Rph Matematik Tahun 4 1

  • View
    384

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kll

Text of Rph Matematik Tahun 4 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4SK BARU PARIT BUNTAR

MINGGUBIDANG/TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANSTANDARD PRESTASICATATAN

T.PTAFSIRAN

1NOMBOR DAN OPERASI

1. Nombor Bulat Hingga 100 0001.1 Nilai Nombori. Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka.

ii. Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.

iii. Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit

iv. Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

1Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000

21.2 Anggaran bagi sesuatu kuantiti.i. Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi.2Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 000.

31.3 Nombor dalam bentuk pola.i. Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi.

ii. Melengkapkan pola nombor yang diberi.

3Menganggar dan membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat.

4Mengelas dan melengkapkan pola nombor.

41.4 Aplikasi sebarang nombori. Membundarkan sebarang nombor hingga puluh ribu terdekat.

ii. Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan hingga puluh ribu terdekat.5Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.

6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

5

NOMBOR DAN OPERASI

2. Tambah Dalam Lingkungan100 0002.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.

2.2 Penyelesaian masalah.

i. Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

ii. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

1Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.

2Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit tanpa mengumpul semula.

3Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit dengan mengumpul semula.

62.3 Penggunaan anu dalam penambahan.i. Mengenal pasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor.

ii. Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.

4Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor.

5Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dengan pelbagai strategi.

6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan secara kreatif dan inovatif.

7NOMBOR DAN OPERASI

3.Tolak Dalam Lingkungan100 000.3.1 Penolakan sebarang dua nombor.

3.2 Penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi. (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan pelbagai strategi.1Mengenalpasti anu dan menulis ayat matematik.

2Menolak sebarang dua nombor hingga 100000.

3Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100000.

83.3 Penyelesaian masalah.(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.4Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi.

3.4 Penggunaan anu dalam penolakan.(i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penolakan dua nombor. (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor.5Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi

6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan inovatif.

9

NOMBOR DAN OPERASI

4. Darab Hingga 100 0004.1 Pendaraban dua nombor.

4.1 Penyelesaian masalah(i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000. (ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000. (iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000, hasil darabnya hingga 100 000. (iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.1Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula.

2Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit dengan mengumpul semula.

103Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan dua digit, 100 dan 1000.

4Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor.

5Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi.

6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan inovtif

11NOMBOR DANOPERASI 5. Bahagi Hingga100 0005.1 Pembahagiandua nombor.i. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satudigit, dua digit, 100 dan 1000 menggunakan pelbagai strategi pengiraan.1Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit tanpa baki.

2Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit dan berbaki.

3Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor dua digit, 100 dan 1000

125.2 Penyelesaian masalahi. Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.4Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor.

5Menyelesaikan masalah harian yang rutin yang melibatkan pembahagian dengan pelbagai strategi.

6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pembahagian secara kreatif dan inovatif.

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1(22 MARCH 2014 20 MARCH 2014)

13NOMBOR DANOPERASI 6. OperasiBergabung6.1 Penambahan dan penolakan.i. Menambah dan menolak sebarang nombor dalam lingkungan 100 000.

1Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan satudigit tanpa baki dalam lingkungan 100000.

2Operasi bergabung tambah dan tolak dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan satu digit berbaki dalam lingkungan 100 000.

146.2 Pendaraban dan pembahagian

i. Mendarab dan membahagi sebarangnombor dengan nombor satu digitdan dua digit dalam lingkungan 100 000.3Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa dan dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit tanpa dan berbaki dalam lingkungan 100 000

4Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi

6.3 Penyelesaianmasalah.i. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dengan menggunakan pelbagai strategi. ii. Menyelesaikan masalah harianmelibatkan pendaraban danpembahagian dengan menggunakanpelbagai strategi.

5Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dantolak, darab dan bahagi dengan pelbagai strategi.

6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi secara kreatif dan inovatif.

15NOMBOR DAN OPERASI

7. Pecahan7.1 Pecahan Tak Wajar dan Nombor Bercampur

i. Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan : a) abjad, b) gambar rajah ii. Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

1Menyatakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur penyebutnya hingga 10.

2Menukar pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

7.2 Penambahan pecahan.i. Menambah hingga tiga pecahan wajar : a) penyebut sama, b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.3Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut sama hingga 10.

167.3 Penolakan pecahan.i. Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu pecahan wajar : a) penyebut sama, b) penyebut tak sama hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi4Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut tak sama hingga 10.

7.4 Penambahan dan penolakan pecahani. Menambah dan menolak pecahan wajar: a) penyebut sama, b) penyebut tak sama hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi5Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi.

7.5 Penyelesaian masalah melibatkan pecahani. menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dua pecahan wajar dengan menggunakan pelbagai strategi.6Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif

17NOMBOR DANOPERASI 8. Perpuluhan8.1 Nombor perpuluhanhingga tiga tempatperpuluhani. Mengenal,menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan gambarajah.ii. Menyebut dan menulis nombor perpuluhan.1Menyatakan sebarang nombor perpuluhan berdasarkan bahan konkrit dan gambarajah

8.2 Nilai nombor perpuluhani)Menukar pecahan perseribu kepadaperpuluhan dan sebaliknya.ii)Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.2Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.

8.3 Penambahan nombor perpuluhani. Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.3Menambah, menolak hingga tiga tempat perpuluhan dan mendarab dan mem