45h), El Pep patineti la Tina Paperina (12h) i Som-nis d’Alícia (12h), a més d’ElGall Federic i la Gallina Cate-

Detall de la Mostra de l’any passat

Asepeyo va destinar durant l’any2010 77.225 euros en concepted’ajudes socials a la ciutat deMollet. El centre assistencial queté la mútua a la ciutat ha atès 62casos de treballadors d’empresesmutualistes d’Asepeyo que hansofert un accident de treball o unamalaltia professional. D'entre lesajudes concedides destaquen lacompensació econòmica per lapèrdua d'ingressos com a conse-

Asepeyo dóna 77.225 eurosqüència d'un accident de treball;l'atenció especial als casos degran invalidesa; l'adaptació i la re-habilitació d'habitatges, l'ade-quació de vehicles propis i les aju-des familiars.

Tenint en compte el contexteconòmic actual, i amb el com-promís d'atenuar, dins de les se-ves possibilitats, la situació d'al-guns treballadors que han quedatamb seqüeles després d'un acci-dent de treball o una malaltia pro-fessional, la Comissió de Presta-cions Especials d’Asepeyo ha am-

Redacció> Amb l’objectiu dedifondre la seva tasca, les convo-catòries del Premi Jordi SoléTura, les publicacions i les inicia-tives de recerca, el Centre d’Es-tudis per la Democràcia JordiSolé Tura ha engegat una novapàgina web. Des de www.soletu-ramollet.cat, l’espai conté infor-mació sobre la composició, elsobjectius i les iniciatives del Cen-tre d’Estudis per la Democràcia.També informa de les diferentsconvocatòries del Premi JordiSolé Tura i les tesis guanyadores,així com notícies i actes d’agen-da relacionats amb el Centre.Una novetat a l’entorn del CEDque permetrà el nou web és la po-sada en marxa properament del’espai Tribuna, destinat a reco-llir les aportacions en forma d’ar-ticles, ponències o conferènciesal voltant del concepte de la de-mocràcia i de l’activitat acadèmi-ca, política i intel·lectual de Jor-di Solé Tura.

GRUP D’AMICSEl web també posa a disposiciódel públic visitant totes les publi-cacions que ha editat el Centre,a més d’informació biogràficadel polític molletà. També incloutota la informació sobre el Grupd’Amics i Amigues de Jordi SoléTura, constituït el maig de 2010,amb el nom de totes les personesi institucions adherides.

Neix la pàginaweb del CentreJordi Solé Tura

Redacció> L’hotel Sidorme deMollet ha fet cinc anys i ahir di-jous va celebrar una festa. Fins almoment han estat uns 300.000els clients que han passat per lainstal·lació, i vuit de cada deuclients que s’han allotjat alguncop, tornen a fer-ho. A més, ac-tualment s’està reformant part deles instal·lacions amb un dis-seny minimalista i més actual. Lafirma, des del 2006, ha construïtset hotels.

Sidorme celebraels cinc anys ambhotel a Mollet

Redacció > Un grup de treballintegrat per tècnics dels munici-pis de Mollet, Santa Coloma deGramenet, Mataró, Sabadell, Te-rrassa, Sant Boi del Llobregat, ElPrat de Llobregat i Igualada hanparticipat durant els darrers setanys en els Informes d’Indicadorsde Salut Local, que ha culminatara amb el lliurament dels pri-mers vuit informes correspo-nents a aquestes localitats. L'in-forme d'Indicadors de Salut Lo-cal compta amb més de 500.000registres, la qual cosa permetrealitzar informes específics pera cada municipi, recollint dadesde la seva població empadrona-da referent a l'estructura pobla-cional, la salut reproductiva i lainterrupció voluntària de l'emba-ràs, la mortalitat i la morbiditatatesa a nivell hospitalari (hospi-tal d'aguts, sociosanitaris i desalut mental), amb 80 indicadors.

Mollet, alsindicadors deSalut Local

Redacció> Gairebé un centenarde persones van participar, dis-sabte, en la sortida de les parelleslingüístiques que va organitzar elel Club Muntanyenc. La sortida,per Santa Maria de Martorelles,va comptar amb participació dela directora general de PolíticaLingüística i presidenta del Con-sorci per a la Normalització Lin-güística, Yvonne Griley. Els in-drets visitats van ser la plaçaMatons, on van fer una aturadaal menhir; la font de la Mercè,Can Girona i el celler Parxet.Jordi Luque, investigador de lavinya, va explicar les malaltiesdels ceps, i Jordi Bertran, geòlegi membre del Centre d’EstudisMolletans, les característiquesdel terreny d’aquesta zona i elque és el sauló. També hi van serpresents el president del ClubMuntanyenc, Valentí Careta, i ladirectora del Centre de Norma-lització Lingüística del VallèsOriental, Anna M. Jansana.

Les parelleslingüístiques, a Sana Maria

pliat els tipus d'ajudes socialsconcedides. Entre aquestes hi hauna ajuda anual als pensionistesamb gran invalidesa, el cost de lesdespeses de familiars acompan-yants per dia d'ingrés a l'hospital,o l'ajuda als vidus de les personesaccidentades que tenien recone-guda una incapacitat en grau degran invalidesa o absoluta.

A nivell autonòmic, la Comis-sió ha destinat 2.559.223€ enconcepte d'ajudes socials, xifraque representa un increment del49,88% respecte l'any anterior.

rina (13h) i Tira Tira o la Fà-brica de Tires (17.30h). Dis-sabte i diumenge al matí tambéhi haurà el taller d’il·lusionsCarrusel antic de fusta.

LES NOVETATSLa instal·lació a la plaça d'Eu-ropa d'un gran carruatge on elpúblic, en grups de vint perso-nes, on es podrà gaudir d'unainnovadora tècnica d'ombres xi-neses fetes amb sorra de laplatja, és una de les principalsnovetats d’enguany, juntamentamb la consolidació de l'esce-nari de la Marineta com a espaiper als més menuts, amb un es-pectacle de titella txeca que esrepetirà en diferents horaris. Amés, i amb motiu del 5è aniver-sari de la Mostra Internacionalde Titelles, s’hi han previst algu-nes sorpreses dins la programa-ció.

La Mostra Internacional deTitelles s'ha convertit en un re -ferent comarcal i l'objectiu araés obrir-se més a nivell interna-cional, tot donant-se a conèixerper atreure la curiositat de pro-gramadors i companyies de forade l'Estat. El certamen va sorgirde l’impuls de la companyiamolletana Galiot Teatre amb elsuport de l’Ajuntament.

RedaccióMollet

Page 19: Línia Vallès 349

19�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 20: Línia Vallès 349

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Abril201115líniavallès.cat

Page 21: Línia Vallès 349

21�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 22: Línia Vallès 349

22�

ParetsAbril201115líniavallès.cat

80è aniversari de la Segona RepúblicaTots els grups municipals de l’Ajuntament han signat una declaració conjunta

per sumar-se a la commemoració del 80è aniversari de la Segona RepúblicaEspanyola, proclamada el 14 d’abril de 1931. Per aquest motiu, ahir va onejar

la bandera de republicana a la Plaça de la Vila.

La nova escola bressol començarà el curs el dia 26Avui es fa la jornada de portes obertes > El nou centre cobrirà la demanda de places d’escoles bressol

Sara ArroyoParets

A dues setmanes per iniciar eltercer trimestre del curs escolar,l’Escola Bressol del barri de CanBerenguer enllesteix, a horesd’ara, els darrers detalls per aco-llir el centenar d’alumnes a par-tir del proper 26 d’abril. Lesvacances de Setmana Santa ser-viran per fer efectiu el trasllatdels alumnes que fins ara estu-diaven al Petit Cirerer, que pas-saran al nou centre; i per iniciarel curs d’aquells nens que en-cara restaven en llista d’espera.A més, avui s’obrirà gratuïta-ment les portes als pares i alum-nes de la nova escola, perquè lapuguin conèixer abans que elsnens comencin les classes.

La nova escola bressol de CanBerenguer disposa d’un sostreedificat de 917 m2 en una solaplanta i té característiques si -

Foto: Ajuntament

milars a La Cuna i El Cirerer,també de titularitat municipal.L’oferta de places permetrà ga-rantir les demandes d’escolabressol a Parets, que fins ara erainsuficient. A partir del mes demaig s’iniciarà el període de pre-inscripció per al proper curs.

NOM DE L’ESCOLADesenes de paretans ja han tra-mès la seva proposta de nom dela nova escola bressol. En lesproperes setmanes, es donarana conèixer els resultats que nei-xerà d’un procés de participacióciutadana obert a tot el poble.

Imatge virtual de Can Berenguer

Redacció > Diversos paretanshan alertat que persones alienesal Grup CASSA, empresa conces-sionària del servei d’aigües a Pa-rets, es fan passar per treballa-dors de la companyia per realit-zar falses inspeccions d’aigua.

Els veïns de Parets han denun-ciat haver rebut trucades telefò-niques i visites en nom de lacompanyia d’aigües CASSA perprendre mostres d’aigua i realit-zar inspeccions a les instal·lacionsinteriors dels habitatges. Es des-coneix si els motius pels quals

Falses inspeccions d’aigua a diversos domicilis paretans

s’està duent a terme aquesta ac-ció són per vendre sistemes d’os-mosi per al tractament de l’aiguao amb altres finalitats.

En resposta a aquesta situació,CASSA ha comunicat que lespersones que estan portant aterme aquestes suposades visitesi trucades telefòniques no són tre-balladors de la companyia ni ac-tuen en nom d’ella. El personaldel Grup CASSA està deguda-ment acreditat i s’identifica en totmoment com a professional de lacompanyia.

Mingote viu 2 hores en cadira derodes per palpar les dificultatsS.A> Posar-se en la pell d’una per-sona en cadira de rodes. Això és elque ha fet aquesta setmana elcandidat socialista, Sergi Mingo-te, per conèixer en primera perso-na els problemes de mobilitat alsquals s’afronten diàriament lespersones discapacitades que circu-len per Parets. Durant dues hores,Mingote va recorrer, sobre rodes,diversos carrers de l’Eixample iCan Butjosa, on va poder fer unadiagnosi de les dificultats i lesprincipals zones que s’han de mi-

llorar. Mingote va trobar-se ambobstacles en el seu camí: fins i totper a ell –que ha assolit l’Everest–va ser complicat pujar i baixar unavorera amb la cadira.

RECOLLIT AL PROGRAMAAquesta experiència, que va viu-re juntament amb el paretà JosepRoca, serà recollida en el progra-ma electoral i es traduirà en actua-cions a partir de les demandes deparetans com Roca, segons haassegurat el PSC.

Sergi Mingote, en cadira de rodes

Foto: PSC

Redacció > “Aquest és un equipjove, fresc, amb iniciativa, vincu-lats a diferents entitats del poble,al món de l’esport, del lleure i del’ensenyament”. Així defineix CiUla llista electoral que proposaràper a les eleccions del 22 de maigi que està integrada per 20 perso-nes (60% homes i 40% dones), deles quals 17 són membres nous. Lamitjana d’edat dels membres és de41 anys, tots són residents al cascantic o a l’eixample paretà i tenenexperiència política. La majoriaestan vinculats a diferents entitats

CiU presenta un equip renovatper a les properes eleccions

del poble, ja sigui al món de l’es-port, el lleure o l’educació, entred’altres. La llista ha estat exposa-da pel candidat de la llista, XaviMartín, acompanyat pel presi-dent local de CDC, Paco Moreno.

CARPA INFORMATIVAPer donar a conèixer la seva can-didatura a la ciutadania, aquestdissabte (de 10 a 14h) el grup deCiU habilitarà una carpa al carrerMonistrol. Estaran presents totsels membres que formen la llistaelectoral de CiU.

Redacció> La secció locald’ERC ha escollit Sílvia Lópezcom a cap de llista de l’agrupacióper a les properes eleccions mu-nicipals. La candidatura de Lópezes va presentar ahir a Can Rajo-ler, amb la presència de CarmeCapdevila, exconsellera d’AccióSocial. Tot i que estava previstauna candidatura conjunta d’ERCi Reagrupament, els republicanshan assegurat que s’ha “trencatper problemes de coordinació”.

ERC proposaSílvia López coma candidata

Page 23: Línia Vallès 349

Giulia Valle porta jazz a ParetsEl quintet presenta diumenge (18.30h) el seu darrer disc, ‘Berenice’

RedaccióParets

La contrabaixista i compositoraGiulia Valle presenta aquest di-umenge (18.30h) a Parets Bere-nice, el seu darrer treball amb elquintet que forma, Giulia ValleGroup, una de les formacionsmés carismàtiques i de majorrellevància de l’escena jazzísticanacional i europea.

Giulia Valle aposta per unjazz eclè tic, de melodies incisi-ves i de forta contundència rít-mica. A can Rajoler sonarà unamúsica sorprenent i imprevisi-ble, d'indiscutible originalitat, a

Foto: Arxiu

Giulia Valle Group

la que hi destaquen dos impres-sionants solistes (Marti Serra iGorka Benitez) i una espectacu-lar base rítmica (formada perValle al contrabaix, David Xirgua la bateria i Marco Mezquida,revelació absoluta del Jazz Cat).

El grup, molt destacat per lapremsa nacional i internacional,ha participat en els últims anys adiferents festivals: Grenoble,Bremen, Dublin, Londres, Ter-rassa, Vilnius i Midem de Can-nes, entre d’altres. Es tractad’una banda amb una gran pro-jecció que sota el lideratge deGiulia Valle aconsegueix un so iuna energia de grup únics.

Redacció > Amb l’objectiu deconscienciar la gent gran delmunicipi sobre seguretat vial imostrar els mals hàbits i la novasenyalització viària, la PoliciaLocal i l’Ajuntament de Paretsdesenvoluparan un seguit dejornades adreçades tant a via-nants com a conductors. Les jor-nades tindran lloc els dies 28d’abril, al Casal de Ca n’Oms; 5de maig, al Casal Sant Jordi i l’11de maig, a l’Asoveen, a les 17h.El sergent Jordi Galera seràl’encarregat d’impartir les jorna-des, que tenen una part teòricai una altra de pràctica. La teòrias’acompanyarà de simulacionsper ordinador.

Jornades deseguretat viàriaper a gent gran

Redacció > Amb motiu de ladiada de Sant Jordi, l’Ajunta-ment de Parets ha programattot un seguit d’activitats que esperllongaran des del 19 d’abrilfins al 6 de maig. Enguany, des-taquen algunes novetats emmar-cades en el projecte Parets, poblelector, com ara una marató delectura o la posada en marxa delBibliomercat de Can Berenguer.Els actes al voltant de la celebra-ció començaran el dimarts 19d’abril, a les 18 hores, a la Biblio-teca Can Rajoler amb una horadel conte especial dedicada a ladiada de Sant Jordi; i no s’espe-ra que finalitzi fins al 6 de maig,quan s’inaugurarà l’exposicióFruits, de Joan Condal, emmar-cada en el Mes de la Natura 2011.Per cloure aquestes jornades,s’obrirà a Can Rajoler l’exposiciódels espais de lectura del poblefets pels infants paretansa travésdels tallers de pintura.

Marató de lecturaper prepararSant Jordi

Redacció > L’Associació deBalls de Saló de Parets ha pro-gramat per a aquest dissabte unvespre de dansa a la Cooperativa(22h). L’entitat treballa per pro-moure el ball de saló al muni-cipi, i cada mes organitza unaballada a la Sala Gran oberta atothom. A banda dels actes de ladisciplina de ball de saló, l’Asso-ciació participa d’altres activi-tats socials i culturals del mu -nicipi. La darrera setmana, perexemple, els socis van col·labo-rar en la gala benèfica que Pa-rets contra el càncer va orga -nitzar a Can Rajoler, durant laqual van exhibir les diferentsdisciplines que es ballen a l’en-titat.

Dissabte de Ballde Saló a laCooperativa

23�Parets líniavallès.catAbril201115

Page 24: Línia Vallès 349

La Llagosta24�

Abril201115líniavallès.cat

Portes obertes a l’escola bressolL'Escola Bressol Municipal Cucutras ha organitzat per a

avui divendres una jornada de portes obertes de cara al pro-per període de preinscripció. S’hi faran dues visites guiades,

a les deu del matí i a dos quarts de quatre de la tarda.

ARE sí, però no aixíMés de 150 persones es manifesten contra l’elevatnombre de pisos que es construiran a les Planes 2

E.A. > Sota lemes com “Entretots decidim” i “No a la construc-ció”, més de 150 persones es vanmanifestar dimecres passat a latarda per tornar a reclamar quel’Àrea Residencial Estratègica(ARE) de les Planes 2 tinguimenys habitatges dels previstosinicialment, més de 2.000. LaPlataforma ARE Sí, pero no así,organitzadora de l’acte, va convo-

Foto: Eduardo Benito

car els ciutadans a la plaça d’An-toni Baqué per explicar-los les ca-racterístiques del projecte i comla Llagosta és un dels municipisamb més densitat de població,que és la relació entre el nombred’habitants i el sòl. Asseguren quela densitat neta, que té en comp-te només el sòl urbà, és de 139,02,quan a Granollers, per exempre,és de 112,49, i a Mollet, de 109,43.

Quant al terreny no urbanitzable,expliquen que únicamet hi halliure el 12% del terreny, ja que laresta està ocupat pel futur polí-gon i les vies de comunicació ac-tuals i projectades.

Entre els manifestants tambéhi havia representants del grupsmunicipals de CiU, ICV-EUiA,Ciutadans Progressistes per laLlagosta, PP i PIBE.

Els manifestants van recórrer alguns carrers del municipi

Redacció > Fins al 21 d'abril espot visitar a la planta baixa delCentre Cultural i Juvenil CanPelegrí la Mostra d'Ensenya-ment. De dilluns a divendres, decinc a vuit de la tarda, oferirà in-formació sobre els cicles forma-tius de grau mitjà i grau superiorque es poden cursar a la Llagos-ta, al Vallès Oriental i a Barcelo-na, així com l'oferta universitàriaper al proper curs; però també espodrà visitar l’exposició Guia’t enla formació professional i el món

Can Pelegrí acollirà la Mostrad’Ensenyament fins al dia 21

laboral, que està instal·lada al'Aula d'Estudi. Dimecres i dijous,a més, de cinc a dos quarts denou, hi haurà un servei d'orien-tació personalitzada i d'informa-ció acadèmica al Servei d'Infor-mació Juvenil Pelegrí. Paral·lela-ment, també es farà una xerradainformativa sobre la nova es-tructura universitària. La confe-rència tindrà lloc a l'IES i estàadreçada principalment a alum-nes de Batxillerat i del Centre deFormació de Persones Adultes.

E.A.> Els actes organitzats pelCasal Popular la República de laLlagosta i ICV-EUiA per home-natjar la Segona República con-tinuen avui. Carmen Domingo,presidenta de la Plataforma con-tra la impunidad del franquismo,oferirà al Centre Cultural una axerrada-debat sobre la Repúbli-ca (19h). Avui també és el darrerdia per veure l’exposició sobre elpaper de les dones a la Repúbli-ca al Centre Cultural.

Avui finalitza lacommemoracióde la República

Foto: Eduardo Benito

Imatge de la mostra

Redacció > Convergència vacriticar l’actitud “increïble i nefas-ta” de l’actual equip de governdurant la presentació de la can-didatura al 22 de maig. “Un bonalcalde hauria d'haver baixat a es-coltar i raonar amb els ciuta-dans que omplien la plaça i reco-llien signatures” contra les PlanesII, va dir. Mireia Egea, l’alcalda-ble per CiU, va destacar com apunts principals la necessitatd'escoltar la gent i entendre perpoder resoldre. La candidata va

CiU prioritzarà escoltar elsveïns per oferir-los respostes

agrair també la col·laboració detotes les famílies de les personesde la candidatura perquè “sónmoltes les hores que deixem dededicar a la família per poder ser-vir a La Llagosta”. Egea també vatenir un petit recordatori i parau-les d'agraïment a Zacaries Egeaque enguany tanca la llista, ja quees retira de la vida política muni-cipal. L'acte a finalitzar amb unpica-pica en el qual tots els can-didats van poder parlar i recolliridees dels assistents.

Redacció > Finalment el Parti-do Independiente por el Benes-tar de la Llagosta (PIBE) anirà sola les eleccions municipals. En unprimer moment, els responsablesd’aquesta formació i del PartitPopular de la Llagosta van mani-festar la seva intenció de concór -rer junts en els comicis del pro-per 22 de maig. El popular Jau-me Bonallach havia de ser el capde llista i Bartolomé Fraile, delPIBE, el número 2. Finalment,això no serà així, ja que la direc-

Bartolomé Fraile encapçalaràla llista del PIBE, que anirà sol

ció provincial del PP no ho con-sidera convenient. Així, Bartolo-mé Fraile serà el cap de llista delPIBE. El seguiran Juan AntonioFernández, Gabriel Lorenzo, Ma-ría de los Llanos Ochoa, MaríaIsabel Pérez, Rafael Fajardo, Ser-gio Codina, Sara Antonia Velas-co, María Dolores Luque, Euge-nio Perucha, María Rosa Calleja,Juan Gálvez, María Teresa Gimé-nez, Jordi Alcaraz, José MaríaDíaz, Marc Rodríguez i MaríaRamos.

Page 25: Línia Vallès 349

25�La Llagosta líniavallès.catAbril201115

Sant Jordi arrenca dilluns a Primer de MaigComerços i entitats han organitzat diverses activitats prèvies a la festa del 23 d’abril

Elisabeth AlfaroLa Llagosta

Els comerços i entitats de laLlagosta s’han sumat enguany ala celebració del Sant Jordi ambl’organització de diverses acti-vitats durant quatre dies a l'a-vinguda del Primer de Maig,entre els carrers Sant Miquel iBrutau.

El dilluns 18 d’abril, de 10 a14 hores, a la carpa d'Àrea Dis-tribucions Andrés Hernándezsignarà el seu llibre, El Prisco yCompañía, i a més, el grup deteatre Tell impartirà un tallerde papiroflèxia. A la tarda, al

Foto: Eduardo Benito

Jesús Ávila Granados signarà llibres

mateix espai, hi haurà un con-tacontes, i a la carpa de les Lla-gostes de l'Avern, una exposicióde contes i proposta de nomsper a la nova mascota de l’enti-tat.

De nou a Àrea Distribucions,dimarts al matí Jesús Caudevi-lla signarà el seu llibre Así éra-mos –també ho farà de 16 a20h–, que es complementaràamb un taller de punts de llibre.A la carta del Forn Ribes hihaurà un altre taller, el de figu-retes de pa. A la tarda, a ÀreaDistribucions els interessatspodran aprendre a dibuixar elspersonatges d’un conte (amb

El cartell de la Festa Major seràescollit novament per votaciópopular. Els interessats en parti-cipar –han de ser majors de 16anys– podran presentar els ori-ginals entre el 2 i al 19 de maig.El cartell ha d'incloure les frasesFesta Major de la Llagosta 2011i del 8 a l'11 de setembre. Lesobres s'hauran de presentar ambpseudònim a l’OAC. Enguany hihaurà un primer premi de 500euros, un segon de 200 i un ter-cer premi de 100 euros.

De nou els veïnselegiran el cartellde la Festa Major

Les cobles Sant Jordi, Jovenívo-la de Sabadell i Ciutat de Gironahan estat les convidades a parti-cipar en la vintena edició de l’A-plec de la Sardana de la Llagos-ta, que tindrà lloc aquest diumen-ge 17 d’abril. L’acte s’iniciarà a lesquatre de la tarda al parc Popu-lar, tot i que en cas de pluja tin-drà lloc al Poliesportiu RieraSeca.

Tres cobles, al’Aplec sardanistade diumenge

La interpretació d’Els Segadorsi de Os Pinos, l'himne de Galícia,va posar dissabte el punt i final ala Trobada de corals gallegues deCatalunya, organitzada per l'A-grupación Cultural Galega Al-borada i la Federación de entida-des culturais galegas de Cata-lunya (FEGALCAT). Hi van inter-venir sis formacions corals. L’ac-te va comptar amb la presènciade la vicepresidenta del Governde la Generalitat, Joana Ortega,i l'alcalde, Antonio Rísquez.

Sis formacions a la Trobada decorals gallegues

Susuna Iglesias), mentre queles Llagostes de l’Avern lliura-ran els premis i donaran a co-nèixer el nom de la novamascota.

Dimecres es podran apren-dre novament les tècniques depapiroflèxia i hi haurà nouscontacontes, mentre que di-jous, al matí, Jesús Ávila Gra-nados signarà els seus llibresMatarraña insólito i Templa-rios en las Tierras del Ebro a lacarpa d’Àrea Distribucions.També hi haurà un taller depunts de llibre, la signatura dellibre Bat Pat i un taller peraprendre a fer pa a casa.

D’altra banda, la BibliotecaMunicipal de la Llagosta farà lapresentació dels punts de llibreguanyadors del concurs d'a-quest any. Les guanyadores delcertamen han estat Mireia Pu-bill, de vuit anys, i Nayara Pe-drós, de catorze. L’acte tindràlloc el dimecres dimecres 20d'abril de deu del matí a una delmigdia la mateixa Biblioteca.

Durant la diada, el mateix 23d’abril, les entitats i comerçosde la Llagosta realitzaran comcada any venda de roses i llibresdes de la plaça d’Antoni Baqué,de nou del matí a vuit del ves-pre.

Page 26: Línia Vallès 349

26�

Santa PerpètuaAbril201115líniavallès.cat

A 249 km/h per l’AP-7Els Mossos van enxampar dissabte una motocicleta que cir-

culava a 249 km/h per l’autopista AP-7 a l’alçada de SantaPerpètua. El conductor va ser citat per presentar-se al jutjat

d’instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell.

Neix una plataforma que volfrenar el partit d’AngladaL’entitat Unitat contra el Feixisme i el Racisme es va presentar dimecres passat al centre cívic El Vapor

Elisabeth AlfaroSanta Perpètua

Els gairebé 500 vots que el par-tit Plataforma per Catalunya vaaconseguir a les darreres elec-cions autonòmiques, celebradesal novembre, van fer saltar lesalarmes entre un grup de perso-nes que ara s’han proposat fre-nar la possible entrada de laformació a l’Ajuntament deSanta Perpètua. Es tracta d’unaplataforma ciutadana que portaper nom Unitat contra el Fei-xisme i el Racisme i que consi-dera que el partit que lideraJosep Anglada –i que es defi-neix com una formació indepen-dent catalana centrada en laseguretat ciutadana i el controlde la immigració– utilitza uncol·lectiu feble de la societat pera un ús partidista. L’entitat es vapresentar oficialment en un acteque va tenir lloc dimecres a latarda al centre cívic El Vapor.

“Que PxC treiés el 5% delsvots a les autonòmiques espantauna mica”, diu Sergi Hernández,mentre de l’entitat. Explica quea Santa Perpètua els ciutadansracistes són una petita minoriaperò que el missatge simplistadel partit d’Anglada, amb dades

que no són certes, diuen, acabacalant en la societat. Per aquestmotiu estan distribuint infor-mació que desmantella els tò-pics del missatge estrella dePxC. El 12 de maig, el grup or-ganitzarà una concentració da-vant l’Ajuntament.

Redacció > Unes 90 personesvan assistir a la taula rodona ti-tulada El preu de la salut, que vaorganitzar el grup municipal d’I-niciativa per Catalunya Verds-Es-querra Unida i Alterativa, di-lluns a la tarda.

L’acte va ser moderat pel co-ordinador de l’àmbit de Salutd’ICV, Andreu Banús, i va comp-tar amb la intervenció de l’alcal-dable de la coalició a Santa Per-pètua, Isabel Garcia. Les ponèn-cies van anar a càrrec del gerent

El centre cívic Can Taió s’ompleper parlar a l’entorn de la salut

de centres sanitaris, Santi Mari-món, que va parlar de La visióglobal del sistema sanitari cata-là; el metge especialista en SalutPública Josep Maria Armengou,que va tractar les Competèncieslocals en Salut Pública; i el direc-tor de la Fundació Catalana deFarmacologia, Joan Ramon La-porte, amb la ponència tituladaConsum de medicaments al sis-tema de salut.

L’acte es va celebrar al CentreCívic Can Taió.

E.A. > L’alcaldable per Via De-mocràtica, Pedro Cabrera, es vapresentar dissabte com l'únicaopció de canvi real: "Hi haurà unabans i un després en la històriapolítica de Santa Perpètua el dia22 de maig, i a partir d'aquest diaVia Democràtica serà fonamen-tal pel ressorgir econòmic de lanostra ciutat". El president delpartit, Pablo Barranco, va ressal-tar la "poca credibilitat dels ac-tuals polítics en el poder”.

Via Democràticavol ser l’únicaopció de canvi

Foto: Eduardo Benito

La plataforma es va presentar dimecres a El Vapor

Redacció > Renovar un tram dela canonada d'Urvasa, adequar elpou 2, millorar una part del parcd'hidrants i renovar la xarxa crí-tica que existeix al centre urbàsón les prioritats de l’empresaCASSA, concessionària del serveid’aigua a Santa Perpètua, en elPla Director que preveu posar enmarxa al municipi. El pressu-post és d’uns 6,5 milions d’euros,dels quals 712.000 s’invertiran enaquestes actuacions prioritàries.L’objectiu, segons l’empresa, és

CASSA millorarà l’actual xarxade subministrament d’aigua

disposar d’una xarxa en perfectescondicions. Això no suposarà,però, que millori el gust de l'ai-gua, una actuació que econòmi-cament és inviable i que en tot cascorrespon a la Generalitat deCatalunya. L’empresa ha explicatque l'aigua procedent del Ter témillor gust que no la del Llobre-gat. Una part de l'import del re-but de l'aigua que paguen elsveïns es destina a actuacions demillora de la xarxa: la partida ésd'uns 200.000 euros anuals.

Redacció > El nou punt d'aten-ció ciutadana del Centre Cívic LaFlorida es va posar en marxa elpassat 12 d’abril. L'horari d'aten-ció al públic és els dimarts de 15a 19.30 hores. L’oficina, ubicadaa la Casa Windish, pretén apro-par l'administració local als ciu-tadans i donar resposta a les pe-ticions del veïns del barri. L'alcal-de ja va avançar fa un temps laposada en marxa d'aquest puntd'atenció ciutadana en la xerra-da a la Florida que formava part

Obre les portes la nova OACdel centre cívic de la Florida

del cicle de reunions amb el veï-nat que ha celebrat l'equip de go-vern. Els tràmits que es podranrealitzar a aquest nou punt sóngairebé els mateixos que els del'Oficina d'Atenció a la Ciutada-nia, OAC, de la plaça de la Vila. Elservei estarà obert a tota la pobla-ció, tot i situar-se al barri de laFlorida.

Excepcionalment, l’espai ro-mandrà tancat al públic el di-marts 19 d'abril, coincidint ambla Setmana Santa.

Redacció > La quinzena ediciódel programa Voluntariat per laLlengua comptarà enguany ambla participació 48 parelles lingüís-tiques. El servei Local de Catalàva aprofitar la presentació de lacampanya d’enguany per donar aconèixer el llibre 20 ContesComptats, una publicació queconsta d'una vintena de contestradicionals escrits en 20 llengüesdiferents i amb la versió en cata-là de cadascun. Cada conte, a mésde la il·lustració i d'un mapa lin-

Gairebé 50 parelles practicaranel català de forma voluntària

güístic, es complementa ambuna petita explicació sobre lallengua en què ha estat escritoriginalment, que inclou el nom-bre aproximat de parlants, el do-mini lingüístic i alguna caracte-rística singular.

Tres persones residents a San-ta Perpètua, participants de lesparelles lingüístiques i exalumnesde català, hi han col·laborat enaquesta iniciativa amb l'aporta-ció de dos contes, un escrit enàrab i un altre en francès.

Page 27: Línia Vallès 349

27�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 28: Línia Vallès 349

Santa Perpètua28�Abril201115líniavallès.cat

El Nocturna Clàssic Ral·lis’exhibeix al recinte firal

tat. El Ral·li va recòrrer un totalde 336 quilòmetres entre les co-marques del Bages, el Vallès Oc-cidental i Oriental i Osona i va in-cloure 14 trams cronometrats.El Volkswagen Golf GTI de J. M.López i J. Peradalta va guanyar laprova. En segona posició, el Seat127 de Toni Sansa i K. Peralta; i

Foto: Ajuntament

Un dels moments del Ral·li, celebrat dissabte al matí

RedaccióSanta Perpètua

Porsche RS, 911, 914, 944 i 930;Renault 5, 8 i 12; Fiat 124 Spideri 131 Abart; BMW 2002, 2500;Seat 124, 127, 131 i Fura. Aquestssón alguns dels models de vehi-cle que es van poder veure dissab-te passat al recinte firal, que es vaconvertir, momentàniament, enun circuit del ral·lies. El motiu, laX Nocturna Clàssic Ral·li queorganitzava el Clàssic Motor Clubdel Bages i que va fer parada aSanta Perpètua. 95 cotxes vanoferir tot un espectacle de con-ducció.

Centenars de perpetuencs esvan apropar a l'activitat i van po-der comprovar l'estat impecabledels vehicles, tots matriculatsabans del 31 de desembre de1983. Durant l'exhibició dels par-ticipants, Sergi Morilla, drifterprofessional, va oferir també unespectacle de ral·li.

L'activitat era la primera pro-va puntuable per a la nova CopaCatalana de Ral·lis de Regulari-

Gairebé un centenar de vehicles matriculats abansdel 1983 van completar el circuit de dissabte passat

en tercera, el Reanult AlpineA110 de F. Estrada i E. Alsina.

A la prova van participar dosveïns de Santa Perpètua, AntonioLopez i el seu copilot Joan EnricMolist, que amb el seu vehicle, unBMW 323 E30, i amb el dorsal13, van obtenir la catorzena po-sició.

Les obres de rehabilitació del'església de Santiga han obligata modificar part de la Festa del'arbre i de l’Homenatge als Poe-tes que va organitzar diumengel'entitat Amics de Santiga. Els tre-balls han impedit celebrar el cer-tamen en la plaça de Santiga idescobrir la placa en la Paretdels Sentiments en homenatge alpoeta Carles Hac Mor. L'obrade l'artista local Eva Soley escol·locarà un cop finalitzi el pro-jecte de restauració.

Les obres aSantiga afecten laFesta de l’Arbre

La Mostra Mogoda atreumenys visitants dels previstosRedacció> Van ser uns 10.000visitants, però no van ser sufi-cients. La cinquena edició deMostra Mogoda, la fira dedicadaa la pagesia, la tradició i la gastro-nomia que se celebra cada dosanys, ha tingut menys participa-ció que edicions anteriors, unfet que estudiarà ara la Regidoriade Promoció Econòmica.

El carrer de Mogoda es vaomplir de paradetes durant tot elcap de setmana, i diferents espaisvan acollir activitats paral·leles,com la Festa de la Primavera o el

ral·li nocturn. El restaurant Ram-blaquarantaú va tornar a guanyarel premi Tasta la mostra. Undels aspectes a millorar, segonsel regidor Joan Mestres, és pre-cisament la participació dels res-taurants del municipi ja que s'ha-via convidat a 25 i només tres esvan inscriure al certamen.

Mestres ha destacat el treballdels serveis Municipals i ha agraïtla col·laboració de l'Associació deveïns de Mogoda així com la im-plicació de tot el barri en aques-ta activitat.

Foto: Ajuntament

Page 29: Línia Vallès 349

29�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catAbril201115

Page 30: Línia Vallès 349

Sant Fost30�

Abril201115líniavallès.cat

E.A.> Diumenge se celebra elDia de la Roda. Les inscripcionses podran començar a fer a les9.30h al Parc de la Pau. El recor-regut pels carrers del municipi s’i-niciarà a les 10h i finalitzarà alparc de Can Corominas, on hihaurà un esmorzar. Els inscrits,que seran obsequiats amb una sa-marreta identificativa, cal queportin casc, d’ús obligatori.

El Dia de la Rodarecorrerà SantFost diumenge

Nit de premis per als usuaris de L’AteneuLluïsa Roldan, Juan Castellano, Marisol Juan i Xavier Miquel han estatels guanyadors dels premis de la Nit de l’Ateneu, la Nit de la Cultura i la

Participació a Sant Fost, celebrada dissabte. Va ser un homenatge alsusuaris de L’Ateneu que va finalitzar amb l’actuació d’Hotel Cochambre.

Més d’un centenar de personesdonen suport a Armengol (GSF)Redacció> L’acte de presenta-ció de la candidatura de Gent perSant Fost va aplegar unes 120 pe-resones a la plaça de les GlòriesCatalanes diumenge. L’alcalda-ble, Montserrat Armengol, vaexplicar els principals eixos delprograma electoral: una millorgestió interna de l’Ajuntament idels recursos públics, mantenir ipreservar la identitat com a po-ble i ampliar els recursos desti-nats a serveis i benestar social.

Els partits polítics han de formarpart de les solucions als proble-mes i no de crear-los, va dir,sempre des de la transparència,la bona gestió dels recursos, laresponsabilitat i la vocació de ser-vei al poble. El programa recullles aportacions de veïns, d’asso-ciacions del municipi i de la Fe-deració d’Associacions de Veïnsi propietaris de Sant Fost; aixícom propostes extretes de l’en-questa realitzada a 400 persones.

Les Jornades de Protecció Civilapleguen uns 300 professionalsRedacció> Més de 300 mem-bres d’associacions de voluntarisde diferents municipis, els cossosd’emergències i seguretat, elsBombers de la Generalitat i altresinstitucions i entitats, van parti-cipar diumenge en les setenesJornades de Protecció Civil. Esvan dur a terme diferents exhibi-cions i simulacres en què van as-sistir nombroses persones: desalvament aquàtic amb el Grup

Especial d’Activitats Subaquàti-ques de la Guàrdia Civil; de laUnitat de Subsòl i de la UnitatCanina dels Mossos d’Esquadra;i un exercici de recerca de vícti-mes d’un suposat esfondrament.Un equip de bombers d’Arenysde Mar també va fer una de-mostració de rescat de víctimesd’un accident de trànsit amb tresvehicles implicats, amb gent atra-pada a dins i un cotxe incendiat.

Estudiants de Sant Fost plantenarbres a l’entorn de la pedreraE.A.> La Pedrera de Can Dona-deu ha estat una de les instal·la-cions catalanes que ahir dijous esva afegir al Dia dels Arbres i elsÀrids. 102 alumnes de l’IES Albadel Vallès van poder conèixer deprimera mà els diversos usosdels àrids, alhora que van contri-buir a la recuperació dels espaisnaturals a través d’una gran plan-tada d’arbres que es va dur a ter-me de forma simultània a totl’Estat espanyol. Com a colofó de

la jornada, els estudiants vanplantar 60 arbres en una zonaannexa a la pedrera de la ques’extreia pissarra i que actual-ment està en fase de restauració.

El Dia dels Arbres i els Àridsés una iniciativa que combinal’ensenyament amb el lleure ique té per objectiu conscienciarels escolars sobre els beneficis dela protecció de la biodiversitat iexplicar els processos de restau-ració ambiental.

Foto: Gremi d’Àrids

Moment del Dia dels Arbres i els Àrids, celebrat a Can Donadeu dijous

Redacció> L’Ateneu acullaquesta tarda, a les set, la presen-tació del llibre Voy a contarte, deMaria Paz Legua Yus. Es tractad’un llibre de relats curts, unmón d'històries diverses explica-des amb subtilesa i precisió, enuna prosa clara, en alguns mo-ments poètica, que l'autora domi-na amb estil particular.

‘Voy a contarte’es presenta avuia L’Ateneu

Page 31: Línia Vallès 349

31�

MartorellesAbril201115líniavallès.cat

E.A.> Avui estava previst que co-mencessin les obres per renovarel clavegueram del barri de CanSunyer, un projecte integrat din-tre de les actuacions de la Llei deBarris. L’empresa guanyadora,Bigas Constructora, així ho haacordat amb els serveis tècnics del’Ajuntament de Martorelles. Espreveu que els treballs, que s’hanadjudicat per un import de330.341,91€ + IVA, tinguin unadurada màxima de quatre mesos.

Obres per al nouclavegueram de Can Sunyer

L’AVV San Joaquin escull la nova juntaFelip Elices, actual portaveu del PSC a Martorelles, és el nou president de l’AVVSan Joaquin-Zona Centro. L’assemblea del passat dia 4 també va escollir com a

vicepresident Juan Prera; com a secretària, Juana Garcia-Arcicollar; com a treso-rer, Pedro Ruiz; i com a vocals, Manuel Márquez, Agustín Ocaña i Carme Marín.

ERC presenta la llista en unacte cívic per netejar Can CampRedacció> Una vintena de per-sones, convocades per Esquerrade Martorelles, van participardiumenge en un acte cívic per mi-llorar la font, el safareig i l’entornde Can Camp, un espai que estroba deteriorat. La jornada vacomençar amb un esmorzar depa amb tomàquet i carn a la bra-sa. En total es van recollir sis bos-ses industrials de deixalles en unespai de poc més de 250 metresquadrats. L’acte es va aprofitar

per presentar la llista dels repu-blicans a les eleccions del 22 demaig, que està formada per MarcCandela, Joan Marc Flores, PereTruyols, Anna Valls, Eva Carrizo-sa, Francesc Safont, MarionaRabasa, Roger Parera, Glòria Ni-colau, Marc Ricart i LourdesSolé. Es tracta de gent jove, invo-lucrada al poble, amb una bonaformació personal i inquiets ique volen millorar Martorelles,segons Candela.

Acció per Martorelles neix periniciar un canvi al municipiE.A.> Més Acció per Martorellesva presentar la seva candidaturadiumenge durant en un dinaren què van participar més de 50persones. Encapçala la llista Ra-mon Galí, un empresari amb in-quietuds socials i esportives, co-fundador de l’AVV San Joaquin;i el segueixen Pere Ribas, NúriaPetit, Octavi Mill, Núria Monter-de, Jaume Llargues, Antonio Jo-aquín Duro, Isabel Junca, Enri-

que Nicolás, Juana García-Arci-collar, Antonio Caballero, Eli-senda Ríos i Ramón Luque. Laformació aposta pel progrés, lamillora de la gestió pública, la re-ducció de la despesa, el foment dela participació ciutadana, la pro-moció de la justícia social, l’im-puls de l’educació com a eina deprogrés, l’activació de l’economiaper reduir l’atur i el foment de lacultura i l’esport, entre d’altres.

El pas estret de la carretera deixarà se ser-ho en 4 mesosRedacció> Tot i que amb demo-ra, les obres per aixamplar elpas estret de la carretera BV-5006 ja han començat. Els tre-balls s’havien endarrerit uns me-sos pels canvis en el projecteoriginal i per la impossibilitat aúltima hora de disposar d’un pasalternatiu als vehicles. Aquestproblema se solucionarà ambuna regulació del pas alternatiumitjançant personal i semàforsprovisionals. “Malgrat el retard

en les obres, podem estar con-tents que les obres comencin i so-lucionar un problema de segure-tat dels vianants i vehicles quedura fa massa anys”, ha explicatl’alcalde de Martorelles, RomualdVelasco. Segons els darrers estu-dis de mobilitat realitzats, peraquest pas estret circulen apro-ximadament 2.000 vehicles dia-ris. L’empresa Pasquina S.A. vaguanyar el concurs de licitaciód’obres.

Foto: Eduardo Benito

El pas alternatiu es regula amb semàfors provisionals

E.A.> El PSC de Santa Maria deMartorelles presenta oficialmentla seva candidatura a les eleccionsdel 22 de maig avui, en un acteque se celebrarà a la plaça de l’Es-glésia a partir de les sis de la tar-da, sota l’arbre centenari que hiha en aquest emplaáment. Elcap de llista és José Luis Úriz.

El PSC de SantaMaria presentala candidatura

Page 32: Línia Vallès 349

32�

Canovelles · Les FranquesesAbril201115líniavallès.cat

Lliçà d’Amunt · Lliçà de VallFlashmob Creu RojaUna vintena de persones de Lliçà d’Amunt hanparticipat en el flashmob que Creu Roja estre-narà al maig per commemorar el Dia Mundialde la Creu Roja.

Millora de la llera del riu

A hores d’ara continuen els tre-balls a la llera del riu Tenes ambl’objectiu de sanejar el tram urbài reduir el risc d’inundacions encas de riuades. Durant aquestessetmanes s’han eliminat els sal-zes blancs que van crèixer des-prés de la restauració de la lleraal 2005; s’ha extret un rodal decanya americana i sediments dela passera; s’ha reaprofitat labrancada per fer-ne d’estaques vi-ves i s’han triturat les restes ve-getals per tal de reaprofitar-les,atesa la seva qualitat agronòmi-ca.

RIUADA AL 1994Aquestes mesures s’han enge-gat després de la restauració dela llera que es va fer al 2005. Toti això, s’ha posat especial èmfa-si en preparar la zona per assu-mir riuades, ja que al 1994 aquest

Seguint el criteri de reducció d’inundacions en casde riuades s’ha netejat el tram urbà del riu Tenes

La llera del riu Tenes

RedaccióLliçà d’Amunt

tram va ser molt conflictiu: elpont es va comportar com a pre-sa i va provocar la inundació deles zones properes. L’arbrat queha crescut aquests anys a la lle-ra s’ha eliminat íntegrament. Elstreballs portats a terme s’han

realitzat garantint un tractamentunitari de l’espai fluvial adja-cent i amb el màxim respecte am-biental possible, aplicant els cri-teris establerts per l’Agència Ca-talana de l’Aigua i el Consorci pera la Defensa del Riu Besòs.

Foto: Arxiu

La Troba Kung-Fú proposa ferde divendres la gran nit del ballLliçà d’Amunt > La gran nit delball és una nit de sorpreses, deconcursos, d’acordió, de cumbiai de festa major improvitzada.Com a mínim, aquesta és la pro-posta del grup La Troba Kung-Fúper a aquest divendres a l’Ateneul’Aliança (23h), on la festa està as-segurada. Nou mesos desprésd’haver gestat el seu nou disc, Ala panxa del bou, La Troba por-tarà per Catalunya un festivalpropi amb l’objectiu de recuperarles arrels populars de festa ma-jor.

Durant les prop de dos horesque dura l’espectacle, la famíliaKung-Fú farà catàleg dels gransèxits del seu primer disc i presen-tarà el seu darrer àlbum, que jaha estat defensat en diversosfestivals de l’Estat i d’Europades que es va publicar. La Tro-ba s’ha consolidat actualmentcom una de les bandes més im-portants de la World Music euro-pea i ha estat guardonada ambels premis Puig Porret, Ende-rrock, el Ciutat de Barcelona il’ARC.

La Troba Kung-Fú

Foto: La Troba Kung-Fú

282 alumnes al crosUn total de 282 alumnes de tots els centres

edu catius de Canovelles van participar dissabtepas sat al cros de l’escola Congost. El centre

orga nit zador va ser el més participatiu: 136.

Homes i dones de Colomé

La posada en escena no va deixardubtes: Francesc Colomé és uncandidat de consens entre CDC iUDC. Di lluns passat, el presi-dent co marcal, Feliu Guillau-mes, i el di putat Jordi Turull, vanmani fes tar en roda de premsa elseu suport al cap de llista de la fe -deració a les Fran queses. Llunyd’obrir po lè miques amb els seusexcom pa nys de partit, Colomé volmirar cap el futur i oblidar el pas-sat. “La vida política local ha es-tat molt con vulsa aquests anys iel que toca ara és treballar ambmolta il·lusió del municipi”, vadir.

Segons Guillaumes, la candi -datura de Colomé compta amb elsuport d’un percentatge “moltsignificatiu” de la militància deCDC, que va quantificar en mésdel 50%. Del cap de llista va dirque és una persona que té “unagran capacitat tècnica, un elevatgrau de coneixement de les Fran-

El candidat de CiU a les Franqueses mira cap al futurJosé Antonio PilarLes Franqueses

Canovelles > La regidora d’E-ducació i Cultura, Maria LluïsaPrat González, va morir dissab-te al migdia a causa del càncerque patia des de feia uns anys.Nascuda feia 51 anys a Ogassa(Ripollès), era primera tinentd’Alcalde i presidenta de l’àrea deserveis a les persones. Dilluns, elTeatre Auditori de Can Palots vaquedar petit, ja que unes 800persones van voler donar-li el da-rrer comiat. Companys regidorsvan entrar el fèretre a l’equipa-ment. Era diplomada en Magis-teri, estava casada i tenia dos fills.

Mor la regidoraLluïsa Prat acausa d’un càncer

Les Franqueses > Dimarts esva presentar la candidatura deLes Franqueses Imagina (LFI).Els dos partits que hi donen su-port, Els Verds (VO) i ICV-EUiA,van acceptar públicament la so-birania de l'assemblea de la for-mació. Els primers llocs de la llis-ta els ocupen Rafael Bernabé(fuster, 43 anys), Ferran Gontán(tècnic electricista, 41) i ÈliaMon tagud (biòloga, 51).

Les FranquesesImagina presentaels primers noms

Les Franqueses > L’exregido -ra socialista Vanessa Garcia en -cap çalarà la llista d’Unió de Po -bles de les Franqueses (UPLF).“Estimo el municipi i estic dispo-sada a treballar per millorar lescondicions de vida dels meusveïns”, va dir després de la sevaelecció. Segons explica, vol que elseu projecte sigui participatiu.

Vanessa Garcia,candidata d’UPLFa les Franqueses

queses i una considerable ex pe -riència municipal”, ja que ha es-tat responsable de regidories im-portants durant els governs localsde CiU. Per la seva banda, Turullva assegurar que la fe de racióinicia aquesta nova etapa “amboptimisme i seguretat” per “do-nar un tomb a la situació que s’haviscut els darrers quatre anys.

Durant la roda de premsa no

Francesc Colomé

Foto: Eduardo Benito

Maria Lluïsa Prat tenia 51 anys

Foto: L. V.

es van voler avançar més enllà delcinquè lloc en els noms delscom po nents de la candidatura.Línia Vallès, però, ha tingut ac-cés a la llis ta que, si no hi hancanvis de darrera hora, estarà for-mada, a més de Colomé, perRosa Pru na (empresària agríco-la, 67 anys), Rosa Maria Isidro(perruquera, 48), José Ramírez(gestor, 58), Montse Vila (direc-tora financera d’una multina-cional, 41), Esther Calpe (tècni-ca administrativa, 46), Dani Ri-zaldos (administra tiu, 55), FerranMartínez (em presari jubilat, 64),Josan Mar tínez (taxista, 26),Conxita Sol devila (cuinera, 59),Jordi Mi ró (veterinari, 47), Ma-ría Ra mírez (llicenciada en Admi -nis tració i Gestió d’Empreses,24), Jordi Ganduxé (tècnic topò-graf, 56), Glòria Lloreda(administra ti va i comptable, 62),Ramon Co ma (ca tedràtic d’O-rientaió Edu cativa, 52), JuditSánchez (di plomada en DissenyGràfic, 34) i Ramon Ve layos(metge, 61).

Page 33: Línia Vallès 349

33�

Vallromanes · VilanovaAbril201115líniavallès.cat

Montornès · Montmeló

Joventut estrena imatge i webLa Regidoria de Joventut de Vallromanes ha posat en marxa unanova web, www.vallromanesjoves.cat, que inclou informació per

temes, des de la recerca de feina fins a salut o formació. També haestrenat imatge, creada per la dissenyadora gràfica Júlia Subias.

Vilanova > El ple extraordina-ri celebrat dilluns al migdia vaaprovar definitivament l’adjudi-cació del contracte dels serveisdel Barri de Rodes. Aquest és elpas previ per poder urbanitzar lazona, un terreny irregular quecompta amb 30 hectàrees distri-buïdes en 450 parcel·les. Es trac-ta d’un procés llarg i molt costósque contempla la modificació deles normes subsidiàries; es duràa terme la reparcel·lació i s’elabo-rarà el projecte per a la posteriorurbanització. L’Ajuntament vaobtenir l’any passat una subven-ció de 300.000 euros per poderiniciar aquests tràmits adminis-tratius.

REFORMA INTEGRALEl barri s’asfaltarà i es col·locaranels serveis bàsics, ja que la xarxas’ha quedat obsoleta. L’aprovacióde dilluns suposa, segons l’alcal-de, Oriol Safont, “saber on es po-drà posar l’asfalt i què corresponpagar a cada veí”. Encara, però,no hi ha projecte.

Adjudicat elcontracte deserveis de Rodes

Hi haurà un segon hotel

Vallromanes tindrà un nou hotel,que se sumarà al que s’ha projec-tat a la zona de Can Sala Gros. LaJunta de Govern del passat 8 d’a-bril va donar la llicència urbanís-tica per a la seva construcció a laparcel·la de 5.900m2 situada alcarrer Ametllers (Can Galvany).El total de superfície construïdaserà de 3.270 m2, 2.600 delsquals correspondran a zona ver-da enjardinada –més de la mei-tat es reservarà per a plantes au-tòctones–. Serà un hotel de 4 es-trelles, amb 18 habitacions a ca-dascuna de les dues plantes del’edifici i amb instal·lacions recep-tores d’energia solar i altres en-ergies alternatives per cobrir lesnecessitats domèstiques i de ser-veis propis de l’edifici. L’edificicomptarà amb dues piscines,una per a nens; un spa al costatde la masia i aparcament propi.

L’Ajuntament de Vallromanes concedeix la llicènciaper aixecar l’edifici a una parcel·la de Can Galbany

Imatge virtual del nou hotel i de la masia rehabilitada

Elisabeth AlfaroVallromanes

Al mateix projecte s’inclou un es-tudi de mobilitat perfectamentadaptable a la normativa delPOUM.

La parcel·la es troba en sòlurbà consolidat qualificat de do-tacions i serveis. Segons l’Ajun-tament, tots el criteris urbanís-tics, mediambientals, tècnics i

d’ordenació contribueixen al dis-seny final del nou edifici, ambunes característiques paisatgísti-ques idònies i s’integra perfecta-ment en l’entorn on s’ubicarà,amb concordància a la masia jaexistent. També es rehabilitarà lafaçana, la coberta i la resta d’edi-ficacions de la zona.

Vilanova > El Centre Culturalacull aquesta tarda (20.30h) laprojecció de la pel·lícula Pa Ne-gre, dirigida per Agustí Villa-ronga i guanyadora de 14 PremisGaudí, 9 Goya i un premi al Fes-tival de Cinema de Donosti. Elfilm està situat en l’època depostguerra i transcorre a la Cata-lunya rural.

‘Pa negre’ esprojecta avui alCentre Cultural

Vallromanes > El Golf Vallro-manes acollirà el proper 31 demaig un torneig en benefici de lesvíctimes del terratrèmol i deltsunami del Japó. L’acte està or-ganitzat per l’Escola esportiva iprofessional de Vallromanes il’empresa Mastercold. El preude la inscripció és de 200 eurosi inclou el càtering, l’esmorzar i elsorteig de regals.

Torneig de golf en benefici de lesvíctimes del Japó

Foto: Ajuntament

Es reobre el pas de vehiclesAhir acabaven els treballs de condicionament del nou pas de vehicles de Pompeu Fabra de Montmeló, que ha estat tan reivindicat per la ciutadania. El nou pas té una amplada de 3,5 metres per cada carril en cada sentit.

Foto: Arxiu

Imatge virtual de com podria ser el Marta Mata

L’IES Marta Mata afronta PSC i ICV

El projecte de l’institut MartaMata és antic. Tant, que algunsdiuen que el centre ja hauriad’estar construït, però la realitatés ben diferent. Dijous s’aprova-va l’expedient de contractacióde la redacció del projecte execu-tiu, direcció d’obres i execució,que marca un pas més –però nodefinitiu – en el procediment deconsecució d’aquest centre edu-catiu tan demandat a Montornès.

Ja fa uns mesos que es treba-lla en escurçar els terminis deconstrucció del centre que had’alliberar els estudiants montor-nesins dels barracons on estu-dien des de fa uns anys. Tot iaixò, en les darreres setmaness’ha encès el debat –tant alsplens municipals com a les xar-xes socials – sobre la viabilitat (ono) del conveni de finançamentque la Generalitat i l’Ajuntamenthan acordat.

Llum verda a la redacció del projecte amb 9 vots favor i 8 en contra

Sara ArroyoMontornès

ICV-EUiA i C’S, EN CONTRAPrecisament és aquest conveni elque ha canviat el posicionamentd’ICV-EUiA respecte al MartaMata. El portaveu ecosocialista,José Montero, assegura que hi hainformes desfavorables de la in-terventora i la secretària munici-pal i que no es garanteix el finan-

çament d’aquest projecte, sobre-tot quan s’hagi de licitar: “Si l’A-juntament no té diners, no pot li-citar l’actuació”. D’altra banda,Ciutadans va defensar el mateixargument, fent èmfasi en l’infor-me desfavorable redactat pelsmateixos tècnics municipals: “Noés un compromís ferm”.

EL PSC: ROTUNDQui sí que confia en el conveni ésl’alcalde, Daniel Cortés, reme-tent-se directament a l’acord:“És un document jurídic quevincula les parts que el signen”,va exposar al ple. Cortés ha as-segurat a aquest periòdic que“confia fermament en el com-promís de la Generalitat” i quedes de l’Ajuntament s’ha fet“una aposta valenta i arriscada”per aconseguir finalment l’insti-tut Marta Mata.

No obstant, la manca d’acordha provocat un endarrerimenten el projecte, que no es podràadjudicar fins passades les elec-cions municipals. El passat 17 demarç, la falta de dos regidors (undels PP i un de CiU) dificultaval’aprovació, en ple extraordina-ri, del projecte de redacció. Elsvots en contra d’ICV-EUiA i Ciu-tadans (que també van demanar15 dies per estudiar el coneveni)obligaven a postposar el puntfins a aquest 7 d’abril.

Montornès > Aquest dies l’em-presa GrupMas du a terme les o -bres de condicionament de l’em-plaçament nou de l’estació trans-formadora del carrer Prat de laRiba. El trasllat del transformadorelèctric complementarà el projec-te de rehabilitació del tram finaldel torrent de Vinyes Velles, d’esde l’avinguda de Barcelona.

Trasllat deltransformador de Prat de la Riba

Montmeló > El jurat de la XIBiennal Espanyola d'Arquitec-tura i Urbanisme ha atorgat elPremi d'Urbanisme als arqui-tectes Jornet, Llop i Pastor perl'especial qualitat del Pla d'Orde-nació Urbanística Municipal deMontmeló. El jurat ha consideratque el Pla s'inscriu en la millortradició de l'urbanisme munici-pal atent a la morfologia.

La Biennal d’arquitecturapremia el POUM

Page 34: Línia Vallès 349

Caldes34�

Abril201115líniavallès.cat

Fira d’Antiquaris i Brocanters a CaldesLa vila termal acull el proper diumenge la Fira d’Antiquaris i Brocanters, que se celebrarà a

la plaça de la Font del Lleó entre les deu del matí i les dues de la tarda. La mostra és oberta atothom i s’hi poden trobar tot tipus d’objectes antics i de col·leccionistes procedents d’arreu

de Catalunya. Aquesta trobada té lloc de manera habitual el tercer diumenge de cada mes.

Santa Eulàlia de Ronçana >Un motorista va resultar feritgreu dissabte passat en un xoccontra un cotxe, segons han in -for mat els Bombers de la Genera -li tat. L'accident es va produir a lesonze del matí quan la motocicle-ta va col·lidir amb un turisme alqui lò metre 11 de la carretera BV-1435. Oscar G. L. nascut el 1984,va haver de ser traslladat en he -licòpter del SEM a l'Hospital dela Vall d'Hebron de Barcelona.

Un motorista feritgreu en un xoc aSanta Eulàlia

Bigues i Riells > L’antiga cen -tral hidroelèctrica de Riells delFai es convertirà en un centre d’e -du cació ambiental i d’interpre ta -ció del riu Tenes, gràcies a unainiciativa de l’associació Hàbitats.L’edifici, del segle XX, es trobaac tualment en estat de ruïna. Larestauració es farà d’acord amb elpropietari de la finca.

Restauren la vellahidroelèctrica deRiells del Fai

Caldes > La secció local d’ERCva presentar divendres passat lallista electoral en un acte que vacomptar amb l’assistència d’uncentenar de persones, entre elsquals hi havia l’eurodiputat OriolJunqueras, qui va destacar delcandidat i actual alcalde, JordiSo lé, valors com els de l’hones te -dat en la política. “Guanyar no éssinònim de governar. Necessitemuna victòria el més amplia pos si -ble”, va dir el cap de llista.

Cent persones enla presentació dela llista d’ERC

Bigues i Riells > El PSC va pre -sentar divendres la seva can di -datura, encapçalada per JoanMo reno, en un acte celebrat alCentre Cívic i Cultural. L’actualalcalde va fer un repàs a les ac tua -cions dutes a terme en diferentsàmbits i va manifestar el seucom promís “per continuar de sen -volupant polítiques socials”.

Moreno (PSC) fabalanç de la sevaacció de govern

Foto: Ajuntament

Molí de l’Esclop de Caldes

Segona fase de recuperació del passeig de la Riera

Dilluns començava la segonafase del projecte de recuperaciódel passeig de la Riera deCaldes, que afecta el tram com-près entre el passatge de SantaSusanna i el pont del parc deCan Rius. Aquesta actuació con-sisteix en continuar amb la recu-peració d'aquest passeig des delpassatge de Santa Susanna finsal pont del parc de Can Rius i re-habilita un altre element em-blemàtic, el Molí de l'Esclop, pera usos turístics. També formapart de la segona fase l'ade-quació de l'accés al Molí del'Esclop per a persones amb mo-bilitat reduïda, accés que es faràdes de la capella de Santa Su-sanna.

La primera fase d'aquest pro-jecte, que té per objectiu inte-grar el passeig en el sistema

Continua l’actuació per fer la zona més transitable

RedaccióCaldes

d'espais públics del nucli urbà,va començar l'any 2010 i vaacabar el passat març. Aquestaprimera actuació va consistir enrehabilitar el tram de riera com-près entre el passatge de SantaSusanna i el safareig de la Por-talera. En la primera fase es vanrecuperar tres elements: un trosde muralla medieval que de-

limita la trama urbana amb laRiera, el safareig dels Calciners il'accés a la capella de Santa Su-sanna des de les hortes.

El projecte s'emmarca dinsles accions previstes per la Lleide Barris i el cost d'adjudicaciód'aquest projecte ha estat de197.013,52€. L'obra tindrà unadurada prevista de cinc mesos.

Page 35: Línia Vallès 349

L’Ametlla · La Garriga35�

Abril201115líniavallès.cat

Cardedeu · La Roca

La Garriga obre al trànsit l’illa de vianantsL’illa de vianants es va obrir di lluns passat al trànsit. Però no més per alsvehicles industrials i per a operacions de càrrega i descàrrega, només en

dies la bo rables i en dues franges horàries: de 8 a 11 del matí i de 9 a 11 dela nit. Fora d’aquest horari, es poden utilitzar les zones més properes.

L’Ametlla > Fomentar entre lapoblació un ús més racional delvehicle privat. Aquesta és la raóper la qual la Regidoria de Trans -ports i Mobilitat de l’Ajuntaments’ha adherit a la campanya Com -par tir Cotxe. El servei consis-teix en facilitar la trobada depersones interessades en com-partir els desplaçaments tenint encompte mesures de sostenibilitati la reducció de la contaminaciói el consum energètic.

L’Ametlla, amb la campanyaCompartir Cotxe

La Garriga > L’associació ElsDofins torna a portar un delsse us espectacles al Teatre El Pa -tro nat, avui a les 21 hores. Enaquesta ocasió mostren com unsjoves, després de passar un granperíode d’atur, viuen interns enuna empresa-habitatge.

Els Dofins tornenamb un muntatgeteatral al Patronat

L’Ametlla > Lluís Uriol serà elcandidat de Po líticament Di fe -rents per l’A met lla del Vallès(PDAv). Així ho va acordar la vin -tena de persones que van assis-tir a l’assemblea de la formació,ce le brada dilluns passat, quetambé la decidir la composició dela can didatura per a les elec-cions mu nicipals.

L’ordre de la llista es va triarseguint criteris de dis po nibilitatper “representar el millor po s -sible els interessos dels ciu -tadans” que optin per aquesta op -ció el proper 22 de maig. Tambéen formen part Sara Alvarado,Ferran Puig, Jill Symons i XavierHernández.

Segons expliquen des dePDAv, l’objectiu principal és “tor-nar la confiança en el governmunicipal, que hi hagi una totaltransparència en la informació ien la comunicació, que es fomen -ti la participació ciutadana i queles grans decisions de poble espren guin entre tots, amb la dig-nitat sempre present”.

Lluís Uriol serà el candidat dePDAv a l’Ametlla

Budó presenta la llista

“Un somni, un projecte, unequip” és el lema de la precam-panya de CiU a la Garriga. La fe-deració nacionalista va presentardimecres la seva candidatura,encapçalada per Meritxell Budócom “un nou repte”, decidida a“escriure una nova pàgina en lapolítica garriguenca”. Durant elspropers dies, la formació presen-tarà els seus eixos programàtics,projectes que a partir del 22 demaig esperen fer realitat des delgovern local.

Segons ha informat el partit, lallista està formada per un equip“plural, transversal, que aglutinadiverses sensibilitats i amb expe-riència, amb un element innega-ble que és un reflex del que repre-senta Convergència i Unió”. Amés de Budó, la candidatura estàintegrada per Vicens Guiu (llicen-ciat en Ciències Empresarials,

CiU va fer pública dimecres la seva candidatura a laGarriga > El lema és “Un somni, un projecte, un equip”

José Antonio PilarLa Garriga

41 anys), Josep Maria Torres(Ciències Empresarials, 63), JoanEsteban (Filosofia i Lletres, 43),Juliet Grau (comerciant, 37),Mar Canet (Història de l’Art,33), Albert Jiménez (veterinari,45), Aleix Andols (enginyer tèc-nic en topografia, 28), Laia deBuen (mestra, arquitecte tècnic ienginyera de la edificació, 35),Alfons Gotanegra (mecànic jubi-lat, 68), Isidre Gotanegra (di-rector comercial del sector hos-

teleria, 55), Núria Trullàs (llicen-ciada en farmàcia, 36), ManelMas (director d’entitat bancàriajubilat, 62), Meritxell Coma (lli-cenciada en Dret), Jordi Gabasa(cap de logística, 45), Gil Tubau(agent de la propietat immobilià-ria, 36), Eva Bigas (administra-tiva, 38), Jordi Pubill (estudiantde màrqueting, 23), Montse Bru-guera (estudis de comerç, 58) iRamon Vilanova (ebenista jubi-lat, 78).

Foto: Eduardo Benito

Meritxell Budó, en una imatge d’arxiu en un ple quan era alcaldessa

Renovació del DNI a la RocaEl servei de renovació del DNI estarà operatiu a la Roca el proper 13 de maig. Les persones interessades en aquest tràmit poden fer la seva petició a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o telefònicament al 93.842.20.16. La recollida del nou es podrà realitzar el 17 de maig.

Cardedeu > Entre el 26 de fe -brer i el 9 d'abril, l'Ajuntament harepartit gratuïtament 45 tones deterra vegetal i set metres cú bicsde poda trinxada aptes per a jar -di neria.

Un total de 119 ciuta dans hohan demanat. La bona rebuda dela iniciativa fa que es plantegi lapossibilitat de tornar a acumularles restes de poda per repartir-laen forma de terra vegetal d'aquía uns anys.

QUATRE ANYSLa terra vegetal repartida ha sor-tit de la descomposició de les res-tes de poda de l'arbrat viari, quedesprés de triturar-les, han estatmés de quatre anys en una feixaa Sant Hilari primer, i al solartancat municipal del Po lí gon Suddesprés.

Un cop reposat durant aquesttemps, el trinxat s'ha garbellat pereliminar les arrels i els troncsgruixuts i s'ha posat a disposicióde la ciutadania per tal que el pro-ducte resultant s’utilitzi com aterra vegetal per a jar di ne ria.

L’Ajuntament harepartit gratis 45tones de terra

Cardedeu > Els alumnes delsinstituts Manuel Raspall i El Suirepresentaran obres de teatre alCentre Cultural en el marc de latercera edició de la Mostra de Ta -llers de Teatre als Instituts delVallès Oriental, organitzat perl'Àrea de Cultura de la Di putacióamb el suport dels ajuntaments.

Els estudiants participantspresentaran a la resta d'alumnesdels instituts i als habitants deCardedeu el treball fet als ta-llers de teatre d'aquest curs. Estracta d’una ac tivitat formativaadreça da als estudiants d'institutsd'en senya ment secundari ambla finalitat de potenciar la forma-ció integral dels participants i de -sen volupar la seva capacitat ex -pres siva i la sensibilitat artística.

L'IES Manel Raspall porta-ran a escena Los títeres de cachi -po rra, de Federico García Lorca,amb direcció de Maria Manau, el5 de maig; l'IES El Suí, La nit deSant Joan, de Dagoll Dagom,di rigida per Núria Colás el 25 i el26 de maig. Les representacionstindran lloc al Centre Cultural.

Els alumnes delManel Raspall iEl Sui fan teatre

Fotos: PSC

Dues imatges del l’antic col·lector, en les que s’aprecien les aigües residuals que s’estenen per la zona

Aigües fecals a la Molinada

L’antic col·lector de la Molinadas’ha convertit en una clavegueraa cel obert que genera males

El PSC ha denunciat que el col·lector és una clavegueraa cel obert > L’Agència de l’Aigua ja n’està al corrent

José Antonio PilarLa Roca

olors i problemes medi ambien-tals en els camps de conreu del’entorn. La causa de tot plegatés l’abocament d’aigües fecals.

Això és el que ha denunciataquesta setmana el grup muni-

cipal del PSC, que ha requerit ala Regidoria de Medi Ambientque revisi “urgentment” la in-stal·la ció. Se gons els socialistes,l’A gèn cia Catalana de l’Aigua jaha ini ciat act uacions.

Page 36: Línia Vallès 349

Baix Montseny36�

Abril201115líniavallès.cat

Es constitueix el Fòrum EconòmicAmb l'objectiu de crear un espai de treball, reflexió i debat sobre el

desenvolupament econòmic del Baix Montseny, s'ha constituït elFòrum Baix Montseny. L’organisme ha presentat la seva primera

iniciativa: els Premis d’emprenedoria i l’empresa.

El geriàtric és necessari

La construcció d’un centre ge rià -tric i de dia a Santa Maria de Pa -lau tordera és una actuació ne ce -s sària, reivindicada per un sectorimportant de la població i llar ga -ment espe rada. Aquest és el mis -sat ge que va deixar fa uns dies elcandidat de CiU a l’alcaldia delmunicipi, Jordi Xena, davantmés de 200 persones en un actesobre gent gran i qualitat de vidacelebrat a Can Bonamic. Entre elspresents hi havia el conseller deBenestar Social i Família, JosepLluís Cleries.

En re lació al geriàtric i centrede dia el cap de llista va afegir:“Hem perdut el tren, no s’han fetels deures quan s’havien de fer ino s’han concretat els com pro -misos; ens hem quedat aquestsquatre anys amb una declaracióde bones intencions i jo no pucrenunciar a seguir reclamant

El candidat de CiU, Jordi Xena, reclama la construcciód’un equipament per a la gent gran amb centre de dia

José Antonio PilarSanta M. Palautordera

Vallgorguina > Ferran Llave-ria no repetirà com a candidatd’ICV-EUiA en les properes elec -ci ons municipals per motius pro -fessionals i ha cedit el testimonia Yolanda Duque, veïna del mu -ni cipi des de fa vuit anys i col·la -bo radora seva en un projecte deprotecció d’animals. La candida-ta és periodista de for ma ció i té37 anys.

Yolanda Duque,candidata d’ICVa Vallgorguina

Sant Pere de Vilamajor >L'actor barceloní Alfred Lucchet-ti, Creu de Sant Jordi de l'any1995, va morir divendres en laciutat comtal als 77 anys. Luc-chetti, nascut el 3 d’abril de 1934,era membre d’una destacada fa-mília d’actors. Estava molt vincu-lat a Sant Pere de Vilamajor, onestiuejava des de feia anys i on vadirigir el retaule medieval Pre-sència Històrica et Feyts de Vi-lamagore, (1993-2000), obra deFrancesc Bardera, representadaper més d'un centenar d'actorsaficionats del mateix poble cadasegona setmana de juliol.

L’actor AlfredLuchetti va morirdivendres passat

Sant Celoni> La Sala Petita del'Ateneu de Sant Celoni va acol-lir divendres la presentació del lli-bre de Martí Boada Juncà i ArnauBoada Puchol Arbres remarca-bles de Catalunya, editat perBrau. El llibre s'inspira en unanova metodologia per donar va-lor als arbres grans del país i des -criu acuradament 100 d'aquestselements del patrimoni.

150 persones a lapresentació d’unllibre de Boada

aquest servei, ja que ens dóna unplus com a poble extraordinari”.Xena va remarcar que, mentre elmunicipi no disposi d’aquestequipament, s’hauran de buscaralternatives per a la gent gran.

El cap de llista també va re cor -dar els eixos en què es basa el seuprograma i els compromisos as -so lits el passat mes de novembre,

Jordi Xena, candidat de CiU

Foto: L. V.

Foto: Ajuntament

Alfred Luchetti

quan es va fer pública la seva can -didatura. En aquest sentit, es vareferir als conceptes de res pon -sabilitat amb “una nova forma deser per tenir un Ajuntament mésproper, més participatiu, trans -pa rent i al servei del poble”; co -herència “en les necessitats delmunicipi per sobre dels projectesfaraònics”; i realisme “per sa tis -fer les necessitats de les personesde tots els sectors de la societat”.

Per la seva banda, Cleries es vamostrar crític amb la Llei de De-pendència. “Volem un Palau ontots us sentiu a gust i par ti ci -patius”, va dir adreçant-se enpri mera persona al nombrós pú -blic assis tent, per afegir pos te ri -orment que la gent gran no ha deperdre l’a rrelament amb els seusi la pers pectiva de la realitat. Elcon seller va definir la políticacom “l’art de saber escoltar, de ferrealitat les demandes i, des del’ad ministració, saber-los trans -for mar en projectes”.

Page 37: Línia Vallès 349

Esports37�

Abril201115líniavallès.cat

Somnis trencats i promesesal Fraikin BM Granollers

Foto: Asobal

Les noies del Mollet HC s’asseguren la permanènciaL’equip femení del Mollet HC certificava aquest cap de setmana la permanència

a Nacional Catalana després de la victòria per 4 a 3 davant el Mataró, sisè a la classificació. Matemàticament, les noies de Kevin Rodríguez tenen assegurat

un lloc la propera termporada a Nacional Catalana.

Les millors gimnastes del VallèsOriental brillen a MontmelóVallès Oriental > Més d’uncentenar de gimnastes vallesaneses donaven cita aquest cap de set-mana al Pavelló d’Esports deMontmeló, on s’ha disputat la fi-nal comarcal de gimnàstica rítmi-ca 2011, que dóna el bitllet d’ana-da a la fase territorial a les duesprimeres classificades de cada ca-tegoria.

A la competició han participatles gimnastes de l’Escola rítmicade Llinars i el Vallesà rítmica Car-dedeu, ja tradicionals al certa-men; l’Escola Granolarius, queenguany debutava a la prova; i laMontmeló Associació de rítmica,

qui va ser el club organitzador iqui ha destacat “la bona acollidad’aquesta prova”. De fet, les gim-nastes montmelonines vantriomfar amb 21 podis (primer isegon lloc) entre les categoriesper equips i individuals. De les 25gimnastes que competien pelclub, les 25 van pujar al podi enalguna ocasió. El Cardedeu, però,va ser el rival més dur, amb 24gimnastes classificades per a laprova territorial; també va desta-car el treball del Llinars, que vafer una desena de podis; i delGranolarius, que va classificar ales noies de l’aleví B.

Les gimnastes montmelonines

Sara ArroyoMollet

El ja batejat com el “totpoderós”Ciudad Real va trencar el somnigranollerí de disputar una final dela Copa del Rei després de 25anys. Els de Manolo Cadenasvan posar la intenció però van to-par amb una defensa i una ofen-siva rígida que demostra el perquè d’aquest sobrenom de l’equipmanxec, que va ser el protagonis-ta de la semifinal, i posteriormentde la final, sent el guanyador in-discutible d’aquesta edició de laCopa del Rei.

Els granollerins van fallar du-rant els inicis de la primera i la se-gona part, deixant al rival unavantatge suficient per emportar-se el partit. Des que va tocar elxiulet d’inici, els manxecs van po-sar-se per davant al marcador,començant amb un parcial de 3a 0 i convertint-lo, en pocs mi-

nuts, en una renda de 10 a 2. Poc abans de la mitja part, el

Fraikin semblava reaccionar ambl’entrada d’Aidenas Malasins-kas, però el Ciudad Real va recu-perar les regnes del partit, arri-bant a 18 a 14 quan va tocar labotzina.

Foto: M.A.R

El segon temps va ser igual dedesesperant per als jugadors deCadenas. El Ciudad Real va tre-ballar poc a poc la mort de l’equipgranollerí, certificant-se el lloc ala final amb un 44 a 33, quedesprés va conquerir davant elCuatro Rayas Valladolid.

EL SOU, D’AQUÍ A 15 DIESLa Junta del Club va reiterar di-lluns el seu compromís de pagarel sou dels treballadors d’aquí a15 dies. Aquesta decisió s’haadoptat després que els juga-dors anunciessin mesures dràs-tiques un cop passada la Copa delRei. Segons les previsions, el 30de juny estarà saldat tot el deu-te amb els jugadors, coincidintamb el final de la temporada: a fi-nals d’abril cobraran la meitat delque se’ls deu; quan acabi la lliga,l’altra meitat; i els altres deutes,abans d’estiu.

El Ciudad Real i el BM Granollers

Els jugadors de Granollers van perdre la semifinal dela Copa del Rei > La Junta promet pagar en 15 dies

Mollet / Granollers > La dar -rera jornada a la lliga EBA de bàs-quet ha començat a dibuixaramb més claredat el llistat de can-didats a la tan desitjada terceraplaça per disputar els playoffsd’ascens a la lliga LEB. Si bé el CBMollet ha reforçat encara més lacandidatura, amb una impor-tant victòria al Pavelló de PlanaLledó (89-60); el Granollers hau-rà de treballar més la propera jor-nada davant el Vic (segon a la ca-tegoria), ja que aquest ha perdutper 87 a 72 davant el Sant Nico-lau. Paral·lelament, el Navàs i elL’equip de El Calderí

El Calderí guanya el Campionatde Catalunya per equips masculíMollet > Diumenge, l’equip ca-pitanejat per Carlos Martínez esva proclamar campió del Cam-pionat de Catalunya en equipsabsoluts masculins, de la catego-ria or. Els molletans van aconse-guir vèncer l’equip del Club Ten-nis Andrés Gimeno, tot i que elsmolletans van començar perdentels dos primers partits indivi-duals, l’eliminatòria es va igualarposteriorment, amb la victòria deMarcos Roy i Carlos Martínez. Alcinquè partit, Guillem Burniol vadecantar la balança en favor delsmolletans, guanyant a Joaquín

González per 6 a 0 i 6 a 1. El cam-pionat es va decidir quan Martí-nez i Roy van guanyar el seuquart punt del partit contra Al-bert José i Borja Gómez, per unajustat resultat de 3-6 / 7-6 / 10-1. L’equip que formaven Burnioli Vladimir Arapovic no va poderposar la cirereta al pastís, amb eldarrer doble, tot i que campionatja estava decidit.

El club ha valorat positiva-ment aquesta fita del conjuntmolletà, que significa un delsmàxims guardons aconseguit perl’equip del CT Mollet.

Cosehisa Monzón (rivals directesa la classificació) van perdre elsrespectius partits d’aquesta set-mana, fet que aplana el camí alsequips comarcals. Qui continuasent un rival perillós és l’EninterBarberà, que aquesta jornadaguanyava per 90-64 l’Arenys debàsquet.

Les dues jornades que restende lliga no seran fàcils però hande ser decisives per aconseguir laplaça als playoffs. El CB Molletjuga la setmana vinent a la pistadel Navàs i el CB Granollers visi-ta el Vic.

Foto: El Calderí Els equips comarcals lluiten perun lloc a els playoffs d’ascens

Page 38: Línia Vallès 349

Esports38�Abril201115líniavallès.cat

La Copa Catalana de BTTpren protagonisme polonès

licies, Joan Llordella; el campióde duatló de muntanya, Fran-cesc Freixer i altres ciclistes d’e-lit destacades per haver conque-rit proves a nivell nacional i inter-nacional, com Sandra Santanyes,

Foto: Arxiu

Els guanyadors de la categoria masculina.

Sara ArroyoLes Franqueses

Els polonesos Marek Konwa iMaja Wloszczowska han mono-politzat la desena edició del GranPremi Massi Copa Catalana Inter-nacional de BBT, celebrada di-umenge a Corró d’Amunt. A la ca-tegoria masculina, la fase final esva decidir entre Konwa i el corre-dor francès Marc Colom, que desde l’inici van dominar la prova. Elpolonès, però, va creuar la línia demeta amb 22 segons d’avantatge,fent les quatre voltes al circuit enun temps d’1:30:55. Per la sevabanda, Wloszczowska va fer galade la seva condició de campionadel món, superant a les seves ri-vals amb 3 minuts de diferènciai amb un temps d’1:18:08.

ALT NIVELLLa prova celebrada a les Franque-ses va destacar per l’alt nivelldels participants, entre els qualses trobava l’actual campiona delmón i olímpica, Wloszczowska; elcampió d’Espanya de BTT de Po-

Els corredors Marek Konwa i Maja Wloszczowskaguanyen la competició de diumenge a Corró d’Amunt

Cristina Mascarreras i Anna Vi-llar.

Durant la prova també es vacelebrar la Kids Cup Copa Cata-lana Massi, un certamen reservatper a nens d’entre 9 a 14 anys.

Un miler de corredors i 10 kmper davant a la LlagostaLa Llagosta >El compte enre-re ja s’ha iniciat i de moment lacursa popular Els 10 de la Llagos-ta ja té assegurat el miler d’ins-crits un cop s’ha assolit el núme-ro de corredors permesos perdisputar aquesta competició.Aquest dilluns es tancava el pe-ríode d’inscripcions sense deixarcap possibilitat als que tenien in-tenció d’apuntar-se a darrerahora. Es podrà participar en cinccategories per a adults, per a laprova general; i en tres, per a laMinicursa. A la prova general espremiarà els participants segons

l’edat, ja que es repartiran elspremis segons cinc categories:des de joves nascuts fins al 1987,passant per sèniors, veterans de35, de 45, de 55 i de 65. El reco-rregut serà de 10 quilòmetresamb sortida i arribada al carrerde l’Estació.

Paral·lelament, se celebraràla Minicursa, que regula la dis-tància de la prova segons l’edatdels participants: 400 m per alscorredors d’entre 4 i 7 anys;1.000 m per als d’entre 8 i 10anys; i 1.500 m per als corredorsd’entre 11 i 13 anys.

Les gimnastes del Granollerses pengen la medalla de bronzeGranollers > Tot bronze a la ter-cera fase de Promogym 4, Base iVia Olímpica que es va celebrar elspassats 9 i 10 d’abril a la localitatgironina de Salt. Les gimnastesdel Club Natació Granollers vanaconseguir fins a quatre medallesde bronze en aquesta última fasede la competició, prèvia a la final.

A la màxima categoria de ViaOlímpica, Mariona Ros va pujaral tercer esglaó del podi benjamí.També va fer la medalla de bron-ze Laia Alcaide a la competició in-dividual de nivell 3 de Base. En

aquesta mateixa categoria, perequips, el CNG va fer la terceraposició després de l’actuació deClàudia Santana, Lluna Casano-vas i Laia Alcaide. En categoriaPromogym 4, el bronze va ser pera Iria Alaya.

LA FINAL, A GRANOLLERSDel 10 al 12 de juny, el CN Grano-llers acollirà la final de Base, ViaOlímpica i Promogym 1 i 2, jun-tament amb el festival de fi decurs de les seccions de gimnàsti-ca artística del Club.

Page 39: Línia Vallès 349

39�

L’Agenda Abril201115

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet93 59300 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63(630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montor-nès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

RÍO 3D

INVASION A LA TIERRA

CAPERUCITA ROJA

CÓDIGO FUENTE

HOP

JUSTIN BIEVER 3D

SIN LIMITES

16.00

16.00

16.40

16.30

16.15

18.40

18.30

18.15

18.00

20.45

20.30

20.15

20.15

20.20

22.45

22.45

22.15

22.30

22.30

SANT CELONI Diumenge 17 d’abril

GRANOLLERS15 d’abrilI[És]Música. 19h, GRA. La marca preferida de las her-manas Clausman. 21h, Teatrede Ponent. També el dia 16 a les21h, i el 17 a les 19h.

16 d’abrilSant Jordi, amb ritme! 19h,Centre Cívic Jaume Oller.Rèquiem de Fauré. 21.30h, Es-glésia de Sant Esteve.

17 d’abrilSomia i... balla, Ton! 18h, Te-atre Auditori de Granollers.

21 d’abrilEr Camino Santiago. 21h, Te-atre de Ponent.

MOLLET15 d’abrilCantata Tic-Tac. 19.30h, Esco-la Municipal de Música.Obertura de l'espai lúdic i decreació per a infants Cal Titella.19.30 h, Mercat Vell.Titelles: En Patufet. 18.30h,Plaça Prat de la Riba.Cercavila amb el Mollet Mullat.18h, Plaça Catalunya.

16 d’abrilTitelles: Hansel i Gretel. 19h,Plaça Prat de la Riba.Titelles: Réssurection a la car-te. 22h, Mercat Vell.Titelles: El Paracirco. 18.30h,Plaça Catalunya.Titelles: Cíclic. 17.30h, QuatreCantons.Titelles: Perséfone i la Magra-na. 17.30h, La Marineta.Titelles: Kamishibai. 17h, Qua-tre Cantons.Titelles: El Paracirco. 16.30h,Plaça Catalunya.

PARETS15 d’abrilExposició del 15è aniversari deDiables. 19h. Can Rajoler.

Sessió d’astronomia. 21.30h,L’observatori Pau Vila.

16 d’abrilExposició de cartells del Dia in-ternacional del llibre. Bibliote-ca Can Butjosa.Balls de Saló. 22.30h, Sala Co-operativa.

17 d’abrilConcert de jazz. Berenice.18.30h, Teatre Can Rajoler.

LA LLAGOSTA17 d’abrilCursa popular Els 10 de la Lla-gosta. 10h, IES Marina.

MONTMELÓ16 d'abril Ofrena floral a Sant Jordi. Es-glésia de Santa Maria, 18 h.

17 d'abril Mulla’t i corre al Circuit de Ca-talunya per l’esclerosi múltiple.Circuit, 10 h.

CARDEDEU16 d'abrilTeatre: Lorca embrujado, Fe-derico y sin sombrero de Vin-culart. Centre Cultural, 22 h.I Fira de punts de llibre i col·lec-cionisme. Plaça de l'Església.

17 d'abrilConcert familiar: Wimoweh del'Auditori de Barcelona. CentreCultural,12 h.

LA ROCA16 d’abrilBall de la gent gran. 21h, Cen-tre Cultural de la Torreta.

18 d’abrilPresentació del llibre Sant Jor-di i la rosa, de Cristiano Anto-nelli. 19h, Centre Cultural.

VALLROMANES19 d’abril

Xerrada Nova cultura del medi-cament. Casal, 17.30h.

CALDES16 d’abrilFesta Llatina: activitats duranttot el dia al barri Bugarai.Inauguració de l'exposició delpintor Quirze Llusà: 2003-2011.18h, Sala Delger.

LLIÇÀ D’AMUNT15 d’abrilConcert de La Troba Kung-Fú.23h, Ateneu L'Aliança.

LA GARRIGA16 d’abril Els Dofins. 21h, El Patronat.

20 d’abrilExposició Bosc de Mots II. 20h,Sala Andreu Dameson i Aspa.

CANOVELLES17 d’abrilEspectacle familiar. 18h, Tea-tre-Auditori Can Palots.

LES FRANQUESES17 d'abril Celebració de Sant Jordi a Ma-rata.12h, plaça de Marata.

19 d'abrilCelebració del Perdó. 20h, es-glésia de Sant Francesc d’Assísde Bellavista.

22 d'abril Passió del Senyor i Via Crucis.17h i 20h, parròquia de SantaMaria de Llerona

CALDES15 d’abrilPresentació del llibre Bèsties ibestioles. 19h, l'Ateneu.Teatre: El diari d'Anna Frank.22h. Sala gran de l'Ateneu.

16 d’abrilFira medieval. Tot el dia, plaçade la Vila.

PE

NJA

ʼT-E

LA

CA

SA�

Page 40: Línia Vallès 349

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Abril201115líniavallès.cat